UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” ryšių su visuomene projektas

TURINYS

ĮVADAS 3
1. RYŠIŲ SU VISUOMENE SAMPRATA 4
2. UAB “KLAIPĖDOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS” CHARAKTERISTIKA 6
2.1. Verslo srities aprašymas, tikslai ir orientyrai 6
2.2. Įmonės istorija 7
3. BENDROVĖS SWOT ANALIZĖ 10
3.1. Išorinės aplinkos analizė 10
3.2. Vidinės aplinkos analizė 11
4. UAB “KLAIPĖDOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS” ĮVAIZDIS 13
4.1. Bendrovės ryšiai su darbuotojais 13
4.2. Bendrovės ryšiai su klientais 14
4.3. Bendrovės ryšiai su tiekėjais partneriais 15
5. SIŪLOMI RYŠIŲ SU VISUOMENE VEIKLOS GERINIMO KELIAI 16
5.1. Ryšių su visuomene gerinimas per naująsias technologijas 16
5.1.1. Interaktyvieji ryšiai su visuomene 16
5.1.2. Ryšių su klientais gerinimas per elektroninę prekybą 17
5.2. Ryšių su visuomene gerinimas pasitelkiant informacinius leidinius 18
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 19
LITERATŪROS SĄRAŠAS 21
PRIEDAI 22ĮVADAS
Akivaizdu, kad šiandien informacija masinėmis visuomenės informavimo priemonėmis sklinda labai greitai. Įmonei, nesvarbu ar ji didelė ar maža, yra labai aktualu kokios kalbos pasiekia jos klientus ir kaip tai juos veikia.
Didėjant konkurencijai, kiekvienos įmonės sėkmė priklauso nuo visuomenės nuomonės apie ją ir jos veiklą, ir jei firmai pavyksta suformuoti teigiamą įvaizdį, jai daug lengviau siekti savo tikslų. Svarbu ne tik tinkamai pagaminti, pateikti prekę ar atlikti kitus veiksmus, bet ir rūpintis, kad visuomenė tai žinotų bei teisingai suprastų. Todėl kiekviena įmonė viešumą stengiasi panaudoti savo naudai, pasitelkdama į pagalbą specifinę veiklą – ryšius su visuomene.
Ryšiai su visuomene yra pakankamai nauja, tačiau šiuo metu labai aktuali tema, kadangi tai neatsiejamas kiekvienos organizacijos, taip pat ir mano nagrinėjamos UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”, kuri nori turėti visuomenės palankumą, gerą vardą, gyvavimo pagrindas.
Šio darbo objektas – UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”, kurios pagrindinė veikla mažmeninė prekyba paklausiomis statybinėmis medžiagomis, ryšių su visuomene veiklos projektas.
Pagrindinis šio darbo tikslas – pateikti išsamią sampratą apie ryšius su visuomene bei, įvertinus UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” vidinius ir išorinius ryšius, grėsmes ir galimybes, pateikti ryšių su visuomene veiklos gerinimo modelį, kuris padėtų įmonei sukurti gerą įvaizdį.
Darbo tikslui įgyvendinti buvo suformuluoti šie uždaviniai:
 surinkti, susisteminti, išanalizuoti ir panaudoti teorinę medžiagą;
 apibrėžti ryšių su visuomene sampratą ir svarbą;
 pateikti bendrą informaciją apie nagrinėjamą bendrovę;
 atlikti bendrovės išorinės bei vidinės aplinkos analizę;
 įvertinti bendrovės įvaizdį;
 įvertinti bendrovės ryšius su darbuotojais, klientais, tiekėjais bei partneriais;
 pasiūlyti galimus projektus, gerinančius bendrovės ryšius su visuomene.

Darbe pateikta informacija, visų pirma yra naudinga bendrovės savininkams, kuriems pravartu žinoti, kokia situacija įmonėje yra šiuo metu, tai yra kas gerai, kas blogai ir ką reikia daryti, norint pagerinti bendrovės ryšius su visuomene.
Rašant šį darbą buvo panaudoti A. Hajamo, P. Kotler, A. Nugaraitės, A. Pajuodžio, V. Pranulio ir kitų autorių darbai.1. RYŠIŲ SU VISUOMENE SAMPRATA
Ryšiai su visuomene yra speciali vadybos funkcija, kuri padeda sukurti ir išlaikyti abipusę komunikaciją, pritarimą ir bendradarbiavimą tarp institucijos ir visuomenės.
Ryšiai su visuomene – tai veikla, kuria siekiama visuomenėje bei tam tikrose jos grupėse suformuoti teigiamą įmonės įvaizdį ir sukurti pasitikėjimo bei supratimo atmosferą (Pranulis V. ir kiti, 2000).
Ryšių su visuomene reikalingumą apsprendžia pati visuomenė, apimanti daugybę sąveikaujančių elementų. Šios veiklos paskirtis gerinti šią sąveiką, nustatyti ir nuolat palaikyti efektyvius komunikacinius ryšius tarp asmenų, institucijų, bendruomenių, organizacijų ir visuomenės apskritai.
Šį darbą įmonėse, priklausomai nuo jos dydžio, gali dirbti vienas arba keli į specialų ryšių su visuomene skyrių suburti specialistai. Be to, yra ir specialių agentūrų, teikiančių šios srities paslaugas.
Pajuodis A. (2002) savo knygoje rašo, kad svarbiausios ryšių su visuomene priemonės yra:
 Darbas su visuomenės informavimo priemonėmis: interviu spaudai, radijui ir televizijai, spaudos konferencijos, laidos per radiją ir televiziją apie įmonę, reportažai ir kt..
 Publikacijos: ataskaitos apie firmos padėtį, prospektai, brošiūros, įmonės laikraščiai ir kt..
 Renginiai: spaudos konferencijos, seminarai, parodos, apdovanojimų įteikimas, atvirų durų dienos ir kt.
 Pokalbiai: pranešimai, prezentacijos, diskusijos ir kt.
 Kiti: dalyvavimas parodose, įmonei, visuomenei ar tam tikroms jos grupėms svarbiuose renginiuose, mokslo, meno, sporto rėmimas, premijų įsteigimas ir kt.
Viena svarbiausių ryšių su visuomene veiklos sričių yra sukurti visuomenės pritarimą institucijai. Tik įtikinus visuomenę teikiamų paslaugų ar gaminamų produktų kokybiškumu, priimamų sprendimų teisingumu, galima tikėtis palankumo ir pritarimo, sėkmingo bendradarbiavimo tarp institucijos ir visuomenės.
Kotler P. ir kiti (2003) savo knygoje pateikia ryšių su visuomene skyriaus funkcijas:
 ryšių su spauda arba spaudos agentūra. Naudingos informacijos rengimas ir skelbimas žiniasklaidoje, siekiant sukelti susidpmėjimą asmeniu, gaminiu ar paslauga;
 produkto viešinimo. Tam tikrų produktų populiarinimas;
 visuomeninių ryšių. Vietinių, nacionalinių ir tarptautinių santykių užmezgimas ir palaikymas;
 užkulisinės, lobistinės veiklos. Santykių su įstatymų leidėjais ir vyriausybės atstovais užmezgimas ir palaikymas, kad būtų galima daryti įtaką įstatymų leidimui ir apribojimams;
 santykių su investuotojais. Ryšių su akcininkais ir finansine bendruomene palaikymas;
 veiklos plėtros. Ryšių su rėmėjais ir ne pelno organizacijomis palaikymas finansinei ar savanorių paramai gauti.
Ryšių su visuomene veikloje institucija dažniausiai siekia dviejų tikslų: keisti visuomenės požiūrį ar elgesį, pritaikant jį prie savo veiklos pobūdžio, kad pastaroji galėtų veikti taip, kaip jai yra paranku. Antrasis – įtikinti visuomenę, siekiant pagerinti bendradarbiavimą su visuomene, tarpusavio supratimą.
Šiems tikslams pasiekti ryšių su visuomene specialistai naudoja daugybę priemonių – naujienas, viešąsias kalbas bei specialius renginius, bendrauja su įvairiomis kontaktinėmis auditorijomis per spaudą, pateikdami garso ir vaizdo medžiagą, bendrovės simboliką, aukodami pinigus ir laiką ryšių su visuomene veiklai.2. UAB “KLAIPĖDOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS” CHARAKTERISTIKA
2.1. Verslo srities aprašymas, tikslai ir orientyrai
AB “Šiaulių žemės ūkio technika” statybinės medžiagos, siekdama užimti didesnę rinkos dalį, greičiau reaguoti į konkurentų veiksmus, nusprendė nusipirkti prekybinius pastatus Klaipėdoje ir įsteigti šiame mieste prekybinę įmonę – UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos. Klaipėdos miestas įkurti tokio pobūdžio įmonę buvo pasirinktas todėl, kad:
• šiame mieste didelis gyventojų tankumas (2059,4 gyventojų/km2);
• palankios konkuruoti sąlygos;
• Klaipėdoje yra jūrų uostas, kurį būtų galima išnaudoti tiekiant prekes.
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” numato prekiauti paklausiomis statybinėmis medžiagomis, apdailos prekėmis, dažais, santechnikos įranga, įrankiais ir kitomis prekėmis. Paklausių rinkoje prekių ir tiesioginių tiekėjų pasirinkimui buvo pasiremta pagrindinio savininko AB “Šiaulių žemės ūkio technika” statybinių medžiagų darbuotojų (AB “Šiaulių žemės ūkio technika” statybinės medžiagos įkurta 1992 11 24) patirtimi. Statybines medžiagas planuojama parduoti galutiniams vartotojams ir pagal tiesiogines sutartis statybos organizacijoms bei kitoms prekybinėms įmonėms. Kuriant įmonę, buvo pasirinktas uždarosios akcinės bendrovės tipas. Šio tipo pasirinkimą lėmė kelios priežastys:
• ribota atsakomybė – už bendrovės veiklą savininkai atsako tik investuotais pinigais;
• neribota veiklos trukmė;
• savininkų pasikeitimo galimybė parduodant akcijas kitiems asmenims;
• lengvesnė paskolų ir investicijų gavimo ir veiklos plėtimo galimybė.
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” tikslas – siekti pelno, didinti bendrovės ir akcininkų turtą. Svarbiausias įmonės tikslas – pateikti paklausą turinčias prekes ir suteikti paslaugas, reikalingas vartotojų poreikiams tenkinti ir tokiu būdu gauti maksimalų pelną. UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” numato vykdyti tokią veiklą, kuri rinkoje formuotų kompetetingos įmonės, galinčios pateikti aukštos kokybės prekes ir paslaugas prieinamomis kainomis vidutinės socialinės grupės vartotojams, įvaizdį.
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” tikslai, reglamentuoti įstatuose:
• pelno siekimas;
• prekybos rinkos išplėtimas;
• finansinių išteklių centralizacija investicijų išplėtimui;
• glaudi kooperacija su kitomis bendrovėmis.
Artimiausi tikslai būtų šie:
1) per trejus metus pasiekti, kad firmos apyvarta padidėtų pusantro karto, kartu būtų tenkinami visi klientų kokybės reikalavimai;
2) ypatingą dėmesį skirti personalo mokymui, organizuojant seminarus;
3) ieškoti naujų statybinių organizacijų su kuriomis galima būtų pasirašyti bendradarbiavimo sutartis;
4) pasitelkiant įvairias rėmimo priemones bei kitais būdais plėsti realizavimo apimtis;
5) rengti muges, akcijas, siūlyti įvairias naujoves ir kitaip kelti firmos autoritetą.2.2. Įmonės istorija
AB “Šiaulių žemės ūkio technika” aukciono metu 2001 m. nupirko UAB “Gulsena” prekybinius pastatus ir tekstilės fabriko AB “Gulbė” gamybines patalpas. Viso nekilnojamo turto ir įrangos vertė – 2 000 000 Lt. Su buvusiais šių pastatų šeimininkais pasirašyta kredito sutartis, pagal kurią pinigai už šiuos pastatus bus išmokėti per antruosius projekto metus. Šių objektų pirkimui paimta iš AB “Vilniaus bankas” 1 200 000 Lt paskola, mokant 7,5  metinių palūkanų. Kreditas suteiktas už užstatą nekilnojamu turtu, o tai reiškia, kad jam grąžinti ir palūkanoms sumokėti bus įkeistas UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” įsigyjamas nekilnojamas turtas. Likusi dalis pinigų, t.y. 800 000 Lt, reikalingų pastatų ir įrangos įsigijimui, bus gauta iš įstatinio kapitalo, kuris sudarys 630 000 Lt ir apyvartinių lėšų.
AB “Šiaulių žemės ūkio technika” įsteigė filialą UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”. Ši įmonė įregistruota Klaipėdos miesto savivaldybėje 2001 m. sausio 16 d. Įmonė savo veiklą pradėjo 2001 m. gegužės 1 d. atidarydama prekybos centrą “Gulbė” (2.2.1. pav.)

2.2.1. pav. UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” prekybos centras “Gulbė”

UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” – savarankiška ūkiniu, finansiniu, organizaciniu ir teisiniu požiūriu įmonė, kurios kapitalas padalytas į akcijas.
Bendrovės įstatinis kapitalas – 630 000 Lt, kuris padalytas į 6300 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 100 (vienas šimtas) Lt. UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” steigėjai pateikiami 2.2.2. lentelėje.

2.2.2. lentelė
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” akcininkai
Eil.
Nr. Akcininko v.,
pavardė
(pavadinimas) Adresas
(buveinė) Akcijos
nominali vertė, Lt Įsigytų akcijų
skaičius,
1. UAB”Šiaulių žemės ūkio technikos” statybinės medžiagos Statybininkų g.6,
Kuršėnai,Šiaulių raj. 100 51
2. UAB”Šiaulių žemės ūkio technikos” autodetalės Sodo g.26, Šiauliai 100 15
3. UAB “Įrankiai” Sodo g.26, Šiauliai 100 5
4. UAB “Šiaulių medelynas” Rašytojų skersgatvis 8,
Kuršėnai, Šiaulių raj. 100 5
5. UAB “Valvėsta” Sodo g.26, Šiauliai 100 5
6. UAB “Egmasta” Sodo g.26, Šiauliai 100 5
7. V. Popovas Gegužių g.56, Šiauliai 100 14

Uždarųjų akcinių bendrovių valdymą reglamentuoja LR akcinių bendrovių įstatymas, kur yra numatyti tokie valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba, administracijos vadovas.
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymo teiginiu, kad akcininkai gali pasirinkti ir kitokią valdymo organų struktūrą, vietoje stebėtojų tarybos ir valdybos pasirinko tik valdybos organą ir taip padidino valdymo operatyvumą.
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” šiuo metu dirba 37 darbuotojai. Iš jų 6 – administracijoje, t.y. parduotuvės direktorius, pavaduotojas ūkio reikalams, vyr. finansininkė, buhalterė-kasininkė, buhalterė–kompiuterinio tinklo administratorė ir reikalų vedėja. Aptarnaujančiame personale dirba 18 darbuotojų, t.y. keturi vadybininkai (du iš jų dirba su statybinėmis organizacijomis ir du – prekių realizacijos srityje), penki skyrių viršininkai, aštuoni pardavėjai ir operatorė. Pagalbiniame personale dirba 13 darbuotojų, t.y. keturi vairuotojai, šeši krovėjai-pagalbiniai darbininkai, dvi valytojos ir elektrikas.
Bendrovėje dirbančiųjų žmonių amžius svyruoja nuo 22 iki 50 metų, tačiau didžioji dalis dirbančiųjų yra iki 35 metų amžiaus.

2.2.3. pav. Darbuotojų struktūra pagal išsilavinimą, procentais3. BENDROVĖS SWOT ANALIZĖ
3.1. Išorinės aplinkos analizė
POLITINĖ – TEISINĖ APLINKA
GRĖSMĖS GALIMYBĖS
1. Netobula mokesčių sistema;
2. Įstatymų nestabilumas bei nepalankių įmonei įstatymų bei teisinių aktų kūrimas. 1. Ryšiai su klientais. Laisvai sudaromos sutartys (pvz., su statybinėmis organizacijomis;
2. Ryšiai su konkurentais. Laisvos konkurencijos sąlygos, leidžiančios konkuruoti su kitomis analogišką produkciją teikiančiomis įmonėmis;
3. Ryšiai su finansinėmis institucijomis. Kreditų gavimo galimybės verslui plėsti;
4. Teisinė verslo apsauga.
EKONOMINĖ APLINKA
GRĖSMĖS GALIMYBĖS
1. Pirkėjų perkamosios galios svyravimai;
2. Aukštas nedarbo lygis, mažėjančios realios žmonių pajamos trukdo firmos veiklos vystymuisi;
3. Turimų rinkos segmentų galimas netekimas;
4. Galimas infliacijos atsiradimas;
5. Didėjantys mokesčiai. 1. Naujų ryšių paieška Lietuvoje ir užsienyje. Filialų kūrimas;
2. Stabili šalies ekonominė būklė;
3. Galimas gyventojų perkamosios galios didėjimas;
4. Firmos teikiamų prekių paklausos didėjimas;
5. Pigios darbo jėgos egzistavimas.
SOCIALINĖ – KULTŪRINĖ APLINKA
GRĖSMĖS GALIMYBĖS
1. Potencialios rinkos mažėjimas dėl žemo gimstamumo ir aukšto mirtingumo lygio;
2. Gyventojų koncervatyvumas, pasyvumas, nusivylimas dabartinėmis gyvenimo sąlygomis;
3. Didelis nuskurdusių žmonių skaičius.
1. Didėjantis vidutinės socialinės grupės galutinių vartotojų ratas;
2. Didėja gyventojų išsilavinimo lygis;
3. Didėja gyventojų poreikis šiuolaikiškai atsinaujinti savo gyvenamąjį būstą.

MOKSLINĖ – TECHNOLOGINĖ APLINKA
GRĖSMĖS GALIMYBĖS
1. Galimi informacinių technologijų netikslumai, gedimai;
2. Konkurentų pranašumas technologinių naujovių srityje. 1. Investicijos – įrengimų, technologijų įsigijimui bei darbo saugos ir darbo sąlygų gerinimui;
2. Modernizavimo išaugimas;
3. Plačios interneto galimybės;
4. Nauji, patogesni atsiskaitymo už prekes būdai;
5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas;
6. Techninės pažangos poveikis reklamos kūrimui.

GAMTINĖ APLINKA
GRĖSMĖS GALIMYBĖS
1. Kenksmingumas fizikinės taršos (triukšmo, vibracijos) atžvilgiu;
2. Naujų “švaresnių aplinkai” automobilių stoka. 1. Minimalus neigiamas poveikis atmosferai bei kraštovaizdžiui.

KONKURENCINĖ APLINKA
GRĖSMĖS GALIMYBĖS
1. Nauji konkurentai bei jų vienijimaisi;
2. Netikslus konkurentų stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimas;
3. Netikėtos konkurentų novatoriškos idėjos. 1. Geras įvaizdis visuomenėje;
2. Gera pozicija Klaipėdos miesto rinkoje;
3. Siūlyti klientams naujesnes bei kokybiškesnes prekes nei konkurentai;
4. Konkurentų žlugimas;3.2. Vidinės aplinkos analizė
MARKETINGO ASPEKTU
PRANAŠUMAI TRŪKUMAI
1. Investicijos į pateikimą, rėmimą, populiarinimą;
2. Parduodamos tik kokybiškos ir paklausios prekės. Tai užtikrina gerą firmos vardą;
3. Vadovas daug dėmesio skiria firmos įvaizdžiui, geram klientų aptarnavimui;
4. Naujausių prekių pateikimo galimybės 1. Spartėjantis rinkos konkurencingumas;
2. Sunki ekonominė padėtis mažina klientų skaičių;
3. Informacijos ir laiko trūkumas organizuojant marketingo krypties sprendimus, gali duoti nepageidautinų padarinių verslui;
FINANSINIU ASPEKTU
PRANAŠUMAI TRŪKUMAI
1. Nemaža dalis investicijų skiriama technologijų įsigijimui, darbo sąlygų bei firmos įvaizdžio gerinimui;
2. Gautas pelnas skiriamas įmonės veiklai plėsti;
3. Įmonė yra moki, nėra įsiskolinusi, sumoka visus mokesčius;
4. Įmonė yra finansiškai stabili. 1. Dideli paskolų procentai;
2. Kad būtų sudarytas apyvartinių lėšų fondas, apsieiti be bankų kreditų neįmanoma;
3. Didėjančios veiklos sąnaudos;
4. Daug įtakos turi šalies ekonominė padėtis, darbo užmokestis, pragyvenimo bei nedarbo lygis.
PERSONALO ASPEKTU
PRANAŠUMAI TRŪKUMAI
1. Įmonėje dirba didelę patirtį turintys darbuotojai, kurie išmano savo darbą;
2. Skatindami darbuotojų tobulėjimą ir lankstumą naujovėms įmonė organizuoja įvairius apmokymus, seminarus;
3. Draugiškas kolektyvas;
4. Darbuotojų motyvacija, rengiant įvairias šventes;
5. Aukšta aptarnavimo kultūra. 1. Kvalifikacijos kėlimo kursai reikalauja išlaidų;
2. Darbdaviai nesuinteresuoti mokėti priedus už viršvalandžius;
3. Kai kurių darbuotojų neatsakingumas;
4. Gali trūkti patirties dirbant su naujomis technologijomis, galimos klaidos.
ORGANIZACIJOS KULTŪROS ASPEKTU
PRANAŠUMAI TRŪKUMAI
1. Darbuotojų ir įmonės interesų derinimas;
2. Optimistiški įmonės ateities lūkesčiai. 1. Nepakankamas motyvacijos lygis.4. UAB “KLAIPĖDOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS” ĮVAIZDIS
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” ryšių su visuomene veiklą sieja su savo identiteto ir įvaizdžio kūrimu. Pajuodis A. (2002) savo knygoje rašo, kad įmonės identitetas gali būti apibūdinamas kaip įmonės pasirinktas būdas parodyti save aplinkai, atspindintis įmonės filosofiją ir pabrėžiantis tuos įmonės bruožus, su kuriais ji nori būti siejama.
Tam tikras įmonės identiteto atspindys visuomenėje, jos vertinimo visuma yra įmonės įvaizdis.
Įmonės įvaizdis – tai abstrakti visos visuomenės ar tam tikrų visuomenės grupių nuomonė apie įmonę (Pranulis V. ir kiti, 2000).
Įmonės įvaizdis gali būti palankus ir padėti siekti firmos tikslų arba atvirkščiai. Pirmuoju atveju įmonė suinteresuota stiprinti jau sukurtą įvaizdį ir tik nežymiai keisti tam tikrus jo aspektus, antruoju – įvaizdžio keitimas turi būti kardinalus.
Mano nagrinėjama bendrovė siekia formuoti aukštą organizacinę kultūrą, filosofiją, išsikeldama misiją – teikti aukštos kokybės, paklausias ir palyginti nebrangias statybines medžiags bei prekių pristatymo paslaugas, patenkinant esamų ir potencialių vidutinės socialinės grupės galutinių vartotojų bei statybinių organizacijų poreikius. Užtikrinti gerą firmos vardą bei įvaizdį. Sudaryti darbuotojams idalias darbo sąlygas bei apmokėjimo sistemą už atliktus jų darbo rezultatus.
Tai vienas iš pirmųjų žingsnių siekiant palankaus požiūrio iš visuomenės. Tačiau akivaizdu, kad šiuo metu vizijos bei misijos tapo labai populiarios daugelyje organizacijų, taigi vien to nepakanka, norint išsiskirti iš kitų ir suformuoti teigiamą požiūrį į save.
Kiekviena įmonė išsikelia daugybę tikslų bei uždavinių, kaip tapti žinoma šalyje ar net pasaulyje, kaip tapti patikima, kaip suformuoti teigiamą įvaizdį, palankią atmosferą visuomenėje ir panašiai. Norint viso to pasiekti reikia daug dirbti ir įgyvendinti konkrečius veiksmus ryšių su visuomene srityje.4.1. Bendrovės ryšiai su darbuotojais
Darbuotojai yra viena iš organizacijos institucijų. Labai svarbu tai kas vyksta įmonės viduje, tai yra ryšiai su darbuotojais arba kitaip sakant vidinė komunikacija. UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” neturi specialaus už ryšius su visuomene atsakingo darbuotojo, šį darbą galima sakyti dirba bendrovės vadybininkai, taip pat iš dalies ir prekybos centro “Gulbė” pardavėjai. Taigi galima sakyti, kad jie yra firmos įvaizdžio perteikėjai, nes būtent jie, tiesiogiai bendraudami su klientais, partneriais, skleidžia informaciją apie įmonę.
Taigi norint formuoti teigiamą bendrovės įvaizdį, vadovai pirmiausiai turi pasirūpinti savo darbuotojais ir jų požiūriu į organizaciją. Panašu, kad mano nagrinėjama bendrovė tuo keliu ir žengia. Visi naujai priimami darbuotojai yra apmokomi, o vėliau siunčiami į įvairius kvalifikacijos kėlimo kursus bei tiekėjų rengiamus seminarus, naujų prekių pristatymus, parodas. Bendrovės vadovas siekia palaikyti gerus santykius su darbuotojais, propaguoja demokratinį valdymo stilių, įtraukdamas savo pavaldinius į įvairius pasitarimus, tam tikrų sprendimų priėmimą. Bendrovėje valdymas vyksta iš “viršaus” į “apačią”, taigi visi darbuotojai reikiamą informaciją ar užduotis gauna iš savo tiesioginių viršininkų. Horizontali administracija vyksta užduotis paskirstant formalizacijos būdu, tai yra pareigybiniai sąrašai, įsakymai.
Bendrovėje taip pat taikomos tam tikros motyvacijos programos kaip šventinių vakarų organizavimas, darbuotojų gimtadienių paminėjimai ir panašiai. Taip pat kiekvienais metais yra renkamas geriausias prekybos centro “Gulbė” darbuotojas. Visi preybos centro darbuotojai turi specialią aprangą su bendrovės logotipo inicialais. Svarbu ir tai, kad darbuotojai prekes prekybos centre gali pirkti su tam tikra nuolaida. Taigi akivaizdu, kad bendrovė siekia jog jos darbuotojai pripažintų ir vertintų firmos identitetą, ir savo požiūrį perduotų visuomenei.4.2. Bendrovės ryšiai su klientais
Klientai taipogi yra viena iš organizacijos institucijų. Geri ryšiai su klientais yra vienas iš bendrovės sėkmės garntų. Nuo to, ką klientai apie įmonę galvoja, priklauso ar jie čia lankysis, pirks prekes, ar ne. Todėl bendrovės vadybininkų ir kitų darbuotojų pareiga rūpintis tuo, kad klientų požiūris į įmonę būtų teigiamas, o jei taip nėra, tai imtis priemonių, kad tai būtų pasiekta.
Bendrovės darbuotojai yra pasirengę suteikti visą reikiamą informaciją apie bendrovės prekes. Yra leidžiami lankstinukai, laikraštukai su prekių asortimentu, kuriuos kiekvienas klientas gali įsigyti prekybos centre “Gulbė”. Pardavėjai – konsultantai išklauso visus skundus dėl iškilusių nesklandumų naudojant įsigytą prekę ir esant reikalui ją pakeičia į tinkamą. Darbuotojai vadovaujasi taisykle, kad “klientas visada teisus”.
Akivaizdus klientų pasitikėjimas įmone atsiranda tada, kai teigiama informacija, nuomonė apie įmonę ima sklisti “iš lūpų į lūpas”. Suprantama, tai dar nereiškia, kad “iš lūpų į lūpas” perduodama informacija yra svarbesnė nei reklaminiai skelbimai. Tačiau, faktas lieka faktu: kai vieni vartotojai kalba, kiti klausosi. Viename iš ankstesnių savo darbų, tirdama UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” reklaminę politiką atlikau respondentų anketinę apklausą ir išsiaiškinau, kad net 31% apklaustųjų (žr. 1 priedą) apie įmonę sužinojo iš kitų žmonių (pažįstamų, draugų, artimųjų).
Vartotojo žodis – tai patikimiausias informacijos apie įmonę šaltinis. Klientų tarpusavio kalbos apie bendrovę labai veikia įmonės pastangas pritraukti naujus vartotojus, taip pat ir išlaikyti senus. Taigi galima sakyti, kad bendrovė turi nemažą klientų pasitikėjimą, kurį privalo išlaikyti ar net padidinti, kad informacija “iš lūpų į lūpas” sklistų ir toliau. Tačiau iškyla klausimas, kaip būtų galima daryti įtaką klientų kalboms. Pirmiausia reikia, kad siūlomos prekės kuo nors išsiskirtų, pavyzdžiui aukštesne kokybe, ar geresne kaina. Antra – savo bendrovės vardu surengri ką nors įsimintino, kas patrauktų klientų dėmesį, pavyzdžiui mugę ar kokį nors kitą renginį. Trečia – panaudoti įdomius pardavimų rėmimus ir originalius suvenyrus. Tušinukai ir blanknotai su bendrovės pavadinimu jau seniai visiems klientams įprasti suvenyrai, todėl bendrovė turi sugalvoti ką nors originalaus ir neįprasto, kad pamačius tą daiktą kiltų klausimas iš kur jis.

4.3. Bendrovės ryšiai su tiekėjais, partneriais

Labai svarbu palaikyti gerus santykius su tais, kurie suteikia resursų bendrovės veiklai, tai yra tiekėjais, akcininkais, bankais ar kitomis finansinėmis institucijomis, draudimo kompanijomis ir panašiai.
Bendrovė stengiasi laiku grąžinti visas skolas tiekėjams tam, kad jų neprarasti ir kad ateityje pasiekti geresnių sandėrių, didesnių nuolaidų.
Per rengiamus visuotinius akcininkų susirinkimus bendrovės akcininkams yra pateikiama visa reikalinga informacija apie įmonės veiklą jos finansinę būklę.
Taip pat labai svarbu savo patikimumą, gerą įvaizdį parodyti finansinėms institucijoms siekiant palankesnių sąlygų gauti kreditus paskolas ir panašiai.5. SIŪLOMI RYŠIŲ SU VISUOMENE VEIKLOS GERINIMO KELIAI
Akivaizdu, kad bendrovė yra gana populiari. Prie to nemažai prisidėjo kiekvienais metais, prekybos centre “Gulbė” rengiamos mugės, į kurias yra kviečiami visi bendrovės partneriai, statybinių organizacijų atstovai, tiekėjai, akcininkai, svečiai bei klientai. Akcininkai bei įmonės partneriai gali stebėti, kaip vyksta darbas, gauti visą jiems rūpimą informasiją. Mugė tęsiasi dvi dienas, jos metu rengiamos akcijos, loterijos, taikomos įvairios nuolaidos, rengiama pramoginė programa. Tokiu būdu pritraukiama daugiau klientų, o tuo pačiu gerėja ir ryšiai su visuomene. Todėl siūlyčiau bendrovei ir toliau tęsti šią tradiciją, nes ji labai prisideda prie teigiamo įmonės įvaizdžio kūrimo.5.1. Ryšių su visuomene gerinimas per naująsias technologijas
5.1.1. Interaktyvieji ryšiai su visuomene
Technologinės aplinkos pokyčių greitis smarkiai didėja ir tai daro vis didesnę įtaką kiekvienos įmonės veiklai. Akivaizdu, kad sparčiai modernėjančios technologijos įvairių lengvatų, pavyzdžiui, lizingo paslaugų dėka tampa ne prabangos dalyku, o gyvenimo dalimi kiekvienam iš mūsų. Vis dažniau mes nebegalime išsiversti be kompiuterio, įvairių kompiuterinių programų, interneto pagalbos. Interneto atsiradimas mūsų gyvenime įnešė nemažai pokyčių. Akivaizdžiai pasikeitė organizacijų darbo kokybė, sparta ir efektyvumas į jų veiklos procesus įdiegus kompiuterines technologijas.
Internetas, įvairūs tinklalapiai yra kasdien vis labiau populiarėjančios informacinės technologijos. Vis dažniau plečiasi interneto sąsajos su verslu, nes šiuo metu kažin ar dar yra organizacijų, kurios nežinotų, kas tai yra internetas ir kurios nesinaudotų jo paslaugomis, juolab kai internetas tiesiogiai veikia bendrovės ryšius su visuomene.
Ryšiai su visuomene šiuo metu susiduria su interneto atverimomis galimybėmis pasiekti vartotojus ir kitas tikslines auditorijas. Frazė “jei tavęs nėra internete – tavęs nėra” (Bogatyriova A., 2000) skatina neatsilikti ir žengti koja kojon su informacnėmis technologijomis. Internetu bendrovė gali teikti įvairaus pobūdžio informaciją, bendrauti su klientais, pagaliau perkelti į jį visus verslo procesus. Todėl UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” būtų labai naudinga susikurti savo tinklalapį, kurio dėka bendrovė galėtų greitai, sąlyginai nedidelėmis sąnaudomis plačiai auditorijai pranešti patenkintų vartotojų nuomonę, pateikti informaciją, kur atsispindėtų bendrovės vizitinė kortelė, tai yra reikalingiausia informacija, pavyzdžiui, logotipas, duomenys ryšiams palaikyti, veiklos aprašymas, gal būt net ir trumpa firmos vystymosi istorija. Tokia informacija būtų naudinga ir klientams, ir tiekėjams, ir partneriams, ir pagaliau studentams, besidomintiems įmonės veikla. Internetinėje svetainėje taip pat vertėtų patalpinti reklaminį bukletą, tai yra katalogą su siūlomų prekių bei paslaugų asortimentu, kainomis, naujienas apie rengiamas akcijas, loterijas, muges ir panašaus pobūdžio informaciją.
UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” sukurdama internetinę svetainę pagerintų klientų aptarnavimą, bendrovei atsirastų galimybė susirasti naujų klientų, sumažinti išlaidas reklamai, personalo darbo krūvį, paprašyti lankytojus užpildyti klientų apklausos anketas ir taip atlikti įvairius tyrimus, pavyzdžiui, norint išsiaiškinti tam tikrą visuomenės nuomonę apie kokį nors objektą.
Bendrovė taip pat galės viešai reaguoti į įvykius, ypač į įvairius nepalankius jai reiškinius. Interneto svetainės nauda ir tame, kad yra geriau kontroliuojamas pranešimo vartotojui vieningumas, be to vartotojo atsakas ir grįžtamasis ryšys gali būti gautas per akimirksnį.
Internetinės svetainės šiandieninėse organizacijose labai populiarus dalykas. Daugelis klientų, norėdami ką nors sužinoti apie įmonę, pirmiausiai pasitelkia interneto paslaugas, ir jei čia neranda reikiamos informacijos gali labai neigiamai atsiliepti apie tokią bendrovę, netgi palaikyti ją “nerimta” ir panašiai.
Taigi siūlyčiau UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” kaip įmanoma greičiau susikurti internetinę svetainę, nes tai yra vienas iš ryšių su visuomene gerinimo kelių.5.1.2. Ryšių su klientais gerinimas per elektroninę prekybą
Taigi ne paslaptis, kad internetas yra greitas, patogus, modernus ir efektyvus informacijos skleidimo būdas. Todėl mūsų šalyje vis labiau pradeda plėstis elektroninė prekyba, o įstojus į Europos Sąjungą, ši moderni prekybos rūšis mano manymu gali tapti labai populiari. Todėl siūlyčiau UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” pasirinkti elektroninio verslo ir naujos kartos elektroninių paslaugų plėtojimo strategiją ir kaip modernią plėtros kryptį bei efektyvų ryšių su visuomene (klientais) gerinimo būdą, vystyti elektroninę prekybą.
Interneto portaluose galima rasti firmų kurios padeda susikuri savo elektronines parduotuves. Kaip pavyzdį galiu pateikti tai, kad UAB “Omnitel” elektroninės prekybos portale (www.muge.lt.) firmos gali susikurti ir pateikti savo parduotuves. Elektroninė prekyba – tai interneto naujovių išbandymas, kartu ir reklama, firmos įvaizdžio kūrimas, patogesnė ir greitesnė klientų aptarnavimo galimybė.
Taigi UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” būtų pravartu pasidomėti tokiomis galimybėmis ir įvertinti jų naudą ir per artimiausius metus atidaryti elektroninę parduotuvę. Bendrovė nepirkdama brangios techninės ir programinės įrangos turi galimybę greitai ir nebrangiai atidaryti saugią ir kokybišką elektroninę parduotuvę, o tai labai naudinga atsižvelgiant į tai, kad bendrovė tokiu būdu gali pagerinti firmos įvaizdį, bei ryšius su klientais.
Nesvarbu, kad ši moderni verslo šaka dar nėra labai pelninga mūsų šalyje, tačiau ji be galo perspektyvi ir investuodama UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” tikrai išloštų bent jau ryšių su visuomene atžvilgiu.
Taip pat reikia nepamiršti, kad tai puiki galimybė užmegzti santykius su užsienio partneriais, kurie gali suteikti puikias progas tarptautiniams ryšiams su visuomene vystyti.5.2. Ryšių su visuomene gerinimas pasitelkiant informacinius leidinius
Ne pirmus metus bendraudama su UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”, rašydama įvairius projektus, kursinius darbus labai daug laiko sugaišdavau, kol surinkdavau visą man reikalingą medžiagą. Reikėdavo atitraukti darbuotojus nuo darbo, kad jie suteiktų man rūpimą informaciją, todėl dažnai pagalvodavau, kaip būtų gerai jei bendrovė turėtų tokį leidinį, kur būtų susisteminta visa informacija apie jos veiklą. Manau, kad toks informacinis leidinys būtų naudingas ne tik darbus rašančiam studentui, bet ir bendrovės akcininkams, partneriams, tiekėjams, finansinėms institucijoms ir panašiai.
Taigi, siūlyčiau UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” kiekvienais metais išleisti po tokį informacinį leidinį, kurį būtų galima pavadinti metine ataskaita ar panašiai. Šiame leidinyje turėtų atsispindėti:
 bendrovės misija, vizija, vertybės, strategija, tikslai;
 kas yra bendrovės klientai;
 ką bendrovė siūlo klientams, tai yra paslaugos bei prekės;
 finansinių rodiklių dinamika;
 rinkų apžvalga;
 pagrindiniai įvykiai;
 vadovo žodis;
 bendrovės struktūra, jos darbuotojai;
 visos finansinės ataskaitos ir kita naudinga informacija.
Taip pat reikalingas ir toks leidinys, kur būtų aprašoma bendrovės istorija, tai yra kaip ir kur ji susikūrė, kas tą paskatino, kas yra įkūrėjai ir panašiai.
Manau, kad tokie leidiniai tikrai būtų naudingi UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” ryšiams su visuomene gerinimui.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Kaip jau buvo minėta įvade, šio darbo tikslas buvo – įvertinti UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” vidinius ir išorinius ryšius, grėsmes ir galimybes bei pateikti ryšių su visuomene veiklos gerinimo modelį, kuris padėtų įmonei sukurti gerą įvaizdį.
Atlikus darbą galima pateikti tokias išvadas:
1. mokslinės literatūros ryšių su visuomene tema nėra labai daug, tačiau atskirų skyrių rašančių šia tema galima rasti vadybos bei marketingo knygose;
2. viena svarbiausių ryšių su visuomene veiklos sričių – sukurti visuomenės pritarimą institucijai, nes tik tokiu atveju galima tikėtis palankumo, pritarimo bei sėkmingo bendradarbiavimo tarp institucijos ir visuomenės.
3. išorinės bei vidinės aplinkos analizė parodė, kad:
 nors įmonė yra dar pakankamai “jauna”,tačiau ji finansiškai stabili, moki, pradedanti gauti pelną, nėra įsiskolinusi. Todėl reikėtų ir toliau išlaikyti gerą firmos vardą, aukštą aptarnavimo lygį, laiku atsiskaityti su klientais ir darbuotojais. Reikia stengtis plėsti prekybą, ieškoti naujų ryšių Lietuvoje bei užsienyje;
 svarbu didinti reklamos kiekį informuojant esamus ir potencialius klientus apie įmonės veiklą, prekes. Daugiau dėmesio skirti darbuotojų pageidavimams, bei siūlymams. Ir toliau kelti darbuotojų kvalifikaciją įvairiuose seminaruose;
 bendrovė turi palaikyti gerus ryšius su tiekėjais. Nuolat sekti situaciją rinkoje, atlikti tyrimus, kurie įmonei suteiktų informaciją apie visuomenės nuomonę. Efektyviau reaguoti į skatinimo metodus bei priemones – tai duotų įmonei didesnį pelną, palaikytų pripažinimą, pritrauktų naujus klientus;
4. UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” ryšių su visuomene veiklą sieja su savo identiteto ir įvaizdžio kūrimu;
5. bendrovė neturi specialaus už ryšius su visuomene atsakingo darbuotojo,šias pareigas atlieka bendrovės vadybininkai, taip pat iš dalies ir prekybos centro “Gulbė” pardavėjai;
6. bendrovės vadovas propoguoja demokratinį valdymo stilių, siekia gerų santykių su darbuotojais įvairių motyvacinių, kvalifikacinių programų pagalba;
7. vienas iš bendrovės tikslų – pasiekti, kad įmonės darbuotojai pripažintų ir vertintų firmos identitetą, ir savo požiūrį perduotų visuomenei;
8. vienas iš bendrovės sėkmės garantų – geri ryšiai su klientais; atliktas tyrimas parodė, kad bendrovė turi nemažą klientų pasitikėjimą, kurį privalo išlaikyti ar net padidinti, kad informacija “iš lūpų į lūpas” sklistų ir toliau.
Per artimiausius metus bendrovei siūlyčiau įgyvendinti šiuos ryšių su visuomene gerinimo projektus:
1. prie bendrovės populiarumo labai prisidėjo rengiamos mugės, todėl verta šią tradiciją tęsti ir toliau, nes tai padeda gerinti įmonės įvaizdį;
2. UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” būtų labai naudinga susikurti savo tinklalapį, kurio dėka ji galėtų greitai, sąlyginai nedidelėmis sąnaudomis plačiai auditorijai pranešti įvairią informaciją ir taip pagerinti ryšius su visuomene;
3. siūlau bendrovei atidaryti saugią ir kokybišką elektroninę parduotuvę ir tokiu būdu pagerinti firmos įvaizdį. Tam tikslui bendrovė gali pateikti savo elektroninės parduotuvės projektą PHARE konkursui ir gauti struktūrinių fondų finansavimą;
4. kiekvienais metais bendrovei taip pat naudinga būtų išleisti informacinius leidinius, kuriuose būtų susisteminta klientams, partneriams, akcininkams, studentams naudinga informacija.LITERATŪROS SĄRAŠAS
1. Bogatyriova, A. (2000). Šaldytos braškės per internetą. Vadovo pasaulis Nr.11. Vilnius: Pačiolis;
2. Hajamas, A. (1999). Marketingas žaliems. Kaunas: Smaltijos leidykla;
3. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2003). Rinkodaros principai. Kaunas: Poligrafija ir informatika;
4. Nugaraitė, A. (1999). Ryšiai su visuomene: prabanga ar būtinybė? Vilnius: ALF Lietuvos Žurnalistikos centras;
5. Pajuodis, A. (2002). Prekybos marketingas. Vilnius: Eugrimas;
6. Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbonavičius, S., Virvilaitė, R. (2000). Marketingas. Vilnius: The Baltic Press;