vadybos teorijos raida

Mokslinio valdymo mokykla

Frederickas W. Tayloras, Henry L. Ganttas, Frankas Ir Lilian Gilbrethai sukūrėprincipų visumą, žinomus kaip mokslinio valdymo teoriją, kad padidintų darbo našumą.
Mokslinio valdymo teorija: vafybos kryptis, suformuluota W. Tayloro ir kitų 1890-1930 metais, siekusi moksliškai nustatyti geriausius bet kurios užduoties atlikimo metodus, taip pat parinkti, apmokyti ir motyvuoti darbininkus.

Mokslinio valdymo teorijos principai:
1. Siekiama nustatyti geriausią kiekvienos užduoties atlikimo būdą, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už savo užduotį;
2. Administracijos ir darbininkų bendri interesai – didinti darbo našumą;
3. Kvalifikacijos kėlimas.

Privalumai Trūkumai
1. Premija – kiekvienos dienos užduotį įvykdęs darbininkas gaudavo 50 centų premiją.
(Henry L. Gantas)
1. Ankstesnės darbo normos didėjimas – jei darbininkai norėjo daugiau užsidirbti, tai turėjo viršyti savo ankstesnes darbo normas.
2. Vadovų rūpestis darbininkų sveikata ir gerovės kėlimas
(L. ir F. Gilbrethai) 2. Ribotumas – darbininkai bijojo, kad dirbdami sunkiau ir spatesniais tempais dirbama, jie greičiau išseks fiziškai ir neišvengiamai bus atleisti iš darbo.

3. Įnašas – šiuolaikinės konvejerio linijos greičiau pateikia baigtus gaminius, negu Tayloras galėjo įsivaizduoti; gamybos kalendorinio planavimo atsiradimas.
3. Per didelis dėmesys darbo našumui, sudarė prielaidas darbibinkų išnaudojimui, ilgametę nesantaiką tarp aministracijos ir darbininkų.
4. Atskyrė planavimą nuo darbo tobulinimo, tuo izoliuodamas darbininką nuo atsakomybes tobulinti darbą.

Klasikinės organizacijos teorijos mokykla

Vadybos mokyklos įkūrėju vadinamas Henris Fayolis. Daugiausia dėmesio jis skyrė valdymui ir visai organizacijai.
Klasikinės organizacijos teorija: ankstyvasis Henrio Fayolio mėginimas įvardinti principus ir įgūdžius, lemiančius valdymo efektyvumą.

Principai:

1. Planavimas;
2. Organizavimas;
3. Vadovavimas;
4. Kontrolė.

Privalumai Trūkumai
1. Nuopelnas – darbas turi būti įvertinamas tik pagal nuopelnus.
(M. Weberis) 1. Rūpinamasi efektyvumu, o ne žmogaus poreikiais.
M. Weberis)
2. darbo pasidalijimas – kuo didesnė darbuotojo specializacija savo srityje, tuo efektyviau is dirba. Veikla ir tikslai racionaliai apgalvoti, darbo pasidalijimas yra aiškiai apibrėžtas.

3. Skatinti darbuotojų kūrybiškumą.
(M. Weberis)
4. Pagarba – pagarba organizacijoje ir už jos ribų.
(M.P. Follett)
5. Darbuotojas – parindinis strateginis veiksnys organizacijoje.

6. „Holostinis“ kontrolės metodas – atsižvelgiama ne tik į individualius ar grupės, bet ir aplinkos veiksnių poveikį (politika, ekonmika, bilogija).

Bihevioristinė mokykla: organizacija yra žmonės

Mokyklos įkūrėjai yra Douglasas McGregoras, Likartas, Andžeris ir kiti.
Bihevioristinė mokykla – tai grupė mokslininkų, turinčių sociologijos, psichologijos ir kitų šioms disciplinoms giminingų sričių išsilavinimus ir savo įvairiapuses žinias panaudojančių tam, kad geriau suprstų ir efektingiau valdytų žmones organizacijoje.

Principai:

1. Pakankamas gamybos efektyvumas ir darbo vietos darna;
2. Padėti sukurti efektingus žmonių santykius.

Privalumai Trūkumai
1. Socialaus žmogaus koncepcija – skatinamas socialinių poreikių ir siekiantis tiesioginio atlygio darbo santykiuose bei labiau reaguojantis į grupės spaudimą nei į administracijos reikalavimus.
1. Kai „darbuotojų valdymas“ skatina geresnę darbo kokybę, organizacijoje vyrauja efektingi žmonių santykiai, kai smunka moralė ir efektyvumas, organizacijoje vyraujantys žmonių santykiai laikmi neefektingais.

2. Pirmiausia turi būti tenkinami žemesnės pakopos poreikiai – fiziologiniai ir saugumo, tik tada aukštesnieji – ego poreikiai, savirealizacija.
(A. Maslowas)
3. Naujos vadovų pareigos – patarti grupėms, aprūpinti jas ištekliais, padėti žmonėms patiems galvoti.

Vadybos mokslo mokykla

Pirmąją mokslinę valdymo koncepciją suformulavo Teiloras, Grantas ir Gilbertas. Jie stengesi žmones priversti dirbti organizacijos labui ir tam tikslui kure proceduras, kaip geriau atlikti darbus, kontroliuoti ju eigą, kaip skatinti žmones geriau dirbti.
Vadybos mokslo mokykla – tai matematinių metodų taikymas modeliuoti, tirti ir spręsti valdymo problemas.

Principai:

1. Matematinių metodų taikymas modeliuoti, tirti ir spręsti valdymo problemas;
2. dėmesys organizacijoje skiriamas tik tiems organizacijos apektams, kuriuos galima išreikšti skaičiais;
3. sisteminis požiūris laiko organizaciją darnia ir tikslinga sistema, susidedančia iš tarpusavyje susijusių dalių, sąveikaujančių tarpusavyje.

Privalumai Trūkumai
1. Didžiulė pažanga tecnologijos ir taktikos srityse.
1. Mažas dėmesys žmonių sntykiams organizacijoje.
2. Specialistų komanda pateikia vadovams objektyvų pagrindą sprendimui priimti.

3. Komanda gali nustatyti kiekvieno pokyčio pasekmes.

4. Užtikrinamas nuoseklus ir nestabdomas gamybos procesas, kad būtų pasiektas maksimalus efektyvumas su mažom sąnaudom.

5. Sinergija – tarpusavyje bendradarbiaujantys padaliniai dirba rezultatyviau, negu jie dirbtų atskirai.

IŠVADOS

Geriausiai sprendžianti daugumą sudėtingų vadybos problemų mūsų nuomone yra vadybos mokslo mokykla. Tokio efektyvumo nepasiekė nei mokslinė, nei klasikinė, nei bihevioristinė mokyklos. Tuo tarpu vadybos mokslo mokykla pradėjo modeliuoti, tirti ir spręsti matematines valdymo, bet ir kitas aktualias problemas.
Didelis šios mokyklos inašas – sistemų teorijos panaudojimas valdymui. Organizacija čia vaizduojama kaip sistema su ryšiais tarp vadovu ir pavaldiniu, tarp dirbančiuju, tarp organizacijos ir aplinkos.
Vadybos mokslo mokykla gyvuoja iki šiol.