UAB steigimas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASEKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA

ĮMONĖS STEIGIMAS IR VALDYMO ORGANIZAVIMASKURSINIS DARBAS

Atliko: gr. stud Priėmė:

KAUNAS2002TURINYS

1. ĮMONĖS STEIGIMAS……………………………………………………..……….…32.UAB “FAUGA” REGISTRAVIMAS…………………………………………..….……..4 2.1. Įmonės įregistravimo pažymėjimas……………………………………………4 2.2. Prašymas UAB “Fauga” įregistruoti………………………………………….5 2.3. Registravimo duomenys……………………………………………….……..6 2.4 .Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas……………………………….7 2.5. 1.Priedas. Akcininkų registravimo sąrašas…………………………………..8 2.6. 2.Priedas. Steigimo ataskaita…………………………………………………9 2.7. 3.Priedas. Balsavimo biuletenis………………………………………….….10 2.8. Steigimo sutartis…………………………………………………………….11 2.9. Valdybos posėdžio protokolas………………………………………………13 2.10.Pažyma apie sąskaitą banke………………………………………………..15 2.11.Pažymėjimas apie žemės ir pastatų nuosavybę…………………………….16 2.12.Firmos vardo liudijimas…………………………………………………….173.UAB “FAUGA” ĮSTATAI…………………………………………………….………19 3.1. Bendroji dalis……………………………………………………………..…19 3.2. Ūkinė komercinė veikla………………………………………………………19 3.3. Bendrovės teisės……………………………………………………………..20 3.4. Kapitalas………………………………………………………………………21 3.5. Akcijos……………………………………………………………………….23 3.6. Akcijų suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės………………………………24 3.7. Įgaliotiniai…………………………………………………………………….25 3.8. Akcijų pasirašymas ir apmokėjimas…………………………………………25 3.9. Valdymo organai…………………………………………………………….26 3.10.Visuotinis akcininkų susirinkimas…………………………………………..26 3.11.Bendrovės valdyba…………………………………………………………..29 3.12.Revizorius……………………………………………………………………30 3.13.Administracija……………………………………………………………….31 3.14.Finansai ir pelno paskirstymas………………………………………………31 3.15.Dividendai……………………………………………………………………33 3.16.Bendrovės reorganizavimas arba likvidavimas……………………………..334.UAB “FAUGA” ADMINISTRACIJOS DARBO REGLAMENTAS…………..……355.UAB “FAUGA” REVIZORIAUS DARBO REGLAMENTAS…………………..….396.UAB “FAUGA” VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS……………………..…..467.VIDAUS DARBO TVARKA…………………………………………………………508.DARBUOTOJŲ APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ NUOSTATAI………………………539.LITERATŪRA……………………………………………………………………..…55

1. ĮMONĖS STEIGIMAS

Įregistruojant uždarąją akcinę bendrovę, pateikiama: 1. Prašymas įregistruoti įmonę, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, buveinė (adresas), veiklos pobūdis, numatomos ūkinės komercinės veiklos laikotarpis, steigėjų vardai, pavardės, asmens kodai, adresai.2. Steigimo sutartis arba steigimo aktas, jeigu steigėjas yra vienas asmuo. Pateikiami dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti notaro.3. Įmonės įstatai (2 egz.).4. Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas (su priedais).5. Negyvenamųjų patalpų savininko pažyma apie patalpų suteikimą įmonės ūkinei komercinei veiklai.6. Registruojant įmonę gyvenamuosiuose namuose, priklausančiuose savivaldybei, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kooperatyvams ir bendrijoms, pažyma, patvirtinanti, kad butas (namas) priklauso įregistravimo dokumentuose nurodytam savininkui ir kad jis suteikia patalpas įmonės veiklai:jeigu patalpų savininkas – juridinis asmuo, išduodama laisvos formos pažyma apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai su administracijos vadovo parašu ir antspaudu;jeigu patalpų savininkas – fizinis asmuo, suteikiantis patalpas asmenims, kurie nėra patalpų (buto) savininkai, surašoma laisvos formos pažyma, kurią patvirtina notaras; patalpų savininkui, pačiam steigiančiam įmonę, pažymos apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai nereikia, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.7. Dokumentas apie valstybės rinkliavos už įregistravimą sumokėjimą arba jo nuorašas.8. Valstybinio patentų biuro išduotas firmos vardo liudijimo nuorašas.9. Pažyma apie kaupiamosios sąskaitos atidarymą banke.

2. UAB “FAUGA” REGISTRAVIMAS

2.1. LIETUVOS RESPUBLIKA MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ ĮMONĖS ĮREGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymu, Mažeikių rajono savivaldybėje įregistruota: UAB „ FAUGA „ Įmonės rūšis: uždaroji akcinė bendrovė Veiklos pobūdis pagal EVRK:270000 – pagrindinių metalų gamyba; 280000 – metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įranga, gamyba; 290000 – kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba; 370000 – antrini perdirbimas; 450000 – statyba; 510000 – didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekyba; 520000 – mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas; 600000 – sausumos transportas; transportavimas vamzdynais; 630000 – papildomoji ir pagalbinė transporto veikla, kelionių agentūrų veikla; 700000 – nekilnojamojo turto operacijos; 710000 – mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma; 743000 – techninis tyrimas ir analizė; 742020 – inžinerinė – technologinė veikla; 748000 – kita, niekur kitur nepriskirta įvairi verslo veikla; 900000 – nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla.Įmonės adresas: M. Daukšos g. Nr. 46, Mažeikių m.Registravimo Nr. UAB2002-751 Kodas 6738115Įregistruota 2002 m. lapkritis 15 d.

A. V.

Pažymėjimas išduotas 2002 m. lapkritis 15 d.

Jonas Jonaitis a.k. 33333333333, gyv. Vilniaus g. 93 – 48, Mažeikių m.

Mažeikių r. Savivaldybės administracijosRegistrų tarybai

2.2 PRAŠYMAS DĖL UAB „FAUGA“ ĮREGISRAVIMO 2002 -11 – 25

Prašau įregistruoti steigiamą uždarąją akcinę bendrovę. Pateikiu reikalingus registravimo duomenis ir dokumentus.Registravimo duomenys:1. Pilnas ir sutrumpintas bendrovės pavadinimas: UAB „FAUGA“.2. Rūšis: uždaroji akcinė bendrovė.3. Buveinė:Vilniaus g. 93-48, LT – 5500 Mažeikių m, telefonas 8-443-776234. Veiklos pobūdis pagal EVRK: 270000 – pagrindinių metalų gamyba; 280000 – metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įranga, gamyba; 290000 – kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba; 370000 – antrini perdirbimas; 450000 – statyba; 510000 – didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekyba; 520000 – mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas; 600000 – sausumos transportas; transportavimas vamzdynais; 630000 – papildomoji ir pagalbinė transporto veikla, kelionių agentūrų veikla; 700000 – nekilnojamojo turto operacijos; 710000 – mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma; 743000 – techninis tyrimas ir analizė; 742020 – inžinerinė – technologinė veikla; 748000 – kita, niekur kitur nepriskirta įvairi verslo veikla; 900000 – nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla.5. Benrovės steigėjai:Jonas Jonaitis a. K. 333333333333, gyv. Vilniaus g. 93-48, Mažeikių m.;- 50 akcijų, kas sudaro 50 procentų bendrovės akcijų;Petras Petraitis a. K. 377777777777, gyv. Kauno g. 33-33 Mažeikių m.; -50 akcijų, kas sudaro 50 procentų bendrovės akcijų;

6. Bendrovės įstatinis kapitalas: 720000 (septyni šimtai dvidešimt tūkstančių) Lt. Akcijos pasirašytos ir pilnai apmokėtos iki bendrovės įregistravimo piniginiais įnašais.7. Akcijų nominali vertė: 100 (vienas šimtas) Lt.8. Akcijų skaičius ir rūšis: 720 paprastųjų vardinių akcijų.9. Stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.10. Bendrovės veikla neterminuota.11. Administracijos vadovas Jonas Jonaitis a. k. 333333333333, gyv. Vilniaus g. 93-48, Mažeikių m. mob. telefonas 868735734. Pridedami dokumentai; Įstatai (2 egz.), steigimo sutartis; dokumentas dėl įmonės buveinės; banko pažyma (dėl kapitalo apmokėjimo); firmos vardo liudijimo nuorašas; rinkliavos mokesčio kvitas (500 Lt); steigiamojo susirinkimo protokolas su priedais.

Steigėjų įgaliotas atstovas Jonas Jonaitis

2.3. PRANEŠIMAS

Apie steigiamojo susirinkimo sušaukimą

Pranešu, kad 2002 m. lapkričio 15 d. 11 val. adresu – M Daukšos g. 46, Mažeikių m. įvyks UAB „ FAUGA“ steigiamasis susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl bendrovės įstatų tvirtinimo.2. Dėl administracijos vadovo rinkimų.3. Dėl įgaliojimų suteikimo.

Susirinkimas šaukiamas Jono Jonaičio iniciatyva.Su pranešimu susipažinau ir sutinku, kad steigiamasis susirinkimas įvyktų 2002-11-15 d.

Akcininkai: Jonas Jonaitis 1)____________________ (vardas, pavardė) 2002 11 15 ______________ ________________ (parašas) (data)

Petras Petraitis 2) ____________________ (vardas, pavardė) 2002 11 15 _____________ _________________ (parašas) (data)

` 2.4. UAB „ FAUGA“ PROTOKOLAS 2002-11-15 Nr. 2002/01 MAŽEIKIAI

Steigiamasis akcininkų susirinkimas

Dalyvauja bendrovės steigėjai Jonas Jonaitis ir Petras Petraitis, turintys 100 bendrovės akcijų, kas sudaro 100 % sprendžiamųjų balsų.

Steigėjų įgaliotas asmuo Jonas Jonaitis informavo, kad steigimo sutartyje numatyti piniginiai įnašai už pasirašytas akcijas surinkti bendrovės kaupiamojoje sąskaitoje. Iki bendrovės įregistravimo sandorių, sudarytų bendrovės vardu nėra.

Darbotvarkė: 1. dėl bendrovės įstatų tvirtinimo;1. dėl administracijos vadovo rinkimų;2. dėl įgaliojimų suteikimo.

1. SVARSTYTA: dėl bendrovės įstatų tvirtinimo. NUTARTA: tvirtinti bendrovės įstatus be pakeitimų ir papildymų ir jais vadovautis bendrovės veikloje.Už – 100 balsų.

2. SVARSTYTA: dėl bendrovės administracijos vadovo rinkimų. NUTARTA: 2.1. Bendrovės administracijos vadovu išrinkti Joną Jonaitį a. k. 3333333333, gyv. Vilniaus g. 93-48, Mažeikių m. 2.2. Tvirtinti jo parašą pirmuoju, bendrovės sąskaitas aptarnaujančiose banko įstaigose, sudarius darbo sutartį suteikti jam kitus įgaliojimus ir pavesti eiti pareigas pagal įstatymus ir bendrovės įstatus.Už – 100 balsų.

3. SVARSTYTA: dėl įgaliojimų suteikimo. NUTARTA: Įgalioti akcininką Petrą Petraitį pasirašyti darbo sutartį su išrinktu administracijos vadovu. Už – 100 balsų.

Akcininkai: J. Jonaitis P. Petraitis

2.5. STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ REGISTRACIJOS SĄRAŠAS

Priedas prie 2002-11-15 UAB „FAUGA“ steigiamojo Susirinkimo protokolo Nr. 2002/01

Eil.Nr. Akcininko vardas, pavardė Akcijų/balsų skaičius Pastabos

1. Jonas Jonaitis 50

2. Petras Petraitis 50

2.Priedas2.6. Uždarosios akcinės bendrovės “Fauga”STEIGIMO ATASKAITA Uždarosios akcinės bendrovės “Fauga” steigėjų atstovas-iždininkas Mikas Raila parengė šią minėtos bendrovės steigimo ataskaitą, pateikiamą UAB “Fauga” steigiamajam akcininkų susirinkimui. 1.Bendros UAB “Fauga” steigimo išlaidos – 600 (šeši šimtai) Lt. Šias išlaidas sudaro: a)40 (keturiasdešimt) Lt LR valstybiniam patentų biurui už paraiškos bendrovės vardui (uždaroji akcinė bendrovė “Fauga”) įregistruoti padavimą, liudijimo išdavimą: -už prašymo įregistruoti bendrovės vardą padavimą –20 Lt; -už vardo tikrinimą (išrašas iš registro) – 5 Lt; -už bendrovės vardo liudijimo išdavimą – 15 Lt. b)500 (penki šimtai) Lt žyminis mokestis Mažeikių savivaldybei už įmonės įregistravimą; c)60 (šešiasdešimt) Lt atlyginimas notarui už sutarties ir parašų patvirtinimą: -steigimo sutarties tvirtinimas – 50 Lt.; -steigėjų parašų UAB “Fauga” įstatuose tikrumo tvirtinimas – 10 Lt. 2.Minėtas steigimo išlaidas padengė steigėjas Jonas Jonaitis 3.Steigėjai už UAB “Fauga” išleistas akcijas steigėjui- iždininkui Mikai Railai sumokėjo 720000 Lt. Minėtą sumą steigėjas iždininkas 2001 11 12 įnešė į UAB “Fauga” kaupiamąją sąskaitą. 4.Steigėjai įsigijo 720 (septyni šimtai dvidešmt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina yra 100 (vienas šimtas) Lt. 5.Formuojant UAB “Fauga” įstatinį kapitalą, steigėjai neįnešė jokio turtinio (nepiniginio) įnašo. 6.Remiantis steigimo sutarties sąlygomis, siūloma, kad UAB “Fauga” kompensuotų steigėjo Jono Jonaičio steigimo išlaidas (iš viso 600 Lt.) 7.Steigėjai UAB “Fauga” neperduoda jokių sandorių, kuriais ši prisiimtų įsipareigojimus.Steigėjas iždininkas ……………………………………………3 priedas

Uždarosios akcinės bendrovės “Fauga”

Visuotinis akcininkų susirinkimas2002 lapkričio 15 d.,Mažeikiai

2.7. BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas Jonas Jonaitis, asmens kodas 33333333333Akcijų skaičius 720 Akcijų suteikiančių balsų skaičius 720

1.Patvirtinti UAB “Fauga” įstatus.

Už Prieš Susilaikau+

(Atitinkamą langelį pažymėkite “+”)

2.8. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS STEIGIMO SUTARTIS

Mažeikiai, du tūkstančiai antrieji metai, lapkričio mėnesio penkiolikta diena.

Mes, Jonas Jonaitis a. k.33333333333, gyv. Vilniaus g. 93-48, Mažeikių m. Petras Petraitis a. k. 9333333333, gyv. Kauno g. 33-33, Mažeikių m.,toliau tekste vadinami steigėjais sudarėme šią sutartį.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

Šia sutartimi steigėjai, vadovaudamiesi akcinių bendrovių įstatymu steigia privataus kapitalo įmonę, kurios kapitalas padalintas į dvi dalis, vadinamas akcijomis.

2.BENDROVĖS PAVADINIMAS: UAB „FAUGA“

3. STEIGĖJŲ ĮGALIOJIMAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI STEIGIANT BENDROVĘ. ASMENYS, GALINTYS ATSTOVAUTI STEIGIAMAI BENDROVEI.

3.1. Steigėjas Jonas Jonaitis įsipareigoja parengti bendrovės įstatus ir per 30 dienų po to, kai steigėjai apmokės pasirašytas akcijas sušaukti steigiamąjį susirinkimą. 3.2. Steigėjas Jonas Jonaitis įpareigojamas atidaryti bendrovės kaupiamąją sąskaitą ir atstovauti bendrovei ją įregistruojant įmonių rejestre ir perduoti dokumentus išrinktam administracijos vadovui. Jei bendrovė per keturis mėnesius po šios sutarties pasirašymo nebus įregistruota, iš kaupiamosios sąskaitos grąžinti steigėjams įnašus už pasirašytas akcijas.

4.BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS. AKCIJŲ NOMINALI VERTĖ IR EMISIJOS KAINA. 4.1.Bendrovės įstatinis kapitalas 720000 (septyni šimtai dvidešimt tūkstančių ) litų. 4.2. Akcijos nominali vertė 100 (vienas šimtas) litų.Pirmosios laidos emisijos kaina 100 (vienas šimtas) litų.

5. KIEKVIENO AKCININKO ĮSIGYJAMŲ AKCIJŲ SKAIČIUS,AKCIJŲ RŪŠIS IR KLASĖ. 5.1. Akcijos bendrovės steigėjai pasirašo ir apmoka taip: Jonas Jonaitis – 50 (penkiasdešimt) akcijų; Petras Petraitis – 50 (penkiasdešimt) akcijų. 5.2. Visos pirmosios emisijos akcijos paprastosios vardinės.

6. STEIGĖJŲ ĮSIGYJAMŲ AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS. 6.1. Įsigyjamų akcijų suteikiamos teisės:1) gauti bendrovės pelno dalį (dividentą);2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų (išskyrus įstatymų numatytas išimtis);4) pirmumo teise įsigyti bendrovės leidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų (išskyrus įstatymų numatytus atvejus);5) palikti testamentu visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;6) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;7) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 8)gauti informaciją apie bendrovės veiklą;9) apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus ar administracijos vadovo veiksmus; 10) reikalauti padarytos žalos atlyginimo;11) sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklai ar dokumentams patvirtinti;12) turėti kitas teises, numatytas Civiliniame Kodekse, įstatymuose ir bendrovės įstatuose. 6.2. Akcininko teisės priklauso nuo turimų sprendžiamųjų balsų ir akcijų skaičiaus.

7.AKCIJŲ APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI. Steigėjai pasirašytas akcijas privalo apmokėti pinigais į bendrovės kaupiamąją sąskaitą iki bendrovės įregistravimo per penkias dienas po šios sutarties pasirašymo.

8. STEIGIAMOS BENDROVĖS DOKUMENTŲ, TAIP PAT INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU STEIGIAMUOJU SUSIRINKIMU,PATEIKIMO STEIGĖJAMS TVARKA. 8.1. Su bendrovės steigimo ir kitais raštiškais dokumentais – įstatais, sandoriais, sudarytais iki bendrovės įregistravimo steigėjai gali susipažinti ir pastabas bei pasiūlymus įgaliotam steigėjui J. Jonaičiui pareikšti adresu Vilniaus g. 93-48, Mažeikių m.; 8.2. Apie steigiamąjį susirinkimą, pateikdamas darbotvarkę ir susirinkime tvirtinamus dokumentų projektus steigėjas J. Jonaitis kitą steigėją informuoja raštu pasirašytinai. Steigiamasis susirinkimas turi būti sušauktas per 30 dienų po akcijų apmokėjimo.

9. STEIGIMO KAŠTŲ KOMPENSAVIMAS IR ATLYGINIMAS UŽ STEIGIMĄ. 9.1. Atlyginimas už steigimą nemokamas. 9.2. Steigimo kaštų kompensavimą iš bendrovės lėšų gali gauti steigėjai ar tretieji asmenys, jei tie kaštai pagrįsti dokumentais ir visuotinis akcininkų susirinkimas juos patvirtino.

10. GINČŲ TARP STEIGĖJŲ SPRENDIMO TVARKA. 10.1 Ginčai, susiję su šia sutartimi sprendžiami derybomis ir pakeitimai įforminami priedu prie sutarties. 10.2. Ginčai neišspręsti derybomis sprendžiami teisme.

11.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 11.1. Jei per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos bendrovė nebus įregistruota, ji laikoma neįsteigta. 11.2. Ši sutartis yra ir pirmosios akcijų emisijos akcijų pasirašymo sutartis. 11.3. Sutartis sudaryta šešiais egzemplioriais. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Du egzemplioriai – po vieną kiekvienam steigėjui, po vieną – notarui, bankui (kaupiamosios sąskaitos atidarymui), įmonių rejestro tvarkytojui (bendrovės įregistravimui) ir vieną sutarties egzempliorių įgaliotas atstovas perduoda išrinktam administracijos vadovui. Šis egzempliorius laikomas bendrovės buveinėje.

Steigėjai: Jonas Jonaitis …………………………………………………………………………………………………………………………….Petras Petraitis …………………………………………………………………………………………………………………..

2.9. Uždarosios akcinės bendrovės “Fauga” valdybos posėdžio, įvykusio2002 lapkričio 15 d.PROTOKOLAS Nr. 123

Posėdyje dalyvauja: 1.Jonas Jonaitis 2.Petras Petraitis 3.Jurgis JurgaitisValdybos posėdyje dalyvauja visi valdybos nariai, t.y. 3 iš 3.DARBOTVARKĖ: 1.UAB “Fauga” valdybos pirmininko rinkimas. 2.UAB “Fauga” administracijos vadovo, vyriausiojo buhalterio rinkimas.“Fauga” valdybos pirmininko rinkimas. Mykolas Mikolaitis valdybos pirmininku pasiūlė išrinkti Joną Jonaitį. Kitų kandidatų ir pasiūlymų nebuvo.

BALSAVIMO REZULTATAI: Už -3 balsai. Prieš -0 balsų. Susilaikė –0 balsų.NUTARIMAS:Valdybos pirmininku išrinkti Joną Jonaitį.

SVARSTYTA:UAB “Fauga” administracijos vadovo ir vyriausiojo buhalterio rinkimas. 1. administracijos vadovu pasiūlė išrinkti Petras Petraitis jam nustačius 3000 Lt pareiginį atlyginimą. 2. vyriausiuoju buhalteriu pasiūlė paskirti Vandą Domkuvienę, jai nustatant 1500 Lt pareiginį atlyginimą.Pastabų, pasiūlymų ir pageidavimų nebuvo.

BALSAVIMO REZULTATAI: Už -3 balsai. Prieš -0 balsų. Susilaikė –0 balsų.

NUTARIMAS:UAB “Fauga” administracijos vadovu išrinkti, Petras Petraitis nustatant jam 3000 Lt pareiginį atlyginimą.

Paskirti Vandą Domkuvienę vyriausiuoju buhalteriu, nustatant jam 1500 Lt pareiginį atlyginimą.

Pirmininkas …………………………………………….

Sekretorius ……………………………………………….

Pažyma

2002-11-15 Nr. 651

Mažeikių rajono registrų tarnybai

AB Lietuvos Žemės Ūkio Banko Mažeikių skyrius pažymi, kad 2002 m. lapkritis 15 d. UAB „FAUGA“ atidaryta kaupiamoji sąskaita Nr. 100000001. Įnašas į kaupiamąją sąskaita įstatinio kapitalo 720 000 (septyni šimtai dvidešimt tūkstančių) Lt.

L.e. vyr. finansininkės pareigas

Laisvės g. 9/4, 5500 Mažeikiai Banko (įmonės) kodas 1202927 Lietuvos respublikos įmonių rejestroTel. (8-443) 25060, 25061 Filialo (skyriaus) kodas 1207087 tvarkytojas- Lietuvos bankas.Faksas (8-443) 25072 PVM mokėtojo kodas 120292716 Gedimino pr. 6, 2001 Vilnius

LIUDIJIMAS Nr. 085020

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymu, į Lietuvos Respublikos firmų vardų registrą įrašytas firmos vardas: UAB „FAUGA“Adresas M. Daukšos g. Nr. 46, MažeikiaiParaiškos numeris 2002 01292Paraiškos padavimo data 2002 11 05Registracijos data 2002 1129Liudijimo išdavimo data 2002 11 30

Laikina teisinė apsauga firmos vardui suteikiama iki firmos registravimo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Išimtinė teisė į firmos vardą įgyjama nuo firmos įregistravimo.

Direktorius R. Naujokas

Vilnius

Žemės ir kito nekilnojamojo P A Ž Y M Ė J I M A Sturto kadastro ir registro apie nekilnojamojo turto valstybinė įmonė registre įregistruotą žemės Mažeikių filialas sklypą ir teises į jįLaisvės g. Nr.26, Mažeikiai

1. 2002 11 12., įregistruojant žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre yra suteiktas įrašo Nr.__555___Registro vers. Nr. 1, versijos data 2002 11 13

2. Žemės sklypo adresas ir kadastro numeris:Mažeikių r. sav. Mažeikių m., M. Daukšos g. 46Kadastro Nr. __321__Žemės sklypo unikalus numeris: ___46__

3. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis:Kitos paskirties Žemė: Privačioms namų valdoms išdėstyti

4. Žemės sklypo plotas 0,21 ha. Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

5. Indeksuota žemės sklypo vertė 12 600 Lt.

6. Žemės sklypo nuosavybės, disponavimo ir valdymo forma: Valstybinė žemė valdoma valdymo teise

7. Žemės sklypo savininkai, žemės sklypo įsigijimo juridinis pagrindas ir duomenys apie žemės sklypo disponavimo apribojimus: NĖRA

Valstybinės žemės nuomininkai, naudotojai, valdytojai, žemės sklypo suteikimo juridinis pagrindas ir duomenys apie žemės sklypo disponavimo apribojimus:1) ______________________________________ ___________ Juridinis žemės sklypo ( jo dalies) įsigijimo pagrindas: 2002 07 18 Nr. 2091, Apsrities viršininko įsakymasDisponavimo žemės sklypu (jo dalimi) apribojimai: NĖRA

8. Žemės naudojimo apribojimai: 1) Kelio sanitarinės apsaugos zona eismo inten. 250-700 aut./p ( Nr.343 p.II ) 0.03 ha.2) Ryšių linijų apsaugos zonos (Nr. 343 p. I, red. Nr.1640 p. I) 0.01 ha.3) Elektros oro linijos apsaugos zona <1 kv (Nr. 343 p VI str.18, red. Nr. 1640) 0.02 ha.

9. Servitutai:9.1. Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose: NĖRA 2 iš 2

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybinė įmonė Mažeikių filialas Laisvės g. Nr.26, Mažeikiai Registras Nr. __123_______ (tęsinys) vers. Nr. 1

9.2 Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų) servitutai šiame žemės sklype: NĖRA

10. Duomenys apie žemės sklype esančius statinius: NĖRA

11. Žemės sklypo nuomininkas (ai), naudotojas (ai), valstybinės žemės subnuomininkas (ai) ir žemės nuomos ( panaudos) terminas: NĖRA

12. Žemės sklypo hipoteka ir įregistruoptos įkeitimo sutartys: NĖRA

13. Neišmokėta suma (jeigu žemės sklypas pirktas išsimokėtinai)_______________________ Lt, ____________________________________ (suma žodžiais)_______________________________________________________________

14. Kiti duomenys: Pastatai neinventorizuoti.

________________________ (parašas)

Pažymėjimą parengė registratorė V. Domkuviene _________________________ (parašas)

A. V. 2002m. lapkričio mėn. 14 d.

3. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “FAUGA”

Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1.1.Uždaroji akcinė bendrovė “Fauga” (sutrumpintai UAB “Fauga”) toliau tekste – “Bendrovė”, yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė. 1.2.Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės ir pagal savo prievoles atsako tik savo turtu, akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik savo akcijomis. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles. 1.3.Bendrovė yra juridinis asmuo, turi savo atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose ir savarankišką balansą. Bendrovė turi apvalų antspaudą, kuriame įrašyta “Lietuvos Respublika”, Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė “Fauga” turi teisę jį keisti ir naudoti savo nuožiūra, taip pat ir prekių ženklus. 1.4.Bendrovės buveinė yra : M.Daukšos 46, Mažeikiai, Lietuvos Respublika. 1.5.Bendrovės ūkiniais metais yra kalendoriniai metai. 1.6.Visa dokumentacija vedama lietuvių kalba, sandoriai su kitų šalių įmonėmis sudaromi ir tos šalies kalba.

II. ŪKINĖ – KOMERCINĖ VEIKLA

VEIKLOS POBŪDIS: 2.1. Bendrovės veiklos pobūdis:270000 – pagrindinių metalų gamyba; 280000 – metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įranga, gamyba; 290000 – kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba; 370000 – antrinis perdirbimas; 450000 – statyba; 510000 – didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekyba; 520000 – mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas; 600000 – sausumos transportas; transportavimas vamzdynais; 630000 – papildomoji ir pagalbinė transporto veikla, kelionių agentūrų veikla; 700000 – nekilnojamojo turto operacijos; 710000 – mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma;743000 – techninis tyrimas ir analizė; 742020 – inžinerinė – technologinė veikla; 748000 – kita, niekur kitur nepriskirta įvairi verslo veikla; 900000 – nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla.

III. BENDROVĖS TEISĖS

3.1.Savarankiškai nustatyti savo kapitalo naudojimo kryptis, būdus ir formas. 3.2.Pasirinkti bankus Lietuvoje ar kitose valstybėse sąskaitoms atidaryti ir operacijoms vykdyti. 3.3.Savarankiškai disponuoti visu savo turtu (pirkti, parduoti, įkeisti, nuomoti).

3.4.Verstis komercine – ūkine veikla Lietuvoje ir už jos ribų. 3.5.Pirkti ar kitaip įsigyti, išleisti ar parduoti investicijų ir kredito vertybinius popierius. Nustatyti išleidžiamų savų akcijų rūšis, klases, emisijos sąlygas, jų teikiamas privilegijas ir kitas sąlygas. 3.6.Nustatyti savo produkcijos ir paslaugų kainas bei tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai jas reguliuoja valstybė. 3.7.Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolintis ir skolinti pinigus tik Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 12. str. 3-oje dalyje, taip pat įstatymo “Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo fiziniams bei juridiniams asmenims” nustatyta tvarka bei sąlygomis. 3.8.Atsiskaityti už prekes ir paslaugas su tiekėjais ir klientais bet kuria sutarties forma per banką arba grynais pinigais. Bendrovė pati nustato grynų pinigų kiekį, kurie gali būti kasoje. 3.9.Steigti kitas įmones, būti jų dalininkais ar valdytojais, jungtis su kitomis įmonėmis ir bendrovėmis į asociacijas, koncernus ir konsorciumus bei išeiti iš jų. Tuo atveju, jei bendrovė neatsiskaitė su kreditoriais nustatytais terminais ir įsiskolinimas didesnis kaip 5 procentai Bendrovės įstatinio kapitalo, draudžiama investuoti turtą į kitą įmonę be raštiško šių kreditorių sutikimo. 3.10.Savarankiškai priimti, papildyti ir keisti įstatus, vidaus taisykles ir reglamentus. 3.11.Savarankiškai nustatyti ir išmokėti dividendus akcininkams, nustatyti jų privilegijas bei tantjemas (premijas) valdybos nariams ir atlyginimą revizoriui. 3.12.Nustatyti savo vidaus struktūrą, steigti filialus Lietuvoje ir kitose valstybėse, apibrėžti jų statusą bei veiklą. 3.13.Savarankiškai nustatyti darbuotojų skaičių, jų funkcijas, darbo apmokėjimo dydį bei formas. 3.14.Rengti ir įgyvendinti pensijų, priedų ir pašalpų mokėjimo, dalyvavimo Bendrovės kapitale projektus, tantjemų (premijų) ir privilegijų darbuotojams sistemas. 3.15.Skirti lėšų darbo sąlygų gerinimui, kultūrai, švietimui, mokslui, labdarai, sveikatos apsaugai ir sportui. 3.16.Bendrovė veda nustatytos tvarkos apskaitą ir atsako už jos teisingumą. 3.17.Bendrovė gali turėti ir kitas, šiuose įstatuose neišvardintas civilines teises ir pareigas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos Įstatymams ir šiems įstatams.

IV. KAPITALAS

4.1.Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas formuojamas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno, Skolintas kapitalas susiformuoja imant kreditus ir kitaip skolinant lėšas. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:• Įstatinis kapitalas;• Akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimai);• Perkainavimo rezervas;• Privalomasis rezervas;• Kiti rezervai;• Nepaskirstytas pelnas (nuostolis);• Dotacijos ir negrąžintos subsidijos;• Atidėtosios išlaidos.

Atidėtosios išlaidos – einamojo laikotarpio sąnaudų didinimo arba pajamų mažinimo būdu formuojamos išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai atspindėti tų laikotarpių veiklos rezultatai. 4.2.Bendrovės įstatinis kapitalas yra 720 000 Lt., kurį sudaro akcinis kapitalas. Yra 7200 paprastų vardinių 100 Lt. nominalo vertės akcijos. Viena 100 Lt. nominalo vertės akcija suteikia savininkui vieną balsą. Naujai išleistų akcijų įsigijimo bei apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas. 4.3.Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas parduodamas arba nurašomas. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių. Perkainojimų rezervu gali būti didinamas įstatinis kapitalas, laikantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 42 str. nustatytos tvarkos. 4.4.Bendrovė turi nuosavą kapitalą ir gali turėti skolintą kapitalą, kuris gaunamas imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų. 4.5.Privalomasis rezervas formuojamas iš grynojo pelno atskaitymų, laikantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 48 str. 5d. nustatytos tvarkos ir naudojamas nuostoliams padengti. Mažinant įstatinį kapitalą, privalomasis rezervas gali būti sumažintas nurodytu santykiu LR Akcinių bendrovių įstatymo 48 str. I dalyje. Privalomojo rezervo skirtumas mažinant įstatinį kapitalą priskiriamas prie ataskaitinio laikotarpio paskirstytinojo rezultato. 4.6.Gali būti sudaromi, mažinami ar naikinami nepaskirstyti rezervai konkretiems tikslams įgyvendinti. Šiuos sprendimus tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas 2/3 balsų dauguma. 4.7.Įstatinis kapitalas gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo ne mažiau 2/3 balsų nutarimu iš nepaskirstytojo rezervo, akcijų priedų ir rezervų, išleidžiant naujas akcijas arba didinant esamų nominalą, kurios nemokamai perduodamos akcininkams. Kiti rezervai bendrovėje sudaromi, o 4-to punkto papunktyje numatyti nepaskirstytini rezervai gali būti sudaromi, jei suformuotas privalomasis rezervas. 4.8.Draudžiama didinti Bendrovės įstatinį kapitalą iš nepaskirstyto rezervo, akcijų priedų ar rezervų, kol nepadengti finansinėje atskaitomybėje apskaityti bendrovės nuostoliai. 4.9.Sumažinus arba padidinus įstatinį kapitalą, Bendrovė pakeičia įstatuose nurodytą jo kiekį ir užregistruoja savivaldybėje (toje, kur įregistruoti įstatai). 4.10.Įregistravus padidėjusį įstatinį kapitalą, valdyba per 30 dienų praneša akcininkams apie naujų akcijų įsigijimo tvarką arba jų nominalo didinimą ir padaro atitinkamus įnašus akcijų apskaitoje.Įregistravus įstatinio kapitalo sumažinimą ne trumpesniu kaip 30 dienų intervalu 3 kartus skelbiama viešai visiems akcininkams ir kreditoriams. Be to suteikiamos papildomos garantijos, kiekvienam to reikalaujančiam kreditoriui.

V. AKCIJOS

5.1.Akcijos skirstomos į šias rūšis: 1-pagal disponavimo būdą – į vardines ir pareikštines; 2-pagal suteikiamas teises – paprastas ir privilegijuotas; 3-į materialias (atspausdinti pagal vertybiniams popieriams nustatytus reikalavimus dokumentai); 4-į nematerialias (įrašai vertybinių popierių apskaitoje). Bendrovės akcijos yra paprastos vardinės, jos pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovės arba finansų maklerio įmonė akcijų savininkų vardu. Bendrovės akcininkai turi teisę pasirinkti, kur turėti vertybinių popierių sąskaitą – Bendrovėje ar finansų maklerio įmonėje. Bendrovė akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą informaciją apie sąskaitoje apskaitytas akcijas.

5.2.Iki Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo ir visiško akcijų apmokėjimo, akcijas pasirašęs asmuo neturi teisės perleisti pasirašytų akcijų kitiems asmenims. Padidinus Bendrovės įstatinį kapitalą (išskyrus turto indeksacijos atvejį), neviskiškai apmokėtos akcijos pažymimos įrašu šias akcijas pasirašiusio asmens vertybinių popierių sąskaitoje. Nurodoma sumokėta už šias akcijas suma, iki visiško jos (jų) apmokėjimo trūkstama suma ir mokėjimo termino pabaiga. Šie duomenys taip pat nurodomi akcininkui išduodamame jo vertybinių popierių sąskaitos įraše. Nevisiškai apmokėtų akcijų cirkuliacija draudžiama. 5.3.Dividendo dydis pagal visas paprastąsias vardines akcijas iš anksto nenustatomas ir priklauso nuo Bendrovės gauto pelno. 5.4.Bendrovės akcijų savininkai, prieš 15 dienų raštu apie tai pranešę valdybai, gali laisvai parduoti ar kitaip perleisti savo akcijas fizinių ar juridinių asmenų nuosavybėn. Dalį savo akcijų savininkas gali parduoti ar kitaip perleisti kito asmens nuosavybėn tik gavęs valdybos sutikimą. Sutikimo perleisti akcijas galima neduoti tik tada, kai dalies akcijų perleidimas padidina akcininkų skaičių virš penkiasdešimties. Apie sutikimą ar draudimą perleisti akcijas turi būti pranešta akcininkui per 15 dienų nuo jo pareiškimo gavimo dienos.

VI. AKCIJOS JŲ SAVININKAMS SUTEIKIA ŠIAS TURTINES TEISES:

1) gauti Bendrovės paskelbtą dividendą,2) likviduojant Bendrovę, gauti jos turto dalį,3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų,4) pirmumo teise įsigyti naujas Bendrovės akcijas,5) palikti savo akcijas testamentu vienam ar keliems asmenims,6) parduoti ar kitaip perduoti visas ar dalį savo akcijų. 6.1.Akcininkas neturi teisės reikalauti iš Bendrovės išpirkti jo akcijas ar grąžinti įnašus už akcijas, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos AB įstatymo 15 str. 2-je dalyje.

VI. AKCIJOS JŲ SAVININKAMS SUTEIKIA ŠIAS NETURTINES TEISES:

1) dalyvauti akcininkų susirinkimuose, kuriuose kiekviena paprasta vardinė akcija suteikia vieną sprendžiamąjį balsą.2) gauti informaciją apie Bendrovės veiklą, išskyrus dokumentus, kurie yra Bendrovės komercinė paslaptis. Tokių dokumentų sąrašą tvirtina valdyba.3) teikti pasiūlymus Bendrovės veiklai tobulinti, apie jų įvertinimą, akcininkui pareikalavus, gauti atsakymą raštu per 15 dienų.4) apskųsti teismui visuotinio susirinkimo ir valdybos nutarimus.5) kitas įstatymo ir įstatų numatytas asmenines neturtines teises. 6.2.Akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, turi teisę reikalauti, kad valdyba paskirtų ekspertą (ekspertų grupę) Bendrovės reikalų tvarkymui ir apskaitos dokumentams patvirtinti. Šio patikrinimo išlaidas, faktams pasitvirtinus, padengia Bendrovė, o nepasitvirtinus, reikalavusieji akcininkai.

VII. ĮGALIOTINIAI 7.1.Akcininkas turi teisę įgalioti kitą fizinį asmenį už jį balsuoti visuotiniame susirinkime ar atlikti kitą teisinį veiksmą. Akcininko įgaliojimas turi būti patvirtintas notariškai. Įgaliotiniu negali būti Bendrovės, kurios akcijas turi įgaliotojas revizorius. 7.2.Įgaliotinio teisės ir pareigos atstovauti akcininkui atsiranda įgaliojime nurodytą dieną. Įgaliojimas turi būti pateiktas Bendrovės valdybai ar asmeniui atsakingam už susirinkimo dalyvių registravimą, kuris registravimo sąraše padaro atitinkamą įrašą.

VIII. AKCIJŲ PASIRAŠYMAS IR APMOKĖJIMAS

8.1.Akcijų pasirašymas yra sutartis tarp bendrovės ir fizinio ar juridinio asmens, kuria viena šalis įsipareigoja pateikti tam tikrą skaičių naujų akcijų, o kita šalis – apmokėti visą pasirašytų akcijų emisijos kainą. Bendrovės akcijų pasirašymo sutartis ir šalių teisės privalo atitikti AB įstatymo 40 str. 2,3,4,5 dalių reikalavimus. 8.2.Akcijų apmokėjimas yra jų emisijos kainos apmokėjimas pinigais arba nepiniginiais (turtiniais) įnašais, sutinkamai su AB įstatymo 41 str. 1 dalies reikalavimais. 8.3.Asmuo, pasirašydamas akcijas, privalo sumokėti pradinį įnašą ne mažesnį kaip ¼ akcijų nominalios vertės. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos po sutarties pasirašymo per 6 mėnesius. 8.4.Pasirašiusiam akcijas ir sumokėjusiam pradinį įnašą asmeniui išduodamas laikinas akcininko pažymėjimas, kuriame nurodoma pasirašytų akcijų skaičius, sumokėta suma, pažymėjimo galiojimo laikas ir asmens vardas, pavardė. Valdyba gali pratęsti pažymėjimo galiojimo laiką. Sumokėjus visą akcijų kainą, daromas įrašas jo vertybinių popierių sąskaitoje. Laikinojo pažymėjimo savininkas turi visas vardinių akcijų suteiktas teises, proporcingas sumokėtiems įnašams. 8.5.Akcininkui laiku nesumokėjus įnašų, Bendrovė gali:1) pareikalauti iš akcininko 50 procentų metinių delspinigių nuo neįmokėtos sumos;2) praėjus daugiau kaip 30 dienų po praleisto termino, realizuoti tas akcijas, sutinkamai su AB įstatymo 41 str. 5 d. 1p. reikalavimais.

IX. VALDYMO ORGANAI 9.1.Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracija. 9.2.Sutinkamai su LR AB įstatymo 18 str. 3p. stebėtojų taryba nesudaroma.

X.VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

10.1.Aukščiausias Bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. 10.2.Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:1) priimti, papildyti ir keisti bendrovės įstatus;2) rinkti valdybos narius ir revizorių;3) atšaukti valdybos narius ir revizorių;4) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo;5) priimti nutarimą dėl viso ar dalies bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, įkeitimo ar nuomos, taip pat laidavimo ir garantavimo juo kitų subjektų prievolių įvykdymą, jei turtas sudaro didesnę nei 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalį sumoje metų bėgyje,

6) padidinti ir sumažinti įstatinį kapitalą, keisti vienos rūšies akcijas į kitos rūšies,7) nustatyti tantjemas (premijas) iš pelno valdybai;8) skirti ekspertus bendrovės reikalų tvarkymui patikrinti,9) tvirtinti nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimą,10) valdybai paprašius, spręsti jai pavestus klausimus,11) tvirtinti reorganizavimo projektą, reorganizuoti ir likviduoti bendrovę,12) nagrinėti ir spręsti kitus bendrovės vystymosi strateginius klausimus,13) nustatyti revizoriaus atlyginimą. 10.3.Akcininkų susirinkimus šaukia bendrovės valdyba. Apie kviečiamą susirinkimą valdyba privalo prieš 30 dienų paskelbti spaudoje arba asmeniškai raštu pranešti kiekvienam akcininkui. Pranešime apie susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta vieta, data ir darbotvarkė. 10.4.Eilinį akcininkų susirinkimą valdyba privalo sušaukti bent kartą per metus, praėjus ne daugiau kaip 3 mėn. po ūkinių metų pabaigos. Neeilinį susirinkimą būtina sušaukti, jei bendrovė skelbia ar skelbiasi nemokia arba jos aktyvai sumažėja daugiau kaip pusė kapitalo, taip pat kitais įstatymo numatytais atvejais. 10.5.Iniciatyvos teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą turi valdyba arba akcininkai ar akcininkas, valdantys ne mažiau kaip 1/10 įstatinio kapitalo balsavimo teisę suteikiančių akcijų. Iniciatoriai turi pateikti bendrovės valdybai paraišką, kurioje nurodoma susirinkimo sušaukimo priežastis, siūloma darbotvarkė, vieta ir laikas. Valdyba per 10 dienų privalo raštu atsakyti susirinkimo sušaukimo iniciatoriams. 10.6.Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi akcininkai, valdybos nariai bei administracijos darbuotojai, nesantys akcininkais. Sprendžiamojo balso teisę turi tik akcijų savininkai. 10.7.Akcininkų susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja akcininkai, turintys daugiau kaip pusę visų balsų. Kvorumui nesusirinkus, per 15 dienų kviečiamas pakartotinas susirinkimas, kuris turi teisę svarstyti ir priimti nutarimus skelbtos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo atvykusių akcininkų skaičiaus. 10.8.Akcininkas gali įgalioti kitą asmenį: atstovauti susirinkime jo interesus ir balsuoti. Įgaliojimas turi būti patvirtintas notariškai, akcininko juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu. Akcininkas, negalintis dalyvauti susirinkime, gali raštu pranešti susirinkimui savo valią bet kuriuo klausimu “už” ar “prieš” dėl kiekvieno pavienio nutarimo ir tai įskaitoma į susirinkimo kvorumą ir balsavimą tik raštu balsuotiniems klausimams 10.9.Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 10.2 straipsnio 1, 4, 5, 6, 9 ir 11 punktus ir 14,4 I d. 6 ir 9 papunkčiai, kurių sprendimai priimami 2/3 balsų daugumos. 10.10.Susirinkime dalyvaujantys akcininkai ir jų įgaliotiniai registruojami sąraše, kuriame nurodoma kiekvieno turimas balsų skaičius. Sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir ne mažiau vieno susirinkimo paskirto akcininko. 10.11.Susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir dar bent vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas. Prie protokolo pridedamas susirinkimo dalyvių sąrašas, patvirtintas pirmininkaujančio, sekretoriaus ir įgaliotų akcininkų (o) parašai. 10.12.Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės projektas gali būti tikslinamas, jei pakeitimai padaryti, apie juos privaloma pranešti akcininkams ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo. 10.13.Susirinkimas negali priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi akcininkai turintys balsavimo teisę. 10.14.Akcininkai ar akcininkas, kurių akcijų vertė 1/20 ar daugiau įstatinio kapitalo, turi teisę reikalauti įtraukti į darbotvarkę jų siūlomus klausimus. Tokia grupė (akcininkas) turi teisę kelti kandidatūras rinkimams į valdybos narius ir revizoriaus rinkimams. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

XI. BENDROVĖS VALDYBA

11.1.Visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams iš 3-jų narių renka valdybą. Valdybos nariai valdybos posėdyje renka valdybos pirmininką. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. 11.2.Valdyba yra kolegialus organas, organizuojantis komercinę-ūkinę veiklą. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau, kaip kartą į ketvirtį. Ji gali priimti nutarimus, kai dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas. Svarstant valdybos nario materialinės ar personalinės atsakomybės klausimus jis balsuoti neturi teisės. Valdyba sprendžia klausimus, kurie nėra priskirti visuotiniam akcininkų susirinkimui spręsti. 11.3.Valdybos darbo tvarką nustato patvirtintas valdybos darbo reglamentas. Reglamento patvirtinimui reikia 2/3 valdybos narių balsų daugumos. 11.4.Valdyba rengia akcininkų ir darbuotojų susirinkimus, pateikia metinį balansą, pelno paskirstymo projektą, pasiūlo dividendų dydį, paruošia ataskaitą akcininkų susirinkimui, teikia jam kitą informaciją ir pasiūlymus. 11.5. Valdyba atstovauja bendrovę valstybiniuose organuose ir gina jos interesus teisme, arbitraže bei kitose instancijose. 11.6.Pirmininko pasiūlymu valdyba skiria administracijos vadovą – generalinį direktorių, nustato valdymo struktūrą, administracijos etatus ir atlyginimus. Valdyba posėdyje tvirtina padalinių vadovus ir vyriausius specialistus, nustato jų atlyginimus ir pareigų apimtis. 11.7.Valdybos nariai solidariai atlygina nuostolius bendrovei, padarytus dėl nutarimų, priimtų pažeidžiant įstatymus ir šiuos įstatus. Valdybos narys, balsavęs prieš tokius nutarimus, atleidžiamas nuo pareigos atlyginti nuostolius, jei posėdžio protokole įrašytas jo protestas. Valdybos nariams skatinti už gerą darbą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali skirti tantjema iš pelno. 11.8.Valdybos narys, pateikęs prieš 14 dienų bendrovei rašytinį pareiškimą, gali atsistatydinti. Atsistatydinimas įsigalioja nuo pareiškime nurodytos datos. 11.9.Valdybos nario atsistatydinimas ar pašalinimas iš pareigų, neatleidžia jo nuo Bendrovei padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. 11.10.Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo atlyginimo nuostolių, jeigu jis rėmėsi bendrovės dokumentais, kuriais abejoti nėra pagrindo arba veikė normalios gamybinės –ūkinės rizikos ribose.

XII. BENDROVĖS REVIZORIUS

12.1.Visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų laikotarpiui renka revizorių. Kokia forma vyks balsavimas – atviru ar slaptu, sprendžia visuotinis susirinkimas. Revizoriumi gali būti kvalifikacinį diplomą turintis fizinis arba juridinis asmuo. Revizoriumi negali būti bendrovės darbuotojas, valdybos narys ar akcininkas, turintis daugiau kaip 10 procentų bendrovės akcijų. 12.2.Revizorius tikrina apskaitos dokumentus, metinį balansą ir kitus finansinius dokumentus, kuriais vadovaudamasis akcininkų susirinkimas priima nutarimus. Visuotinio susirinkimo ar valdybos pavedimu revizorius turi teisę atlikti bet kokius bendrovės veiklos patikrinimus. Apie pažeidimus jis informuoja visuotinį susirinkimą arba praneša valdybos posėdyje. Eiliniam susirinkimui revizorius ruošia pranešimą apie finansinę būklę. Patikrinimą jis privalo atlikti iki susirinkimo. 12.3.Patronuojančios bendrovės revizorius turi teisę tikrinti dukterinę bendrovę. 12.4.Bendrovės administracija privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus buhalterius – finansinius dokumentus. 12.5.Revizorius privalo saugoti bendrovės paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas bendrovės veiklą. Už jų pagarsinimą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Be to, revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą bendrovės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą. 12.6.Už darbą revizoriui moka atlyginimą, kurį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

XIII. BENDROVĖS ADMINISTRACIJA

13.1.Bendrovės administracijos vadovą skiria bendrovės valdyba. Jis gali sudaryti visus bendrovės sandorius, išskyrus ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, įkeitimo ir nuomos, taip pat laidavimo ir garantavimo juo kitų subjektų prievolių įvykdymą, jei tas turtas sudaro didesnę nei 1/20 dalį bendrovės įstatinio kapitalo vertės sumoje metų bėgyje. 13.2.Bendrovės darbuotojai yra vyriausias finansininkas, struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai. 13.3.Administracijos darbuotojai vykdo visuotinio susirinkimo ir valdybos nutarimus, tvarko bendrovės operatyvinius komercinės-ūkinės veiklos ir kitus savo kompetencijos reikalus, vadovaujasi pareigybinėmis instrukcijomis. 13.4.Jei administracijos darbuotojas, nesąžiningai vykdydamas savo pareigas, pasipelno iš bendrovės, ji turi teisę reikalauti per teismą grąžinti jai pajamas, gautas tokiu būdu. Bendrovės administracijos darbuotojams už netinkamą pareigų atlikimą ar kitus drausminius pažeidimus, taikomos įstatymais numatytos drausminės nuobaudos ir civilinio proceso tvarka nustatyta atsakomybė už padarytą žalą.

XIV. FINANSAI IR PELNO PASKIRSTYMAS

14.1.Bendrovės finansiniai ištekliai formuojami iš vidinių ir išorinių šaltinių. Vidiniais finansavimo šaltiniais gali būti amortizaciniai atskaitymai ir pelnas, išoriniais šaltiniais – įnašai už akcijas, įplaukos už obligacijas, skolintos ir kitos tam prilygstančios lėšos. 14.2.Bendrovės valdyba nustato amortizacinių atskaitymų apskaičiavimo metodą ir normatyvus savo neapyvartinių aktyvų susidėvėjimui atstatyti ir remonto išlaidoms dengti. Šie normatyvai nustatomi atsižvelgiant į bendrovės turto efektyvumo realų kitimą ir negali viršyti Vyriausybės nustatytų maksimalių normatyvų. Pirma laiko nurašytų neapyvartinių aktyvų likutinė (neamortizuota) dalis priskiriama prie bendrovės nuostolių. 14.3.Bendrovės grynasis pelnas paskirstomas ne vėliau kaip per 3 mėn. Po ūkinių metų pabaigos prieš tai patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę. Į paskirstytinąjį rezultatą valdyba turi teisę įtraukti nepaskirstytąjį rezultatą ūkinių metų pradžioje, grynąjį ūkinių metų rezultatą – pelną arba nuostolį, pervedimus iš rezervų, atsižvelgdama į kitų šių įstatų bei LR Akcinių bendrovių įstatymo punktų ir straipsnių nuostatas, akcininkų įnašus nuostoliams padengti. Tokį nutarimą turi patvirtinti visuotinis akcininkų susirinkimas 2/3 balsų. Nutarime dėl grynojo pelno paskirstymo turi būti nurodyta: 1 – nepaskirstytas pelnas (nuostolis) ūkinių metų pradžioje; 2 – grynasis ūkinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis); 3-paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis); 4 – pervedimai iš rezervų; 5 – akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visą ar dalį paskirstytinojo rezultato ) nusprendė padengti akcininkai; 6 – pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą; 7 – pelno paskirstymas į kitus rezervus; 8 – pelno paskirstymas dividendams išmokėti; 9 – kiti pelno paskirstymo atvejai: metinės išmokos (tantjemos) valdybai, pelno panaudojimas darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; 10 – nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus ūkinius metus. 14.4.Jei privalomojo rezervo ir akcijų priedo dydžių suma yra mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, tai atsiskaitymai į privalomąjį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno. 14.5.Metiniams išmokėjimams (tantjemoms valdybos nariams) darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali būti skirta ne daugiau kaip 1/5 grynojo pelno. 14.6.Premijos darbuotojams iš pelno gali būti išmokamos avansu kas ketvirtį, jei remiantis einamaisiais ūkinės veiklos rezultatais numatoma gauti pakankamai pelno. Tantjemas valdybos nariams mokėti avansu draudžiama, jos gali būti mokamos tik po ūkinių metų pabaigos.

XV.DIVIDENDAI

15.1.Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, kuri proporcinga jo turimų akcijų nominaliai vertei. Jie nustatomi procentais, skaičiuojant nuo akcijų nominalios vertės. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta, tai dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. 15.2.Padarius privalomus mokėjimus iš pelno ir papildžius rezervinius fondus, skiriami dividendai akcininkams. Paprastai dividendai mokami pinigais, akcininkui sutikus, jie gali būti išmokėti naujomis bendrovės akcijomis ar kitomis vertybėmis. 15.3.Visuotinio susirinkimo paskelbti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius, akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad paskelbtasis dividendas yra neteisėtas.

15.4.Visuotiniam susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jei bendrovė yra nemoki arba jei išmokėjus dividendus, taptų nemokia. Jei bendrovės balanse yra apskaityti nuostoliai, tai visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat neturi teisės išmokėti dividendus, kol jie nebus padengti ar dėl to nebus sumažintas įstatinis kapitalas. 15.5.Dividendas akcininkams išmokamas per tris mėnesius po ataskaitinio akcininkų susirinkimo, paskelbus apie dividendų mokėjimą. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

XVI.BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS ARBA LIKVIDAVIMAS

16.1.Bendrovės reorganizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 10 straipsnis ir kiti normatyviniai aktai. 16.2.Bendrovę reorganizuoti ir skaidyti į savarankiškas įmones gali tik visuotinis akcininkų susirinkimas savo nutarimu, kuris turi būti priimtas 2/3 balsų dauguma. 16.3.Akcinė bendrovė gali būti reorganizuojama sutinkamai su AB Įstatymo 10 str. Į uždarą akcinę bendrovę, pakeičiant jos įstatus ir juos įregistruojant, jei tikį nutarimą priėmė visuotinis akcininkų susirinkimas 2/3 balsų dauguma. Priėmus nutarimą dėl reorganizavimo, protokolą per 15 dienų privaloma pristatyti įmonių rejestro tvarkytojui. 16.4.Likviduoti bendrovę gali akcininkų visuotinis susirinkimas, o taip pat teismas ar kiti valstybės organai tik Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais. 16.5.Organas, nutaręs likviduoti Bendrovę, skiria likvidatorius. Jei nutarimą apie bendrovės likvidavimą priima visuotinis akcininkų susirinkimas, jis pats skiria likvidatorius. 16.6.Likvidatoriai turi teisę sudaryti tik tokius sandorius, kurie susiję su bendrovės likvidavimu. 16.7.Atsiskaičius su kreditoriais, likęs likviduojamos bendrovės turtas padalinamas proporcingai akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jei bendrovės akcijos suteikia skirtingas teises, tai turto dalybose į tas teises turi būti atsižvelgta. 16.8.Likvidatoriai yra solidariai atsakingi bendrovei ir tretiesiems asmenims už nuostolius, kurie susidarė dėl likvidatorių kaltės. Jei likvidatorius veikia atskirai, tai ir už nuostolius jis atsako individualiai. 16.9.Akcininkai, turintys akcijų, kurių nominali vertė sudaro ne mažiau kaip 1/10 įstatinio kapitalo, turi teisę, jeigu yra pagrindas, per teismą pakeisti vieną ar kelis likvidatorius. Bendrovės likvidatoriai, jų įgaliojimai bei įgaliojimų pakeitimai įregistruojami rejestre.

Administracijos vadovas (parašas) J. Jonaitis

4. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVES “FAUGA” ADMINISTRACIJOS DARBO REGLAMENTAS1. Bendroji dalis 1.1.Reglamento sudarymo tikslas – nustatyti administracijos, visų pirma jos vadovybės darbo organizavimo tvarką. Kai kurias jos taisykles pravartu žinoti ne tik kiekvienam akcinės bendrovės dirbančiajam, bet ir veiklos partneriams bei paprastiems interesantams. Kartu su “Vidaus tvarkos taisyklėmis” darbo reglamentas yra vieni svarbiausių akcinės bendrovės administravimo dokumentų. 1.2.Administracijos vadovybę sudaro bendrovės vadovas (generalinis direktorius, prezidentas), pavaduotojai (direktoriai), vyriausias finansininkas ir personalo padalinio vadovas, jeigu bendrovėje nėra vadovo (direktoriaus) personalo reikalams. 1.3.Reglamentas sudarytas, vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais, administracijos vadovybės nuostatais ir ją sudarančių pareigūnų pareiginiais nuostatais. 1.4.Administracija, dirbdama pagal reglamentą ir priimdama sprendimus, privalo laikytis verslą ir darbo santykius reglamentuojančių įstatymų, Vyriausybės bei kitų valdžios institucijų norminių dokumentų ir kolektyvinės darbo sutarties reikalavimų.2. Darbo organizavimas 2.1.Administracinės veiklos organizavimo pagrindas yra darbo planai, kuriuos vykdant realizuojamos vadovavimo funkcijos ir pareigos. 2.2.Administracija rengia ir vykdo trijų lygių administracinės veiklos planus:bendrąjį vadovybės, vadovybės narių ir padalinių. Sudaromi metų, ketvirčių ir mėnesių darbo planai. 2.3.Į darbo planus įrašomi su akcinės bendrovės veikla susiję mokslinio tiriamojo bei konstravimo – projektavimo darbo, gamybos, marketingo, finansinio darbo ir bendrieji vadovavimo klausimai. 2.4.Administracijos vadovybės darbo planuose įrašomi ir svarstomi svarbiausi akcinės bendrovės veiklos klausimai, kuriems butini aukščiausio valdymo lygio sprendimai. Prie tokių klausimų priskiriami klausimai, kurių sprendimus privalu pateikti bendrovės valdybai, stebėtojų tarybai ar akcininkų susirinkimui kaip atsakymą arba kaip reikalaujantį jų sprendimo. Svarstytinų klausimų siūlymo teisė priklauso akcinės bendrovės administracijos vadovybės nariams, valdybai, stebėtojų tarybai, akcininkų susirinkimui ir revizoriui. Jų pateiktų klausimų svarstymas yra privalomas. 2.5.Administracijos vadovybės narių darbo planuose Įrašomi ir svarstomi vadovo kuruojamos bendrovės veiklos klausimai. Klausimų siūlymo teisė priklauso pačiam vadovui ir jam pavaldžių padalinių vadovams, tačiau sprendimą apie jų svarstymo būtinumą priima vadovas. 2.6.Administracijos padalinių vadovų darbo planuose įrašomi ir svarstomi padalinio veiklos klausimai. Klausimų siūlymo teisė priklauso padalinio vadovui ir kiekvienam darbuotojui, tačiau sprendimą apie jų svarstymo būtinumą priima padalinio vadovas. 2.7.Jeigu vadovas,