UAB”PLANAS” verslo planas

TURINYS

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………..31. Bendros žinios apie UAB “Planas” – laikraščio “Verslo aktualijos” leidėja ……….42. Laikraščio “Verslo aktualijos” ištekliai…………………………………………………………..52.1. Patalpos ir įrengimai………………………………………………………………………………..52.2. Darbo jėga, darbo ištekliai ir darbo sąnaudos………………………………………………62.3. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas……………………………………………………………73. Laikraščio “Verslo aktualijos” veiklos rezultatai………………………………………………83.1. Pardavimų strategija…………………………………………………………………………………83.2. Kainodaros strategija………………………………………………………………………………..83.3. Savikainos sudėtis ir struktūra……………………………………………………………………93.4. Trumpas laikraščio gamybos aprašymas……………………………………………………..93.5. Prielaidos, skaičiuojant finansinius rodiklius……………………………………………..103.6. Pardavimų prognozė………………………………………………………………………………..113.7. Kaštų sudėtis ir lėšų panaudojimas……………………………………………………………133.8. Pelno (nuostolio) ataskaita……………………………………………………………………….144. Laikraščio “Verslo aktualijos” veiklos perspektyvos………………………………………..164.1. Rinkų problema ir jos sprendimas……………………………………………………………..164.2. Konkurencijos analizė……………………………………………………………………………..174.3. Alternatyvi veikla……………………………………………………………………………………174.4. Veiklos perspektyvos……………………………………………………………………………….18Išvados ir pasiūlymai…………………………………………………………………………………………19Naudota literatūra………………………………………………………………………………………………20ĮVADASLaikraštį “Verslo aktualijos” leidžia UAB “Planas”. Jos sumanymas, įsteigiant laikraštį, buvo propaguoti savo idėjas, turėti savo tribūną. Šiuo metu “Verslo aktualijos” atsidūrė gana keblioje padėtyje. Tarp ekonominės pakraipos laikraščių yra gana arši konkurencija, o skaitytojų ir tuo pačiu reklamos užsakytojų ratas – gana siauras. Jau dabar matyti, kad be radikalių permainų arba be papildomo finansavimo bus sunku išgyventi. UAB “Planas” atliko tyrimą, iš kurio matyti, kad verslininkai nenori atsisakyti šio leidinio – jis jiems reikalingas. Laikraštį skaito verslininkai, ekonomistai, finansų sferos darbuotojai, kurių atsiliepimai teigiami. Galima teigti, kad laikraštis reikalingas, tačiau būtina pagerinti jo kokybę, o tuo pačiu ir praplėsti skaitytojų ratą. Rinkos apžvalga leidžia padaryti išvadą, kad potencialių galimybių yra, o konkurentai nėra labai baisūs (išskyrus tai, kad jie turi pastovų finansavimą). Š.m. vasario mėnesį, UAB “Planas” (laikraščio “Verslo aktualijos” steigėjas), perregistravo savo įstatus. Įstatinis kapitalas didinamas iki 10000 litų, išleidžiant 1000 akcijų, kurių kiekviena – 10 litų vertės. Dabartiniams savininkams yra paliekama 21 akcija. Likusias akcijas siūloma parduoti po 100 litų. Redakcija gautų 97900 litų kapitalą, kurį galėtų panaudoti darbo gerinimui. Yra siūlomi du variantai:

1. Nedidinti laikraščio periodiškumo, tačiau įsigyti trūkstamos technikos ir padidinti atlyginimų ir honorarų fondą, kas leistų operatyviau surinkti svarbią ir įdomią informaciją. Tai, mano manymu, padidintų laikraščio populiarumą.2. Padidinti laikraščio periodiškumą nuo kitų metų sausio 1 dienos iki 4 kartų per savaitę. Mano manymu, tai padidintų informacijos operatyvumą, o tuo pačiu ir laikraščio populiarumą. Aišku, tam reikėtų didesnių apyvartinių lėšų, tačiau tai turėtų pasiteisinti dėl padidėjusių reklamos apimčių.

1. BENDROS ŽINIOS APIE UAB “PLANAS” – LAIKRAŠČIO “VERSLO AKTUALIJOS” LEIDĖJĄ

UAB “Planas” įregistruota 1994 m. balandžio mėnesį. Buvo pradėtas leisti laikraštis “Planas”, kurio tiražas buvo 10 tūkstančių egzempliorių. 1998 metais laikraštis buvo perkrikštytas “Verslo aktualijos”. Dabartinis laikraščio tiražas 4000 egzempliorių, kurių pusė išplatinama prenumeratoriams. Pagrindinis laikraščio tikslas – atstovauti Lietuvos verslininkų interesams, skelbti įvairią verslo informaciją ir suteikti plačią tribūną Lietuvos verslininkams aktualiais jiems klausimais. UAB “Planas” veikla apima:1. Leidžiamas laikraštis “Verslo aktualijos”. Šis leidinys šiuo metu išleidžiamas du kartus per savaitę (antradieniais ir ketvirtadieniais). Skaitytojai – verslininkai, finansininkai, ekonomistai. Spausdinami rašiniai, pateikiant informaciją apie Lietuvos ir užsienio šalių ekonomiką (verslas, gamyba, finansai), statistiką, ekonomiką reguliuojančius Seimo įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir potvarkius, privatizavimą. Priimama ir spausdinama reklama.2. Leidybinės paslaugos: tekstų, reklamos surinkimas, maketavimas, spausdinimas.UAB “Planas” pravedė apklausą apie laikraščio populiarumą verslininkų tarpe. Apklausa buvo vykdoma faksu, išsiuntus 60 paklausimų stambesnėms imonėms. Gauti 23 atsakymai. Visi atsakiusieji tvirtina, kad laikraštis reikalingas. 5 įmonės neatsisakė vienaip ar kitaip paremti laikraštį. Iš esmės, rezultatus galima įvertinti teigiamai.

2. LAIKRAŠČIO “VERSLO AKTUALIJOS” IŠTEKLIAI2.1. Patalpos ir įrengimaiŠiuo metu “Verslo aktualijų” redakcija yra įsikūrusi A.Juozapavičiaus g.12, Vilniuje.UAB “Planas” balanse šiuo metu yra šis ilgalaikis turtas:

Turtas Pradinė kaina Likutinė kaina Per 1 mėn.nudėvima sumaturima 6 kompiuteriai 42670 34136 356Kopijavimo aparatas 3400 3060 28Faksas 1600 1440 13Baldai 5400 4320 45Kitas turtas 8040 6432 67Iš viso: 61110 49388 509

perkama (I variantas) Automobilis 10000 10000 83A3 formato lazerinis spausd. 25000 25000 208Iš viso: 35000 35000 292

perkama (II variantas) Automobilis 10000 10000 83A3 formato lazerinis spausd. 25000 25000 2082 kompiuteriai 12000 12000 100Iš viso: 47000 47000 392

Šiuo metu UAB “Planas” neturi savo transporto. Tai apsunkina darbą. Numatyta pirkti lengvąjį automobilį, kurio kaina neviršytų 10000 Lt.2.2. Darbo jėga, darbo ištekliai ir darbo sąnaudosŠiuo metu UAB “Planas “ dirba:

Darb. skaičius Pareigos Dabartinis atlyginimas Numatomas atlyginimas Atlyginimas + Sodra1 vyriausiasis redaktorius 1200 1500 19651 vyr.redaktoriaus pavaduotojas 1000 1200 15721 atsakingoji sekretorė 700 900 11791 finansininkė 700 900 11795 korespondentai 600 800 52402 korespondentai 500 700 18342 dizaineriai 500 700 18341 leidybos centro vadovas 430 500 6553 operatorės 430 500 19653 korektorės 430 500 19651 kurjerė 215 300 3931 valytoja 215 300 393 Iš viso: 20174

Siūloma papildomai priimti (I variantas):

1 redaktorius 800 10482 korespondentai 600 15721 fotokorespondentas 500 6551 vairuotojas – kurjeris 500 655 Iš viso: 3930

Siūloma papildomai priimti (II variantas):

2 redaktoriai 800 20964 korespondentai 600 31442 fotokorespondentai 500 13101 vairuotojas – kurjeris 500 6551 atsakingo sekretoriaus pavaduotojas 600 786 Iš viso: 7991

Kaip matyti, yra žadama padidinti darbuotojų atlyginimus. Dabartiniai – neatitinka rinkoje esamų, todėl, jei nebus nieko daroma, bendrovė rizikuoja netekti ir tų, paskutinių, kurie dabar dirba daugiau iš entuziazmo. Reikia paminėti, kad kitų ekonominės pakraipos laikraščių darbuotojų atlyginimai yra žymiai didesni net už tuos, kurie numatyti po padidinimo. Taip pat yra žadama didinti ir honorarų fondą. Tam turi įtakos ne tik noras padidinti atlygį straipsnių autoriams, bet ir tai, kad yra numatyti turėti 10-15 ekspertų – konsultantų, kurie teiktų svarbią informaciją. Tokių žmonių bus ieškoma Vyriausybėje, įvairiose ministerijose, žinybose, statistikos departamente ir panašiose įstaigose. Šiuo metu kiekvieną mėnesį yra išmokama apie 8500 litų honorarų. Numatyta, kad šis fondas turėtų būti 9000 litų I-am varintui ir 12000 litų II-am variantui. Padidėjęs honorarų fondas leis surinkti operatyvią informaciją, paįvairinti spausdinamų straipsnių tematiką, o tai turėtų padidinti laikraščio informatyvumą, o tuo pačiu ir populiarumą.2.3. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimasTik nežymi finansavimo dalis bus skirta naujai technikai, o taip pat automobiliui įsigyti. Didžioji lėšų dalis turėtų padengti atlyginimų ir honorarų, spaustuvės, o taip pat reklamines sąnaudas.

Pradinio finansavimo tikimasi parduodant naujai išleidžiamas 979 akcijas, kurių nominali vertė 10 litų. Jas norima parduoti po 100 litų. Tokiu būdu, papildomai būtų gauta 97900 litų. 21 akcija šiuo metu priklauso dabartiniams savininkams. Tačiau ir šių lėšų pilnai nepakaktų, kad laikraštis galėtų tapti toliau nefinansuojamas.

3. LAIKRAŠČIO “VERSLO AKTUALIJOS” VEIKLOS REZULTATAI3.1. Pardavimų strategijaPagrindinės pajamos yra gaunamos iš reklamos, todėl bus siekiama padidinti ne tik skaitančiųjų laikraštį ratą, bet, kas svarbiau – besireklamuojančių. Tai tarpusavyje susiję dalykai – kuo daugiau laikraštis skaitomas, tuo daugiau norinčių reklamuotis jo puslapiuose. Pardavimai bus organizuojami taip, kaip ligi šiol: bus priimama prenumerata ir pardavinėjama spaudos kioskuose bei parduotuvių spaudos skyriuose.“Lietuvos spauda” pilnai nepatenkina bendrovės savo darbo kokybe: bendrovė neturi savo prenumeratorių adresų, todėl neturi “tiesioginio ryšio” su jais, negalima analizuoti skaitančiųjų charakteristikų ir norų. Ateityje pagrindiniai Lietuvos laikraščiai žada stoti į asociaciją, kuri užsiimtų jų platinimu, kai tik ji bus įkurta. Tai žymiai pagerins tiek laikraščio pristatymą, tiek ryšį su skaitytojais.UAB “Planas”, be “Verslo aktualijų” leidybos, teikia kelias papildomas paslaugas:– tekstų rinkimas, korektūra, maketavimas;– reklaminių skelbimų maketavimas.Abi šios paslaugos žymių pajamų neduoda.3.2. Kainodaros strategijaŠiuo metu laikraščio savikaina yra apie 0,87 Lt, pirmo pusmiečio prenumeratoriams jis parduodamas po 0,69 Lt, spaudos kioskams – 0,96 Lt. Galima lengvai pastebėti, kad laikraščio pardavimas yra nuostiolingas (turint omenyje, kad prenumeratoriams parduodama 50 % tiražo). Antrą pusmetį, prenumeratoriams laikraštis bus pardavinėjamas po 1,00 Lt, tačiau tai neturės didelės įtakos pajamoms, nes, kaip jau minėta, pagrindinės pajamos gaunamos iš reklamos. Laikraščio tikslas – pritraukti kuo daugiau skaitytojų, o tuo pačiu ir reklamos užsakytojų, todėl nustatant laikraščio kainą bendrovė privalo sekti kitų tokios pat pakraipos laikraščių kainas, kurios nėra didesnės už “Verslo aktualijas”. Laikračio kaina neturėtų žymiai didėti artimiausioje ateityje.

Nustatant reklamos įkainius, taip pat reikia sekti kitus laikraščius. Rinkoje esant daug spaudos leidinių, kuriuos verslininkas gali rinktis, reikia “neišsišokti” iš kitų, o norint pritraukti daugiau klientų, nustatyti netgi mažesnę reklaminio ploto kainą, kaip yra šiuo metu.3.3. Savikainos sudėtis ir struktūraLaikraščio “Verslo aktualijos” vieneto savikaina šiuo metu yra apie 0,87 Lt. Ją sudaro:

Straipsnio pavadinimas Suma, Lt Struktūra, %Sunaudotos medžiagos 0,35 40Darbo užmokestis 0,40 46Socialinis draudimas 0,12 14Iš viso: 0,87 1003.4. Trumpas laikraščio gamybos aprašymasLaikraščio “Verslo aktualijos” darbų eiliškumas:1. Laikraščio korespondentai sukaupia informaciją.2. Atrinkta medžiaga surenkama kompiuteriu.3. Atliekama korektūra.4. Sudaromas ir atspausdinamas popieriuje laikraščio maketas.5. Atliekama korektūra.6. Spausdinamos plėvelės, kurios nešamos į spaustuvę.7. Maketuojamas spaudos laukas.8. Laikraštis atiduodamas spausdinimui.3.5. Prielaidos, skaičiuojant finansinius rodikliusSkaičiuojant finansinius rezultatus, buvo laikytąsi šių prielaidų:– pirmus 6 mėnesius reklamai bus skiriama 5000 litų per mėnesį, vėliau – 1000 litų kiekvieną mėnesį;– pajamos už prenumeratą gaunamos pusmečio paskutinio mėnesio gale;– visi mokėjimai atliekami mėnesio gale;– subsidijomis vadinamos beprocentinės, ilgalaikės paskolos, už kurias nereikia mokėti palūkanų;

I variante:– pajamos už reklamą pirmus 6 mėnesius didės 5 % kiekvieną mėnesį, kitus 6 mėnesius – 2 %, vėliau – 2 % kiekvieną ketvirtį;– pajamos už prenumeratą ir laikraščio pardavimus kas pusmetį padidės 10 %.

II variante:– pajamos už reklamą pirmus 6 mėnesius bus tokios pat, kaip I variante, sausio mėnesį padidės 50 % (dėl padidėjusio periodiškumo), kitus metus – didės po 5 % kiekvieną mėnesį, vėliau – 5 % kiekvieną ketvirtį;– pajamos už laikraščio prenumeratą ir pardavimus padidės dvigubai, kai tik bus padidintas du kartus periodiškumas.3.6. Pardavimų prognozė (I variantas)

1 metai1 pusmetis

Pajamų straipsniai 07 08 09 10 11 12 Iš visoper 1 pusm.Reklamos pajamos 12000 12600 13230 13892 14586 15315 81623Pajamos už prenumeratą 47500 700 700 700 700 700 51000Laikraščių pardavimai 500 525 551 579 608 638 3401Iš viso: 60000 13825 14481 15170 15894 16654 136024

2 pusmetis

Pajamų straipsniai 01 02 03 04 05 06 Iš viso

per metusReklamos pajamos 16081 16403 16731 17065 17407 17755 183065Pajamos už prenumeratą 52250 770 770 770 770 770 107100Laikraščių pardavimai 670 683 697 711 725 740 7628Iš viso: 69001 17856 18198 18547 18902 19265 297792

2 metaiPajamų straipsniai III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. Iš visoper 2 metusReklamos pajamos 63918 65196 66500 67830 446509Pajamos už prenumeratą 57475 2356 63223 2403 232557Laikraščių pardavimai 2264 2309 2355 2402 16958Iš viso: 123656 69861 132078 72636 696024

3 metaiPajamų straipsniai III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. Iš visoper 3 metusReklamos pajamos 69186 70570 71982 73421 731668Pajamos už prenumeratą 69545 2451 76499 2500 383553Laikraščių pardavimai 2450 2499 2549 2600 27057Iš viso: 141182 75521 151030 78522 1142278

Pardavimų prognozė (II variantas)

1 metai1 pusmetis

Pajamų straipsniai 07 08 09 10 11 12 Iš visoper 1 pusm.Reklamos pajamos 12000 12600 13230 13892 14586 15315 81623Pajamos už prenumeratą 47500 700 700 700 700 700 51000Laikraščių pardavimai 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000Iš viso: 60500 14300 14930 15592 16286 17015 138623

2 pusmetis

Pajamų straipsniai 01 02 03 04 05 06 Iš visoper metusReklamos pajamos 22973 24122 25328 26594 27924 29320 237884Pajamos už prenumeratą 104500 1540 1540 1540 1540 1540 163200Laikraščių pardavimai 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000Iš viso: 128473 26662 27868 29134 30464 31860 413084

2 metaiPajamų straipsniai III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. Iš visoper 2 metusReklamos pajamos 92358 96976 101825 106916 635959Pajamos už prenumeratą 114950 4712 126445 4807 414114Laikraščių pardavimai 4527 4618 4710 4805 30660Iš viso: 211836 106307 232980 116528 1080733

3 metaiPajamų straipsniai III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. Iš visoper 3 metusReklamos pajamos 112262 117875 123769 129957 1119823Pajamos už prenumeratą 139090 4903 152998 5001 716106Laikraščių pardavimai 4901 4999 5099 5201 50859Iš viso: 256252 127777 281866 140159 18867883.7. Kaštų sudėtis ir lėšų panaudojimasLėšų panaudojimas I variantas II variantasA3 formato lazerinio spausdintuvo pirkimas 25000 25000Automobilio pirkimas 10000 100002-jų kompiuterių pirkimas 0 12000Kaštai Atlyginimo fondas (mėnesiui) 24104 28165Honorarų fondas (mėnesiui) 9000 12000Spausdinimo sąnaudos (mėnesiui) 12000 16000Informacijos pirkimas iš agentūrų (mėnesiui) 1800 1800Patalpų nuoma (mėnesiui) 2000 2000Transportas mėnesiui 800 800Komunalinės sąnaudos 600 600Reklamos sąnaudos pirmais 6 mėnesiais 1000 1000Kitos sąnaudos 3000 3000Pelno mokestis 15 % 15 %Kelių mokestis 0,5 % 0,5 %3.8. Pelno (nuostolio) ataskaita(I variantas)

Straipsniai 1 metai 2 metai 3 metai Per 3 metusPardavimai 297792 398232 446254 1142278Spaustuvės sąnaudos 144000 144000 144000 432000Įrengimų nusidėvėjimas 8810 9612 9612 28034Atlyginimai, honorarai ir soc.draud. 397248 397248 397248 1191744Informacijos pirkimas 21600 21600 21600 64800Transporto sąnaudos 9600 9600 9600 28800Komunalinės paslaugos 7200 7200 7200 21600Patalpų nuoma 24000 24000 24000 72000Veiklos pelnas (nuostolis) -314666 -215028 -167006 – 696700Reklamos sąnaudos 36000 12000 12000 60000Kitos sąnaudos 36000 36000 36000 108000Kelių mokestis 1489 1991 2231 5711Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą -388155 -265019 -217237 -870411Pelno mokestis 15 % 0 0 0 0Grynasis pelnas (nuostolis) -388155 -265019 -217237 -870411

Pelno (nuostolio) ataskaita(II variantas)

Straipsniai 1 metai 2 metai 3 metai Per 3 metusPardavimai 413084 667649 806055 1886788Spaustuvės sąnaudos 192000 192000 192000 576000

Įrengimų nusidėvėjimas 9910 10812 10812 31534Atlyginimai, honorarai ir soc.draud. 481980 481980 481980 1445940Informacijos pirkimas 21600 21600 21600 64800Transporto sąnaudos 9600 9600 9600 28800Komunalinės paslaugos 7200 7200 7200 21600Patalpų nuoma 24000 24000 24000 72000Veiklos pelnas (nuostolis) -333206 -79543 58863 -353886Reklamos sąnaudos 36000 12000 12000 60000Kitos sąnaudos 36000 36000 36000 108000Kelių mokestis 1489 1991 2231 5711Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą -406695 -129534 8632 -527597Pelno mokestis 15 % 0 0 1295 1295Grynasis pelnas (nuostolis) -406695 -129534 7337 -528892

4. LAIKRAŠČIO “VERSLO AKTUALIJOS” VEIKLOS PERSPEKTYVOS4.1. Rinkų problema ir jos sprendimasLaikraščio “Verslo aktualijos” potencialūs skaitytojai yra įvairių įmonių vadovai, finansininkai, ekonomistai, buhalteriai. Sunku įvertinti, kiek Lietuvoje įmonių, kurie realiai vykdo veiklą. Darant prielaidą, kad tokių įmonių yra apie 50000, o taip pat bent 10000 norėtų dirbti, bet neturi tam sąlygų, galima teigti, kad potencialių skaitytojų, kurie galėtų susidomėti laikraštyje pateikiama informacija, yra apie 60000. Beveik visos šios įmonės, aišku, norėtų reklamuotis, todėl į jas galima žiūrėti ir kaip į potencialias reklaminio ploto užsakytojas.Šiuo metu Lietuvoje, be “Verslo aktualijų” yra leidžiami dar du stiprūs ekonominės pakraipos laikraščiai – “Verslo žinios” ir “Naujasis kapitalas”. Be to dauguma verslininkų skaito ir dienraščius, kurie beveik visi turi dažniau ar rečiau pasirodančius ekonominius priedus, todėl galima tvirtinti, kad šioje verslo srityje yra gana didelė konkurencija.Laikraštis “Verslo aktualijos” daugiau orientuotas į verlininkus, stambias ir vidutines prekybos ir paslaugas teikiančias įmones. Manau, kad į šią grupę galėtų patekti apie 20 % potencialių skaitytojų, todėl šiuo metu tai būtų apie 12000 žmonių.Dabartinis laikraščio tiražas yra 3000 egzempliorių, o per paskutinius tris mėnesius jame reklamavosi 214 įmonių. Taigi, darant prielaidą, kad visi laikraščio egzemplioriai spaudos kioskuose yra išperkami, o reklamą užsako tik tos firmos, kurios skaito laikraštį, galima padaryti išvadą: “Verslo aktualijas” skaito kas ketvirtas iš tų, į kuriuos jis orientuojamas, o reklamą užsako 1,78 % skaitytojų.Ateityje bus bandoma šiek tiek išplėsti publikuojamos medžiagos spektrą, papildomai įtraukiant socialinių problemų skirsnį.4.2. Konkurencijos analizė

Laikraštis Tiražas Periodišk. per sąvaitę Pusl. skaičius Kaina,Lt Cm. rekl. įkainis Spalvotas“Verslo žinios” 13500 1 24 1,00 7,00 taip“Naujasis kapitalas” 7000 1 16 1,20 2,30 ne“LR” priedas “Vartai” 75500 2 12 1,70 6,50 ne

Laikraštis Tiražas Periodišk. per sąvaitę Pusl. skaičius Kaina,Lt Cm. rekl. įkainis Spalvotas“Verlso aktual.” (I var.) 3000 2 16-24 1,00 2,00 ne“Verslo aktual.” (II var.) 3000 4 16-24 1,00 2,00 ne

“Naująjame kapitale” ir “Verslo žiniose” spausdinama daugiau analitinė informacija, pateikiama nemažai vertinimų ir nuomonių. Informacija skirta daugiau finansininkams bei ekonomistams, negu verslininkams. “Lietuvos ryto” priede “Vartai” pateikiama operatyvesnė informacija, o analitiniai straipsniai orientuoti daugiau į platų skaitytojų ratą. Šis priedas neparduodamas atskirai (lentelėje kaina pateikta kartu su visu dienraščiu).Straipsniai “Verslo aktualijose” daugiau orientuoti į verslininkus, jame operatyviai pateikiami svarbiausieji verslininkams įstatymai ir norminiai aktai bei kita informacija. Jei bus priimtas sprendimas leisti laikraštį keturis kartus per savaitę, jis bus dažniausiai pasirodantis, galintis teikti informaciją operatyviausiai, o reklama jame – pigiausia. Yra visos prielaidos (jei bus tinkamai organizuota reklaminė kampanija) padidinti besireklamuojančių skaičių.4.3. Alternatyvi veiklaViena iš pagrindinių galimų problemų yra ta, kad nepavyks pasiekti laikraščio populiarumo didėjimo. Tai gali sukelti labai skaudžias pasekmes: nepavyktų padidinti pardavimo apimčių. Nepavykus padidinti laikraščio populiarumo įprastiniais metodais, galimi tokie atvejai:1. Laikraštis bus priverstas iš dalies keisti spausdinamos informacijos tematiką.2. Smarkiai sumažinti laikraščio apimtį.3. Gali tekti likviduoti laikraštį.4.4. Veiklos perspektyvosŠiuo metu yra parengiama reklaminė kampanija, kuri numato:– Translioti reklaminį audioklipą per radijo stotis: “M-1”, “Radiocentras”, Valstybinę radijo stotį. Tam skiriama 2000 Lt pirmuosius 6 mėnesius ir 500 Lt kitais mėnesiais– Bus paruošta 10000 laiškų, kuriais bus kreipiamasi į firmos vadovus, aprašant laikraščio pobūdį ir įkainius. Bus siūloma bendradarbiauti.– Laikraščio puslapiuose pastoviai bus spausdinamos įvarios loterijos (šachmatų uždaviniai, kryžiažodžiai, galvosūkiai), o teisingai atsakiusiems bus skiriami vertingi prizai. Šis laikraščio populiarinimo būdas turėtų būti gana veiksmingas.

Antrą šių metų pusmetį reklaminei kampanijai bus skiriama 5000 Lt kiekvieną mėnesį.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Laikraščio “Verslo aktualijos” potencialūs skaitytojai yra įmonių vadovai, kurie, bent jau kol kas, nenori atsisakyti šio leidinio – jis jiems reikalingas. Be verslininkų, laikraštį skaito ir ekonomistai bei finansų sferų darbuotojai. Galima teigti, kad laikraštis reikalingas, tačiau būtina pagerinti jo kokybę, o tuo pačiu ir praplėsti skaitytojų ratą. Rinkos apžvalga leidžia padaryti išvadą, kad potencialių galimybių yra, o konkūrentai nėra labai baisūs (išskyrus tai, kad jie turi pastovų finansavimą). Įvertinus UAB “Planas” – laikraščio “Verslo aktualijos” leidėjo ekonominę veiklą pagal 2 variantus, galima teigti, kad ekonomiškai efektyvesnis yra II-asis variantas, kadangi jau 3 ekonominės veiklos metais laikraštis uždirbtų pelną, kuris siektų 7337 Lt. I-asis variantas yra nepriimtinas ir atmestinas, nes pasirinkus šį ekonominės veiklos variantą, laikraštis kiekvienais metais patirtų gana didelius nuostolius.

NAUDOTA LITERATŪRA

1. Varian Hal R. Mikroekonomika: šiuolaikinis požiūris. – Vilnius: Margi raštai, 1999. – 624 p.2. Wonnacott P. Wonnacott R. Mikroekonomika. (1-asis leid.) – Kaunas: Littera Universitati Vytauti Magni, 1993. – 571 p., (2-asis pataisytas leid., Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1998)