UAB “namų jaukumas” veiklos analizė

ĮMONĖS STRATEGIJA 3
GAMYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 4
MARKETINGO VEIKLA 7
PRODUKCIJOS GAMYBOS DINAMIKA 11
FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ 12
BALANSO ANALIZĖ 14
FINANSINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ 17
IŠVADOS 20
LITERATŪRA 21ĮMONĖS STRATEGIJA
Lietuva gali pasiekti aukštą pragyvenimo lygį tik gamindama aukštų technologijų gaminius ir paslaugas. Įmonė „Kietas riešutas“ norėdama praplėsti savo veiklą nusprendė įsteigti dukterines įmones, viena iš kurių yra „NAMŲ JAUKUMAS“. Ji gamina centrinio šildymo katilus „Kaitra – 150“. Katilas gali būti kūrenamas malkomis, durpėmis ar anglimis. Jis gali apšildyti iki 150 kv.metrų ploto patalpas. Katilo galia 20 kw, jis yra ekonomiškas – naudingumo koeficientas 80 %.
Šiai akcinei bendrovei įsteigti įmonė „KIETAS RIEŠUTAS“ paskyrė įstatinį 1000000 Lt kapitalą. Kadangi įmonei šio kapitalo veiklos vystymui neužtenka, prašoma 120000 Lt paskola, kuri bus padengta per 5 metus (24000 Lt/m). Antrais veiklos metais galima imti naują paskolą su 10 procentų metinių palūkanų, tačiau tik naujų įrengimų įsigijimui.
Įmonė „NAMŲ JAUKUMAS“ tikslas – per 5 metus stengtis tapti viena iš stambiausių centrinio šildymo katilų gamintoja, sukaupti kuo didesnį kapitalą ir išmokėti kuo daugiau dividendų akcininkams. Taip pat įmonė bando užimti kuo didesnę rinkos dalį, gauti kuo didesnį pelną, laimėti prieš konkurentus visomis turimomis priemonėmis. Įmonės vadovybė išanalizavo riinką ir pasirinko optimaliausią strategiją tam tikslui pasiekti. Pradinis rinkos tyrimas rodo, kad potenciali įmonės produkcijos paklausa metams yra 1800-2200 katilų, o kaina nuo 600 iki 800 Lt. Mūsų įmonė nusprendė kasmet didinti gamybos apimtį (atsižvelgiant į paklausos rodiklius), didindama pajėgumus, bei laikydamasi vidutinių ka

ainų strategijos.
Mūsų produkcijos pirkėjai – individualių namų savininkai. Savo produkciją parduodame per priimtus prekybos atstovus, kuriems yra mokama alga 12000 Lt. per metus.
Įmonės tikslas yra gaminti ir realizuoti kuo daugiau ir kuo geresnės kokybės produkciją. Tam tikslui pasiekti įmonėje turi dirbti kvalifikuoti darbininkai. Darbininkams skatinti skiriamos socialinio biudžeto lėšos jų socialinėms reikmėms tenkinti.
Norėdami realizuoti kuo didesnį produkcijos kiekį ir užimti kuo didesnę rinkos dalį kasmet skiriame pakankamai lėšų reklamai. Kadangi įmonės produkcijos pirkėjai – individualių namų savininkai, savo produkcijai parduoti įmonė samdo prekybos atstovus, dirbančius šalies teritorijoje.
Apmokėjimo už produkciją atidėjimas turi tiesioginę įtaką potencialių pirkėjų skaičiui, todėl mūsų įmonė suteikia klientams kreditą dienomis.GAMYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ
Įmonės „NAMŲ JAUKUMAS“ pradinė situacija yra tokia:
veiklos pradžioje įmonė paėmusi paskolą iš pagrindinės įmonės nusipirko 4 įrengimus, kurių vieno kaina 400000 Lt., ir pasamdė 15 kvalifikuotų darbininkų produkcijai gaminti.
Vienam įrengimų komplektui aptarnauti reikia 5 darbininkų, taigi veiklos pradžioje mums trūko mažiausiai 5 žmonių, kad visi įrengimai būtų išnaudoti pilnai. Kadangi mūsų tikslas buvo didinti gamybos apimtį, tai mes pirmaisiais metais pasamdėme dar 20 darbininkų antrai pamainai ir nupirkome 1 įrengimą, kuris pradės dirbti tik antrais metais. Pirmais metais pagaminom 2200 vnt. katilų, kuriuos sėkmingai realizavo (1 pav.) mūsų priimti 3 prekybos atstovai. Įrengimai buvo išnaudoti 99%.
Mūsų įmonėje darbo užmokesčio fondas pirmaisiais metais buvo 350000 Lt. Darbininkų skatinimui skyrėme 1000 Lt. į socialinį fo
ondą. Norėdami padidinti klientų skaičių skyrėme jiems 15 dienų kreditą.
Antraisiais veiklos metais mes nupirkome 2 naujus įrengimus. Priėmėme 15 darbininkų, kad galėtų dirbti 2 pamainom. Įrengimai buvo išnaudoti 97 . Socialiniam biudžetui skyrėme 7000 Lt, o darbo užmokesčio indeksą padidinome nuo 100 iki 110%. Antraisiais metais pagaminome 3000 vnt. katilų, tačiau pardavėme tik 1737 vnt. katilų. Manome pardavėme mažai todėl, kad priėmėme per mažai prekybos atstovų (antrais metais tik vieną) tokiam kiekiui produkcijos. Taip pat mes išleidome į rinką didelį kiekį produkcijos didesne kaina, todėl užėmėme tik 13,92 % rinkos.
Trečiaisiais veiklos metais mes pardavėme 2 senus įrengimus. Kadangi iš praėjusių veiklos metų liko neparduotų katilų 1263 vnt., nutarėme šiais metais gaminti mažiau katilų – 2200 vnt. Priėmėme dar 2 prekybos atstovus, tačiau pardavėme tik 418 vnt. katilų. Kadangi praėjusiais metais mes negavome pelno, todėl socialiniam biudžetui skyrėme 5000 Lt, o darbo užmokesčio indeksas sumažinome nuo 110 % iki 105 %. Šiais metais paklausa buvo nepaklausi, katilus siūlėme ta pačia kaina kaip ir praėjusiais metais, o ji rinkoje buvo didesnė nei konkurentų, taip pat mes neišnaudojome visų įrengimų. Jų išnaudojimo koeficientas buvo tik 77 % ir tai lėmė įmonės užimtumą rinkoje tik 3,85 %.
Ketvirtaisiais įmonės veiklos metais pardavėme vieną seną įrengimą. Produkcijos likutis metų pradžioje (3045 vnt.) ir turimi žaliavų ištekliai mums leido pagaminti tik 600 vnt., tačiau sumažinę kainą mes sugebėjome realizuoti 1967 vnt. katilų, todėl likutis sandėlyje metų pabaigoje li
iko 1678 vnt. Darbo užmokesčio indeksą mes sumažinome iki 100 %, o socialiniam biudžetui neskyrėme nieko, kadangi mes patyrėme didelių nuostolių per praėjusius metus ir darbuotojai buvo priversti turėti prastovas. Įrengimai buvo išnaudoti tik 25 %, kadangi mūsų turimi ištekliai ir didelis likutis sandėlyje metų pradžioje neleido gaminti tiek, kad pilnai apkrauti įrengimus.
Penktaisiais metais pagaminom 1736 vnt. katilų, tačiau pardavėme tik 1674 vnt. katilų. Atleidome 10 darbininkų, kadangi iš ketvirtų veiklos metų liko nemažas atsargų likutis, kurį reikėjo parduoti, o likę darbininkai pilnai sugebėjo pagaminti suplanuotą produkcijos kiekį (1736 vnt. katilų). Įrengimų išnaudojimo koeficientas buvo 100%. Darbo užmokesčio indeksą palikome tą patį (100%), o socialiniam biudžetui skyrėme 2000 Lt, manydami, kad darbininkai pagamins didesnį produkcijos kiekį. Tačiau neįvertinome įrengimų nusidėvėjimo (našumo koeficientas – 60%). Metų pabaigoje produkcijos likutis sandėlyje – 1740 vnt.

1 lentelė
Įmonės produkcijos apyvarta
Rodikliai „Kaitra – 150“

1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai
Atsargos sandėlyje metų pradžioje, vnt. 0 0 1263 3045 1678
Pagaminta, vnt. 2200 3000 2200 600 1736
Parduota, vnt. 2200 1737 418 1967 1674
Likutis sandėlyje metų pabaigoje, vnt. 0 1263 3045 1678 1740
Pilnoji savikaina, Lt/vnt. 545.00 564.00 707.00 1631.00 706.00
Sandėliavimo išlaidos, Lt 0 25260 60900 33560 34800

1 grafikas. Produkcijos apimties kitimas

Įrengimų našumo indeksas priklauso nuo įrengimų nusidėvėjimo laipsnio (mažėj.a kasmet apie 7 procentus), darbininkų darbo našumo lygio ir priklauso nuo socialinio biudžeto bei darbo užmokesčio indekso, didinančio darbo našumą. Pastarieji du veiksniai leidžia darbininkams geriau panaudoti įrengimus ir tuo padidinti faktinį pajėgumą. Kaip kito mūsų įmonės įrengimų našumo indeksas galima pamatyti 2 lentelėje ir 2 grafike.

2. lentelė
Įrengimų našumo indeksas

Metai 1 2 3 4 5
Įrengimų našumo indeksas 0,88 0,86 0,80 0,68 0,60

2.grafikas. Įrengimų našumo indeksas.

3.grafikas Pi

ilnosios savikainos kitimas

MARKETINGO VEIKLOS ANALIZĖ
Nustatant kainas, įvertinant pardavimus ir su jais susijusius veiksnius, labai svarbu įvertinti rinką ir joje veikiančias jėgas. Todėl reikia tinkamai panaudoti visą teikiamą marketingo informaciją ir priimti su tuo susijusius sprendimus.
Pirmais metais nustatėme kainą 750 Lt., tikėdamiesi, kad konkurentai pardavinės didesnėmis kainomis ir mes parduosime visą savo produkciją. Lėšų reklamai skyrėme 33000 Lt., turėjome tris prekybos atstovus. Mūsų pasirinkimas pasiteisino, kadangi pardavėme visą pagamintą produkciją. Šiais metais taikėme 15 dienų kreditavimą klientams. Pirkome visą informaciją, kad žinotume kokią rinkos dalį mes užimame, kokios yra kitų įmonių realizacijos apimtys. Pirmais metais mūsų rinkos dalis sudarė 27,24%.

4 grafikas. Kainų dinamika

Antraisiais metais kainą palikome tą patį – 750 Lt. ir priėmėme dar vieną prekybos atstovą. Reklamai skyrėme 40000 Lt., socialiniam biudžetui skyrėmė 7000 Lt.Išmokėjome 50000 Lt. dividendų. Mažai produkcijos pardavėme mūsų manymu todėl, kad turėjome per mažai prekybos atstovų ir nesumažinom kainos. Tais metais rinkos dalis sudarė tik 13,92%.

5 grafikas. Reklamos išlaidos
Trečiaisiais veiklos metais mes taipogi kainos nesumažinom, liko 750 Lt. tikėdamiesi parduoti visą pagamintą ir likusią produkciją. Taip pat priėmėme du prekybos agentus, reklamos išlaidas padidinome iki 80000 Lt., o socialinį biudžetą sumažinom iki 5000 Lt., išmokėjome 30000 Lt dividendų. Šiais metais mes nepritaikom kreditavimą klientams. Pasirinkta įmonės strategija nepasitvirtino – mes nepardavėme visos turimos produkcijos. Šiais metais mes užėmėme tik 3,85% visos rinkos.

6 grafikas. Prekybos atstovų skaičiaus kitimas

Kadangi patirėmė didelių nuostolių, liko daug neparduotos produkcijos, ketvirtaisiais metais mes dar sumažinom produkcijos kainą – 680 Lt. Sumažinom reklamos išlaidas iki 30000 Lt. socialiniam biudžetui neskyrėmė nieko ir prekybos atstovų nebepriėmėme. Padidinom kreditavimą klientams iki 30 dienų. Padidinom kapitalą 60000 Lt., buvo paimta paskolą naujam įrengimui pirkti – 70000 Lt. Šiais metais pardavėme pusę pagamintos produkcijos, tai yra 1967 vnt. Užimama rinkos dalis padidėjo iki 15,01%.

Penktaisiais metais įmonos veiklos strategija veikė nuostolingai, kaina šiek tiek padidėjo iki 690 Lt. Kainą padidinome norėdamos daugiau gauti pelno. Tačiau šiais metais pagamintos produkcijos gamyba buvo realizuota tik 1674 vnt. Buvo paimta dar 100000 Lt. paskola ir padidintas kapitalas iki 600000Lt., socialiniam biudžetui skyrėmė 2000 Lt.

7 grafikas. Marketingo rodikliai

Marketingo rodiklis – tai mūsų įmonės pastangų šioje srityje ir kovoje su konkurentais bendroji išraiška. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo geriau. Mūsų įmonės padėtis geriausia buvo primaisiais metais, nes marketingo rodiklis buvo 272.

9 grafikas. Pardavimo kainos ir pilnos savikainos kitimas

Įmonė 2 4.lentelė
Direktorius Jolanta Dalinkevičiūtė

PRODUKCIJA

Rodikliai 1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai
Atsargos sandėlyje metų pradžioje, vnt. 0 0 1263 3045 1678
Pagaminta, vnt. 2200 3000 2200 600 1736
Parduota, vnt. 2200 1737 418 1967 1674
Likutis sandėlyje metų pabaigoje, vnt. 0 12.63 3045 1678 1740
Gamybos savikaina, Lt/vnt. 471.82 498,93 580,02 1296,47 583,92
Pilnoji savikaina, Lt/vnt. 545.00 564,00 707,00 1631,00 706,00
Produkcijos vertė sandėlyje, Lt. 0 630153 1697636 1403142 1018866
Sandėliavimo išlaidos, Lt. 0 25260 60900 33560 34800
Marketingo rodiklis 272 137 46 193 181

FINANSINĖ ANALIZĖ

Įmonės finansinių rezultatų rodiklių pagrindas yra per 5-ius veiklos metus sudaryta Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaita atspindi mūsų priimtų sprendimų ir veiklos, ir, be abejo konkurentų pastangų įtaką.
Mūsų įmonės pardavimo pajamos didžiausios buvo pirmais veiklos metais 1650000 Lt. Pirmaisiais metais bendrasis pelnas siekė 612000 Lt.

,
gamybos pelningumas labai didelis.

Antraisiais metais bendrasis pelnas sumažėjo iki 436103 Lt, nes pardavimai sumažėjo iki 1302750 Lt.

gamybos pelningumas aukštas.

Trečiaisiais metais bendrasis pelnas sumažėjo iki 104943 Lt, pardavimai sumažėjo iki 313500Lt. Grynasis pelnas suarė nuostolį 222943Lt Tam įtakos .turėjo labai didelis realizacijos sumažėjimas.
Ketvirtuosius metus lyginant su trečiaisiais bendrasis pelnas padidėjo iki 265186 Lt , nes pardavimai padidėjo iki 1337560 Lt.
Penktaisiais metais mes patyrėme bendrąjį nuostolį 242896 Lt, pardavimai siekė 1155060 Lt, tai lėmė išaugusios gamybos išlaidos, grynasis ataskaitinių metų nuostolis siekė 667789 Lt

8 grafikas. Pelno (nuostuolio) dinamika

3. lentelė
PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA, Lt

Straipsniai Metai

1 2 3 4 5
I. PARDAVIMAI IR PASLAUGOS 1650000 1302750 313500 1337560 1115060
II. PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA 1038000 866647 208557 1072374 1397956

II.1 Tiesioginės gamybos išlaidos 977000 1405000 1152000 671000 920800

Pagrindinės žaliavos 627000 855000 627000 171000 520800

Darbininkų atlyginimas ir socialinis draudimas 350000 550000 525000 500000 400000

II.2 Netiesioginės gamybos išlaidos 61000 91800 124040 53440 92880

Gamybinių įrengimų nusidėvėjimas 32000 42400 69440 53440 45440

Gamybinių įrengimų priežiūra 28000 42400 49600 28336 45440

Socialinis biudžetas 1000 7000 5000 0 2000

II.3 Atsargū padidejimas /sumažėjimas 0 630153 1067483 -294494 -384276
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 612000 436103 104943 265186 -242896
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 160600 194460 280300 200560 211800

IV.1 Pardavimų 72600 89200 154400 102000 102000

Prekybos atstovų atlyginimai, samda/atleidimas 39600 49200 74400 72000 72000

Reklama 33000 40000 80000 30000 30000
IV.2 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 88000 105260 125900 98560 109800

Administracinės sąnaudos 20000 60000 60000 60000 60000

Samda ir atleidimas 8000 15000 0 0 15000

Informacijos gavimas 5000 5000 5000 5000 0
Sandėliavimo išlaidos 0 25260 60900 33560 34800
V. VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) 451400 241643 -175357 64626 -454696
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA -1013 27096 -47586 -227166 -213094

VII.1 Pajamos 10988 36696 0 10032 17326

Palūkanos iš pirkėjų įsiskolinimo 6188 4885 0 0 17326

Palūkanos iš banko 4800 31811 0 237197 0

VII.2 Išlaidos 16978 9600 47586 237197 230420

Palūkanos bankui ir pagrindinei įmonei 12000 9600 47586 0 222608

Palūkanos tiekėjams 0 0 0 0 7812
VII. ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKEST.(NUOSTOLIS) 450388 268739 -222943 -162540 -667789
XI. PELNO MOKESTIS 153132 91371 0 0 0
XII. GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS 297256 177368 -222943 -162540 -667789

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Kaip matome iš ataskaitoje pateiktų duomenų ir jų analizės, įmonės veikla nebuvo sėkminga. Įmonė patyrė nemažus nuostolius, nepadidino akcinio kapitalo, neišmokėjo akcininklams dvidendų.
Pasirinkta ekspansijos st.rategija įgyvendinta nebuvo. Įmonė priėmė netinkamus marketingo sprendimus, nesuderino marketingo veiklos ir gamybinės.
Galima išskirti tokias teigiamas įmonės veiklos puses, įmonė grąžino 120 tūkst. Lt skolą pagrindinei įmonei. Po penkių metų turi pakankamai įrengimų ir kvalifikuoto personalo. Jeigu įmonei būtų suteikta galimybė veikti dar penkis metus manome ji išbristų iš nuostolio ir taptų pelniga, tačiau aišku, kad įmonės strategiją reiktų keisti. Dabar mums aktualu ne plėstis ir užimti kuo didesnę rinkos dalį, bet išlikti turimoje.

Jei tektų dirbti iš naujo, siūlytume įsigyti daugiau įrengimų ir priimti daugiau darbininkų, kad galėtume padidinti gamybos apimtis. Nuo gamybos ir pardavimo apimčių priklauso įmonės veiklos pelnas, iš kurio akcininkai gautų daugiau dividendų ir būtų didinamas akcinis kapitalas.LITERATŪRA
1. BAGDONAS, E. KAZLAUSKIENĖ, E. Verslo pradmenys Kaunas 2002, 342 psl.
2. BUCKIŪNIENĖ, O. Įmonių finansai Vilnius 2004, 211psl.

Leave a Comment