Vadybos pagrindų konspektai.

VADYBOS SAMPRATAVadyba- mokslas apie valdymą. Valdymas – procesas, kurio metu vyksta sprendimų parengimo, priėmimo ir organizavimo procesas. Vadyba – poveikio sistemai procesas, siekiat iškelto tikslo. Poveikis akumuliuoja savyje labai plačią veiklą, procesus. Vadybos mokslas nenagrinėja technologinių procesų.Sąvoka “valdymas” atsirado 19pab-20prad iš anglų k. “management”. pradininkas- amerikietis Teiloras. Administravimas  valdymas. Administravimo sąvoka siauresnė nei valdymas, nes neapima strateginio valdymo. Pagr. valdymo dalyvis yra vadovas. Vadovas:*turi turėti bent vieną pavaldinį;*turi turėti teisę priimti sprendimus’*visuminis procesų apėmimas.Vodovo sąvoka naudojama plačiai: direktorius, prezidentas, valdytojas, vedėjas, administratorius. Vadybininkas- tai dar viena labai plačiai naudojama sąvoka. Tai žmonės dirbantys vadybos valdymo sferoje. Jie valdo procesus, o vadovas valdo daugiau padalinius. Vadyba – kaip kitų rankomis pasiekti tikslą.Vadovavimas- tai individualus, tiesioginį ryšį su padaliniais palaikantis darbas. Tai apima mokymą, valdymą, ugdymą, vertimą, motyvaciją ir pan. Tai sudėtinė valdymo dalis. Žmonėms vadovaujama, o procesus valdo.VADYBOS MOKSLO RAIDAVadybos mokslo pradininku laikomas Teiloras. Po jo veikalo, kuriame apibrėžiamos techninės, fiziologinės valdymo teorijos.Pagrindiniai Teiloro mokslinio organizavimo principai:1.pakeisti tradicinius rutininius darbo metodus moksliniais pagrįstais kiekvieno darbo elementariais tyrimais, parenkant efektyviausius elem.2.parinkti fiziškai stiprius darbininkus, labiausiai tinkamus kiekvienam darbui.3.nustatyti ryšius tarp užduoties dydžio, kokybės ir atlygio.4.Atskirti vadovavimo ir darbų ruošimo f-jas nuo tiesioginio darbo vykdymo.a)labai svarbu, kad būtų parinkti fiziškai stiprūs žmonės.b)Laiko normavimas, kad darbas būtų atliekamas per tam tikrą laiką.Emersonas praplėtė Teiloro suformuluotus principus:1.aiškus tikslų formavimas2.iškeliant ir įvertinant tikslus, remiamasi informacija.3.Drausmė4.Teisinga elgsena su personalu5.Darbų ir f-jų pasiskirstymas6.Normos ir tvarkaraščiai7.Geriausių sąlygų, rezultatų, pasiekimų sudarymas8.Rašytinių darbo instrukcijų rengimas9.Atlyginimas už efektyvų darbą.

Administravimo teorija priskiriama prie klasikinių valdymo teorijų. Jos pradininkas A. Fajolis. Jis pirmasis suskirstė valdymą į šias f-jas:1.numatymą2.organizavimą3.tvarkymą4.kontrolęvaldymą traktavo kaip universalų procesą.ADMINISTRAVIMO TEORIJOSAdministravimo teorijų principas:1.darbo pasidalinimo būtinumas2.vadovas turi turėti autoritetą, įgaliojimus ir atsakomybę3.turi būti drausmė, organizacijos susitarimas su darbuotojais4.vienvaldystė- gauti nurodymus iš vieno vadovo5.vadovavimas turi būti vieningas: viso valdymo organizavimas remiantis bendrais organizacijos tikslais.6.Bendrų interesų pirmenybė prieš asmeninius ir grupinius7.Atlyginimas turi priklausyti nuo darbo kokybės ir kiekio8.Valdymas turi būti centralizuotas9.Valdymo aparate turi b(ti hierarchija10.Darbuotojai turi atitikti atitinkamas darbo vietas11.Teisingumas- gerumo ir teisėtvarkos derinys12.Personalo pastovumas.13.Iniciatyvos skatinimas14.Personalo vienijimas tikslams pasiektiSekretorės darbo praktiškai įvertinti negalima. Fajolis ir Teiloras savo teorijas paskelbė praktiškai vienu metu, bet jos šiek tiek skiriasi.Bikevioristinės teorijos (žmogiškų santykių), poreikių ir elgesio teorijos. Tikslų pasiekimas didžiąja dalimi priklauso nuo santykių tarp žmonių.Maslovas, Hecbergas- šalininkai. Maslovas teigė kad žmonių pasirengimas siekti tikslų priklauso nuo jų poreikių pateikinimo laipsnio.Maslovo poreikių piramidė: 1.Saviraiška2.Pripažinimas3.bendravimas4. Saugumo poreikiai5. Fiziologiniai poreikiaiFiziologiniai por.- materialių išteklių gavimas.Saugumas- ateities užtikrinimasBendravimas- žmogus nori būti tarp bendraminčių, bendrauti.Pripažinimas- būti įvertintam.Saviraiška- kurti, nuo nieko nepriklausyti, reikštis.Hercbergas irgi rėmėsi į poreikius, tik skirtingai vertino kokie poreikiai skatino dirbti: fiziologiniai poreikiai ir saugumas neskatina gerai dirbti, o tik bendravimas, pripažinimas, saviraiška skatina gerai dirbti.Elgsenos teorijos. Magregeris suskaidė į 2 dalis:1.visi darbuotojai yra tinginiai ir jei jie turės bent mažiausią galimybę padaryti ką nors blogai, tai jie būtinai padarys. X teorija. Autoritarizmas2.darbuotojai iš prigimties nori siekti rezultayų, tik reikia jiems padėti atsiskleisti. Y teorija. Demokratinis valdymas.Lūkesčių ir teisingumo teor. – nagrinėja žmonių elgseną priklausomai nuo to, ko žmogus tikisi gauti už gerus rezultatus. Žmogus elgiasi taip kaip jis buvo įvertintas pagal savo subjektyvų supratimą už darbo rezultatus (teisingumo teor.)
Kiekybinės teor.- modernios teor.: sistemų, situacinės, empirinės teorijos. Čia pagrindas yra procesai, vykstantys organizacijos viduje.SISTEMINIS POŽIŪRIS VADYBOJE 1.sąveika- siekiant, kad organizacija kaip sistema pasiektų norimus rezultatus, reikia naudotis keliom teorijom.2.Sinergija- tai kai dėl elementų ar pasistemių sąveikoje bendras rezultatas yra didesnis už atskirai veikiančių elementų sumą.3.Entropija- kai sistemos vidinė energija mažėja ir sist. Gali nykti, jei ji uždara.Dabar priimtos tokios pagr. valdymo teor:1.planavimas2.organizavimas3.reguliavimas4.kontrolė5.motyvavimasVALDYMO SISTEMATai susietų ir tam tikru būdu sutvarkytų elementų visuma su būdingomis savybėmis, kurių neturi pavieniai jos elementai. Sistemos elementai pagal požymius yra skirstomi į grupes,o elementų su bendrais požymiais aibė yra skirstoma į posistemesSistemos gali būti 3 prigimčių:1.biologinės2.techninės3.socialinės.Sistemos, kurioms būdingi dažni pokyčiai bei perėjimas iš vienos būsenos į kitą, vadinamos dinamiškomis. Dinamiškos sist., sugebančios tiksliai orientuoti savo veiklą, vad reguliuojančiomisJos susideda iš 2 dalių: valdomo objekto ir valdančio objekto. Kad sistemą būtų galima valdyti:1.sistema turi turėti tikslą. Ji formuoja tiek sistemą, tiek aplinką.2.Sist turi turėti galimybę realizuoti valdančiosios dalies ir valdomo tiesioginį bei grįžtamąjį ryšį.3.Valdančioji dalis turi turėti galimybę priimti informaciją apie valdomo obj būklę ir aplinkinius obj ir parengti valdymo sprendimus.4.Valdomas obj turi turėti galimybę priimti valdančiuosius poreikius ir pagal juos keisti savo būseną.Valdomo obj blokai:1.socialinis blokas: žmonės (darbininkai), su darbo santykiais susijusios darbo sąlygos.2.Techninis blokas apjungia gamybos priemones, techninius procesus bei produktus.3.Ekonominis blokas – t.y. ekonominiai mechanizmai, kurių pagr. sudaro ekonomika, finansavimo ir kreditavimo tvarka, darbo apmokėjimas, mokesčių sistema.4.Organizacinis blokas- apjungia visus blokus ir apima darbo organizavimo metodus ir formas, nustato santykius bei sąveiką tarp anksčiau išvardintų elementų, organizacinę struktūrą ir pan.
Valdantį obj sudaro:1.valdymo aparatas- tai vadovas, personalas, specialistai, inžinieriai ir t.t.2.valdymo priemonės gali būti pasyvios ir aktyvios.Aktyvios : informacijos priėmimo, registravimo, kaupimo, apdorojimo, saugojimo ir t.t.Pasyvios: kompiuteriai, įv davikliai, administracinės patalpos, stalai, kėdės.1.informacija- tai pats pagr išteklius priimant sprendimus.2.Valdymo sprendimai- valdymo proceso produktas. Tai įsakymai, nutarimai, potvarkiai, strategija.ORGANIZACIJŲ VIDINĖ IR IŠORINĖ APLINKAOrganizacija- tai žmonių grupė, kuri savo veikloje siekia bendro tikslo. Jos tikslai- vartotojų poreikių tenkinimas.Organizacija nėra uždara sistema, ją veikia išorinė ir vidinė aplinka. Išorinė aplinka:1.ekonominiai veiksniai2.teisiniai v.3.socialiniai4.gamtosauginiai5.kultūriniai6.technologiniai7.politiniai8.konkurentai9.vartotojai10.teikėjai11.tarpininkai12.partneriaimokslinė technologinė pažanga13.darbo jėgos pasiūla14.teisiniai veiksniai, kurie tiesiogiai siejasi su organizacija.Vidinė aplinka :1.produktas2.personalas3.valdymo org sistema4.finansiniai ištekliai5.technika6.technologijos7.tikslai8.informacija ŪKINIAI SRAUTAI ORGANIZACIJOJEMaterialiniai(aprupinimas,gamyba,pardavimas).Finansiniai(pirkimai,finansavimas,iplaukos ir kapitalas)Srautai nuolat transformuojasi vienas į kitą. Reikia stengtis, kad srautai nenutrūktų, nes įmonė gali būti pasmerkta bankrotui.Įmonės:- gamybinės- paslaugų-prekybosORGANIZACIJŲ TIPAI IR JŲ CHARAKTERISTIKOSOrganizacija- žmonių grupė, kurią vienija bendri tikslai.Org charakteristikos:1.bendri organizacijos tikslai. Jei nebus visumos, nebus ir organizacijos2.personalas3.valdžia (asmenys, nešantys atsakomybę)4.organizacinė kultūra (bendros žaidimo taisyklės).Formalios charakteristikos yra įformintos (valdžia, personalas,kultūra), neformalios atsiranda spontaniškai.Pagal juridinį statusą org gali būti:1.juridinį statusą turinčios org. 2.fizinį st. tur. org. Pagal tikslus:1.pelno siekiančios2.pelno nesiekiančios:a)viešosios įstaigos (gali užsiimti ūkine veikla)b)visuomeninės org (negali užsiimti ūkine veikla- tai partijos, klubai, sąjungos). Jų veiklą reglamentuoja tam tikri teisiniai aktai.Pelno siekiančių org veiklą reglamentuoja Lietuvos įmonių įstatymas:-akcinės bendrovės, UAB-personalinės-TŪB (KŪB)-ŽŪB-savivaldybių ir valstybinės-kooperatyvai
Personalinės – gali steigti fizinis asmuo. Fizinį statusą turinti įmonė, už įmonės veiklą savininkas atsako visu savo turtu. Jų veiklą reglamentuoja civilinis kodeksas.AB ir UAB. AB įstatinis kapitalas yra 10000 lt. UAB įst kap yra 150000 lt. AB steigėjai gali būti tiek juridiniai tiek fiziniai asmenys. Kapitalas padalintas į akcijas. Veiklą reglamentuoja AB įstatymai.Skirtumas tarp AB ir UAB: UAB akcijų negali platinti viešai ( pardavinėti per biržą), tačiau tai nedraudžia pardavinėti bet kam už bet kokią kainą savo dalį akcijų. Apie UAB nėra jokios viešos informacijos, apie AB viešai skelbiamos žinios.Akcijos: materialios ir nematerialios. Materialios- vertybinis popierius. Nemat.- registruojama įmonėje akcininkų registravimo knygoje. AB įstatyme griežtai apibrėžtos akcininkų teisės.Akcijos būna: paprastos (vardinės) ir priveligijuotos. Viena akcija- vienas balsas. Norint turėti įtakos reikia turėti bent 10 proc. akcijų. norint visiškai valdyti įmonę reikia turėti ¾ akcijų.akcijų vertė yra fiksuota, ji gali kisti atitinkamai keičiant įstatinį kapitalą.TŪB ir KŪB – skiriasi nuo kitų bendrovių. TŪB- visiškos atsakomybės įmonė, turinti fizinį statusą. Steigėjai neša atsakomybę savo turtu- ta dalimi, kuri proporcinga įneštam kapitalui. KŪB- komanditoriai praranda įneštą pinigų sumą. Įregistruoti reikia bent vieno tikrojo nario, kuris atsakytų visu savo turtu. Nereikia įstatinio kapitalo. Pelnas padalinamas proporcingai. Galima vartoti pavardę pavadinime.ŽŪB – reglamentuoja ŽŪB įstatymas.Savivaldybių ir valstybinės- kapitalas joms priklauso 100 proc.Veiklos profilis: personalinės ir UAB gali užsiimti tuo pačiu.Viešosios įstaigos:tenkina socialinius poreikius;tenkina asmeninius poreikius.ĮMONIŲ REGISTRAVIMASUAB registravimas:1.pavadinimas (registruojamas patentų biure)2.parengiami dokumentai(steigimo sutartis, įstatai)3.notaras4.padedami į banką pinigai- kaupiamoji sąskaita (10000 lt įst kap arba 7500 lt turtu ir 2500- pinigais)5.savivaldybė( pareiškimas, leidimas dėl registravimo ir visi anksčiau išvardinti popieriai). Mokama 450 lt.6.Policija (pateikiamas būsimo antspaudo maketas)7.Antspaudas(35 lt)8.Sodra (leidimas, kad banko sąskaita taptų atsiskaitomąja)9.Bankas10.Mokesčių inspekcijaPersonalinės įmonės registravimas1.pavadinimas nebūtinas
2.steigimo pareiškimas įregistruoti įmonę3.notaras4.savivaldybė5.policija6.antspaudas7.sodra8.bankas9.mokesčių inspekcija(kainuoja įregistruoti apie 200 lt)Iš kaupiamosios sąskaitos galima imti pinigus, įregistravus įmonę. UAB-e turi būtinai būti direktorius ir buhalteris. Personalinėje įm gali būti vienas ir tas pats asmuo. Norint išregistruoti įmonę, prireikia metų, nes reikia gauti apie 7 pažymas.VALDYMO SKIRTUMAI GAMYBOS IR PASLAUGŲ SFEROS ORGANIZACIJOJEPagr skirtumai:1.produkto esmė:*daiktas, įrenginys- gamybos sf.*Poelgis, pastangos, veiksmai- paslaugų sf.*Veiksmo valdymas yra sudėtingesnis nei objekto valdymas.2.vartotojo dalyvavimas produkto sukūrime:*paslaugų sferoje vartotojai dalyvauja: kirpykla, parduotuvė, taxi.*Gamybos sferoje vartotojai nedalyvauja, dalyvauja tik inf.3.vartotojas kaip produkto dalis- tam tikrose paslaugose dalyvaudamas vartotojas perka paslaugų su kitu vartotoju (turistinė kelionė, koncertas, įvairios pramogos, renginiai)4.produkto kokybės *gamybos sf tai galima padaryti gamybos pabaigoje*paslaugų sf kokybę galima įvertinti tik jau suteikus paslaugą.5.atsargos- paslaugų negalima kaupti.6.Laiko faktorius:*paslauga t. b. teikiama tada, kada reikia*dalis paslaugų gali būti teikiamos, kai vartotojas turi laukti.*Gamybos sf vartotojas renkasi jau iš pagamintų produktų7.paskirstymo kanalai:*produkte galimi tarpininkai*paslaugų sferoje paslaugos tiekėjas bendrauja beveik visada tiesiogiai su paslaugos gavėju.8.veiklos kaštai:*paslaugų sf sudėtingiau apskaičiuoti kaštus.Tai pagrindiniai veiksniai, kurie apibrėžia pagr skirtumus tarp gamybos ir paslaugų sferų. Gamybos sf yra daug lengviau valdyti.Paslaugas galima suskirstyti:1.kliento poveikio paslaugos – kaip paslaugos metu tiesiogiai veikiamas klientas.2.Medžiagų poveikio paslaugos:*kai veikiamas paslaugos teikimo metu ne pats vartotojas, o jo nuosavybė(automobilių remontas)*jei statoma konkrečiam klientui- tai paslauga; jei pastatoma, o po to ieškoma klientų- tai gamyba(statyba).2.informacijos poveikio paslauga:*apdorojama klientui teikiama informacija (TV,konsultavimas).PROGNOZAVIMASPrognozavimas – tai procesas, kurio metu sudaromos ateities įvykių prognozės. Tikslas- sumažinti situacijos neapibrėžtumą ir nustatyti galimas objekto būsenas ateityje.Prognozavimo etapai:1.renkami ir sisteminami duomenys2.nustatomos kitimo tendencijos3.apibendrinami perspektyviniai duomenys4.palyginama
Prognozavimo metodai:1.statistinis- kai prognozuojama, remiantis chronologiniais duomenimis2.ekspertinis- kai nėra statistinių duomenų arba jie netikslūs:a)mažiausių kvadratų, trendo metodasb)stebėjimas, apklausa, delfų metFiksuoti kaštai- tai kai jų dydis nepriklauso ar bus pagaminta viena prekė ar daug (patalpos,įranga, patalpų apšildymas).Kintami kaštai- tai tokie kaštai, kurių dydis priklauso nuo pagamintos produkcijos kiekio. Delfų metodas. Jis buvo pradėtas taikyti apie 1940 m. kaip jis vykdomas? Žingsniai:1.apibrėžiamas tiriamas objektas arba probleminė sritis.2.Parenkami ekspertai.3.Kiekvienas ekspertas atsako į pateikiamą klausimą. Tų ekspertų, kurių atsakymai yra l. išsibarstę, klausiama, kodėl jie taip pasirinko, prašoma pagrįsti. Tada vėl klausiama tų pačių klausimų tol, kol išsibarstymas bus priimtinas, kad būtų galima suformuoti išvadas.Privalumai ir trūkumai:1.parinkus delfų metodą galima pasirinkti nekvalifikuotus ekspertus.2.Statistiniai metodai pigesni.3.Statistiniams metodams užgaištama mažiau laiko.Lietuvoje vieno eksperto kaina už val.- nuo 50 lt.Geriausia naudoti ir statistinius, ir ekspertinius metodus kartu. Bet tai yra brangu. Konsultantai duoda tik patarimus, o ne sprendimus. PLANAVIMASPlanavimas – procesas, kurio metu numatomi tikslai ir nustatomi būdai, kaip tuos tikslus pasiekti.Planas=tikslas +būdai tikslams pasirinkti.Tikslą galima apbūdinti kaip org ar sistemos būseną, kurios org siekia. Būdai – tai kelias, kuriuo einant norima pasiekti tikslą.Priežastys, dėl kurių reikalingi planai:1.veiklos pagrindimui-parodyti, kad organizacija reikalinga, jos egzistavimo pagrindas.2.Išteklių fokusavimai3.Motyvavimai: tikslai daugiau nukreipti į org vidų4.Veiklos koordinavimai ir sprendimų priėmimai.5.Kontrolė- jei nebūtų plano, nebūtų galima kontroliuoti.Tikslus galima skirstyti (tokie patys yra ir planai):1.misija2.strateginiai tikslai (>10 metų)3.taktiniai tikslai (iki 5 metų)4.operatyviniai tikslai (1 val, 1 diena, 1 savaitė).Misija- kokia org paskirtis. Vizija- įsivaizduojamas tolimas tikslas. Ją numato strateginiai planai. Jie rengiami 10 ir daugiau metų.Detaliausi yra strateginiai planai.SWOT analizė – tai vienas iš dažniausiai naudojamų metodų strateginiams planams rengti. SW- vidiniai org rodikliai; OT- išorinis aplinkos poveikis org.Pagrindiniai reikalavimai tikslams:1.konkretūs ir išmatuojami2.sunkiai pasiekiami
3.turi būti tiksliai apibrėžtas laikas, per kurį tie tikslai turi būti pasiekti. PLANAVIMO PROCEDŪROS1. padėties analizė2.prognozė3.misijos formavimas4.tikslų formulavimas5.strategijos numatymas6.taktikos parengimas7.biudžeto sudarymas- finansinių išteklių paskirstymas, kad planai būtų įgyvendinti.PLANAVIMO PROCESASTai taikoma bet kokiems planams rengti.1.informacijos rinkimas apie vidinę ir išorinę aplinką2.analizė-renkami papildomi duomenys3.prognozė4.tikslai-priklauso nuo to kokį planą rengiam5.išorinių ir vidinių veiksnių diagnozė: ar tikslai atitinka išor ir vid veiksnius6.alternatyvų rengimas7.sprendimas8.planas- tikslų skaidymas į tarpinius tikslus ir numatymas būdų kaip konkrečius tikslus pasiekti9.biudžetas- išteklių pavertimas pinigais10.organizavimas-plano įgyvendinimasVEIKLOS PROJEKTINIS CIKLAS Veikla turi būti organizuojama projektiniu būdu.Identifikavimo fazė. Joje išskiriami tyrimai:1.galimybių tyrimai2.ikiprojektiniai tyr3.projektiniai tyr4.specialūs tyrTyrimus rekomenduojama skaidyti į dalis, kad būtų sumažinami kaštai.1.tiriama ar yra galimybės vystyti idėją. Jei nėra galimybių- nutraukti tyrimus.2.lendama giliau, detaliau.3.baziniai- projekto parengimas4.reikalingi patikslinti specifinę sritį, marketingo bandymai.Kuo daugiau, kuo giliau lendama, tuo daugiau kainuoja ir užtrunkama laiko.Įgyvendinimo fazė(organizavimas). Priimami sprendimai dėl projekto įgyvendinimo, išteklių paskirstymo.Eksploatacinė fazė –kasdieninis projekto praplėtimas: atstatymas, realūs produktai, teikiamos paslaugos. Produkto gyvavimo ciklasKai naujas produktas pradeda duoti pelną, reikia pradėti kurti kitą naują produktą.Aktyvus pardavimas- tai, kai išsiaiškinami kliento poreikiai. Agresyvus pardavimas- tai, kai į pirmą planą iškeliama prekė ar paslauga.Tikslai dažnai iššaukia ir papildomus tikslus. ORGANIZAVIMASOrganizavimas- tai organizacinė struktūra ir priemonių sistema, kurios sudaro sąlygas visų veiklos elementų sąveikai suderinti, kad tikslai būtų pasiekti laiku ir su mažiausiomis sąnaudomis.Organizavimas- išteklių paskirstymas.Organizavimas- visų veiklos elementų sudėliojimas į tam tikras vietas, remiantis planu.Uždaviniai:1.valdymo struktūrų nustatymas2.technologinių procesų parinkimas3.procesų suskirstymas į operacijas4.gamybos priemonių išdėstymas5.darbo vietų sutvarkymas ir jų veiklos suderinimas6.atsargų suderinimas7.veiklos aptarnavimas
Organizavimo principai:1.specializacija- formuojant organizacines struktūras padalinius reikia išdėstyti atsižvelgiant į jų specializaciją.2.Nenutrūkstamumas – struktūrą suformuoti taip, kad nenutruktų technologinis procesas.3.Ritmingumas (tolygumas)- technolog procesas turi vykti vienodais tempais , be jokių šuolių, nuosmukių.4.Proporcingumas- vykdant organizavimą reikia stengtis išlaikyti tolygų padalinių apkrovimą.ORGANIZACINĖS STRUKTŪROSTai formalizuota įmonės santykių ir ryšių sistema.Struktūros reikalingos tam, kad:1.Darbuotojai įgytų kvalifikaciją per tam tikrą specializaciją.2.Būtų galima lengviau atlikti veiksmų koordinavimą.3.Darbuotojų motyvavimai.4.Vykdyti kontrolę.Organizacinių struktūrų tipai:1.Patriarchalinė: vadovas ir darbuotojai. Pasireiškia nedidelėje įmonėje. Vadovo kvalifikacija- jis gali nebūti visų sričių geras specialistas.2.LinijinėŽemesnėje pakopoje irgi yra vadovai, kurie atlieka visas f-jas. Leidžiama aprėpti daugiau pavaldinių.3.ŠtabinėDidėja valdymo išlaidos. Didėja užprogramuoti konfliktai.4.FunkcinėVisi atlieka tą pačią veiklą, bet atlieka skirtingas f-jas.Privalumai:1.skatina specializaciją-didėja darb kvalifikacijos lygis.2.mažina f-jų dubliavimą- neatliekamos tos pačios f-jos.3.gerina f-jų koordinavimą.Trūkumai ;1.padaliniai ar jų vadovai savo tikslus gali iškelti organizacijos tikslų.2.kyla konfliktai, kai kažkas ko nors nepadarė.5.Matricinė (projektinė):Pavaldus kitiems vadovams. Iš didelės organizacijos darbuotojų suformuojamos atskiros grupės atskiriems projektams įgyvendinti. Įvykdžius projektą, grupės išyra.Trūkumai:Galimi labai dideli konfliktai dėl pavaldumo ryšio sutrikimo.Privalumai:Leidžia sutelkti org pastangas konkrečių projektų įgyvendinimui.Laikas nuo laiko struktūras reikia peržiūrėti, kad f-jo nesidubliuotų. Darant struktūras, reikia jas daryti iš viršaus į apačią.Rekomendacijos struktūrų sudarymui:1.organizacijos padalinimas į atskirus blokus atsižvelgiant į veiklą.2.suderinami visų pareigybių įgaliojimai ir f-jos.3.aprašomos prievolės kiekvienai pareigybei.INDIVIDUALIŲ DARBO VIETŲ FORMAVIMAS (STRUKTŪRŲ FORMAVIMAS)Vadovų darbo vietos ir vykdytojų darbo vietos. Vykdytojas- darbuotojas, neturintis nei vieno pavaldinio.
Paskirtis ir tixlai-(uzduotys(pareigos):teises ir igaliojimai)-atsakomybeVykdytojo darbo vietos formavimasPagrindiniai principai užduočių aprašymui:1.atitikimo principas- užduotys ir darbai turi būti apibrėžti taip, kad atitiktų žmogaus fizinius, protinius sugebėjimus.2.pakankamo detalumo- darbai turi būti aprašomi ne per daug detaliai, tik tiek, kad darbuotojui padėtų suprasti savo užduotį.3.rodiklių- darbus ir užduotis reikia aprašyti taip, kad būtų galima įvertinti kaip darbas buvo atliktas.4.darbų prioritetų pr-pavedant darbuotojui konkrečius darbus reikia sugraduoti pagal svarbumą.5.stimulų ir sankcijų vienodumo pr- už tam tikrą darbą ar užduotį paskatinimas ar bauda už neatliktą darbą t.b. vienodo dydžio.6.kvalifikacijos kėlimo pr-aprašant darbuotojams darbo užduotis reikia palikti laisvo laiko kvalifikacijos kėlimui, žinių gilinimui.7.saviraiškos pr- darbus, užduotis reikia suformuluoti taip, kad darbuotojas įdėtų savo, sugalvodamas, kaip jas atlikti.Įgaliojimai ir teisės- reikia numatyti ir darbuotojas turi žinoti, kokias teises jis turi ir kuo jis gali naudotis atliekant užduotį.Atsakomybė turi 2 aspektus:1.už ką neša atsakomybę.2.už kokius darbus jis gali prisiimti atsakomybę.Vadovo darbo aprašasDarbo vietos formavimo schema yra tokia pati, tik užduotys, įgaliojimai, teisės ir atsakomybė yra platesni.Nauda:1.kad visi dirbtų tam pačiam organizacijos tikslui2.lengviau parinkti personalą3.lengviau pakeisti darbuotoją, kai reikia pavaduoti.4.pagerėja darbo drausmė5.lengviau personalą specializuoti6.geresnis informacijos judėjimas7.mažesnis vadovo darbo krūvis.Jeigu bus aprašyta darbo vieta blogai, tai visi pliusai virs trūkumais. KONTROLĖTai procesas, kurio metu siekiama užtikrinti, kad tikslai būtų pasiekti.Kontrolės rūšys:1.parengiamoji(pagalbine)2.einamoji(lyginamoji)3.baigiamoji(gryztamoji).1.pradedama vykdyti dar neprasidėjus konkrečiai veiklai. Apima darbo išteklių kontrolę dar neprasidėjus veiklai.2.vyksta proceso metu, tiesiogiai prasidėjus darbams. Kartas nuo karto patikrinama ar pasiekti tarpiniai tikslai.
3.kontroliuojami galutiniai proceso rezultatai.Toks skirstymas yra labai sąlyginis. Kontroliuoti reikia visus procesus. KONTROLĖS LYGIS Operacijų kontrolė -apima gamybos procesą, kuriame organizacijos ištekliai paverčiami produktais ar paslaugomis. Į jos vidų įeina:1)produkcijos kontrolė-kontroliuojama gamybos proceso eiga, trukmė. Žiūrima ar gamybos vyksta pagal tuos grafikus, kurie buvo nustatyti.2)pirkimo, tiekimo kontrolė- žaliavų kokybė, pateikimo terminai, kainos, kiekiai.3)įrengimų eksploatacijos kontrolė- profilaktiniai taisymai4)kokybės kontrolė-kontroliuojama ne pats procesas, bet gaminys.Elgesio kontrolė- darbuotojų veiklos priežiūra ir skatinimas gerai atlikti savo f-jas. Išskiriama :1)vidinė kontrolė-pačių darbuotojų taisyklės2)išorinė kontrolė- darbuotojų priežiūra administracin4mis priemonėmis.Vidinė kontrolė veikia pigiau ir motyvuočiau.Finansinė kontrolė- apima piniginių išteklių kontrolę.Biudžetas-finansinis (piniginis) planas.Struktūrų kontrolė-kontroliuojama, kaip padaliniai atlieka savo f-jas.Strategijos kontrolė- kontroliuojama, kaip organizacijos pasirinkta strategija padeda pasiekti pasirinktus tikslus. KONTROLĖS PROCESASGalima išskirti 3 pagr etapus:1.standartų ir kriterijų parinkimas2.realių rezultatų palyginimas su standartais ir kriterijais.3.koregavimas.Standartai ir kriterijai- tai rinkinys rodiklių, pagal kuriuos lyginsime. Tai daroma remiantis organizacijos planu. Prieš pradedant kontroliuoti reikia žinoti, ką kontroliuojame. Būtų gerai į rodiklius įtraukti ir laiko kriterijų.Palyginimas faktinių rezultatų su standartais ar kriterijais – reikia nustatyti ne tik nukrypimo lygį, bet ir identifikuoti priežastis, kodėl tai įvyko.Koregavimas:a)nieko nedarytib)šalinti priežastisc)keisti standartus.a-parinksime, kai viskas tvarkoje, kai nukrypimas nedidelis, trumpalaikės priežastys, kai nukrypimai įvyko ne dėl įmonės kaltės.b – parinksime, kai priežastis galima pašalinti vidinėmis pastangomis.c-pasirenkame, kai blogai įvertinti tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai.Pagrindiniai kontrolės principai:1.Orientacija į rezultatus – užtikrinti tikslų pasiekimą.2.Atitikimas veiklai- pats kontrolės procesas turi būti pritaikytas prie konkrečios organizacijos, jos tikslų.3.Paprastumas – mechanizmas t.b. labai paprastas, rodikliai ir kriterijai taip pat t.b. paprasti.4.Ekonomiškumas – tai neturi būti kontrolė dėl kontrolės.5.Lankstumas – kontrolės mechanizmas turi galimybę kisti, priklausomai tiek nuo vidinių, tiek nuo išorinių veiksnių.
VISUOTINĖ KOKYBĖS VADYBAKokybė- tai priemonė tikslui pasiekti.VKV-tai nuolatinis procesas, nukreiptas į nuolatinį įmonės veiklos gerinimą. Visi arba max visi org nariai t.b.įtraukti į šitą procesą, kad pelno siekimas nebūtų tik vadovų tikslas. Tai gyvenimo būdas.Būdai kaip tai pasiekti:1.Ieškom geriausio varianto, pasirenkame visas naujoves.2.Mokymasis3.Sistemiškai mąstome-renkame informaciją, ją segmentuojame, susisteminame, darome išvadas.4.Atsakomybė už kokybę, už rezultatų pasiekimą.Šitos teorijos ištakos Japonijoje. Ten tarp gyvenimo ir darbo dedama lygybė. MOTYVAVIMASMotyvavimas- savęs ir kitų pažinimo procesas, siekiant savo ir organizacijos tikslų.Motyvavimas suprantamas plačiau nei skatinimas. Jis priverčia komandų narius siekti tikslo. Tai pastovus procesas. Tai tarsi paskata pasiekti rezultatus.Ne tik nuo motyvavimo priklauso, ar žmogus pasieks rezultatus-dar reikia ir sugebėjimų.Darbdavys gali paveikti tik išorinius veiksnius, sąlygojančius motyvaciją. Talento suteikti jis negali.Atlygis –tai visa tai, ką žmogus vertina, kas jam atrodo tikrai vertinga.Motyvavimo teorijos1.Maslovo2.HersbergoVadovų veiksmai, norint, kad darbuotojas duotų rezultatų, t.b. nukreipti, kad darbuotojas patenkintų visus Maslovo piramidės poreikius.SAVIRAIŠKA,PRIPAŽINIMAS,BENDRAVIMAS,SAUGUMAS FIZIOLOGINIAI VEIKSŽmonės, kurie yra žemos kvalifikacijos, dirbs tenkindami tik žemesnius poreikius. Kiekvienas žmogus yra individualus ir jo poreikiai, skatinantys dirbti, yra skirtingi.Reikia darbuotojus persijoti per šią piramidę-taip bus galima nustatyti priemones, kuriomis skatinami darbuotojai geriau dirbti. Darbuotojus reikia pažinti.PROCESINĖS MOTYVAVIMO TEORIJOSPagrįstos žmonių elgesiu, kurį sąlygoja jų lūkesčiai ir savo elgesio pasekmių suvokimas.Lūkesčiai- ateities įvykių pageidaujama būsena. Išskiriamos teorijos:1.Lūkesčių t-ja –žmonės vertina savo veiklą pagal būsimus ateities įvykius. Lūkesčių vertinimo lygmenys:1)darbuotojas tikisi, kad darbo sąnaudos duos rezultatus.2)rezultatai bus įvertinti t.y. atlygis3)atlygis bus toks, kokio norėjome.2.Teisingumo t-ja – apie darbuotojų subjektyvų vertinimą savo įdėtų pastangų bei atlygį ir palyginimas savo ir kito darbuotojo. Darbuotojai lygina save su kitais darbuotojais. Reikia suprasti, kodėl gauni premiją ir pan.
MOTYVAVIMO METODAIMotyvavimas+sugebėjimai=rezultatai,atlygisDarbdavys gali labai nedaug sąlygoti sugebėjimus. Tai galima padaryti per: keliant kvalifikaciją ir techniniu požiūriu (aprūpinti geresne įranga). Tai siejasi su ganėtinai didelėm išlaidom.Motyvacijai gali darbdavys padaryti labai didelę įtaką. Lūkesčiai turi būti realūs, nes jei jie nerealūs, tai mes rezultato nepasieksime ir nuleisime rankas. Kokiais metodais galima pakelti motyvavimą:1.Ekonominiai metodai-tiesiogiai gauname piniginę naudą.2.Socialiniai-psichologiniai.Ekonominiai: atlyginimai, premijos, vaikų darželis, priedai už stažą, nuolaidos prekėms, apmokėtos atostogos.Socialiniai-psichologiniai:Pakėlimas pareigose, diplomas, atsakomybė, galimybė mokyti, garbės lenta, padėkos, sveikinimo atvirutės švenčių proga, laisvas darbo grafikas, renginiai tik geriesiems.Atlyginimo pakėlimas veikia tik mėnesį, nes poreikiai prie padidėjusių galimybių prisitaiko per maždaug tokį laiką.Atlyginimo sistemos:1.Atlyginimas priklauso nuo visos įmonės rezultatų.Darbo užmokesčio sistemos:1.Fiksuotas-laikinis apmokėjimas, kai per tam tikras valandas turi pasiekti reikiamus rezultatus.2.Nefiksuotas (kintamas)-tiesiogiai priklauso nuo rezultatų.3.Mišrus- fiksuotas darbo užmokestis iš viso nesiejamas su rezultatais, siejamas su darbuotojo minimaliais poreikiais.Mišrus=fiksuotas+kintamasŽmogus su šeima pakeis darbą rečiau, nei jos neturintis, todėl turinčiam šeimą fiksuotas mokestis bus didesnis.Šioje sist kintamas mok siejamas rezultatais, kurie priklauso nuo to, kokią padėtį įmonėje užimame. Kartais individualaus darbo rezultatai būna neišmatuojami.SPRENDIMO PRIĖMIMASTai procesas, kurio metu nustatomos alternatyvos, atliekamas jų vertinimas bei pasirenkama tai situacijai tinkamiausia alternatyva.1.identifikuojamos problemos.2.renkame įvairius būdus (alternatyvas), kaip išspręsti tą alternatyvą.3.atrenkama viena alternatyva.4.priimamas sprendimas, kad būtų išspręsta problema.Etapai:1.parenkame alternatyvas.2.įvertiname alternatyvas.3.atrenkame vieną alternatyvą.Vertinimas atliekamas parenkant kriterijus atitinkamai parenkant ir tų kriterijų svorį (pvz., laikas ir pinigai)Priimant sprendimą, kai dirbama komandiniu būdu:1.negalima kritikuoti kitų pasiūlytų alternatyvų.2.vadovas neturi iškelti savo idėjų, jis turi tik jas registruoti, kai kiti kalba. Vadovas neturi dominuoti keliant idėjas. Vadovas tik priima galutinį sprendimą ir už jį atsako.Demokratinis vadovas: “mes pasitarėme ir aš nusprendžiau”.Liberalus valdyms: ”mes pasitarėme ir jūs nusprendėte”.
Autoritarinis valdymas: “aš nusprendžiau”.Reikia priimti kuo daugiau ,kuo įvairesnių kriterijų, kad būtų priimtas geriausias sprendimas.Kada vadovas turi priimti sprendimus komandiniu būdu:1.kai jo maža kompetencija.2.kai trūksta informacijos/arba jos per daug.3.kada priimamas nepopuliarus sprendimas.4.kai priimami sprendimai yra tikslai į ateitį.Po diskusijos sprendimą priima vadovas. Labai blogai, kai vadovas priima sprendimą tokį, kokio visai nebuvo.KOMANDINIS DARBASTai žmonių grupė, kuri siekdama tikslų, koordinuoja savo veiksmus. Grupėje lyderis yra pastovus. Komandoje lyderio vaidmuo priklausomai nuo situacijos pereina nuo vieno prie kito. Grupėje pavaldumas griežtai nusakomas (vadovas, pavaldiniai), komandoje tokios griežtos ribos nėra. Grupėje bendrą rezultatą nusako kiekvieno nario indėlis, komandoje rezultatai vertinami bendrai.Komandų tipai:1.Formalios2.neformalios3.savivaldosFormalios-komandos,suformuojamos šalia formalių organizacinių struktūrų.Neformalios- veikla niekuo nereglamentuojama. Organizacijose susikuria spontaniškai. Tiesioginės įtakos bendriems rezultatams neturi.Savivaldos- tarpinės tarp formalių uir neformalių. Tikslas- įtraukti organizacijos narius į svarbių organizacijai klausimų sprendimą, tikslų siekimą.Komandoje siūlomas narių skaičius 7.KOMANDŲ FORMAVIMO STADIJOS1.Komandos nariai susipažįsta. Formavimosi stadja. Bendrų taisyklių suvokimas. Svarbus komandos lyderio vaidmuo. Jis turi skatinti narius bendrauti neformaliai.2.Sumaišties stadija- pradeda ryškėti asmeniniai, individualūs kiekvieno asmens bruožai. Kiekvienas parodo save artimiau. Pavojus- komanda gali suskilti į keletą komandų.3.Normų atsiradimo stadija. Trumpa stadija. Susitariama dėl griežtų taisyklių, reglamentuojančių tarpusavio veiklą.4.Darbų vykdymo stadija. Jos metu skiriamas didžiausias dėmesys komandos darbams bei tikslų įgyvendinimui. Lyderis turi koordinuoti veiklą tarp komandos narių, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai. Turi pasireikšti atskirų narių kaip specialistų vaidmuo. Mažesnį vaidmenį vaidina emocinė būsena.5.Išformavimo stadija. Kai komanda pasiekia jai pavestus tikslus, ji gali būti ir išformuojama. Lyderis turi siekti, kad emocinis ryšys tarp narių nenutrūktų ir prireikus ateity suburti komandą, nariai vėl lengvai sutiktų.
Į komandą priimami:1.Specialistai2.socialinę emocinę paramą suteikiantys žmonės.VADOVAVIMASTai žmonių prigimties socialinių norų, dėsningumų pažinimas, lūkesčių žinojimas, valdomo poreikio konstravimas ir realizavimas, siekiant organizacijos tikslų.Kraštutinumai:1.Autoritarinis (autokratinis). Remiasi vienareikšmiškai Magregorio teorija X. Vadovas absoliučiai neduoda darbuotojams laisvės.2.Liberalusis. Toks vadovas vienareikšmiškai supranta Magregorio teoriją YJie abu vienodai pražutingi įmonei. Demokratinis stilius yra per vidurį tarp šių kraštutinumų.11min rūpinasi žmonėmis ir gamyba. Noras išlikti darbe. Būdinga senyvo amžiaus vadovams. Vadovas užima stebėtojo poziciją, vilkina laiką, dirba užsidaręs.91 vadovas max rūpinasi gamyba, min žmonėmis- autokratas. Pats priima sprendimus.19 min gamyba, max rūpi žmonės- liberalas. Vadovui malonus pats bendravimo procesas. Nuo visų sprendimų nusiima atsakomybę.99 idealus vadovas- super demokratiškas.Įgudžiai būtini vadovui1.Techniniai2.Bendravimo3.Nuovokumo Vadovo f-jos 1.Strateginė f-ja. Numatyti, iškelti tikslus, planus.2.Administracinė f-ja. Veiklos koordinavimas, tam, kad planai būtų įgyvendinti.3.Eksperto ir konsultanto f-ja. Vertinti darbnuotojų darbą, patarti kaip geriau daryti jei nesiseka.4.komunikacinė f-ja. Informacijos perteikimas tiek organizacijos viduje, tiek išorėje.5.Disciplinavimas. Vadovas stebi ar darbuotojai laikosi tvarkos, darbo režimo.6.Psichoterapinė f-ja. Vadovas turi mokėti spręsti asmenines problemas.Kokie poreikiai skatina žmones jungtis į organizacijas:1.Įsipareigojimo poreikis.2.Vystymosi poreikis. Grupėje tai padaryti lengviau.3.Saviraiškos ir įvertinimo poreikis.4.Saugumo poreikis. Atsakomybės pasidalijimas, problemų sprendimas kartu.5.Požūris į naujoves ir pasikeitimus:a.Entuziastai- greitai užsidega ir greitai užgęsta.b.Novatoriai- c.Racionalistai- turi perdėtą požiūrį į tai, kad iš pradžių reikia viską paskaičiuoti, o paskui daryti.d.Skeptikai- žiūri į naujoves nepalankiai.e.konservatoriai- senos tvarkos šalininkai.f.Retrogradai-atsilikusių pažiūrų šalkininkai.g.Idėjų žudikai- darys viską, kad jokie pasikeitmai nevyktų.6,7 reikia vengti.
VADOVO DARBO ORGANIZAVIMAS1.pirmiausia, vadovas turi įvertinti savo darbo įgudžius.2.įvertinti, kiek racionaliai jis panaudoja savo įgudžius ir laiką.3.reikia save stebėti ir fiksuoti kiek ir kam gaištama laiko.4.sudaryti laiko grafiką, darbų planą.DARBŲ PLANO SUDARYMAS1.identifikuojamos svarbiausios f-jos, sprendimų įgyvendinimas.2.grafikas neturi būti griežtas, turi būti lankstus.3.turi būti numatyta atvirų durų diena(priimami darbuotojai asmeniniais klausimais).4.reikia atsižvelgti, ar dalį veiksmų galima atlikti orktechnika- greičiau.Vadovas 10-15min vakare turi paplanuoti rytdienos įvykius.Vadovų klaidos1.Vadovas dalį f-jų gali pervesti pavaldiniams, tačiau to vengia,nes:*bijo, kad pavaldiniai pridarys klaidų,*pavaldiniai gali tapti nelojalūs,*vadovai turi baimę, kad pavaldiniai pranoks juo,*bijo, kad nukentės jų prestižas.2.Vadovai dažnai pervertina savo sugebėjimus.3.Neadekvačiai nustato kontrolės mastus.4.Vadovo nesugebėjimas komunikuoti.KOMUNIKAVIMASKomunikavimas- procesas, kurio metu perduodama, priimama, suprantama inf-ja tam, kad būtų išauktas kažkoks veiksmas ar daromas poveikis tam veiksmui.Komunikavimo procesasIšskiriami 5 etapai:1.inf-jos atsiradimas2.užkodavimas3.inf-jos perdavimas arba siuntimas (raštu,žodžiu,gestu) 4.inf-jos iškodavimas5.supratimas (stereotipinis-užslėpta netiesioginė reikšmė, selektinis- pažodžiui).KOMUNIKAVIMO RŪŠYSPagal inf-jos išraišką:*žodžiu*raštu*gestaisžodžiu+ 1.galima pabrėžti svarbą 2.greitas atbulinis ryšys.- 1.galimas netikslumas 2.gali ilgokai trukt-“vandenėlis”.Raštu+ 1.lengviau apibrėžti perduodamą inf-ją 2.galimybė pasiekti didelę auditoriją.- 1.nėra atgalinio ryšio ar ilgai trunka 2.ribotas lankstumas (panaudot vaizdines priemones).Gestais+ 1.išraiškinga 2.greitas atbulini ryšys.- 1.galimi netikslumai 2.ribotas atstumas.Tam, kad suderinti pliusus ir minusus, taikomas mišrus inf_jos perdavimo būdas.