Akcinės bendrovės “Gintarinė statyba” įstatai

Turinys

1. Bendrosios nuostatos 3
2. Bendrovės buveinė 3
3. Veiklos tikslai, ir ūkinės veiklos pobūdis 3
4. Įstatinis kapitalas 3
5. Akcijų skaičius, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės 3
6. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka 4
7. Bendrovės valdyba. Valdybos kompetencija. Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka 4
8. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija 5
9. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka. Dienraštis, kuriame yra skelbiami vieši Bendrovės
pranešimai 51. Bendrosios nuostatos
1.1. Akcinė bendrovė “Gintarinė statyba” (toliau vadinama Bendrove) yra privatus juridinis asmuo. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, įstatymais, kitais teisės aktais ir Bendrovės įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis as

s
smuo, kuris savo vardu gali turėti įstatymų numatytas teises ir pareigas, būti ieškovu ir atsakovu teisme, turėti sąskaitas bankuose.

1.3. Bendrovės antspaude yra įrašyta “Akcinė bendrovė “ Gintarinė statyba ”.

1.4. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.5.Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.2. Bendrovės buveinė
2.1. Bendrovės buveinės adresas yra H. Manto 17, Klaipėda, Lietuvos Respublika.3. Ve
e
eiklos tikslai, ir ūkinės veiklos pobūdis
3.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – teikti kokybiškas su statyba susijusias paslaugas, taip pat užsiimti legaliu statybos pardavimu. Bendrovė privalo laikytis LR nustatytomis funkcijomis, bei išlaikyti Bnedrovės vardą rinkoje.

3.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia įstatymų nedraudžiama veikla.

3.4. Bendrovė turi t
t
teises numatytas įstatymuose ir kituose teisės aktuose.4. Įstatinis kapitalas
4.1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 2 000 000 (du milijonai) litų.

4.2. Įstatinis kapitalas gali būti padidintas ar sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau tekste – Akcinių bendrovių įstatymas) nustatyta tvarka .5. Akcijų skaičius, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės
5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 20000 (dvidešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių 100 (šimto) litų nominalios vertės akcijų. Bendrovė gali išleisti tik paprastąsias vardines akcijas.

5.2. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

5.3. Akcininkai turi šias turtines teises:

1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą),

2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį,

3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų,

4) pirmumo teise įsigyti išleidžiamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nu
u
usprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

5) įstatymų nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

6) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

7) kitas įstatymų numatytas turtines teises.

5.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:
1) dalyvauti akcininkų susirinkime ir pagal akcijų su
u
uteikiamas teises jame balsuoti;

2) gauti informaciją apie Bendrovę tokia apimtimi kaip yra nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo;

3) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
4) kitas įstatymų numatytas neturtines teises.
5.5. Kiekviena Bendrovės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.
5.6. Akcininkas neturi teisės balsuoti Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka
6.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.7. Bendrovės valdyba. Valdybos kompetencija. Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka
7.1. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas. Ją sudaro trys nariai, kuris vienas iš jų yra valdybos pirmininkas.

7.2. Valdybos kompetencija, valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

7.3. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
7.4. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių.
7.6. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų.

7.7. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.8. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija
8.1. Bendrovės vadovas – prezidentas, kuriuo yra Bendrovės valdybos pirmininkas.
8.2. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme
8.3.Bendrovės vadovas organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

8.4. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti tik remdamasis valdybos sprendimais. Sandoriams, didesniems kaip 100000 litų vertės, reikalingas valdybos pritarimas.
8.5. Bendrovės vadovas turi teikti valdybai medžiagą, nustatytą Akcinių bendrovių įstatyme.
8.6. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais..

9. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka. Dienraštis, kuriame yra skelbiami vieši Bendrovės pranešimai

9.1. Bendrovės pranešimai apie visuotinį akcininkų susirinkimą yra skelbiami dienraštyje “Verslo žinios” arba kiekvienas Bendrovės akcininkas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą yra informuojamas registruotu laišku arba toks pranešimas jam įteikiamas pasirašytinai.

9.2. Visi kiti Bendrovės vieši pranešimai yra skelbiami dienraštyje “Verslo žinios”.

10. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos akcininkams pateikimo tvarka
10.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), nustato Bendrovės valdyba. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
10.2. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti akcininkų vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis

11. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

11.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

11.2 Sprendimus dėl filialo steigimo ir atstovybės steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba įstatymų nustatyta tvarka.

11.3. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės valdyba. Bendrovės filialo ir atstovybės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės filialo ir atstovybės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

12. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

12.1. Keisti Bendrovės įstatus kvalifikuota balsų dauguma turi teisę visuotinis akcininkų sus.irinkimas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

12.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

13. Bendrovės įstatų pasirašymo data

2006 metų sausio 9 diena.

Visuotinio akcininkų susirinkimo

įstatus pasirašyti įgaliotas asmuo,

prezidentas