UAB ,,Bikuva” mikroklimatas

TURINYS

Įvadas 3
Organizacijos valdymo analizė 4
Įmonės charakteristika 6
Ūkinė veikla 7
Kokybė 9
Įmonės valdymas ir struktūra 10
Darbuotojų motyvacija 11
Tyrimas 12
SWOT analizė 14
Išvados 15
Literatūra 16
Priedai 17

ĮVADAS

Organizacijos sėkmę įtakoja vadovo asmenybė. Vadovo poreikiai, savybės, kompetencija, lemia įvairių sprendimų turinį. Vadovai, kuriems neaiškūs prioritetai, veiklos prasmė bei vertybės užprogramuoti nesėkmingai veiklai (Vadovo pasaulis).
Kiekvienos šiuolaikinės įmonės misija – siekti pelno. Tačiau ji tai turi daryti laikantis ekonomikos principų. Leidinyje „Verslo administravimas ir valdymas“ pabrėžiama, kad nuo verslinninko iniciatyvos ir pastangų toleravimo bei gerbimo priklauso ir verslininkų verslumas (V.Sūdžius, “Verslo administravimas ir valdymas” 2001., psl.11). Verslininkas veikdamas civilizuotoje rinkoje bando suderinti naudos si iekimą ir visuomenėje nepatenkinto poreikio tenkinimą. (Z. Gineitienė, D. Korsakaitė, M. Kučinskienė ir J. Tamulevičius knygoje “Verslas” 2003., psl.103) taip pat teikia sampratą apie įmonę, kaip produkcijos gamintoją ir patarnavimų vykdytoją. Įmonių kūriamos paslaugos bei prekės prisideda prie kiekvieno iš mūsų materialinės padėties gerinimo, įvairesnių ir vis didėjančių poreikių tenkinimo būdų.
Todėl pakankamai svarbiu laikome mūsų aprašomos įmonės valdymo analizės atskleidimą, kuris padės suprasti kaip ir kiek UAB „Bikuvos“ prekyba organizuodama darbus viduje, pastoviai palaikydama ryšį su klientais, atsižvelgdama į konkurentus, pasirinkdama tinkamus ti iekėjus, prisideda prie vartotojų aptarnavimo kokybės, užima tam tikrą rinkos dalį.
Nagrinėjant organizacijų veiklą labai svarbiu subjektu laikomas vartotojas. Tai leidžia įžvelgti ir pastebėjimai (D. Evansas „Marketingas“, 2003., psl.5), kad ką vartotojas galvoja apie savo pirkinį, kur jis mato jos vertybę –

štai kas turi sprendžiančią galią verslui ir nurodo kryptį ir šansus į sėkmę.
Būtent laisvos rinkos ekonomikos sąlygos palankios konkurencijai. Kiekvienas kompetetingas vadovas žino, jog konkurencija – tai stimulas siekiant įmonės tikslų. Galima teigti, kad dėl konkurencijos mums šiandien gaminama ir siūloma tai ko mes norime, o ne tik tai kas gaminama.
Grįžtant prie minėtų teiginių, kad kiekviena organizacija prisideda prie gyvenimo kėlimo ir siekia tikslo atlikdama socialines funkcijas, svarbus tampa (G.Krilovas „Teorija ir 86 situacijos“, 2001., psl.20) pastebėjimas, kad vienas svarbiausių įmonės klausimų tampa – mokėjimas priimti iškeltus sprendimus pastoviai besikeičiančiose sąlygose. Tos sąlygos, tai ir klientai su savo poreikiais, konkurentai ir kiti veiksniai kurie nuolat kinta, yra dinamiški. Organizacijos gebėjimas prisitaikyti ir išlikti, stipriai atveria kelią į platesnes rinkas.

Darbo tikslas:
1. Atlikti UAB ,,Bikuvos’’ prekyba valdymo analizę.
Uždaviniai:
1. Paaiškinti UA AB „Bikuvos“ prekyba valdymo struktūrą.
2. Išanalizuoti valdymo veiksmų svarbą, nuo kurių priklauso tiek įmonės, tiek vartotojų poreikiai.
3. Nustatyti silpnas ir stiprias organizacijos puses, remiantis anketos duomenimis.
Metodika:
1. Literatūros analizė.
2. Įmonės duomenų analizė.
3. Anketinė apklausa.
Darbo sudėtinės dalys:

Titulinis lapas

Turinys

Įvadas

2. Literatūros teorinės analizės dalis

3. Praktinė (tyrimų) dalis

4. Išvados

Literatūros sąrašas

Priedai
Darbo rezultatų panaudojimo sritys:
Nagrinėjami UAB „Bikuvos“ prekyba valdymo ypatūmai gali būti reikalingi tiek studentams, tiek visiems tiems, kas domisi įmonių valdymu, taip pat besidominantiems verslo organizavimu prekybos bei paslaugų srityje. Galbūt pastebėti trūkumai ar privalūmai kam nors taps idėjomis kūriant įvairius projektus.

ORGANIZACIJOS VALDYMO ANALIZĖ

Organizacijos sa

amprata:
Organizacija – grupė žmonių, kurie sąmoningai derina savo veiklą, siekdami bendro tikslo ar tikslų.
Žodis organizuoti – reiškia veikti, kažką suburti bendrai veiklai. Literatūroje aptinkama daug organizacijos apibrėžimų, kurie skiriasi siauresniu arba platesniu jos apibūdinimu. Tačiau daugelyje iš jų organizacija apibrėžiama kaip darni ir kryptinga, siekianti tikslų, sistema. Vadyboje organizavimas yra įgaliojimų ir teisių paskirstymas darbuotojams ir jų pastangų koordinavimas. Todėl ją reikia valdyti, nes tai yra grupė žmonių, su skirtingais charakteriais, skirtingu požiūriu. Turi būti tam tikri tikslai, kurie nebūtų painiojami su asmeniniais tikslais. Tai viena iš priežasčių, kodėl organizaciją reikia valdyti.
Toliau reiktų paminėti, kad organizacija disponuoja ištekliais, turi tarpusavio ryšius su aplinka. Darbų paskirstymas taip pat atlieka svarbų vaidmenį organizacijos valdyme, nes jeigu tie patys darbai bus atlikinėjami be jokio paskirstymo, nukentės našumas ir t. t.
Apie padalinių valdymą reiktų paminėti, kad jie prisideda prie aktualių organizacijos tikslų ir yra pavaldūs organizacijai. Darbų paskirstymas reikalauja tinkamo jų koordinavimo. Žmonių darbo koordinavimas ir sudaro vadybos esmę.
Valdymas – tai pagrindinė veikla, nuo kurios priklauso ar gerai organizacija tarnauja žmonėms, kuriems daro įtaką. Nuo organizacijos vadovų, priklauso kaip sėkmingai ji pasieks savo tikslus ir įvykdys socialinius įsipareigojimus. Yra tam tikri valdymo kriterijai – tai valdymo rezultatyvumas, efektyvumas, ekektingumas. Šie kriterijai leidžia manyti apie vadovo darbo efektyvumą, ar ge
erai nustatomi tikslai. Efektvumo trūkumas negali kompensuoti efektingumo trūkumo, nes tik vadovas taikydamas tam tikrus veiklos požymius gali nustatyti, tuos, kurie labiausiai atitinka esamą situaciją. Tie požiūriai atspindi organizaciją kaip sistemą, kurią sudaro posistemės dalys.
Planavimas – tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti parinkimas. Išskiriamos šios planavimo proceso fazės:
1. Analizės fazė, kai išsiaiškinami veiksniai, turintys įtakos planavimo objektui. Renkama informacija ir koreguojama, atsižvelgiant į galimus pokyčius ateityje. Turėtų būti atliekama ir vidinė ir išorinė analizė. Įmonei ir jos aplinkos analizei gali būti naudojami įvairūs analizės metodai. Plačiausiai yra naudojamas SWOT metodas.
2. Tikslo nustatymas ir koregavimas. Tikslas užsibrėžtas, tačiau analizės metu gauta informacija gali priversti jį koreguoti. Realus tikslas gali būti suformuotas tik atlikus analizę. Organizacijos tikslų apibrėžimas padeda tiksliau suformuluoti užduotis.
3. Strategijos fazė. Gerai parengta strategija garantuoja įmonės sėkmę ir sąnaudos jai padengti greitai atsiperka. Ilgalaikiai strateginiai planai sudaromi penkeriems metams.
Organizavimas – tai nustatytiems tikslams pasiekti reikalingos sistemos sukūrimas. Organizacijos rėmuose struktūrizavimas apima du aspektus:
 Diferencijavimą, kurio metu visi pagrindiniai uždaviniai skaidomi į dalinius ir kiekvieno vykdymui numatomi reikalingi vykdytojai bei ištekliai.
 Koordinavimą, kurio metu atskirų uždavinių vykdymas jungiamas į vientisą, kryptingai veikiančią sistemą.
Įmonės personalo valdymo veiksnys yra lemiamas knygoje teigia V.Sūdžius ( 2001., psl.45).
Vadovavimas – tai žmonių grupės sutelkimas įvairiais valdymo metodais ir nuteikimas vykdyti tam tikrus veiksmus, tų ve
eiksmų koordinavimas, siekiant užsibrėžtų tikslų.

Vadovaudamas vadovas turėtų laikytis efektyvaus valdymo taisyklių, suformuluotų knygoje (Bagdonas, Rapolienė, 1996,p.30, Vadyba,1999, p.37 ir kt), kuriose daug dėmesio skiriama valdymo hierarchijai, atlyginimams, kadrų stabilumo užtikrinimui, drausmei, specialistų autoritetui, krypties vienovėms, kolektyvo dvasios palaikymui bei stiprinimui.
Nuo vadovavimo priklauso ir kontrolė.
Kontrolė – baigiamoji valdymo ciklo fazė ir kartu kito ciklo pradžia. Be kontrolės valdymas nebus sėkmingas.
Vadovai sudaro valdymo schemą, kad matytųsi kaip paskirstytas darbas. Valdymo kontrolės matas – tai vadovui tiesiogiai atsiskaitančių darbuotojų skaičius. Įmonėje yra sudaryta komandų grandinė – shema sukonkretinanti kas kam atsiskaito. Ji sudaroma hierarchijos būdu. Valdymo kontrolės parinkimo mastas hierarchijoje svarbus tuo, kad:
1. jis gali paveikti darbo sąntykius, atskirame konkrečiame skyriuje;
2. gali paveikti sprendimų priėmimo greitį situacijoje, kai būtina įtraukti daugelį hierarchijos lygių.
Kontrolė susideda iš daugelio pakopų, todėl konkrečiau ją padės atskleisti mūsų nagrinėjamos įmonės charakteristika.

ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Uždaroji akcinė bendrovė „Bikuvos“ prekyba uždaru būdu neribotam laikui įsteigta bendrovė. Ši bendrovė įsteigta ir veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, įmonių, akcinių bendrovių ir kitus įstatymus bei UAB „Bikuvos“ prekyba įstatus. Ji yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

UAB „Bikuvos“ prekyba yra juridinis asmuo, turi komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovė gali:
• Turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose, savo antspaudą ir jį keisti bei naudoti savo nuožiūra;
• Pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnormuoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti. Bendrovė norėdama išvengti bankroto bylos iškėlimo, Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę siūlyti už įsiskolinimus valstybės, savivaldybės ar valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams atsiskaityti savo turtu;
• Pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius;
• Verstis ūkine veikla Lietuvos respublikoje ir už jos ribų;
• Skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;
• Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti pinigus bankams ir skolintis pinigų iš bankų, sudarydama paskolų sutartis, taip pat skolintis pinigų iš kitų ūkio subjektų, išleisdama kredito vertybinius popierius. Bendrovė turi teisę skolinti pinigus ir kitiems ūkio subjektams įsigydama jų kredito vertybinius popierius, jei tam paprasta balsų dauguma pritarė visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovė gali skolintis iš savo akcininkų už palūkanas, nustatomas sutartimi, tačiau skolindamasi pinigų iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti jiems savo turto. Bendrovė neturi teisės skolinti pinigų kitiems asmenims, jeigu pati yra jų pasiskolinusi iš kitų ūkio subjektų;
• Nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus;
• Parengti ir įgyvendinti pensinių priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas;
• Jungtis į asociacijas, koncernus ir konsorciumus.

Uždaroji akcinė bendrovė „Bikuvos“ prekyba (toliau vadinama „bendrove“) šį rudenį šventė jau vienuoliktąjį gimtadienį. Pagrindinė bendrovės „Bikuvos prekyba“ veikla yra prekyba statybinėmis ir apdailos medžiagomis, santechnika, vaizdo ir garso aparatūra, prekėmis skirtoms laisvalaikiui ir sportui, taip pat įvairių paslaugų tiekimas. Bendrovės plotas siekia 1,5 ha. Čia dirba apie 150 gerų, kvalifikuotų darbuotojų, visada pasirengusių padėti savo klientams. Bendrovė turi apie 300 tiekėjų. Bendrovė dirba sėkmingai, todėl Utenoje turėdama 4 parduotuves, savo veiklą ir toliau sėkmingai plečia, ir šiandien jau turi savo filialus Rokiškyje, Anykščiuose, Biržuose, Visagine ir Kupiškyje.

Šiuo metu bendrovės buveinė yra Utenoje, Užpalių g. 81.

ŪKINĖ VEIKLA

Bendrovės veiklos tikslai yra medinių ir metalo dirbinių gamyba, statybos darbų vykdymas, didmeninė ir mažmeninė prekyba baldais ir kitomis prekėmis bei transporto veiklos, susijusios su krovinių pervežimu vykdymas, kitos veiklos, nurodytos įstatuose vykdymas.

Bendrovės ūkinės veiklos rūšys:
• audinių apdaila;
• kilimų ir kiliminių takų gamyba;
• medžių pjaustymas ir obliavimas, medienos impregnavimas;
• vienasluoksnės neklijuotos faneros gamyba; klijuotos faneros, plonų lentų, medžio drožlių plokščių, kitų plokščių gamyba;
• statybinių medinių konstrukcijų ir staliaus dirbinių gamyba
• kitų medinių dirbinių gamyba;
• metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija;
• metalų apdorojimas ir dengimas;
• bendroji mechaninė inžinerija;
• kitų, niekur kitur nepriskirtų, gatavų metalo dirbinių gamyba;
• kitų baldų gamyba;
• elektros instaliacija ir kitų įtaisų įrengimas;
• tinkavimas;
• staliaus dirbinių įrengimas;
• grindų ir sienų klojimas;
• dažymas ir įstiklinimas;
• kiti statybos užbaigimo darbai;
• statybinio miško ir statybinių medžiagų perdavimo įgaliotinių (agentų) veikla;
• baldų, buitinių prekių, metalo ir geležies dirbinių pardavimo įgaliotinių (agentų) veikla;
• niekur kitur nepriskirtų individualių ar ribotos paskirties produktų pardavimo specialių įgaliotinių (agentų) veikla;
• elektros buitinių prietaisų, radijo ir televizijos prekių didmeninė prekyba;
• porceliano ir stiklo dirbinių, sienų apmušalų ir valymo medžiagų didmeninė prekyba;
• kitų buitinių prekių didmeninė prekyba;
• miško, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrengimų didmeninė prekyba
• geležies dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrengimų bei reikmenų didmeninė prekyba;
• cheminių produktų didmeninė prekyba;
• kita didmeninė prekyba;
• kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;
• buitinių elektros prietaisų, radijo ir televizijos prekių mažmeninė prekyba;
• metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba;
• knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba
• kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
• naudotų prekių mažmeninė prekyba;
• viešasis maitinimas;
• krovinių vežimas keliais;
• krovinio tvarkymas;
• laikymas ir sandėliavimas;
• nuosavo turto išnuomojimas;
• nekilnojamojo turto valdymas už mokestį ar pagal sutartį;
• automobilių nuoma;
• niekur kitur nepriskirta mašinų ir įrengimų nuoma;
• architektūrinė ir inžinerinė veikla, su ja susijusios techninės konsultacijos.

KOKYBĖ

Kokybė darbo vietoje dabar reiškia daugiau negu sukurti geresnį nei vidutinį produktą už prieinamą kainą. Ji lemia produkto naudingumą visuomenei, bei jų paklausą. Kokybės sąvoka labai plati. Ji apima visas veiklos sritis nuo gimusios idėjos iki produkto realizavimo. Išsivysčiusios šalys skiria daug dėmesio visuotinei kokybės vadybai.

Visuotinė kokybės vadyba (VKV) – organizacijos kultūrinis įsipareigojimas tenkinti vartotojų poreikius, naudojant integruotą priemonių, metodų ir mokymo sistemą. Tai nuolatinis organizacijos procesų tobulinimas, o jo rezultatas – puikios kokybės produktai ir paslaugos.

UAB „Bikuvos“ prekyba darbuotojai tai puikiai supranta, nes tik aukšta prekių ir paslaugų kokybė jiems gali leisti užimti geresnes pozicijas rinkoje, įgyti konkurencinį pranašumą, garantuoti išlikimą ir didinti galimybes siekiant tikslų. Suskaičiavus atlikto tyrimo rezultatus matyti, kad net 60% darbuotojų mano, kad šiandien jų siūlomos prekės ir paslaugos nėra tokios kokybiškos kaip norėtų.

Šiandien, klientų norai yra pagrindinė veiklos gairė, o jie pageidauja tik geros kokybės prekių. Jų norus patenkinant, UAB „Bikuvos“ prekyba ne tik laikosi standartų, bet ir kelia personalo kvalifikaciją kursuose, siekia visų darbuotojų įsitraukimo.

ĮMONĖS VALDYMAS IR STRUKTŪRA

UAB „Bikuvos“ prekyba valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (bendrovės savininkas) ir administracijos vadovas – direktorius. Visuotinis akcininkų susirinkimas (bendrovės savininkas) yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Susirinkime turi teisę dalyvauti visi akcininkai, administracijos vadovas, jeigu jis ir nėra akcininkas.

Bendrovė turi bendrovės akcininkų registracijos knygą, kurioje privalo būti įrašytas akcininko vardas ir pavardė (pavadinimas), akcininko adresas (buveinė), turimų akcijų klasė, nominali vertė ir skaičius, akcijos (sertifikato) numeris, akcijų įsigijimo data ir pagrindas, akcininko parašas, patvirtinantis akcijų (sertifikato) paėmimą (turėjimą).

Jei bendrovėje yra tik vienas akcininkas (bendrovės savininkas), turintis visas akcijas savo nuosavybėje, tai visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais jis išleidžia „Bendrovės savininko nutarimus“.

Visuotinį susirinkimą organizuoja bendrovės direktorius.

Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi bendrovės direktorius arba akcininkai, turintys ne mažiau 1/10 visų balsų.

Eilinį visuotinį susirinkimą bendrovės direktorius privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos.

Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą kiekvienam akcininkui pranešama registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia bendrovės direktorius. Jei darbotvarkė tikslinama, ji pateikiama akcininkams ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo. Susirinkimas neturi teisės svarstyti darbotvarkėje nepaskelbtų klausimų, jei susirinkime dalyvauja ne visi bendrovės akcininkai, turintys balsavimo teisę.

Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai, turintys daugiau kaip ½ visų balsų skaičiaus. Akcininkas, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarke bei nutarimo projektu, gali raštu pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ pavieniui dėl kiekvieno nutarimo.

Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl tų klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/20 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas.

Visi bendrovės akcininkai ir darbuotojai privalo saugoti komercines bei technologines bendrovės paslaptis, kurių sąrašą tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas. Jas atskleidus arba pranešus konkuruojančiai įmonei, bendrovės darbuotojai nedelsiant atleidžiami iš darbo darbdavio iniciatyva. Kalti asmenys privalo pilnumoje atlyginti dėl to bendrovės patirtus nuostolius, tame tarpe ir negautą bendrovės pelną.

DARBUOTOJŲ MOTYVACIJA

Motyvacija – tai savęs bei kitų skatinimas tam tikrai veiklai, siekiant individualių bei organizacijos tikslų.

Kad darbai būtų laiku ir kokybiškai atlikti , reikia darbuotojams atlyginti ir juos skatinti. Tad kokias darbuotojų priemones naudoja UAB „Bikuvos“ prekyba vadovas?
Darbo įvertinimo ir jo apmokėjimo sąlygos. Seniausia skatinimo priemonė yra susieta su teisingomis darbo įvertinimo ir apmokėjimo sąlygomis. Kiekvienas darbas turi būti normuojamas ir tinkamai apmokamas. Atlyginimų padidinimas, premijos visada skatins geriau dirbti.
Darbo sąlygos. Tai aplinka, kurioje vyksta darbas. Darbo sąlygų veiksniai skirstomi į tris grupes: 1) psichofiziologinius; 2) sanitarinius higieninius; 3) socialinius, psichologinius, estetinius. Visiems dirbti smagiau kur netvyro nervinė įtampa, yra švaru, tvarkinga ir gražu. Būtent todėl vadovybė ir stengiasi sudaryti geras ir saugias darbo sąlygas.
Personalo parinkimas. Personalo parinkimas apima asmenų, kuriuos norima priimti į darbą arba reikia paaukštinti, atrinkimą. Vadovybė iš anksto turi paskelbti darbuotojų atrinkimo kriterijus. Tai skatina geriau dirbti.
Vadovavimo stilius. Vadovavimo stilius rodo, kaip vadovas duoda nurodymus pavaldiniams, ar su jais tariasi, ir kaip pavaldiniai vykdo paliepimus. Nesvarbu koks bebūtų vadovavimo stilius, svarbu, kad vadovai ir pavaldiniai bei darbuotojai tarpusavyje gerai sutartų.
Pasitenkinimas darbu. Pasitenkinimas darbu yra teigiamų ir neigiamų žmogaus jausmų rinkinys, rodantis, kaip darbuotojas vertina savo veiklą įmonėje. Todėl vadovybė turi stengtis kad dauguma darbuotojų būtų patenkinti darbu.
Saviraiškos galimybės. Žmogui reikia pačiam jausti, kad jis yra vertingas, ir žinoti, kad kiti irgi taip pat apie jį mano. Kai kurie darbuotojai ieško mėgstamo darbo, o pasiekę tikslą jaučia pasitenkinimą. Kuo sunkiau pasiekiamas tikslas, tuo didesnis jaučiamas pasitenkinimas. Jei įmonėje sudaromos galimybės darbuotojams pasireikšti, tai jie yra skatinami imtis vis sudėtingesnių ir įmonei naudingų darbų.

Siekdama didesnio efektyvumo įmonė skatina darbą komandose suteikdama didesnius įgaliojimus. Kai darbininkai įtraukiami į darbo planavimą, organizavimą organizacijai lengviau kontroliuoti visus kitus darbuotojus, nes turintys didesnius įgaliojimus darbuotojai yra suinteresuoti geros kolektyvinės atmosferos palaikymu. UAB „Bikuvos“ prekyba kolektyvas pakankamai jaunas. Vidutinis darbuotojų amžius 28 metai, todėl kolektyvas dar tik mokosi dirbti komandoje. Tai pastebėta bendraujant su naujais darbuotojais, juos išklausant, jiems padedant. Iškilusios problemos greičiau ir tiksliau išsprendžiamos remiantis daugelio nuomone. Kolektyve yra išugdytas bruožas pasitikėti vienas kitu.

TYRIMAS

Anketiniu būdu buvo apklausti įmonėje dirbantieji asmenys. Anketą sudarė įvairūs klausimai susiję su darbuotojų skatinimu, kokybės reikalavimais, kvalifikacijos kelimu, perkamomis prekėmis ir jų pirkimo kiekiais. Anketos pavyzdys pateikiamas priede (žr. 1 priedą).
Tyrimas buvo atliekamas tam, kad atsakymai padėtų apibūdinti esamą mikroklimato atmosferą UAB „Bikuvos“ prekyba, kad padėtų atskleisti tuos aspektus, kurie yra svarbūs įmonės valdyme. Anketų atsakymai leis nuspręsti kaip įmonėje vykdomi tam tikri procesai turi reikšmės dabartinei įmonės situacijai, kokiais vertinimo kriterijais galima vadovautis, sprendžiant apie įmonės tiek stipriąsias, tiek silpnąsias vietas.
Susumavusios rezultatus sužinojome kad:
 bendrovėje dirba apie 80% vyrų ir 20%moterų;
 vidutinis darbuotojo amžius yra 28 metai;
 27% darbininkų bendrovėje dirba pirmus metus, 53% nuo 1-5 metų, 13% nuo 5-10metų ir7% 10 metų ir daugiau (žr. 2 priedą);

 susirinkimai rengiami 1 kartą į pusmetį;
 50% mano kad organizacijoje kokybės siekiama keliant darbininkų kvalifikaciją kursuose, 44% -visų darbuotojų įsitraukimas ir 6% kad įtakos turi vadovas (žr. 3 priedą);
 atpiginus prekes perkamoji galia padidėja;
 60% mano, kad skatinami daugiau parduoti yra atlyginimų padidinimu, 20%-premijomis ir 20% kad nieko nedaroma (žr. 4 priedą);
 40% mano kad marketingas yra pakankamai išvystytas ir 60%, kad nepakankamai;
 40% teigia kad prekės yra kokybiškos ir 60%, kad tik iš dalies;
 20% mano kad priimant sprendimus atsižvelgiama į darbuotojų nuomonę, 67%, kad iš dalies ir 13%-ne (žr. 5 priedą);
 47% rodo kad visi vartotojų poreikiai patenkinami ir 53%, kad iš dalies;
 naujus klientus stengiamasi pritraukti rengiant akcijas (nuolaidas);
 atlyginimai išmokami laiku;
 prekių paklausa priklauso: nuo sezono-67% ir 33%-nuo populiarumo.

Pirmiausia apžvelgsime tuos klausimus, į kuriuos dauguma atsakė vienodai. Darbo skatinimas yra pakankamai svarbus visiems darbuotojams. Darbuotojai teigia, kad gera atlyginimų sistema, suteikta galimybė tobulintis ir kelti kvalifikaciją, keičia darbuotojų motyvaciją atliekamo darbo pobūdžiu. Remiantis šiais duomenimis galima manyti kad nuo gero, veiklaus pardavėjo-konsultanto darbo, jo komunikabilumo priklauso pardavimų kiekis. Vadinasi kada tarnautojas jaučia pareigą ir ją atlieka su dideliu susinteresuotumu, galimas pardavimų apimties didėjimas. Dar vienas darbuotojų skatinimo būdas yra premijos, kuriom neabejingi net 20% darbuotojų.
Sužinoti norus bei poreikius yra svarbu įmonės vadovaujančiam personalui, o tai įmanoma tik pastarąjam pastoviai kontaktuojant su pardavėjais, kurie savo ruožtu gauna pirminę informaciją iš savo klientų. Tačiau iš anketų rezultatų galime pastebėti, kad vadovybės požiūris į darbuotojų nuomonę priimant sprendimus nėra pakankamai išvystytas, nors susirinkimai vyksta kas pusmetį.
Taigi galima teigti, kad gera atmosfera įmonėje vyrauja, kai yra pastoviai skatinami darbuotojai, sudaromos geros darbo sąlygos, atsižvelgiama į jų nuomonę priimant sprendimus.
Toliau nagrinėjant anketą, dėmesį patraukia taip pat nemaži procentai atsakiusiųjų, kad pirkimai padidėja rengiant akcijas, atsirandant populiarioms prekėms ir t. t. Tai leidžia manyti, kad įmonėje vykdoma marketingo veikla, bei jo strategijos. Žinant klientų poreikius prieš tam tikras šventes bei efektingai pritaikius tam tikrą strategiją ypatingai padidėja pirkimai. Jeigu marketingo specialistai žino kada ir kaip pateikti prekę, kokiu būdu ir kokiu laiku tai geriausia padaryti – tai ir atspindi pirkimų padidėjimus. Tam tikrų prekių pateikimas, jų gausa bei platus asortimentas su savo gyliu leidžia geriau patenkinti ir labai išrankių klientų norus. Tačiau pastebėta, kad UAB „Bikuvos“ prekyba marketingo veikla yra nepakankamai išvystyta, nes pirkėjų poreikiai tenkinami tik iš dalies.
Galima teigti, kad įmonė tikslo turėtų siekti kuo geriau tenkinant vartotojų poreikius, nes kuo jie geriau tenkinami įmonė greičiau įgauna geresnį įvaizdį bei reputaciją, kuri priklauso nuo įmonės aktyvumo, nuo veiklos viešumo ir akivaizdumo teigiama V.Sūdžiaus leidinyje „Verslo administravimas ir valdymas“ (2001., psl.121). Apie įmonės veiklą sprendžiama iš verslininkų darbo su klientais, viešo pasirodymo visuomenėje.
Visi darbuotojai pripažįsta, kad prekė ir jos kokybė yra labai svarbi įmonei. Tačiau net 60% darbuotojų teigia, kad įmonėje prekės yra tik iš dalies kokybiškos. Todėl įmonė turi būti suinteresuota ieškoti naujų tiekėjų, kurie teikia tik labai geros kokybės prekes.
Grįžtant prie to kas minėta, kad įmonė ir pati teikia paslaugas, darbuotojams pakankamai aišku, kaip jų atliekamų darbų kokybė veikia pirkėjus ir atsiliepia pačiai įmonei. Jeigu kokybės nuostatos jau įaugusios į daugelio žmonių samprotavimus, galima teikti, kad įmonė eina link tobulumo.
Išnagrinėjus anketos duomenis galima teigti, kad dauguma UAB „Bikuvos“ prekyba vykstančių procesų prisideda prie sėkmingo įmonės verslo, tačiau kiti procesai galėtų būti tobulinami (marketingo veikla bei kokybė).
Įmonės veikloje naudojama aukštos kokybės atributika – emblema, firminiai blankai, reklaminiai bukletai.

UAB „BIKUVOS“ PREKYBA SWOT ANALIZĖ

Pranašumai. Ši bendrovė Utenoje turi net keturias parduotuves. Visos jos įsikūrusios puikiai įrengtose, erdviose patalpose, patogus privažiavimas. Kadangi bendrovė pateikia labai platų prekių asortimentą, tokios patalpos leidžia prekes išdėstyti taip, kad klientui būtų patogu apžiūrėti ir išsirinkti. UAB „Bikuvos“ prekyba taip pat siūlo įvairias paslaugas, rengia akcijas, dalyvauja labdaringoje veikloje, taiko nuolaidas. Čia dirba kvalifikuoti darbininkai visada pasirengę padėti net ir įnoringiausiems klientams. Įmonė yra visiems gerai žinoma, gausios informacijos dėka.

Silpnybės. Įmonės marketingo veikla nėra pakankamai išvystyta. Taip pat skiriamas per mažas dėmesys alternatyvių sprendimų priėmimui tiekėjų paieškoje, nes tai atsiliepia kokybei. Per mažas vadovo dėmesys darbuotojų nuomonei. Dideli mokesčiai valstybei.

Galimybės. Praplėsti produkciją į didesnę rinkos dalį, atlikti dar įvairesnes paslaugas. Jei nėra viršytas akcininkų skaičius, naujų akcininkų pritraukimas padidintų galimybes plėsti verslą, daryti investicijas. Įmonė galėtų prekiauti ES šalyse, prieš tai įykdžiusi tam tikrus reikalavimus.

Pavojai. Įmonė turi stiprų konkurentą UAB“Senukai”, todėl turi dėti visas pastangas siekiant konkurencinio pranašumo. Kaip ir kiekvienai įmonei gali iškilti bankroto pavojus.

IŠVADOS

Uždarąją akcinę bendrovę „Bikuvos“ prekyba valdo direktorius G. Sadaunykas, bei akcininkai. Kiti įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas ir taip pat valdo įmonę, nes nuo jų vadovavimo priklauso įmonės veikla. Pagrindinė įmonės veikla yra prekyba statybinėmis ir apdailos medžiagomis, santechnika, vaizdo ir garso aparatūra, prekėmis skirtoms laisvalaikiui ir sportui bei paslaugų susijusių su remontu, statybomis, pervežimu ir kt. teikimas. Kaip ir kiekviena įmonė, UAB „Bikuvos“ prekyba stengiasi plėsti savo prekių asortimentą ieškodama naujų tiekėjų. Ji sąžiningai konkuruoja su kitomis įmonėmis. Daug dėmesio skiria esamiems ir potencialiems klientams, jų aptarnavimui, lanksčiai sprendžia iškilusias problemas bei reaguoja į klientų skundus.
Tyrimo duomenimis nustatėme, kad įmonė turėtų gerinti marketingo veiklą bei prekių kokybę, taip pat daugiau dėmesio skirti socialinei struktūrai.
Visuomenė yra gerai informuota apie įmonės pasiekimus, dalyvavimą parodose, mugėse, labdaringuose renginiuose. UAB „Bikuvos“ prekyba yra užsitikrinusi gerą vardą, todėl yra plačiai žinoma visoje Lietuvoje Ji galbūt ir nežymiai, bet kurdama naujas darbo vietas, prisideda prie ekonomikos kėlimo.

LITERATŪRA

1. Juozaitienė L., Staponkienė J. Verslo ir vadybos įvadas. Vadovėlis. Šiauliai, 2002.
2. Bagdonas E., Kazlauskienė E. Verslo pradmenys. Kaunas, 2002.
3. D. Evansas. Marketingas. Vilnius, 2003.
4. V. Sūdžius. Verslo administravimas ir valdymas. Vilnius 2001.
5. Z. Gineitienė, D. Korsakaitė, M. Kučinskienė, J. Tamulevičius. Verslas. Vilnius. 2003.
6. G. Krilovas. Teorija ir 86 situacijos. Vilnius. 2001.

Leave a Comment