UAB „Elidonas“

TURINYS

1. Verslo aprašymas.....................3
1.1. Įmonės pristatymas ...................3
1.1.1. Duomenys apie įmonę ...............3
1.1.2. Įmonės istorija ..................4
1.2. Įmonės vizija, misija, tikslai................4
2. Vadymas..........................6
2.1. Įmonės struktūra ...................6
2.2. Įmonės valdytojai ..................8
3. UAB “Elidonas” darbuotojai...............9
4. UAB “Elidonas” vartotojai.................11
5. UAB “Elidonas” tiekėjai..................12
6. UAB “Elidonas” konkurentai...............14
7. UAB “Elidonas” marketingo priemonės ..........16
8. UAB “Elidonas” SWOT analizė...............17
Išvados.........................22
Literatūros sąrašas....................231. Verslo aprašymas
1. 1. Įmonės pristatymas

UAB „Elidonas“, veikianti nuo 2001 m. užsiima statybos ir apdailos darbais visoje Lietuvoje, bendradarbiauja su statybinių medžiagų tiekėjais bei gamintojais šalies viduje. Augant Lietuvos ekonomikai, bei gyventojų pajamų lygiui, iškyla poreikis naujiems sprendimams statybų rinkoje. Vilniaus mieste šis poreikis pastebimas ryškiausiai, nes plečiasi miesto infrastruktūra, bei Vilnius tampa pagrindiniu šalies investicijų traukos centru. Taai sąlygoja didesnę konkurenciją. Lietuvoje 2003 metais, palyginus su 2002 metais, statybų apimtys išaugo 18 %, o Vilniuje ~ 27%. Norint išlikti konkurencingoje aplinkoje būtina atsižvelgti į įmonės pasiūlos šiai rinkai bei strateginių planų įgyvendinimą.

Šiuo metu UAB „Elidonas“ veiklą sudaro 30% statybos darbų ir 70% apdailos bei rekonstrukcijų darbų. UAB „Elidonas“ užsakovų pageidavimu, darbus atlieka naudodama visas moderniausias medžiagas bei statybų technologijas. Bendrovė yra patraukli klientams savo statybų kainomis bei jaunu darbuotojų kolektyvu. Taip pat bendrovė yra lanksti su užsakovais finansinių atsiskaitymų klausimais (pvz.: sudarius trišalę sutartį su UAAB „Hanza Lizingas“, UAB „Sarma“ už atliktus darbus gali atsiskaityti per metus).

Lyginant 2003 ir 2004 metų UAB „Elidonas“ veiklos apimtis, apyvarta išaugo nuo 570 tūkst. Lt iki 890 tūkst. Lt. 2005 metais prognozuojama 1,5 mln. Lt apyvarta, net vien 2005 m. sausio-kovo mėn. buvo atlikta darbų už 40

00 tūkst. Lt.

1.2.1. Duomenys apie įmonę

Pavadinimas: UAB „Elidonas“
Adresas: Savanorių 174A, Vilnius
Registracijos Nr. ir data: UAB2001-682, 2001 m. gegužės 10 d.
Įmonės kodas: 673549917
Ūkio sektorius: Statyba
Įmonės tipas: Uždara akcinė bendrovė
Veiklos sritis: Statybos ir apdailos darbai
Akcinis kapitalas: 100 000 Lt.

UAB „Elidonas“ yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises, kurios kapitalas padalintas į vardines paprastąsias akcijas. Vienintelis įmonės akcininkas, kuriam priklauso 100 % akcijų, yra UAB „Elidonas“ generalinis direktorius Laimonas Stakauskas. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Jų funkcijos, teisės ir atsakomybė perduodamos visuotiniam akcininkų susirinkimui ir administracijos vadovui – direktoriui, kurį ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui skiria, atleidžia iš pareigų bei nustato darbo apmokėjimo tvarką visuotinis akcininkų susirinkimas.

1.2.2. Įmonės istorija

UAB „Elidonas“ savo veiklą pradėjo 2001 metais Mažeikiuose. Bendrovės užsakovais buvo didelės kompanijos: UAB „Senukai“, UAAB „Sarma“ – kuri įmonę samdo beveik visų savo kosmetikos parduotuvių įrengimui. 2002 metais bendrovės būstinė persikėlė į Vilnių, kur sėkmingai tęsia savo veiklą statybos ir apdailos srityje.

1.2. Įmonės misija, vizija ir tikslai

UAB „Elidonas“ misija: Efektyviai, kokybiškai, saugiai teikti gaminius, paslaugas ir konsultacijas savo klientams.

UAB „Elidonas“ pagrindinai tikslai: gerinti įmonės veiklą ir siekti geresnių ūkinės veiklos rezultatų maksimaliai patenkinant savo klientų poreikius bei lūkesčius.

UAB „Elidonas“ vizija: Stabiliai, saugiai, efektyviai ir pelningai veikianti įmonė.

Tikslai orientuoti į natūralią verslo plėtrą, bei į socialinę įmonės padėtį rinkoje. Norint įgyvendinti ši

iuos tikslus reikia išspręsti tokius uždavinius:
1. Artimoje ateityje:
 išlaikyti esamą padėtį rinkoje;
 išlaikyti esamus ryšius su užsakovais;
 užmegzti papildomus ryšius su potencialiais užsakovais;
 maksimaliai išplėsti tiekėjų ratą;
 išlaikyti darbuotojams pastovias darbo vietas ir užtikrinti jiems pastovų pragyvenimo šaltinį;
 išlaikyti finansinę nepriklausomybę.
2. Tolimiausioje ateityje:
 didinti įmonės pelną;
 išsilaikyti Lietuvos rinkoje, toliau tobulinant savo teikiamų paslaugų kokybę;
 sukurti daugiau darbo vietų.

Pagrindinis įmonės veiklos principas – KOKYBIŠKAI, LAIKU, TAUPIAI, PATIKIMAI. To ji siekia:
1. pagar.ba užsakovo idėjoms ir savo darbui;
2. pusiausvyra tarp kokybės ir kainos.
Įmonės tikslai yra jos veiklos orientyras ir vertinimo kriterijus. Tikslai formuojami, derinant individualius ir grupinius darbuotojų interesus. Tikslų formavimui įtakos turi ir išorės veiksniai. Įmonės tikslus sąlygoja ir rinkos partneriai (tiekėjai, pirkėjai), socialinės grupės, visuomenė.
Pagrindinis UAB „Elidonas“ tikslas:
– yra pelno gavimas, tenkinant gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų poreikį teikiamoms paslaugoms bei atliekamiems darbams.
Tikslas – tai rezultatas, kurį reikia ar numatoma pasiekti per apibrėžtą laikotarpį.
Pagal veiklą įmonės tikslai skirstomi į vidinius ir išorinius tikslus.

1.2.1.Lentelė. UAB “Elidonas” veiklos tikslų pasirinkimas.

Veikla

Tikslai I. Gamybinė veikla II. Organizacija ir technologija III. Finansinė veikla IV. Verslas
VIDINIAI TIKSLAI 1.1. Technologijų tobulinimas
1.2. Įrengimų ir darbo našumo didinimas
1.3. Statyba (rekonstrukcija ir nauji statiniai)

2.1. Struktūros vystymas

2.2. Komunikacijos

vystymas

2.3. Veiklos procedūrų

tobulinimas
2.2.

3.1.Vidaus kontrolės vystymas
3.2. Likvidumas
3.3. Apyvartumas
3.4. Pelnas 4.1. Rinka, jos

tyrimai
4.2.Kompetencija
4.3. Verslo

krypčių for-

malizavimas

ir analizė
4.4. Alternatyvių

verslo rūšių

organizavimas

IŠORĖS TIKSLAI 1.4. Inovacijos
1.5. Efektyvios medžiagos
1.6. Energijos taupymas 2.4. Ryšiai (tiekėjai,

reklama ir kt.)
2.5.Naujos technologijos. 3.5. Auditas
3.6. Finansų

valdymo

strategijos

vystymas.
3.7. Investicijų

didinimas ir

efektyvumas

4.5. Marketingas
4.6. Konkurencija
4.7. Inovacijų

realizavimas

2. Valdymas2.1. Įmonės struktūra
Valdymas užtikrina kryptingą organizacijos funkcionavimą. Kiekvienas dirbantis specialistas sprendžia įvairaus lygio ir sudėtingumo vadybos klausimus. Jo veikla ve

ertinama pagal sprendimų priėmimo efektyvumą, sugebėjimą bendrauti su pavaldiniais, turimas ekonomines ir vadybos žinias ir jų panaudojimą praktikoje. Siekiant, kad organizacija nuolat tobulėtų, dirbtų pelningai ir kad visi jos darbuotojai jaustųsi jai priklausantys bei dirbdami joje matytų savo ateitį ir gyvenimo prasmę, būtina, kad tokiai organizacijai vadovautų vadovas, stengiantis suvienyti visų darbuotojų interesus organizacijos tikslams įgyvendinti, t.y. jis turi sukurti specifinę organizacijos kultūrą.
UAB „Elidonas“ valdymo stilius – demokratinis, t.y. įmonės vadovas pateikia problemas ir reikalavimų esmę darbuotojams, išklauso jų pasiūlymus ir priima sprendimus. Įmonėje veikia linijinė valdymo struktūra, Jai būdinga tai, kad kiekvienam padaliniui vadovauja vienas vadovas, atliekantis visas jo valdymo funkcijas. Tai vienvaldiškumo principas: pavaldiniai gauna vienareikšmius nurodymus iš vieno vadovo ir jam atsiskaito.
Linijinės struktūros statybos įmonės vadovas turi būti kompetentingas visais veiklos klausimais, savarankiškai ir kvalifikuotai spręsti visas valdymo funkcijas.

2.1.1.Lentelė. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai
PRIVALUMAI TRŪKUMAI
Griežtas vienvaldiškumo principų taikymas Ypatingi reikalavimai aukštesnio rango vadovui
Griežta ir paprasta subordinacija tarp vadovų ir pavaldinių Mažai reikšmingų klausimų sprendimo perkėlimas į aukštesnį valdymo lygį

Pavaldinių veiklos suderinimas žemesnio lygio vadovų savarankiškumo ir iniciatyvos praradimas
Asmeninė vadovo atsakomybė už jam pavaldaus padalinio darbą Didelis vadovo informacinis perkrovimas

Griežto vadovų ir pavaldinių darbo reglamento nebuvimas

1 pav. Įmonės struktūra

Bendrovės kapitalas priklauso privačiam asmeniui. UAB „Elidonas“ akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai. Bendrovė pagal savo pr

rievoles atsako tik savo turtu. Pagrindinius sprendimus priima visuotinis akcininkų susirinkimas, o tiksliau – jo įgaliotas direktorius Laimonas Stakauskas.
Kiekvienos įmonės veikla labai priklauso nuo jos personalo. Gerai, jei įmonėje yra atsakingas asmuo, tos srities specialistas, kuris galėtų parinkti tinkamiausius darbuotojus. Tikimybė apsirikti sumažėja. Bet šiuo atveju tai daro pats savininkas, todėl jis turi būti ypač atidus ir iš anksto apgalvoti, kokie darbuotojai yra tinkamiausi, kokie bus keliami jiems reikalavimai, kokios bus suteiktos teisės, kokia atsakomybė bus priskirta, koks atlyginimas bus pasiūlytas. Pasirenkant personalą būtina deleguoti atsakomybę ir paskirstyti darbus, todėl įmonėje prireiks lojalių darbuotojų, gerų specialistų.
UAB „Elidonas“ iš viso dirba 28 žmonės. Darbininkai iš viso kolektyvo sudaro 87 proc.
Visi darbuotojai turi darbo patirties. Kiekvienas darbuotojas tiksliai žino savo pareigas, kas gresia už jų nevykdymą. Tai padeda išvengti nesusipratimų ir konfliktinių situacijų darbe. Apie jų pareigas kalbasi pats savininkas. Jis pasako, ko reikalaujama iš jų ir ko tikimasi.
Bendrovės vadovai, priimdami į darbą, pirmenybę teikia jų išsilavinimui bei gabumams.
UAB „Elidonas“ dirba darbuotojai su aukštuoju, viduriniu ir nebaigtu išsilavinimu.2.2. Įmonės valdytojai
Bendrovės vadovai yra direktorius, finansininkas ir darbų vykdytojai.
Vadovai yra įpareigoti rūpintis įmonės finansavimu ir investavimu prisiimant riziką savo atsakomybėn, ieškoti naujų ir rasti būdų išsaugoti senus klientus, pasirašinėti ilgalaikes bendradarbiavimo sutartis, sekti, kad gamyba vyktų be trukdžių sėkmingai panaudojant darbo jėgą ir lėšas. Vadovų užduotis yra ne tik šios organizacijos sukūrimas ir priežiūra, bet ir prisitaikymas prie vidinių ir išorinių sąlygų.
UAB „Elidonas“ vadovų patirtis leidžia patenkinamai vadovauti tokio tipo įmonei, pakankama finansinė atskaitomybė ir kontrolė. Įmonės veiklos strategija apibrėžiama vadovybės ir išaiškinama visiems įmonės darbuotojams. Nuoseklus planavimas, ryžtingas ir kūrybingas iškeltų uždavinių įgyvendinimas, įmonės vadovybės asmeniškas suinteresuotumas ir atsakomybė, kad kiekvienas klausimas būtų išspręstas konkrečiai – yra siekimas patenkinti klientų lūkesčius, užtikrinant darbuotojų gerovę ir akcininkų nuosavybės augimą.
Bendrovės vadovo išsilavinimas aukštesnysis ir nebaigtas aukštasis. Vadovas nuo 1996 metų dirbo statybos bendrovėse meistru, o nuo 2001 m. pats įsteigė UAB „Elidonas“.3. UAB “Elidonas” darbuotojai
UAB “Elidonas” 2005 metu gruodžio mėnesį dirbo 28 darbuotojai iš jų administracijos darbuotojų – 5, darbininkų – 23. Visi administracijos darbuotojai turi aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą pagal specialybes, kas užtikrina jų kompetenciją vadovaujant vykdomais darbais.
Visi darbuotojai turi darbo patirties. Kiekvienas darbuotojas tiksliai žino savo pareigas, kas gresia už jų nevykdymą. Tai padeda išvengti nesusipratimų ir konfliktinių situacijų darbe. Apie jų pareigas kalbasi pats savininkas. Jis pasako, ko reikalaujama iš jų ir ko tikimasi.
Bendrovės vadovai, priimdami į darbą, pirmenybę teikia jų išsilavinimui bei gabumams.
UAB „Elidonas“ dirba darbuotojai su aukštuoju, viduriniu ir nebaigtu išsilavinimu.
Bendrovės vadovai yra direktorius, finansininkas ir darbų vykdytojai.
Įmonės darbuotojai pagal kvalifikaciją, išsilavinimą, ir pareigas suskirstyti 3. 1. lentelėje.

3.1. lentelė.UAB “Elidonas” darbuotojų kvalifikacija, išsilavinimas, lytis.
Nr. Pareigos Kvalifikacija Išsilavinimas Lytis
1. Direktorius Inžinierius-technikas Aukštasis nebaigtas Vyr.
2. Finansininkė Ekonomistas Aukštasis Mot.
3. Darbų vykdytojas Statybininkas Aukštasis Vyr.
4. Darbų vykdytojas Statybininkas Aukštesnysis Vyr.
5. Tiekėjas Vadybininkas Aukštasis Vyr.
6. Elektrikas Elektrikas AK- kategorijos Aukštesnysis Vyr.
7. Staliai-4 Stalius Aukštesnysis-1
Vidurinis-3 Vyr.
8. Mūrininkai-betonuotojai-8 Statybininkai-3
Mūrininkai-betonuotojai-5 Vidurinis Vyr.
9. Apdailininkai-6 Dažytojai-3
Apdailininkai-3 Vidurinis Mot.-2
Vyr.-4
10. Pagalbiniai darbininkai-4 Pagalbinis darbininkas Vidurinis Vyr.

Iš 3.1. lentelės duomenų apie įmonės darbuotojus matome, kad įmonėje dirba tik trys moterys; viena administracijoje ir dvi apdailos bare dažytojomis. Statybos veikla yra gana sunki, todėl įmonėje daugumą sudaro vyrai.
Tai pat lentelės duomenys rodo, kad vidurinį išsilavinimą turi darbuotojai kurių darbo specifika nereikalauja žinių įvairiose srityse, o yra siaura specializacija. Įmonės darbuotojų kvalifikacija atitinka užimamas pareigas.
Darbuotojų atlyginimai yra arti vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje. 2005 metu vidutinis darbo užmokestis sudarė 1050 litų per mėnesį.

3.2. lentelė. Darbuotojų atlyginimų fondas.
Funkcijos Skaičius Vidutinis darbo užmokestis be atskaitymų Metinis darbo užmokestis
Valdymas 3 1500 54000
Administracija ir apskaita 2 900 21600
Statyba 12 2100 302400
Apdaila 11 1310 172920
Viso: 28 5810 550920

(Į vidutinį mėnesinį darbo užmokestį įeina kiti papildomi mokėjimai ir socialinis draudimas).
Iš 3.2. lentelės duomenų matome, kad didžiausia vidutinį atlyginimą gauna statybos darbus atliekantys darbuotojai, jų vidutinis darbo užmokestis sudarė – 2100 litų per mėnesį, mažiausią atlyginimą gauna administracijos ir apskaitos darbuotojai, jų vidutinis darbo užmokestis sudarė – 900 litų per mėnesį. Bendras metinis atlyginimų fondas darbuotojas sudarė – 550920 litų per metus.4. UAB “Elidonas” vartotojai
UAB „Elidonas“ veiklą sudaro 30% statybos darbų ir 70% apdailos bei rekonstrukcijų darbų. UAB „Elidonas“ užsakovų pageidavimu, darbus atlieka naudodama visas moderniausias medžiagas bei statybų technologijas. Bendrovė yra patraukli klientams savo statybų kainomis bei jaunu darbuotojų kolektyvu. UAB “Elidonas lankstus su užsakovais finansinių atsiskaitymų klausimais (pvz.: sudarius trišalę sutartį su UAB „Hanza Lizingas“, UAB „Sarma“ už atliktus darbus gali atsiskaityti per metus).
Pagrindinis UAB “Elidonas” užsakovas UAB “Sarma”. Įmonė pagal sutartį per metus įsipareigojo UAB “Sarma” atlikti darbų už 980 tūkstančių litų. Darbai bus atliekami didžiosiose Lietuvos miestuose.
Kitas užsakovas UAB “Kruzo prekyba”, jam bus atlikta darbų 181 tūkstantį litų per metus.
Įmonė stato du namus fiziniams asmenims, kurių bendra vertė sudaro 551 tūkstančių litų. Tai pat įmonė atlieka ir subrangovinius darbus.

4.1. lentelė. Vartotojai: Pagrindinių vartotojų sąrašas, nurodant kiekvienam iš jų % dalį nuo bendros realizacijos ir atsiskaitymo terminai:

Vartotojo pavadinimas % dalis Atsiskaitymo terminai (dienomis ir kt.)
1.UAB „Sarma“ 54,14 360
2.UAB „Kruzo prekyba“ 10,22 360
3.Fizinis asmuo 12,22 30
4.Fizinis asmuo 18,21 30

Iš 4.1. lentelės duomenų matome, kad įmonės paslaugų pagrindiniai užsakovai yra juridiniai asmenys, fiziniai asmenys sudaro 30 procentų visų įmonės vartotojų.
4.1. lentelės duomenys rodo, kad UAB “Elidonas” lanksti atsiskaitymo atžvelgiu. Savo užsakovams suteikdama galimybę atsiskaityti per tam tikrą laikotarpį, kas didina įmonės konkurencingumą.5.UAB “Elidonas” tiekėjai
UAB “Elidonas” vykdydamas savo veiklą nauduoja statybines medžiagas, kurias perka iš tiekėjų. Pagrindiniai įmonės tiekėjų bustinės yra šalia Vilniau arba Vilniaus meste, kas mažina perkamų prekių savikainą.
Įmonės pagrindiniai tiekėjai UAB “Elidonas” suteikia atsiskaitymo lengvatas, atidedamos mokejimų terminus nuo 30 dienų iki 180 dienų, kas suteikia įmonei galimybes neturėti apyvartinių lėšų deficito.

5.1. lentelė. Tiekėjai: Pagrindinių tiekėjų sąrašas, atsiskaitymo terminai
Tiekėjas Atsiskaitymo terminas (dienomis) Vietovė
1.UAB „Mažesta“ 30 Pabradė
2.UAB „Dasfa“ 30 Vilniaus raj.
3.A.Dolžnikovo įmonė „Svejaras“ 180 Vilniaus raj.
4.UAB „Vezo statyba“ 60 Nimenčinė
5.UAB „Impeka“ 60 Vilniaus m.

5.2.lentelė. Statybos produktų pirkimo bei pardavimo kaina

Žaliava Kiekis/per mėn. Pirkimo kaina
Lt Pardavimo kaina Lt Tiekėjas
1. Silikat. blokeliai 180 kub.m. 101.7 127.1 A.Dolžnikovo įmonė „Svejaras“
2. Metalai 20 t 1010 1610 UAB „Impeka“
3. Mūro mišinys 64.285 kg 0.21 0.28 UAB „Dasfa“
5.3. lentelė. Prekybos procesas ir pajėgumai

Žaliava Kiekis/per mėn. Vieneto kaina Išlaidos per mėn. Tiekėjas
1. Silikat. blokeliai 180 kub.m. 120 21.600 A.Dolžnikovo įmonė „Svejaras“
2. Metalai 20 t 1500 30.000 UAB „Impeka“
3. Mūro mišinys 64.285 kg 0,28 18.000 UAB „Dasfa“

UAB “Elidonas” atlikdamas darbus iš savo medžiagų papildomai gauna pajamas, nes parduoda nauduojamas medžiagas brangiau nei perka.
Su tiekėjais sudarytos ilgalaikės sutartys, įmonei teikiamos nuolaidos, kaip pastoviam klientui. UAB „Dasfa“ padengia transportavimo išlaidas.
Nors įmonė turi pastovių tiekėjų, kad apsaugoti savo veiklą nuo nenumatytų atvejų, pastoviai palaiko ryšius ir su kitais patancialiais tiekėjais.6. UAB “Elidonas” konkurentai
Statybos konkurencingumą veikia įvairūs mikrolygmens veiksniai: žemės sklypų ir pasatų kainos, statybos vietovės infrastruktūra, statybos informacinės sistemos, statybos organizacijų susivienijimai, veiklos srities pasirinkimas, pastato gyvavimo proceso integruotas projektavimas, statybos produktų aprūpinimo efektyvumo didinimas internetu, nenutrūkstamas mokymas, organizacijų finansavimas, sutarties tipas, tikslų nustatymo procesas, projektavimo procesas, statybos procesas, eksploatacijos procesas, pastatų ūkio valdymas ir t.t.
Sparčiai kintant aplinkos veiksniams, stiprėjant tarptautinei konkurencijai, plečiantis tarptautiniam verslui ir užimant vis didesnes pozicijas globalizacijos procesui, norinčios išlikti organizacijos yra priverstos taikyti netradicinius valdymo metodus, kurie paremti rizikingumu, iniciatyvumu, įžvalgumu, kūrybingumu ir kitomis savybėmis, kurios iki šiol nebuvo pagrindinis akcentas vadovams ir jų vadovaujamoms organizacijoms. Daugiau galimybių atsiranda verslininkams, kurie dėl aplinkos pokyčių įtakos veikia kūrybingai, įgyvendindami naujoves, rizikingus sumanymus.
Naujų konkurentų atsiradimas yra rimta problema, bet jos aktualumą nulemia tai, ar naujas konkurentas stambi įmonė, ar ne. Jeigu atsirastų stambi įmonė, tai visi įmonės numatyti uždaviniai būtų įgyvendinami dar atsakingiau ir kruopščiau arba būtų suformuluoti nauji, atitinkantys susidariusią komplikuotą situaciją. Tačiau UAB „Elidonas“ jau ir taip turi didelių konkurentų, tačiau turi ir savo rinkos dalį, kurią planuoja didinti, didinant savo konkurencingumą.
Šiuo metu statybos darbai turi didelią paklausą ir statybos rinkoje atsirado nišų kurias galima užimti, tiekiant aukštos kokybės paslaugas. Lentelėje 6.1. pateiktas sąrašas pagrindinių įmonės konkurentų ir užimamos rinkos dalis procentais.

6.1. lentelė. Konkurentai: Pateiktas pagrindinių konkurentų sąrašas ir jiems priklausanti rinkos dalis :

Konkurento pavadinimas Rinkos dalis
1. UAB „Constructus“ 5%
2. UAB “Portalas” 0,5%
3. UAB “Mūras” 2,5%
4. UAB “Fasadų renovacija” 0,3%
5. UAB “Utvilsta” 0,17%
6. UAB “Viltelas” 0,8%
7. UAB “Senovė” 1,1%
8. UAB “Asaplita” 0,3%
9. UAB „Hanner“ 5%
10. UAB „Ranga IV“ 4%

Rinkos dalis priklausanti UAB “Elidonas”:
Šiuo metu: 0,1 %
Prognozuojama po 6 mėnesių : 0,15 %

Egzistuojant stipriai konkurencijai statybos rinkoje ypatingas dėmesys yra skiriamas gamybos intensyvumui, efektyvumo kėlimui. Įmonės vadovas ir administracijos darbuotojai nuolatos ieško būdų, kaip greičiau surasti savo kelią į didesnę statybos rinkos dalį, kaip padidinti gamybos apimtys, rytdienos pelną ir efektyvumą. Pirmaujančių šalies statybinių įmonių patyrimas rodo, kad valdymo sistemos strategijos tobulinimas sudaro sąlygas augti darbo našumui, gerinti produkcijos ir paslaugų kokybę, tobulėti kolektyvui.
Iš pateiktų duomenų matome, UAB “Elidonas” užima mažiausia rinkos dalį palyginus su konkurentais. O tai reiškia, kad UAB “Elidonas” reikia didnti savo konkurencingumą, teikti naujas ir aktualias paslaugas savo vartotojams, didinti įmonę.7. UAB “Elidonas” marketingo priemonės
UAB “Elidonas” talpina savo įmonės reklaminę informaciją keliuose Lietuvos dienraščiuose, savo internetinėje svetainėje ir ant įmonei priklausončių automobilių. Ateityje įmonė planuoja padaryti rinkos tyrimus, kad ko žinoti statybų rinkos vystimosi tendencijas.
Įmonės vadovai isitikino reklamos nauda, nes 30 procentų užsakymų įmonė gavo dėl vykdomų reklaminių akcijų.

7.1. lentelė. Marketingo biudžeto išlaidos metams

Eil.
Nr. Marketingo priemonė Išlaidos Lt. Išlaidos %
1. Reklama 10000 83
2. Rinkos tyrimai –
3. Ryšiai su visuomene –
4. Reprezentacinės priemonės 2000 17

Iš viso: 12000 100

7.2. lentelė. Reklamos priemonių išlaidos

Eil. Nr. Reklamos priemonės Išlaidos Lt.
1.

Iškaba 1000
2.

Lankstinukai –
3.

Skelbimai laikraštyje 7000
4.

Skelbimai internete 2000

Iš viso: 100008. UAB “Elidonas” SWOT analizė
Atliksim UAB “Elidonas” įtakojančios aplinkos analizę, nustatysim kokia yra nagrinėjamu laikotarpiu organizacijos strateginė situacija. Tai turi didelę reikšmę priimant strateginius sprendimus.
SWOT analizė organizuojama vidinei (SW) ir išorinei (OT) įmonės padėčiai vertinti.
8.1.Lentelė. UAB “Elidonas” vidinė aplinkos analizė (SW)
Privalumai ir trūkumai Didelis privalumas Mažas privalumas Neutralus Didelis trūkumas

Mažas trūkumas Svarba

didelė vidutinė maža
Įmonės siūlomos prekės prigimtis
*
*
Įmonės kokybės kontrolė
*

*
Personalo kvalifikacija
*

*
Personalo motyvacija

*

*
Įmonės metodinės ir technologinės žinios (know-how)

*

*
Įmonės finansinė padėtis
*
*

8.2.Lentelė. UAB “Elidonas” išorinės aplinkos analizė (OT)
Galimybė ir grėsmė
Egzistuojanti ir potenciali rinka Didelė galimybė, didelis patrauklumas Didelė galimybė, mažas patrauklumas Maža galimybė, didelis patrauklumas Maža galimybė, mažas patrauklumas
Statybinė rinka *
Naujai statomi pastatai
*
Eksploatuojami pastatai
*
Projektuotojai *
Egzistuojančių konkurentų grėsmė Didelė grėsmė ir blogėjanti padėtis Didelė grėsmė, bet mažesnė padėties blogėjimo tikimybė Labai tikėtinas, bet nesvarbus pokytis Mažai tikėtinas, bet nesvarbus pokytis
Netiesioginiai konkurentai *
Potencialūs tiesioginiai konkurentai
*
Potencialių konkurentų grėsmė Didelė grėsmė ir blogėjanti padėtis Didelė grėsmė, bet mažesnė padėties blogėjimo tikimybė Labai tikėtinas, bet nesvarbus pokytis Mažai tikėtinas, bet nesvarbus pokytis
Potencialūs tiesioginiai konkurentai * (svarbus pokytis)
Potencialūs netiesioginiai konkurentai
*
Konkuruojančių produktų giesmė Didelė grėsmė ir blogėjanti padėtis Didelė grėsmė, bet mažesnė padėties blogėjimo tikimybė Labai tikėtinas, bet nesvarbus pokytis Mažai tikėtinas, bet nesvarbus pokytis
Fasadų aptarnavimo priemonės: mechanizmai ir valymo įrankiai
*
Išorinių sąlygų grėsmė Didelė grėsmė ir blogėjanti padėtis Didelė grėsmė, bet mažesnė padėties blogėjimo tikimybė Labai tikėtinas, bet nesvarbus pokytis Mažai tikėtinas, bet nesvarbus pokytis
Statybos įstatymas, norminiai aktai
*
Ekonominės sąlygos *
Vakarų Europos kultūra * (svarbus pokytis)
Mokslas ir technika *

Išanalizuosim vidinius ir išorinius aplinkos veiksnius UAB “Elidonas” ir padarysim SWOT analizė, tam kad įvertinti įmonės poziciją rinkoje ir veiklos vystimosi perspektyvas.
Daugelis autorių siūlo naudoti SWOT analizę (Strengths-stiprybės, Weakness-silpnybės, Opportunities-galimybės, Threats-grėsmės). Stiprybės ir silpnybės – apima pagrindinius organizacijos strategijos veiksnius, kurie išryškėja kaip išteklių analizės rezultatas. Galimybės ir grėsmės apima pagrindinius strategijos kūrimo veiksnius, kurie išryškėja kaip organizacijos išorinės aplinkos analizės rezultatas. .
SWOT analizės logika išreiškiama tokia nuoseklių veiksmų seka:
– pagrindinių organizacijos veiklos aplinkos galimybių identifikavimas;
– pagrindinių grėsmių, galinčių kilti šioje aplinkoje, identifikavimas;
– organizacijos stiprių savybių, esminio konkurencinio pranašumo veiksnių nustatymas;
– organizacijos strateginio pažeidžiamumo, jos silpnųjų savybių identifikavimas.

UAB “Elidonas” SWOT analizė

8.3.Lentelė. Vidinė analizė
STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS
patirtis veikloje; patirties trūkumas rinkos ekonomikoje;
nusistovėję ryšiai su tiekėjais; neišplėtota infrastruktūra;
yra potencialių investuotojų; neišnaudojami pajėgumai;
gera įmonės reputacija (paslaugos, personalijos); silpna rinkodaros funkcija (tiksliau jos nebuvimas);
aukšto profesionalumo vadovai; verslo strategijos nebuvimas;
gera valdymo sistema; pagrindinių gamybos priemonių susidėvėjimas (būtinos investicijos);
aukšta darbuotojų kvalifikacija; per mažas konkurentabilumas;
nedideli darbo ir paslaugų kaštai; že.mas gamybinio sektoriaus aprūpinimas;
sėkmingai diegiamos Europos Sąjungos direktyvos ir Europos standartai; neišnaudojamos potencialios galimybės investicijų bei lėšų pritraukimui;

mažai naudojama informacinių ir interneto technologijų galimybės.

8.4. lentelė.Išorinė analizė
GALIMYBĖS GRĖSMĖS
tobulinti technologijas, ieškoti alternatyvių sprendimų, tokių kaip investicijų pritraukimas; stiprėjanti konkurencija statyboje;
plėtoti darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą;

statybos organizacijų konkurenciniai pranašumai remiasi pigia darbo jėga;
stiprinti materialinę bazę ir gamybinius pajėgumus; nepasirengimas pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis;
gerinti kokybės kontrolės sistemą; statybą nuolatos lydi cikliniai nuosmukiai ir pakilimai;
efektyviau panaudoti išteklius ir mažinti gamybos kaštus; didelės reformų, naujų technologijų diegimo, organizacinės, informacinės ir administravimo išlaidos;
gerinti įmonės įvaizdžio formavimą; nesukurta palankų sąlygų investicijoms;
pasinaudoti Europos Sąjungos siūlomą techninę ir finansinę pagalbą; sunkumų išlaikyti aukštos kvalifikacijos personalą;
diegti inovacijas. šalyje trūksta inovacijų.

SWOT analizės metodas labai plačiai taikomas rengiant įmonių strategiją. Tai išsami analizė, kuri leidžia realiai įvertinti įmonės padėtį.

IŠVADOS

• UAB „Elidonas“ veiklos sritis perspektyvi;
• įmonės verslui ekonominės sąlygos palankios;
• yra perspektyvos padidinti rinkos dalį;
• vadovų patirtis leidžia gerai vadovauti tokio tipo įmonei;
• pakankama ištekių verslui plėtoti;
• yra pastovus tiekėjai;
• įmonės paslaugų kokybė gera;
• įmonės paslaugų kainos patrauklios;
• įmonės finansinė ir socialinė padėtis stabili;
• aukštas konkurencingumas;
• naudoja strateginį valdymą.

LITERATŪROS SĄRAŠAS:

1. Bosas A. Valstybės ir verslo strateginio valdymo įsisavinimas kaip atsakas globalizacijos iššūkiams // Ekonomika: mokslo darbai. Lietuvos ekonomika ir globalizacija, Vilniaus Universiteto leidykla, 2002, Nr.60(2)
2. Jucevičius R. Strateginis organizacijų vystymas. Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 1998
3. Kučinskienė M., Jatuliavičienė G. Globali ekonomika ir antreprenerystė // Ekonomika: mokslo darbai. Lietuvos ekonomika ir globalizacija, Vilniaus Universiteto leidykla, 2002, Nr.60(2)
4. Lydeka Z. Rinkos ekonomikos tapsmas. Teoriniai svarstymai. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas, 2001
5. Marčinskas A., Smilga E. Firmos : formavimas ir realizavimas. Vilnius: Vilniaus Universitetas
6. Palubinsakas G.T. Strateginio planavimo procesas. Kaunas: Technologija, 1997
7. Porter M.E. “Competitive Advantage: Creating and Sustainig Superior Performance. 1985;
8. Stoner James A. F. ir kt. Vadyba. 1999
9. „Statyba ir architektūra“, 2003
10.(Statyba ir architektūra. Naujos statybos sektoriaus galimybės. Integracijos į ES pagrindinės kryptys. 12-13 psl.)
10. Vasiliauskas. A. Strateginis valdymas. Vilnius: Enciklopedija, 2002

Leave a Comment