TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMAS (KASKo)

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
VADYBOS KATEDRA

TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMAS
KASKO

Darbą parengė:

2005m.

TURINYS

I. KASKO DRAUDIMAS ..............................3

1.1 kompleksinis transporto priemonių draudimas...................4

1.2 Transporto priemonės (kasko) draudimo suma ir jos apskaičiavimas.......4

II. DRAUDIMINIAI NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI ...................5

2. 1. Draudiminiai ivykiai ..............................6

2. 2 Nedraudiminiai ivykiai..............................7

III. FRANŠIZĖ..............................9

3.1 Franšizių palyginimai..............................10
NAUDOTA LITERATŪRA..............................14
I. KASKO DRAUDIMAS

KASKO- tai savanoriškas transporto priemonių, vairuotojų, keleivių, bei papildomos vidaus bei išores įrangos draudimas.

Transporto priemonių kasko draudimu draudžiamos pagal nustatytą tvarką kelių policijoje registruotos transporto priemonės (lengvieji ir krovininiai automobiliai, priekabos, motociklai ir motoroleriai, autobusai ir kt.). Apsidraudus šiuo draudimu, draudimo bendrovė atlygins žalą, kuri transporto prriemonei padaryta dėl avarijų, stichinių nelaimių (audrų, potvynių, liūčių, krušų, žaibo trenkimo), vagysčių, vandalizmo, gaisrų. Jei bus nurodyta draudimo sutartyje, taip pat bus atlyginta žala, padaryta transporto priemonės papildomai įrangai (garso aparatūrai, išorinėms antenoms, spoileriams ir pan.).

Automobiliai, automobilių priekabos, traktoriai, traktorių priekabos, mototransporto priemonės draudžiamos nuo šių rizikų:
“A”- autoavarija – transporto priemonės sunaikinimas ar sugadinimas susidūrus su kita transporto priemone, judančiais ar nejudančiais objektais, apvirtus, paskendus, elektrai trumpai susijungus, bet jei dėl to nekilo gaisras, nukritus ar kokiam nors objektui užkritus annt jos.
“B”- vagystė – transporto priemonės, jos dalių bei reikmenų pavogimas, sugadinimas bandant pavogti. Draudžiant nuo vagystės lengvuosius automobilius, visureigius ir mikroautobusus būtina sąlyga –veikianti signalizacija, o kai šių automobilių vertė didesnė kaip 10000 Lt būtina sąlyga- veikianti degimą arba kuro padavimą bl

lokuojanti signalizacija kartu su pavarų svirties blokatoriumi, imobilaizerio tipo apsaugos priemonės kartu su garsine signalizacija.
“C”- gaisras. (transporto priemonės padegimas), sprogimas (susprogdinimas), kita trečiųjų asmenų tyčinė veika bei stichinės nelaimės.
Trečiųjų asmenų tyčine veika be kita ko laikoma ir paliktos transporto priemonės sugadinimas (apgadinimas , kurį įvykdė nenustatytas asmuo (asmenys).
Papildomai su transporto priemone galima drausti:
Vairuotojo bei keleivių sveikatą ir gyvybę dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių autoavarijos metu (pagal transporto priemonių techninėje charakteristikoje nurodytą keleivių vietų skaičių);
Papildomus įrengimus. Papildomais įrengimais laikomi bet kokie transporto priemonės įrengimai, kurių gamykla neįmontuoja kaip būtinų.

1.1 kompleksinis transporto priemonių draudimas
Kompleksinį transporto priemonių draudimą sudaro:
Transporto priemonių kasko draudimas
 Transporto priemonė apdraudžiama nuo: avarijos, vagystės, stiklo dūžio, gaisro, sprogimo, piktavališkų trečiųjų asmenų veikos, stichinių nelaimių, trumpo jungimo elektros instaliacijoje.
Keleivių ir vairuotojo draudimas nuo nelaimingų attsitikimų avarijos metu
 Apdraudžiami keleiviai ir vairuotojas mirties, invalidumo ar traumų atveju
Pagalbos kelyje draudimas
 Apdraudžiamos išlaidos dėl neatidėliotinos pagalbos kelyje automobiliui sugedus, transporto priemonės saugojimo, kelionės pratęsimo ar grįžimo atgal, nakvynės kai automobilis remontuojamas bei atsarginių transporto priemonės raktelių pristatymo.
neįmontuoja kaip būtinų.
1.2 Transporto priemonės (kasko) draudimo suma ir jos apskaičiavimas

Transporto priemonės draudimo suma yra draudžiamos transporto priemonės rinkos vertė draudimo sutarties sudarymo dieną. Draudikas atlygina draudiminio įvykio metu patirtus nuostolius, neviršijančius šios sumos.
Draudimo suma – tai transporto priemonės rinkos vertė draudimo sutarties sudarymo dieną.

/p>

Nauji automobiliai gali būti draudžiami jų nauja verte, t.y., transporto priemonei padaryti nuostoliai atlyginami neišskaitant keičiamų detalių nusidėvėjimo; automobilio visiškos žūties (kada jį remontuoti netikslinga) atveju nuostolis yra lygus automobilio draudimo sumai atėmus liekanų vertę, o automobilio praradimo atveju nuostolis yra lygus automobilio draudimo sumai. Senesni (iki 5 metų amžiaus) automobiliai gali būti draudžiami su sąlyga, kad nebus taikomas nusidėvėjimas kompensuojamoms detalėms. Senesni nei 5 metų amžiaus automobiliai paprastai draudžiami jų rinkos verte.
Įmokos dydis
Transporto priemonių kasko draudimo metinės draudimo įmokos dydis priklauso nuo draudėjo amžiaus, vairavimo stažo, gyvenimo vietos, transporto priemonės naudojimo paskirties, jos amžiaus, eksploatavimo teritorijos transporto priemonės vertės, markės ir Jūsų pasirinktos draudiminės rizikos – 1.5 – 10 % transporto priemonės vertės;
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmoka, priklausomai nuo draudimo sumos lengviesiems automobiliams, yra nuo 75 Lt;
Vairuotojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo metinės draudimo įmokos dydis priklauso nuo transporto priemonės tipo bei variklio darbo tūrio ir svyruoja nuo 15 iki 225 Lt.
Transporto priemonių (kasko) draudimo sumos apskaičiavimas

Transporto priemonės rinkos vertė (draudimo suma) nustatoma remiantis kainynų, katalogų duomenimis, atsižvelgiant į transporto priemonės techninę būklę bei išorinę išvaizdą. Atskiru šalių sutarimu draudimo suma gali būti nustatyta vadovaujantis transporto priemonės pirkimo ar buhalterinės apskaitos dokumentais.
Draudimo įmoka. Be abejo, kiekvienu atveju draudimo sąlygos bei įmokos priklausys nuo konkrečios įmonės transporto priemonių parko dy

ydžio, amžiaus, kokybės, nuostolingumo bei pasirinktų draudimo sąlygų. Jei turite didesnį nei 10 transporto priemonių parką,
Didės ir kainos

Anot p. Nedzinsko, draudikams teikiant vis daugiau papildomų paslaugų, intensyvėjant eismui bei vis dažniau lietuviams vykstant į užsienį turėtų augti ir kasko draudimo kainos.
Asta Andriukaitienė, UAB DK “PZU Lietuva” Transporto draudimo produktų plėtros ir rizikos vertinimo skyriaus vadovė, teigia, kad kasko draudimo kainą didins ir augančios automobilių remonto kainos. LD nurodo, kad sparčiai populiarėjant kasko draudimui didėja ir žalos – pernai vidutinė vienos išmokos suma buvo 2.200 Lt, 2003 m. – apie 1.600 Lt.
II. DRAUDIMINIAI NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI
Kiekviena darudimo įmonė turi savo taisyklėse išskyrusi kokie yra draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Kaip pavyzdį pateikiame Lietuvos Draudimo nustatytus daudiminiusir nedraudiminius įvykius.

2. 1. Draudiminiai ivykiai

1.1. Transporto priemones gali buti draudžiamos pasirinktinai nuo šiu draudiminiu ivykiu:
ivykiu bei treèiuju asmenu neteisetos veikos.
1.2. vagystes (draudiminis ivykis V).

Įvykus draudiminiam įvykui reikia visus veiksmus atlikti teisingai. Todėl pateikiame patarimus kaip elgtis įvykus draudiminiam įvykiui:

1. Nedelsiant imtis galimų priemonių gelbėti sužeistus žmones, apsaugoti transporto priemonę ar kitą turtą nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis, galinčias padidinti nuostolius.

2. Imtis priemonių, kad atsitikęs įvykis nesukeltų pavojaus kitoms transporto priemonėms ir žmonėms.

3. Apie autoįvykį pranešti kelių policijai ir, jei to reikalauja aplinkybės, kitoms įstaigoms (priešgaisrinės apsaugos, sveikatos apsaugos tarnyboms). Kai kurie reikalingi telefonai:

Lietuvos telekomas Omnitel Bitė Tele 2
Policija 02 102 022 022
Greitoji pagalba 03 103 033 033
Priešgaisrinė tarnyba 01 101 011 011

4. Pasirūpinti, kad bū

ūtų išsaugotos autoįvykio aplinkybės: nejudinti įvykio metu nukentėjusių transporto priemonių, išsaugoti avarijos pėdsakus, kol atvyks kelių policija. Transporto priemones galima judinti tik tada, jei to reikia gelbstint žmones, jei kitos transporto priemonės negali pravažiuoti ar kyla pavojus kitoms transporto priemonėms ar žmonėms, prieš tai liudininkų akivaizdoje užfiksavus transporto priemonės ir su avarija susijusių daiktų padėtį bei pėdsakus.

5. Užsirašyti šiuos duomenis apie įvykį:
• įvykio vieta, laikas, data;
• nukentėjusi transporto priemonė (markė, modelis, valstybinis numeris);
• nukentėjusios transporto priemonės valdytojas (vardas, pavardė, adresas, telefonas);
• liudininkai (vardai, pavardės, adresai, telefonai);
• į įvykio vietą atvykę policininkai (vardai, pavardės, komisariatas).
6. Transporto priemonės praradimo (vagystės) atveju nedelsiant informuoti draudimo bendrovę ir perduoti jai transporto priemonės registravimo dokumentus, raktelių komplektus, signalizacijos nuotolinio valdymo pultus bei imobilizatoriaus raktus arba oficialiais dokumentais policijoje įrodyti jų buvimą. Paaiškėjus pavogtos transporto priemonės buvimo vietai, nedelsiant apie tai raštu pranešti draudimo bendrovei.

7. Esant galimybei, iš įvykio vietos, bet ne vėliau kaip per laikotarpį, nurodytą draudimo sutartyje arba draudimo rūšies taisyklėse, apie įvykį pranešti tos apskrities, kur atsitiko draudiminis įvykis, draudimo bendrovės filialo atstovui, taip pat per nustatytą laiką nuo įvykio žodinį pranešimą patvirtinti raštiškai.

8. Jei draudiko atstovas to reikalauja, per nurodytą laiką (nepradėjus remonto) pateikti sugadintą transporto priemonę defektacijai.

9. Kol sugadintos transporto priemonės neparodytos draudimo bendrovei, neatlikta jų ekspertizė ir negautas draudiko raštiškas leidimas remontuoti ar atlikti kitus veiksmus, negalima imtis jokių transporto priemonės remonto ar ardymo darbų.

10. Kai nukentėjusysis reiškia pretenzijas, per sutartyje nustatytą laiką apie tai raštu pranešti draudikui, pridedant pretenzijas reiškiančio asmens pateiktus dokumentus (jų kopijas), bet pretenzijų nepripažinti bei netenkinti be raštiško draudiko sutikimo.

11. Informuoti nukentėjusiuosius, kur galima kreiptis dėl žalos atlyginimo, ir užtikrinti, kad nukentėjęs asmuo nesiimtų jokių turto remonto ar ardymo darbų, kol sugadintas (sunaikintas) turtas nebus parodytas draudikui, neatlikta ekspertizė ir negautas draudiko raštiškas leidimas remontuoti ar atlikti kitus veiksmus.
2. 2 Nedraudiminiai įvykiai

2.1. Nedraudiminiais ivykiais laikomi ivykiai, kai:
ar sportinese treniruotese;
2.1.2. apdraustasis vairavo transporto priemonê budamas neblaivus, apsvaigês nuo narkotiniu ar psichotropiniu medžiagu;
2.1.3. autoavarija, gaisras ar sprogimas ivyko del techniškai netvarkingos transporto priemones eksploatavimo, kai ją naudoti draudžia kelių eismo taisyklės;
2.1.4. apdraustasis padare autoavariją, neturėdamas teises vairuoti transporto priemonės ar neturėdamas teises vairuoti šios rūšies transporto priemonės;
2.1.5. ivykis atsitiko, kai transporto priemone naudojosi asmuo, kuris pagal draudimo sutarti nera valdytoju grupes valdytojas;
2.1.6. transporto priemone buvo pavogta (išskyrus vagystė plešimo būdu) palikus atidarytus langus, neužrakintas duris, neveikiant apsaugos nuo vagysčių priemonėms ar palikus joje jos registravimo dokumentus, raktelius, signalizacijos nuotolinio valdymo pultą, imobilizatoriaus raktus;
2.1.7. jei atsitikus ivykiui apdraustasis pasišalino iš įvykio vietos, pažeisdamas kelių eismo taisykles;
2.1.8. žala yra del padangų sugadinimo ar sunaikinimo, jei tuo pačiu metu nenukentėjo daugiau transporto priemonės dalių, taip pat dėl padangu pradurimo dėl stichinių nelaimių ir nelaimingų įvykių ar trečiųjų asmenų neteisėtos veikos.

Apsidraudus Kasko draudimu žala nėra atlyginama kai:
• vairuojant transporto priemonę vairuotojui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų;
• vairuojant transporto priemonę vairuotojui, neturinčiam vairuotojo pažymėjimo ar neturinčiam teisės vairuoti tos kategorijos transporto priemonės arba kai transporto priemonę vairavęs asmuo nėra teisėtas transporto priemonės valdytojas;
• jei vairuotojas nepakluso policijos pareigūnams ar savavališkai pasišalino iš įvykio vietos;
• vairuojant techniškai netvarkingą transporto priemonę, kai jos eksploatacija buvo draudžiama pagal Kelių eismo taisykles ir tai turėjo įtakos įvykiui;
• pervežant transporto priemonę, kai nesilaikoma būtinų saugumo reikalavimų, arba buksyruojant transporto priemonę;
• transporto priemonę panaudojant automobilių sporto varžyboms arba pasiruošimui joms;
• dėl radioaktyviųjų medžiagų poveikio;
• naudojant transporto priemonę kaip nusikaltimo įrankį;
• dėl karo veiksmų, riaušių, civilinio nepaklusnumo akcijų, užgrobimo, konfiskacijos, arešto, įvykdyto civilinės arba karinės valdžios;
• dėl bagažo sugadinimo ar sunaikinimo;
• apdraustam vairuotojui ar keleiviams nusižudžius, kėsinantis nusižudyti arba susižaloti;
• apdraustam vairuotojui ar keleiviams žuvus arba susižalojus dėl trečiųjų asmenų tyčinės veikos;
• dėl apdrausto vairuotojo įgimtų ar įgytų fizinių trūkumų, ligų ar jų priepuolių, kurie buvo autoįvykio, sukėlusio sveikatos sužalojimus ar mirtį, priežastis;
• apdraustam vairuotojui ar keleiviams gavus psichinę traumą, dėl kurios atsiranda ar paūmėja kitos ligos.
Draudikas taip pat gali nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti, jei draudėjas nevykdė draudimo sutartyje ar draudimo rūšies taisyklėse numatytų pareigų (pvz., laiku nesumokėjo draudimo įmokų), taip pat vagystės atveju įrodžius, jog draudėjas buvo palikęs transporto priemonę neįjungęs apsaugos priemonių (nurodytų draudimo liudijime). Visais atvejais draudimo išmoka nemokama, jei buvo įrodyta, kad draudėjas sukčiavo, siekdamas gauti draudimo išmoką (inscenizavo draudiminį įvykį, sudarė draudimo sutartį po įvykio ir pan.).

Galima drausti pavienes transporto priemones arba jų grupes. Draudžiamos tik techniškai tvarkingos transporto priemonės.
Draudimas, galioja ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų Europoje, Rusijos Europinėje dalyje, Baltarusijoje , Ukrainoje, Latvijoje, Estijoje.
III. FRANŠIZĖ

Sudarant kasko draudimo sutartį, gali būti nustatyta frančizė – transporto priemonės ar papildomos įrangos nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudiminio įvykio atveju atlygina pats draudėjas. Pagal kiekvieną draudiminį įvykį nustatyta mokėtina draudimo išmoka mažinama frančizės suma. Frančizė gali būti išreikšta litais arba procentine išraiška (paprastai iki 25% draudimo sumos). Procentinė frančizės išraiška dažniausiai taikoma transporto priemonės vagystės atveju.

Ar verta drausti transporto priemones taikant franšizę?

Pagrindinis frančizės taikymo privalumas yra tas, kad ji ženkliai sumažina draudimo įmoką, nes draudimo kompanijai nebereikia reguliuoti smulkių žalų, kurių administravimo kaštai nėra mažesni. Iš kitos pusės, draudžiantis be frančizės, net ir dėl keliasdešimties litų žalos draudėjui tenka sugaišti keletą valandų, kol bus sutvarkyti dokumentai, reikalingi draudimo išmokai gauti. Taupant laiką, į tokias mažas žalas dažnai numojama ranka. Tad kodėl gi nepasirinkus frančizės ir taip nesumažinus draudimo įmokos? Be to, kai kuriose draudimo bendrovėse draudimas be frančizės įmanomas tik išskirtiniais atvejais.

Draudiko neatlyginamąjį nuostolį šalys nustato abipusiu susitarimu procentais bendros draudimo sumos atžvilgiu kaip besąlyginę (išskaitomą) franšizę. Franšizė netaikoma esant atsakomybei už žalą, padarytą fizinių asmenų gyvybei ir sveikatai. Franšizė nustatoma kiekvienam draudimo atvejui. Jeigu atsiranda keletas draudimo atvejų, Franšizė išskaitoma pagal kiekvieną jų.
Franšizė gali būti išreikšta litais (paprastai 100-500 litų) arba procentine išraiška (paprastai iki 25% draudimo sumos). Franšizė procentine išraiška dažniausiai taikoma transporto priemonės vagystės atveju.
Franšizė Apdrausto nuostolio dalis pinigais, kuria draudėjas (apdraustas klientas) dalyvauja nuostolio atlyginime
Franšizė, besąlyginė Nuostolio dalis pinigais, kuria draudėjas (apdraustas klientas) dalyvauja nuostolio atlyginime. Nuostolio dalis, viršijanti besąlyginės franšizės dydį, yra apmokama draudimo bendrovės.
Franšizė, sąlyginė Nuostolio dalis pinigais, kurią draudėjas (apdraustas klientas) padengia pilnai, jei patirtas nuostolis neviršija franšizės dydžio. Jei nuostolis viršija sąlyginės franšizės dydį, draudimo bendrovė padengia visą žalą.

3.1 Franšizių palyginimai

Lengvieji automobiliai

Nagrinėjant kasko draudimą, buvo pasirinkti šeši automobiliai: trys lengviejo ir trys krovininiai. Lengvieji automobiliai:
1. Honda Accord, 1999 m., variklio darbo tūris 1.8, 4 durų bei registruota Šialiuose.
2. BMX X3 3,0d, 2005 m., variklio cilindrų darbo tūris 2993 cm3, 5 durų regitruota Šiauliuose.
3. AUDI 100, 1993 m., variklio darbo tūris 2.0 , 4 durų registruota Šiauliuose.
Kasko draudimi draudžiamų lengvųjų automobilių draudimo įmokos pateiktos 1 lentelėje.
1 lentelė

Draudimo įmonė HONDA ACCORD,
1999m. BMW X3,
2005 m. AUDI 100,
1993m.
UAB“ERGO Lietuva“ Metinė įmoka, LT 1355,00 10000,00 1000,00

Frančizė, LT 200,00 600,00 200,00
UAB „IF draudimas“ Metinė įmoka, LT 1003,00 9600,00 1100,00

Frančizė, LT 150,00 375,00 200,00
UAB“PZU Lietuva“ Metinė įmoka, LT 1277,00 8400,00 1150,00

Frančizė, LT 200,00 500,00 100,00
UAB“Baltik Garant“ Metinė įmoka, LT 1400,00 10400,00 1000,00

Frančizė, LT 300,00 500,00 200,00
ADB“RESO Europa“ Metinė įmoka, LT 1150,00 8500,00 980,00

Frančizė, LT 250,00 300,00 150,00

Analizuojant kasko draudimo įmokas , buvo pasirinkta trys skirtingų modelių bei metų automobiliai. Kaip matyti is pateiktų duomenų daugiausia tenka mokėti už naujausią automobilį, senesnio automobilio, t.y. 1993 m., draudimo įmoka žymiai mažesnė. Draudžiant lengvuosius automobilius, nagrinėjamose draudimo bendrovėse, vidutinės draudimo įmokos pasiskirsčiusios labai įvairiai. Didžiausią įmoka tenka mokėti UAB“Baltik Garant, o mažiausią ADB „RESO Europa“
Krovininiai automobiliai

Analizuojant krovininių automobilių įmokas kasko draudime, buvo pasirinkti šie automoiliai:
1. MERCEDES- BENZ 2435, 1999 m., keliamojo galia 14618/269
2.VOLVO FL7, 1995 m., 210 AG
3.MAN 19403, 1997 keliamoji galia 11967/294

Kasko draudimo krovininių automobilių įmokas galima palyginti 2 lentelėje.
Draudimo įmonė MERCEDES- BENZ 2435, 1999 m. VOLVO FL7, 1995 m. MAN 19403, 1997 m.
UAB“ERGO Lietuva“ Metinė įmoka, LT 1947,00 1895,00 2052,00

Frančizė, LT 600,00 600,00 500,00
UAB „IF draudimas“ Metinė įmoka, LT 1985,00 1900,00 1990,00

Frančizė, LT 600,00 550,00 600,00
UAB“PZU Lietuva“ Metinė įmoka, LT 1856,00 1799,00 1973,00

Frančizė, LT 500,00 500,00 500,00
UAB“Baltik Garant“ Metinė įmoka, LT 1920,00 1830,00 2028,00

Frančizė, LT 750,00 600,00 550,00
ADB“RESO Europa“ Metinė įmoka, LT 1890,00 1805,00 1995,00

Frančizė, LT 600,00 500,00 500,00

Išanalizavus kasko draudimo krovininių automobilių draudimo įmokų dydžius, galima teigti, kad didžiausią įmoka tenka mokėti ne už naujausią krovininį automobilį (1999 m.), bet už porą metų senesnį (1997 m.), t.y. MAN 19403. Tad galima daryti išvadas, jog šios draudimo įmokos dydį lemia ne automobilio pagaminimo metai, bet keliamoji galia ir modelis.

Tad išanalizavus kasko draudimo tiek lengvųjų tiek krovininių automobilių draudimo įmokas, galima daryti išvadas, kad esant panašioms sąlygoms šia draudimo rūšimi verta draustis toje įmonėje, kurioje įmokos yra mažiausios. Lengvuosius automobilius patartina draustis ADB “RESO Europa“, o krovininius automobilius – draudimo bendrovėje UAB “PZU Lietuva“.
Vairuotojas, apsidaudęs transporto priemonių darudimu ADB “RESO Europa“, yra nemokamai apdraudžiamas nuo nelaimingų atsitikimų 10 000 Lt sumai. Be to žala atlyginama nereikalaujant policjos pažymos už tarnsporto priemonės priekinių žibintų bei kėbulo priekinio stiklo sugadinimą avarijos metu bei atlyginamos žalos, kai nuostolis viršija 2 % nuo darudimo sumos (iki 1 500 Lt). Taip pat svarbu, kad išskaita (franšizė) netaikoma, kai yra žinomas įvykio kaltininkas.
UAB“PZU Lietuva“ draudimo bendrovė patraukli klientams tuo , kad čia galima pasirinkti palankiausią draudimo varaintą: bazinį, kai remonto dirbtuvės nurodo draudimo kompaniją; išmokant žalą išskaičiuojamas dalių nusidėvėjimas; draudimo suma po draudimo išmokos sumažėja išmokos dydžiu. Arba papildomą ,kai remonto darbai atliekami kliento pasirinktose autoremonto įmonėse; žala atlyginama draudimo sumos ribose naujų detalių, dalių. Draudimo suma išmokėjus draudimo sumą atstatoma iki 100 %. Beje , automobiliui padarytos žalos atveju yra atlyginama jo remonto išlaidos, o vagustės atveju iki 90 % jo vertės.
Išanalizavus kasko draudimą puikiai matosi, kad krovininių automobilių draudimas yra žymiai pigesnis už lengvųjų automobilių. Be to lengvųjų automobilių draudimo įmokos nagrinėjamose draudimo bendrovėse yra labai skirtingos.

NAUDOTA LITERATŪRA

1. http://www.draudimas.lt/index.php/lt/12463/
2. http://www.ergo.lt
3.http://www.igarantas.lt/index.php/pageid/206 4.http://www.baltikums.lt/lt/pages/KASKO?print=1&PHPSESSID=5eb596d5da41473d6ecc99db0bb077d5
5. http://draudimo.sutartys.lt/kasko.html
6. http://www.lindra.lt/duk.htm
7. Verslo žinių archyvas

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
VADYBOS KATEDRA

TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMAS
KASKO

Darbą parengė:

2005m.

TURINYS

I. KASKO DRAUDIMAS ..............................3

1.1 kompleksinis transporto priemonių draudimas...................4

1.2 Transporto priemonės (kasko) draudimo suma ir jos apskaičiavimas.......4

II. DRAUDIMINIAI NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI ...................5

2. 1. Draudiminiai ivykiai ..............................6

2. 2 Nedraudiminiai ivykiai..............................7

III. FRANŠIZĖ..............................9

3.1 Franšizių palyginimai..............................10
NAUDOTA LITERATŪRA..............................14
I. KASKO DRAUDIMAS

KASKO- tai savanoriškas transporto priemonių, vairuotojų, keleivių, bei papildomos vidaus bei išores įrangos draudimas.

Transporto priemonių kasko draudimu draudžiamos pagal nustatytą tvarką kelių policijoje registruotos transporto priemonės (lengvieji ir krovininiai automobiliai, priekabos, motociklai ir motoroleriai, autobusai ir kt.). Apsidraudus šiuo draudimu, draudimo bendrovė atlygins žalą, kuri transporto priemonei padaryta dėl avarijų, stichinių nelaimių (audrų, potvynių, liūčių, krušų, žaibo trenkimo), vagysčių, vandalizmo, gaisrų. Jei bus nurodyta draudimo sutartyje, taip pat bus atlyginta žala, padaryta transporto priemonės papildomai įrangai (garso aparatūrai, išorinėms antenoms, spoileriams ir pan.).

Automobiliai, automobilių priekabos, traktoriai, traktorių priekabos, mototransporto priemonės draudžiamos nuo šių rizikų:
“A”- autoavarija – transporto priemonės sunaikinimas ar sugadinimas susidūrus su kita transporto priemone, judančiais ar nejudančiais objektais, apvirtus, paskendus, elektrai trumpai susijungus, bet jei dėl to nekilo gaisras, nukritus ar kokiam nors objektui užkritus ant jos.
“B”- vagystė – transporto priemonės, jos dalių bei reikmenų pavogimas, sugadinimas bandant pavogti. Draudžiant nuo vagystės lengvuosius automobilius, visureigius ir mikroautobusus būtina sąlyga –veikianti signalizacija, o kai šių automobilių vertė didesnė kaip 10000 Lt būtina sąlyga- veikianti degimą arba kuro padavimą blokuojanti signalizacija kartu su pavarų svirties blokatoriumi, imobilaizerio tipo apsaugos priemonės kartu su garsine signalizacija.
“C”- gaisras. (transporto priemonės padegimas), sprogimas (susprogdinimas), kita trečiųjų asmenų tyčinė veika bei stichinės nelaimės.
Trečiųjų asmenų tyčine veika be kita ko laikoma ir paliktos transporto priemonės sugadinimas (apgadinimas , kurį įvykdė nenustatytas asmuo (asmenys).
Papildomai su transporto priemone galima drausti:
Vairuotojo bei keleivių sveikatą ir gyvybę dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių autoavarijos metu (pagal transporto priemonių techninėje charakteristikoje nurodytą keleivių vietų skaičių);
Papildomus įrengimus. Papildomais įrengimais laikomi bet kokie transporto priemonės įrengimai, kurių gamykla neįmontuoja kaip būtinų.

1.1 kompleksinis transporto priemonių draudimas
Kompleksinį transporto priemonių draudimą sudaro:
Transporto priemonių kasko draudimas
 Transporto priemonė apdraudžiama nuo: avarijos, vagystės, stiklo dūžio, gaisro, sprogimo, piktavališkų trečiųjų asmenų veikos, stichinių nelaimių, trumpo jungimo elektros instaliacijoje.
Keleivių ir vairuotojo draudimas nuo nelaimingų atsitikimų avarijos metu
 Apdraudžiami keleiviai ir vairuotojas mirties, invalidumo ar traumų atveju
Pagalbos kelyje draudimas
 Apdraudžiamos išlaidos dėl neatidėliotinos pagalbos kelyje automobiliui sugedus, transporto priemonės saugojimo, kelionės pratęsimo ar grįžimo atgal, nakvynės kai automobilis remontuojamas bei atsarginių transporto priemonės raktelių pristatymo.
neįmontuoja kaip būtinų.
1.2 Transporto priemonės (kasko) draudimo suma ir jos apskaičiavimas

Transporto priemonės draudimo suma yra draudžiamos transporto priemonės rinkos vertė draudimo sutarties sudarymo dieną. Draudikas atlygina draudiminio įvykio metu patirtus nuostolius, neviršijančius šios sumos.
Draudimo suma – tai transporto priemonės rinkos vertė draudimo sutarties sudarymo dieną.

Nauji automobiliai gali būti draudžiami jų nauja verte, t.y., transporto priemonei padaryti nuostoliai atlyginami neišskaitant keičiamų detalių nusidėvėjimo; automobilio visiškos žūties (kada jį remontuoti netikslinga) atveju nuostolis yra lygus automobilio draudimo sumai atėmus liekanų vertę, o automobilio praradimo atveju nuostolis yra lygus automobilio draudimo sumai. Senesni (iki 5 metų amžiaus) automobiliai gali būti draudžiami su sąlyga, kad nebus taikomas nusidėvėjimas kompensuojamoms detalėms. Senesni nei 5 metų amžiaus automobiliai paprastai draudžiami jų rinkos verte.
Įmokos dydis
Transporto priemonių kasko draudimo metinės draudimo įmokos dydis priklauso nuo draudėjo amžiaus, vairavimo stažo, gyvenimo vietos, transporto priemonės naudojimo paskirties, jos amžiaus, eksploatavimo teritorijos transporto priemonės vertės, markės ir Jūsų pasirinktos draudiminės rizikos – 1.5 – 10 % transporto priemonės vertės;
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmoka, priklausomai nuo draudimo sumos lengviesiems automobiliams, yra nuo 75 Lt;
Vairuotojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo metinės draudimo įmokos dydis priklauso nuo transporto priemonės tipo bei variklio darbo tūrio ir svyruoja nuo 15 iki 225 Lt.
Transporto priemonių (kasko) draudimo sumos apskaičiavimas

Transporto priemonės rinkos vertė (draudimo suma) nustatoma remiantis kainynų, katalogų duomenimis, atsižvelgiant į transporto priemonės techninę būklę bei išorinę išvaizdą. Atskiru šalių sutarimu draudimo suma gali būti nustatyta vadovaujantis transporto priemonės pirkimo ar buhalterinės apskaitos dokumentais.
Draudimo įmoka. Be abejo, kiekvienu atveju draudimo sąlygos bei įmokos priklausys nuo konkrečios įmonės transporto priemonių parko dydžio, amžiaus, kokybės, nuostolingumo bei pasirinktų draudimo sąlygų. Jei turite didesnį nei 10 transporto priemonių parką,
Didės ir kainos

Anot p. Nedzinsko, draudikams teikiant vis daugiau papildomų paslaugų, intensyvėjant eismui bei vis dažniau lietuviams vykstant į užsienį turėtų augti ir kasko draudimo kainos.
Asta Andriukaitienė, UAB DK “PZU Lietuva” Transporto draudimo produktų plėtros ir rizikos vertinimo skyriaus vadovė, teigia, kad kasko draudimo kainą didins ir augančios automobilių remonto kainos. LD nurodo, kad sparčiai populiarėjant kasko draudimui didėja ir žalos – pernai vidutinė vienos išmokos suma buvo 2.200 Lt, 2003 m. – apie 1.600 Lt.
II. DRAUDIMINIAI NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI
Kiekviena darudimo įmonė turi savo taisyklėse išskyrusi kokie yra draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Kaip pavyzdį pateikiame Lietuvos Draudimo nustatytus daudiminiusir nedraudiminius įvykius.

2. 1. Draudiminiai ivykiai

1.1. Transporto priemones gali buti draudžiamos pasirinktinai nuo šiu draudiminiu ivykiu:
ivykiu bei treèiuju asmenu neteisetos veikos.
1.2. vagystes (draudiminis ivykis V).

Įvykus draudiminiam įvykui reikia visus veiksmus atlikti teisingai. Todėl pateikiame patarimus kaip elgtis įvykus draudiminiam įvykiui:

1. Nedelsiant imtis galimų priemonių gelbėti sužeistus žmones, apsaugoti transporto priemonę ar kitą turtą nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis, galinčias padidinti nuostolius.

2. Imtis priemonių, kad atsitikęs įvykis nesukeltų pavojaus kitoms transporto priemonėms ir žmonėms.

3. Apie autoįvykį pranešti kelių policijai ir, jei to reikalauja aplinkybės, kitoms įstaigoms (priešgaisrinės apsaugos, sveikatos apsaugos tarnyboms). Kai kurie reikalingi telefonai:

Lietuvos telekomas Omnitel Bitė Tele 2
Policija 02 102 022 022
Greitoji pagalba 03 103 033 033
Priešgaisrinė tarnyba 01 101 011 011

4. Pasirūpinti, kad būtų išsaugotos autoįvykio aplinkybės: nejudinti įvykio metu nukentėjusių transporto priemonių, išsaugoti avarijos pėdsakus, kol atvyks kelių policija. Transporto priemones galima judinti tik tada, jei to reikia gelbstint žmones, jei kitos transporto priemonės negali pravažiuoti ar kyla pavojus kitoms transporto priemonėms ar žmonėms, prieš tai liudininkų akivaizdoje užfiksavus transporto priemonės ir su avarija susijusių daiktų padėtį bei pėdsakus.

5. Užsirašyti šiuos duomenis apie įvykį:
• įvykio vieta, laikas, data;
• nukentėjusi transporto priemonė (markė, modelis, valstybinis numeris);
• nukentėjusios transporto priemonės valdytojas (vardas, pavardė, adresas, telefonas);
• liudininkai (vardai, pavardės, adresai, telefonai);
• į įvykio vietą atvykę policininkai (vardai, pavardės, komisariatas).
6. Transporto priemonės praradimo (vagystės) atveju nedelsiant informuoti draudimo bendrovę ir perduoti jai transporto priemonės registravimo dokumentus, raktelių komplektus, signalizacijos nuotolinio valdymo pultus bei imobilizatoriaus raktus arba oficialiais dokumentais policijoje įrodyti jų buvimą. Paaiškėjus pavogtos transporto priemonės buvimo vietai, nedelsiant apie tai raštu pranešti draudimo bendrovei.

7. Esant galimybei, iš įvykio vietos, bet ne vėliau kaip per laikotarpį, nurodytą draudimo sutartyje arba draudimo rūšies taisyklėse, apie įvykį pranešti tos apskrities, kur atsitiko draudiminis įvykis, draudimo bendrovės filialo atstovui, taip pat per nustatytą laiką nuo įvykio žodinį pranešimą patvirtinti raštiškai.

8. Jei draudiko atstovas to reikalauja, per nurodytą laiką (nepradėjus remonto) pateikti sugadintą transporto priemonę defektacijai.

9. Kol sugadintos transporto priemonės neparodytos draudimo bendrovei, neatlikta jų ekspertizė ir negautas draudiko raštiškas leidimas remontuoti ar atlikti kitus veiksmus, negalima imtis jokių transporto priemonės remonto ar ardymo darbų.

10. Kai nukentėjusysis reiškia pretenzijas, per sutartyje nustatytą laiką apie tai raštu pranešti draudikui, pridedant pretenzijas reiškiančio asmens pateiktus dokumentus (jų kopijas), bet pretenzijų nepripažinti bei netenkinti be raštiško draudiko sutikimo.

11. Informuoti nukentėjusiuosius, kur galima kreiptis dėl žalos atlyginimo, ir užtikrinti, kad nukentėjęs asmuo nesiimtų jokių turto remonto ar ardymo darbų, kol sugadintas (sunaikintas) turtas nebus parodytas draudikui, neatlikta ekspertizė ir negautas draudiko raštiškas leidimas remontuoti ar atlikti kitus veiksmus.
2. 2 Nedraudiminiai įvykiai

2.1. Nedraudiminiais ivykiais laikomi ivykiai, kai:
ar sportinese treniruotese;
2.1.2. apdraustasis vairavo transporto priemonê budamas neblaivus, apsvaigês nuo narkotiniu ar psichotropiniu medžiagu;
2.1.3. autoavarija, gaisras ar sprogimas ivyko del techniškai netvarkingos transporto priemones eksploatavimo, kai ją naudoti draudžia kelių eismo taisyklės;
2.1.4. apdraustasis padare autoavariją, neturėdamas teises vairuoti transporto priemonės ar neturėdamas teises vairuoti šios rūšies transporto priemonės;
2.1.5. ivykis atsitiko, kai transporto priemone naudojosi asmuo, kuris pagal draudimo sutarti nera valdytoju grupes valdytojas;
2.1.6. transporto priemone buvo pavogta (išskyrus vagystė plešimo būdu) palikus atidarytus langus, neužrakintas duris, neveikiant apsaugos nuo vagysčių priemonėms ar palikus joje jos registravimo dokumentus, raktelius, signalizacijos nuotolinio valdymo pultą, imobilizatoriaus raktus;
2.1.7. jei atsitikus ivykiui apdraustasis pasišalino iš įvykio vietos, pažeisdamas kelių eismo taisykles;
2.1.8. žala yra del padangų sugadinimo ar sunaikinimo, jei tuo pačiu metu nenukentėjo daugiau transporto priemonės dalių, taip pat dėl padangu pradurimo dėl stichinių nelaimių ir nelaimingų įvykių ar trečiųjų asmenų neteisėtos veikos.

Apsidraudus Kasko draudimu žala nėra atlyginama kai:
• vairuojant transporto priemonę vairuotojui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų;
• vairuojant transporto priemonę vairuotojui, neturinčiam vairuotojo pažymėjimo ar neturinčiam teisės vairuoti tos kategorijos transporto priemonės arba kai transporto priemonę vairavęs asmuo nėra teisėtas transporto priemonės valdytojas;
• jei vairuotojas nepakluso policijos pareigūnams ar savavališkai pasišalino iš įvykio vietos;
• vairuojant techniškai netvarkingą transporto priemonę, kai jos eksploatacija buvo draudžiama pagal Kelių eismo taisykles ir tai turėjo įtakos įvykiui;
• pervežant transporto priemonę, kai nesilaikoma būtinų saugumo reikalavimų, arba buksyruojant transporto priemonę;
• transporto priemonę panaudojant automobilių sporto varžyboms arba pasiruošimui joms;
• dėl radioaktyviųjų medžiagų poveikio;
• naudojant transporto priemonę kaip nusikaltimo įrankį;
• dėl karo veiksmų, riaušių, civilinio nepaklusnumo akcijų, užgrobimo, konfiskacijos, arešto, įvykdyto civilinės arba karinės valdžios;
• dėl bagažo sugadinimo ar sunaikinimo;
• apdraustam vairuotojui ar keleiviams nusižudžius, kėsinantis nusižudyti arba susižaloti;
• apdraustam vairuotojui ar keleiviams žuvus arba susižalojus dėl trečiųjų asmenų tyčinės veikos;
• dėl apdrausto vairuotojo įgimtų ar įgytų fizinių trūkumų, ligų ar jų priepuolių, kurie buvo autoįvykio, sukėlusio sveikatos sužalojimus ar mirtį, priežastis;
• apdraustam vairuotojui ar keleiviams gavus psichinę traumą, dėl kurios atsiranda ar paūmėja kitos ligos.
Draudikas taip pat gali nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti, jei draudėjas nevykdė draudimo sutartyje ar draudimo rūšies taisyklėse numatytų pareigų (pvz., laiku nesumokėjo draudimo įmokų), taip pat vagystės atveju įrodžius, jog draudėjas buvo palikęs transporto priemonę neįjungęs apsaugos priemonių (nurodytų draudimo liudijime). Visais atvejais draudimo išmoka nemokama, jei buvo įrodyta, kad draudėjas sukčiavo, siekdamas gauti draudimo išmoką (inscenizavo draudiminį įvykį, sudarė draudimo sutartį po įvykio ir pan.).

Galima drausti pavienes transporto priemones arba jų grupes. Draudžiamos tik techniškai tvarkingos transporto priemonės.
Draudimas, galioja ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų Europoje, Rusijos Europinėje dalyje, Baltarusijoje , Ukrainoje, Latvijoje, Estijoje.
III. FRANŠIZĖ

Sudarant kasko draudimo sutartį, gali būti nustatyta frančizė – transporto priemonės ar papildomos įrangos nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudiminio įvykio atveju atlygina pats draudėjas. Pagal kiekvieną draudiminį įvykį nustatyta mokėtina draudimo išmoka mažinama frančizės suma. Frančizė gali būti išreikšta litais arba procentine išraiška (paprastai iki 25% draudimo sumos). Procentinė frančizės išraiška dažniausiai taikoma transporto priemonės vagystės atveju.

Ar verta drausti transporto priemones taikant franšizę?

Pagrindinis frančizės taikymo privalumas yra tas, kad ji ženkliai sumažina draudimo įmoką, nes draudimo kompanijai nebereikia reguliuoti smulkių žalų, kurių administravimo kaštai nėra mažesni. Iš kitos pusės, draudžiantis be frančizės, net ir dėl keliasdešimties litų žalos draudėjui tenka sugaišti keletą valandų, kol bus sutvarkyti dokumentai, reikalingi draudimo išmokai gauti. Taupant laiką, į tokias mažas žalas dažnai numojama ranka. Tad kodėl gi nepasirinkus frančizės ir taip nesumažinus draudimo įmokos? Be to, kai kuriose draudimo bendrovėse draudimas be frančizės įmanomas tik išskirtiniais atvejais.

Draudiko neatlyginamąjį nuostolį šalys nustato abipusiu susitarimu procentais bendros draudimo sumos atžvilgiu kaip besąlyginę (išskaitomą) franšizę. Franšizė netaikoma esant atsakomybei už žalą, padarytą fizinių asmenų gyvybei ir sveikatai. Franšizė nustatoma kiekvienam draudimo atvejui. Jeigu atsiranda keletas draudimo atvejų, Franšizė išskaitoma pagal kiekvieną jų.
Franšizė gali būti išreikšta litais (paprastai 100-500 litų) arba procentine išraiška (paprastai iki 25% draudimo sumos). Franšizė procentine išraiška dažniausiai taikoma transporto priemonės vagystės atveju.
Franšizė Apdrausto nuostolio dalis pinigais, kuria draudėjas (apdraustas klientas) dalyvauja nuostolio atlyginime
Franšizė, besąlyginė Nuostolio dalis pinigais, kuria draudėjas (apdraustas klientas) dalyvauja nuostolio atlyginime. Nuostolio dalis, viršijanti besąlyginės franšizės dydį, yra apmokama draudimo bendrovės.
Franšizė, sąlyginė Nuostolio dalis pinigais, kurią draudėjas (apdraustas klientas) padengia pilnai, jei patirtas nuostolis neviršija franšizės dydžio. Jei nuostolis viršija sąlyginės franšizės dydį, draudimo bendrovė padengia visą žalą.

3.1 Franšizių palyginimai

Lengvieji automobiliai

Nagrinėjant kasko draudimą, buvo pasirinkti šeši automobiliai: trys lengviejo ir trys krovininiai. Lengvieji automobiliai:
1. Honda Accord, 1999 m., variklio darbo tūris 1.8, 4 durų bei registruota Šialiuose.
2. BMX X3 3,0d, 2005 m., variklio cilindrų darbo tūris 2993 cm3, 5 durų regitruota Šiauliuose.
3. AUDI 100, 1993 m., variklio darbo tūris 2.0 , 4 durų registruota Šiauliuose.
Kasko draudimi draudžiamų lengvųjų automobilių draudimo įmokos pateiktos 1 lentelėje.
1 lentelė

Draudimo įmonė HONDA ACCORD,
1999m. BMW X3,
2005 m. AUDI 100,
1993m.
UAB“ERGO Lietuva“ Metinė įmoka, LT 1355,00 10000,00 1000,00

Frančizė, LT 200,00 600,00 200,00
UAB „IF draudimas“ Metinė įmoka, LT 1003,00 9600,00 1100,00

Frančizė, LT 150,00 375,00 200,00
UAB“PZU Lietuva“ Metinė įmoka, LT 1277,00 8400,00 1150,00

Frančizė, LT 200,00 500,00 100,00
UAB“Baltik Garant“ Metinė įmoka, LT 1400,00 10400,00 1000,00

Frančizė, LT 300,00 500,00 200,00
ADB“RESO Europa“ Metinė įmoka, LT 1150,00 8500,00 980,00

Frančizė, LT 250,00 300,00 150,00

Analizuojant kasko draudimo įmokas , buvo pasirinkta trys skirtingų modelių bei metų automobiliai. Kaip matyti is pateiktų duomenų daugiausia tenka mokėti už naujausią automobilį, senesnio automobilio, t.y. 1993 m., draudimo įmoka žymiai mažesnė. Draudžiant lengvuosius automobilius, nagrinėjamose draudimo bendrovėse, vidutinės draudimo įmokos pasiskirsčiusios labai įvairiai. Didžiausią įmoka tenka mokėti UAB“Baltik Garant, o mažiausią ADB „RESO Europa“
Krovininiai automobiliai

Analizuojant krovininių automobilių įmokas kasko draudime, buvo pasirinkti šie automoiliai:
1. MERCEDES- BENZ 2435, 1999 m., keliamojo galia 14618/269
2.VOLVO FL7, 1995 m., 210 AG
3.MAN 19403, 1997 keliamoji galia 11967/294

Kasko draudimo krovininių automobilių įmokas galima palyginti 2 lentelėje.
Draudimo įmonė MERCEDES- BENZ 2435, 1999 m. VOLVO FL7, 1995 m. MAN 19403, 1997 m.
UAB“ERGO Lietuva“ Metinė įmoka, LT 1947,00 1895,00 2052,00

Frančizė, LT 600,00 600,00 500,00
UAB „IF draudimas“ Metinė įmoka, LT 1985,00 1900,00 1990,00

Frančizė, LT 600,00 550,00 600,00
UAB“PZU Lietuva“ Metinė įmoka, LT 1856,00 1799,00 1973,00

Frančizė, LT 500,00 500,00 500,00
UAB“Baltik Garant“ Metinė įmoka, LT 1920,00 1830,00 2028,00

Frančizė, LT 750,00 600,00 550,00
ADB“RESO Europa“ Metinė įmoka, LT 1890,00 1805,00 1995,00

Frančizė, LT 600,00 500,00 500,00

Išanalizavus kasko draudimo krovininių automobilių draudimo įmokų dydžius, galima teigti, kad didžiausią įmoka tenka mokėti ne už naujausią krovininį automobilį (1999 m.), bet už porą metų senesnį (1997 m.), t.y. MAN 19403. Tad galima daryti išvadas, jog šios draudimo įmokos dydį lemia ne automobilio pagaminimo metai, bet keliamoji galia ir modelis.

Tad išanalizavus kasko draudimo tiek lengvųjų tiek krovininių automobilių draudimo įmokas, galima daryti išvadas, kad esant panašioms sąlygoms šia draudimo rūšimi verta draustis toje įmonėje, kurioje įmokos yra mažiausios. Lengvuosius automobilius patartina draustis ADB “RESO Europa“, o krovininius automobilius – draudimo bendrovėje UAB “PZU Lietuva“.
Vairuotojas, apsidaudęs transporto priemonių darudimu ADB “RESO Europa“, yra nemokamai apdraudžiamas nuo nelaimingų atsitikimų 10 000 Lt sumai. Be to žala atlyginama nereikalaujant policjos pažymos už tarnsporto priemonės priekinių žibintų bei kėbulo priekinio stiklo sugadinimą avarijos metu bei atlyginamos žalos, kai nuostolis viršija 2 % nuo darudimo sumos (iki 1 500 Lt). Taip pat svarbu, kad išskaita (franšizė) netaikoma, kai yra žinomas įvykio kaltininkas.
UAB“PZU Lietuva“ draudimo bendrovė patraukli klientams tuo , kad čia galima pasirinkti palankiausią draudimo varaintą: bazinį, kai remonto dirbtuvės nurodo draudimo kompaniją; išmokant žalą išskaičiuojamas dalių nusidėvėjimas; draudimo suma po draudimo išmokos sumažėja išmokos dydžiu. Arba papildomą ,kai remonto darbai atliekami kliento pasirinktose autoremonto įmonėse; žala atlyginama draudimo sumos ribose naujų detalių, dalių. Draudimo suma išmokėjus draudimo sumą atstatoma iki 100 %. Beje , automobiliui padarytos žalos atveju yra atlyginama jo remonto išlaidos, o vagustės atveju iki 90 % jo vertės.
Išanalizavus kasko draudimą puikiai matosi, kad krovininių automobilių draudimas yra žymiai pigesnis už lengvųjų automobilių. Be to lengvųjų automobilių draudimo įmokos nagrinėjamose draudimo bendrovėse yra labai skirtingos.

NAUDOTA LITERATŪRA

1. http://www.draudimas.lt/index.php/lt/12463/
2. http://www.ergo.lt
3.http://www.igarantas.lt/index.php/pageid/206 4.http://www.baltikums.lt/lt/pages/KASKO?print=1&PHPSESSID=5eb596d5da41473d6ecc99db0bb077d5
5. http://draudimo.sutartys.lt/kasko.html
6. http://www.lindra.lt/duk.htm
7. Verslo žinių archyvas

Leave a Comment