Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės registracija

TURINYS

Įvadas—————————————————————————————3Įmonės įregistravimo padariniai——————————————————–5Įmonės registruojančios institucijos—————————————————-5Savivaldybės registruoja—————————————————————–6Pasirengimas įmonės įregistravimui savivaldybėje———————————–6Įmonės įregistravimas savivaldybėje—————————————————7Įmonės filialo ar atstovybės įregistravimas vietos savivaldos institucijoje——-13Įmonės įregistravimo mokesčiai——————————————————–14Firmų vardų registravimas valstybiniame patentų biure—————————-15Įmonės registravimas teritorinėje Valstybinėje mokesčių inspekcijoje————17Įmonės registravimas Valstybinio socialinio draudimo skyriuje——————-19Išvados————————————————————————————-22

ĮVADAS

Pradedant verslą reikės pasirinkti kokią nors organizacinę įmonės (firmos) formą. Visa tai reglamentuoja įstatymai.Jei verslą norėsite pradėti vienas (arba su savo šeimos nariais), tai geriausiai tiktų individuali (personalinė) įmonė. Jos savininku ir vadovu būsite Jūs pats. Už visą ūkinę-finansinę veiklą, už pelną ir nuostolius atsakysite visu turimu asmeniniu turtu.Nebloga forma yra ūkinės bendrijos – tai dažniausiai pasirenkama norint apjungti kelių žmonių turimą turtą. Jos nariai sudaro sutartį dėl bendro turto tvarkymo ir gautų pajamų bei nuostolių paskirstymo. Tokio susitarimo pagrindu paruošiami bendrijos įstatai. Jei ūkinė bendrija įsiskolina, tai turtinės atsakomybės bendrijoje nuostolius gali padengti bet kuris bendrijos narys. Ribotos turtinės atsakomybės bendrijoje patys partneriai sutartyje numato atsakomybės paskirstymą. Bent vienas bendrijos narys privalo būti atsakingas įstatymų nustatyta tvarka.Įmonė privalo turėti savo antspaudą, kuriame įrašomi žodžiai “Lietuvos Respublika” ir pavadinimas (firmos vardas). Todėl prieš registruojant įmonę, būtina atlikti ekspertizę. Vienok šį darbą negali kvalifikuotai atlikti kiekvienos įmonės specialistai, todėl naudinga pasinaudoti specializuotų organizacijų paslaugomis. Kol kas Lietuvos Respublikoje tokias paslaugas už nedidelį mokestį atlieka Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) “Patentų paslaugų centras”.Pagal veikiančius Lietuvos Respublikos įstatymus kiekviena įmonė turi būti registruojama. Įregistruoti įmonei išduodamas nustatytos formos pažymėjimas ir suteikiamas rejestro numeris (kodas). Tik tada įmonė gali užsiimti ūkine-komercine veikla. Tačiau prieš registruojant savo firmą būtina susipažinti su Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu.

Įmonė yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymo numatyta tvarka tam tikrai ūkinei-komercinei veiklai. Įmonių rūšys yra:1.individualios (personalinės);2.tikrosios ūkinės bendrijos;3.komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos;4. akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės;5.valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės;6.specifinės paskirties valstybinės įmonės;7.kooperatinės bendrovės (kooperatyvai).

Darbo tikslas: Išsiaiškinti ir sužinoti kaip reikia įregistruoti smulkaus ir vidutinio verslo įmones, kokie bus reikalingi dokumentai, mokesčiai .

Darbo uždaviniai:

1. Sužinoti įmonės įregistravimo padarinius.2. Kokias įmones registruojančios institucijos ?3. Ką registruoja savivaldybės ir kokie reikalingi dokumentai ? 4. Įmonės filialo ar atstovybės įregistravimas vietos savivaldos institucijoje.5. Kokie yra įmonės įregistravimo mokesčiai ?6. Sužinoti apie firmų vardų registravimą valstybiniame patentų biure.7. Koks yra įmonės registravimas teritorinėje Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir Valstybinio socialinio draudimo skyriuje ?

Įmonių įregistravimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymas, Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas, atskirų teisinių formų (rūšių) įmonių įstatymai ir kiti teisės aktai.

Įmonės įregistravimo padariniai

Jeigu Jūs nusprendėte įsteigti įmonę ir pasirinkote tam tinkamiausią įmonės teisinę formą (rūšį), įmonę turite įregistruoti Lietuvos Respublikos įmonių rejestre. Įmonė nuo jos įregistravimo dienos tampa juridiniu asmeniu, savo vardu įgyja teises bei pareigas ir gali būti ieškovu ar atsakovu teisme. Vadinasi, įmonė nuo savo įregistravimo momento gali pradėti vykdyti ūkinę komercinę veiklą, sudarinėti sandorius ir panašiai. Įmonių rejestre įregistruotai įmonei yra suteikiamas rejestro numeris (kodas) ir išduodamas įmonės įregistravimo pažymėjimas.

Įmones registruojančios institucijos

Įmones registruoja Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė ir savivaldybės.

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė registruoja:1. Įmones, į kurias yra investuotas užsienio kapitalas individualias (personalines) įmones, tikrąsias ir komanditines ūkines bendrijas, akcines ir uždarąsias akcines bendroves.

2.užsienio įmonių filialus ir atstovybes;3. valstybės įmones;4. draudimo veiklą vykdančias bendroves;5. prekybos, pramonės ir amatų rūmus bei jų asociaciją;6. komercinius bankus ir jų filialus (skyrius);7. kitas kredito įstaigas;8. užsienio valstybių dukterinius bankus;9. užsienio valstybių bankų filialus (skyrius);10. Lietuvos ir užsienio valstybių bankų atstovybes;11. viešąsias įstaigas ir jų filialus, kurių bent vienas steigėjų (dalininkų) yra užsienio valstybių juridinis ar fizinis asmuo;12. biudžetines įstaigas.

Savivaldybės registruoja:

1. Individualias (personalines) įmones, tikrąsias ir komanditines ūkines bendrijas, akcines ir uždarąsias akcines bendroves, kooperatines bendroves (kooperatyvus), savivaldybės įmones (kadangi verslininkas negali steigti savivaldybės įmonės, jos įregistravimas toliau neaptariamas).2. Aukščiau išvardintų įmonių filialus ir atstovybes.

Pasirengimas įmonės įregistravimui savivaldybėje

Labai svarbu yra tinkamai pasirengti įmonės įregistravimui, t.y. iš anksto sutvarkyti šiuos įregistravimo dokumentus:• kreiptis dėl vardo įmonei suteikimo į Valstybinį patentų biurą ir gauti įmonės vardo liudijimo pažymėjimą;• parengti visus su tam tikros teisinės formos (rūšies) įmonės steigimu susijusius dokumentus (pvz., jungtinės veiklos sutartį, steigimo sutartį arba steigimo aktą, įmonės įstatus, steigiamojo susirinkimo protokolą ir pan.);• gauti naudojimosi patalpomis pažymą arba sutvarkyti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teises į patalpas (žr. į konkrečios teisinės formos (rūšies) įmonės įregistravimo dokumentus);• sumokėti banke įmonės įregistravimo mokestį (žr. į skyrelį “Įmonės įregistravimo mokesčiai”);• parašyti prašymą įregistruoti įmonę (rašomas laisvos formos prašymas , jame pateikiama informacija, nurodyta prie konkrečios įmonės įregistravimo dokumentų).

Įmonės įregistravimas savivaldybėje

Įmonių registravimo klausimus reglamentuoja Įmonių rejestro įstatymas. Įmonių rejestro vyriausiasis tvarkytojas yra Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Šį rejestrą taip pat tvarko ūkio ministerija, Lietuvos bankas ir vietos savivaldos vykdomos institucijos Parengti įmonės įregistravimo dokumentai yra pateikiami savivaldybės rejestro tarnybai. Rejestro tarnybos darbuotojai patikrina ar pateikti dokumentai yra teisingai užpildyti ir ar jie atitinka teisės aktų reikalavimus. Jei įregistravimo dokumentai užpildyti klaidingai ar prieštarauja teisės aktų nuostatoms, rejestro tarnybos darbuotojas nurodo, ką reikia patikslinti pateiktuose įregistravimo dokumentuose. Patikslinti įregistravimo dokumentai pakartotinai pateikiami savivaldybės rejestro tarnybai.

Savivaldybė sprendimą dėl įmonės, filialo ar atstovybės įregistravimo arba atsisakymo įregistruoti privalo priimti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo visų įregistravimo dokumentų pateikimo.. Šį rejestrą taip pat tvarko ūkio ministerija, Lietuvos bankas ir vietos savivaldos vykdomos institucijos.Ūkio ministerija registruoja tik iš valstybės lėšų steigiamas įmones, bendras įmones (kurių įstatinio kapitalo dalis priklauso užsienio investuotojams), užsienio kapitalo įmones, draudimo veiklą vykdančias įmones, prekybos, pramonės ir amatų rūmus bei jų asociaciją, užsienio įmonių atstovybes.Lietuvos bankas registruoja komercinius bankus ir jų padalinius (filialus, skyrius), kitas kredito įstaigas, jų statutus (įstatus), užsienio valstybių dukterinius bankus bei Lietuvos ir užsienio valstybių bankų atstovybes.Vietos savivaldybių vykdomosios institucijos registruoja įmones, kaupia ir tvarko įmonių, įsteigtų jų teritorijose, registravimo duomenis, išskyrus įmones, registruojamas Ūkio ministerijoje ir Lietuvos banke.Svarbu atsiminti, kad pas rejestro tvarkytoją reikia apsilankyti ne tik registruojant įmonę, bet ir pasikeitus registravimo duomenims. Tuo atveju savininkas apie pasikeitimus turi pranešti rejestro tvarkytojui per 15 dienų. Įforminant pakeitimus, rašomas laisvos formos pareiškimas rejestro tarnybos viršininkui, nurodant keičiamus duomenis. Pareiškimas turi būti pasirašytas įmonės savininko ( savininkų) ir patvirtintas antspaudu.Toliau pateikiame smulkesnę informaciją apie konkrečios teisinės formos (rūšies) įmonės įregistravimo dokumentus.

Įmonės įregistravimo dokumentai

Įregistruojant individualią (personalinę) įmonę, pateikiama:1. Prašymas įregistruoti įmonę, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, buveinė (adresas), veiklos pobūdis, įmonės savininko vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, atstovų (įgaliotinių) vardai, pavardės, adresai, taip pat jų įgalinimai, numatomos ūkinės komercinės veiklos laikotarpis.2. Negyvenamųjų patalpų savininko pažyma apie patalpų suteikimą įmonės ūkinei komercinei veiklai.3. Registruojant įmonę gyvenamuosiuose namuose, priklausančiuose savivaldybei, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kooperatyvams ir bendrijoms, pažyma, patvirtinanti, kad butas (namas) priklauso įregistravimo dokumentuose nurodytam savininkui ir kad jis suteikia patalpas įmonės veiklai:

• jeigu patalpų savininkas – juridinis asmuo, išduodama laisvos formos pažyma apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai su administracijos vadovo parašu ir antspaudu;• jeigu patalpų savininkas – fizinis asmuo, suteikiantis patalpas asmenims, kurie nėra patalpų (buto) savininkai, surašoma laisvos formos pažyma, kurią patvirtina notaras;• patalpų savininkui, pačiam steigiančiam įmonę, pažymos apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai nereikia, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.4. Dokumentas apie valstybės rinkliavos už įregistravimą sumokėjimą arba jo nuorašas .5. Valstybinio patentų biuro išduotas firmos vardo liudijimo nuorašas.

Įregistruojant tikrąją ar komanditinę ūkinę bendriją, pateikiama:

1. Prašymas įregistruoti įmonę, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, buveinė (adresas), veiklos pobūdis, numatomos ūkinės komercinės veiklos laikotarpis, steigėjų vardai, pavardės, asmens kodai ir gyvenamoji vieta.2. Jungtinės veiklos sutartis, patvirtinta notaro (2 egz.).3. Steigiamojo susirinkimo protokolas arba jo išrašas.4. Negyvenamųjų patalpų savininko pažyma apie patalpų suteikimą įmonės ūkinei komercinei veiklai.5. Registruojant įmonę gyvenamuosiuose namuose, priklausančiuose savivaldybei, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kooperatyvams ir bendrijoms, pažyma, patvirtinanti, kad butas (namas) priklauso įregistravimo dokumentuose nurodytam savininkui ir kad jis suteikia patalpas įmonės veiklai:• jeigu patalpų savininkas – juridinis asmuo, išduodama laisvos formos pažyma apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai su administracijos vadovo parašu ir antspaudu;• jeigu patalpų savininkas – fizinis asmuo, suteikiantis patalpas asmenims, kurie nėra patalpų (buto) savininkai, surašoma laisvos formos pažyma, kurią patvirtina notaras;• patalpų savininkui, pačiam steigiančiam įmonę, pažymos apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai nereikia, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.6. Dokumentas apie valstybės rinkliavos už įregistravimą sumokėjimą arba jo nuorašas.7. Valstybinio patentų biuro išduotas vardo liudijimo nuorašas.

Įregistruojant uždarąją akcinę bendrovę, pateikiama:

1. Prašymas įregistruoti įmonę, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, buveinė (adresas), veiklos pobūdis, numatomos ūkinės komercinės veiklos laikotarpis, steigėjų vardai, pavardės, asmens kodai, adresai.2. Steigimo sutartis arba steigimo aktas, jeigu steigėjas yra vienas asmuo. Pateikiami dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti notaro.3. Įmonės įstatai (2 egz.).4. Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas (su priedais).5. Negyvenamųjų patalpų savininko pažyma apie patalpų suteikimą įmonės ūkinei komercinei veiklai.6. Registruojant įmonę gyvenamuosiuose namuose, priklausančiuose savivaldybei, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kooperatyvams ir bendrijoms, pažyma, patvirtinanti, kad butas (namas) priklauso įregistravimo dokumentuose nurodytam savininkui ir kad jis suteikia patalpas įmonės veiklai:jeigu patalpų savininkas – juridinis asmuo, išduodama laisvos formos pažyma apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai su administracijos vadovo parašu ir antspaudu;jeigu patalpų savininkas – fizinis asmuo, suteikiantis patalpas asmenims, kurie nėra patalpų (buto) savininkai, surašoma laisvos formos pažyma, kurią patvirtina notaras; patalpų savininkui, pačiam steigiančiam įmonę, pažymos apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai nereikia, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.7. Dokumentas apie valstybės rinkliavos už įregistravimą sumokėjimą arba jo nuorašas.8. Valstybinio patentų biuro išduotas firmos vardo liudijimo nuorašas.9. Pažyma apie kaupiamosios sąskaitos atidarymą banke.

Įregistruojant akcinę bendrovę, pateikiama:1. Prašymas įregistruoti įmonę, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, buveinė (adresas), veiklos pobūdis, numatomos ūkinės komercinės veiklos laikotarpis, steigėjų vardai, pavardės, asmens kodai, adresai.2. Steigimo sutartis arba steigimo aktas, jeigu steigėjas yra vienas asmuo. Pateikiami dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti notaro.3. Įmonės įstatai (2 egz.).4. Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas (su priedais).5. Negyvenamųjų patalpų savininko pažyma apie patalpų suteikimą įmonės ūkinei komercinei veiklai.6. Registruojant įmonę gyvenamuosiuose namuose, priklausančiuose savivaldybei, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kooperatyvams ir bendrijoms, pažyma, patvirtinanti, kad butas (namas) priklauso įregistravimo dokumentuose nurodytam savininkui ir kad jis suteikia patalpas įmonės veiklai:

jeigu patalpų savininkas – juridinis asmuo, išduodama laisvos formos pažyma apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai su administracijos vadovo parašu ir antspaudu;jeigu patalpų savininkas – fizinis asmuo, suteikiantis patalpas asmenims, kurie nėra patalpų (buto) savininkai, surašoma laisvos formos pažyma, kurią patvirtina notaras;patalpų savininkui, pačiam steigiančiam įmonę, pažymos apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai nereikia, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.7. Dokumentas apie valstybės rinkliavos už įregistravimą sumokėjimą arba jo nuorašas.8. Valstybinio patentų biuro išduotas firmos vardo liudijimo nuorašas.9. Pažyma apie kaupiamosios sąskaitos atidarymą banke.10. Vertybinių popierių įregistravimo akto nuorašas.11. Steigimo ataskaita ir auditoriaus arba revizoriaus išvada dėl šios ataskaitos.

Įregistruojant kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), pateikiama:1. Prašymas įregistruoti įmonę, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, buveinė (adresas), veiklos pobūdis, atstovų (įgaliotinių) vardai, pavardės, adresai, taip pat jų įgalinimai, numatomos ūkinės komercinės veiklos laikotarpis.2. Steigimo sutartis arba jos nuorašas.3. Steigiamojo susirinkimo protokolas arba jo nuorašas.4. Įmonės įstatai (2 egz.).5. Negyvenamųjų patalpų savininko pažyma apie patalpų suteikimą įmonės ūkinei komercinei veiklai.6. Registruojant įmonę gyvenamuosiuose namuose, priklausančiuose savivaldybei, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kooperatyvams ir bendrijoms, pažyma, patvirtinanti, kad butas (namas) priklauso įregistravimo dokumentuose nurodytam savininkui ir kad jis suteikia patalpas įmonės veiklai:• jeigu patalpų savininkas – juridinis asmuo, išduodama laisvos formos pažyma apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai su administracijos vadovo parašu ir antspaudu;• jeigu patalpų savininkas – fizinis asmuo, suteikiantis patalpas asmenims, kurie nėra patalpų (buto) savininkai, surašoma laisvos formos pažyma, kurią patvirtina notaras;• patalpų savininkui, pačiam steigiančiam įmonę, pažymos apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai nereikia, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.

7. Dokumentas apie valstybės rinkliavos už įregistravimą sumokėjimą arba jo nuorašas.8. Valstybinio patentų biuro išduotas firmos vardo liudijimo nuorašas.

Įmonės filialo ar atstovybės įregistravimas vietos savivaldos institucijoje

Verslininkas, norėdamas plėtoti savo verslą, gali steigti įmonės padalinį (filialą ar atstovybę) kitoje vietoje nei yra pati įmonė. Įmonės filialas yra steigiamas norint užsiimti ūkine komercine veikla. Įmonės atstovybė negali vykdyti ūkinės komercinės veiklos, todėl ji steigiama tik tuo atveju, kai reikia atstovauti įmonę (užsiimti reklama, sudaryti sandorius ir pan.).

Įmonės filialo ar atstovybės įregistravimo dokumentai

Dokumentai, kuriuos turi pateikti individuali (personalinė) įmonė, tikroji ir komanditinė ūkinė bendrija, uždaroji akcinė ir akcinė bendrovė, kooperatinė bendrovė savo filialui ar atstovybei įregistruoti, yra šie:1. Prašymas įregistruoti filialą ar atstovybę, kuriame turi būti šie registravimo duomenys:• tikslus nesutrumpintas filialo ar atstovybės pavadinimas;• filialo veiklos pobūdis;• filialo ar atstovybės veiklos trukmė;• filialo ūkiniai metai;• filialo ar atstovybės vadovo vardas, pavardė, adresas ir asmens kodas, jam suteikti įgaliojimai ir jų trukmė;• tikslus nesutrumpintas steigėjo pavadinimas, jo registravimo numeris (kodas);• steigėjo įmonės teisinė forma (rūšis) ir teisinis statusas;• pagrindinės steigėjo buveinės adresas;• steigėjo valdymo organų nariai, kurie yra įgalioti atstovauti steigėjui santykiuose su trečiosiomis šalimis ir teisme arba dalyvauja valdant steigėjo įmonę, taip pat nuolatiniai steigėjo atstovai filialo veiklai, nurodoma, ar šie asmenys gali atstovauti steigėjui atskirai, ar turi veikti drauge. Apie šiuos asmenis pateikiami tokie duomenys: vardas, pavardė, adresas ir asmens kodas, jiems suteikti įgaliojimai ir jų trukmė.2. Filialo ar atstovybės nuostatai.3. Dokumentas, patvirtinantis steigėjo kompetentingo valdymo organo sprendimą dėl filialo ar atstovybės steigimo, kuriuo paskirtas filialo ar atstovybės vadovas ir patvirtinti filialo nuostatai.4. Notaro patvirtintas Įmonių rejestre įregistruoto steigėjo įregistravimo pažymėjimo nuorašas.

5. Notaro patvirtintas patalpų nuomos, panaudos ar kitos sutarties, kurioje įrašytas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas filialo ar atstovybės buveinei, nuorašas. Jeigu filialas ar atstovybė registruojami steigėjui nuosavybės teise priklausančiose patalpose, pateikiamas patalpų nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento nuorašas.6. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava už filialo ar atstovybės įregistravimą.7. Valstybinio patentų biuro išduotas filialo ir atstovybės vardo liudijimo nuorašas, patvirtintas notaro.

Įmonės įregistravimo mokesčiai

Mokesčio už įmonės įregistravimą tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1458 “Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir gražinimo tvarkos patvirtinimo”. Už įregistravimą mokama:• individualios (personalinės) įmonės – 200 litų;• ūkinės bendrijos, kooperatinės bendrovės – 400 litų;• uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės – 500 litų;visų rūšių įmonių filialo, atstovybės – 50 procentų valstybės rinkliavos už įmonės įregistravimą.

Firmų vardų registravimas valstybiniame patentų biure

Įmonių steigėjai, prieš pateikdami registravimo dokumentus savivaldybei, privalo įregistruoti įmonės pavadinimą Valstybiniame patentų biure. Individualių (personalinių) įmonių, kurių pavadinime nėra simbolinio vardo, savininkai patys sprendžia, ar reikia registruoti įmonės vardą. Firmos vardas registruojamas pagal įmonės steigėjos pareiškimą (žr. į 1 pvz.), kuriame nurodoma:• steigėjo vardas ir pavardė;• įmonės pavadinimas;• įmonės adresas;• įmonės tipas;• veiklos pobūdis.Valstybinis patentų biuras per 15 dienų privalo priimti sprendimą dėl firmos vardo įregistravimo, jeigu firmos vardas atitinka „Firmų vardų nuostatų” reikalavimus, patvirtintus Vyriausybės 1991 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 449. Jeigu firmos vardas neatitinka šių nuostatų reikalavimų, vardas neregistruojamas, o pranešimas dėl atsisakymo registruoti firmos vardą per tris dienas po sprendimo priėmimo išsiunčiamas pareiškėjui arba įmonę įregistravusiam valdymo organui.

Kai Valstybinis patentų biuras priima teigiamą sprendimą, firmos vardas įrašomas į Lietuvos Respublikos firmų vardų registrą. Įregistravus firmos vardą, pareiškėjui išduodamas firmos vardo registravimo liudijimas. Firmos vardo registravimo liudijimą kartu su kitais įmonės steigimo dokumentais reikia pristatyti registruojant įmonę savivaldybėje.Registruojant firmos vardą Valstybiniame patentų biure, pareiškėjas pateikia kvito šaknelę apie sumokėtą valstybinės rinkliavos mokestį (mokesčio pavadinimas – „valstybinė rinkliava”, mokesčio kodas – 1065). Mokestis mokamas bet kuriame Lietuvos taupomojo banko skyriuje. Jo dydis gali būti keičiamas atsižvelgiant į infliacijos procentą, todėl prieš mokant apie mokesčio dydį vertėtų pasitikslinti Valstybiniame patentų biure.1pvz.

LIETUVOS RESPUBLIKA VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS Algirdo g. 31, 2600 Vilnius

PAREIŠKIMAS

Prašome įregistruoti firmos vardą ir išduoti jo liudijimą.1. Steigėjas (pavadinimas, vardas, pavardė)—————————————————————-———————————————————————————————————————2. Firmos vardas ir jo parašymas————————————————————————————————————————————————————————————————3. Firmos adresas—————————————————————————————————————————————————————————————————4. Įmonės, įstaigos ar organizacijos rūšis———————————————————-(valstybinė (vietos savivaldybės) įmonė, individuali (personalinė), tikroji ūkinė bendrija, komanditinė (pasitikėjimo) akcinė bendrija, akcinė ar uždaroji akcinė bendrovė, užsienio kapitalo, žemės ūkio bendrovė, bendra ar kita įmonė, įstaiga ar organizacija)5. Veiklos pobūdis (kodai pagal įmonių rejestro tvarkytojų vartojama veiklos rūšių klasifikatorių)——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————6. Steigėjo įgaliotas asmuo (jeigu toks yra)——(vardas,pavardė,adresas, telefonas)—————————————————————————————————————————————————————— Steigėjas(įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas,pavardė)

VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

SPRENDIMAS Nr.VilniusJūsų pareikštas firmos vardas: atitinka Firmų vardų nuostatų reikalavimus. Jums bus išduotas firmos vardo liudijimas, sumokėjus nustatytą valstybinę rinkliavą; neatitinka Firmų vardų nuostatų————————-p. reikalavimų————————————————————————————————————————————————————————————————————————ir nebus išduotas liudijimas.Atitikimas ir neatitikimas žymimas ženklu x.

Skyriaus vedėjas———————————— (vardas,pavardė)Ekspertas ————————————- (vardas,pavardė)

A.V.

Įmonės registravimas teritorinėje Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Mokesčių mokėtojų registravimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymas ir “Mokesčių mokėtojų registravimo taisyklės ir registro papildymo tvarka” (patvirtinta Finansų ministro 1996 07 01 įsakymu Nr. 63).

Asmuo, kuriam mokesčio įstatymu nustatyta prievolė mokėti mokestį, kaip mokesčio mokėtojas privalo registruotis pas atitinkamą vietos mokesčio administratorių per penkias dienas nuo prievolės atsiradimo. Prievolė mokėti mokestį atsiranda, kai: a) asmuo teisiškai įregistruoja; b) asmuo pradeda savo veiklą, kai teisinio registravimo įstatymas nenumato.Prašymo įregistruoti įmonę Valstybinėje mokesčių inspekcijoje forma pateikta 2 pavyzdyje.Valstybinėje mokesčių inspekcijoje asmenims, pateikusiems registravimo duomenis ir juos patvirtinančius dokumentus, suteikiamas mokesčio mokėtojo identifikavimo numeris, leidžiantis identifikuoti mokesčio mokėtoją ar mokestį išskaičiuojantį asmenį. Asmuo laikomas įregistruotu mokesčių mokėtojų registre tik tada, kai mokesčio administratorius priskiria jam identifikavimo numerį.

2pvz. Mokesčio mokėtojo Patvirtinta Finansų ministro identifikavimo numeris 1996 07 01 įsakymu Nr.63

PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI

______________ valstybinei mokesčių 200-m.____mėn.___ d. (pavadinimas) inspekcijai

Prašome įregistruoti mokesčių mokėtojų registre_________________________1.Privalomi registravimo duomenys1.1.Įmonės, įstaigos, organizacijos, padalinio identifikavimo kodas1.2.Įregistravimo data1.3.Pilnas pavadinimas lietuvių kalba _______________________________________

1.4.Juridinis asmuo taip ne

1.5.Buveinės adresas_______________________________________________________ (gatvės pavadinimas,namo Nr.,pašto indeksas,miesto,rajono pavadinimas)

1.6. Telefono Nr. 1.7.Fakso Nr.

1.8.Administracijos vadovo, įgalioto asmens,savininko vardas, pavardė, faktiška gyvenamoji vieta, asmens kodasVardas,pavardė

Faktiška gyvenamoji vietaAsmens kodas

1.9.Įmonės, įstaigos, organizacijos darbo laikas (nuo) (iki)2. Kiti registravimo duomenys2.1.Kitos buveinės adresas__________________________________________________ (gatvės pavadinimas,namo Nr., buto Nr.,pašto indeksas)

miesto, rajono pavadinimas

2.2. Telefono Nr. 2.3.Fakso Nr.

2.4.Numatomi mokėti mokesčiai:

 pridėtinės vertės juridinių asmenų pelno valstybinių gamtos išteklių  akcizas  atsiskaitymai kelių fondui konsulinis  nekilnojamojo turto naftos ir dujų išteklių  žyminis  prekyviečių  fizinių asmenų pajamų  žemės aplinkos teršimo

Prašymą užpildė______________ _________________ _____________________ (parašas) (pareigos) (vardo raidė, pavardė)

Priėmė:_____________mokesčių inspekcijos _____________ ________________ (pavadinimas) atsakingas asmuo (parašas) (vardo raidė,pavardė)

Data: (metai,mėnuo,diena)

Įmonės registravimas Valstybinio socialinio draudimo skyriuje

Visos Lietuvoje įregistruotos įmonės privalo užsiregistruoti valstybinio socialinio draudimo teritoriniame skyriuje per 10 dienų nuo jų įsteigimo dienos. Čia reikia užpildyti registravimo kortelę (žr. 3 pavyzdį ), kurioje pateikiami šie duomenys: įmonės pavadinimas, adresas, steigėjo vardas, pavardė, socialinio draudimo pažymėjimo serija ir numeris, registravimo savivaldybėje data, rejestro numeris, įmonės kodas, pagrindinės veiklos rūšies kodas, sutrumpintas veiklos pavadinimas.Registruojant įmonę Valstybinio socialinio draudimo skyriuje, reikia turėti įmonės registravimo pažymėjimą, gautą savivaldybėje, bei jo nuorašą, patvirtintą notaro.

Įmonės antspaudas. Visos registruotos įmonės turi savo antspaudus. Juos gamina įvairios firmos, o kaina priklauso nuo pasirinkto antspaudo modelio. Kreipiantis į antspaudus gaminančias firmas, privalu turėti įmonės registravimo pažymėjimo nuorašą , patvirtintą notaro, policijos leidimą gaminti antspaudą, asmens dokumentą.

Sąskaitos banke atidarymas. Atsiskaitomąsias sąskaitas turi atidaryti visi Lietuvos ūkio subjektai, turintys juridinio asmens teises.Pateikiami šie dokumentai:• prašymas, kuriuo įmonės vadovas ir vyriausiasis buhalteris įsipareigoja laikytis lėšų laikymo ir disponavimo nustatytos tvarkos. Prašymas tvirtinamas antspaudu;• įmonės registravimo pažymėjimas ir jo nuorašas, patvirtinti notaro arba dokumentą išdavusios įstaigos. Įmonės, kurios registruojant privalo turėti įstatus, turi pateikti notaro patvirtintą įstatų nuorašą;• parašų ir antspaudų pavyzdžių kortelės;• socialinio draudimo įstaigos, įregistravusios savo įskaiton įmonę, pažyma arba jos nuorašas.Kai einamąsias sąskaitas atidaro juridinių asmens teisių neturintys subjektai, pateikiami šie dokumentai:• atidarant individualios (personalinės) įmonės sąskaitą, pateikiami visi anksčiau minėti dokumentai, išskyrus įstatus;• atidarant tikrosios (komanditinės) ūkinės bendrijos sąskaitą, pateikiami visi anksčiau minėti dokumentai, išskyrus įstatus, ir notaro patvirtintas bendrosios jungtinės veiklos sutarties nuorašas. Parašų ir antspaudų kortelę pasirašo asmenys, kurie bendrosios jungtinės veiklos sutartimi yra įgalioti atstovauti bendrijai.

Visi ūkio subjektai gali turėti tik po vieną atsiskaitomąją ( einamąją ) sąskaitą ir tik viename iš pasirinktų Lietuvos Respublikos bankų.Pirmojo parašo teisę turi įmonės vadovas, jo pavaduotojas ir kiti vadovo įgalioti asmenys. Antrojo parašo teisę turi vyriausias (vyresnysis) buhalteris ir kiti vadovo įgalioti asmenys. Jeigu įmonės pareigybių sąraše nėra vyriausiojo buhalterio pareigybės, antrojo parašo teisė suteikiama kitam apskaitos darbuotojui, tvarkančiam piniginius reikalus. Jeigu įmonės sąskaitos tvarkytojas yra tik jos vadovas, tai pažymima antram parašui skirtoje kortelės eilutėje, o kortelę pasirašo tik įmonės vadovas.Kortelę pasirašiusios vadovo teisė disponuoti sąskaita turi būti notaro patvirtinta (tai gali padaryti ir bankas). Jeigu įmonė parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje nori pakeisti įrašytą asmenį, ji privalo pateikti bankui naują kortelę.

3pvz.VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VILNIAUS MIESTO SKYRIUS

Personalinės (individualios) įmonės (ūkininko)REGISTRAVIMO KORTELĖ

Registravimo data:______________________Nr._____________________Įmonė Pavadinimas:______________________Adresas, tel.:________________________Bankas:_________________sąsk.Nr._____

Savininkai,bendrasavininkiai, ūkininkai ir jų šeimos nariai Vardas, pavardė Asmens kodas SD pažym. serija, Nr.

Registravimo savivaldybėje data:__________________________Rejestro Nr.________Pagr. Veiklos rūšies kodas:__________________pavadinimas:____________________Įmonės tipo kodas: ___________________pavadinimas:____________________Įmonės kodas:____________________________________________________________Įdarbinus žmones pagal darbo sutartis, įsipareigojame pranešti inspektorei ir pristatyti formą 4Užpildė: pavardė______________________parašas:______________________

Apskaitos inspektorius:_________________________/____________________/

IŠVADOS

Subjektus , turinčius teisę savo firmos vardu užsiimti nuolatine ūkine-komercine veikla, jų steigimo ir veiklos teisinius pagrindus nustato Įmonių įstatymas. Minėtas įstatymas netaikomas fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems nekomercine veikla (veikla, kuria nesiekiama pelno). Nepelno įmonių veiklą reglamentuoja kiti įstatymai.Įmonių registravimas , tai sudėtinga ir nemažai laiko ir pastangų užimanti operacija. Norint pradėti verslą pirmiausia reikia pasirinkti kokią nors organizacinę įmonės formą. 1. Kadangi žinome kad įregistravus įmonę, nuo jos įregistravimo dienos tampa juridiniu asmeniu, savo vardu įgyja teises bei pareigas ir gali būti ieškovu ar atsakovu teisme. Vadinasi, įmonė nuo savo įregistravimo momento gali pradėti vykdyti ūkinę komercinę veiklą, sudarinėti sandorius ir panašiai. Įmonių rejestre įregistruotai įmonei yra suteikiamas rejestro numeris (kodas) ir išduodamas įmonės įregistravimo pažymėjimas, todėl reikia būti labai atidiems prieš pasirenkant ūkinę-komercinę veiklą.

2. Reikia žinoti kokie dokumentai reikalingi norint įregistruoti pasirinktą ūkinę-komercinę veiklą, taip išvengdami papildomų išlaidų.3. Yra skirtingos įstaigos registruojančios įmones kurias reikėtų žinoti norint plėtoti sėkmingai ūkinę-komercinę veiklą. Tai Įmonės įregistravimas savivaldybėje, įmonės registravimas teritorinėje Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, įmonės registravimas Valstybinio socialinio draudimo skyriuje.

LITERATŪRA

1. I. Dedelienė “Smulkusis ir vidutinis verslas” 1998 m.2. K. Lukoševičius ir B. Martinkus “Mažųjų ir vidutinių įmonių vadyba” 3. A. Seilius “Firmos kūrimas ir valdymas”