UAB”Baltexfilm” informacinis aprūpinimas

Turinys

Įvadas 2
1.UAB “Baltexfilm” charakteristika 3
1.1.Bendrovės veikla 3
1.2.Prekių/paslaugų nomenklatūra 4
1.3.Klientai/vartotojai 4
1.4.Bendrovės konkurentai 4
1.5.Prekių/paslaugų kainos 4
1.6.Bendrovės veiklos finansinė analizė 5
2.Bendrovės valdymo struktūra 6
3.Bendrovės informacinė sistema 7
3.1.Išorės informacija ir jos srautai 7
3.2.Vidaus informacija ir jos srautai 8
3.3.Bendrovės duomenų bazės 10
3.4.Bendrovėje saugomi dokumentai 10
4.Konfidenciali informacija ir jos apsauga bendrovėje 14
5.Informacinio aprūpinimo organizavimas bendrovėje 16
5.1.Teisinės informacijos šaltiniai 16
5.2.Ekonominės informacijos šaltiniai ir jų komplektavimas 17
5.3.Techninės informacijos ir kiti šaltiniai 18
5.4.Diferencijuotas vadovų aprūpinimas informacija 18
5.5.Bendrovės informacinio aprūpinimo schema 21
Išvados 22
Pasiūlymai 23
Naudotos literatūros sąrašas 24
Priedai 25Įvadas
Informacija reikalinga bet kokiai veiklai, tame tarpe ir informaciniam aprūpinimui. Aprūpinimas informacija firmoje yra vienas svarbiausių elementų, lemiančių sėkmingą ir operatyvią firmos veiklą. Norint, kad firma nenutrūkstamai dirbtų, reikalinga papildoma, atnaujinta informacija. O ji gaunama iš išorinių ir vidinių informacijos šaltinių ir perduodama visų lygių ir funkcijų darbuotojams firmoje. Taip vyksta aprūpinimas informacija firmoje.
Tai aktualu kiekvienai firmai – tiek mažai, tiek vidutinio dydžio, tiek didelei. Tik gali skirtis informacijos poreikis, t.y. informacijos kiekis, reikalingas konkrečiam uždaviniui išspręsti. Informacijos poreikis yra atskaitos taškas, organizuojant firmos veiklą. UAB “Baltexfilm” informacijos poreikis yra didelis, nes pati bendrovė yra didelė ir užimanti didesnę dalį Lietuvos fotografijos rinkoje.
Pagrindinis šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, kaip vyksta aprūpinimas informacija mano pasirinktoje UAB “Baltexfilm”, kokiais informacijos šaltiniais naudojasi bendrovė ir kokią įtaką turi informacinis aprūpinimas šios bendrovės veiklai.
Šio darbo uždaviniai: išanalizuoti išorinius ir vidinius informacijos šaltinius bei jų srautus, bendrovės duomenų bazes bei išsiaiškinti, kokie saugomi dokumentai, bendrovės teisinės, ekonominės ir techninės informacijos šaltiniai.
Rašant darbą sudarytos 2 lentelės bei nubraižytos 3 schemos. Priedus sudaro 8 dokumentai ar jų ištraukos.
Išanalizavus bendrovės aprūpinimą įvairia informacija, jos srautus, galiu teigti, jog ši bendrovė išnaudoja visas galimybes, atsirinkdama tinkamą informaciją iš didelio jos kiekio. Aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir teisingai apdorotos informacijos dėka ši bendrovė išlaiko lyderio pozicijas fotografijos rinkoje.1.UAB “Baltexfilm” charakteristika
Fuji Photo Film Co Ltd. yra viena iš rinkos lyderių, gaminanti vaizdo ir garso atkūrimo medžiagas ir įrangą. Kompanijos būstinė yra Tokijuje, tačiau kompanija įkurta Japonijos Ashigara mieste, esančiame Fuji kalno papėdėje.
Fuji Photo Film Co Ltd. įkurta 1934 metais, ir iki mūsų dienų labai stipriai išaugo. Nors didžiausia gamykla tebėra Ashigara mieste, Japonijoje veikia dar šeši fabrikai ir šešios tyrimų laboratorijos. Kompanijos atstovybės veikia 13 pasaulio valstybių, o daigiau 200 kompanijų turi distributoriaus teises.
Bendra Lietuvos ir Austrijos įmonė UAB “Baltexfilm” įkurta 1992 metais kaip Fuji Photo Film atstovė. Pirmasis bendrovės tikslas – sukurti mėgėjiškos fotografijos paslaugų tinklą. Buvo pradėti steigti fotocentrai, kurie pigiai, greitai ir kokybiškai ryškino spalvotas fotojuostas ir spausdino spalvotas nuotraukas. “Fujifilm” vardas, kuris tuo metu mūsų šalies fotomėgėjams buvo dar mažai žinomas, šiandien yra populiariausias Lietuvoje.1.1.Bendrovės veikla
Fuji kompanija gerai žinoma ir aukštai vertinama kaip profesionalių ir mėgėjiškų fotojuostelių bei fotoaparatų gamintoja, tačiau kompanijos produkcijos spektras žymiai platesnis. Fuji gamina ir prekiauja fotolaboratorijų įranga nuo minifotolaboratorijų iki didelio našumo spausdintuvų nuotraukoms, rentgeno juostomis ir įrengimais naudojamais medicinoje, filmų juostomis, vaizdo ir garso kasetėmis, kompiuterinėmis laikmenomis ir t.t. Fotolaboratorijose fotonuotraukos gaminamos iš kompiuterinių laikmenų, pozityvų, negatyvų, o taip pat duomenys įrašomi į kompiuterines laikmenas.
UAB “Baltexfilm”, atstovaudama geriausius pasaulyje fotoproduktus, šiandien yra didžiausia įmonė Lietuvos fotografijos rinkoje. Įmonės veikla neapsiriboja fotoproduktų prekyba. Jos kolektyvas daug dirba techninio aptarnavimo, švietimo, kultūros srityse. Kuriant fotomėgėjų aptarnavimo tradicijas, kiekvienais metais rengiami konkursai ir parodos, atrenkami dalyviai tarptautiniams “Fujifilm” konkursams.
Fuji kompanija turi didžiulę patirtį ir visada žengia priekyje, įdiegdama naujausias ir pažangiausias technologijas gamyboje.

1.2.Prekių/paslaugų nomenklatūra
UAB “Baltexfilm” prekiauja dideliu prekių asortimentu ir teikia paslaugas, susijusias su fotografijomis. Ši bendrovė prekiauja didesne dalimi Fuji kompanijoje gaminamų prekių, t.y. fotojuostelėmis – mėgėjiškomis negatyvinėmis, mėgėjiškomis pozityvinėmis, profesionaliomis pozityvinėmis, profesionaliomis negatyvinėmis; fotoaparatais – juostiniais, skaitmeniniais, APS formato; fotopopieriumi; vaizdo ir garso juostomis; kompiuterinėmis laikmenomis bei elementais (1 priedas).
Be parduodamų produktų bendrovė dar ryškina juostas, daro fotonuotraukas, jas įrėmina ir panašiai.
1.3.Klientai/vartotojai
Šios įmonės klientai yra tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Kadangi UAB “Baltexfilm” parduodamų fotoproduktų ir teikiamų paslaugų spektras yra labai platus, todėl ir vartotojai yra įvairūs asmenys. Tai mėgėjai ir profesionalai fotografai, kompiuterių žinovai, įmonės, teikiančios fotopaslaugas ir kiti.1.4.Bendrovės konkurentai
UAB “Baltexfilm”, nors ir būdama didžiausia įmone Lietuvos fotografijos rinkoje, tačiau ji nėra monopolininkė ir turi nemažai konkurentų. Bendrovės veikla apima nemažai sričių, todėl kiekvienoje veiklos srityje atsiranda konkurentų.
Manyčiau, pagrindinė konkurentė yra “Kodak”, gaminanti fotojuosteles, fotopopierių, fotoaparatus bei kitus gaminius. Fotoaparatus gaminančios įmonės “Canon”, “Premier”, “Samsung”, “Olympus” taip pat yra nagrinėjamos bendrovės konkurentės. Elementų prekyboje konkurenciją sudaro “Varta”, “Duracell”, “Energizer” ir kitų įmonių/įstaigų/organizacijų gaminiai. Kiek mažiau žinomos, tačiau taip pat egzistuojančios fotografijos rinkoje, yra tokios įmonės kaip “Konica”, “Agfa”, “Scotch”.
1.5.Prekių/paslaugų kainos
UAB “Baltexfilm” parduodamų produktų įvairovė yra labai didelė, todėl išvardinti visų gaminių kainas yra fiziškai neįmanoma. Todėl aš pateiksiu geriausiai žinomų ir naudojamų produktų kainas.
Be abejo, mėgėjams ir profesionalams skirtų prekių kainos žymiai skiriasi. Tuo tarpu palyginus su kitų firmų gaminiais, kainos mažai kuo skiriasi.
Fuji produktų, priklausomai nuo kokybės ir paskirties, kainų spektras yra platus.

Produktų kainos:
 Fotojuostelės – nuo 8 Lt.
 Fotoaparatai – nuo 120 Lt.
 Vaizdo juostos – nuo 9 Lt.
 Garso juostos – nuo 3 Lt.
 Kompiuterinės laikmenos – nuo 2,5 Lt.
 Filmų juostos – nuo 16 Lt.
 Elementai – nuo 2,5 Lt.
Pora teikiamų paslaugų kainų:
 Negatyvų ryškinimas – 3 Lt.
 Nuotraukų gamyba – nuo 0,79 Lt.1.6.Bendrovės veiklos finansinė analizė
Finansų analizės uždaviniams spręsti reikia surinkti daug įvairios ir patikimos informacijos, kuri priklauso nuo jos vartotojo analizės tikslų. Vartotojais gali būti savininkai, kreditoriai, vadybininkai, klientai, darbuotojai, valstybės institucijos (mokesčių inspekcijos, fondų biržos ir kt.). Savininkai visada domisi verslo eiga, jiems svarbi finansinių ataskaitų informacija, mokesčių inspekcijos domisi įmonės gaunamomis pajamomis, pelnu, nuostoliais, ar teisingos finansinės ataskaitos.
Finansinės ataskaitos yra svarbiausias informacijos apie įmonę šaltinis, jos apibūdina įmonės finansinę būklę konkrečiu laiko momentu ir jos veiklą per apibrėžtą laikotarpį. Pagal jas gali būti skaičiuojamas būsimas įmonės pelnas. Finansų ataskaitų analizė yra planinių priemonių, įtakojančių įvykių eigą ateityje, atspirties taškas.
Iš 2 ir 3 prieduose esančių duomenų (supaprastintų finansinių ataskaitų) galima spręsti, jog UAB “Baltexfilm” – efektyviai dirbanti ir pelną gaunanti bendrovė. Šios bendrovės veikla yra stabili. Tačiau galima pastebėti tai, jog bendrovės gautinos sumos per vienerius metus yra ganėtinai didelės, o tai gali įtakoti jos veiklos stabilumą.
Balanso ir pelno ataskaitų duomenys rodo bendrovės vykdomų operacijų piniginius įvertinimus. Kadangi pati bendrovė yra didžiausia Lietuvos fotografijos rinkoje, tai ir jos apyvarta yra didelė – pardavimai ir paslaugos sudaro virš 89 mln.lt. Tačiau atėmus produktų ir paslaugų savikaina bei veiklos sąnaudas, belieka virš 3 mln.lt. veiklos pelno.
Bendrovės turtas sudaro virš 94 mln.lt., iš jų ilgalaikis turtas – virš 60 mln.lt., trumpalaikis – virš 30 mln.lt.2.Bendrovės valdymo struktūra
4 priede pateikta UAB “Baltexfilm” valdymo struktūra.
Čia yra išskirti penki valdymo skyriai – tai marketingo, komercijos, finansų, pardavimų ir transporto skyriai. Kiekvienam skyriuje dirba atitinkamas skaičius žmonių, tačiau konkrečių duomenų man nepavyko gauti. Atsižvelgiant į bendrovės dydį, joje turėtų būti nemažas darbo vietų skaičius.
Kiekvienam skyriui vadovauja atitinkamo skyriaus direktorius (marketingo skyriui – marketingo direktorius ir t.t.), tačiau išimtį sudaro transporto skyrius. Jame neiškirtas joks direktorius. Iš pirmo žvilgsnio UAB “Baltexfilm” valdymo struktūra atrodo labai paprasta, tačiau jos įvairumą (sudėtingumą) rodo tai, kad komercijos skyrius vadovauja kitiems dviems (pardavimų ir transporto) skyriams bei pavieniams asmenims.
Šioje valdymo struktūroje nėra išskirta laboratorijų, kurios yra bendrovės nuosavybė. 1992 metais pradėjo veikti pirmoji automatinė “Fujifilm” laboratorija Vilniuje, vėliau Kaune ir Klaipėdoje. O šiuo metu jau veikia trylika skaitmeninių fotolaboratorijų: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje ir Alytuje.
Mano turimais duomenimis ši bendrovė neturi daugiau jokių kitų skyrių, padalinių, filialų ar poskyrių.3.Bendrovės informacinė sistema
Informacinė sistema – grupė komponentų, kurie tarpusavy sąveikauja tam, kad gamintų informacinius pranešimus (žinutes). Informacinėje sistemoje pagrindinė –žaliava yra duomenys. Norint, kad sistema nenutrūkstamai funkcionuotų, ji turi būti papildoma reikalingais duomenimis. UAB “Baltexfilm” informacijos vadybininkas atsakingas už duomenų ir informacijos srautus, kuriuos turi iš anksto numatyti ir suplanuoti, patikrinti ir nukreipti vartotojui.
Informacinės sistemos nauda bendrovei apima:
 geresnį veiklos ir verslo supratimą;
 išaugusį ištirtų alternatyvų skaičių;
 greitus reagavimus į netikėtas, nelauktas situacijas;
 komunikacijų pagerinimą institucijoje;
 kontrolės pagerinimą;
 efektyvesnį duomenų šaltinio panaudojimo sudarymą ir kt.3.1.Išorės informacija ir jos srautai
Yra daugybė išorės informacijos šaltinių, iš kurių galima gauti pageidaujamą informaciją. UAB “Baltexfilm” yra Prekybos, pramonės ir amatų rūmų (PPAR) narė. Ji moka nario mokestį, todėl gauna lengvatas ir pirmumo teisę. Šios sistemos pagalba bendrovė lengvai suranda duomenis apie potencialius užsienio partnerius. Be to, būnant PPAR nare, supaprastėja dokumentų išdavimo ir tvirtinimo tvarka.
Mano nagrinėjama bendrovė jai reikiamą informaciją gauna ir iš informacijos įmonės “Kas ką gamina”. Ši įmonė teikia informaciją apie potencialius partnerius, siūlo platų pasaulio įmonių adresų asortimentą, vykdo tikslinį išsiuntinėjimą bei atlieka partnerių patikimumo tikrinimą. Tai UAB “Baltexfilm” leidžia operatyviau ieškoti reikiamos informacijos.
Euro info centre bendrovei suteikiama informacija apie Europos sąjungos rinką.
Didelę dalį informacijos bendrovė suranda interneto puslapiuose, nes yra pakankamai gerai išvystyta kompiuterinė informacijos sistema. Čia galima išskirti pasaulinę informacinę sistemą – KOMPASS. Per šią sistemą gaunama griežtai apdorota, universali informacija.
Informacija gaunama ir kitais būdais. Pavyzdžiui, perkamos knygos, prenumeruojami žiniasklaidos leidiniai.
Šioje schemoje pateikti išorės informacijos srautai.
1 schema
Išorės informacijos srautai

Schemoje galime aiškiai matyti, kas mano nagrinėjamai bendrovei suteikia išorinę informaciją. Taigi pagrindinę informaciją UAB “Baltexfilm” gauna iš šių įmonių: PPAR, “Kas ką gamina”, Euro info centras, KOMPASS bei įvairios publikacijos (knygos, žiniasklaida).3.2.Vidaus informacija ir jos srautai
Kiekvienos konkrečios informacinės sistemos pobūdis ir sandara priklauso nuo įmonės veiklos valdymo darbų ir apimčių pobūdžio, taip pat nuo pagrindinės veiklos valdymo, vidaus duomenų apdorojimo sistemų, technologinių procesų valdymo ir kt.
Informacinės sistemos funkcijos:
 duomenų rinkimas ir organizavimas;
 duomenų perkėlimas iš vienos vietos į kitą;
 naudos gavimas iš informacijos, apdorojant duomenis;
 duomenų išsaugojimas naudojimui ateity;
 priėjimas prie anksčiau sukauptų duomenų;
 pranešimų pateikimas vartotojui.
Mano nagrinėjamoje bendrovėje yra šios informacinės sistemos: finansų ir buhalterinės apskaitos, darbo užmokesčio skaičiavimo, raštvedybos, marketingo ir rinkotyros ir kitos.
Finansų ir buhalterinės apskaitos informacinė sistema naudojama finansų skyriuje. Buhalterinės apskaitos modulio pagalba gaunama: kiekvieno apskaitos periodo balanso sąskaitų apyvarta ir likučiai, žiniaraščiai, išlaidų apskaita, duomenys finansų analizei ir finansų plano vykdymui, pelno (nuostolio) ataskaita. Čia taip pat naudojama darbo užmokesčio skaičiavimo programa – “Alga 2000”.
Raštvedybos informacinė sistema nustato reikalavimus, kaip įforminti ir tvarkyti organizacinius tvarkomuosius dokumentus. Pasirenkama registravimo forma, sudaroma bylų nomenklatūra, padedanti tinkamai paskirstyti dokumentus į bylas, palengvinanti jų paiešką, duodanti vienodą bylų formavimo tvarką ir jų apskaitą.
Marketingo informacinė sistema – būdas, kuriuo bendrovė gauna, apdoroja ir panaudoja informaciją, reikalingą bendrovės strategijai paruošti. Ši sistema naudojama marketingo skyriuje ir yra skirta paversti išorinių ir vidinių šaltinių duomenis į informaciją ir tinkama forma perdavinėti šią informaciją visų lygių ir funkcijų vadovams, t.y. iš marketingo skyriaus informacija perduodama komercijos, finansų, pardavimų skyrių direktoriams.
2 schema
Vidaus informacijos srautai

Kaip matome iš schemos, bendrovės vidaus informacijos srautus sudaro informacinės sistemos (IS). Akivaizdžiai matyti, jog tai vidaus informacija ir ji naudojama tik bendrovės viduje. Tą rodo schemos rodyklės.3.3.Bendrovės duomenų bazės
Vidaus informacijos ir jos srautų skyrelyje pateiktos informacinės sistemos sukuria atitinkamas bendrovės duomenų bazes. Pavyzdžiui, finansų ir buhalterinės apskaitos sistemos pagalba gaunama finansinė duomenų bazė – tai bendrovės finansinės veiklos ataskaitos, balansai, pelno (nuostolio) ataskaitos ir panašiai. Taigi šių informacinių pagalba sukuriamos duomenų bazės tokios, kaip jau minėtoji finansinė duomenų bazė, raštvedybos duomenų bazė, marketingo informacijos duomenų bazė. Raštvedybos duomenų bazėje laikomi įvairūs bendrovės dokumentai, suskirstyti pagal jų paskirtį. Marketingo duomenų bazėje yra duomenys apie kainas, jų suradymo metodus, visuomenės nuomonės apklausas ir panašiai.
UAB “Baltexfilm” naudojama darbo užmokesčio programa “Alga 2000”, kuri skirta darbo užmokesčio apskaitos efektyviam, greitam bei patogiam skaičiavimui. Taip pat su ja galima vesti personalo apskaitą. Šiai programai imami duomenys iš personalo bei darbo užmokesčio duomenų bazių. Jose laikomi duomenys apie darbuotojus, jų pareigas, ankstesnes darbovietes, atlyginimus, premijas, nuobaudas, darbo grafikus, atostogas ir panašiai. Be visų šių duomenų bazių bendrovėje yra duomenų bazės apie jos turtą – trumpalaikį, ilgalaikį, savininkų nuosavybę, bei transporto duomenų bazė. Šioje bendrovėje pagal atitinkamas programas vedama ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita, transporto apskaita.
Yra nemokamos duomenų bazės:
 ABC Lietuva (Aktyvus Biznio Centras). Elektroninis katalogas su paieška – Baltieji, Geltonieji, Žalieji, Violetiniai ir Rausvieji puslapiai. Skelbimai. Priedai. Nuorodos,
 Lietuvos verslo duomenų bazė Internete,
 KOMPASS Lietuva – verslo informacija,
 Lietuvos Įmonės ir Organizacijos. Svarbiausia informacija apie įmones ir organizacijas, jų produkciją, eksportuojamas ir importuojamas prekes, paslaugas ir kitą veiklą,
 ELTA žinios.3.4.Bendrovėje saugomi dokumentai
Kiekvienos įstaigos dokumentus sudaro registruotini ir neregistruoti dokumentai. Registravimo forma pasirenkama, sudaroma bylų nomenklatūra, padedanti tinkamai paskirstyti dokumentus į bylas, palengvinanti jų paiešką, duodanti vienodą bylų formavimo tvarką ir jų apskaitą.
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė nustatyta Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 1997 08 15 įsakymo priede Nr. 38.
Mano nagrinėjamoje bendrovėje cirkuliuoja didelis kiekis informacijos ir dokumentų, kurių svarba yra įvairi. Todėl visi dokumentai suskirstomi ir saugomi atitinkamą laiką. Žemiau pateikta lentelė apie pagrindinius bendrovės dokumentus ir jų saugojimo laiką.
1 lentelė
Dokumentų saugojimo terminai

Eilės nr. Dokumentų rūšys Dokumentų saugojimo terminas Pastabos
1. Administracinės teisės pažeidimų nagrinėjimo dokumentai 5m
2. Darbo teisės pažeidimų nagrinėjimo dokumentai 10m
3. Teisėsaugos institucijoms teikiamų dokumentų kopijos, teismų nuosprendžių, sprendimų, nutarčių, nutarimų kopijos 3m Po teismo sprendimo priėmimo
4. Pretenzijos ir ieškiniai su priedais 10m
5. Dokumentų saugojimo terminų rodyklės (patvirtintos):
a)parengimo vietoje
b)kitose institucijose

Iki pakeitimo
Iki pakeitimo
6. Bylų nomenklatūros (suderintos ir patvirtintos) 10m EK Po pakeitimo
7. Bylų apyrašai(suderinti ir patvirtinti):
a)nuolatinio saugojimo
b)ilgo saugojimo

11-100m
8. Laikino saugojimo bylų sąrašai 10m
9. Dokumentų užduočių vykdymo kontrolės žurnalai, kortelės 3m
10. Dokumentų registracijos žurnalai, kortelės:
a)vidaus dokumentų
b)potvarkių, įstatymų kadrų klausimais
c)potvarkių, įstatymų atostogų, komandiruočių klausimais
d)gautų ir siunčiamų dokumentų

10m EK
75m

10m

3m
11. Siunčiamų dokumentų registrai 1m
12. Fondo byla 10m EK
13. Bylų (dokumentų) išdavimo laikinam naudojimui dokumentai (poėmio protokolai, aktai) 3m Po visų bylų (dokumentų) grąžinimo
14. Metų biudžetas ir jo pakeitimai (patvirtintas) 10m EK
15. Biudžeto rengimo dokumentai 5m
16. Institucijų biudžeto išlaidų sąmatos:
a)suvestinės, metų
b)ketvirčių

10m EK
10m
1 2 3 4
17. Apyvartinių lėšų, pelno paskirstymo ir kt. ekonominės normos:
a)parengimo vietoje
b)kitose institucijose

10m EK
iki pakeitimo

Po pakeitimo
18. Institucijų perdavimo, padalinimo, likvidavimo balansai 15m
19. Pajamų deklaracijos ir mokesčių ataskaitos 10m
20. Audito ataskaitos 10m EK
21. Pranešimai apie apdraustųjų socialiniu draudimu įmokas 10m
22. Akcininkų registracijos knygos 75m EK
23. Banko dokumentai 10m
24. Darbuotojų asmens sąskaitų kortelės 75m
25. Kasos operacijų apskaitos registrai 10m
26. Finansinės apskaitos registrai 10m
27. Komandiruočių pažymėjimai 10m
28. Inventorizacijos dokumentai 10m EK
29. Turto įvertinimo ir perkainojimo dokumentai (aktai, ataskaitos):
a)nekilnojamo turto ir pagrindinių priemonių
b)kilnojamo turto

10m EK

10m
30. Įgaliojimai 10m
31. Prekių muitinės vertės deklaracijos 10m
32. Darbo sutartys 75m
33. Darbuotojų asmens bylos:
a)tarnautojų
b)aptarnaujančio personalo
75m EK
75m EK
34. Darbuotojų sąrašai 75m
35. Kvalifikacijos ir atestacijos dokumentai 5m
36. Atostogų grafikai 1m
37. Norminiai dokumentai saugos darbe klausimais:
a)parengimo ir patvirtinimo vietoje
b)kitose institucijose

10m EK
iki pakeitimo
38. Įvadinio saugos darbe instruktavimo registracijos žurnalai 75m
39. Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimo dokumentai 45m
40. Antspaudų ir spaudų registracijos žurnalai 10m EK
41. Antspaudų ir spaudų naikinimo aktai 10m EK
42. Transporto priemonių pasai, techninės charakteristikos 1m Po transporto priemonių nurašymo
43. Transporto priemonių techninės būklės ir apžiūros dokumentai 3m
44. Dokumentai dėl institucijų apsaugos ir priešgaisrinės saugos būklės 5m

Kaip matome lentelėje, dokumentų saugojimo laikas ganėtinai įvairus – nuo vienerių metų iki šimto. Kai kuriems dokumentams konkretus lai…kas neapibrėžiamas, pavyzdžiui, apyvartinių lėšų, pelno paskirstymo ir kt. ekonominės normos kitose institucijose saugomos iki pakeitimo. Trumpiausiai saugomi tokie dokumentai, kaip siunčiamų dokumentų registrai, atostogų grafikai bei transporto priemonių pasai, techninės charakteristikos.4.Konfidenciali informacija ir jos apsauga bendrovėje
Kaip nurodyta Civilinio kodekso 1.116 straipsnyje (5 priedas), informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Informaciją, kuri negali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, nustato įstatymai.
Mano nagrinėjamoje bendrovėje galima išskirti nemažai konfidencialios informacijos dokumentų. UAB “Baltexfilm” yra prekybinė bendrovė, tad jos daugiausia konfidencialios informacijos dokumentų turėtų būti apie šios bendrovės ūkinę finansinę veiklą. Tokie dokumentai galėtų būti apie:
 Bendrovės kapitalo struktūrą,
 Pelno dydį ir produktų savikainą,
 Produkcijos kainų formavimą,
 Bankines ir prekybines operacijas,
 Atsiskaitymus su klientais,
 Eksporto ir importo efekto žinias,
 Tiekėjų, vartotojų, konkurentų finansinę padėtį ir kt.
Šie ir dar daug kitų dokumentų, manau, sudaro tikrai nemažą dalį visų bendrovėje esančių dokumentų. Kadangi tai konfidenciali informacija ir jos yra pakankamai daug, todėl akivaizdu, kad bendrovė turi apsaugoti šią vertingą informaciją, t.y. kad konfidenciali informacija nepatektų tiems asmenims, kurie neturi teisės jos turėti. Kaip žinoma, pagrindiniai informacijos šaltiniai yra: žmonės, dokumentai, techninės informacijos apdorojimo priemonės ir sistemos. Žmonės – tai vienas pagrindinių informacijos šaltinių. Tai ne tik informacijos laikmena, bet ir objektas, sugebantis mąstyti, analizuoti, daryti išvadas, o prireikus – ir atlikti aktyvius tikslinius veiksmus. Kaip rodo pasaulinė žvalgybinė praktika, daug informacijos gaunama būtent iš žmonių. Prie darbuotojų, dėl kurių gali nutekėti informacija, priskirtini ne tik tie, kuriems tiesiogiai prieinama konfidenciali informacija, bet ir tie, kuriems dėl darbo pobūdžio tokia informacija gali tapti žinoma (aptarnaujantis personalas, darbininkai, verslo partneriai ir pan.). Būdų informacijai nutekėti su žmonių pagalba yra labai įvairių. Todėl, visų pirma, ši uždaroji akcinė bendrovė, priimdama į darbą darbuotoją, pasirašo komercinės paslapties neplatinimo sutartį (6 priedas). Tačiau tai minimaliai apsaugo nuo informacijos nutekėjimo. Nors kitavertus, šiandien Lietuvoje pramoninis šnipinėjimas dar nėra paplitęs, bet jo aktualumas plėtojant pramonę, manau, vis didės. Tai turėtų paskatinti įmonių vadovus pasirūpinti konfidencialios informacijos apsauga.
Apžvelgus “UAB Baltexfilm” valdymo struktūrą, galima pastebėti, jog nėra išskirta tokio padalinio kaip saugos tarnyba, vadinasi ši bendrovė, nors ir būdama pakankamai didelė, nesteigia savos saugos tarnybos. Tačiau joje naudojamas apsaugos metodas, kuris leidžia iki minimumo apriboti informacijos nutekėjimo galimybes ir apsaugoti informaciją, kuri konkurentui padėtų išsiaiškinti bendrovės planus, strategiją ir nukonkuruoti ją rinkoje. Pirmiausia nustatomas apsaugos objektas, t.y. informacija ar jos elementai, kurie yra labai svarbūs ir juos reikia saugoti . Šiuo atveju tai galėtų būti konfidencialūs dokumentai, paminėti aukščiau. Tuomet išaiškinamos svarbiausios grėsmės – kam reikalinga konfidenciali informacija (konfidencialia informacija labiausiai suinteresuoti bendrovės konkurentai), kokie potencialūs informacijos nutekėjimo kanalai. Galimi informacijos nutekėjimo būdai:
1. Akustinė patalpų, automobilių ir kt. kontrolė.
2. Telefono ryšio kontrolė ir pasiklausymas.
3. Kompiuterinės informacijos perėmimas.
4. Slaptas filmavimas, fotografavimas.
5. Slaptas vizualusis objekto stebėjimas.
6. Neteisėtas informacijos gavimas, paperkant specialiųjų tarnybų darbuotojus, personalą, pažįstamus.
7. Neteisėtas informacijos gavimas apgaulės būdu, šantažuojant darbuotojus, giminiačius ir kt.
Egzistuoja daug įvairių techninių priemonių, galinčių perimti ir registruoti akustinę informaciją: mikrofonai, elektroniniai stetoskopai, radijo… mikrofonai, nukreipto veikimo mikrofonai, lazeriniai mikrofonai, magnetinio įrašymo priemonės ir kt. Nuo šių techninių priemonių yra du apsaugos principai: reikia arba surasti įršančias priemones, arba slopinti įrašinėjimą. Pokalbių telefonu pasiklausymas šiuo metu turbūt yra labiausiai paplitęs špionažo būdas. Pokalbius telefonu geriausiai apsaugo perduodamos informacijos užkodavimas. Mano nagrinėjama bendrovė taiko visus įmanomus būdus, kad būtų apsaugota konfidenciali informacija.5.Informacinio aprūpinimo organizavimas bendrovėje
Vykstant ūkio reformoms, pasikeitus nuosavybės santykiams, pasikeičia ir subjektų ekonominės veiklos varomosios jėgos. Strateginius bendrovės veiklos kryptį lemiančius sprendimus tenka priimti pačios bendrovės vadovybei ir veikti savarankiškai. Išryškėja didelis pareikalavimas tikslinės informacijos. O tai kelia naujas užduotis bendrovės informaciniam aprūpinimui. Būtina tampa informacija apie bendrąją fotografijos rinkos situaciją, o taip pat Europos ir pasaulio situacijas einamuoju momentu ir jos tendencijas. Atsiranda būtinybė kuo daugiau turėti informacijos apie galimus bendrovės produkcijos ir paslaugų vartotojus, jų poreikius, konkurentus ir kitą informaciją, kuri bendrovei nebuvo reikalinga dėl bendros pastovios ekonominės situacijos. Todėl bendrovės aprūpinimą informacija reikia nuolat tobulinti.5.1.Teisinės informacijos šaltiniai
Norint, kad bendrovė veiktų efektyviai, be jokių sutrikimų, sąlygotų teisinės informacijos stoka, bendrovė turėtų būti aprūpinta visa reikalinga teisine informacija.
Vadovai turi išmanyti baudžiamąją teisę, susijusią su bendrove, darbo, įmonių, finansų, administracinę bei civilinę teises. Vadovaudamas bendrovei generalinis direktorius ir kiti asmenys, dalyvaujantys jos valdyme, naudojasi daugybe teisinės informacijos šaltinių. UAB “Baltexfilm” naudojami teisės šaltiniai yra teisės aktai (7 priedas).
Taip pat naudojami ir kiti teisinės informacijos šaltiniai:
 A.Abramavičius, V. Mikelėnas. Įmonių vadovų teisinė atsakomybė. – Vilnius, VĮ Teisinės informacijos centras, 1999,
 V. Tiažkijus, R. Petravičius, G. Bužinskas. Darbo teisė. – V., Justitia, 1999.
UAB “Baltexfilm” naudojasi Valstybinio muitinės departamento duomenų baze (www.cust.lt), LITLEX paslaugomis. Tai internetiniai teisinės informacijos šaltiniai.
Daugiausia teisinės informacijos suteikia teisės aktai, todėl bendrovė dažniausiai ir naudojasi. Šią informaciją galima surasti atitinkamuose interneto puslapiuose, auksčiau yra paminėtas Valstybinio muitinės departamento duomenų bazės adresas, taip pat teisės aktų duomenų bazė yra Lietuvos Respublikos Seimo tinklalapyje www.lrs.lt.5.2.Ekonominės informacijos šaltiniai ir jų komplektavimas
Ekononominės informacijos šaltiniai, kuriuos galima rasti internete:
 Lietuva internete (http://www.on.lt/idx.htm).Visi Lietuvos interneto šaltiniai.
 Lietuvos ekonominės plėtros agentūra (http://www.lda.lt/export/). Informacija Lietuvos verslininkams, potencialiems eksportuotojams.
 Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (http://www.lithuaniachambers.lt). Informacija apie Lietuvos, prekybos, pramonės ir amatų rūmus, jų funkcijas, paslaugas, regioninius Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio rūmus.
 LITEXPO parodų centras (http://www.litexpo.lt/) . Informacija apie parodas.
 Lietuvos komerciniai bankai (http://www.lbank.lt/Banks/default.asp).
 Valstybinė mokesčių inspekcija (http://www.vmi.lt/). Informacija apie teisės aktus; kur kreiptis norint gauti konsultacijas mokesčių klausimais.
 Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija (http://www.ekm.lt/). Informacija apie Lietuvos ūkio ekonominę ir socialinę būklę, Lietuvos energetiką, Lietuvos ūkio strategija, muitų tarifai.
 Lietuvos Muitinės departamentas (http://www.cust.lt/). Informacija apie teisės aktus, muitų režimą Lietuvoje.
 Lietuvos Respublikos Vyriausybė (http://www.lrvk.lt/). Vyriausybė, jos programa, nutarimai, potvarkiai.
 Lietuvos Respublikos Seimas (http://www.lrs.lt). Informacija apie LR Seimą, Lietuvos Respublikos teisinių duomenų bazė.
 Lietuvos Respublikos Finansų ministerija (http://www.finmin.lt/). Informacija apie biudžetą, valstybės skolą, finansų rinką.
 Europos komitetas (http://www.euro.lt). Informacija apie Lietuvos pasirengimą narystei ES.
 Lietuvos Bankas (http://www.lbank.lt/). Pinigų politika, Lietuvos banko balansas, oficialiosios tarptautinės atsargos.
 Lietuvos Statistikos departamentas (http://www.std.lt/). Pagrindiniai Lietuvos statistiniai rodikliai bei nuorodos į kitų šalių statistikos šaltinius.
Šiose interneto svetainėse visą reikalingą informaciją gali rasti bendrovės generalinis direktorius ir kiti direktoriai, finansininkai, vadybininkai ir kiti. Iš pateiktų adresų galime pastebėti, jog informacija, kurią teikia šių internetinių puslapių institucijos, yra labai įvairi – pradedant informacija verslininkams ir baigiant statistiniais rodikliais.
Visus ekonominės informacijos šaltinius galima suskirtyti į tokius komplektus:
 įstatymų,
 įmonių duomenų bazių,
 mokesčių,
 teisės,
 finansų,
 bankininkystės,
 statistikos,
 muitų.
Kadangi ekonominės informacijos šaltinių teikiama informacija yra labai įvairi, todėl paranku ją suskirstyti į atitinkamus komplektus. Tai palengvina reikiamos informacijos paiešką.5.3.Techninės informacijos ir kiti šaltiniai
Kadangi bendrovei priklauso keliolika fotolaboratorijų, tai jai aktualu rūpintis fotolabotatorijų įranga – nuotraukų spausdintuvais, kasos aparatais ir panašiai. Tuo pasirūpinti gali firmos, teikiančios remonto ir techninės priežiūros paslaugas.
Tokios firmos dažniausiai teikia tokias paslaugas:
 parduoda, įrengia, prižiūri bei remontuoja kasos aparatus bei fotolaboratorijų įrangą, kompiuterius,
 parduoda atsargines dalis.
Tuo pačiu techninės informacijos šaltiniais gali būti įrengimų techniniai pasai, garantijos, techninės charakteristikos. Jas turi bendrovės kompiuteriai, automobiliai, kasos aparatai, fotolaboratorijų įranga. Techninės informacijos šaltiniu galėtų būti ir bendrovės brošiūros, bukletai apie teikiamas paslaugas bei parduodamus produktus. Tai vidinės techninės informacijos šaltiniai.
Informacijos apie techninę terminologiją galėtų suteikti “Techninės terminologijos tarnyba”.5.4.Diferencijuotas vadovų aprūpinimas informacija
Diferencijuotas vadovų aprūpinimas informacija – tai skirtingų lygių vadovų individualiai orientuoto informacinio aptarnavimo forma.
Šio aprūpinimo informacija tikslas yra padėti vadovams priimti pagrįstus sprendimus pagal konkrečias mokslo, technikos, ekonomikos bei gamybos problemas.
2 lentelėje surašytas kiekvieno mano nagrinėjamos bendrovės abonento informacinių poreikių rubrikatorius.
Kaip matome iš 2 lentelės vadovai yra pakankamai gerai aprūpinti jiems reikalinga informacija. Be to, informacijos šaltiniai nuolat atnaujinami.

Pagal informacinio aprūpinimo pareigybių analizės lentelę aš sudariau suvestinį įmonės darbuotojų informacinių poreikių rubrikyną (2 lentelė).
2 lentelė
Rubrikynas
Eil.nr. Temos pavadinimas Rubrikos UDK indeksas
1. Bendrovės valdymas A1 65
2. Darbo sutarčių pasirašymas/nutraukimas A1,A2 349.2
3. Darbo saugos užtikrinimas A1,A2,B1,B2,B3,C1 658.34
4. Sutarčių pasirašymas su tiekėjais A1,A2,B2,C1,C5 341.24
5. Rinkų paieška A1,C1,C4,C5 658.8
6. Muitų tvarkymas A1,A2,C2 336.4
7. Bendradarbiavimo sutartys A1,B2,C1,C4,C5 334.75
8. Dalyvavimas bendrovės valdyme B1,B2,B3,C1 658.310.7
9. Kainynų sudarymas B1 085
10. Visuomenės nuomonės apklausos B1 049.5
11. Statistinių duomenų analizė B1 519.2
12. Pardavimų skyriaus koordinavimas B2 658.310.7
13. Transporto skyriaus koordinavimas B2 658.310.7
14. Buhalterinės dokumentacijos tvarkymas B3 657.2
15. Rinkliavų,atskaitymų tvarkymas B3 336.2
16. Darbuotojų atlyginimų išmokėjimas B3 331.2
17. Mokesčių mokėjimas B3 342.7
18. Sąskaitų vedimas B3 657.2
19. Produkcijos išvežiojimas C3 658.8
20. Dokumentų pildymas C2,C3 657.2

Šioje lentelėje galime aiškiai matyti, kokia pareigybė kokią funkciją atlieka. Kai kurias funkcijas atlieka keletas pareigybių, kitas – viena ar dvi pareigybės. Kaip matome rubrikyne, prie kiekvienos funkcijos pateikiamas ir UDK indeksas.5.5.Bendrovės informacinio aprūpinimo schema
Išsiaiškinus, kokie informacijos srautai cirkuliuoja bendrovėje, galime sudaryti bendrovės aprūpinimo schemą.
3 schema
Informacinio aprūpinimo schema

Kaip matome iš 2 schemos, ne visi bendrovės darbuotojai turi tiesioginį ryšį su generaliniu direktoriumi. Informacija paskirstoma per direktorius, pavyzdžiui komercijos direktorius paskirsto informaciją savo pavaldiniams. Tiesiogiai informaciją generalinis direktorius pateikia savo pavaduotojui, marketingo, komercijos ir finansų direktoriams.Išvados
1. UAB “Baltexfilm” – lyderė Lietuvos fotografijos rinkoje. Jos veikla yra stabili, bendrovė dirba pelningai. Tačiau jos stabilumui įtakos gali turėti ganėtinai didelės gautinos sumos per vienerius metus.

2. Bendrovė yra pakankamai gerai aprūpinta visų rūšių informacija. Ji turi nemažai išorės informacijos šaltinių – tai PPAR, “Kas ką gamina”, Euro info centras, internetiniai šaltiniai, publikacijos (knygos, laikraščiai, žurnalai ir t.t.). O tai didina informacijos gavimo operatyvumą.

3. Bendrovės viduje naudojamos naujausios ir patobulintos programos, kurios lengvai įsisavinamos ir leidžia efektyviai bei greitai dirbti su duomenų bazėmis.

4. UAB “Baltexfilm”, būdama rinkos lydere, rūpinasi apsauga savo konfidencialios informacijos, kuri yra labai vertinga. Tad siekdama išlaikyti savo pozicijas rinkoje, bendrovė imasi informacijai apsaugoti visų įmanomų priemonių, iš kurių elementariausia, taikoma bene visose firmose, – komercinės paslapties neplatinimo sutartis, pasirašoma, priimant darbuotoją į darbą.

5. Geras bendrovės aprūpinimas informacija leidžia operatyviau priimti sprendimus ir valdyti ją.Pasiūlymai
1.Nors bendrovės veikla yra sėkminga, tačiau ji turėtų labiau publikuoti savo produkciją bei teikiamas paslaugas, skirtų daugiau lėšų reklamai.
Siūlomi tokie publikavimo variantai:
1) reklama televizijoje, radijuje, stenduose,
2) bukletai, platinami fotolaboratorijose bei foto reikmenų parduotuvėse.Naudotos literatūros sąrašas
PRIEDAI
1. UAB “Baltexfilm” produktų nomenklatūra
2. UAB “Baltexfilm” metinis balansas
3. UAB “Baltexfilm” metinė pelno (nuostolio) ataskaita
4. UAB “Baltexfilm” valdymo struktūra
5. Komercinės (gamybinės) ir profesinės paslapties straipsnio ištrauka
6. Komercinės paslapties neplatinimo sutartis
7. Teisinės informacijos šaltiniai (teisės aktai)
8. Informacinio aprūpinimo pareigybių analizės lentelė

1 priedas
UAB “Baltexfilm” produktų nomenklatūra
 Fotojuostelės
Mėgėjiškos negatyvinės fotojuostos
FUJICOLOR SUPERIA 100
-vidutinio jautrumo fotojuosta, pritaikyta dienos šviesai;
– labai smulkaus grūdo, didelio ryškumo fotojuosta;
– gerai subalansuotas spalvų atkūrimas, subtiliai perteikia veido odos tonus tiek dienos, tiek elektroninės blykstės šviesoje;
– tinka visapusiškam naudojimui.

Rūšys: FUJICOLOR SUPERIA 100, FUJICOLOR SUPERIA 200, FUJICOLOR SUPERIA X-tra 400, FUJICOLOR SUPERIA X-tra 800 ir FUJICOLOR SUPERIA REALA.
Profesionalios negatyvinės fotojuostos
FUJICOLOR NPS 160
– vidutinio jautrumo fotojuosta, pritaikyta dienos šviesai;
– smulkaus grūdo, didelio ryškumo fotojuosta, optimaliai pritaikyta trumpesnėms kaip 1/8 sek. ekspozicijoms;
– natūraliai perteikiamos spalvos, ypatingai švelnūs veido odos tonai su didele detalių gausa;
– tinka portreto, vestuvių, architektūros fotografavimui.

Rūšys: FUJICOLOR NPS 160, FUJICOLOR NPL 160, FUJICOLOR NPH 400, FUJICOLOR NHG II 800.
Mėgėjiškos pozityvinės fotojuostos
FUJICHROME SENSIA 100
1 priedo tęsinys

– naujos, patobulintos pozityvinės fotojuostos, skirtos mėgėjams, gaminamos 100, 200 ir 400 ISO jautrumo, siaurame formate (135, 24 arba 36 kadrų);
– nauja, fotojuosta turi geriausias ankstesnės pozityvinės fotojuostos SENSIA 100 savybes – realistišką spalvų gamą, turtingą toninę gradaciją;
– naujose fotojuostose emulsija yra super-smulkiagrūdės (sigma) kristalinės struktūros, todėl žymiai pagerėjo ryškumas, grūdas tapo dar mažesnis;
– naujosios fotojuostos puikiai tinka dideliems vaizdų didinimams;
– tinka įvairiausio pobūdžio fotografavimui patalpose arba atvirame ore.

Rūšys: FUJICHROME SENSIA 100, 200, 400.
Profesionalios pozityvinės fotojuostos
FUJICHROME MS 100/1000
– kintamo jautrumo fotojuosta, pritaikyta dienos šviesai;
– labai smulkaus grūdo, didelio ryškumo fotojuosta;
– puikus spalvų perteikimas, esant bet kokiam fotojuostos jautrumui;
– gali būti eksponuojamas nuo ISO 100 iki ISO 1000 jautrumo diapazone;
– tinka fotografavimui sudėtingomis šviesos sąlygomis.

Rūšys: FUJICHROME MS 100/1000, FUJICROME VELVIA , FUJICHROME RTP II 64, FUJICHROME ASTIA 100 , FUJICHROME PROVIA 100F, FUJICHROME PROVIA 400F , FUJICHROME PROVIA 1600.
 Fotoaparatai
Juostiniai fotoaparatai
Clear Shot Plus III
Rūšys: Clear Shot Plus III, DL-270 ZOOM SUPER DATE , CLEAR SHOT 60 (20) ir kt.
Skaitmeniniai fotoaparatai
FinePix 2600ZOOM
1 priedo tęsinys

Rūšys: FinePix 2600ZOOM, FinePix 2800 ZOOM, FinePix A202, FinePix F601, FinePix S602 ir kt.
APS formato fotoaparatai
Rūšys: FOTONEX 100ix ZOOM, FOTONEX 300ix ZOOM , FOTONEX 400ix ZOOM ir kt.
 Fotopopierius
Vaizdas ant Fujicolor Crystal Archive fotopopieriaus išlieka nepakitęs net 60 metų, t.y. du-tris kartus ilgiau, nei vaizdas ant kitų kompanijų fotopopieriaus.
 Vaizdo juostos
FUJI F (Fine Quality) VHS
Rūšys: FUJI F (Fine Quality) VHS, FUJI SHG (Super High Grade) VHS, FUJI Super XG PRO VHS, FUJI S-VHS PRO, FUJI HQ+ (High Quality+) VHS-C, FUJI SHG (Super High Grade) VHS-C, FUJI S-VHS-C PRO, Fuji valančios juostos.
Fuji gaminamos vaizdo juostos naudojamos vienkartiniam ir daugkartiniam vaizdo perrašinėjimui. Fuji valančių juostų pagalba išvalomos vaizdo grotuvo garso ir vaizdo galvutės.
 Garso juostos
DR Normal Position, IEC I
Rūšys: DR Normal Position, IEC I, DR II High (CrO2) Position,IEC II, CD Fan-1 Normal Position CD Fan-2 High (CrO2) Position ir kt.

1 priedo tęsinys
 Kompiuterinės laikmenos
FUJIFILM MF2HD

Rūšys:… FUJIFILM MF2HD, FUJIFILM Zip disk, FUJIFILM CD-R (Recordable), FUJIFILM CD-R audio, CD-RW audio ir kt.
Kompiuterinės laikmenos yra įrašomos ir perrašomos.
 Elementai

FUJIFILM elementai, kaip ir visi kiti Fuji Photo Film Co., Ltd. (Tokyo) gaminami produktai, yra įvertinti ISO 9002 kokybės sertifikatu ir pilnai atitinka jame keliamus reikalavimus.
Rūšys: LR 03, LR 6, LR 14, LR 20, CR-123A, CR-2, CR-P2, 2CR5 ir kt.

2 priedas

UAB “Baltexfilm” metinis balansas

2002-01-01
Ilgalaikis turtas 60,842,657
Formavimo savikaina 128,603
Nematerialusis turtas 602,713
Materialusis turtas 44,858,676
Ilgalaikis finansinis turtas 14,298,981
Po vienerių metų gautinos sumos 953,684
Trumpalaikis turtas 30,324,648
Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 6,929,209
Per vienerius metus gautinos sumos 21,857,196
Investicijos ir terminuoti indėliai 0
Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 3,538,243
Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sanaudos 3,163,246
Turtas iš viso 94,330,551
Kapitalas ir rezervai 16,341,292
Kapitalas 12,098,058
Rezervai 2,742,817
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 1,500,417
Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) 3,909,108
Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai 1,308,267
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 155,536
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 87,622
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 67,914
Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos 80,791
Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso 116,125,545

3 priedas

UAB “Baltexfilm” metinė pelno (nuostolio) ataskaita

2002-01-01
Pardavimai ir paslaugos 89,209,727
Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 51,239,298
Bendrasis pelnas (nuostolis) 37,970,429
Veiklos sąnaudos 34,533,070
Veiklos pelnas (nuostolis) 3,437,359
Kita veikla 146,058
Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) 3,583,417
Pagautė (ypatingasis pelnas) 0
Netekimai (ypatingieji praradimai) 0
Pelnas prieš apmokestinimą (nuostolis) 3,583,417
Pelno mokestis 237513
Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) 3,345,904

4 priedas

UAB “BALTEXFILM” valdymo struktūra

5 priedas
Ištrauka

1.116 straipsnis
Komercinė (gamybinė) ir profesinė paslaptis

1. Informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Informaciją, kuri negali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, nustato įstatymai.
2. Informacija, kuri yra komercinė (gamybinė) paslaptis, ginama šio kodekso nustatytais būdais.
3. Asmenys, neteisėtais būdais įgiję informaciją, kuri yra komercinė (gamybinė) paslaptis, privalo atlyginti padarytus nuostolius. Pareigą atlyginti padarytus nuostolius taip pat turi darbuotojai, kurie pažeisdami darbo sutartį atskleidė komercinę (gamybinę) paslaptį, ar kitokios sutarties šalis, atskleidusi komercinę paslaptį pažeisdama sutartį. Nuostoliais šiuo atveju laikomos paslapčiai sukurti, tobulinti, naudoti turėtos išlaidos bei negautos pajamos. Pajamos, gautos neteisėtai naudojant komercinę (gamybinę) paslaptį, laikomos nepagrįstu praturtėjimu.
4. Komercinę (gamybinę) paslaptį atskleidęs asmuo gali būti atleistas nuo atsakomybės, jeigu įrodo, kad paslapties atskleidimas pateisinamas visuomenės saugumo interesais.
5. Informacija pripažįstama profesine paslaptimi, jei ją pagal įstatymus ar sutartį privalo saugoti tam tikros profesijos asmenys (advokatai, gydytojai, auditoriai ir kt.). Šią informaciją tie asmenys gauna atlikdami jiems įstatymų ar sutarčių… numatytas pareigas. Atvejus, kuriais profesines teises ir pareigas atliekant gauta informacija nepripažįstama komercine paslaptimi, nustato įstatymai. Dėl neteisėto profesinės paslapties atskleidimo padaryta žala atlyginama bedrais šio kodekso nustatytais pagrindais.

6 priedas

Komercinės paslapties neplatinimo
SUTARTIS

Aš suprantu, kad, dirbdamas bendrovėje tarnautoju, įgysiu teisę ir galėsiu nauodotis bendrovės verslo informacija. Aš taip pat suvokiu, kad darbo metu turėsiu analizuoti, rengti schemas, lenteles, brėžinius, pranešimus ir kitus konfidencialius dokumentus, susijusius su bendrovės verslu.
Todėl įsipareigoju nei darbo bendrovėje laikotarpiu, nei iš jos išėjus, su niekuo neaptarinėti jokios informacijos ar komercinių paslapčių, kurias sužinosiu ar parengsiu pats. Aš pripažįstu, kad mano ir kitų bendrovės darbuotojų parengti analitiniai darbai, pranešimai, dokumentai, schemos, brėžiniai, gaminių ruošiniai yra bendrovės nuosavybė.
Įsipareigoju niekam nereferuoti išvardytųjų dokumentų (išskyrus atvejus, kai turėsiu atlikti savo, kaip bendrovės tarnautojo, pareigas) ir jų nekopijuoti, drausiu tai daryti kitiems.
Aš patvirtinu, kad manęs nesaisto jokie kiti prieštaraujantys šiai sutarčiai ar mano veiklą bendrovėje ribojantys įsipareigojimai.

Data Tarnautojo parašas
Data Liudytojo parašas

7 priedas
Teisinės informacijos šaltiniai
Teisės aktai:
 Lietuvos Respublikos Konstitucija,
 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas,
 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas,
 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
 Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatymas,
 Lietuvos Respublikos atostogų įstatymas,
 Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymas,
 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas,
 Lietuvos Respublikos kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymas,
 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas,
 Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas,
 Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas,
 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas,
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo darbe ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos patvirtinimo”,
 Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas,
 Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymas,
 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas,
 Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas,
 Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas,
 Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas,
 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas,
 Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas,
 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.