UAB “IBM Lietuva“ veiklos strateginis planavimas

TURINYS

Santrauka
Įvadas………………………………………………………………3
1. Marketingo strategija……………………………………………………………….4
1.1. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė…………………………………………….5
1.2. Marketingo planavimas………………………………………………………………….8
1.3.Marketingo strateginio planavimo reikšmė………………………………………..9
1.4. Strateginio planavimo esmė…………………………………………………………..11
1.5. Marketingo strateginio planavimo proceso stadijos………………………….12
2. UAB “IBM LIETUVA” apibūdinimas………………………………………………………16
3. Strateginis planavimas UAB “IBM LIETUVA”…………………………………………19ĮVADAS
Strateginis įmonės veiklos planavimas šiandien labai aktyviai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir daugelio ekonominių sričių egzistavimo.
Aktyvios rinkos sąlygomis, kai prekių gamyba, paslaugų teikimas didėja arba gali didėti sparčiau negu gyventojų perkamoji galia, strateginis marketingo planavimas tampa viena svarbiausių priemonių tyrinėti rinką, pritraukti kuo daugiau klientų, formuoti jų poreikius ir taip paveikti, kad jie taptų nuolatiniais įmonės klientais. Kartu strateginis įmonės veiklos planavimas tampa ir vienu iš veiksmingiausių konkurencijos priemonių su kitomis prekybos įmonėmis, paslaugas teikiančiomis firmomis, kurios irgi siekia tokių pat tikslų.1. MARKETINGO STRATEGIJA
1.1. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė
Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei strategijos parengimas. Sudarydami rinkos strategiją, vadovai turi apsvarstyti organizacijos tikslinę rinką, produkto įvaizdį, kainų nustatymą,produktų politiką ir pardavimo strategiją.
Marketingo strategija yra organizacijos vadybos planas, reikalingas pasirinktiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Jame pateikiamos priemonės ir būdai, reikalingi organizacijos paskirčiai ir tikslam pasiekti.
Tikslinės rinkos segmentas. Svarbiausia marketingo strategijos problema yra tikslinės rinkos segmentas. Nustatydama rinkos segmentą, organizacija nusprendžia, ką ji aptarnaus.
Produkto įvaizdis. Kiekvienas produktas turi įvaizdį; produktą gaminančiai organizacijai geriausia sąmoningai išsirinkti įvaizdį savo produktui ir jį tobulinti.
Kainos nustatymo strategija. Organizacijos ir jos produkto įvaizdžio dalis yra produkto kaina. Bendrai kaina ir kokybė akivaizdžiai siejasi. Geresnės kokybės prekės paprastai kainuoja daugiau. Tačiau ne visuomet.
Vis dėl to žmonės suvokia, kad didesnėmis kainomis įkainuotos prekės yra geresnės, nepaisant, ar jos iš tikrųjų geresnės, ar ne. Puikus pavyzdys yra aspirino atvejis. Dėl maisto ir vaistų ministerijos nurodymų visoks aspirinas turi turėti tas pačiais veikliąsias sudedamąsias dalis. Aspirinas skiriasi arba apvalkalu arba rišamosiomis medžiagomis. Deja, milijonai žmonių, žinoma, skatinami reklamos, įsitikinę, kad amerikinės rūšys yra vertos didžiulio kainų skirtumo.
Antroji kainos nustatymo dalis yra antkainis. Organizacija gali parduoti mažomis kainomis ir tikėtis, kad didelė pardavimų apimtis kompensuos žemą antkainį. Kita organizacija gali parduoti didelėmis kainomis ir tikėtis, kad tai kompensuos mažą pardavimų apimtį.
Numatant kainos nustatymo politiką, svarbu nustatyti produkto kainos elastingumą. Jei kainos didinamos dešimt procentų, ar pardavimo apimtis sumažės mažiau ar daugiau negu dešimt procentų? Koks bus efektas jei konkurentai padidins savo kainas dešimt procentų.
Produktų asortimento politika. Kiekviena organizacija turi nuspręsti ką ji parduos. Ji turi nuspręsti, ar būti universaliu pardavėju, ar specialaus asortimento parduotuve, ar siūlyti paslaugas po pardavimo, ar prekių asortimento gylį ir plotį.
Pardavimo strategija glaudžiai susijusi su įvaizdžiu. Pardavimo strategija turi įtakos, ar kuriamos aukštos kokybės ar žemos kokybės įvaizdis. Planuojamasis rinkos segmentas yra svarbus veiksnys, pasirenkant pardavimų strategijos tipą. Produktas gali būti parduodamas įvairiai: gamintojas gali pardavinėti produktą tiesiogiai pasitelkęs pardavimo personalą, gali būti kviečiami gamintojų atstovai produkto pateikimui galima pasitelkti marketingo organizacija, ir taip toliau.
Apibrėždama pardavimo strategiją, vadovybė turi nepamiršti apskaičiuoti ir patikrinti kiekvienos alternatyvos kaštus.
Marketingo strategija pradedama rengti išanalizavus įmonės galimybes. Galimybės yra išorinės ir vidinės. Pranašumai įgyja įmonė turinti tokias pačias vidines galimybes kaip kita, bet sugebanti išorines aplinkos sąlygas panaudoti geriau negu jos konkurentai.
Pavyzdžiui, galimybės masiškai gaminti elektrinius įrengimus nagrinėja kelios įmonės. Šiuo atveju galimybes lemia:
1. Gerai suderinti dalykiniai ryšiai su prekių pateikimo dalyviais,
2. Patyrimas masiškai gaminti sudėtingus įrengimus,
3. Galimybės laikyti, demonstruoti ir pristatyti pirkėjams įrengimus.
4. Pirkėjų įsitikinimas, kad įmonė pajėgi gaminti geros kokybės įrengimus ir garantuoti tinkamą jų aptarnavimą.
Visos įmonės galimybės gali būti pavadintos jos galimybių kompleksu. Įmonės vystymosi perspektyvos labai priklauso nuo galimybių komplekso platumo ir įvairumo.
Nei viena įmonė negali garantuota dėl savo ateities jei ji orientuojasi tik į šiandienines prekes ir rinkas. Įmonė jaučia būtinumą kaupti naujas idėjas. Kartais visos suk…auptos idėjos turi menką ryšį su įmonėje vykstančiais procesais.todėl būtina sistemingai dirbti norint naujas idėjas keisti, priderinti prie įmonės veiklos ir perspektyvų. Įmonė negali panaudoti visų savo galimybių todėl, kad: nepakaks išteklių visoms galimybėms įgyvendinti; galimybės įmonei nevienodai patrauklios. Kas bus įgyvendinama priklauso nuo įmonės tikslų. Dažnai įmonė iškelia savo tikslą – padidinti pelną. Šiam tikslui pasiekti būtina suformuluoti marketingo tikslus. Marketingo tikslai gali būti:
• prekės modifikavimas;
• rinkos plėtimas;
• pardavimų mastų didinimas, efektyviau naudojant reklamą.
Tačiau tikslas pats savaime dar negarantuoja jo pasiekimo. Todėl būtina suformuluoti uždavinius šiems tikslams pasiekti. Uždaviniai turi būti konkretūs, išsprendžiami per nurodytą laikotarpį, nukreipti konkrečiam tikslui pasiekti. Siekiant anksčiau minėtųjų marketingo tikslų, uždaviniai būna tokie:
• modifikuoti prekę mažinant gamybos išlaidas;
• padidinti rinkos dalį (%);
• padidinti pardavimų mąstą (%);
marketingo strategijos aprengimo etapai:
• rinkos segmentavimas;
• tikslinių rinkų parinkimas;
• įėjimo į rinką metodų parinkimas;
• marketingo metodų ir priemonių parinkimas;
• įėjimo į rinką laiko parinkimas.
Pateikiama marketingo strategija iškeltiems uždaviniams įgyvendinti. Ji apima konkrečias strategijas susijusias su tikslinėmis rinkomis, marketingo programos elementais ir marketingo skirtų lėšų dydžių. Marketingo strategija – tai tikslus rinkos segmento, kuriam firma gamina prekes parinkimas. Marketingo direktorius turi parengti konkrečias strategijas kiekvienam marketingo programos elementui: prekei, kainai, prekių pateikimui, rėmimui. Galiausiai, būtina sudaryti marketingo biudžetą, skirtą strategijoms įgyvendinti.
Siekiant įgyvendinti marketingo strategija būtina sudaryti veiksmų programą atsakančia į tokius klausimus:
• kas bus padaryta?
• kada tai bus padaryta?
• kas tai darys?
• kiek tai kainuos?
Pavyzdžiui, įmonė pasirenka pardavimų skatinimą, kaip pagrindinę strategija siekiant užkariauti rinką. Todėl bus sudaroma pardavimų skatinimo priemonių planas.
Rinkos segmentavimo koncepcija remiasi teiginiu, kad bet kuria rinką sudaro atskiros dalys. Kiekvienos dalies pirkėjai apibūdina savitais poreikiais, vartojamo stereotipų ir elgesiu, todėl prekių paklausa svyruoja. Kiekvieno rinkos segmentui būdingos kitos prekių pardavimo galimybės. Prieš pradėdama rengti marketingo strategija, įmonė turi ištirti tokias kiekvieno segmento galimybes. Pavyzdžiui, firma nori įeiti į kelių tiesimo įrengimų rinką, kur labai stiprias pozicijas turi K firma. Betgi jos pozicijos negali būti vienodai stiprios visose rinkos segmentuose. Pirmas firmos uždavinys – nustatyti, kiek lėšų skiriama ir kokie kelių tiesimo tempai įvairiuose rajonuose bei šalyse taip pat vietas, kur firmos pozicijos silpnos, o kelių tiesimo įrengimų poreikis didelis, ir daugiausiai dėmesio skirti tiems segmentams.
Esant tokiai pat situacijai kitas segmentavimo principas – pagal pačių pirkėjų charakteristika. Gali būti privatūs rangovai ir komercijos firmos. Įmonė šią rinką gali segmentuoti pagal vartotojų darbų kiekį į stambius, vidutinius ir smulkius.
Dar vienas šios rinkos segmentavimo būdas – pagal konkrečius įrengimų tipus (pavyzdžiui, vikšrinius traktorius, stambius ratinius traktorius, savaeigius greiderius ir kt.). Firma I gali bandyti įeiti į rinką su tuo įrengimu, kurio paklausa ypač didelė.
Įmonė gali siekti užvaldyti kurį nors rinkos segmentą, jei jis tenkina tokias sąlygas:
• tuo metu yra pakankamai įmokų;
• turi šia prasme tolesnes plėtotės galimybes;
• turi nepatenkintų poreikių, kuriuos tam tikra įmonė gali sėkmingai patenkinti.
Jei įmonė planuoja pirmauti tik viename rinkos segmente, tokia strategija vadinama viena segmentine koncentracija. Kai įmonė rūpinasi iš karto keliais segmentais, tokia strategija vadinama daugiasegmentine koncentracija.
Įmonė gali pasiekti norima tikslą jei:
• įsigis kitos įmonės akcijų;
• …savarankiškai plėtos savo veiklą;
• bendradarbiaus su kitomis įmonėmis.
Pirmas būdas yra paprasčiausias ir naujausias. Jis praverčia tokiais atvejais, kai:
• įmonė neturi patirties šioje veiklos srityje;
• įmonei reikia greitai įeiti į rinką.
Savarankiško įėjimo būdas yra toks, kai firma mano, kad pirmauti galima tik organizavus savo pačios tyrimus ir parengus eksperimentinius pavyzdžius.
1. (Urbonavičius S. „Marketingas. Apie sudėtingus dalykus paprastai“.V., 1994, 44-47p.)1.2. Marketingo planavimas
Marketingo planavimas – tai jo tikslų siekimo būdas. Jis gali būti apibūdinamas tiesiog kaip mąstymo procesas, kuris skatina tikslingai kurti. Numatytiems tikslams pasiekti įmonėje sudaromas marketingo planas. Tai yra sudarymas projekto, programos arba metodo konkrečiam tikslui arba rezultatui siekti.
Marketingo plano pradžioje pateikiama trumpa svarbiausiųjų tikslų ir uždavinių suvestinė. Marketingo situacija dabar apibūdinama tikslinė rinka ir įmonės galimybės šioje rinkoje, tai yra rinkos dydis, pagrindiniai segmentai, tarpininkų poreikiai, konkurentai, prekių pateikimo kanalai ir šios rinkos prekių charakteristikos. įmonės vadovybė turi žiūrėti į ateitį ir numatyti pavojus, su kuriais gali susidurti prekės ir pati įmonė. Sakysim, kompanijos marketingo direktorius gauna tokią informaciją:
1. JAV gydytojai kreipiasi į kongresą, prašydami, kad ant kiekvieno cigaretės pakelio būtų nupiešta kaukolė ir užrašytas įspėjimas: ”Rūkymas kasdien sutrumpina jūsų gyvenimą vidutiniškai 7-iais metais”.
2. Nuolat mažėja vietų, kuriose galima rūkyti.
3. Dėl gamtinių ir kitų sąlygų numatoma, kad sumažės tabako derlius, o kartu padidės jo kaina.
4. Firmos laboratorijoje numatoma pradėti gaminti sveikatai nekenkiantį tabaką. Jei pasiseks, firma jį pradės gaminti. Firma galbūt pradės gaminti cigaretes, teikiančias vartotojams malonumą ir nekenkiančias sveikatai.
5. Labai didėja cigarečių poreikis užsienio, ypač besivystančių šalių, rinkose.
6. Kai kurios vartotojų grupės (iš jų ir vyriausybės) reikalauja leisti auginti ir parduoti tabako žaliavą.
Kiekviena ši informacija turi įtaka cigarečių gamybai. Pirmosios trys – tai pavojus firmai, o kitos trys galimybės.
Išnagrinėjąs su prekės gamyba susijusius pavojus ir galimybes, marketingo direktorius turi suformuluoti uždavinius ir numatyti su jų įgyvendinimų susijusias problemas. Uždaviniai turi būti tikslūs. Pavyzdžiui, įmonė siekia valdyti 15% rinkos o tuo metu ji valdo tik 10%. Taigi kyla problema kaip išplėsti rinką? Marketingo direktorius turi įvertinti visas su rinkos plėtimu susijusias problemas.
Marketingo strateginis planavimas – tai problemos sprendimo procesas, siekiant pritaikyti organizaciją jos ateities aplinkai. Tai yra procesas, kuriam vykstant būtina numatyti įvykius ir spręsti, kas įmanoma ir būtina padaryti, kad organizacija pasinaudotų galimybėmis ir gautų naudos, ir apsisaugotų nuo visko, kas trukdo jos sėkmei ir gresia išlikimui.
Formaliai marketingo strateginio planavimo esmę išreškia nuolatinis galimybių ir grėsmių, išorinių bei vidinių pranašumų ir trūkumų nustatymas, siekiant priimti kuo geresnius sprendimus galimybėms panaudoti ir išvengti grėsmių.
Marketingo strateginio planavimo proceso tikslas – nuolat nagrinėti organizacijos veiklą tiek dabarties, tiek ateities požiūriu ir numatyti strategines permainas, kad organizacija žengtų į įsivaizduojamą ateitį sėkmingai.
Strategijos sujungimas ir jos įgyvendinimo administravimas apima penkis skirtingus uždavinius:
1. Vadovybė turi pagrįsti verslo idėją ir sukurti organizacijos veiklą. Tai susiję su organizacijos paskirties (misijos) ir tikslų formulavimu;
2. Organizacijos paskirtis (misija) turi būti atspindėta (parodyta) ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose tiksluose;
3. Vadovybė turi sukurti organizacijos būseną ir ateities viziją atitinkančią strategiją;
4. Vadovybė privalo laiduoti, kad pasirinkta marketingo strategija būtų vykdoma veiksmingai ir duotų naudos;
5. Vadovybė privalo vertinti strategijos vykdymą ir daryti organizacijos paskirties, tikslų, strategijos arba jų įgyvendinimo pataisas, atsižvelgdama į patirtį besikeičiančias sąlygas, naujas idėjas ir galimybes. (Urbonavičius S. „Marketingas. Apie sudėtingus dalykus paprastai“.V., 1994, 81-83p.)1.3. Marketingo strateginio planavimo reikšmė
Strateginis mąstymas ir apgalvota marketingo strategija teikia organizacijai daug privalumu. Vienas svarbiausių privalumų tas, kad strateginiam planavime akcentuojama organizacijos konkurencinė prigimtis.
Marketingo strateginio planavimo procesas vadovui leidžia analitiškiau mąstyti apie organizaciją jos aplinką ir naudingo veikimo įvairias galimybes. Kadangi organizacija vis geriau pažįsta išorinę aplinką, savo trūkumus bei pranašumus, tai jos galimybės daryti veiksmingus savo strategijos pakitimus yra daug didesnis.
Antrasis svarbus marketingo strateginio planavimo privalumas tas, kad marketingo planas nustato įmonės ribas ir nurodo formalią organizacijos kryptį. Tai padeda savininkams, vadovams ir tarnautojams sutelkti dėmesį į konkrečius tikslus ir aktyviai jų siekti.
Trečiasis svarbus marketingo strateginio planavimo privalumas tas, kad jis leidžia vadovui imituoti popieriuje ateitį – tai nebrangus metodas, padedantis vadovui daryti geresnius sprendimus, įžvelgiant ateities galimybes. Organizacija gali panaudoti permainas kaip konkurencingumo didinimo priemonę, kaip parengiamos prisitaikymo prie kintančios aplinkos alternatyvos.
Be to strateginis planavimas sudaro prielaidas vadovybei:
1. Organizacija analizuoti kaip sistemą ir siekti, kad visos jos dalys veiktų sistemos naudai;
2. Netiesmukai reaguoti į dienos įvykius, bet orientuoti mąstymą ir veiklą į ateitį ir taip didinti organizacijos galimybes išvengti sunkumu;
3. Geriau vadovauti visai organizacijai, aiškiai suvokiant jos tikslus;
4. Greičiau ir lengviau priimti sprendimus, kai yra aiškus jų priėmimo kriterijai ir galimybės;
5. Parengti aiškias strategijas organizacijos tikslams pasiekti;
6. Racionaliai paskirstyti organizacijos išteklius;
7. Sujungti įvairius organizacijose padarytus strateginius sprendimus ir taip gerinti daugelio funkcijų koordinavimą;
8. Sudaryti pagrįstą realų planą ir taip išvengti darbuotojų frustracijas;
9. Įtraukti darbuotojus į strategijos formulavimą, svarbių sprendimų priėmimo procesus geriau panaudoti jų sugebėjimus. Daugiau žinantys apie organizacijos tikslus darbuotojai yra labiau motyvuoti, patenkinti ir labiau atsidavę organizacijai, suinteresuoti jos sėkme;
10. Marketingo planą naudoti kaip veiklos vertinimo priemonę;
11. Planavimo procese išsiaiškinti organizacijai palankias galimybės ir sėkmei pavojingas grėsmes. (Virvilaitė R. “Marketingas”(paskaitų konspektas) K., 1994, 56-58p.)1.4. Strateginio planavimo esmė
Strateginis planavimas yra formalus procesas, kuriam vykstant vadovai tiksliai apibrėžia savo planus raštu, analizuoja įvairių strategijų santykinį pranašumą ir susitinka aptarti veiklos, kuriai teikiama pirmenybė, kryptį. Marketingo strateginio planavimo procesas orientuotas į ateitį. Jam vykstant siekiama prognozuoti ateities aplinką. Planavimas yra susijęs su viskuo, kas gali paveikti organizacija, įskaitant šalies ūkį, technologija socialinius bei politinius veiksnius. Strateginis planavimas padeda numatyti ir spręsti svarbiausias problemas, susijusias su produktų, paslaugų, jų struktūros, organizacijos elgesio permainomis.
Strateginis planavimas – tai pasikartojantis procesas. Organizacijos paskirtis (misija) ir ilgalaikiai tikslai gali išlikti nepasikeitę keletą metų, o tų tikslų siekimo strategijos vis kinta, sąlygojamos nepaliaujamai besikeičiančios aplinkos, yra nuolat modifikuojamos siekiant didžiausio veiksmingumo.
Marketingo strateginio planavimo procesas dažnai atrodo kaip rungtynės tarp organizacijos ir jos aplinkos. Organizacijos vadovai stengiasi numatyti aplinkos pokyčius ir panaudoti juos organizacijos pranašumui. Kadangi aplinka nuolat keičiasi, todėl visuomet yra naujų kliūčių, stabdančių organizacijos pažangą. Organizacija gali veikti dviem būdais. Pirma, ji privalo būti aktyvi įgyvendindama iš anksto sukurtas savo strategijas. Antra, ji privalo veikti atsižvelgdama į naujas aplinkybes ypač į nenumatytas galimybes ir netikėtas grėsmes. Vadovai, siekiantys savo verslo sėkmės privalo strategiškai mąstyti apie savo organizacijos konkurencingumą ir jo pasikeitimus veikiant besikeičiančioms sąlygoms. Norėdami užtikrinti savo organizacijos konkurencinį pranašumą arba pasiekti pirmaujančią padėtį veiklos srityje, jie privalo skatinti, vadovauti ir ryžtingai įgyvendinti puolimo strategijas. Jie turi gerai pažinti savo verslo alinką, kad prireikus galėtų keisti strategiją. Be to, savo verslą jie turi išmanyti taip gerai, kad strategiją pakeistų veiksmingai.
2. Ilgalaikės sėkmės siekiantys organizacijos vadovai privalo sugebėti strategija ir formuluoti, ir įgyvendinti. Strategijos formulavimas apima organizacijos veiklos krypčių ir tikslų bei vadovavimo organizacijai numatymo. Strategijos įgyvendinimas yra visa, kas padaryta organizacijoje – organizacinis darbas, biudžeto sudarymas, motyvavimas, kultūrinis ugdymas, vadovavimas ir kt. – siekiant finansinių ir kitų strateginių rezultatų. (Virvilaitė R. “Marketingas”(paskaitų konspektas) K., 1994, 88p.)1.5. Marketingo strateginio planavimo proceso stadijos
Marketingo strateginio planavimo procesas prasideda kuriant arba naujai įvertinant organizacijos paskirtį. Šis pirmas žingsnis labai priklauso nuo vidinės ir išorinės aplinkos analizės nustatyto organizacijos profilio kitimo. Tolesnę veiklą sudaro: tikslo nustatymas, veiklos strategijos formulavimas, strategijos įgyvendinimas ir gautų rezultatų įvertinimas.
Strategijos planavimas yra nenutrūkstamas pasikartojantis procesas. Jį sudaro daug glaudžiai susijusių veiksmų. Bet kuriuo proceso elemento pasikeitimai neišvengiamai veiks kitus elementus. Vadinasi, vykstant ženklioms elementų permainoms ir siekiant apsisaugoti nuo pasenusių strategijų, planavimo procesas turi būti nuolatos kontroliuojamas.
Marketingo strateginio planavimo procesas susideda iš dviejų stadijų: analizės stadijos ir veiklos stadijos.
Analizės stadija
Analizės stadija susideda iš dviejų analizės tipų: išorės veiksnių analizės ir vidaus veiksnių analizės.
Išorės veiksnių analizė yra orientuota į ateitį ir nagrinėja išorinius veiksnius, nepriklausančius nuo organizacijų. Išoriniai veiksniai apima tokias veiksnių grupes: ūkio šakos, makroekonominius, socialinius, teisinius, tarptautinius bei technologinius. Vykstant analizės procesui nustatomos galinčios turėti poveikį organizacijos veiklai grėsmės ir galimybės, analizuojama išoriniai veiksniai, projektinės kryptys ir numatomi pokyčiai. Kai svarbūs išoriniai veiksniai jau nustatyti, numatomos šių veiksnių bei pokyčių poveikis organizacijai.
Vidaus veiksnių analizė įvertina organizacijos vidinius pranašumus ir trūkumus. Ji apima organizacijos išteklių kiekio ir kokybės nustatymui.
Analizės stadijoje tiksliai ir bešališkai nustatomi organizacijos išskirtinė kompetencija, tai yra konkurencinio pranašumo ir konkurencinio trūkumo sritys. Pasitelkę analizės eigoje gautą informaciją, sumanūs vadovai didina organizacijos kompetencines galimybes, įgyvendindami apsaugines priemones mažinančias esamų ar naujai atsirandančių grėsmių poveikį.

Veiklos stadija
Veiklos stadijoje analizės rezultatai susisteminami, nustatoma jų reikšmė ir jais vadovaujantis sudaromas organizacijos veiklos ir vadovavimo jai planas.
Pirmieji du veiklos stadijos etapai yra šie: 1.Organizacijos paskirties apibūdinimas ir 2. Organizacijos strategijos sudarymas. Kai tai padaryta, organizacijos paskirties formuluotė transformuojama į atitinkamus veiklos tikslus. Veiklos sėkmei tai lemiamas etapas. Pasiekiamus ir išmatuojamus tikslus turi turėti tiek visa organizacija,tiek funkciniai jos padaliniai. Visi tikslai suformuluojami aiškiai ir tiksliai.
Aprašius organizacijos paskirtį tikslus formuluojamos jos strategijos, kurios vėliau bus vertinamos lyginant su paskirties ir tikslų apibūdinimais.
Tolesnė marketingo strateginio planavimo pakopa yra specifinių strategijų formulavimas kiekvienos veiklos rūšies tikslams. Strategija tarsi įkvepia gyvybę tikslo formuluotei, nes paaiškinama, kaip bus siekiama vieno ar kito tikslo.
Strategija turi būti užrašoma. Strategijos formulavimas raštu naudingas kelias atžvilgiais: organizacija fiksuoja strategijas atmintyje, tai įpareigoję organizaciją įgyvendinti tas strategijas; organizacija tarsi pateikia aišku oficialų dokumentą, kokią ji numato veiklą, kokiomis priemonėmis ketina įvykdyti kiekvieną tikslą ir kokiais būdais gali išmatuoti savo veiklą. Organizacijai svarbu turėti rašytinį strateginį planą, jai tai yra nurodymai, kaip tvarkyti veiklą.
Strategija formuluojama ir įgyvendinama nuosekliai. Kai marketingo strateginio planavimo procesas yra baigtas, reikia išdėstyti atsakomybės ir sprendimų priėmimo organizacijoje tvarką. Tai tam tikru mastu irgi lemia strategijos įgyvendinimą.
Strategijos įgyvendinimas dažnai reikalauja, kad tam tikri skyriai organizacijoje koordinuotų pastangas. Kad pasirinkta strategija būtų įgyvendinama ir tvarkoma kvalifikuotai ir efektyviai, svarbu iš anksto numatyti integracijos mechanizmus. Kad pastangos būtų koordinuojamos atliekama apskaita bei kontrolė.
Kai s…trategija yra įgyvenama, jos vykdymas privalo būti tikrinamas siekiant nustatyti, ar strateginiai tikslai pasiekiami efektyviai. Tikrinimo rezultatai perduodami organizacijos vadovybei. Šis grįžtamasis ryšys praverčia tolesniajame strategijos formulavimo ir įgyvendinimo tiksle ir padidina būsimų sprendimų patikimumą.
Planuojant ateitį galima įvertinti bet kokius pokyčius, sukeltus strateginės veiklos. Grįžtamasis ryšys parodo esamų organizacijos tikslų ir strategijų tinkamumą arba permainų reikalingumą. Pavyzdžiui, organizacija įgyvendindama savo strategiją, gali pastebėti, kad jos strateginis tikslas yra per daug optimistiškas, ir ji, sudarydama strateginį planą, atsižvelgs į tai ir suformuluos kuklesnį tikslą. Žinoma, grįžtamasis ryšys gali parodyti, kad organizacijos strateginiai tikslai yra pasiekiami, bet strategijos įgyvendinimas yra prastas, todėl vadovai tolesniame strateginiame planavimo etape turi daugiau rūpintis strategijos įgyvendinimu.
Kadangi strateginis planavimas yra pasikartojantis procesas, tai grįžtamasis ryšys čia lemiamas sėkmės elementas. Organizacijoje svarbu nuolat analizuoti situaciją, įvertinti veiklą ir, atsižvelgiant į besikeičiančias sąlygas ir naujas galimybes, daryti organizacijos paskirties, tikslų strategijų arba pastarųjų įgyvendinimo pataisas.
Ne visi marketingo strateginio planavimo objektai kiekvieno planavimo laikotarpiai verti vienodo dėmesio. Organizacijos paskirties ir jos ilgalaikiai tikslai bus santykinai pastovūs, juos reikės mažiausiai koreguoti, o tų tikslų siekimo strategijos nuolat kinta dėl besikeičiančių sąlygų ir nenumatytų įvykių. Tikslai ir strategijos atnaujinami rečiausiai kasmet.1
Marketingo strateginio planavimo procedūra įvairiose organizacijose yra skirtinga. Tačiau ji turi atitikti kiekvienos organizacijos tikslus ir iš tikrųjų būti veiksminga. Yra keletas bendrų reikalavimų: išorinė aplinka turi būti atidžiai analizuojama norint nustatyti, kurie veiksniai, kokia kryptimi ir kokiu greičiu keičiasi; organizacija privalo pati ištirti savo pranašumus ir trūkumus: nustatyti kliūtis, trukdančias gerus organizacijos ir aplinkos ryšius, ir juos kūrybiškai pašalinti; visi galimi sprendimai turi būti peržiūrėti ir pasirinkta geriausia marketingo strategija. Strategija turi būti įgyvendinama kvalifikuotai ir efektyviai; strategijos įgyvendinimo rezultatai naudojami būsimajame strateginio planavimo etape.
Marketingo strateginio planavimo stadijos
Analizės stadija
• išorės veiksnių analizė;
• vidaus veiksnių analizė;
• išskirtinė kompetencija.
Veiklos stadija
• organizacijos paskirtis
• tikslai
• strategija
• strateginis planas
• įgyvendinimas
Marketingo strateginio planavimo pagrindus sudaro išorės veiksnių analizė, vidaus veiksnių analizė bei išskirtinės kompetencijos ir konkurencinių trūkumų nustatymas. Organizacija, atlikusi šiuos darbus gali aiškiai įvertinti ir suvokti ją veikiančius veiksnius, o jau tuomet gali sudaryti naudingą organizacijos tikslų siekimo strategiją.
Marketingo strategijos kūrybiškumas remiasi analitine veikla. Tačiau vien tik analitinės pastangos ir kūrybiškumas neužtikrins sėkmes. Organizacijos strategija turi būti atidžiai apsvarstyta ir pritaikyta tiek išoriniai tiek vidiniai aplinkai.
3. Vadovai, žinodami, kokius analitinius klausimus kelti, kaip naudotis analize ieškant atsakymų į klausimą, tampa geresniais strategais ir nuolat tobulina savo sugebėjimus mąstyti strategiškai. Organizacija geriausiai valdoma, kai sprendimai pagrindžiami nuolatiniu įvykių įvertinimu, analize ir interpretavimu. (Urbonavičius S. „Marketingas. Apie sudėtingus dalykus paprastai“.V., 1994, 91-95p.)

2. UAB “IBM LIETUVA” APIBŪDINIMAS

“IBM Lietuva” yra pasaulinės IBM korporacijos, tiekiančios pažangiausias informacijos paslaugas, produktus ir technologijas daugiau kaip 160 šalių, dalis.
IBM oficialiai pradėjo savo veiklą Lietuvoje 1992 metais. Buvo įsteigta IBM atstovybė su tikslu vystyti IBM informacin…ių technologijų pardavimo ir paslaugų infrastruktūra Lietuvoje. IBM buvo pirmoji pasaulinė kompiuterijos kompanija įkūrusi Lietuvoje atstovybę. 1998 metais IBM atstovybė buvo reorganizuota į užsienio kapitalo įmonę uždarąja akcinę bendrovę “IBM Lietuva”, kurios 100% akcijų priklauso IBM korporacijai. “IBM Lietuva” šiuo metu vadovauja Rimantas Vaitkus.
Šiandien jau yra suformuotas ir kvalifikuotų IBM verslo partnerių tinklas, IBM produktus tiekia dvi tarptautinės distribucijos kompanijos. IBM veiklos ratas Lietuvoje – valstybiniai projektai, stambios įmonės, bendrovės, bankai, ir pavieniai vartotojai. Per pastaruosius metus išaugo darbuotojų Lietuvoje skaičius – dabar veikia IBM marketingo ir stambių projektų skyrius, ryšių su verslo partneriais skyrius, techninė-konsultacinė grupė. Suformuotas techninio aptarnavimo centras. IBM darbuotojai gali pasitelkti praktiškai bet kokias IBM technologijas, konsultantus, specialistų ir finansinius resursus iš IBM padalinių Europoje ir pasaulyje.
IBM siūloma techninė ir programinė įranga pristatoma į Baltijos šalis daugiausia iš IBM gamybinių įmonių Europoje. Turinti solidžią patirtį IBM korporacija užtikrina, kad kiekvienas projektas, kuriame dalyvauja IBM yra sėkmingas. Yra nemaža pavyzdžių pasaulyje, kai IBM sugebėjo atlikti tokias užduotis, kokių nesiryžo imtis niekas kitas. Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse IBM kartu su partneriais jau yra įgyvendinusi daugybę projektų įvairiose srityse, tapusių puikiausia rekomendacija IBM korporacijai. Galima būtų išskirti tokius projektus:
Vertybinių popierių biržos skaičiavimo centras;
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija;
Valstybinė Mokesčių Inspekcija;
Muitinės Departamentas;
Įranga iždo kompiuterizavimo projektui Finansų ministerijoje;
Bendrovės “Mažeikių Nafta” kompiuterizavimas;
Kompiuterinė įranga Kauno “Drobės” fabrikui;
Lietuvos Pašto spausdinimo centras;
Lietuvos žemės ūkio banko kompiuterizavimas;
Lietuvos mokyklų kompiuterizavimas;
Lietuvos Banko atsiskaitymų centro kompiuterizavimas;
RS/6000 SP superkompiuteris Vilniaus Gedimino Technikos Universitete;
Faktai ir skaičiai:

IBM – didžiausia pasaulyje informacinių technologijų bendrovė:
didžiausia technikos gamintoja (37,7 mlrd. USD);
IT paslaugos (33,2 mlrd. USD);
IT nuoma ir finansavimas (3,5 mlrd. USD);
virš 323 600 darbuotojų;
įmonės būstinė – Armonk, N.Y.;
veikla – 164 šalyse.
Pagal International Data Corporation IBM yra serverių gamintoja Nr. 1. Bent 1 IBM serverį turi 95 proc. “Dun & Bradstreet 1,000 key business” sаraše esančių firmų. IBM AS/400 – populiariausias pasaulyje daugiavartotojiškas verslo kompiuteris. 150 pasaulio šalių veikia 700 tūkst. AS/400 sistemų. IBM AS/400 vartoja 95 proc. “Fortune 100” sаraše esančių kompanijų ir 85 proc. “Fortune 500” firmų. 1999 metų spalį AS/400 gavo VARBusiness Magazine apdovanojimа. Kai JAV energetikos ministerija 1998 m. ieškojo sprendimo branduolių procesų kontolei ir simuliacijai, ji pasirinko IBM. “ASCI White” vardu pavadintas kompiuteris buvo pristatytas klientui2000 m. birželį.
IBM apyvarta programinės įrangos srityje 2000 metais sudarė 12,6 mlrd. JAV dolerių.
IBM į Linux investuos 1 mlrd. JAV dolerių 2001 metais.
“Lotus Notes” vartotojų skaičius išaugo nuo 2,2 milijonų vartotojų 1995 metais, kai “Lotus” prisijungė prie IBM, iki daugiau nei 80 mln. 2001 m.
“Network Solutions Magazine” išrinko TME 10 (“Tivoli Management Environment”) 1998 m. produktu valdymo platformų kategorijoje. “Tivoli” sistema buvo išrinkta dėl to, kad ji yra moderni, paprasta naudotis ir atitinka IT infrastruktūros keliamus reikalavimus. 2000 metais Tivoli apyvarta išaugo 34 proc.
IBM yra didžiausia pasaulyje priežiūros paslaugas teikianti firma. Per 10 metų išaugo nuo 4 mlrd. iki 33,2 mlrd JAV dolerių. Nuo 1993 m. IBM Global Services pasirašė virš 500 strateginių nuomos (outsourcing) kontraktų, iš kurių daugiau nei 120 yra didesni nei 100+ mln. JAV dolerių vertės. IBM turi e-verslo inovacijos centrų tinklą (9 visame pasaulyje)…, kuris padeda klientams pereiti prie e-veiklos modelio.
IBM yra išdavusi daugiau kaip 1 mln. DB2 serverių licencijų, apie 40 mln. vartotojų visame pasaulyje. IBM operacijų atlikimo programinė įranga MQSeries atlieka virš 250 mln. kritinės svarbos dalykinių operacijų per dieną. Apie pusę visų Internete atliekamų biržos operacijų yra atliekamos naudojant IBM “Transaction Systems” programas.
Aštuonerius metus iš eilės IBM yra užregistravusi daugiausia patentų; 2000 metais – net 2886. Tai yra 850 daugiau užpatentuotų išradimų, nei antrą vietą užėmusi kompanija IBM korporacijai priklauso per 32.000 patentų visame pasaulyje, tame skaičiuje 20 tūkst. JAV.
IBM investicijos į tyrimus kasmet sudaro apie 6 mlrd. JAV dolerių.
Net 5 Nobelio premijos laureatai yra dirbę IBM. 2 iš jų dirba ir šiandien.3. STRATEGINIS PLANAVIMAS UAB “IBM LIETUVA”
Šiandieninė rinka keičia organizacijų veikos būdus. Bendrovės, susidūrusios su sparčia technologijos pažanga, elektroninio verslo plėtra, svarbiausių specialistų stoka, prisitaikydamos prie Europos vienijimosi, vis labiau spaudžiamos konkurencijos, rengiasi naujai pažvelgti į verslo ir informacinių technologijų paslaugas. Daugelis organizacijų ieško specialistų, kurie galėtų pasiūlyti konkrečių veiklos problemų sprendimus bei suteikti taktinę IT paramą.
IBM paslaugų organizacijoje (IBM Global Services) sprendimai – tai kompanijoje dirbančių žmonių veidas. Žmonių, suvokiančių elektroninio verslo svarbą ir jo poveikį jūsų veiklos sričiai. Žmonių, žinančių, kaip įgyti konkurencinį pranašumą panaudojant technologijas, mąstančių novatoriškai, turinčių didelę integruotų sprendimų diegimo patirtį. Žmonių, aistringai siekiančių užsibrėžto tikslo ir plušančių pasiraitojus rankoves, kol darbas atliekamas iki galo. Žmonių, kuriais galima pasikliauti savo versle. Visame Pasaulyje klientai pasitiki IBM paslaugų organizacijos žmonėmis. Jie sukuria ir pateikia sprendimus, padedančius gauti apčiuopiamų verslo rezultatų. Kompanija „IBM Lietuva“ jau padėjo savo klientams – įvairaus dydžio bendrovėms iš daugiau kaip 160 šalių. Tuo ši kompanija ir išsiskiria visoje rinkoje. Tai – kompanijos sėkmę lemiantis veiksnys. Kompanija IBM yra vienas daugelio gamintojų, techninės ir programinės įrangos bei paslaugų teikėjų.
Visose ūkio šakose veikiančios didelės ir mažos bendrovės ne kartą patvirtino, kad iškylančias užduotis spręstų tokia seka: įvertinimas, planavimas, projektavimas, įdiegimas ir vykdymas. Kompanijos darbuotojai smarkiai dirba, kaupdami įgūdžius ir organizuodami paslaugas pagal šiuos reikalavimus. Naudodamiesi savo vertės schemos lankstumu, kompanijos darbuotojai galime patenkinti savo klientų reikmes, sukurdami atskirą sprendimą konkrečiai jūsų veiklos sričiai ar įdiegdami išsamų sprendimą įvairiose srityse. Pirmiausia, dirbdami su klientais, reikia suvokti jų verslo bei jame vykstančių IT procesų esamąją pakopą, po to sukurti strateginį sprendimą, kuris atvertų jūsų verslui duris eiti norima linkme.
IBM paslaugų organizacija suvokia, kad išsiskirti galima tik savo žmonėmis. 160 pasaulio šalių turėdami 140 000 žmonių kolektyvą, kompanija gali tapti neįkainojama jūsų augančio verslo vertybe. Kompanijos IBM paslaugų asortimentas gausus, ir klientai gali pasikliauti, spręsdami įvairias užduotis.
Kompanijoje dirbantys žmonės deda visas pastangas, norėdami padėti savo klientams gauti svarų, teigiamą ir konkretų verslo rezultatą. Kompanija IBM senai garsėja savo unikaliu asmeniniu dėmesiu klientų užduotims ir reikmėms bei pasauline komanda. Daugiau kaip 80 metų padedanti verslo įmonėms, IBM yra vienintelė firma, galinti suteikti viską apimančią pagalbą savo neprilygstamu technikos išmanymu, kad ir koks būtų priemonių gamintojas. Tai, kad Kompanija IBM yra didžiausia pasaulyje paslaugų įmonė, įrodo, jog ji puikiai sugeba šiame nuolatos kintančiame pasaulyje užtikrinti konkretų rezultatą.

3.1. Informacinių technologijų konsultacijos ir jų taikymas
klientų poreikiams įgyvendinti

UAB “IBM Lietuva” konsultantai išmano ir yra patyrę, kaip padėti įmonei padidinti produktyvumą bei gauti didesnę naudą iš investicijų į technologijas. Dirbdami su klientais, kompanijos žmonės padeda jums įvertinti savo turimas IT sistemas, apibrėžti jų tobulinimo darbus ir nustatyti tų darbų pirmenybę. Tai galima atlikti analizuojant šiandien sparčiai kintančias technologijas ir įgyvendindami naujas, įvertindami kliento turimas sistemas. Savo turimomis žiniomis kompanijos specialistai dalijasi ir su kliento darbo kolektyvu, kad darbuotojai galėtų aktyviai dalyvauti pertvarkoje. Pasitelkę išbandytas analitines priemones bei įrankius, IBM kompanijos žmonės nustato, ką kliento verslui duoda ar galėtų duoti informacinės technologijos, nepaisant, kokios technologijos jau yra įdiegtos įmonėje ir kokia yra jos organizacinė struktūra, padeda įvertinti įmonės… IT terpę, nustatyti, kaip geriau būtų galima ją pertvarkyti ir valdyti, sukuriant strategiją. IBM tinklų specialistai padeda tvarkyti sudėtingas komunikacijas ir komponentų tarpusavio sujungimą. Pirmiausia tinklą įvertinant, po to sukuriant jo plėtros strategiją, architektūrą ir parengiant projektą. Kompanijos IBM išbandyti sprendimai padeda kliento tinklui nuolatos išlaikyti nepriekaištingą būklę, išvengti problemų, kurios atimtų iš jūsų laiką ir lėšas. IBM dirbantys žmonės kuria ir plėtoja sistemų valdymo sprendimus centralizuotai paskirstytajai darbastalio terpei ir kompiuteriniams tinklams, taip pat kuria integruoto sprendimo visumą aprėpiančias procedūras, priemones, technologijas ir atitinkamai organizuojant jų taikymą. Tai padeda klientams veiksmingai ir efektyviai valdyti savo IT investicijas. Teikiamos projektų vadybos paslaugos: sujungiant skirtingas sistemas, valdant ir kontroliuojant projekto įgyvendinimo eigą, atsakant už projekto įvykdymą laiku ir už numatytą kainą. IBM projekto vadybos sistema pagrįsta pasaulinius standartus atitinkančiais vadybos principais. Projektų vadybos procesas harmoningai įsilieja į santykių su užsakovu ir tiekėjais vadybos sistemą (Customer Relationship Management System). Kiekvienam projekto taikymo etapui yra numatyti atitinkami dokumentai ir valdymo eigos principai. Neatsiejama didelių projektų, kurių generalinė vykdytoja – IBM, dalis yra projekto vadybos konsultacijos. Paprastai IBM projektų valdymo paslaugomis pasinaudojama įgyvendinant didelius ir sudėtingus projektus, kurie apima ne tik IBM kompiuterinę techniką, paslaugas, bet ir trečiųjų šalių produkciją bei paslaugas. Už kokybišką tokių projektų įvykdymą laiku ir su numatytomis išlaidomis atsako IBM paskirtas projektų vadovas.

3.2. Verslo pertvarkymas strateginis valdymas

UAB “IBM Lietuva” specialistai supranta, kaip sudėtinga yra perdirbti turimas programas bei jūsų įmonės terpėje įdiegti naujas. Čia dirbantys profesionalai padeda nutiesti tiltus tarp klieto turimų galimybių ir jūsų verslo ateities poreikių. IBM žmonės naudoja geriausius praktinius metodus ir integruoja šerdinius veiklos procesus standartinių programų pagalba – SAP, R/3, JD Edwards, Oracle, PeopleSoft, Baan, pasiūlydami išsamų, konkrečiai kliento poreikiams pritaikytą sprendimą. Padedama sukurti strategiją, teikiamos dalykines konsultacijas, parenkami programiniai paketai, jie pritaikomi individualioms reikmėms ir integruojami, mokoma juos naudoti, eksploatuojama ir prižiūrima. Bendradarbiaudami su klientais, IBM specialistai įdiegia IT infrastruktūrą, kuri padeda klietams padidinti pelną, operatyvumą ir įgyti konkurencinį pranašumą. IBM Lietuva pasirinko kompanijos Datatex sukurtą ir plėtojamą taikomąją programą TIM (integruota tekstilės gamyba). Šios kompanijos sprendimai aiškiai parodo, kaip dirba pramonė, naudojanti pažangiausias informacijos valdymo technologijas bei metodus. Datatex kompanija, turinti 12 metų patirtį, sukūrė TIM – įmonės išteklių planavimo (ERP) programą. Jos sprendimai tinka tiek vienos rūšies produkciją gaminančioms įmonėms, tiek kompanijų integruotiems ir išskaidytiems procesams, aprūpinant visą tiekimo grandinę. Datatex ir IBM Lietuva garantuoja nuolatinę TIM plėtrą, periodiškai supažindina su naujomis funkcijomis ir požymiais, atsižvelgia į globalius reikalavimus bei naujausios techninės įrangos panaudojimą technologijose.

3.3. Individualių sistemų integravimas ir E-verslas

IBM tarptautinis programų kūrėjų ir integravimo specialistų kolektyvas teikia viską apimančius integruotus dalykinius sprendimus, vienu metu galinčius veikti įvairiose kompiuterijos terpėse. Kompanijos profesionalai gerai išmano pramonės procesus, taikomąsias programas ir gali pateikti specializuotus įvairiausio dydžio bei rūšies projektų sprendimus, panaudojant įvairiausias technologijas. Dirbdami aukščiausios klasės metodais ir įrankiais, naujausias technologijas jungiamos į dalykinius, konkrečiai pritaikomus sprendimus, įgalinsiančius klie…nto bendrovę operatyviai reaguoti į pokyčius, kuriant naujas, tobulesnes programas. Taip pat kompanijoje dirbantys žmonės padeda savo klientams elektroninio verslo galimybes paversti kapitalu ir taip įgyti konkurencinį pranašumą, e–verslo specialistai padeda nustatyti, kokią didžiausią naudą iš Voratinklio galėtų gauti kliento įmonė ir kaip tai padaryti. Dirbdami su klientais, įdiegiami nauji verslo sprendimai, nesukliudydami dabartiniams kliento prioritetams, padedama klientams išplėsti verslą, kad galėtų rungtis pasaulinėje rinkoje, vykdyti veiklą kur kas sparčiau ir veiksmingiau nei iki šiol, keistis informacija su klientais, darbuotojais bei verslo partneriais per realų laiką, saugioje terpėje. IBM žmonės siūlo savo klientams viską apimančius elektroninės komercijos sprendimus, su kurių pagalba galima tarpusavyje sujungti verslo įmones ir įmones su jų vartotojais. Siūlomi e–verslo sprendimai, atliekami didelį darbą EDI bei Voratinklio ir EDI standartų srityje. Jeigu reikia, prižiūrimas kliento sistemų darbas, taip pat kuriamos efektyvios internetinės prekybos saugaus mokėjimo per Voratinklį sistemos. Saugos specialistai turi įgūdžių, reikalingų užtikrinti savo klientų ir kliento klientų saugumą bei duomenų privatumą.
UAB “IBM Lietuva” padeda sukurti tokią IT infrastruktūrą arba esamąją patobulinti taip, kad galėtų prisitaikyti prie naujų sąlygų ir išnaudoti atsiveriančias rinkos galimybes. UAB “IBM Lietuva” padedame išplėsti informacijos ir pranešimų perdavimo sistemas, įdiegti vidaus tinklo, intraneto, taikomuosius sprendimus, užmegzti verslo ryšius Voratinklyje ir čia juos tvarkyti.
Klientui įsigijus IT, padedama išplėsti galimybes ir vystyti savo verslą. Pradėti galima ir nuo didelio, ir nuo mažo. Sukuriami ir palaikomi kliento puslapiai Internete, sujungiamos Voratinklyje veikiančios kliento sistemos su svarbiausiomis tarnybinėmis programomis. Mūsų žmonės įgyvendina kolektyvinio darbo sistemas, vykdo jų darbą, teikia konkrečioms ūkio šakoms pritaikytas ir ERP programas, skirtas jūsų individualioms reikmėms.

Verslo sprendimai grupinio darbo sistemų (Lotus Notes) pagrindu

UAB “IBM Lietuva” siūlo verslo sprendimų paketą Lotus Notes pagrindu. Jis leis nustatyti kliento poreikius, mokyti darbuotojus, įdiegti priimtą sprendimą. Tai yra taikomųjų verslo programų visuma, pritaikoma individualiems kliento poreikiams ir apimanti šias kompanijos veiklos sritis:
• pardavimo automatizavimą
• projektų vadybą
• rinkodaros vadybą
• klientų aptarnavimą
• elektroninę komerciją
• Help Desk
• biuro darbo automatizavimą
• personalo apskaitą
Verslo sprendimai, sukurti remiantis elektroninio verslo vizija, teikiant profesionalias IBM aptarnavimo centro darbuotojų paslaugas padės Jums sukurti savo elektroninę įmonę ir išnaudoti naujausias Interneto ekonomikos teikiamas galimybes.
Dirbdami su klientais, IBM žmonės išsiaiškins, kokius konkrečius reikalavimus privalo atitikti informacinės technologijos, kad padėtų jums deramai vykdyti užsibrėžtą veiklą. Taip pat išsiaiškins ir IT kliūtis, su kuriomis susiduria klientai. UAB “IBM Lietuva” kuria individualius paslaugų planus, kiekvieną kartą nustatydami, kiek reikia medžiaginių išteklių ir IBM specialistų, turinčių reikalingų įgūdžių. Kompanija prisiima atsakomybę vykdyti tam tikras kasdienines klientų veiklos operacijas, kad kliento personalas galėtų daugiau laiko skirti strateginiams klausimams. Sistemų valdymas – tai tiltas, jungiantis tradicines paslaugas ir strateginį išorinio partnerio pasitelkimą savo veiklai vykdyti. Tiltas, jungiantis IBM ir kitų rūšių platformas.
UAB “IBM Lietuva” siūlo prevencinę ir prognozių priežiūrą – galima užkirsti gedimams kelią arba juos nuspėti. Remonto darbus galima atlikti įrangos veikimo vietoje arba savo buveinėje. Siūlomos sistemų ir periferinės įrangos priežiūrą per elektronines komunikacijas. UAB “IBM Lietuva” žmonės taip pat aptarnauja IBM programinę įrangą, veikiančią IBM platformose. Taip pat teikiame kai kurias kitų gam…intojų sprendimų priežiūros paslaugas, tarp jų Microsoft produktų bei paskirstytųjų sistemų programinės įrangos.
Techninės įrangos garantinė priežiūra – tai viena iš standartinių IBM paslaugų sričių. Štai keletas šios paslaugos elementų:
• problemų diagnostika ir jų šalinimas objekte ar nuotoliniu būdu, užtikrinant arba atkuriant tinkamą įrenginių darbą;
• operatyvus nemokamas sugedusių dalių keitimas;
• techniniai pakeitimai, kurie yra reikalingi įrenginių priežiūros sąlygoms, darbo našumui ir saugumui, planavimui ir diegimui pagerinti;
• pagalba klientui, nustatant, ar problemos šaltinis yra programinė, ar techninė įranga;
• profilaktinė priežiūra ir kt.
Pagalbos linija, skirta atsakinėti į trumpus, konkrečiai suformuluotus šių sričių klausimus:
• programų instaliavimo ir individualizavimo;
• darbo našumo ir derinimo;
• eksploatavimo, pajėgumų analizės ir planavimo;
• duomenų kopijavimo atsargai (back–up) ir atkūrimo (recovery) procedūrų;
• sistemų administravimo ir kt.
IBM sistemų priežiūrai pagal sistemų priežiūros sutartis skiriamas ypatingas dėmesys ir ištekliai. Priežiūros sutartys sudaromos su vartotojais, kurių veikla užkerta kelią informacinės sistemos prastovoms. Be to, sistemų priežiūros sutartimis su užsakovais ne tik garantuojamas operatyvus kompiuterių remontas trejus, penkerius metus, bet ir sistemos profilaktinis derinimas, pagalba, kai reikia nustatyti, kuri sistemos dalis – techninė ar programinė – sukelia trikdžius. Vartotojas taip pat gali užsisakyti konsultacijas telefonu apie darbą su sistema, naujų programų įrengimą ir kt.

Mokymas naudotis IT produktais

UAB “IBM Lietuva” žmonės siūlo mokyti firmų specialistus taikyti naujausias technologijas. IBM Lietuvoje jau keleri metai rengiami specializuoti susipažinimo su įranga kursai, seminarai, išvažiuojamieji praktikumai ir pan. Tarp populiariausių yra IBM e–serverių sisteminės įrangos, Lotus Notes, IBM gamybinių spausdintuvų eksploatavimo kursai. Rengiami tiek specializuoti standartiniai, tiek kursai pagal vartotojų pageidavimus. IBM Lietuva taip pat organizuoja klientų mokymą IBM mokymo centruose kitose šalyse. Mokymo kursus planuoti galima tiek pagal mokymo katalogus, tiek pagal Internete skelbiamą medžiagą. Jei užsakovas įgyvendina ilgalaikę darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą, IBM sudaro bendro pobūdžio mokymo sutartis dėl kursų ar valandų skaičiaus per metus. Tai supaprastina studentų registravimosi, atsiskaitymo, kursų pasirinkimo procedūrą.

3.4. Informacinių technologijų nuoma

UAB “IBM Lietuva” specialistai padeda klientams įgyti pranašumą tarp konkurentų. Dirbdami su jais, jie įvertins verslo strategiją bei nustatys operacijas, kurias galima sėkmingai patikėti vykdyti kliento IT nuomos paslaugos partneriui. Taip jūs galėtumėte daugiau dėmesio skirti svarbiausiai savo verslo veiklai. Dirbdami su jumis, sukursime lanksčią valdymo strategiją, pritaikysime ją jūsų besirutuliojančioms reikmėms. Mūsų kolektyvas gali tvarkyti visas neesmines jūsų veiklos procedūras bei technologines operacijas. Taip pat galime vykdyti ir strategiškai svarbią veiklą – nuo atskirų jos aspektų iki visų sistemų ar tinklų eksploatacijos bei informacijos tvarkymo patikėjimo mums, IBM.
Informacinių technologijų nuoma – tai strateginis išorinių išteklių naudojimas veiklai, kuri paprastai vykdoma su vidiniais įmonės ištekliais bei darbuotojų pastangomis. Įmonės, sėkmingai besinaudojančios tokiomis paslaugomis, turi pereiti tris pagrindinius paslaugos diegimo etapus:
• esamų įmonės informacinių technologijų analizė ir įvertinimas;
• poreikių nustatymas ir paslaugos teikėjo pasirinkimas;
• diegimas ir vadyba.
Įmonės, kurios orientuojasi į greitai besiplečiantį elektroninį verslą, vis dažniau naudojasi profesionalių informacinių technologijų kompanijų paslaugomis, patikėdamos joms prižiūrėti savo informacijos ūkį. Dažnai toks būdas yra ekonomiškesnis ir įgalina susikoncentruoti į pagrindinę įmonės veiklą, neeikvojant laiko ir ištek…lių vis sudėtingesnėms informacinėms technologijoms.
UAB “IBM Lietuva” žmonės dažnai vykdo savo nepagrindinio verslo procesus. Kompanija siūlo novatoriškus būdus, kaip patobulinti darbą, apsirūpinti ištekliais ir priemonėmis, tvarkyti ryšius su darbuotojais ir klientais. UAB “IBM Lietuva” technologijos ir konkrečios ūkio šakos bei veiklos procedūrų išmanymas užtikrina nuolatinį IT procesų tobulėjimą, verslo augimą.

3.5. Finansavimo paslaugos

Informacinės technologijos – tai priemonės svarbiausiam Jūsų įmonės verslui plėtoti. Kaip įdiegti reikalingą kompiuterinę techniką, programinę ir taikomąją įrangą, neatitraukiant pagrindinio Jūsų verslo finansinių srautų? Tokiu atveju padeda papildomas projekto finansavimas. IBM siūlo klientams pasinaudoti IBM finansinės grupės paslaugomis, kai įsigyjama programinė įranga bei paslaugos ir kai projektui įgyvendinti reikia įsigyti ir kitų kompanijų įrangos.
Oy International Business Machines Ab Finland kaip IBM Credit Corporation padalinys teikia klientams šias finansavimo paslaugas: veiklos nuomos, paskolos arba mišraus finansavimo.
Pagrindinės IBM finansinės paslaugos:
• Paskola:
o IBM ir kitų firmų įrangai bei paslaugoms įsigyti;
o kliento nuosavybė.
• Veiklos nuoma:
o IBM nuosavybė;
o neskaičiuojamas įrangos susidėvėjimas;
o mokama kaip už paslaugas.
• Mišrus finansavimas:
o vienai gaminių daliai taikomos veiklos nuomos sąlygos;
o daliai gaminių bei paslaugų taikomos paskolos sąlygos.
IBM finansavimo privalumai
• prisitaikoma prie kliento finansinių galimybių, suderinant patogų mokėjimo grafiką;
• fiksuotos mažos palūkanos;
• lankstus reagavimas į kliento poreikius;
• tolygus pinigų srautas;
• kliento projekto finansavimas iš vieno šaltinio;
• nėra papildomų mokesčių, susijusių su paskolos administravimu;
• konsultacijos paskolos klausimais;
• sklandus technologijos atnaujinimas;
• nusidėvėjimo rizika perduodama IBM;
• mokama kaip už paslaugas;
• galimybė įsigyti dalį ar visą nuomojamą įrangą.

IBM Lietuva, atstovaudama Oy IBM Ab, yra įgaliota konsultuoti ir siūlyti klientams, diegiantiems informacines technologijas, pasinaudoti finansavimo paslauga.
IBM paslaugų specialistai, atsižvelgdami į konkrečias Jūsų įmonės sąlygas bei poreikius, patars ir pasiūlys finansavimo būdus. Tai padės sklandžiai diegti informacinių technologijų projektus, netrukdys ir padės plėtoti įmonės verslą.

IŠVADOS

Apžvelgus kursinį darbą UAB “IBM Lietuva“ veiklos strateginis planavimas , galima daryti šias išvadas:
• Remiantis aukščiau išdėstyta medžiaga galima teigti, kad marketingo strateginis planavimas – tai problemos sprendimo procesas, siekiant pritaikyti organizaciją jos ateities aplinkai. Tai procesas, kuriam vykstant būtina numatyti įvykius ir spręsti, kas įmanoma ir būtina padaryti, kad organizacija pasinaudotų galimybėmis ir gautų naudos, ir apsisaugotų nuo visko, kas trukdo jos sėkmei ir gresia išlikimui
• Šiuolaikiniai strateginio planavimo būdai yra sėkmingai taikomos UAB “IBM Lietuva“, ir vaidina labai svarbų vaidmenį tiek įmonės valdyme, tiek pardavimų skatinimui;
• UAB “IBM Lietuva“ marketingo strategija, kuri naudojama iškeltiems uždaviniams įgyvendinti, apima konkrečias strategijas susijusias su tikslinėmis rinkomis, marketingo programos elementais ir marketingo skirtų lėšų dydžių. Tai padeda kompanijai stabiliai laikytis rinkos lyderio pozicijose;
• UAB “IBM Lietuva“ taikomi strateginio planavimo būdai puikiai atsiliepia klientų su kuriais dirba kompanija darbui. UAB “IBM Lietuva“ puikiai padeda spręsti savo klientams su strateginiu įmonės veiklos planavimu susijusias problemas, taikydama naujausias ir pažangiausias technologijas;

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Poviliūnas.A “Marketingo pradmenys” VU.,1993.
2. Juškevičius A., Sūdžius V. Marketingo žinynas.-V.,1991
3. Urbonavičius S. „Marketingas. Apie sudėtingus dalykus paprastai“.V., 1994
4. Virvilaitė R. “Marketingas”(paskaitų konspektas) K., 1994
5. http://www-5.ibm….com/lt/services/portfolios/itcon.html