Vadovavimas

TURINYS

ÁVADAS ……………………………………………………………………………………41. Verslo tikslai …………………………………………………………………………51.1 Verslo plano paskirtis ………………………………………………….51.2 Bendrieji verslo uþdaviniai …………………………………………..51.3 Specijiniai verslo tikslai ……………………………………………….52. Tikslø medis ………………………………………………………………………….73. Svarbiausios þinios ………………………………………………………………..73.1 Ekonominiai veiksniai …………………………………………………73.2 Socialiniai veiksniai ……………………………………………………..83.3 Politiniai veiksniai ……………………………………………………….83.4 Ðakos analizë. Rinkos dydis ………………………………………….94. Personalas ……………………………………………………………………………105. Vadovavimas ………………………………………………………………………..156. Paslaugos ir kliientai …………………………………………………………….187. Ámonës buveinës reikðmë ……………………………………………………….198. Konkurencijos analizë …………………………………………………………..219. Marketingo strategija ……………………………………………………………2310. Asmeninë finansinë apyskaita ……………………………………………..23RESUME …………………………………………………………………………………37ÁVADASVerslo planas – tai dokumentas, kuriame iðdëstoma verslo sumanymo esmë, apibûdinama verslo objekto ( ámonës, firmos ) padëtis dabar esanèiomis ekonominëmis, politinëmis sàlygomis, numatoma bûsima strategija ir ateities perspektyvos, trumpai iðdëstoma finansinë informacija. Verslo plano struktûra ir jo detalizavimas priklauso nuo kuriamo verslo objekto ( ámonës, firmos ) , veiklos srities, konkurentø, esamø sàlygø pasirinktam verslui plëtoti ir t.t. Verslo planas – tai dokumentas, atspindintis firmos, ámonës bûsimà ( esamà ) “ veidà ” . Verslininkas kurdamas verslo planà turi “ iððniukðtinëti ” rinkà, apmàstyti savo galimybes dabartinëje ðalies ekonominëje padëtyje, konkurencijà, galimybæ pritraukti investitorius, partnerius. Galø gale verslo plane turi bûti numatytos sàlygos bûsimiems firmos ( ámonës) darbuotojams, apskaièiuojamos iðlaidos, pajamos, atsipirkimo galimybës, grynøjø pinigø panaudojimas bei paskirstymas ir t.t. Ir verslininkas apmàstæs visus ðiuos teiginius bûtinus sëkmingam firmos ( ámonës) egzistavimui turi iðsirinkti geriausià, tobuliausià modelá, kuris pritrauks investitorius bei partnerius. Verslo planas – tai planas, kurio dëka bus siekiama firmos ( ámonës ) klestëjimo, sëkmingos kovos su konkurentais, gerø rezultatø rinkoje nepaþeidþiant Lietuvos Respublikos konstitucijos, ástatymø bei Vyriausybës nutarimø.1. VERSLO TIKSLAI 1.1 Verslo plano paskirtis.Verslo planas sudarytas, kad padëtø iðryðkinti verslo aspektus, praverstø vadovaujant, bet svarbiausia uþduotis – sudominti privaèius investuotojus savo idëja, patraukti uþsienio kreditorius ar bandyti gauti ilgalaiká kredità ið banko. 1.2 Bendrieji verslo uþdaviniai.Ðiuo metu Lietuvoje vis didesnæ pasiûlà ir paklausà ágyja pramogø verslas. Kurti muzikiná klubà paskatino menka ðio pobûdþio paslaugø pasiûla bei prastas ir nemaksimalus kliento norø tenkinimas. Ávertinæ dabartinæ situacijà, remdamiesi panaðiø klubø patirtimi ir klaidomis stengsimës optimaliai patenkinti kliento norus. Tai ávykdyti mums yra aktualu ir nesunku, nes mes esame potencialûs klientai. Todël dabartinæ ðios ðakos analizæ vertiname realiai turëdami daug pasiûlymø jai pagerinti.

Muzikinio klubo ” SLAM” pagrindinis objektas – klientas, jo norø tenkinimas. Aukðto lygio aptarnavimas, sàþiningumas – mûsø pagrindinë veikla tam tikslui pasiekti, ko bûtent dabar trûksta mûsø dabartiniams konkurentams ir bûsimiems klientams. “Jûsø poilsis – mûsø biznis”- toks mûsø moto. Ir ið tikrøjø klientas ir jo poilsis yra uþduotis, skirta mums, kurià mes galim beðaliðkai ávertinti ir ávykdyti. 1.3 Specifiniai verslo tikslai . Muzikiniame klube labiausiai akcentuotinas objektas – savas stilius, kurá mes sukursime dizaineriø ir arhitektø pagalba. Bûtent jis turi sukurti dvasià, kuri jaustøsi kiekvienoje sienoje, stale ir këdëje. Tik pas mus kiekvienas aptar-naujantis þmogus perteiks savo pakilià nuotaikà ir optimizmà. Klubas bus lankomas dël keliø prieþaðèiø:1. Þmonës norës atsipalaiduoti nuo kasdieniniø rûpesèiø.2. Klientø noras pabûti savo draugø, paþystamø rate, kurie toleruoja tas paèias paþiûras ir skonius. 3. Ásijungti á mûsø sukurtà erdvæ 2. TIKSLØ MEDIS

3. SVARBIAUSIOS ÞINIOS 3.1 Ekonominiai veiksniai.Þiûrint makroekonominiu aspektu tokio pobûdþio paslaugos yra komforto dalis. Todël bendru atveju ðiø paslaugø paklausa priklauso nuo Lietuvos bendro nacionalinio produkto ir nacionaliniø pajamø. Kaip matyti ið priede esanèios 1 lentelës, 1993 metø bëgyje namø ûkiø piniginës pajamos didëjo. Ne maþiau svarbu þinoti, kiek savo pajamø gyventojai skiria paslaugoms. Palyginæ piniginiø ir vartojimo iðlaidø struktûrà 1990 – 1994 metais (þiûrëti á priedo 2 lentelæ ), matome, jog gyvetojø iðlaidos paslaugoms didëja, o ir paèios paslaugos sudaro vis didesnæ BVP (bendro vidinio produkto) dalá (þiûrëti á priedo 1 schemà). Ðie duomenys rodo, kad susidariusi ekonominë aplinka yra gana palanki mûsø kuriamos ámonës veiklai. 3.2 Socialiniai veiksniai.Mûsø bûsimo klubo gyvavimo sëkmæ lemia ir demografiniai veiksnai. Viena ið demografiniø charakteristikø – gy-ventojø skaièius. Kaip matyti priede esanèioje 2 shemoje, daugiausia gyventojø yra Kaune ir Vilniuje. Vilniuje gyventojø skaièius siekia iki 600.000. Tai stambiausias ir antras pagal tankumà Lietuvos miestas. Gyventojø tankumas jame 40 – 50 þmoniø á kvadratiná kilometrà (þiûrëti á priedo 3 schemà). Taip pat turime atsiþvelgti á gyventojø sudëtá atitinkamoms amþiaus grupëms. Remiantis jau veikianèiø muzikiniø klubø bei kaviniø tyrimo duomenimis, lankytojø amþius vidutiniðkai sudaro nuo 20 iki 29 metø. Kaip matome ið priede esanèios 3 lentelës, 1995 metais Lietuvoje buvo uþregistruota:

20-24m amþiaus gyventojø – 283,7 tûkst. 25-29m amþiaus gyventojø – 282,1 tûkst. Taigi kartu ðios amþiaus grupës sudaro 15,2% Lietuvos gyventojø (ið viso 1995m. Lietuvoje uþregistruota 3717,7 tûkst. gyv.). Ávertinant socialinius veiksnius svarbu atsiþvelgti á madà, gy-venimo stiliø. Vilniuje pamaþu ásivyrauja natûralus stilius, tampa madinga tai, kas natûralu. Visoj Lietuvoj atgyja parodos, teatrai, rengiami ávairûs festivaliai. Pradedama domëtis net seniau atrodþiusiu kraðtutiniu meno stiliumi – avangardu. Miestas atgyja, reikalaudamas vis daugiau originaliø naujoviø, tuo paèiu didëja iðlaidos ir paklausa pramoginio pobûdþio paslaugoms. 3.3 Politiniai veiksniai.Vyriausybës, kaip tiekëjo átaka. Ðiuo metu politinë padëtis Lietuvoje stabili. Vyriausybiniai iðtekliai tokie, kaip: kuras, vanduo, elektra ir kitokio pobûdþio energija – yra prieinami bet kuriam Lietuvos gyventojui. Valdþia formuojama rinkimø keliu, nëra jokiø perversmø, o tai jau suteikia ðiokià tokià galimybæ nuspëti ateitá. Vyriausybës vykdoma ekonominë politika nëra gera visø pirma tuo, jog maþai pleèiama mokesèiø mokëtojø bazë, o vis labiau spaudþiami sàþiningi mokëtojai, trûksta kontrolës. Tai dar labiau skatina realiø pajamø slëpimà. Mûsø kuriamai ámonei svarbiausi nustatyti mokesèiai bûtø ðie:1. Soc. draudimo mokestis SODRAI – 30% nuo bendro uþmokesèio fondo ir 1% nuo kiekvieno atlyginimo.2. Fiziniø asmenø pelno mokestis – tarifas 24% nuo apmokestinimo pelno.3. Akcizo mokestis (PVM) – 18% nuo pardavimo kainos.4. Keliø mokestis – 0.3% nuo realizacijos apimties. 3.4 Ðakos analizë. Rinkos dydis.Ðiuo metu “Getonuosiuose puslapiuose” uþregistruoti 36 restoranai, 48 kavinës – barai. Rinka sparèiai plëtojasi, kiekvienais metais ásteigiama vis daugiau tokio pobûdþio ámoniø. Po 1995 metais ávykusio kaviniø, restoranø ir barø streiko buvo sukurta kaviniø, restoranø ir barø asociacija, kuri vienija visø ðiø ámoniø veiklà, siekiant pasiprieðinti vyriausybës vykdomai ribojanèiai politikai. Ðios asociacijos narës taip pat riboja tarpusavio konkurencijà, pavyzdþiui, pasiþada nenuvilioti uþ didesná atlyginimà kitoje ámonëje paruoðtø darbuotojø. Apie ðios rinkos dydá galima apytiksliai spræsti ir ið maisto prekiø bei alkoholio pardavimo kiekio kavinëse, restoranuose ir kitose panaðaus pobûdþio ámonëse (þiûrëti á priedo 4 ir 5 lenteles). Taèiau daugelis ámoniø slepia realø pardavimø kieká, siekdamos mokëti kuo maþesnius mokesèius, todël gauti tikslius duomenis praktiðkai neámanoma.4. PERSONALAS
Kuriant ámonæ reikës ðiø darbuotojø: I. Administracija II.Aptarnaujantis personalas4.1 Administracija Administracijos struktûra pateikta 8 puslapyje. Þinodami ámoniø problemas, susijusias su mokesèiø mokëjimu, mes stengsimës visas algas apiforminti kuo maþesnes (dël socialiniø draudimø mokëjimø). Algø dydþiai pateikti 1 lentelëje.

ADMINISTRACIJOS ATLYGINIMAI

1 lentelëPareigos Pajamø mokestis, Lt Soc.draudimomokestis,Lt Alga,Lt1.Direktorius 96 4 3002.Menedþeris 84 3.5 262.53.Buhalteris 84 3.5 262.54.Personalo vadovas 84 3.5 262.5

Kadangi verslo planas skiriamas mûsø naudojimui, todël menedþeris muzikos grupëms ir tiekimui bus tas pats asmuo, tiekëjai bûsime mes patys.

4.2 Aptarnaujantis personalas Pagal staliukø iðsidëstimà mes nustatëme, kad, norint uþtikrinti greità aptarnavimà minimaliomis sànaudomis, mums prireiks darbuotojø, kurie pateikti 2 lentelëje.

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

2 lentelëPareigos Skaièius1.Barmenai 22.Padavëjai 103.Virëjos 24.Maisto iðdavëjai 25.Virëjos padëjëja 16.Apsaugos darbuotojai 37.Valytoja 1

Lentelëje paminëtø pareigybiø þmonës dirbs pagal grafikà, iðskyrus: 1. Barmenà, virëjà, maisto iðdavëjà, kurie dirbs kas 5 dienas; 2. Virëjos padëjëja, valytoja – kiekvienà dienà. Darbo grafikas pateiktas 3 lentelëje.

PERSONALO DARBO GRAFIKAS

3 lentelëSavaitës diena Padavëjai Apsauga 13.00-20.30 20.30-4.00 19.00-4.00Pirmadienis 1,2,3,4 5,6,7,8 1,2Antradienis 9,2,3,4 10,6,7,8 3,2Treèiadienis 1,9,3,4 5,10,7,8 3,1Ketvirtadienis 1,2,9,4 5,6,10,8 1,2Penktadienis 1,2,3,9 5,6,7,10 3,2Ðeðtadienis 1,2,3,4 5,6,7,8 3,1Sekmadienis 9,2,3,4 10,6,7,8 1,2

Personalo apmokëjimas pateikiamas 4 lentelëje.

PERSONALO APMOKËJIMAS

4 lentelëPareigos Pajamø mokestis, Lt Soc.draudimo mokestis,Lt Alga, LtBarmenas 48 2 150 Padavëjas 48 2 150Apsaugos darbuotojas 48 2 150Virëja 48 2 150Virëjos padëjëja 48 2 150Maisto iðdavëja 48 2 150Valytoja 48 2 150

Þinodami, kad ámonës klestëjimas priklauso nuo darbuotojø kvalifikacijos, prieð juos priimant á darbà, mes darysime atrankas. Priëmimà paskelbsime masinëse informacijos priemonëse.

Atranka padavëjams ir barmenams vyks sekanèia tvarka:

1. Anketos uþpildymas Anketa sudaroma tuo tikslu, kad susidaryti bendrà vaizdà apie þmogaus asmenybæ, jo intelektà, iðsilavinimo lygá, poþiûrá á darbà. Pageidavimas prie anketos – nuotrauka. 2. PokalbisDarbdavys, ádarbindamas þmogø turi já paþinti. Pokalbis vyksta tarp dviejø þmoniø, norint patikrinti þmogaus sugebëjimà bendrauti su þmonëmis, jo elgesá ekstrimaliose situacijose, iðsiaiðkinti poþiûrá á darbà, jo veiksmus dirbtinai sukurtose sàlygose.

3. Bandomasis laikotarpisÐis laikotarpis truktø neilgiau savaitës. Bandomuoju laiko-tarpiu bus galutinai aiðku, ar kandidatas tinka darbui, ir pats þmogus iðsiaiðkins, ar bûtent tokio darbo ieðkojo. Bandomuoju laikotarpiu bus mokama pusë algos sumos. Parenkant padavëjus ir barmenus bus kreipiamas dëmesys á amþiø, kuris mûsø pageidavimu neturëtø virðyti 30 metø, ir á iðvaizdà. Á darbà bus priimami ir vaikinai, ir merginos. Nors vienos uþsienio kalbos mokëjimas yra bûtinas. Priimant á darbà, darbuotojas pasiraðys sutartá, susipaþindamas su pareigomis, privalomu elgesiu, kur bus smulkiai apraðyti darbuotojo ir darbdavio santykiai. Ðios taisyklës pateiktos priede. Be abejo, kad bûtø didesnis suinteresuotumas darbui, skirsim darbuotojams lengvatas:

1.Áëjimas á koncertà ne darbo metu.2. 20% nuolaida perkant, pateikus darbuotojo paþymëjimà su nuotrauka.5. VADOVAVIMASKuriamos ámonës forma – individuali ámonë. Individuali ámonë yra visiðka mûsø nuosavybë, mes valdome visà jos turtà, ir mums priklausys visos ámonës pajamos. Ividuali ámonë – fizinis asmuo, todël planuojant pajamø ir pinigø srautà naudojama supaprastinta atskaitomybë (“Pajamø ir pinigø srautø planavimas”). Ámonës savininkai ir svarbiausi darbuotojai pateikiami 5 lentelëje.

ÁMONËS ADMINISTRACIJA5 lentelëAdministracija PareigybësSavininkai: 1.Tomas Ðikorskis Direktorë2.Tadas Petrulis MenedþerisSvarbiausi darbuotojai: 1.Jonas Petraitis Finansininkë2.Petras Jonaitis Personalo vadovas

Trumpas administracijos darbuotojø apibûdinimas. Visi administracijos darbuotojai – jauni specialistai, pilni idëjø, kupini energijos ir ryþto, nevengiantys atsisakyti laisvo laiko vardan bendro tiklso. Tai þmonës, paþástantys vieni kitus, todël galima gerai ávertinti jø charakteriø savybes, tinkanèias vienam ar kitam darbui, darbingumà, galima jais pasitikëti.

TOMAS ÐIKORSKIS.Gimæs 1975.12.22, Vilniaus mieste.Ðiuo metu mokosi Vilniaus Uni-versiteto ekonomikos fakulteto verslo ir administravimo specialybëje antrame kurse. Pareigos firmoje – direktorius. Jis nustato ámonës tikslus, politikà ir strategijà. Priima ilgalaikius sprendimus. T.Ðikorskis parinktas ðioms pareigoms, nes:1.Kupinas idëjø ir naujø pasiûlymø.

2.Moka galvoti analitiðkai ir sugeba pasiekti sujungtà á visumà sprendimà.3.Sugeba vadovauti, priþiûrëti tvarkà, palaikyti kitø þmoniø optimizmà, esant nesekmëms. 4.Sugebëjimas paskirstyti darbà maksimaliu bûdu.

TADAS PETRULISGimæs 1973.05.23, Vilniaus mieste. Ðiuo metu mokosi Vilniaus Uni-versiteto ekonomikos fakulteto verslo administravimo ir vadybos specialybëje antrame kurse. Pareigos firmoje – menedþeris. Jis vyriausias vadovybës kryptis paverèia einamaisiais planais ir priima ádiegimo sprendimus. T. Petrulio sugebëjimai :1.Ryþtinga, taèiau apmàstyta elgsena.2.Kruopðtumas, tvarkingumas, atliekant pavestas uþduotis.3.Gebëjimas bendrauti su þmonëmis.4.Organizuotumas, atliekant uþduotis.5.Aktyvus, kupinas norø pasiekti gerø rezultatø.6.Nusimanymas muzikoje, parenkant muzikines grupes.

JONAS PETRAITISGimæs 1975.11.07, Vilniaus mieste. Ðiuo metu mokosi Vilniaus Aukðtesniojoje ekonomikos mokykloje antrame kurse. Pareigos firmoje – finansininkas. Jo savybës, tinkanèios ðioms pareigoms:

1.Kruopðtus.2.Geri matematiniai sugebëjimai.3.Dëmesingas.4.Greitas uþduoèiø vykdymas.

PETRAS JONAITISGimæs 1975.10.05, Vilniaus mieste. Pareigos firmoje – personalo vedëjas. P.Jonaièiui bûdingos savybës:1.Organizuotumas.2.Grieþtas, sugebantis gerai priþiûrëti jam pavaldþius asmenis.3.Mëgsta sparèià veiklos plëtotæ ir naujoves.4.Pasiþymi nuovoka, parenkant naudingas prekes ir paslaugas.

6. PASLAUGOS IR KLIENTAI

” SLAM ” – ðou pobûdþio organizacija. Darbo laikas nuo 13.00 iki 4.00. Todël laikotarpiu nuo 13.00 iki 19.00 veiks paprasta kavinë. Atkreipdami dëmesá á tai, kad kavinë rûsyje, ypatingà dëmesá skyrëme patiekalams ir aptarnavimo lygiui. Meniu iðvardinti patiekalai (þiûrëti á priedà) visada bus apyvartoje, t.y. nebus atvejø, kai, uþsisakæ tam tikrà patiekalà, klientai bus informuoti, kad jo nëra. Valgiai visada bus ðvieþi ir aukðtos kokybës. Klientø sudominimui, sukurtas specialus meniu vaikams, kuris pigesnis, o vaikui pietaujant su abiem tëvais, jis pavalgys nemokamai. Dienos metu, norint pritraukti klientus, alus nuo 16.00 iki 17.00 h bus pardavinëjamas 30% pigiau. 19.00 valandà, prasidëjus programai, mokestis uþ bilietà á koncertà nevirðys 10 Lt. Tuo bûdu þadame pritraukti klientus. Muzikinë programa tæsis nuo 19.00 iki 1.00 h su pertraukom, kuriø metu vyks ávairûs renginiai ir ðou programa. Muzikinei grupei pabaigus koncertà, þmonës galës toliau linksmintis pagal ðiuolaikinæ muzikà.

Aptarnaujantis personalas bus dalelë mûsø stiliaus, papildant visumà. Todël sukuriama speciali apranga padavëjams bei barme-nam…s. Orientuodamiesi á siauresnius klientus ir, be abejo, á ávairias progas, sukûrëme specialià “patalpà”. Tai mûsø sumanymas, ágyvendintas dizaineriø. Pavadinkime tai “ola” su specialiu interjeru ir aptarnavimu. Labiausiai akcentuojamas dalykas – interjeras, kuriuo mes iðsiski-riame ið eiliniø kaviniø tarpo. Viskas: geleþinës durys, lempos, fakelø pavidalo, këdës, stalai – sukurs atmosferà, primenanèià sumodernintà senovæ. Norëdami sudominti klientus ir uþsikariauti rinkà, kainas pasirinkome vidutinio dydþio, t.y. tarp þemiausio lygio kaviniø ir prestiþiniø restoranø. Dalis mûsø bûsimø klientø – uþsienio ðaliø atstovai. Mûsø kavinëje lietuviø kalbos nemokëjimas – ne barjeras, nes ir padavëjai, ir kitas personalas mokës anglø bei vokieèiø kalbas. Meniu irgi sudaromas angliðkai.

7. ÁMONËS BUVEINËS REIKÐMË

Þinodami, kad buveinës parinkimas labai svarbus bet kuriam verslui ir, kad vieta gali nulemti ámonës veiklos sëkmæ, parinkdami vietà, stengëmës klubà ákurti senamiestyje, nes tai patogiausia vieta strateginiu poþiûriu. Ámonës buveinës privalumai: – geografinë vieta patogesnë konkurentø atþvilgiu (lengvesnis susisiekimas su naujaisiais rajonais, kuriø gyventojai sudaro didelæ barø lankytojø dalá.); – ámonë galës ilgiau veikti, bus maþesnis triukðmas, nes ji bus ákurta negyvenamo namo rûsyje; – arkinës sienos atitinka mûsø stiliø, sukuria jaukumà.Atliekant remontà taip pat buvo tam tikras privalumas, nes: – nereikëjo daryti sienø remonto; – langø nebuvimas sulaiko ðilumà, o tai sàlygoja maþesnes iðlaidas. Ámonës buveinës trûkumai: – didelës iðlaidos ávedant ventiliacijà; – papildant ðviesos trûkumà, didelës iðlaidos elektros energijai. Ateities perspektyvos. Kadangi mes iðnaudojame tik dalá turimo ploto, t.y. 200m, o ne 500m, tai mums labai realios galimybës plëstis. Yra keletas galimybiø:

– nuomoti patalpas kitiems þmonëms dar jø nesuremontavus; – nuomoti patalpas, jas suremontavus; – pradþioje jø nesinuomoti, vëliau plëstis ar panaudoti savo tikslams kitais bûdais. Iðlaidos, susijusios su buveine.Visas iðlaidas suskirstome á dvi dalis: 1.Iðlaidos, ákuriant ámonæ:Bendra suma 113870.9Patalpø remontas 49521.2Árangos ásigyjimas 64349.7 2.Iðlaidos, atlikus remontà:Metinës buveinës iðlaidos 204252 Nuompinigiai 192000 Komunalinës paslaugø iðlaidos 12252

Smulkiau apie remonto metu atliekamus darbus þiurëkite á priedà: “Statybinës medþiagos” – 6 lentelë;“Darbininkø apmokëjimas” – 7 lentelë;“Áranga” – 8 lentelë;Gaudami plotà, sudarome sutartá, kurioje tikrieji ðeimininkai ásipareigoja apmokëti remontà. Todël iðlaidos, atliekant remontà, bus atminusuojamos ið nuompinigiø.

Pirmøjø metø buveinës iðlaidos: 318132.9

8. KONKURENCIJOS ANALIZË

Kaip jau minëjome, mes kuriame ne tik kavinæ, bet kartu ir muzikiná klubà. Pramogø rinka Lietuvoje dar tik pradeda formuotis, todël ir konkurentø nëra daug. Keturios svarbiausios konkuruojanèios ámonës:1.”Langas” – Aðmenos g-vë 8.2.”Bix” – Etmonø g-vë 6.3.”Ministerija” – Gedimino g-vë 47. 4.”Tauro kalno galerija” – Vydûno g-vë 36. Taigi, remiantis mûsø ir kitø apklaustø þmoniø ávertinimais, savo konkurentus ávertinome sekanèiai (þiûrëti lentelëje), savo firmos ávertinimà vykdëme dizainerio bei kitø pasiûlymu. Tai pateikiame 6 lentelëje.

MUZIKINIØ KLUBØ ÁVERTINIMAS6 lentelë Konkuruojanèios ámonësLyginimo sritys Mûsø ámonë 1 2 3 41)Ámonës prestiþas 4 2 3 5 12)Buveinë 4 3 2 5 13)Iðplanavimas 5 3 1 4 24)Nuotaika 5 2 3 4 15)Gaminiai 5 2 4 3 16)Paslaugos 3 5 4 2 17)Kainos 5 3 2 1 48)Reklama 4 5 2 3 19)Pardavimo metodai 5 4 1 2 3Viso balø 40 29 22 29 15

Didelæ átakà vertinant turëjo tai, kad ámononæ ákûrsime, atsiþ…velgiant á kitø klubø trûkumus daug kà patobulindami ir tai lëmë aukðtà ávertinimà. Vienintelis trûkumas tas, kad ámonë nesimatys ið iðorës, todël reikës sukurti gerà reklamà. Maðinø aikðtelës nebuvimas nelabai gàsdina, nes þmonës atvaþiuos pailsëti, atsipalaiduoti, o tai labai patogi vieta susisiekiant visuomeniniu transportu.9. MARKETINGO STRATEGIJAKainodaros strategija. Kainos nustatymas produktui ir paslaugai – – vienas atsakingiausiø verslininko sprendimø. Taigi mes savo gaminiams ir paslaugoms kainas nustatëme, remdamiesi konkurentø kainomis, bei, atsiþvelgdami á vartotojus. Norëdami pritraukti pirkëjus dienos metu, kai tikimàsi, kad bus maþesnis pirkëjø srautas, alaus kaina nuo 16.00 iki 17.00 bus 30% pigesnë. Taip pat, norint þmones sudominti, palaikyti gerà nuotaikà, vyks ávairûs renginiai, loterijos, kur prizai bus ávairûs patiekalai, alus. Pirma uþsakyta taurë ðampano, vyno ar konjako – nemokamai. Ateityje planuojama dar daugiau reklaminiø triukø, kurie pritrauks pirkëjus.

Pirkimo skatinimo strategija. Kadangi muzikinis klubas randasi namo rûsyje, mums privaloma turëti gerà iðkabà prie áëjimo, dekoracijas, kad patrauktø þmogaus aká. Reklamuosimës masinëse informacijos priemonëse: per radijà, laikraðèius. Manome, kad bene pagrindinis poveikis reklamuojant – kitø þmoniø atsiliepimai, dël to vël sugráþtame prie gero klientø aptarnavimo.

10. ASMENINË FINANSINË APYSKAITA

Kadangi daugelis institucijø reikalaus duomenø apie mûsø finansinius iðteklius, þemiau esanèioje 7 lentelëje parengëme asmeninæ finansinæ apyskaità.

ASMENINIS TURTAS

7 lentelëTurtas Suma, LtPinigai taupomosiose sàskaitose 3000Gyvybës draudimas 2000Nekilnojamas turtas (rinkos vertë) 488000Transporto priemonës (rinkos vertë) 40000Pinigai grynais 10000Visas turtas 543000

Pardavimø prognozës. Pirmøjø metø pardavimø prognozës. 8 lentelë Mënesiai Ið viso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 per metusI Maisto gaminiai Visa pardavimø suma 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 720000

II Alkoholiniai gërimai Visa pardavimø suma 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 960000

III Programa Suma gauta ið programos 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000

Ið viso bus parduota Visø gaminiø bei pramogø pardavimo kaina 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 1860000PIRMAISIAIS METAIS PARDUOSIMØ PREKIØ SAVIKAINA 9 lentelë

Mënesiai Ið viso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 per metus

I. Maisto gaminiai Visa savikaina 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000

II. Alkoholiniai gërimai Visa savikaina 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 124800

III. Programa Visa savikaina 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000

Ið viso bus parduota Visø parduosimø prekiø savikaina 28400 28400 28400 28400 28400 28400 28400 28400 28400 28400 28400 28400 340800

PIRMØJØ METØ DARBO APMOKËJIMO IÐLAIDOS 11 lentelë

Mënesiai Ið viso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 per metusAtlyginimai Pareigybës: I Administracija 1.Direktorius 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 48002.Menedþeris 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 42003.Finansininkas 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 42004.Personalo vadovas 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200II Personalas 1.Barmenai (2) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 48002.Padavëjai (10) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 240003.Apsauga (3) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 96004.Virëjos (2) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 48005.Maisto iðdavëjos(2) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 48006….Virëjø padëjëjos(2) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 48007.Valytoja (1) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400Ið viso 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 72600Socialinio draudimo ámokos 30% 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 21780

Ið viso 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7865 94380

PIRMØJØ METØ NE DARBO APMOKËJIMO IÐLAIDOS 12 lentelë Mënesiai Ið viso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 per metusNuoma 16913 16913 16913 16913 16913 16913 101478Komunaliniø 1221 1221 1221 1221 821 821 821 821 821 821 1221 1221 12252paslaugø Automobilio naudojimo ir 1000 1000 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1000 10200prekiø prista- tymo Reklamos 1860 1860 1860 1860 1860 3720 3720 3720 1860 1860 1860 1860 27900Juridiniø ir bu- halteriniø pas- 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400laugø Palûkanos 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 8997.5 107970Nusidëvëji- mas 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 17626.82Viso 279826.82

ILGALAIKIS TURTAS 13 lentelëIlgalaikis turtas Kiekis, vnt. Ásigijimo iðlaidos, Lt Naujas ar naudo- Naudingo veikimo Nusidëvëjimas iðlaidø tas trukmë (mënesiais) suma (per men.), Lt

Elektr. viryklë 1 2000 Naujas 72 27.5Indø plov. maðina 1 1500 Naujas 60 24.8Tarkav. maðina 1 100 Naujas 36 2.7Kavos aparatas 1 1500 Naujas 60 24.8Mikrobanginës 2 2000 Naujas 60 33.06Ðaldytuvai 3 2400 Naujas 72 33.06Telefonai 2 90 Naujas 60 1.5Stalai(ofisui) 2 600 Naujas 120 4.96Këdës(ofisui) 4 240 Naujas 120 1.98Kasos aparatas 1 2000 Naujas 60 33.06Këdës(salei) 130 26000 Naujas 120 214.9Stalai(salei) 28 15000 Naujas 120 124Stalai(virtuvei) 2 400 Naujas 120 3.3Spintelë(virtuvei) 1 1000 Naujas 120 8.26Lentyna(ofisas) 1 150 Naujas 120 1.24Virtuvës árankiai 1242 9369.7 Naujas 120 77.3Automobiliai 2 40000 Naudotas 60 661.3Kompiuteris 1 3200 Naudotas 48 67.2Printeris 1 6000 Naudotas 48 124

Visø ilgalaikio turto ásigijmo iðlaidø suma,Lt 64349.7 Mënesinë nusidëvëjimo iðlaidø suma, Lt 1468.92

PRADINËS IÐLAIDOS

14LENTELË Iðlaidos Suma Lt.

Ámonës buveinës ákûrimas 49521.2Visø ilgalaikio turto ásigijimo iðlaidø suma 64349.7Darbo apmokëjimo iðlaidos 94380Licencijos ir leidimai 5500Ne darbo apmokëjimo iðlaidos 279826.8Visos pradinës iðlaidos 493577.7

PAJAMØ DEKLARACIJA14 lentelëEil.Nr. Rodikliø pavadinimas Duomenys1 Individualios ámonës savininkø skaièius 22 Samdomø asmenø skaièius 233 Ið viso 25Ámonës áplaukos ir iðlaidos bei pajamø mokesèio apskaièiavimas Eil.Nr. Rodikliø pavadinimas Duomenys4 Ûkinës veiklos áplaukos 18600005 Dokumentais patvirtintos iðlaidos, tenkanèios realizuotai produkcijai, darbams bei paslaugoms, ið jø: 799865.65.1 Materialinës ir joms prilygintos sànaudos 2460005.2 Nusidëvëjimo atskaitymai visiðkam ilgalaikio turto atstatymui 17626.85.3 Iðlaidos samdomajam darbui apmokëti 726005.4 Socialinio draudimo ámokos 217805.6 Keliø ir pridëtosios vertës mokestis 3403805.7 Sumokëtos palûkanos uþ kreditus 101478.86 Pajamos 1060134.47 Pagrindiniu tarifu apmokestinamos pajamos 1060134.48 Pagrindinis mokesèio tarifas (%) 249 Mokesèio suma 254432.2

PIRMØ…JØ METØ PLANUOJAMØPAJAMØ ( ar pelno ) APSKAIÈIAVIMAS15 lentelë Per metusPardavimai ir paslaugos 1860000(vertinë iðraiðka) Parduotø prekiø savikaina 340800Bendrasis pelnas 1519200

Ámonës iðlaidos Atlyginimai 72600Socialinio draudimo ámokos 21780Nuoma 192000Komunalinës paslaugos 12252Automobiliø naudojimas ir parduodamø prekiø pristatymas 10200Reklama 27900Juridinës paslaugos 2400Palûkanos 107970Nusidëvëjimas 17626.8Ið viso ámonës iðlaidø 464728.8

Pelnas prieð apmokant mokesèius 1060134.4

FINANSAVIMO ÐALTINIAI IR JØ PANAUDOJIMAS

Finansavimo ðaltiniai: Lt

Pirmojo savininko investuoti pinigai 60000Antrojo savininko investuoti pinigai 50000Ilgalaikë banko paskola ámonei 390000

Numatoma gauti ið visø finansavimo ðaltiniø 500000Finansø panaudojimas: Lt

Ámonës buveinës kûrimui 49521Árenginiams 64350Apyvartiniam kapitalui 374207Licenzija 5500

Numatoma panaudoti 493578

NENUOSTOLINGUMO LÛÞIO TAÐKAS

Visa pardavimø suma 1860000 LtVisa parduotø prekiø savikaina 340800 LtVisas bendrasis pelnas 1519200 Lt

Bendro pelno koeficientas = 1519200 Lt / 1860000 Lt = 0.8Ðis koeficientas rodo, kad kiekviename parduotø pajamø lite, mes gausim 80 centø pelno.

Visos ámonës iðlaidos = 493578 LtNenuostolingumo lûþio taðkas = 493578 Lt / 0.8 = 616972.5 Ðiame taðke iðlaidos lygios pajamoms, ir toliau gaminant bus gaunamas pelnas.RESUMEPaslaugø verslui ágyjant vis didesnæ pasiûlà Lietuvoje, verslo planà sudarëme, norëdami ákurti muzikiná klubà ” SLAM “. Bene svarbiausias tikslas – sukurti savo stiliø, kad þmogus atsipalaiduotø ir já pamëgtø. Norint maksimaliai tenkinti klientø norus, pateiksim aukðto lygio aptarnavimà. Todël personalà atrinksime pagal specialiai sukurtà planelá. Vadovai iðrinkti atsiþvelgiant ir á þmogaus scharakterio savybes, ir á jø turimas þinias bei sugebëjimus. Ámonës buveinë strateginiu poþiûriu turi daug privalumø, nes ji yra senamiestyje, miesto centre, seno namo rûsyje. Pradþioje bus atliktas remontas, sukurtas interjeras, kur mûsø idëjas perteiks geri specialistai. Tikëdamiesi klientø su tam tikrais pageidavimais, paslaugas kursime uþpildant konkurentø spragas, pasiûlydami platø pramogø asortimentà, kuris, kaip ir viskas klube pinsis á bendrà visumà, sudarant stiliø. Norint áveikti didelæ konkurencijà rinkoje, atitinkamai sudaryta marketingo strategija, kuri iki galo sureguliuoja mûsø tikslus.