UAB “Maira” verslo planas

TURINYS

1. SANTRAUKA 4
2. MISIJA 5
3. TIKSLAI 5
4. RIZIKOS VEIKSNIAI 5
5. MARKETINGAS 5
5.1. SITUACIJOS ANALIZĖ 5
Teisinė ir politinė aplinka. 6
Ekonominė aplinka. 6
Pirkėjų analizė. 6
Įmonės vieta. 7
5.2. MARKETINGO STRATEGIJA 8
Prekė. 8
Kaina. 8
Pateikimas. 8
Rėmimas. 9
6. FUNKCIJOS 10
6.1. Patalpos ir įrengimai 10
6.2. Tiekėjai 10
6.3. Atsargos 10
7. PERSONALAS 11
8. FINANSINĖ INFORMACIJA 12
Ilgalaikis turtas 12
Pradinės išlaidos 13
Finansavimo poreikiai ir šaltiniai 13
Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos 14
Kredito grąžinimo grafikas 14
Ūkinės veiklos išlaidos 15
Pirmųjų veiklos metų sąmata (pinigų srautai) 16
Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų pinigų srautų prognozė 17
Pelningumo lūžio taškas 18
Finansinis projekto įvertinimas 19
Išvados 23
Literatūra 24
Uždaviniai 251. SANTRAUKA
Šiame verslo plane aprašytas naujos maisto prekių parduotuvės “MAIRA” įkūrimas.
Prekybos įmonė bus įregistruota kaip uždaroji akcinė bendrovė (UAB), pagrindinė veikla – prekyba. Ji bus įkurta Šiaulių miesto pietiniame Gytarių mikrorajone Kviečių gatvėje. Įmonės patalpos bus nuomojamos.
UAB “MAIRA” tikslas &##8211; išsilaikyti konkurencinėje kovoje, plečiant rinką, diegiant naujoves, optimizuojant lėšų panaudojimą parduotuvės veikloje ir gauti pelną.
Išanalizuota teisinė, politinė, ekonominė aplinkos, būsimi pirkėjai, įmonės vieta, konkurencinė aplinka, būsimi tiekėjai, numatyta marketingo strategija.
Parduotuvė “MAIRA” atitinka prekybos įmonės vietą lemiančius veiksnius. Pirkėjams patogu pasiekti parduotuvę pėstiems, kadangi ji bus įkurta po daugiaaukščiu namu, tarp kitų gyvenamųjų namų. Taigi individualus apyvartos potencialas iš esmės yra garantuotas .
Didelis dėmesys UAB “MAIRA” parduotuvėje skiriamas rėmimui. Pirkėjai bus aptarnaujami asmeninio pardavimo principu. Kultūringu ir profesionaliu aptarnavimu bus siekiama suukurti teigiamą prekybos įmonės reputaciją.
Bendrovėje “MAIRA” dirbs 4 žmonės.
Šiame verslo plane pateikta UAB “MAIRA” finansinė informacija, kuri apibūdina visą įmonės veiklą, tai :
• prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per pirmus metus, realizacinių
įplaukų suma sudaro 3503977,2 Lt.
• priimta prielaida, kad pardavimų apimtys antrais metais pa

adidės 30%, o trečiais dar 20% daugiau negu antrais. To pasekoje prekių pardavimo ir įplaukų prognozė per antrus metus 4792700 Lt., o per trečius 6416921 Lt.
• paskaičiuotos pradinės išlaidos, kurias numatoma turėti iki parduotuvės atidarymo dienos, jos sudaro 84050 Lt.
• projektas bus finansuojamas iš vidinių ir išorinių šaltinių. Steigėjas įneš 10000 Lt. grynais pinigais, 70000 Lt. numatoma paimti į kreditą iš AB “Vilniaus bankas”. Paskola bus grąžinta per 23 mėnesius, mokant kas mėnesį fiksuotą įnašą ir 9% palūkanų. Kreditas bus pradėtas grąžinti nuo 5 veiklos mėnesio.
• Paskaičiuotos ūkinės veiklos išlaidos, pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų veiklos metų sąmatos (pinigų srautai). Iš jų matyti, kad įmonės grynasis pelnas pirmais metais bus 431538 Lt., antrais 621488 Lt., o trečiais 859211 Lt.

Projekto finansinė analizė parodė, kad įmonė bus pelninga.2. MISIJA
Naujai įkurta parduotuvė “MAIRA” prekiaus maisto prekėmis, stengsis patenkinti pirkėjų poreikius. Todėl joos misija – “Pirkėjas visada teisus, įsiklausykime į jo pasiūlymus ir stenkimės juos įgyvendinti.”3. TIKSLAI
Pagrindinis parduotuvės “MAIRA” tikslas – išsilaikyti konkurencinėje kovoje, pritraukiant kuo daugiau pirkėjų ir gauti pelną.
Bendrieji parduotuvės tikslai:
1. Sukurti teigiamą įmonės įvaizdį.
2. Sukurti darbo vietas sau ir savo šeimos nariams.
3. Užmegzti pastovius ryšius su prekių tiekėjais.
4. Analizuoti konkurencinę veiklą.4. RIZIKOS VEIKSNIAI
Rizikos elementas versle yra labai didelis. Pradedant verslą, įvertintos realios galimybės .
Naujai maisto prekių parduotuvei “MAIRA” riziką kelia šie veiksniai:
• stichinės ir kitos nelaimės (gaisras, įsilaužimas, vagystė);
• įstatymų kaita (įmonės įstatai, mokesčių įstatymai, nuosavybės įstatymai, draudimo įs

statymai);
• partnerių patikimumas;
• kiti veiksniai (valiutų kursai, palūkanų norma, infliacija, komunaliniai mokesčiai, nelaimingi atsitikimai).5. MARKETINGAS
5.1. SITUACIJOS ANALIZĖ
Įmonės veiklai įtakos turi daugelis aplinkos veiksnių: teisinė ir politinė aplinka, demografija, kultūra, prekių paklausa ir pasiūla. Konkurencinėje kovoje sėkmę lemia kritinis pastoviai atliekamas susidariusios situacijos įvertinimas. Teisinė ir politinė aplinka.
Parduotuvė bus registruojama kaip uždara akcinė bendrovė (UAB), turinti 2 akcininkus. Toks bendrovės tipas pasirinktas, nes:
• ribota turtinė atsakomybė;
• neterminuota veikla;
• turi teisę į komercinį slaptumą;
• lengviau gauti investicijų bei paskolų;
• paprastesnis valdymas ir administravimas.
Parduotuvės komercinę veiklą reglamentuoja šie įstatymai:
• LR Konstitucija;
• LR akcinių bendrovių įstatymas;
• LR prekybos įstatymas;
• LR įmonių registro įstatymas;
• LR konkurencijos įstatymas ir eilė kitų.Ekonominė aplinka.
Ekonominė aplinka veikia bet kurią panašaus profilio (prekybos) įmonę, pagrinde per gyventojų perkamosios galios svyravimus. Daugumos žmonių pajamų šaltinis yra darbinės pajamos ir senatvės pensijos. Didėjant nacionalinėms pajamoms – Bendram vidaus produktui (BVP), didės ir prekių paklausa: sumažės prekybos apimtys turguose ir padidės parduotuvėse.
Ekonomikos augimas 2004 m. turėtų paskatinti nedarbo sumažėjimą. Darbo biržos teigimu vidutinis nedarbo lygis 2004 metais bus apie 9%. Pirkėjų analizė.
Potencialūs pirkėjai, kurie lankysis “MAIRA” parduotuvėje, tai vidutines pajamas turintys aplinkiniai gyventojai. Gyventojams bus patogu įsigyti maisto produktus įkurtoje parduotuvėje, kadangi ši bus įkurta tarp gyvenamųjų namų.
Pagal demografinį kriterijų sugrupuoti gyventojai pateikiami 1 lentelėje.

DEMOGRAFINĖ SEGMENTACIJA

1 lentelė
Eil.
Nr. Požymis Segmentas
1. Geografinė sritis – miestas 4000-1000 žmonių
2. Tankumas gyvenamasis rajonas
3. Klimatas Vidutinis
4. Amžius nuo 6-65 metų
5. Lytis vyrai, moterys
6. Šeimos dydis 3, 4 asmenys
7. Šeiminiškumas jauni, susituokę, pagyvenę
8. Pajamos 400 –1000 Lt
9. Užsiėmimas moksleiviai, tarnautojai
10. Išsimokslinimas įvairaus išsilavinimo
11. Religija KatalikaiĮmonės vi

ieta.
Prieš parenkant parduotuvės vietą, išanalizavau tokius faktorius: gyventojų perkamąją galią, konkurenciją, susisiekimą.
Parduotuvė “MAIRA” bus įkurta po daugiaaukščiu namu greta kitų daugiabučių gyvenamųjų namų, netoliese yra vidurinė mokykla, grožio salonas, stadionas. Pirkėjams bus patogu parduotuvę pasiekti pėstiems. Parduotuvė “MAIRA” bus įkurta šalia pagrindinės gatvės priešais autobusų stotelę. Taigi, parduotuvė pasiekiamumo atžvilgiu yra patogi pirkėjams.
“MAIRA” parduotuvės pagrindiniai konkurentai: turgus, maisto prekių parduotuvė “Lyra”.
Parduotuvė “MAIRA” prieš konkurentus turi tokių privalumų:
• patogus pirkėjams darbo laikas – nuo 8.00val. iki 22.00val.;
• patogi parduotuvės vieta pasiekiamumo atžvilgiu;
• parduotuvė dirbs asmeninio pardavimo principu, bus siekiama profesionaliai aptarnauti pirkėjus.
Konkurentų analizė pateikta 2 lentelėje.

KONKURENTŲ ANALIZĖ

2 lentelė
Požymiai Turgus UAB “Lyra“
Įmonės tipas turgus parduotuvė
Asortimentas maisto prekės maisto prekės
Vieta Pietinis rajonas Pietinis rajonas
Darbo laikas 7val– 14 val 8 val- 21 val
Reklama – –
Kainų lygis žemos vidutinės5.2. MARKETINGO STRATEGIJA
Parduotuvės “MAIRA” tikslas – sudaryti tokį prekių asortimentą, kuris tenkintų vartotojų poreikius ir garantuotų įmonei stabilų pelną.
Taigi įmonės tikslas – patenkinti pirkėjų poreikius ir gauti pelną. Todėl visų marketingo veiksmų centras – vartotojas ir jo poreikiai. UAB “MAIRA” veiklos sėkmė priklauso nuo marketingo komplekso elementų (prekės, kainos, pateikimo, rėmimo) suderinimo. Prekė.
Parduotuvėje “MAIRA” bus prekiaujama kasdieninės paklausos maisto ir ne maisto prekėmis. Prekių asortimentas bus keičiamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius. Prekių asortimentas bus suformuotas platus, bet ne gilus. Kaina.
UAB “MAIRA” kainodara bus orientuota į konkurentus, prisitaikant prie rinkos sąlygų. Pardavimo kainos bus nustatomos į kaštus orientuotos kainos nustatymo metodą. Kainos nustatomos remiantis an

ntkainio kalkuliacija. Tai atliekama sekančiai:
Prekės savikaina + antkainis + PVM = pardavimo kaina.
Prekybinis antkainis bus keičiamas atsižvelgiant į konkurentų kainas, organizuojant akcijas. Pateikimas.
Parduotuvė “MAIRA” bus įkurta Šiaulių mieste pietiniame Gytarių mikrorajone. Įmonės adresas Kviečių 44, 5400, Šiauliai. Parduotuvė bus įkurta po daugiabučiu namu. Kadangi parduotuvė įsikurs prie pagrindinės gatvės priešais autobusų stotelę, tai reklaminė iškaba vilios pirkėjus užeiti. Rėmimas.
Daugelis rėmimo veiksmų pristato ir skatina pirkti prekes. UAB “MAIRA” veiklai remti naudojamas rėmimo elementas – reklama. Bus naudojama interjero ir eksterjero reklama. Įmonės išorės reklamos priemonė – neoninė iškaba, kurioje bus užrašytas įmonės vardas ir darbo laikas. Vidaus reklamai bus naudojami reklaminiai plakatai, skrajutės.
Skatinti pardavimus bus naudojami šie rėmimo elementai :
• patogus ir aiškus prekių išdėstymas;
• prekiaujama asmeninio pardavimo principu;
• taikomos šventinės nuolaidos;
• organizuojamos loterijos.
Reklamos tikslas – supažindinti vartotojus su parduotuvės veikla, su naujomis prekėmis, sužadinti paklausą, priminti apie rinkoje jau esančias prekes.
Orientacinės reklamos priemonių išlaidos pateiktos 3 lentelėje.

REKLAMOS PRIEMONIŲ IŠLAIDOS

3 lentelė
Eil.
Nr. Reklamos priemonės Išlaidos, Lt Išlaidos %
1. Iškaba 3000 57
2. Skelbimai laikraštyje 300 7
3. Langų vitrinos 1000 18
4. Kitos reklamos priemonės 1000 18
IŠ VISO: 5300 1006. FUNKCIJOS

6.1. Patalpos ir įrengimai
Parduotuvei įrengti bus išsinuomotos po daugiabučiu namu esančios patalpos, kurios sudaro 100 kvadratinių metrų. Įmonė turės du įėjimus: iš gatvės – pagrindinį, skirtą pirkėjams ir iš kiemo pusės – pagalbinį, prekėms priimti.
Patalpos bus išnuomotos ilgam laikotarpiui (ne mažiau 10 m.), su teise pratęsti nuomos sutartį.
Įrengimai: 1 šaldytuvas, 1 šaldiklis, 2 prekystaliai bus išdėstyti linijiniu būdu palei sienas. Pirkėjai už prekes atsiskaitys kasoje, prekės bus išdėstytos vitrinose, aptarnaujama asmeninio pardavimo principu.6.2. Tiekėjai
Pasirenkant potencialius prekių tiekėjus, bus lyginamos jų galimybės. Pirmenybė bus teikiama lietuviškoms prekėms. Bus stengiamasi prekes įsigyti tiesiogiai iš gamintojų, taip garantuojant mažiausią prekių kainą. Tiekėjai bus pasirenkami įvertinus prekių kainų lygį, kokybę, pristatymo ir atsiskaitymo sąlygas.
Už prekes bus atsiskaitoma sutartyse numatytais terminais. Pinigai bus pervedami iš parduotuvės banko sąskaitos į tiekėjo sąskaitą.6.3. Atsargos
Maisto prekių parduotuvėje būtinai turi būti minimalios pastovios prekių atsargos. Parduotuvėje “MAIRA” visada bus pastovus tam tikrų prekių kiekis, kurios užtikrins asortimentą. O kitos bus užsakomos prieš joms pasibaigus.
Kompiuterio pagalba bus vedama prekių apskaita.
Negendančių prekių atsargos bus laikomos sandėlyje.
Kas mėnesį bus vykdoma parduotuvės inventorizacija.7. PERSONALAS
Įsteigtos UAB “MAIRA” akcininkais bus du asmenys. Įmonei vadovaus paskirtas žmogus, turintis patirties prekybos srityje, taip pat turintis žinių vadybos, ekonomikos, finansų, marketingo srityse.
Buhalterė bus įdarbinta pusei etato.
Parduotuvėje pamainomis dirbs dvi pardavėjos.
Pasirenkant personalą bus atsižvelgiama į išsilavinimą ir patirtį.
Bandomasis laikotarpis truks tris mėnesius.
Priimant į darbą su darbuotojais bus pasirašytos darbo sutartys.
Darbuotojams bus mokamas nustatytas atlyginimas:

Direktoriui – 1500 Lt.

Pardavėjai – 800 Lt.

Buhalterei – 500 Lt.
Personalui bus suteiktos visos įstatymų numatytos socialinės garantijos.
Pardavėjos dirbs kiekvieną dieną nuo 8.00val. iki 22.00val. pagal kintantį grafiką.8. FINANSINĖ INFORMACIJA
Toliau pateikiami buhalteriniai duomenys, parodantys UAB “MAIRA” laukiamą finansinę būklę.Ilgalaikis turtas
(pagrindinės priemonės)

4 lentelė
Eil.
Nr.

Turto pavadinimas Poreikis

vnt. Vnt.
kaina Lt Įsigijimo
išlaidos Naudingo
veikimo trukmė (mėnesiais) Nusidėvėji-
mas per mėn. Lt Nusidėvėji-
mas per
metus
1 2 3 4 5 6 7 8
1.

1.1
1.2 Nekilnojamasis turtas
Žemė, ha
Pastatai, patalpos,m

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Iš viso:

Įrengimai
Šaldyt. –vitrina
Šaldiklis
Kasos aparatas
Prekystalis
Elektr.svarstyklės

2
1
1
2
1

10000
2000
2500
200
4000 –

20000
2000
2500
400
4000

120
120
120
120
96 –

167
17
26
4,0
42

2000
204,0
313,0
48,0
504

3.
3.1
3.2 Iš viso:

Baldai
Rašomasis stalas
Spinta drabuž.

3
1

500
450 28900

1500
450

120
120 256

13
4,0 3069

156,0
48,0

4.
4.1
4.2
4.3 Iš viso:

Kitos priemonės
Kompiuteris
Telefono aparatas
Radijo aparatas

1
1
1

2500
200
200 1950

2500
200
200

36
120
120 17,00

70,0
2,0
3,0 204,0

840,0
24,0
36,0

Iš viso:

2900 75,0 900,0

Iš viso:
33750
348
4173Pradinės išlaidos
5 lentelė
Eil.
Nr. Išlaidų pavadinimas Suma, Lt
1. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės) 33750
2. Rekonstrukcija, remontas 8000
3. Montavimo darbai 1200
4. Pradinių prekių atsargų pirkimo išlaidos savikaina 15000
5. Reklama (įranga) 10300
6. Komunalinė įranga (elektros, šalto, šilto vandens, dujų ir kt. skaitikliai ir jų įrengimas ) 400
7. Ryšių įranga 200
8. Signalizacijos įranga 1500
9. Juridinės paslaugos 1000
10. Ūkio reikmenys 500
11. Raštinės reikmenys 200
12. Kitos išlaidos 2000
13. Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje 10000

Iš viso: 84050Finansavimo poreikiai ir šaltiniai
6 lentelė

Eil.
Nr. Poreikiai Suma
Lt Eil.
Nr. Šaltiniai Suma,
Lt
1 2 3 4 5 6
1. Nekilnojamas turtas

1. Nuosavybė
1.1 Žemė – 1.1 Žemė
Pastatai –
1.2 Pastatai

– 1.2 Pinigai 10000
2. Įrengimai, baldai, kt. priemonės 33750 2. Banko paskolos:
3. Rekonstrukcija, remontas

8000 2.1 Ilgalaikės 70000
4. Montavimo darbai

1200 2.2 Trumpalaikės
5. Pradinės prekių atsargos

15000 3. Kiti šaltiniai: 4050
6. Apyvartinis kapitalas

10000
7. Kitos išlaidos

16100

Iš viso:

84050 84050Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos
Kreditorius: AB “Vilniaus Bankas”
Kredito terminas: 24 mėn.
Kredito gavimo data: 2003 m. sausio mėn.
Kredito grąžinimo pradžia: 2003m. gegužės mėn.
Kredito grąžinimo pabaiga: 2004m. lapkričio mėn.
Kredito grąžinimo dažnumas: kiekvieną mėnesį
Metinė palūkanų norma –9 %Kredito grąžinimo grafikas
7 lentelė

Skola Lt Planuojama grąžinti Lt Skola laikotarpio
pabaigai

laikotarpio
pradžiai palūkanos
per mėnesį
iš viso
skola palūka-
nos
iš viso
1 2 3 4 5 6 7 8
Pirmieji m.:
01 mėn.
02 mėn.
03 mėn.
04 mėn.
05 mėn.
06 mėn.
07 mėn.
08 mėn.
09 mėn.
10 mėn.
11 mėn.
12 mėn.
70000
70000
70000
70000
70000
67000
64000
61000
58000
55000
52000
49000
525
525
525
525
525
502
480
457
435
412
390
367

70525
70525
70525
70525
70525
67502
64480
61457
58435
55412
52390
49367
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

525
525
525
525
525
502
480
457
435
412
390
367

525
525
525
525
3525
3502
3480
3457
3435
3412
3390
3367

70000
70000
70000
70000
67000
64000
61000
58000
55000
52000
49000
46000
Viso: 70000 5668 24000 5668 29668 46000
Antrieji m:
01 mėn.
02 mėn
03 mėn.
04 mėn.
05 mėn.
06 mėn.
07 mėn.
08 mėn.
09 mėn.
10 mėn.
11 mėn
46000
41819
37638
33456
29274
25092
20910
16728
12546
8364
4182
345
313
282
251
219
188
156
125
94
62
31
46345
42132
37920
33707
29493
25280
21066
16853
12640
8426
4213

4181
4181
4182
4182
4182
4182
4182
4182
4182
4182
4182
345
313
282
251
219
188
156
125
94
62
31

4526
4494
4464
4433
4401
4370
4338
4307
4276
4244
4213

41819
37638
33456
29274
25092
20910
16728
12546
8364
4182

Viso: 46000 2066 46000 2066 48066 -Ūkinės veiklos išlaidos
8 lentelė
Eil.
Nr. Išlaidų
Pavadinimas Vnt.
Sk. Išlaidos, Lt

per pirmus metus per antrus metus per trečius
metus

per mėnesį per metus

vienam
vienetui suma
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Pastovios išlaidos
Patalpų nuoma (m2)
Turto draudimas (prival.)
Nusidėvėjimas
Palūkanos už kreditą
Žemės mokestis
Nekilnojamo turto mokestis 1%
Patalpų šildymas (m2)

100
1

20
220

3.40

2000
220
348
525


340

24000
220
4173
5668


2040

24000
220
4173
2066


2040

24000
220
4173


2040

8.
8.1
8.2
8.3

Kintamos išlaidos
Darbo užmokestis (iš viso)
Direktorius
Pardavėjos
Buhalteris

1
2
1

2800
1500
800
500

3600
1500
1600
500

43200
18000
19200
6000

36000
19200
10200
6600

38400
20400
10800
7200

9.

10. Išmokėjimai už darbus pagal sutartis
Paskatinimai (premijos, dovanos ir kt.)

1000

2000

1200

3000 1200

4000
11. Iš viso: 3600 46200 40200 43600

12.
13.
14.
15.
16.
16.1
16.2
16.3
17.

Soc. draudimo mokestis
Transporto išlaidos
Reklama
Natūrali netektis
Komunalinės paslaugos:
Telefonas
Elektra (kW)
Šiltas vanduo (m3)
Kelių mokestis
Garantinis fondas
Kitos išlaidos

800
10

0.33
4,12
1116
300
300
100

150
264
41,2
454
14322
3600
3600
1200

1800
3168
494,40
5448
105
3000
12462
3800
3600
2400

2400
3200
5000
9987
162
4000
13516
4000
3600
2400

2400
3300
5200
10950
176
5000
18. Iš viso:

9758,2 118933,4 119548 124399Pirmųjų veiklos metų sąmata (pinigų srautai)
9 lentelė
Eil.
Nr. Rodikliai Suma Lt

per mėnesį per pirmus
metus
1 2 3 4

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Įplaukos
Įplaukos už parduotas prekes ( su PVM)
Įplaukos už papildomas paslaugas
Įplaukos už laikomas banko sąskaitoje lėšas
Pagautė
Kitos įplaukos

2919983503977

Iš viso: 291998 3503977

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Išlaidos
Prekių pirkimo išlaidos
Pridėtosios vertės mokestis
Ūkinės veiklos išlaidos
Kitos išlaidos

190763
44006
9758

2289154
528077
118933


Iš viso: 244527 2936164
3. Bendras pelnas

567813
4. Pelno mokestis
Pagrindiniu tarifu apmokestinamo bendro pelno suma ( tarif. 15%)
Mokesčio suma

136275
5. Grynas pelnas

431538Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų pinigų srautų prognozė
10 lentelė
Eil.
Nr. Rodikliai Suma, Lt

per antrus
metus per trečius
metus
1.
1.2
1.3
1.4
1.5 Įplaukos
Įplaukos už parduotas prekes ( su PVM)
Įplaukos už papildomas paslaugas
Įplaukos už laikomas banko sąskaitoje lėšas
Kitos įplaukos
47927006416921
Iš viso: 4792700 6416921
2.
2.1
2.2
2.3 Išlaidos
Prekių pirkimo išlaidos
Ūkinės veiklos išlaidos
Pridėtinis vertės mokestis
3124315
119548
731090
4183130
124399
978852

Iš viso: 3974953 5286381
3. Bendras pelnas

817747 1130540
4. Pelno mokestis

196259 271329
5. Grynas pelnas

621488 859211Pelningumo lūžio taškas
11 lentelė
Eil.
Nr. Rodikliai Veiklos metai

pirmieji antrieji tretieji
1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Realizacinės įplaukos be PVM, Lt

Prekių pirkimo išlaidos savikaina, Lt

Realizuoto antkainio suma, Lt

Bendras pajamų koeficientas =
Realizuoto antkainio suma (Lt) / Realizacinės įplaukos (Lt)

Ūkinės veiklos išlaidos

Nenuostalingas pardavimas, Lt =
Ūkinės veiklos išlaidos (Lt)/ Bendrųjų pajamų koeficientas

0.23

0.23

519773
5438069

0.23

540865Finansinis projekto įvertinimas
Esamosios vertės (PV) metodas

Jei visi pinigų srautai yra diskretiški dydžiai CF , o diskonto norma per periodą yra k, tai PV vertė išreiškiama:
PV=
Atliekant analizę PV metodu, remiamasi prielaida, kad bet kurios lėšos gaunamos iš investicinio projekto, yra tuoj pat reinvestuojamos su palūkanų norma, kuri savo dydžiu lygi diskonto normai, naudotai skaičiuojant PV. Palyginimui PV apskaičiuojama 2 atvejais – kintant diskonto normai.
Kai diskonto norma lygi 10%.
PV = + + =1551471
Kai diskonto norma lygi 15%.
PV = + + =1410632
Išvada: diskonto normai padidėjus 5% PV sumažėja 1,1 karto.
Būsimosios vertės metodas

Palyginant alternatyvas šiuo metodu, apskaičiuojamas ekvivalentiškas pinigų srauto dydis tam tikru laiko momentu ateityje. Investicinio projekto būsimoji vertė po n metų nuo dabartinio momento, kai diskonto norma k, apskaičiuojama pagal formulę:
FV = PV

Būsimąją vertę galima nustatyti ir kitu metodu. Tada pirmiausia nustatoma investicinio projekto pinigų srautų esamoji vertė, o po to surandamas ekvivalentiškas jai dydis po n metų nuo dabartinio momento. Šiuo atveju būsimoji vertė bus apskaičiuojama pagal formulę:
FV = PV*(1+k)
Matome, kad kai duotos baigtinės k ir n reikšmės, būsimoji vertė lygi esamajai vertei, padaugintai iš konstantos. Todėl tol, kol k ir n nesikeičia, lygindami alternatyvas tiek būsimosios vertės, tiek esamosios vertės metodu, gautume tokį patį rezultatą.
Ir esamoji, ir būsimoji bei vidutinė metinė vertės yra ekvivalentiškumo matas. Šios vertės skiriasi tik laiko momentu, kuriam yra nustatomos. Kiekviena iš jų gali būti paimta pagrindu, parenkant investicinį projektą iš keleto alternatyvų, o rezultatas nuo to nesikeis.
Kai diskonto norma lygi 10 %.
FV= 1551471*(1+0.1)3=2065008
Kai diskonto norma lygi 15 %.
FV= 1410632*(1+0.15)3= 2145395
Išvada: padidėjus diskonto normai 5 %. FV padidėja 1.04 karto.

Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas

Grynoji dabartinė vertė (NPV) yra visų investicinio projekto diskontuotų grynųjų pinigų srautų suma, apskaičiuojama pagal formulę:
NPV= -I+
kur I – investicijos dydis, CFt – t-ųjų metų projekto grynasis pinigų srautas.
NPV= – 70 000 + + + = – 70000 + 1551471= 1481471
Kaip matome, investicinio projekto grynoji dabartinė vertė yra teigiama, vadinasi projektas yra priimtinas.
Atsipirkimo periodo metodas

Šis metodas yra vienas iš plačiausiai taikomų ekonominės analizės praktikoje. Jo populiarumą nulėmė itin paprasti skaičiavimai ir lengvai suvokiama šio metodo esmė.
Atsipirkimo periodo metodas parodo santykinį investicinio pasiūlymo patrauklumą. Jis nustato, koks bus periodų, reikalingų pradiniai investicijai padengti, skaičius. Kitaip tariant, jis nustato, kiek reikės periodų, kad komuliatyvinis investicinio projekto naudingumas susilygintų su kumuliatyviniais jo kaštais. Tiek naudingumas, tik jo kaštai paprastai išreiškiami pinigų srautais. Kiekvienai iš alternatyvų apskaičiuojamas atsipirkimo periodas ir gautos reikšmės tarpusavyje palyginamos. Kuo atsipirkimo periodas trumpesnis, tuo projektas yra geresnis.
AP= m.

Vidinė pelno norma (IRR)

IRR yra projekto pelningumo matas ir neįvertina išorinių projektui ekonominių veiksnių. Investicinio projekto pelno norma yra sutapatinama su diskonto norma, prie kurios visų iš projekto gaunamų pinigų srautų esamoji vertė prilygsta nuliui:

NPV= -I+ = 0
Tiriamo projekto IRR yra lygi 656%. Kadangi investicijos palūkanų norma yra mažesnė už IRR, galime padaryti išvadą, kad nagrinėjamas projektas yra priimtinas.

Scenarijų metodas
Įmonė “jautri” šiems veiksniams: išoriniams- augančiai konkurencijai tarp tokio pobūdžio parduotuvių, į kurią, laiku nesureagavus, mažėja realizacinės pajamos; vidiniams – veiklos sąnaudų (elektros energijos, komunalinių paslaugų, transporto išlaidų, ryšių paslaugų) išaugimui.
Tarkime, dėl išaugusios konkurencijos įmonės realizacinės pajamos kasmet su.mažėja arba padidėja 2 %.

Projekto pelningumo svyravimų (rizikos) įvertinimas

12 lentelė
Eil
Nr. Variantas / Rodikliai Veiklos metai

I -ieji II – ieji III -ieji

Bazinis variantas (0 %)
1. Realizacinės įplaukos be PVM Lt 2975900 4061610 5438069
2. Prekių pirkimo išlaidos savikaina Lt 2289153 3124315 4183130
3. Ūkinės veiklos išlaidos Lt 118933 119548 124399
4. Bendrasis pelnas Lt 567814 817747 1130540
5. Grynasis pelnas Lt 431538 621488 859211

Optimistinis variantas (+2%)
1. Realizacinės įplaukos be PVM Lt 3035418 4142842 5546830
2. Prekių pirkimo išlaidos savikaina Lt 2289153 3124315 4183130
3. Ūkinės veiklos išlaidos Lt 118933 119548 124399
4. Bendrasis pelnas Lt 627332 898979 1239301
5. Grynasis pelnas Lt 476772 683224 941869

Pesimistinis variantas (-2%)
1. Realizacinės įplaukos be PVM Lt 2916382 3980378 5329308
2. Prekių pirkimo išlaidos savikaina Lt 2289153 3124315 4183130
3. Ūkinės veiklos išlaidos Lt 118933 119548 124399
4. Bendrasis pelnas Lt 508296 736515 1021779
5. Grynasis pelnas Lt 386305 559751 776552

NPVbaz= – 70 000 + + + = – 70000 + 1551471= 1481471
NPVopt= – 70 000 + + + = – 70000 + 1705717= 1635717
NPVpes= – 70 000 + + + = – 70000 + 1397225 = 1327225

Realizacinių pajamų sumažėjimas (padidėjimas) (% per metus) Bazinis variantas (0 %) Optimistinis variantas (+2%) Pesimistinis variantas (-2%)
Grynoji dabartinė vertė 1481471 1635717 1327225
Atsipirkimo periodas metais 0,16 0,146 0,18Išvados
1. UAB “MAIRA” prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per pirmus metus, realizacinių įplaukų suma sudaro 3503977,2 Lt.
2. Projekto finansinė analizė parodė, kad įmonė bus pelninga.
3. Ekonominių rodiklių skaičiavimo rezultatai leidžia tikėtis sėkmingo projekto įgyvendinimo.
4. Didelę reikšmę ekonominių rodiklių kitimui, taip pat projekto efektyvumui turi diskonto (palūkanų) normos kitimas, konkurencija, mažinanti realizacines pajamas bei veiklos sąnaudų augimas.Literatūra
1. Bagdonas E. Kazlauskienė E. Biznio įvadas. – Kaunas, 1998.
2. Jovaiša A. Kaip parengti verslo planą. – Pačiolis, 1996.
3. Jasiūnienė J. Rinkevičienė B., Vilkelis R., Žigutienė O. Įmonės steigimas. – Vilnius, 1999.
4. Kalčinskas G. Buhalterinės apskaitos pagrindai.- Pačiolis, 1997.

5. Pajuodis A. Prekybos marketingas.- V.,-2002.

Leave a Comment