Akcinės bendrovės “Gintarinė statyba” įstatai

Turinys

1. Bendrosios nuostatos 32. Bendrovės buveinė 33. Veiklos tikslai, ir ūkinės veiklos pobūdis 34. Įstatinis kapitalas 35. Akcijų skaičius, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės 36. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka 47. Bendrovės valdyba. Valdybos kompetencija. Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka 48. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija 59. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka. Dienraštis, kuriame yra skelbiami vieši Bendrovėspranešimai 51. Bendrosios nuostatos1.1. Akcinė bendrovė “Gintarinė statyba” (toliau vadinama Bendrove) yra privatus juridinis asmuo. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, įstatymais, kitais teisės aktais ir Bendrovės įstatais. 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuris savo vardu gali turėti įstatymų numatytas teises ir pareigas, būti ieškovu ir atsakovu teisme, turėti sąskaitas bankuose. 1.3. Bendrovės antspaude yra įrašyta “Akcinė bendrovė “ Gintarinė statyba ”. 1.4. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. 1.5.Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.2. Bendrovės buveinė2.1. Bendrovės buveinės adresas yra H. Manto 17, Klaipėda, Lietuvos Respublika.3. Veiklos tikslai, ir ūkinės veiklos pobūdis3.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – teikti kokybiškas su statyba susijusias paslaugas, taip pat užsiimti legaliu statybos pardavimu. Bendrovė privalo laikytis LR nustatytomis funkcijomis, bei išlaikyti Bnedrovės vardą rinkoje. 3.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia įstatymų nedraudžiama veikla. 3.4. Bendrovė turi teises numatytas įstatymuose ir kituose teisės aktuose.4. Įstatinis kapitalas 4.1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 2 000 000 (du milijonai) litų. 4.2. Įstatinis kapitalas gali būti padidintas ar sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau tekste – Akcinių bendrovių įstatymas) nustatyta tvarka .5. Akcijų skaičius, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 20000 (dvidešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių 100 (šimto) litų nominalios vertės akcijų. Bendrovė gali išleisti tik paprastąsias vardines akcijas. 5.2. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. 5.3. Akcininkai turi šias turtines teises: 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą), 2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį, 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, 4) pirmumo teise įsigyti išleidžiamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti; 5) įstatymų nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn; 6) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio; 7) kitas įstatymų numatytas turtines teises. 5.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:1) dalyvauti akcininkų susirinkime ir pagal akcijų suteikiamas teises jame balsuoti; 2) gauti informaciją apie Bendrovę tokia apimtimi kaip yra nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo; 3) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;4) kitas įstatymų numatytas neturtines teises.5.5. Kiekviena Bendrovės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.5.6. Akcininkas neturi teisės balsuoti Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka6.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.7. Bendrovės valdyba. Valdybos kompetencija. Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka
7.1. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas. Ją sudaro trys nariai, kuris vienas iš jų yra valdybos pirmininkas. 7.2. Valdybos kompetencija, valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme. 7.3. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. 7.4. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių.
Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 687 žodžiai iš 1356 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?