Verslo planas

Turinys

BENDROVĖS APŽVALGA 3
1 SANTRAUKA 4
2 KETINIMŲ BENDRA APŽVALGA 5
2.1 PROJEKTO ATSIRADIMO APLINKYBĖS IR BŪTINUMAS 5
2.2 PAGRINDINIAI TIKSLAI 5
2.3 PROJEKTE DALYVAUJANTYS PARTNERIAI 5
2.4 PROJEKTO REALIZAVIMO VIETA 5
3 PASLAUGOS 6
3.1 PASLAUGŲ APRAŠYMAS, NOMENKLATŪRA, ASORTIMENTAS 6
3.2 NUMATOMOS KAINOS IR NUOLAIDOS, JŲ SULYGINIMAS SU KONKURENTŲ 6
KAINOMIS 6
3.3 NUMATOMŲ TEIKTI PASLAUGŲ PRIVALUMAI 7
4 RINKA 8
4.1 RINKOS APŽVALGA IR VYSTYMOSI TENDENCIJOS 8
4.2 SWOT ANALIZĖ 9
4.3 REKLAMA 9
5 GAMYBA 10
6 VALDYMO PERSONALAS IR DARBUOTOJAI 12
6.1 VADOVAI, JŲ IŠSILAVINIMAS, PATIRTIS 12
6.2 DARBUOTOJAI, JŲ SKAIČIUS, IŠSILAVINIMAS, PATIRTIS 13
7 FINANSINIS IR EKONOMINIS ĮVERTINIMAS 16
7.1 PROJEKTO FINANSAVIMO APIBŪDINIMAS 16
7.2 SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMAS 16
7.3 LŪŽIO TAŠKAS 17
7.4 FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ IR PROGNOZAVIMAS 17
8 AKCININKAI 21
PRIEDAI 22

Bendrovės apžvalga

Akcininkai:
1. Aurelijus Pogarskis
2. Jolanta Martinaitienė
3. Gediminas Karvelis
4. Vasilijus Poliakovas
5. Gintautas Saulenis
Pilnas pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė “Sirena”
Veikla: pramogų centras
Adresas: Ateities g. 143, Vilnius, Lietuva

tel/faks 626304
Įmonės registravimas:
• registravimo data: 1996 11 16
• Įmonės kodas: 2268310
• rejestro numeris AB20-1572
Nuosavybės forma: uždaroji akcinė bendrovė
Bendros patalpos: 1.000 m2
Įstatinis kapitalas: 180.000 Lt
Darbuotojų skaičius: 31 žm

m
mogus
Aptarnaujantis bankas: bankas “Hermis”
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: 596002468518

Kaip PVM mokėtoja bendrovė Įregistruota mokesčių inspekcijoje 1996 m. lapkričio mėnesĮ. PVM mokės nuo 1997 m. sausio 1 d.

PVM mokėtojo kodas: 718061208

1 Santrauka

Uždaroji akcinė bendrovė “Sirena” numato Įrengti Vilniuje Fabijoniškių mikrorajone naktinĮ klubą “Sirena”. Šiuo projektu siekiama patekti Į tą rinkos dalĮ, kuri Vilniuje nėra dar pakankamai užpildyta, būtent, kultūringo laisvalaikio praleidimo organizavimo centrų rinka. Mūsų potencialūs klijentai – akademinis jaunimas. Todėl šis projektas remiasi tuo, kad augant jaunimo poreikiams atsiranda vis didesnė paklausa mūsų siūlamoms paslaugoms:
 diskoteka;
 muzika visiems amžiams ir stiliams;
 lietuviškų grupių koncertai;
 švenčių or

r
rganizavimas;
 Įvairiausių konkursų, loterijų pravedimas;
 baras;
 restoranas, išnuomojama banketo salė pobūviams;
 bilijardas;
 klientų išvežiojimas namo.

Veiklos pradžioje UAB “Sirena” orientuos savo tikslus Į rinką, t.y. pripažinimą, Įsitvirtinimą ir plėtimąsi joje. Mūsų tikslai bus nukreipti ir Į potencialius vartotojus – poreikius, skonius ir jų keitimąsi. Todėl galima sakyti kad mūsų pa
a
agrindinis tikslas – tapti populiariausiu pramogų centru Vilniaus mieste, teikiant jaunimui visų rūšių paslaugas pramogų srityje.

Mūsų pramogų centras sieks išsiskirti iš konkurentų savo interjero originalumu, žemesnėmis paslaugų kainomis, pramoginės programos Įvairumu. Taip pat teiksime kai kurias naujas paslaugas, kurių mūsų konkurentai dar nepraktikuoja: t.y. klientų išvežiojimas, bilijardas, banketai, konkursai bei loterijos. Būtent savo originalumu, naujoviškumu mes tikimes pritraukti klijentus.

Mūsų firmos valdymo komandoje surinkti jauni, energingi, kvalifikuoti ir patyræ darbuotojai, kurie, tikimės, padės firmai siekti sėkmės. Darbuotojų skaičius planuojamas minimalus – 31. Poreikis darbo jėgai bus patenkintas vietinės darbo rinkos sąskaita be jokių ypatingų problemų.

Pagal Konsultacinio verslo centre atliktas prognozes mūsų veikla pasieks geriausius rezultatus 1999 metais, kuomet jau turėsime savo prestižą, pastovius lankytojus. Vėliau, siekdami išlaikyti populiarumą, keisime interjerą, paslaugų asortimentą. Aktyviai dalyvausime visuomeninėje ve
e
eikloje, o būtent labdaroje. Kasmet švenčių proga rengsime labdaringus pietus valkų namų auklėtiniams, vaikams iš vargingai gyvenančių šeimų. DalĮ metinio pelno skirsime jaunimo organizuojamų renginių rėmimui. Taip pat UAB “Sirena” numato ateityje steigti savo filialus Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose, tam bus skiriama didžiausia dalis nepaskirstyto grynojo pelno.

Naktiniam klubui reikalingas 420.000 Lt investicinis kapitalas, kuris bus sudarytas iš akcininkų lėšų (180.000 Lt), rezervai (20.000 Lt) ir banko paskolos (220.000 Lt).

Planuojama, kad iš naktinio klubo bus gaunama apie 1,5 mln Lt pajamų kasmet. Įdėtos lėšos atsipirks pe
e
er 1 metus.
2 Ketinimų bendra apžvalga
2.1 Projekto atsiradimo aplinkybės ir būtinumas

UAB “Sirena” kreipėsi Į konsultacinæ verslo firmą. Atsižvelgæ Į pradinĮ Įmonės kapitalą konsultantai pateikė 3 galimas alternatyvias verslo kryptis Įmonei:
1. prekybos centras;
2. grožio salonas;
3. pramogų centras.

Kartu su konsultacinės firmos specialistais buvo atlikta šių trijų projektų analizė ir nustatyta, kad pradedami verslą prekybos ar buitinių paslaugų srityje, mes susidursime su labai didele konkurencija, šios rinkos jau pakankamai užpildytos ir sunku būtų Įvesti kažkokias inovacijas. Todėl UAB “Sirena” tinkamiausia veiklos kryptimi būtų pramogų centras. Be to, marketingo specialistų pagalba buvo atlikta Vilniaus miesto jaunimo apklausa, iš kurios paaiškėjo, kad yra didelis jaunimo poreikis kultūringai praleisti laisvalaikĮ, ir ši pramogų industrijos dalis nėra pakankamai užpildyta.
2.2 Pagrindiniai tikslai

Pagrindinis mūsų tikslas – Įsitvirtinti rinkoje, užkariauti didesnæ jos dalĮ, ateityje, atsižvelgiant Į vartotojų poreikius, keisti ir plėsti siūlomų paslaugų asortimentą.

Mes sieksime išplėsti siūlomų paslaugų asortimentą, palaikyti savo reputaciją, pritraukti kuo daugiau lankytojų, grojant muziką visiems amžiams ir stiliams nuo bliuzo iki techno, rengiant kas vakar naują pramoginæ programą.

Mūsų verslo devizas – mes dirbame, kad Jums būtų visada linksma.
2.3 Projekte dalyvaujantys partneriai

UAB “Sirena” sudarė nuomos sutartĮ su muzikinės Įrangos firma “Audis” 5 metams. Sutarties pagrindą sudaro tai, kad minėta firma “Audis” Įsipareigoja aprūpinti naktinĮ klubą “Sirena” visa audio ir video aparatūra ir kita muzikine Įranga legvatinėmis sąlygomis, o UAB “Sirena” Įsipareigoja firmai “Audis” teikti paslaugas su 10 – 15  nuolaida, organizuoti nemokamą reklamą.

Išnuomotos muzikinės Įrangos nuomos mokestis kiekvieną ketvirtĮ sudarys 9.000 Lt vertės. Sutartyje taip pat numatyta galimybė pratæsti nuomos terminą.
2.4 Projekto realizavimo vieta

Numatoma šĮ projektą realizuoti iki 1997 m. sausio 1 d.

UAB “Sirena” pasirašo nuomos sutartĮ 5 metams su UAB “Stiebas” dėl dalies pastato, esančio Ateities g.143, Fabijoniškių mikrorajone naktinio klubo “Sirena” Įrengimui.
3 Paslaugos
3.1 Paslaugų aprašymas, nomenklatūra, asortimentas

UAB “Sirena” numato teikti šias paslaugas:
1. Baras
Baras dirbs nuo 21 val. iki 6 val. ryto. Bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, saldumynais, gaivinančiais gėrimais ir vaisiais. Numatoma 20 vietų.
2. Restoranas
Restorano darbo laikas nuo 16 val. iki 3 val. ryto.Tradicinis ir ypatingasis meniu. Numatoma 32 vietos.
3. Diskoteka
Diskotekos darbo laikas nuo 21 val. iki 6 val. Muzika visiems amžiams ir stiliams. Numatoma apie 200 vietų.
4. Lietuviškų grupių koncertai
Lietuviškų grupių koncertai vyks 1 kartą Į mėnesĮ.
5. Bilijardas
Bilijardas bus dviejų rūšių: “Rusiškas” ir “Pulas”. Dirbs nuo 15 val. iki 6 val.
6. Švenčių, konkursų, loterijų organizavimas
Bus organizuojamos Įvairios šventės, konkursai, loterijos ir prezentacijos.
7. Klientų išvežiojimas
Klientai bus išvežami namo mikroautobusu nuo 1 val. iki 6.30 val. ryto.
3.2 Numatomos kainos ir nuolaidos, jų sulyginimas su konkurentų kainomis

Naktinio klubo “Sirena” kainų strategija orientuota Į artimiausius konkurentus. Nustatant kainas mes naudojome “kainos nustatymas pagal einamųjų kainų lygĮ” metodą. Tai reiškia, kad UAB “Sirena” stebės kainas kituose pramogų centruose: “Max’o pramogos”, “Baltieji rūmai”, ir siekiant pritraukti lankytojus, kainos bus labiau prieinamiasnės klientams.

Numatomos pagrindinių paslaugų kainos ir nuolaidos, Lt 1 lentelė
Paslaugos “Sirena” “Max’o pramogos’ “Baltieji rūmai”
1. Diferencijuota Įejimo kaina:
merginoms
vaikinams
2. Alus ir kt. alkoholiniai gėrimai
3. Gaivinantys gėrimai
4. Šalti užkandžiai
5. Karšti patiekalai
6. Desertai
7. Bilijardas (1 partija)
0-15
5-20
3-25
2-3
3-10
10-30
5-15
5
5-20
10-25
8-35
3.5
8-25
25-55
10-25

3-15
8-20
3-20
2-3
3-10Nuolaidos
1. Įejimas pirmą darbo savaitæ:
studentams
kt. lankytojams
2. Alkoholiniai gėrimai (viena diena per savaitæ)
merginoms (1 kokteilis)
studentams
3. Nuolaidų kortelės
4. Partnerių nuolaidų kortelės
100
50

nemokamai
30
15
25

3.3 Numatomų teikti paslaugų privalumai

Paslaugų privalumai palyginant su kitais 2 lentelė
Paslaugos “Sirena” “Baltieji rūmai” “Max’o pramogos”
Interjeras

Muzika
Pramoginė prog.

Baras, restoranas

Kt. paslaugos Submarina, retro

Visi stiliai
Lietuviškos muzi¬kos koncertai, šventės, šokėjai, loterijos
Karšti ir šalti patie¬kalai, desertas, gė¬rimai
Bilijardas
Klientų išvėžiojimas
Loterijos
Muzikiniai sveikini¬mai Paprastas

Techno stilius
Šokėjos

Gėrimai
— Modernas, pub, itališkas, senovinis
80-ųjų metų stilius
Šventės, prezenta¬cijos, šokėjos

Karšti ir šalti patie- kalai, desertas, gė- rimaiMuzikiniai sveikini¬mai

Mūsų pramogų centro veiklai reikalingi tam tikri patentai ir licenzijos (žiūr. priedus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).

4 Rinka
4.1 Rinkos apžvalga ir vystymosi tendencijos

Pramogų industrijos sinka Lietuvoje jau yra sukurta, bet nepakankamai užpildyta, nes pramogų centrų Vilniuje yra nedaug. Jie visi yra skirtingo lygio, stiliaus ir prestižo. Mūsų veiklos tikslas – Įeiti Į rinką, joje plėstis ir išsilaikyti.

Mes pasirinkome pramogų industrijos rinką butent dėl to, kad ši rinka turi tendenciją plėstis, kadangi vartotojų poreikiai auga, pasidaro vis Įvairesni.

Atsiradus inovacijoms šioje srityje, mes stengsimes jas Įvairiapusiškai Įvertinti ir, priklausomai nuo esamų galimybių, jas Įgyvendinti.

Pramogų centre vartotojų srautas yra platus, kadangi čia savo poreikius galės patenkinti skirtingo amžiaus, pajamų ir interesų žmonės. Pagrindiniai naudojimosi mūsų paslaugomis motyvai yra šie:
1. pramogų centras bus Įrengtas patogioje vietoje. Šiame miesto rajone nėra panašių laisvalaikio pravedimo vietų;
2. geras susisiekimas;
3. paslaugų asortimento platumas ir gilumas (kiekvienas vartotojas gali pasirinkti jam patinkančią laisvalaikio pravedimo formą);
4. kainų prieinamumas (kiekvienas vartotojas galės rąsti sau prieinamą paslaugą);
5. puikus aptarnavimas.

Mūsų paslaugos skirtos pagrinde akademiniam jaunimui (nuo 18 metų), bet mes atsižvelgiame ir Į vyresnio amžiaus vartotojus. Restoranas skirtas būtent pasiturinčiai publikai.

Pramogų centro “Sirena” konkurentai yra centrai “Max’o pramogos” ir “Baltieji rūmai”. Šie centrai yra orientuoti Į skirtingas vartotojų grupes. “Max’o pramogų” paslaugos yra skirtos aukštas pajamas gaunančiai vartotojų grupei: veikia keli restoranai, du barai ir šokių aikštelė, bet pagrindinis šio centro trūkumas yra kainos – jos yra pernelyg didelės. Kitas mūsų centro konkurentas yra “Baltieji rūmai”. Šio centro siūlomų paslaugų asortimentas yra siauras, kainos nedidelės, bet labai prasta paslaugų kokybė.

Atlikus šių dviejų pagrindinių mūsų konkurentų Įvertinimą, mes sieksime pasinaudoti visais jų privalumais ir stengsime eliminuoti jų esminius trūkumus: aukštas kainas ir prastą kokybæ, menką aptarnavimą ir kt.

Kaip jau buvo minėta, mes stengsime kuo stipriau Įsitvirtinti pramogų industrijos rinkoje, t.y. pritraukti kuo daugiau klijentų. Tam, kad prognozuoti būsimų klijentų skaičių, buvo pasamdyti specialistai iš Konsultacinio verslo centro adresu Čiurlionio g. 4, Vilnius. Jie, atlikus rinkos tyrimus, pateikė tokius duomenis:
 esant 34 vietų restorane ir 220 vietų bare kartu su diskoteka, dirbant 6 dienas per savaitæ (312 darbo dienų per metus) manoma, kad per 1997 metus mūsų pramogų centrą aplankys apie 69.716 žmonių (58.056 diskotekoje ir 11.660 restorane);
 manoma kad, per 1998 metus vartotojų srautas padidės, nes mūsų pramogų centras jau turės gerą ĮvaizdĮ, užsirekomenduos save kaip vieta, kur galima laisvai ir nelabai brangiai pravesti savo laisvalaikĮ, todėl klientų skaičius išaugs iki 80.367 (66.973 diskotekoje ir 13.394 restorane);
 1999 metai – mūsų veiklos apogėjus. Klientų skaičius ir toliau didės kokybiškų ir originalių paslaugų dėka. Manoma, kad mus aplankys apie 102.360 žmonių (85.300 diskotekoje ir 17060 restorane);
 2000 metai. Lankytojų skaičius sumažės, nes atslūgs susižavėjimo mūsų centru banga. Siekdama pritraukti naujus klientus, UAB “Sirena” atnaujins naktinio klubo interjerą ir paslaugų asortimentą.

Pateikta informaciją galima atvaizduoti grafiškai.

Grafikas 1 Prognozuojamas klientų skaičius.
4.2 SWOT analizė
Stiprybės
1. Paslaugos originalumas
2. Platus paslaugos asortimentas
3. Žemesnė nei konkurentų kaina
4. Visiškai naujos paslaugos Silpnybės
1. Bendrovė neturi pripažinimo rinkoje
2. Bendrovė neturi patirties rinkoje

Galimybės
1. Greitas rinkos augimas
2. Savo filialų steigimas
Grėsmės
1. Nauji konkurentai
2. Gyvenimo lygio smukimas
4.3 Reklama

Reklama – tai informacija apie save ir savo paslaugas, siekiant sudominti potencialius vartotojus ir daryti Įtaką jų sprendimams. Mūsų reklamos tikslai – informuoti, Įtikinti, priminti. Reklama vaidina svarbų vaidmenĮ verslo sėkmei, todėl norėtumėm apibūdinti priemones, kuriomis stengsimės pritraukti kuo daugiau vartotojų:

INFORMACINÆ REKLAMĄ naudosim veiklos pradžioje, pristatant paslaugų grupæ vartotojams, formuojant jų paklausą.

ĮTIKINANTĮ REKLAMĄ panaudosim mūsų paslaugų gyvavimo ciklo augimo stadijoje. Ši reklama suformuos gerą ĮvaizdĮ mūsų pramogų centrui, Įtikins vartotoją naudotis siūlamomis paslaugomis.

PRIMENANTI REKLAMA – svarbi mūsų paslaugų brandos etape. Ji primins vartotojams, kad pas mus galima gerai praleisti savo laisvalaikĮ.

Savo reklaminės kompanijos metu mes panaudosime masines informacijos priemones: laikraščius, radiją, televiziją. Bus platinami skelbimai. bukletai, brošiūros, prospektai, išsiunčiama reklama paštu. Apart reklamos naudosime tokias paslaugų pardavimo rėmimo formas:
vartotojų rėmimas – tai Įvairūs kuponai, lanksti nuolaidų sistema, premijos, konkursai, loterijos;
paslaugų sferos rėmimas – tai aptarnaujančio personalo rėmimo formos – personalo nuolaidų kortelės, konkursai, premijos, papildomos atostogos, kvalifikacijos kėlimo kursai užsienyje;
ryšių su visuomene palaikymas ir palankios visuomenės nuomonės formavimas. Visuomenės nuomonė yra labai svarbus veiksnys, turintis Įtaką verslo sėkmei, todėl savo veikloje atsižvelgsime Į bendražmogiškasias vertybes, užsiimsime labdaringa veikla, remsime Įvairius kultūrinius renginius, jubiliejus.

Akivaizdu, kad mūsų pramogų centro veiklos rezultatai labai glaudžiai siejami su jo reklamine kompanija. Bet reklamos išlaidosnėra mažos ir jas turi apmokėti vartotojai, reklamuojant mūsų veiklą, stengsimės reklamos išlaidas sumažinti, o tai savo ruožtu palankiai atsilieps ir mums ir mūsų klijentams.
5 Gamyba

Gamybinis padalinys mūsų Įmonėje yra restoranas. Restorano virtuvės gamybiniai pajėgumai pritaikyti aptarnauti vienu metu 32 restorano lankytojus. Restorano virtuvėje, esant žemiau išvardintai Įrangai, bus galima gaminti šaltus užkandžius,sriubas, karštus mėsos ir žuvies patiekalus, konditerinius gaminius ir desertus.

Maisto gamybai naudojamų Įrengimų duomenys, elektros ir šiluminės energijos suvartojimas nurodyti lentelėje.

Įrengimų duomenys 3 lentelė
Nr Įrengimo pavadinimas Vnt kaina, Lt Vnt skaičius Suma, Lt Elektra vnt, kWh Elektros są¬naudos, Lt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Mikrobanginės krosnės
Šaldytuvas
Šaldikliai
Krosnelė
Mikseriai
Katilai
Kt. Įrengimai 1.500
7.600
1.700
9.800
550
1.100
30.000 2
1
2
1
2
3
— 3.000
7.600
3.400
9.800
1.100
3.300
30.000 1.2
0.6
0.8
1.5
0.5
2.5
0.9 1.442
360
961
901
601
4.507
540

Iš viso: — — 58.200 — 9.312

DalĮ Įrengimų UAB “Sirena” Įsigijo iš firmos “JanCo”. Kitus Įrengimus mums tiekė ir sumontavo Įmonė “Vilniaus prekybos Įranga”, firma “Hi-Fi”, firma “Neonita”. Šios firmos yra lyderiai vietinės Įrangos rinkoje. Visi Įrengimai turi kokybės ženklą, garantinĮ aptarnavimą.

Technologiniam procesui reikalingas žaliavas numatome gauti iš:
1. didmeninės prekybos Įmonės “Vilniaus prekyba” ir “Impar”;
2. Vilniaus mėsos kombinatas;
3. žemės ūkio bendrovė “Švenčionėliai”;
4. šiltnamių bendrovė “Aukštieji Paneriai”;
5. UAB “Mineralinės vandenys”;
6. UAB “Coca-Cola gėrimai”.

Iš tiekėjų Įsigytas žaliavas numatoma laikyti sandėlyje. Sandėlis yra nedidelis (20m2), nes planuojama gautas žaliavas, atsiradus galimybėms, iš karto panaudoti gamyboje. Maisto produktai bus laikomi šaldytuve ir šaldyklyje, atsižvelgiant Į jiems nustatytas laikymo temperaturas ir terminus.

Žaliavos:
1. Pieno produktai
2. Duonos gaminiai
3. Mėsa, žuvis
4. Daržovės, vaisiai
5. Konservai
6. Gėrimai
7. Bakalėjos gaminiai
8. Konditerijos gaminiai

Žaliavų rinkos ir kainų kitimo tendencijos: ieškosime patikimų žaliavų tiekėjų, stengsimes palaikyti pastovų tiekimo tinklą, sudarydami ilgalaikes sutartis su tiekėjais. Naturalu, esant infliacijai šalyje, žaliavos turėtų brangti.

Patiekalų gaminimui bus naudojami tik Lietuvoje išauginti ir pagaminti maisto produktai, ekologiškai švarūs. Gamybos procesas žalos aplinkai nedarys, bus organizuotas atliekų utilizavimas ir išvežimas.

Bus parengta receptūra, pagal kurią mūsų kvalifikuoti virėjai gamins restorano patiekalus, kurie ir sudarys ypatingąjĮ (firminĮ) bei paprastą meniu.

Meniu patiekalų asortimentas 4 lentelė
Ypatingasis meniu Patiekalų asortimentas, vnt
1. Šalti užkandžiai ir salotos
2. Karšti patiekalai
3. Desertai
4. Gėrimai 6
5-6
7-8
2-3
Paprastasis meniu
1. Šalti užkandžiai ir salotos
2. Karšti patiekalai
3. Desertai
4. Gėrimai 10-15
10-15
10-12
10-15

Maistas bus gaminamas iš karto, tik priėmus iš klijento užsakymą, todėl patiekalų kokybė garantuota. Virtuvės Įranga ir Įrengimai atitiks visus sanitarinius reikalavimus.

Gamybos paruošimo ir organizavimo kaštai, gamybos išlaidos 5 lentelė
Išlaidos 1996 1997 1998 1999 2000
1. Įrengimams Įsigyti
2. Įrengimų montavimo ir kt. Įrangos darbams
3. Žaliavoms Įsigyti
4. Tiesioginis darbo užm.
5. Soc. draudimas
6. Elektra ir šildymas
7. Įrengimų nusidėvėjimas
8. Remontas ir kt.tiesiog.išl. 58.200
102.200

99.600
— 9.000
1.000

631.000
315.600
94.680
20.100
14.460
3.000 10.100
1.700

650.000
320.400
96.120
22.600
14.460
3.000 8.000
1.800

700.400
330.100
99.030
25.700
14.460
3.000 1.800
1.800

670.900
320.700
96.210
24.100
14.460
3.000
Iš viso: 260.000 1.088.840 1.118.380 1.182.490 1.132.970
6 Valdymo personalas ir darbuotojai
6.1 Vadovai, jų išsilavinimas, patirtis
Direktorius
Vardas, pavardė, amžius Jonas Petrauskas, 43 metai
Išsilavinimas Aukštas teisinis, VU
Darbo patirtis Prokuratūroje kaip prokuroro padėjėjas (5 metai)

Advokatūra (6 metai)

UAB “Žaliasis tiltas” vyr. menedžeris (4 metai)
Kultūrinių renginių organizavimo skyriaus vadybininkas
Vardas, pavardė, amžius Jūratė Žeromskienė, 39 metai
Išsilavinimas Aukštas pedagoginis, Vilniaus pedagoginis institutas
Darbo patirtis Vilniaus sporto rūmų kultūrinių renginių vadovė

(10 metų)
Maitinimo vadovas
Vardas, pavardė, amžius Ramunas Žukauskas, 33 metai
Išsilavinimas Prekybos aukštesnioji mokykla
Darbo patirtis “Neringos” restorano administratorius (6 metai)

“Stiklių” restorano maitinimo skyriaus direktorius

(4 metai)
Buhalteris
Vardas, pavardė, amžius Jolanta Mažeikienė, 35 metai
Išsilavinimas Aukštas ekonominis, VU
Darbo patirtis Buhalterė prekybos Įmonėje “Eglutė” (7 metai)

Vyr. buhalterė UAB “Auriga” (5 metai)
6.2 Darbuotojai, jų skaičius, išsilavinimas, patirtis
Meno vadovas
Vardas, pavardė, amžius Inga Verseckaitė, 32 metai
Išsilavinimas Vilniaus Dailės Akademija, Vilniaus Konservatorija
Darbo patirtis Muzikinio klubo šokių grupės vadovė Vokietijoje

(4 metai)
Apsaugos ir transporto skyriaus vadovas
Vardas, pavardė, amžius Raimondas Karpauskas, 39 metai
Išsilavinimas Aukštas teisinis, VU
Darbo patirtis VRM “Aras” būrio vadas (7 metai)

Karate sporto meistras (juodas diržas)
Aptarnaujančio personalo skyriaus vadovas
Vardas, pavardė, amžius Povilas Aukštaitis, 51 metai
Išsilavinimas Aukštesnysis
Darbo patirtis “Dainavos” restorano administratorius (20 metų)

“Tauro” restorano ūkio skyriaus vadovas (5 metai)
Diskžokėjai
Vardas, pavardė, amžius Rimvydas Maleckas, 22 metai
Darbo patirtis Diskžokėjas naktiniame klube “Nasa” (1 metai)
Vardas, pavardė, amžius Romas Ilginis, 21 metai
Darbo patirtis Diskžokėjas restorane “Ritmas” (2 metai)
Virėjai
Kategorija V – VI
Darbo patirtis “Du broliai”, “Juodasis riteris” restoranai (5 – 7 metai)
Barmenai
Kategorija VI
Darbo patirtis “Bolero” pramogų centras (5 metai)
Konditeriai
Kategorija V – VI
Darbo patirtis “Dainava”, “Neringa” restoranai (8 – 10 metų)

Įmonės darbuotojai 6 lentelė
Darbuotojai Moterys Vyrai Viso 
Gamyboje
Administracijoje
Aptarnaujantis personalas 4
2
7 5
5
8 9
7
15 29
23
48
Viso 13 18 31 100

UAB “Sirena” visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu nesudarė nei stebėtojų tarybos, nei valdybos. Pagal LR akcinių bendrovių Įstatymą valdybos funkcijos perduodamos bendrovės administracijos vadovui, t.y. direktoriui ir visuotiniam akcininkų susirinkimui. Uždarosios akcinės bendrovės direktorių išrinks visuotinis akcininkų susirinkimas.

Kiekvieno darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis yra pateikiamas 4, 5 prieduose. Darbo užmokestis, atsižvelgiant Į infliacijos pokyčius, nuolat didės.

UAB “Sirena” organizacinė struktūra
Schema 1

Akcininkų susirinkimas

Direktorius

Kultūrinių renginių Maitinimo Buhalteris

organizavimo skyriaus vadovas

vadybininkas

Sandėlininkas

Meno vadovas Virėjai

Šokėjai Barmenai

Apsaugos ir transporto Konditeriai

skyriaus vadovas

Indų plovėjos

Sargybiniai

Vairuotojas

Sargai

Aptarnaujančio personalo

skyriaus vadovas

Elektrikas

Valytoja

Padavėjos

Diskžokėjai

7 Finansinis ir ekonominis Įvertinimas
7.1 Projekto finansavimo apibūdinimas

Finansinæ dalĮ pradedame projekto finansavimo apibūdinimu, kur aprašome kokiems tikslams ir kiek lėšų numatome panaudoti Įgyvendinant savo projektą, kokią kaštų dalĮ bendrovė padengs savo lėšomis ir kiek reikės paskolos. Skaičiavimus pateikiame suvestinės lentelės pavidalu.

Projekto finansavimo apibūdinimas, Lt 7 lentelė
Projekto kaštai Suma Finansavimo šaltiniai Suma
Ilgalaikiam turtui
Materialiam turtui:
Pastatų rekonstrukcija
Mašinoms ir Įrengimams
Įrangai
Automobiliams
Licenzijos
Formavimo savikaina
Kita
Trumpalaikiam turtui:
Nuoma
Žaliavų Įsigyjimui
Kita

85.000
58.200
102.200
12.000
30.000
14.000
11.000

8.000
78.000
21.600 Savininkų nuosavybė:
1. Akcininkų Įnašai
2. Rezervai
Skolinta nuosavybė:
Ilgalaikė banko paskola
180.000
20.000

220.000
VISO 420.000 VISO 420.000
7.2 Sąnaudų apskaičiavimas

Sąnaudų apskaičiavimas pateikiamas 8-oje lentelėje. Pirmoji sąnaudų grupė – tiesioginės gamybos išlaidos. Mūsų bendrovėje gamybos funkcijos vykdomos restorane. Kita bendrovės veikla yra susijusi su paslaugų teikimu. Tiesioginių sąnaudų kitimas yra glaudžiai susijæs su gamybos bei paslaugų teikimo dinamika. Tiesioginės sąnaudos sudaro 75,14 nuo visų sąnaudų.

Sąnaudų apskaičiavimas, Lt 8lentelė
Sąnaudų rūšys 1996 1997 1998 1999 2000
I. Tiesioginės gamybos išlaidos:
Žaliavos
Tiesioginis darbo užmokestis
Soc. draudimas
Elektra ir šildymas
Įrengimų nusidėvėjimas
Įrengimų, Įrangos Įsigyjimas
Kt. tiesioginės gamybos išlaidos
Iš viso
II. Bendrosios išlaidos:
Administracijos atlyginimai
Soc. draudimas
Pastatų rekonstrukcija, remontas
Transporto išlaidos
Juridinės paslaugos ir licenzijos
Konsultacinės paslaugos
Turto ir kapitalo draudimas
Nuoma
Iš viso
III. Pardavimų išlaidos:
Reklama
Ryšiai ir komunikacijos
Kitos
Iš viso
99.600
160.400

260.00085.000
12.000
30.000
14.000
3.200
8.000
152.200

3.800
3.000
1.000
7.800
631.000
315.600
94.680
20.100
14.460
9.000
4.000
1.088.840

163.200
48.960
23.333
3.500
130.000
2.500

96.000
459.493

4.700
5.400
1.700
11.800
650.000
320.400
96.120
22.600
14.460
10.100
4.700
1.118.380

170.400
51.120
24.000
3.650
134.000
2.700
3.400
114.000
503.270

5.600
5.900
1.950
13.450
700.400
330.100
99.030
25.700
14.460
8.000
4.800
1.182.490

190.800
57.240
24.000
4.000
137.000
3.000
4.000
120.000
540.040

6.000
5.900
2.000
13.900
670.900
320.700
96.210
24.100
14.460
1.800
4.800
1.132.970

180.700
54.210
24.000
3.900
140.000
3.270
4.500
130.800
541.380

5.600
5.900
2.000
13.500
Iš viso sąnaudų 420.000 1.560.133 1.635.100 1.736.430 1.687.850

PASTABA: Nusidėvėjimo išlaidos (žiūr. 1 priedą) buvo apskaičiuotos naudojant tiesiogiai proporcingą metodą. Skirtingiems turto vienetams nustatomas skirtingas tarnavimo laikas. Skaičiavimai atlikti remiantis firmų, turinčių analogiškos paskirties Įrangą ir Įrengimus, patirtimi.
7.3 Lūžio taškas

Lūžio taškas, jo apskaičiavimas padeda nustatyti, kokia turi būti minimali apyvartos apimtis, kad galima būtų padengti visas pastovias išlaidas. Mūsų veiklos atveju lūžio tašką apskaičiuoti labai sudėtinga, nes platus siūlomų produktų ir paslaugų asortimentas. šio rodiklio apskaičiavimas mūsų finansinės veiklos rezultatų apibendrinime nėra būtinas, nes nesuteiktų tikslios ir naudingos informacijos.
7.4 Finansinės būklės analizė ir prognozavimas

Mūsų bendrovėje finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. Visi skaičiavimai atlikti remiantis Statistikos departamento pateiktomis infliacijos prognozėmis: 1998 m. – 10, 1999 m. – 9.

Atlikdami finansinius skaičiavimus, išlaidos buvo Įvertinamos maksimaliai, o Įplaukos minimaliai. Pelno prognozių ataskaitoje (žiūr. 9 lentelæ) parodomi trys pagrindinių rodiklių grupės:
1. Įplaukos už realizuotas paslaugas
2. bendrovės tiesioginės ir netiesioginės išlaidos
3. bendrovės pelnai

Pelno prognozių ataskaita, Lt 9 lentelė
Rodikliai Metai

1996 1997 1998 1999 2000
1. Pardavimo Įplaukos — 3.485.808 3.616.520 4.019.550 3.700.800
2. Tiesioginės išlaidos iš viso 260.000 1.088.840 1.118.380 1.182.490 1.132.970

žaliavos, darbo užm. ir SoDra 99.600 1.041.280 1.066.520 1.129.530 1.087.810

energija, remontas, nusidėv. ir

Įrengimai 160.400 47.560 51.860 52.960 45.160
3. Bendrasis veiklos pelnas — 2.396.968 2.498.140 2.837.060 2.567.830
4. Netiesioginės išlaidos iš viso 160.000 479.293 516.720 564.040 565.430

nuoma 8.000 96.000 114.000 120.000 130.800

remontas ir nusidėvėjimas 85.000 23.333 24.000 24.100 24.550

komandiruočių išlaidos — — — 10.000 10.000

reklama 3.800 4.700 5.600 6.000 5.600

valdymo išlaidos 3.000 217.560 227.420 253.940 240.810

transportas 12.000 3.500 3.650 4.000 3.900

juridinės paslaugos ir licenzijos 30.000 130.000 134.000 137.000 140.000

draudimas 3.200 — 3.400 4.000 4.500

kita 15.000 4.200 4.650 5.000 5.270
5. Pelnas iki palūkanų ir mokesčių -420.000 1.917.675 1.981.420 2.273.020 2.002.400
6. Palūkanos ir paskolos grąžin. — 107.800 107.800 107.800 107.800
7. Apmokestinamasis pelnas — 1.809.875 1.873.620 2.165.220 1.894.600
8. Pelno mokesčiai — 524.864 543.350 627.914 549.434
9. Grynasis pelnas — 1.285.012 1.330.270 1.537.306 1.345.166

Pelno paskirstymo ataskaita lentelės pavidalu (žiūr. 3 priedą) pateikta verslo plano priede.

Pinigų srautų prognozės tikslas – suteikti informaciją apie metines pinigų Įplaukas ir išmokėjimus. Pinigų srautų prognozės lentelæ (žiūr. 10 lentelæ) sudaro dvi pagrindinės dalys: kiek pinigų gauna bendrovė ir kiek, kur juos išleidžia. Čia apibendrinami visi anksčiau pateikti finansiniai veiklos rodikliai: pajamos, išlaidos, pelnas, turtas, kapitalas ir skolos.

Pinigų srautų prognozė, Lt 10 lentelė
Rodikliai Metai

1996 1997 1998 1999 2000
GAUTA PINIGŲ
Pardavus produkciją — 3.485.808 3.616.520 4.019.550 3.700.800
Pardavus išleistas akcijas 200.000 — — — —
Paskola 220.000 — — — —
IŠ VISO PINIGINIŲ ĮPLAUKŲ 420.000 3.485.808 3.616.520 4.019.550 3.700.800
IŠLEISTA PINIGŲ
Apmokėti tiekėjams 99.600 631.000 650.000 700.400 670.900
Išmokėti atlyginimams — 478.800 490.800 520.900 501.400
Apmokėti palūkanas — 52.800 52.800 52.800 52.800
Grąžinti paskoloms — 55.000 55.000 55.000 55.000
Nuoma 8.000 96.000 114.000 120.000 130.800
Mokesčiai — 733.173 749.895 845.084 763.625
Elektra — 20.100 22.600 25.700 24.100
Įrengimų, Įrangai Įsigyti 160.400 9.000 10.100 8.000 1.800
Remontas 85.000 23.333 24.000 24.000 24.000
Transporto išlaidos 12.000 3.500 3.650 4.000 3.900
Kt. veiklos išlaidos 55.000 145.800 155.550 159.700 162.800
Išmokant dividendus — 400.000 600.000 800.000 800.000
IŠ VISO IŠLEISTA PINIGŲ 420.000 2.648.506 2.928.395 3.315.584 3.191.125
Pinigų balansas laikotarpio pr. — — 837.302 1.525.427 2.229.393

Pridėti: pinigų Įplaukas 420.000 3.485.808 3.616.520 4.019.550 3.700.800

Atimti: išleistus pinigus 420.000 2.648.506 2.928.395 3.315.584 3.191.125
Pinigų balansas laikotarpio pab. — 837.302 1.525.427 2.229.393 2.339.068

Balanse fiksuojama bendrovės finansinė būklė ataskaitinio laikotarpio pabaigai, t.y. gruodžio 31 d.

Balansas, Lt 11 lentelė
Rodikliai Metai
TURTAS 1996 1997 1998 1999 2000
I. Ilgalaikis turtas 326.400 377.607 346.834 315.021 283.228
1.1. Formavimo savikaina 14.000 11.200 8.400 5.600 2.800
1.2 Ilgalaikis materialus turtas 268.400 236.407 204.434 172.421 140.428

Žemė ir pastatai — — — — —

Rekonstrukcija 85.000 71.667 58.334 45.001 31.668

Mašinos ir Įrengimai 58.200 52.960 47.720 42.480 37.240

Įranga 102.200 92.980 83.780 74.540 65.320

Transporto priemonės 12.000 9.800 7.600 5.400 3.200

Kt. ilgalaikis mater. turtas 11.000 9.000 7.000 5.000 3.000
1.3 Nematerialusis turtas 30.000 130.000 134.000 137.000 140.000

Patentai, licenzijos 30.000 130.000 134.000 137.000 140.000

Kt. nematerialus turtas — — — — —
II. Trumpalaikis turtas 99.600 748.211 1.333.584 1.967.400 2.088.968
2.1 Grynieji pinigai — 677.631 1.279.584 1.909.034 2.033.060
2.2 Gamybinės atsargos 78.000 50.580 34.000 43.366 44.908
2.3 Gautinos skolos — — — — —
2.4 Apmokėtinos skolos — — — — —
2.5 Kt. trumpalaikis turtas 21.600 20.000 20.000 15.000 11.000
III. Ilgalaikės skolos — — — — —
IŠ VISO TURTO 420.000 1.125.818 1.680.418 2.282.421 2.372.196
NUOSAVYBĖ
I. Kapitalas ir rezervai 200.000 545.012 1.145.282 1.746.588 1.939.754
1. Kapitalas 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

Įstatinis 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
2. Rezervai 20.000 20.000 21.000 22.000 33.000
3. Nepaskirstytas pelnas (nuost) — 345.012 944.282 1.544.588 1.726.754
II. Mokėtinos sumos ir Įsipareigojimai 220.000 580.806 535.136 535.833 432.442
1. Po vienerių metų mok. sumos 220.000 165.000 110.000 55.000 —
2. Per vienerius metus mok. sumos — 415.806 425.136 480.833 432.442
2.1 Mokesčiai, atlyginimai ir SoDra — 412.706 422.036 478.033 429.642
2.2 Kt. mok. sumos ir trump. Įsipar. — 1.000 1.100 900 800
2.3 Kita — 2.100 2.000 1.900 2.000
IŠ VISO NUOSAVYBĖS 420.000 1.125.818 1.680.418 2.282.421 2.372.196

Už paskolą bendrovė Įsipareigoja mokėti 24 metinių palūkanų, reikalaujamų “Hermio” banko Kredito departamento valdybos. Paskolos grąžinimas paskirstytas tolygiai keturiems metams (žiūr. 2 priedą).

8 Akcininkai
Akcininkų sąrašas 12 lentelė
Nr. Vardas, pavardė Akcijų skaičius,  Akcijų suma, Lt
1 Aurelijus Pogarskis 20 36.000
2 Jolanta Martinaitienė 20 36.000
3 Gediminas Karvelis 20 36.000
4 Vasilijus Poliakovas 20 36.000
5 Gintautas Saulenis 20 36.000

1. Vardas, pavardė, amžius Aurelijus Pogarskis, 46 metai

Išsilavinimas Aukštasis teisinis

Pareigos, darbo vieta “Vilniaus” banko vyr. juristas
2. Vardas, pavardė, amžius Jolanta Martinaitienė, 37 metai

Išsilavinimas Aukštasis ekonominis

Pareigos, darbo vieta UAB “Parkas” vyr. ekonomistė
3. Vardas, pavardė, amžius Gediminas Karvelis, 49 metai

Išsilavinimas Vidurinis

Pareigos, darbo vieta Individualios Įmonės “Gama” savininkas
4. Vardas, pavardė, amžius Vasilijus Poliakovas, 52 metai

Išsilavinimas Aukštasis ekonominis

Pareigos, darbo vieta AB “Volmeta” direktorius
5. Vardas, pavardė, amžius Gintautas Saulenis, 30 metų

Išsilavinimas Vidurinis

Pareigos, darbo vieta Verslininkas

Akcinis kapitalas sudaro 180.000 Lt. Visos akcijos yra paprastos.

Priedai
Nusidėvėjimas per metus, Lt 1 priedas
Pavadinimas Pradinė vertė Likutinė vertė Tarnavimo laikas Nusidėvėjimo suma
Formavimo savikaina
Pastatų rekonstrukcija ir remontas
Mašinos, Įrengimai
Įranga
Automobilis
Kt. materialus turtas 14.000
85.000

58.200
102.200
12.000
11.000 0
5.000

5.800
10.000
1.000
1.000 5
6

10
10
5
5 2.800
13.339

5.240
9.220
2.200
2.000

Metinės palūkanos, Lt 2 priedas
Rodikliai 1997 pusmečiai 1998 pusmečiai 1999 pusmečiai 2000 pusmečiai

1 2 1 2 1 2 1 2
Palūkanos 12 12 12 12 12 12 12 12
Paskolos grąžinimas 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500
Metinės palūkanos 24 24 24 24

Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita, Lt 3 priedas
Straipsniai 1996 1997 1998 1999 2000
1. Paskirstytinas rezultatas – pel¬as (nuostolis) atask. laikotar.pab. (420.000) 1.285.012 1.330.270 1.537.306 1.345.166
2. Pelno paskirstymas
2.1 Į Įstatymo numatytus rezervus — 20.000 21.000 22.000 33.000
2.2 Į kitus rezervus — — — — —
2.3 dividendai — 400.000 600.000 800.000 800.000
2.4 kiti 100.000 110.000 115.000 130.000
3. Nepaskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostolis) atask. laikotar.
pab. (420.000) 765.012 599.270 600.306 382.166
4. Sukauptas nepaskirstytas pel¬nas (420.000) 345.012 944.282 1.544.588 1.926.754

Darbuotojų darbo užmokestis 1997 m., Lt 4 priedas
Pareigos Žmonių skaičius Mėnesinis d. užm. Metinis d. užm.
1. Direktorius
2. Buhalteris
3. Maitinimo vadovas
4. Kultūrinių renginių orga¬nizavimo skyriaus vadybinin¬kas
5. Meno vadovas
6. Apsaugos ir transporto skyriaus vadovas
7. Aptarnaujančio personalo skyriaus vadovas
8.Diskžokėjas
9. Sandėlininkas
10. Virėjas
11. Barmenas
12. Konditeris
13. Indų plovėja
14. Šokėjas
15. Sargybinis
16. Vairuotojas
17. Sargas
18. Elektrikas
19. Valytoja
20. Padavėja 1
1
1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
4
3
1
2
1
1
4 3.000
2.200
1.800
2.300

1.600
1.600

1.100

1.500
600
1.500
1.200
1.400
600
800
1.200
1.000
800
600
500
700 36.000
26.400
21.600
27.600

19.200
19.200

13.200

36.000
7.200
36.000
28.800
16.800
14.400
38.400
43.200
12.000
19.200
7.200
6.000
33.600
IŠ VISO: 31 — 478.800

1997-2000 mm. darbo užmokestis, Lt 5 priedas
Metai Metinis darbo užmokestis
1997
1998
1999
2000 478.800
490.800
520.900
501.400
Iš viso: 1.991.900

6 priedas

Perdavimo laiškas

Uždaroji akcinė bendrovė “Sirena” numato Įrengti Vilniuje, Fabijoniškių rajone naktinĮ klubą “Sirena”. Mes siekiame patekti Į kulturingo laisvalaikio pravedimo organizavimo centrų rinką.

Pagrindinis mūsų firmos tikslas – Įsitvirtinti rinkoje, užkariauti didesnæ jos dalĮ ateityje, atsižvelgiant Į vartotojų poreikius. Keisti ir plėsti siūlomų paslaugų asortimentą. Mūsų ketinimams Įgyvendinti trūksta 220.000 Lt. Verslo plano tikslas: gauti banko paskolą. Pinigus reikalauja akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą sudaro:
1. Aurelijus Pogarskis
2. Jolanta Martinaitienė
3. Gediminas Karvelis
4. Vasilijus Poliakovas
5. Gintautas Saulenis

Išvardinti akcininkai laiko po 20 akcijų.

Mes pageidautumėm gauti paskolą apmokant mūsų sąskaitas ir dalĮ grynais. Pinigai bus reikalingi mėnesio bėgyje. Gauti pinigai bus panaudoti Įrengimų, maisto produktų pirkimui. Veiklos tikslas, gavus pinigus, – gauti pelną ir plėsti ir plėsti pramogų centro veiklą.

Paskola imama keturiems metams su 24 metinių palūkanų. Paskolos grąžinimas bus garantuotas nekilnuojamu turtu: akcininkui Aurelijui Pogarskiui priklausantis gyvenamasis namas Plytų g. 21, Palangoje, kuris buvo Įkainotas 600.000 Lt. Namas yra apdraustas mišriu turto draudimu Įskaitant trečiųjų asmenų tyčinæ veiklą.

Verslo planas siunčiamas “Hermio” bankui. Mes apsvarstėm banko reikalavimus ir nusprendėm, kad mus tenkina banko siūlamos palūkanos ir kitos paskolos gavimo sąlygos. Tikimes, kad banko sprendimas bus palankus mums. Taip pat tikimes, kad tai sėkmingo bendradarbiavimo pradžia.

7 priedas
Uždaroji akcinė bendrovė

S I R E N A
Lietuvos Respublika, AKCIJŲ PASIRAŠYMO SUTARTIS
Vilnius, Ateities g. 143 Nr.
tel. 626304 1996 m._____________ mėn. ____ d.

Bendrovės akcijų emisija Įregistruota
Lietuvos Respublikos Finansų ministe-
rijoje 1996 m. lapkričio mėn. 18 d.
Akcijų nominalinė vertė________ litų kiekviena.
Akcijos emisijos kaina ________ litų kiekviena.
Išleidžiama ( ) paprastų vardinių akcijų.
Akcijų pasirašymo pradžia 1996 m.

Sutarties turinys

Mes, uždaroji akcinė bendrovė “Sirena” (toliau Bendrovė), atstovaujama Įgalioto atstovo__________________________________________________________ ir pilietis (toliau Akcininkas)_______________________________________________ gyvenantis___________________________ piliečio pažymėjimo (paso) Nr._________ pasirašydami šią sutartĮ sutariame:
1. Bendrovė Įsipareigoja:
1.1 Įsigijusi turtą LR nustatyta tvarka pateikti Akcininkui_______________________ ________________________ paprastų vardinių akcijų bendrai___________________ ________________________ litų sumai.
1.2 Efektyviai panaudoti Akcininko Įmokėtas lėšas ir LR Įstatymais bei bendrovės Įstatais nustatyta tvarka mokėti Akcininkui priklausančius dividendus, gautus iš bendrovės ūkinės veiklos pelno.
2. Akcininkas:
2.1 Už akcijas jų pasirašymo metu sumoka:
2.1.1 Piniginiu Įnašu_________________________________________litų
2.1.2 Turtiniu Įnašu_________________________________________ litų
2.2 Įgalioja Bendrovæ atlikti visas finansines operacijas šios sutarties 2.1 punkte numatytų sumų apimtyse.
3. Akcininkas su Bendrovės Įstatais susipažinæs ir juos pripažĮsta.
4. Bendrovės ir Akcininko santykius reguliuoja LR civiliniai ir akcinių bendrovių Įstatymai bei bendrovės Įstatai. Iškėlæ ginčiai sprendžiami teismine tvarka.
5. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą galią.

Bendrovė Akcininkas
A.V ____________________ ________________________

(parašas) (parašas)

8 priedas
LIETUVOS RESPUBLIKA
Vilniaus miesto valdyba

Įmonės kodas________________
Rejestro Nr._________________
Registravimo data_______________
Veiklos pobūdis___________________________________

ĮMONĖS
REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pilnas Įmonės pavadinimas_________________________________________________ ________________________________________________________________________ Adresas_________________________________________________________________

Laikotarpis neribotas

VALDYTOJAS__________________________ J.Ramanauskas

9 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA __________Nr.___________

VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS

CENTRAS __________Nr.___________

LEIDIMAS

Vilniaus visuomenės sveikatos centras leidžia_________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Leidimas galioja iki 199__m. _______________ d.

Vilniaus miesto valst.
gydytojas higienistas V.Kavaliūnas

Subačiaus g. 5, A/S 120112
Vilnius, Žemės ūkio banko,
Tel. 245357 Vilniaus skyriuje

kodas 9134797

10 priedas

Patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
1994 m. gruodžio 23 d.
nutarimu Nr. 1315

PATENTAS Nr.__________
suteikiantis teisæ verstis patente nurodyta veikla

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio Įstatymo straipsniu,___________________miesto (rajono) valstybinė mokesčių inspekcija išdavė:
________________________________________________________________________

(Įmonės pavadinimas, registravimo Nr.)
________________________________________________________________________
patentą verstis šia veikla___________________________________________________
Įmonėje dirbančių asmenų skaičius arba kt. duomenys, nuo kurių priklauso patento mokesčio dydis___________________________________________________________
________________________________________________________________________
Bendra patento mokesčio suma____________________________________________

(suma žodžiais)
Už patentą sumokėtą iš karto______________________________________________

(suma žodžiais, sumokėjimo data, dokumento Nr.)
Papildomai sumokėta_____________________________________________________

(suma žodžiais, sumokėjimo data, dokumento Nr.)
Papildomai sumokėta_____________________________________________________

(suma žodžiais, sumokėjimo data, dokumento Nr.)
Papildomai sumokėta_____________________________________________________

(suma žodžiais, sumokėjimo data, dokumento Nr.)

Patentas išduotas 199__m. _________________mėn. _____d.

Patentas galioja nuo 199__m. ______________mėn. _____d.

iki 199__m. ______________mėn. _____d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos
viršininkas (viršininko pavadotuojas)
_______________________________
(parašas, vardo raidė, pavardė)

11 priedas

Lietuvos Respublika ĮRAŠAS
Vilniaus miesto valdyba Potvarkis___________Nr.________

Dėl leidimo prekiauti
alumi ir alkoholiniais gėrimais

Apsvarsčius valdybos posėdyje leisti prekiauti alumi bei alkoholiniais gėrimais UAB “Sirena”, adresu Ateities g. 143, Vilniuje, Pramogų centre “Sirena”.

Valdytojas A.Zemkauskas

Sekretorė B.Jonaitienė

Tikra:

Valdybos sekretorė K.Kupriavičienė

12 priedas
Muzikinės Įrangos nuomos sutartis

(sandorio patvirtinimo vietovės pavadinimas)

(sandorio suudarymo data žodžiais)

Mes,_________________________ atstovas ____________________________

(pareigos, vardas, pavardė)
veikiantis pagal________________________________, toliau vadinamam nuomotoju

(Įgaliojimą)
ir juridinio asmens________________________________________________________

(pavadinimas, adresas)
toliauu vadinamas nuomininku, sudarėm šią sutartĮ:
1. Nuomotojas išnuomojo, o nuomininkas išsinuomojo muzikinæ Įrangą ___________

(terminas)
2. Nurodyta muzikinė Įranga išnuomojama už______________________litų, iš kurių:

(suma žodžiais)
a) nuomininkas Įmokėjo grynais pinigais ___________________________ už 1997 m. I-ą ketvirtĮ Į Lietuvos banko________________skyriaus sąskaitą Nr.______________
(kvito Nr.______________ 1996 m.________________mėn. ____d.)
b) nuomos mokestĮ_______________________________________________________ nuomininkas privalo sumokėti iki kiekvieno ketvirčio paskutinio mėn. 30 dienos.
3. Įrangos nuomininkas Įsipareigoja_________________________________________

________________________________________________________________________
4. Sutartis gali būti nutraukta Įstatymų nustatyta tvarka.
5. Sutarties sudarymo išlaidas moka nuomininkas______________________________
6. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas notarinėje kontoroje, o likusieji išduodami sutarties šalims.

Priedas:

Šalių parašai

13 priedas
Pastato nuomos sutartis

(sandorio patvirtinimo vietovės pavadinimas)

(sandorio suudarymo data žodžiais)

Mes,_________________________ atstovas ____________________________

(pareigos, vardas, pavardė)
veikiantis pagal________________________________, toliau vadinamam nuomotoju

(Įgaliojimą)
ir juridinio asmens________________________________________________________

(pavadinimas, adresas)
toliauu vadinamas nuomininku, sudarėm šią sutartĮ:
1. Nuomotojas išnuomojo, o nuomininkas išsinuomojo _____________ pastatą, esantĮ __________________________________________________________________

(tikslus adresas, terminas)
2. Nurodyta pastatas išnuomojamas už____________________________litų, iš kurių:

(suma žodžiais)
a) nuomininkas Įmokėjo grynais pinigais ___________________________ už 1997 m. I-ą ketvirtĮ Į Lietuvos banko________________skyriaus sąskaitą Nr.______________
(kvito Nr.______________ 1996 m.________________mėn. ____d.)
b) nuomos mokestĮ_______________________________________________________ nuomininkas privalo sumokėti iki kiekvieno ketvirčio paskutinio mėn. 30 dienos.
3. Pastato nuomininkas Įsipareigoja_________________________________________

________________________________________________________________________
4. Sutartis gali būti nutraukta Įstatymų nustatyta tvarka.
5. Sutarties sudarymo išlaidas moka nuomininkas______________________________
6. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas notarinėje kontoroje, o likusieji išduodami sutarties šalims.

Priedas:

Šalių parašai

14 priedas
LR Vyriausioji valstybinio draudimo valdyba

DRAUDIMO LIUDYJIMAS Serija L Nr.082999
dėl savanoriško Įrengimų draudimo

Išduota __________________________________ , esančiam _____________________

(pavadinimas)

(adresas)
remiantis 1993 m. liepos 5 d. Draudimo sutarčių sudarymo taisyklėmis Nr. 48, sudaroma draudimo sutartis _______________________________________________

(Įrenginių tipas)
Įrengimų vertė (pagal pirkimo dokumentą)
nusidėvėjimo procentas sutarties sudarymo metu
Įrangos vertė (pagal pirkimo dokumentą)
nusidėvėjimo procentas sutarties sudarymo metu
Tikroji vertė (atskaičius nusidėvėjimą)
Draudimo suma

Bendra draudimo suma_____________________________________________

(žodžiais)
Draudimo terminas _____________________ sutartis Įsigalioja__________________
ir baigiasi___________________________
Priskaičiuota mokesčio suma ________________ Lt _________ centų per ketvirtĮ
Sumokėta mokesčio suma __________________ Lt _________ centų per ketvirtĮ

(žodžiais)
gauta grynais pinigais/pervedimu (nereikalingą išbraukti) ______________________

(Įstaigos pavadinimas)
1996 m. lapkričio mėn.____d. Sąskaitos Nr._______________________

Draudimo mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo suutarties Įsigaliojimo datos.

Draudimo agentas_____________________ Data ________________________