Verslo etika – įmonės etikos kodeksas

KTU EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Modulio „Bendravimo organizavimas ir verslo etika“ individualaus namų darbo

UŽDUOTIS

V – gr. stud.

TEMA: „N ĮMONĖS ETIKOS KODEKSAS“

Darbo apimtis 20-30 puslapių (atspausdintų spausdintuvu). Namų darbo
informacija privalo remtis nuorodomis į konkretaus literatūros šaltinių
puslapius. Naudota literatūra pateikiama darbo pabaigoje. Darbą
apipavidalinti pagal KTU raštvedybos reikalavimus.

Darbo dalys:

1. Užduotis (pridedama)

2. Turinys

3. Įvadas (jame trumpai aprašomas darbo tikslas ir pateikiama

kiekvienos dalies esminė santrauka: Nurodoma, kiek puslapių apima

šis darbas, kiek yra iliustracijų, kiek panaudota literatūros

šaltinių ir kt.)

4. Etikos kodekso struktūra:

1. Įvadinis žodis

2. Santykiai su vadovybe

3. Darbuotojai

4. Dalyvavimas

5. Interesų konfliktai

6. Politikos ir procedūros

7. Veikos įvertinimo formos

8. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų

9. Etiketo reeikalavimai

10. Konfidencialumas

11. Informavimas

12. Dokumentavimas

13. Dovanos, kyšiai

14. Santykiai su vartotojais

15. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais

16. Saugumas

17. Santykiai su konkurentais

18. Santykiai su valdžia

19. Santykiai su bendruomene, kaimynais

20. Viešieji santykiai

5. Išvados

6. Literatūros sąrašas

Rekomenduojama literatūra:

1. V. Misevičius. Bendravimo etikos ir organizavimo pradmenys. –

Kaunas, Smaltija, 2002. – 208 p.

2. D. Rutkauskienė ir kt.Windows aplinka ir raštvedyba.–Kaunas,

Technologija. 1996. – 358p.

3. V. Baršauskienė. Studijų darbų parengimo tvarka. – Kaunas,

Technologija. 2002

4. Interneto puslapiai ir kiti šaltiniai

5. Vanderbilt A. Viskas apie etiketą. – Vilnius: Melsva, Algarvė,

2000. – 684 p.

6. Vasiljevienė N. Verslo etika ir elgesio kodeksas. – Kaunas:

Naujasis lankas, 200. – 470 p.

7. Vyšniauskienė D., Kundrotas V. Verslo etika. – Kaunas:

Technologija, 1999. – 261 p.

Paruošė KTU Vadybos

katedros dėst. Lina Girdauskienė

tel.300571
Turinys

| Įvadas |4 |
|..........................| |
|........................ | |
| 1. Įmonės „Trustworthy“ etikos kodeksas |5 |
|..........................| |
|..... | |
| |1.1. Įvadinis žodis |5 |
| |........................| |
| |.................. | |
| |1.2. Santykiai su vaadovybe |6 |
| |........................| |
| |............ | |
| |1.3. Darbuotojai |7 |
| |........................| |
| |................... | |
| |1.4. Dalyvavimas |8 |
| |........................| |
| |................. | |
| |1.5. Interesų konfliktai |8 |
| |........................| |
| |.............. | |
| |1.6. Politikos ir procedūros |9 |
| |........................| |
| |............ | |
| |1.7. Veikos įvertinimo formos |10|
| |........................| |
| |........... | |
| |1.8. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų |10|
| |........................| |
| |. | |
| |1.9. Etiketo reikalavimai |11|
| |........................| |
| |............. | |
| |1.10. Konfidencialumas |11|
| |........................| |
| |.............. | |
| |1.11. Informavimas |11|
| |........................| |
| |................ | |
| |1.12. Dokumentavimas |12|
| |........................| |
| |.............. | |
| |1.13. Dovanos, kyšiai |12|
| |........................| |
| |................ | |
| |1.14. Santykiai su klientais |13|
| |........................| |
| |............ | |
| |1.15. Santykiai su kreditoriais ir tiekėjais |14|
| |........................| |
| |..... | |
| |1.16. Saugumas |14|
| |........................| |
| |................... | |
| |1.17. Santykiai su konkurentais |15|
| |........................| |
| |........... | |
| |1.18. Santykiai su valdžia |15|
| |........................| |
| |.............. | |
| |1.19. Santykiai su vi

isuomene, |15|
| |kaimynais.....................| |
| |........ | |
| |1.20. Viešieji santykiai |16|
| |........................| |
| |.............. | |
|Išvados |18|
|..........................| |
|........................ | |
|Literatūros sąrašas |19|
|..........................| |
|................. | |

Įvadas

Šiuo metu, kai verslo veiklos sričių yra gana daug, o toje srityje
veikia ne viena, o keliolika konkuruojančių įmonių, tampa ypač aktualu
verslą tvarkyti etiškais pagrindais. Kadangi, etiškais pagrindais pagrįsta
veikla, didina visuomenės pasitikėjimą, padeda palaikyti gerus santykius su
vyriausybe, verslo partneriais, vartotojais, visuomene, leidžia išvengti
vis didėjančio vyriausybės reguliavimo, užsiimti sąžininga konkurencine
veikla, spręsti kokybės problemas, be to, padeda susikurti ir išsaugoti
gerą įmonės įvaizdį bei ugdyti įmonės kultūrą – pirmąjį žingsnį link sėkmės
ir progresavimo.

Pagrindiniu sprendimu, kaip pagrįsti įmonės veiklą etiškais
principais, yra laikomas įmonės etikos kodeksas, kuriame reglamentuojami
įmonės darbuotojų santykiai su vadovybe, vartotojais, kreditoriais,
tiekėjais, vyriausybe, visuomene bei konkurentais, apibrėžiamos elgesio
taisyklės ir skatinimas jų laikytis.

Šiame darbe pateikiamas įsivaizduojamos įmonės „Trustworthy“ etikos
kodeksas.

Įmonė „Trustworthy“ turi salonų tinklą, teikiantį rinkai
mobiliuosius telefonus ir jų priedus beei turinti savo telefonų tinklą.

Įmonės „Trustworthy“ etikos kodekso įvadiniame žodyje pateikiamos
įmonės vizija ir misija, vertybės, etikos kodekso svarba ir adresatas.
Apibrėžiami vadovybės ir darbuotojų santykiai, darbuotojų etikos ir
organizacijos įsipareigojimai dirbantiesiems, išsakomas darbuotojų
dalyvavimas bei galimybės pasireikšti tobulinant įmonę, atsakomybės ir
įsipareigojimų paskirstymas, santykiai su kolegomis bei išorine aplinka,
t.y. su vartotojais, kreditoriais, tiekėjais, valdžia, bendruomene,
kaimynais, konkurentais, pateikiama interesų konfliktų sąvoka, atvejai bei
jų sprendimo būdai, elgesio, normos bei jų kontrolės būdai, informacijos
konfidencialumas, įmonės požiūris į dovanas ir kyšius jos nariams bei į
naudojimąsi užimamomis pareigomis. Darbo pabaigoje pa

ateikiamos išvados ir
apibendrinimai apie sukurtą įmonės etikos kodeksą.

Darbą sudaro 19 puslapių. Jį atliekant buvo panaudota 12 literatūros
ir informacijos internete šaltinių bei medžiaga iš „Verslo etika ir
bendravimo organizavimas“ paskaitų ir pratybų. Naudotų šaltinių darbo
atlikimui sąrašas pateikiamas darbo pabaigoje.

Įmonės „Trustworthy“ etikos kodeksas

1.1. Įvadinis žodis

Įmonė „Trustworthy“ siekia savo veikloje vadovautis etikos
principais, kad galėtų tikslingai, atsakingai ir produktyviai įsilieti į
Lietuvos rinką ir vystyti ne tik jos, bet ir savo plėtrą, kad sugebėtų tai
padaryti, laikantis aukštų etikos, garbės, sąžiningumo ir etiško elgesio
standartų bei ugdant visuomenės pasitikėjimą jos teikiamomis paslaugomis.
Kiekviena organizacija ar įmonė yra tikslus savo darbuotojų ir savo
veiklos atspindys, todėl įmonė „Trustworthy“ kelia griežtus reikalavimus
savo darbuotojų etikai, tinkamam elgesiui ir gyvenimo būdui. Kiekvienas
įmonės „Trustworthy“ darbuotojas privalo suprasti, kad jo asmeninis
elgesys gali turėti įtakos ir įmonės patikimumui bei reputacijai, todėl
darbe ir ne darbo metu jis privalo elgtis deramai bei laikytis visuotinai
pripažintų moralės normų.

Įmonė „Trustworthy“ savo veiklos etiką grindžia šiomis pagrindinėmis
vertybėmis ir principais:

• Teisėtumas – mes norime, kad mūsų įmonės veikla būtų pagrįsta ne tik

vidaus taisyklėmis, tačiau ir neprieštarautų Lietuvos Respublikoje

galiojantiems įstatymams, Lietuvos Respublikos konstitucijai bei

žmogaus asmeninėms teisėms. Norime, kad mūsų veikla būtų teisėta.

• „Patys geriausi“ – mes ieškome ir į darbą priimame tik pačius

geriausius, savo veiklos sritį išmanančius ir mokančius dirbti žmones,

kuriuos skatiname ir apdovanojame už sąžiningai ir gerai atliktą

darbą, tobulėjimą ir greitą mokymąsi.

• Atvirumas ir

r skaidrumas – siekiame, kad mūsų veikla būtų aiški ir

atvira ne tik įmonės vadovams ar jos darbuotojams, tačiau ir prieinama

visuomenei.

• Orientacija į klientą – siekiama, kad visa įmonės veikla būtų

orientuota ir pasiekiama įmonės klientams. Norime, kad kiekvienas

klientas būtų visiškai patenkintas įmonės darbuotojais ir jos

teikiamomis paslaugomis.

• Bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba – mūsų įmonę veda noras

tobulėti ir mokytis, todėl kiekvienas jos darbuotojas yra linkęs

bendradarbiauti ir padėti, dirbti vienoje komandoje ir dalintis savo

žiniomis ir patirtimi su kitais.

• Profesionalumas ir lyderystė – įmonėje neslopinamas savo veiklos sferos

geras išmanymas ir lyderystė. Mes kiekvienas gerai ir profesionaliai

atliekame savo darbą, matydami tikslą ir stengiamės panaikinti bet

kokias kelyje iškilusias kliūtis.

• Kokybės ir pergalės siekis – mūsų siekimas būti geriausiais yra

grindžiamas geru ir kokybiškai atliktu darbu bei noru dar labiau

tobulėti ir tobulinti savo produkciją, paslaugas bei jų kokybę. Pakilę

vienu sėkmės laipteliu į viršų, mes siekiame pakilti dar ir dar kartą.

• Sąžiningumas ir atsakomybė – mūsų įmonėje visada stengiamasi elgtis

sąžiningai ir į darbą žiūrėti atsakingai. Mes esame sąžiningi kolektyve

ne tik vienas kito atžvilgiu, tačiau ir su klientais. Stengiamės savo

veiklą kiekviename žingsnyje grįsti įstatymais, etikos kodeksu bei

įmonės „Trustworthy“ vertybėmis ir principais.

• Pagarba ir pasitikėjimas – mes pasitikime savo kolegomis, klientais,

tiekėjais ir kitais asmenimis, kurie palaiko su mumis ryšius ir juos

gerbiame. Mes elgiamės su jais vadovaudamiesi nuostata: „Elkis su

kitais taip, kaip norėtum, kad su tavim būtų elgiamasi“. Pasitikėjimas

sukuria ma
alonų ir teigiamą įmonės mikroklimatą, kuriame veikiant,

gerėja ne tik darbo atlikimo kokybė, bet ir didėja noras dirbti.

Įmonės „Trustworthy“ etikos kodekso tikslas – nustatyti bendruosius
etikos principus, kuriais visoje savo veikloje vadovaujasi
telekomunikacijų įmonė „Trustworthy“ ir jo darbuotojai. Kodeksas atitinka
etikos principus tiek, kiek jis neprieštarauja Lietuvos Respublikos
įstatymams. Šis etikos kodeksas yra įvairių įmonės „Trustworthy“ veiklos
sričių bei įmonės vidaus politikų, tvarkų ir taisyklių bei kitų vidaus
teisės aktų, reglamentuojančių tikslesnį šio etikos kodekso įgyvendinimą,
pagrindas.

Kodeksas pagrįstas įmonės „Trustworthy“ misija, vertybėmis, gera
praktika ir žinojimu, kad gerą reputaciją sunku įgyti ir labai lengva
prarasti. Visuomenė tikisi, kad mūsų telekomunikacijų įmonė, kaip įtakinga
ir teigiamai vertinama institucija, visa savo veikla sieks kurti ir
įtvirtinti pasitikėjimą bei tobulinti kiekvieną savo sritį.

Įmonės nuomone, nieko nėra tobula, todėl, manome, yra labai neetiška
naudotis įstatymų bei šio etikos kodekso spragomis – tai, kas nėra
draudžiama – nėra savaime ir leidžiama.

Kodekso turi laikytis kiekvienas ir visi įmonės darbuotojai. Vadovai
taip pat negali pažeisti šio etikos kodekso ir neturi toleruoti netinkamą
savo kolegų elgesį.

Kiekvienas asmuo, kuris nėra užtikrintas dėl savo veiksmų teisėtumo ir
atitikimo įstatymams bei šiam kodeksui, turi kreiptis patarimo į savo
tiesioginį vadovą.

1.2. Santykiai su vadovybe

Įmonėje „Trustworthy“ laikytis etikos kodekso įsipareigoja ne tik
darbuotojai, bet ir vadovybė. Vadovybė turi:
1.2.1. pasirūpinti įmonėje palankiu darbui mikroklimatu ir sąlygomis;

2. gerbti kiekvieną įmonės darbuotoją, jo norus ir lūkesčius;

3. nediskriminuoti ir kitaip nepažeidinėti darbuotojų asmens teisių ir

laisvių;

4. skatinti įmonės darbuotojų įsiliejimą į bendrą (komandinį) darbą;

5. išklausyti ir atsižvelgti į kiekvieno įmonės darbuotojo protingus

pasiūlymus;

6. sudaryti palankias sąlygas darbuotojų troškimui tobulėti (kelti

kvalifikaciją) ir kilti karjeros laiptais;

7. užtikrinti premijas ir kitokius paskatinimus, už greitai,

kokybiškai ir sąžiningai atliktą darbą;

8. nepateisinti darbuotojų netinkamo elgesio ir šio kodekso

nesilaikymo;

9. taikyti drausmines priemones nusižengusiems darbuotojams;

10. stengtis savo vadovavimą grįsti demokratiniais ir liberaliais

principais.

1.3. Darbuotojai

Kiekvienas įmonės „Trustworthy“ darbuotojas privalo prisiminti, jog
bet kokie jo veiksmai yra labai svarbūs ir lemiami įmonės veiklai, jos
reputacijai ir geram įvaizdžiui. Todėl kiekvienas įmonės darbuotojas
įsipareigoja:
1.3.1. dirbti garbingai ir sąžiningai;

2. visą savo veiklą orientuoti į klientą;

3. visada atsižvelgti į kliento norus ir lūkesčius;

4. siūlyti klientui tik tai, ko jis prašo, o ne tai, kas būtų

darbuotojui palankiau;

5. elgtis etiškai, maloniai ir garbingai, bendraujant su klientais,

tiekėjais, kolegomis, vadovais ir visuomene;

6. iškilus konfliktui, elgtis taip, kaip reglamentuoja šis etikos

kodeksas ir kiti teisės aktai;

7. nesinaudoti užimamomis pareigomis;

8. tvarkant asmeninius reikalus, naudotis tomis pačiomis sąlygomis,

kaip ir klientai;

9. dirbti ir palaikyti kitus, geranoriškai jiems padėti ir dalintis

savo mintimis bei patirtimi;

10. dirbti ir skatinti kitus dirbti profesionaliai, etiškai, sąžiningai

ir garbingai;

11. ugdyti savo ir kitų norą tobulėti ir kelti kvalifikaciją;

12. klientų ir kitų asmenų akivaizdoje nekritikuoti ir nevertinti savo

kolegų elgesio, požiūrių, nuomonės, kitų asmeninių savybių, galimybių

bei kompetencijos;

13. nepateisinti savo kolegų netinkamo elgesio ir veiksmų,

prieštaraujančių šiam etikos kodeksui ir kitoms vidaus taisyklėms;

14. perspėti asmeniškai kolegą, pastebėjus etikos kodekso ar kitų įmonės

vidaus taisyklių pažeidimus;

15. matant, kad kolega nekreipia dėmesio į padarytas pastabas, raštu

pranešti apie pažeidimą savo tiesioginiam vadovui arba įmonės

valdybai;

16. visus konfliktus ir nesutarimus, iškilusius darbo vietoje spręsti

draugiškai, etiškai ir greitai;

17. nepažeisti kolegų bei klientų orumo bei asmens laisvių.

1.4. Dalyvavimas

Mūsų įmonės vadovybė stengiasi nebūti autoritariniais lyderiais ir
nesinaudoti vienvaldystės galia, todėl kiekvieną „Trustworthy“ darbuotoją
skatina:
1.4.1. stengtis savarankiškai ir dėmesingai priimti sprendimus, susijusius

su kokybiškesniu ir greitesniu darbo atlikimu;

2. dėl itin svarbių ir reikšmingų sprendimų, susijusių su įmonės veikla,

priėmimo pasitarti su tiesioginiu vadovu ar viršininku;

3. visą laiką būti aktyviam ir stengtis dalyvauti įmonės veikloje ir

priimant sprendimus;

4. visada stengtis priimti etiškus, gerus ir teisingus,

neprieštaraujančius daugumos puoselėjamoms vertybėms sprendimus;

5. stengtis savo nuomonę išreikšti įmonės susirinkimuose;

6. dalyvauti įvairiuose renginiuose, kurių pobūdis susijęs su darbu;

7. įmonės atstovavimą renginiuose kitose šalyse, konferencijose,

įvairiuose renginiuose (prieš tai, gavus įmonės valdybos leidimą);

8. dalyvauti, sprendžiant kolegų netinkamą elgesį ar atleidimo iš darbo

galimybes;

9. stengtis dalyvauti konferencijose, seminaruose ir kituose moksliniuose

susirinkimuose, kuriuose keliama jų kvalifikacija.

1.5. Interesų konfliktai

Mūsų įmonės paslaugomis naudojasi daug ir įvairaus amžiaus, skirtingo
išsilavinimo bei nuomonių žmonių, todėl žinome, jog ne visada pavyksta
ramiai išsiaiškinti ir pasiūlyti klientams tai, ko jie iš mūsų reikalauja.
Kartais gali iškilti tokių situacijų, kuriose įmonės darbuotojas yra
verčiamas arba skatinamas vadovautis nuomone ar interesais, kurie
neatitinka įmonės etikos kodekso ar įmonės interesų. Įmonės darbuotojai
privalo vengti interesų konfliktų, kurių veikimas arba neveikimas gali
pakenkti darbuotojo ar įmonės reputacijai ar padaryti įmonei žalą. Siekiant
apsaugoti savo darbuotojus nuo interesų konfliktų, įmonės Etikos komisija
apibrėžia šiuos punktus:
1.5.1. tiek įmonė, tiek jos vadovai ir darbuotojai privalo dirbti vienoje

komandoje, t.y. jų interesai turi būti bendri ir neišskiriami;

2. atidžiai atlikti operacijas ir pasirašyti sutartis su tiekėjais,

klientais ir asmenimis, kurie pageidauja būti „Trustworthy“

vartotojais;

3. stengtis nepatekti į trečiųjų asmenų įtaką;

4. nenukrypti nuo nustatytų darbinės veiklos principų;

5. nepropaguoti ir atvirai nepalaikyti darbo vietoje interesus ar

nuomones, susijusias su politika, politinėmis partijomis ir kitomis

visuomeninėmis organizacijomis, nesusijusias su įmonės veikla;

6. nesielgti taip, kad įmonėje arba tarp jos klientų kiltų abejonės arba

interesų konfliktas;

7. sprendžiant interesų konfliktą, visada laikytis etiško elgesio ir

moralės normų, teikti pirmenybę įmonės ir jos klientų, o ne savo

asmeniniams interesams;

8. įmonės turtas ir kiti ištekliai, pavyzdžiui, darbo laikas, baldai,

kompiuteriai, programinė įranga, lėšos ir informacija gali būti

naudojami tik siekiant įgyvendinti įmonės verslo tikslus, o ne

tvarkant asmeninius reikalus;

9. aptarnaujant klientus negalima jų diskriminuoti, t.y. darbuotojas

neturi atsižvelgti į jo amžių, rasę, lytį ar vertinti kitais

aspektais. Darbuotojas turi vadovautis įstata, jog visi klientai lygūs

ir visų užsakymai vienodai svarbūs ir juos aptarnauti užsakymų gavimo

tvarka;

10. iškilus interesų konfliktui, darbuotojas privalo elgtis taip, kaip

reglamentuoja šis etikos kodeksas, įmonės vidaus taisyklės bei

Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai;

11. jei darbuotojas pateko, arba mano patekęs į interesų konflikto

situaciją, jis savo tolimesnius veiksmus ir elgesį privalo suderinti

su savo tiesioginiu viršininku, įmonės valdyba arba įmonės Etikos

komisija;

12. kai tik įmanoma, darbuotojas, norintis išvengti interesų konflikto,

privalo darbą, kuris gali sąlygoti konfliktą, perduoti

bendradarbiams;

13. jei įmonės „Trustworthy“ darbuotojo interesai visiškai prieštarauja

įmonės interesams, įmonės narys turi palikti ne tik darbo vietą

įmonėje, bet ir nebedalyvauti įmonės veikloje kaip esamas ar buvęs

darbuotojas, tačiau jis gali tapti įmonės klientu.

1.6. Politikos ir procedūros

Telekomunikacijų įmonė „Trustworthy“ yra politiškai neutrali
organizacija, kurios darbuotojai privalo atsižvelgti į kitų asmenų laisvę
ir gerbti nuomonių skirtumą. Tačiau įmonės darbuotojai turi teisę:

1. tarpusavyje laisvai reikšti politinius įsitikinimus, jei jos netrukdo

tiesioginių pareigų įmonėje atlikimui, neliečia klientų ir nekenkia

įmonės politiniam neutralumui;

2. asmenų, atliekančių vadovų, valdytojų, su klientais dirbančių

darbuotojų, vadovybės narių pareigas atviras politinis aktyvumas ir

nuomonių reiškimas laikomas nepriimtinu;

3. darbuotojams draudžiama skleisti politinę, religinę ar kitų rūšių

propagandą, platinti agitacinę medžiagą, atlikti klientų apklausas ir

nustatyti savo kolegų politinius įsitikinimus, remti politines

partijas, organizacijas, judėjimus darbo metu ir naudojantis savo

pareigomis įmonėje;

4. įmonės nario, pažeidusio etikos kodeksą, elgesys svarstomas uždarame

įmonės susirinkime, kuriame dalyvauja padalinio darbuotojai, vadovybė,

valdyba ir Etikos komisija;

5. pažeidus įmonės etikos kodeksą, darbuotojui taikomos drausminės

priemonės: žodinis ar raštiškas įspėjimas, piniginė nuobauda arba

pažeminimas pareigose;

6. jeigu įmonės nario pažeidimas labai rimtas arba kelis kartus

pasikartojantis, įmonės vadovai, valdyba arba Etikos komisija gali

siūlyti darbuotoją atleisti iš darbo įmonėje;

7. gavus pasiūlymą, atleisti iš darbo darbuotoją, grubiai pažeidusį

etikos kodeksą ar kitas įmonės vidaus taisykles ir padariusį įmonei

materialinę žalą, darbuotojas privalo pats privalo atlyginti padarytą

žalą arba žala kompensuojama iš jo atlyginimo ir išeitinės pašalpos.

6. Veikos įvertinimo formos

Visa darbuotojų veika įmonėje – tiek neigiama, tiek teigiama – yra

įvertinama:

1. darbuotojų etišką elgesį ir tinkamą veiką reglamentuoja įmonės etikos

kodeksas ir vidaus taisyklės;

2. kiekvieno darbuotojo veiką vertina jo tiesioginis vadovas, pranešdamas

apie jį įmonės valdybai arba Etikos komisijai;

3. darbuotojui dirbant ypač gerai ir produktyviai, jis gali būti

apdovanojamas pinigine premija arba aukštinamas pareigose;

4. veika, turinti ypač didelės teigiamos reikšmės įmonės veiklai arba

veika, kuri pažeidžia įmonės etikos kodeksą bei kitus teisės aktus,

sprendžiama įmonės susirinkimuose;

5. etišką darbuotojų elgesį sprendžia ir analizuoja įmonės Etikos

komisija ir praneša sprendimą įmonės vadovybei arba valdybai;

6. darbuotojai, padarę nežymius nusižengimus, gali būti perspėjami

įspėjimo forma.

7. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų

Mūsų įmonėje ne tik vadovai, tačiau ir įmonės darbuotojai yra
suinteresuoti laikytis etiško elgesio standartų, kadangi tai ne tik kelia
įmonės prestižą, tačiau ir darbuotojų gerą įvaizdį visuomenėje, tam tikroje
žmonių bendruomenėje ir tarp įmonės klientų, be to yra naudinga patiems
įmonės darbuotojams. Įmonė įvairiausiais būdais skatina laikytis pažangaus
ir etiško elgesio standartų:

1. apdovanodama darbuotojus apmokamomis atostogomis;

2. skirdama pinigines premijas;

3. pakeldama darbuotojus pareigose;

4. pakeldama darbuotojų atlyginimus;

5. suteikdama įvairių nuolaidų įmonės paslaugoms;

6. išsiųsdama į įvairias konferencijas, seminarus ir kitokius renginius,

apmokėdama jų išlaidas ir kt.

8. Etiketo reikalavimai

Kad įmonėje būtų užtikrintas geras, greitas, malonus ir kokybiškas
aptarnavimas, mes priimam į darbą pačius geriausius, savo veiklos sritį
išmanančius asmenis. Tačiau net ir patys geriausi turi:

1. sekti savo kalbą, nevartoti necenzūrinių ir vulgarių žodžių;

2. mandagiai bendrauti ne tik su klientais, tačiau ir kolegomis bei

kitais asmenimis, palaikančiais su įmonę santykius;

3. būti tolerantiškas savo, savo kolegų, vadovų, klientų ir kitų asmenų

atžvilgiu;

4. gerai išmanyti gimtąją kalbą, jos stilistiką ir gramatiką, nevartoti

barbarizmų ir skolinių;

5. gebėti valdyti savo mintis, kalbą, veiksmus ir neigiamas emocijas;

6. laiku, greitai ir kokybiškai vykdyti savo pareigas ir paskirtus darbus

bei įsipareigojimus įmonei bei jos darbuotojams, vadovybei bei

klientams;

7. kreipti didelį dėmesį į savo aprangą, malonų kūno aromatą, išvaizdą ir

stilių.

9. Konfidencialumas

1. konfidencialumo sąlyga yra taikoma visiems įmonės nariams be išimties

2. visi įmonės darbuotojai privalo griežtai laikyti paslaptyje visą

konfidencialią informaciją, kurią jie sužino, vykdydami savo pareigas

įmonėje, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymas arba šis

kodeksas;

3. įmonės darbuotojai privalo labai atsakingai naudoti darbinę

informaciją, ypač informaciją apie klientus (jų asmens duomenis,

gyvenamąją vietą, telefono numerius bei kitus klientų rekvizitus);

4. informacijos apie klientus, verslo partnerius ir kitus asmenis

negalima atskleisti darbuotojams, kurių veiklos sritis įmonėje yra

visiškai kitokios krypties, arba šeimos nariams ir artimiesiems;

5. darbuotojai privalo būti labai atsargūs, naudodami tokią informaciją

telefoninio pokalbio metu, siunčiant paprastą ar elektroninę

korespondenciją;

6. įmonės darbuotojas negali platinti įmonės apskaitos ir finansų

informacijos daugiau, nei jam leidžiama tai daryti. Išskyrus tuos

atvejus, kai to reikalauja įstatymai.

10. Informavimas

Įmonėje didelis dėmesys skiriamas visuomenės ir klientų informavimui,

todėl:

1. darbuotojas turi teisingai informuoti klientą, jam atvira ir

pasiekiama informacija;

2. vadovai visada turi informuoti savo darbuotojus apie naują informaciją

ir pasikeitimus;

3. įmonė turi savo atstovą spaudai, kuris viešai informuoja visuomenę ir

žiniasklaidą apie įmonės pažangą;

4. įmonės „Trustworthy“ darbuotojai turi skirti konfidencialią

informaciją nuo informacijos, kuria galima informuoti klientus, kitus

įmonės darbuotojus ar visuomenę.

11. Dokumentavimas

1. visi įmonės nariai privalo saugoti visą gaunamą ir gautą informaciją,

kuri užfiksuota bet kokiuose laikmenose;

2. kiekvienas įmonės narys yra asmeniškai atsakingas už savo darbo

srities dokumentavimą ir jos saugojimą;

3. įmonės narys privalo laikyti ir saugoti apskaitos dokumentus,

korespondenciją bei informaciją taip, kaip reikalauja Lietuvos

Respublikos įstatymai, poįstatyminiai ir kiti teisės aktai, įmonės

vidaus taisyklės ir šis Etikos kodeksas;

4. įmonės narys turi laikyti ir saugoti atskirai kiekvieno kliento

duomenis ir juos tvarkyti pagal bendras raštvedybos nuostatas ir

įmonės dokumentavimo taisykles;

5. įmonės narys neturi slėpti informacijos apie gautus skundus, dėl savo

neetiško elgesio, veiklą ar neatliktos paslaugos, kuria buvo

skundžiamasi.

12. Dovanos, kyšiai

Įmonės „Trustworthy“ vadovybė, atsižvelgdama į tai, jog kartais iškyla
labai didelių problemų dėl kyšių paėmimo, ar priimtų dovanų, kuriuos
visuomenė gali traktuoti kaip kyšį, siekia apsaugoti savo darbuotojus nuo
papildomų ir nereikalingų rūpesčių, todėl įmonės vadovai į šį etikos
kodeksą įtraukė tokius punktus:

1. įmonė yra nusiteikusi ne tik apsaugoti savo darbuotoją nuo

nereikalingų rūpesčių, bet ir yra visiškai prieš kyšių ėmimą ir jų

davimą

2. įmonė nesuteikia ir nepropaguoja neteisėtų paslaugų ir apmokėjimų;

3. rodydami pagarbą klientams bei darbo partneriams, darbuotojai turėtų

vengti visko, kas gali būti laikoma papirkimu;

4. bet kurio įmonės nario elgesys, įtarus kyšininkavimu ar kyšio paėmimu,

svarstomas įmonės arba Etikos komisijos posėdyje;

5. turint tikslios informacijos apie įmonės „Trustworthy“ darbuotojų

neteisėtą elgesį, susijusį su kyšio paėmimu ar davimu, jis

atleidžiamas iš darbo ir netenka galimybių dirbti jokioje

„Trustworthy“ dukterinėje įmonėje;

6. įmonės darbuotojas nebus atleistas, jei dėl atsisakymo vykdyti

neteisėtus veiksmus, nesusijusius su įmonės „Trustworthy“ interesais,

praras užsakymą arba klientą;

7. draudžiamas elgesys, kurį klientas ar kiti asmenys, turintys ryšių su

įmone, gali palaikyti reikalavimu atsidėkoti arba duoti dovaną;

8. jokiomis aplinkybėmis įmonės „Trustworthy“ darbuotojai negali iš

klientų ir įmonės partnerių priimti kaip dovaną pinigus ar jų

pakaitalą, dovanas, kurias priėmus gali atsirasti interesų konfliktas;

9. įmonė tikisi iš savo darbuotojų atviraus ir nuoširdaus bendravimo,

todėl manome, jog apie dovanas reikia pranešti tiesioginiam vadovui

arba jas deklaruoti;
1.13.10.darbuotojas turėtų atsisakyti dovanų, kurių vertė viršija paprasto
suvenyro vertę.

1.14. Santykiai su klientais

Kiekvienas įmonės „Trustworthy“ darbuotojas privalo suprasti, jog jo
elgesys darbo vietoje, bendravimas su kolegomis, tiekėjais ar klientais yra
labai svarbus. Labiausiai vertinamas darbuotojo ir klientų bendravimas, iš
kurio vertinama ne tik darbuotojo kompetencija ir galimybės atlikti jam
pavestą darbą, tačiau ir įmonės įvaizdis bei darbo sąlygos joje. Todėl:

1. įmonė ir jos darbuotojai visų savo klientų ir partnerių atžvilgiu

elgiasi be išankstinės nuostatos ir su vienoda pagarba bei dėmesiu;

2. darbuotojas neturi diskriminuoti klientų ir privalo aptarnauti juos

neatsižvelgdamas į jų kilmę, finansinę padėtį, operacijų pelningumą ar

kitokius veiksmus;

3. įmonės darbuotojas klientui teikia tik teisėtas, neprieštaraujančias

Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams, paslaugas;

4. kiekvienas įmonės darbuotojas privalo užtikrinti kliento informacijos

konfidencialumą;

5. darbuotojas niekada neturi stengtis laimėti kliento dėmesį, šmeižiant

ar kitokiais veiksmais ar kalbomis žeminant konkurentus;

6. įmonės darbuotojas visada turi siūlyti klientams tik tai, ko jie prašo

ir ko jiems reikia;

7. darbuotojas privalo užtikrinti klientams etišką, malonų, greitą

aptarnavimą, pateikiant išsamią ir reikalingą klientui informaciją;

8. . teikia klientui išsamią informaciją apie jo teises, galimybes bei su

tuo susijusias pareigas;

9. pasitelkia į pagalbą patyrusius specialistus, jei to reikalauja

kliento interesai;

10. įmonės darbuotojas, bendraudamas su klientais, visada į savo paties

darbą ir jo atlikimą privalo pabandyti pažiūrėti kliento akimis, t.y.

ar norėtų, kad toks aptarnavimas būtų taikomas jam pačiam –

darbuotojui turi būti pačiam malonu tai, ką jis veikia ir kaip

aptarnauja klientus;

11. neigiamą atsakymą būtina pateikti tokia forma, kuri neįžeidžia

kliento;

12. darbuotojo elgesys visada turi būti grindžiamas šiuo Etikos kodeksu ir

kitomis įmonės vidaus taisyklėmis.

14. Santykiai su kreditoriais ir tiekėjais

Vienas iš svarbiausių įmonės sėkmės principų – gerai organizuotas ir
patikimas darbas su kreditoriais ir tiekėjais, padedančiais įmonei plėsti
savo veiklą ir ją dar labiau tobulinti. Todėl įmonė „Trustworthy“ turi
susikūrusi padalinį, kurio veikla yra specialiai orientuota tik į
bendravimą su kreditoriais ir įvairių medžiagų bei kitų paslaugų,
reikalingų geram įmonės funkcionavimui, tiekėjais. Kiekvienas šio padalinio
darbuotojas privalo:

1. saugoti akcininkų ir kitų kreditorių investuojamas lėšas;

2. apsaugoti informaciją ir apskaitos dokumentus nuo informacijos

nutekėjimo;

3. siekti tiek vienai, tiek kitai pusei naudingų santykių;

4. kurti naujus, dar produktyvesnius projektus, užtikrinančius dar

didesnę įmonės sėkmę Lietuvos ir užsienio rinkoje;

5. tausoti ir saugoti gaunamų iš tiekėjų paslaugų kokybę;

6. užtikrinti šio kodekso ir kitų įmonės vidaus taisyklių padalinyje;

7. skatinti šių principų taikymą, bendraujant su kreditoriais ir

tiekėjais.

15. Saugumas

1. įmonės „Trustworthy“ vadovai turi užtikrinti savo darbuotojams saugią

ir be poveikio žmogaus sveikatai darbo vietą;

2. įmonė visoje savo veikloje stengiasi nedaryti žalos aplinkai;

3. įmonė „Trustworthy“ teikia savo klientams tik saugius produktus ir

paslaugas;

4. įmonė visoje savo veikloje vadovaujasi visų tarptautinių aplinkos

apsaugos reikalavimų;

5. jei nustatoma, kad įmonė su savo veikla padarė žalą, įmonės vadovai ir

valdyba yra atsakingi už jos atlyginimą.

16. Santykiai su konkurentais

Įmonė „Trustworthy“ telekomunikacijų veiklos srityje yra konkuruojanti
su kitomis įmonėmis ir organizacijomis įmonė, tačiau mūsų įmonė ir šioje
srityje yra nusistačiusi keletą etiško elgesio taisyklių, kurių pravartu
laikytis, norint sėkmingai ir gerai dirbti:

1. įmonė niekada nesistengia laimėti klientų pasitikėjimo ir juos

privilioti, šmeiždama ir kitaip įžeidinėdama savo konkurentus;

2. įmonė ir jos vadovai palaiko ir kitų asmenų teises kurti savo įmonę

ir verslą, kuri gali teikti panašias paslaugas, kaip „Trustworthy“

paslaugos;

3. vienas iš įmonės tikslų – varžytis sąžiningai, pagal etiško elgesio ir

moralės nuostatas, konkurencijos įstatymą ir kitus, Lietuvos

Respublikoje galiojančius, teisės aktus;

4. įmonė gerbia savo konkurentus ir elgiasi su jais taip, kaip norėtų,

kad būtų elgiamasi jo atžvilgiu;

5. įmonės vadovai negali marketingo srityje akivaizdžiai lyginti savo

įmonės paslaugų ir prekių kainų su kitų įmonių teikiamomis

paslaugomis;

6. nei darbuotojai, nei įmonės vadovai negali užsiimti savireklama,

aukštinančia įmonę, kol nėra atlikti tam tikri tyrimai ir nesurinkti

rinkos duomenys.

17. Santykiai su valdžia

1. įmonės „Trustworthy“ darbuotojai gali kelti savo kandidatūrą

rinkimuose, tačiau apie tai iš anksto pranešęs įmonės ir suderinęs

savo veiksmus su įmonės vadovybe;

2. paprastai įmonė neremia savo darbuotojų, kandidatuojančių į valstybės

ar politinės organizacijos postus;

3. darbuotojas, dalyvaudamas visuomeninėje ar politinėje veikloje,

privalo nesiremti įmonės „Trustworthy“ vardu

4. darbuotojams draudžiama skleisti politinę propagandą;

5. įmonė nevengia bendrauti su vyriausybe;

6. įmonės vadovybė, bendraudama su vyriausybe, išdėsto savo pozicijas,

sprendžia iškilusias problemas;

7. įmonė turi teisę reikšti nuomonę klausimais, kurie liečia ne tik jo

interesus, tačiau ir yra susijusi su visuomene ir įmonės darbuotojais.

18. Santykiai su visuomene, kaimynais

1. įmonės ryšiams su visuomene būdingas atvirumas, ramumas, tikslumas

ir teigiamas požiūris;

2. įmonė „Trustworthy“ aktyviai dalyvauja srityse, kurios prisideda

prie vietinės rinkos ir visuomenės ekonominės aplinkos plėtros;

3. įmonės darbuotojai turi teisę bendrauti su žiniasklaida pagal savo

darbo sritį įmonėje nustatyta tvarka;

4. darbuotojas visuomenei turi skleisti tik teisingą informaciją;

5. bendrauti su žiniasklaida įmonės narys gali tik tada, jei jo veikla

įmonėje ir kompetencija tam neprieštarauja;

6. įmonė remia tas veiklos ir bendravimo su visuomene sritis, kurios

net nėra susijusios su jos veikla, tačiau jeigu tai, teigiamai

veikia jos darbuotojus, kelia jų kvalifikaciją bei gerina visuomenės

požiūrį ir saugumą;

7. įmonės darbuotojas turi su visais asmenimis, palaikančiais santykius

su įmone, elgtis dorai, garbingai, sąžiningai ir mandagiai;

8. bendraudamas su žiniasklaida, kitomis informavimo priemonėmis,

dalyvaudamas apklausose ir tyrimuose, įmonės darbuotojas privalo

laikytis tokių pat etiškų moralės normų, kaip ir bendraudamas su

klientais, kolegomis bei įmonės vadovais;

9. informacijoje apie tam tikras paslaugas ir įmonės prekes negalima

klientams akcentuoti, kad tai yra pelninga ir nepatiriama jokių

nuostolių. Kitokiu atveju darbuotojas privalo prisiimti visišką

atsakomybę už galintį atsirasti interesų konfliktą;

10. skelbdamas visuomenei informaciją, darbuotojas neturi kalbėti itin

perdėtai ir neturėtų prognozuoti ateities planų;

11. bandydamas patarti ar prognozuoti, darbuotojas visada turi perspėti,

jog šitie faktai nėra praktiškai pagrįsti ir kad tai tik prognozės;

12. bendraujant su visuomene negalima daryti klaidinančius pareiškimus,

kurie, visuomenės akyse, gali visiškai sumenkinti įmonės ir jų

darbuotojų įvaizdį;

13. darbuotojas visada privalo būti tikras dėl savo skelbiamos

informacijos teisingumo – jei žinomas nors vienas klaidinantis ar

neteisingas faktas, šios informacijos visuomenei skelbti negalima;

14. kaimynas įmonėje yra laikomas tokiu pat klientu, kaip ir visi kiti

asmenys;

15. bendraujant su kaimynais, galioja lygiai tos pačios etiketo normos

ir taisyklės, nurodytos šiame Etikos kodekse.

19. Viešieji santykiai

1. bendraudamas su įmonės klientais, kolegomis, įmonės vadovais,

visuomene, tiekėjais, kreditoriais ir kitais asmenimis, įmonės

darbuotojas privalo nešti visą moralinę atsakomybę, t.y. bendrauti tik

sąmoningai, reguliuojant savo elgesį bei kalbą, kad įmonės klientai

jaustųsi gerai ir saugiai;

2. įmonė ir jos darbuotojai privalo stebėti savo veiklą, kuri neturi

pažeisti kitų asmenų saugumo;

3. įmonės darbuotojai savo veikloje turi vadovautis šiais Etikos kodekso

keliamais reikalavimais – sąžiningumu, kompetencija, atvirumu,

orientacija į klientą ir kt., – kad asmenys, turintys ryšių su įmone,

niekad nesuabejotų jos galimybėmis ir geru įvaizdžiu;

Išvados

Bendravimas įmonėje turi vertybinės reikšmės, nes, bendraudamas,
žmogus išreiškia ir realizuoja save kaip asmenybę, veikia visuomeninį
gyvenimą, stiprina ryšius tarp žmonių bei savo kolegų. Tačiau bendravimui
būtiniausia sąlyga – kad moralės, kultūros ir etiketo normas įmonės
darbuotojai ir kiti asmenys ne tik įsisavintų, bet ir laisva valia taikytų
savo kasdieninėje veikloje.

Įmonės vadovai gali pasitikėti savo darbuotojais dėl etiško jų
elgesio, tačiau tam, kad būtų visiškai užtikrinti, jog darbuotojas ne tik
gerai išmano savo veiklos sritį, bet ir maloniai bendrauja su klientais,
kurie turi būti visiškai patenkinti ne tik įmonės teikiamomis paslaugomis,
bet ir maloniu aptarnavimu, įmonėje turi veikti Etikos kodeksas.

Mūsų telekomunikacijų įmonės „Trustworthy“ etikos kodekse yra
įtvirtinti pagrindiniai asmeninės darbuotojo moralės aspektai, profesinės
vertybės, teisiniai draudimai ir paskatinimai laikytis šio Etikos kodekso.

Įmonės Etikos kodeksas užkerta kelią neetiškam žmogaus elgesiui,
nubrėžia atsakomybės ribas, atlieka moralinio švietimo funkciją, padeda
priimti atitinkamus sprendimus, didina visuomenės pasitikėjimą ir didina
darbuotojų profesijos bei įmonės įvaizdį bei ugdo organizacijos kultūrą

Mūsų įmonei etikos kodeksas buvo būtinas ir yra labai reikalingas,
kadangi įmonė dirba tokioje srityje, kurioje negali būti pateisinamas
amoralus ir neetiškas bendravimas bei elgesys, kadangi tokie veiksmai gali
turėti didelės įtakos ne tik tolimesnei įmonės „Trustworthy“ veiklai, bet
ir dukterinėms jos įmonėms, įmonėms, teikiančioms tokias pat paslaugas ir
produktus, be to neetiškas elgesys daro didelę žalą visuomenei ir ateities
kartoms.

Literatūros sąrašas

1. Misevičius V. Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai.

Kaunas, 2003. 16-29, 36 p. ISBN 9955-09-444-3.

2. Baršauskienė V. Studijų darbų parengimo tvarka. Kaunas, 2003.

3. Vasiljevienė N. Verslo etika ir etikos kodeksai: filosofinės ištakos,

metodologiniai pagrindai ir šiuolaikinės praktikos bruožai. Kaunas,

2000. 472 p.

4. Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. [žiūrėta 2003-11-19].

Prieiga per Internetą:.

5. Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos įstatai (projektas).

[žiūrėta 2003-11-19]. Prieiga per

Internetą:.

6. Auditorių profesinės etikos kodeksas. [žiūrėta 2003-11-22]. Prieiga per

Internetą: .

7. Kauno Valstybinės Mokesčių Inspekcijos darbuotojų etikos kodeksas.

Patvirtintas 2000-09-24.

8. Lietuvos Respublikos Seimo Statutas. [žiūrėta 2003-10-26]. Prieiga per

Internetą: .

9. Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos etikos kodeksas.

[žiūrėta 2003-11-19]. Prieiga per Internetą: .
10. Tarptautinis etikos kodeksas. [žiūrėta 2003-10-26]. Prieiga per

Internetą: .
11. Advokato etikos kodeksas. [žiūrėta 2003-11-11]. Prieiga per Internetą:

.

[pic]

Leave a Comment