ŠIAULIŲ MIESTO IR RAJONO GYVENTOJAMS IŠDUOTŲ VERSLO LIUDIJIMŲ IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMŲ ANALIZĖ

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė :Įskaičiuoti ir naujai išduoti verslo liudijimai Šiaulių skyriuje 2002 – 2004 m. Error! Bookmark not defined.

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1. paveikslas: Šiaulių skyriuje išduotos individualios veiklos pažymos 2003 – 2004 m 82. paveikslas: Registruotos individualios veiklos rūšys Šiaulių skyriuje 2003m. 93. paveikslas: Registruotos individualios veiklos rūšys Šiaulių skyriuje 2004m. 94. paveikslas: Išduotų verslo liudijimų kiekis Šiaulių skyriuje 2002 – 2004m. 13

TURINYS

ĮVADAS 1 1. ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS (AVMI) ŠIAULIŲ SKYRIAUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO POSKYRIO CHARAKTERISTIKA 5 2. ŠIAULIŲ SKYRIUJE 2002 – 2004 m. IŠDUOTŲ VERSLO LIUDIJIMŲ IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMŲ ANALIZĖ 6 2.1. Individuali veikla 6 2.1.1.Individualios veiklos sąvoka 6 2.1.2. Išduotų individualios veiklos vykdymo pažymų analizė 8 2.2. Individuali veikla turint verslo liudijimą 10 2.2.1.Verslo liudijimo sąvoka, įsigyjimo ypatumai 10 2.2.2. Išduotų verslo liudijimų kiekio analizė 12 2.3. Individualios veiklos ir verslo liudijimų palyginimas 14IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 22 LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI 231. PRIEDAS. GYVENTOJO, ĮSIGIJUSIO VERSLO LIUDIJIMĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS 242. PRIEDAS. PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO─PARDAVIMO KVITAS 253. PRIEDAS.GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ APSKAITOS ŽURNALAS 264. PRIEDAS. GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ–IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS 27

ĮVADAS

Problemos aktualumas: Kiekvienas žmogus, nusprendęs verstis kokia nors ūkine-komercine veikla, visuomet pasistengs išsiaiškinti to verslo sąlygas, mokesčių sistemą, susipažinti su teisės aktais, reglamentuojančiais tą veiklą. Tačiau žmogus, norėdamas užsiimti savarankiška veikla, sprendžia daugiau problemų, nei galima įsivaizduoti – be sumanymo kuo užsiimti, be reikalingų sugebėjimų, jis turi sau atsakyti į tokius klausimus – ar pakaks kantrybės ir jėgų įveikti biurokratiją, ar pakaks išminties suskaičiuoti ir sumokėti mokesčius. Patento mokestis, įvestas 1994 metais, siekė supaprastinti pajamų mokesčio mokėjimą, sudaryti sąlygas užsiimti veikla, nesteigiant įmonės ir išvengti su tuo susijusios biurokratijos. Patentas, o nuo 2003 m. – verslo liudijimas, – pakeistinė, pati paprasčiausia, pajamų mokesčio mokėjimo forma (patentas / verslo liudijimas neatleidžia nuo kitų mokesčių, pvz., PVM, Sodros, muitų ir kt., mokėjimo). Jis nepriklauso nuo pajamų dydžio ir suteikia žmogui galimybę užsiimti veikla, sumokėti pajamų mokesčius neregistruojant įmonės ir vedant nesudėtingą apskaitą. Tyrimo objektas: Šiaulių Apskrities Valstybinės Mokesčių Inspekcijos ( toliau AVMI) Šiaulių skyriaus Gyventojų aptarnavimo poskyrio Šiaulių miesto ir rajono gyventojų individualios veiklos pažymų ir verslo liudijimo pažymų išdavimas.Tyrimo tikslas: ištirti ir išanalizuoti Šiaulių miesto ir rajono gyventojams išduotus verslo liudijimus ir individualią veiklos pažymas.Tyrimo uždaviniai:1. Susipažinti su Šiaulių AVMI Šiaulių skyriaus Gyventojų aptarnavimo poskyrio vykdoma veikla.2. Atlikti išduotų verslo liudijimų ir individualios veiklos pažymų analizes.3. Apibendrinti gautus rezultatus ir padaryti išvadas.Atliekant tyrimą naudotasi tokiais tyrimo metodais: lyginamąja analize, sisteminimu, statistinių duomenų analize, grafiniais metodais.

1. ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS (AVMI) ŠIAULIŲ SKYRIAUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO POSKYRIO CHARAKTERISTIKA

Šiaulių AVMI Šiaulių skyrius Gyventojų aptarnavimo poskyris teikia tokias paslaugas:1. Deklaruoja :• metinė gyventojo pajamų mokesčio deklaracija;• metinė gyventojo( šeimos ) turto deklaracija;• vienkartinė ( iki 2005m.gegužės 1d.) turto deklaracija.2. Išduoda pažymas gyventojams paveldėjusiems turtą.3. Registruoja individualią veiklą.4. Išduoda verslo liudijimus.5. Registruoja ūkinę veiklą.6. Registruoja kuro talpyklas.7. Apmokestina žemės mokestįTeikiant deklaracijas Gyventojų aptarnavimo poskyris remiasi Lietuvos Respublikos (LR) Gyventojų Pajamų Mokesčio Įstatymu (GPMĮ) ( Žin.,2002, Nr. 73 – 3085). Išduodant verslo liudijimus ir registruojant individualią veiklą taip pat remiamasi GPMĮ ir dar LRV nutarimu : “ Dėl verslo liudijimo išdavimo gyventojams tvarkos” ( Žin., 2002, Nr.1797), Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu “ Dėl fiksuotų pajamų mokesčių ir lengvatų verslo liudijimą turintiems asmenims” ( 2002m. gruodžio 19 d. Nr.565) bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu : “Dėl fiksuotų pajamų mokesčių ir lengvatų verslo liudijimą turintiems asmenims”( 2002m. gruodžio 19d. Nr.565 ). Apmokestinant žemės mokestį remiamasi Lietuvos Respublikos Žemės Mokesčio Įstatymu Nr. I – 2675 ( Žin. 1992, Nr.21 – 612), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993m. rugpjūčio 3 Nr. 603 nutarimu: “ Dėl žemės mokesčio” ( Žin. 1993 Nr. 35 – 804), taip pat Aukščiausios tarybos 1992m. birželio 25 d. nutarimu Nr. I – 2676: “Dėl žemės mokesčio įstatymo įsigaliojimo ( Žin. 1992m. Nr. 21 – 613 ).

2. ŠIAULIŲ SKYRIUJE 2002 – 2004 m. IŠDUOTŲ VERSLO LIUDIJIMŲ IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMŲ ANALIZĖ2.1. Individuali veikla2.1.1.Individualios veiklos sąvokaĮsigaliojus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymui (toliau – GPMĮ), Lietuvos gyventojai nuo 2003-01-01 gali verstis individualia veikla.Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį (GPMĮ 2 str. 7 dalis). Tai:

1) savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla (baldų gamyba, statyba, remontas, prekyba ir pan.);2) savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla (meno, literatūros kūrinių kūrimas, advokatų, notarų, teismo antstolių ir pan. veikla);3) savarankiška sporto veikla (sportininko rengimasis varžyboms ir dalyvavimas jose). Individualios sporto veiklos pajamas gauna sportininkai (atletai, golfo žaidėjai, jojikai, biliardo, bridžo žaidėjai, šachmatininkai, šaškininkai, taip pat komandinių sporto šakų atstovai – krepšininkai, ledo ritulininkai ir pan.).Nardytojai, alpinistai (išskyrus dalyvaujančius kopimo varžybose) ir kitokie panašiais užsiėmimais pramogai užsiimantys gyventojai sportininkais nelaikomi.Prie individualios sporto veiklos nepriskiriama veikla, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesusijusi su sporto renginiais, pavyzdžiui, reklama, susijusi tik su sportininko vardu ar jo sportiniais pasiekimais. Tokios veiklos pajamos gali būti apmokestinamos pagal GPMĮ normas kaip individualios (ne sporto) veiklos pajamos, arba kaip su darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;4) savarankiška atlikėjo veikla (aktoriaus, dainininko, muzikanto ir pan. rengimasis viešam pasirodymui ir dalyvavimas jame).Atlikėjais nelaikomi Lietuvos gyventojai, dalyvaujantys kūrinio sukūrime arba rengimosi viešam pasirodymui procese, bet nedalyvaujantys kūrinį viešai atliekant ar pasirodant, taip pat kino aktoriai, dalyvaujantys kino kūrime, konferencijų dalyviai, televizijos programų svečiai, dalyvaujantys diskusijose, spec. laidose ir pan. Kūrinio atlikėjais nelaikomi kūrinį sukūrę dailininkai, skulptoriai, kompozitoriai ar rašytojai;5) savarankiška veikla, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje individuali veikla apibūdinta kaip savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį: savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, savarankiška kūryba ar profesinė veikla, savarankiška sporto, atlikėjų veikla.Įstatyme yra numatyti trys privalomi kriterijai, kuriuos turi atitikti individuali veikla:• veikla turi būti “savarankiška”,• ja “siekiama gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos”,• ji turi būti vykdoma “per tęstinį laikotarpį”.Veiklos “savarankiškumas” apibūdinimas kaip priešingybė darbo santykiams, t. y. gyventojas pats nustato savo veiklos vykdymo tvarką ir konkrečius veiklos įgyvendinimo būdus, gamyboje ar paslaugų tiekime jis naudoja savo ar sutarčių pagrindu įgytas priemones, o ne darbdavio nemokamai suteiktas, jis nepaklūsta jokiai kitų asmenų nustatytai vidaus darbo drausmei, jam negalima pritaikyti drausminės atsakomybės. Asmuo, vykdantis individualią veiklą, ją vykdo savo nuožiūra ir konkrečių sutarčių numatytomis sąlygomis.Savaime suprantamas individualios veiklos požymis yra “siekimas gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos”, nes individualia veikla siekiama gauti pelno.Labiausiai problematiškas požymis yra “tęstinis laikotarpis” – nes tai labai patogi sąvoka interpretacijoms. Visiškai neaišku, kiek laiko pakanka ar būtina, kad laikotarpis taptų tęstinis – savaitės, mėnesio? Tęstinis laikotarpis yra priešingas sąvokai “vienkartiniai atsitiktiniai sandoriai”, neturintys nuolatinumo požymių ir nesusiję tarpusavyje, kuriuos gyventojas atliko veikdamas kaip privatus asmuo ir iš kurių gautos pajamos nebus laikomos individualios veiklos pajamomis.Individualios veiklos atitikmuo iš esmės yra ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 str. 5 d. vartojama sąvoka “ekonominė veikla”, todėl individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, peržengęs 100 000 Lt bendro atlygio sumą per metus už vykdant individualią veiklą pateiktas prekes ar suteiktas paslaugas, privalo registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti PVM.Individualiai veiklai nepriskiriamos licencijuojamos komercinės ar gamybinės veiklos sritys, t. y. veiklos sritys, kuriomis verstis įstatymai įsakmiai numato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis. Ar veikla, kurią pageidaujama vykdyti, priskiriama licencijuojamai, reikia pasitikslinti atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose, o taip pat atitinkamose institucijose, kuruojančiose tą veiklos sritį.Individualia veikla besiverčiantis gyventojas gali būti darbdaviu ir samdyti kitus gyventojus.Individuali sporto veikla – tai sportininko savarankiška sporto veikla ir sporto veikla, vykdoma sutarčių pagrindu.Išlaidos, susijusios su sporto veikla, nėra laikomos leidžiamais atskaitymais ir apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas negali būti atskaitomos iš pajamų. Bet kuriuo atveju sporto veiklos pajamos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčiu. Pagal šio įstatymo nuostatas sporto veiklos pajamas gauna sportininkai (atletai, golfo žaidėjai, jojikai, biliardo, bridžo žaidėjai, šachmatininkai, šaškininkai, taip pat komandinių sporto šakų atstovai – krepšininkai, ledo ritulininkai ir pan.). Nardytojai, alpinistai (išskyrus dalyvaujančius kopimo varžybose) ir kitais panašiais užsiėmimais pramogai užsiimantys gyventojai sportininkais nelaikomi.
Pajamų gavimo požiūriu prie sporto veiklos priskiriama ir tiesiogiai ar netiesiogiai su ja susijusi veikla, už kurią sportininkas gauna pajamų. Prie sporto veiklos nepriskiriama veikla, kuri nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su konkrečiu sporto renginiu, pavyzdžiui, reklama, susijusi tik su sportininko vardu ar jo sportiniais pasiekimais. Tokios veiklos pajamos apmokestinamos pagal GPMĮ normas kaip individualios (ne sporto) veiklos pajamos, arba su darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, o mokėjimai gyventojui, atitinkantys honorarų sąvoką, apmokestinami taip pat atitinkamai.Individuali atlikėjo veikla – tai savarankiška atlikėjo veikla ir atlikėjo veikla, vykdoma darbo ar jų esmę atitinkančių santykių pagrindu. Išlaidos, susijusios su sporto veikla, nėra laikomos leidžiamais atskaitymais ir apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas negali būti atskaitomos iš pajamų. Bet kuriuo atveju sporto veiklos pajamos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčiu. Atlikėjais nelaikomi gyventojai, dalyvaujantys kūrinio sukūrime arba rengimosi viešam pasirodymui procese, tačiau nedalyvaujantys kūrinį viešai atliekant ar pasirodant, taip pat kino aktoriai, dalyvaujantys kino kūrime, konferencijų dalyviai, televizijos programų svečiai, dalyvaujantys diskusijose spec. laidose, ir pan. Kūrinio sukūrimas, atlikėjų veiklos kontekste, neapima dailininko, skulptoriaus, kompozitoriaus ar rašytojo veiklos.

2.1.2. Išduotų individualios veiklos vykdymo pažymų analizė

Lietuvos Respublikos gyventojai individualia veikla gali užsiimti nuo 2003m. 1.paveikslas: Šiaulių skyriuje išduotos individualios veiklos pažymos 2003 – 2004 mIš paveikslo 1 matyti didėjimo tendencija. 2003m. Šiaulių mieste buvo užregistruota 429 individualios veiklos vykdymo pažymos, o 2004m. šiauliečiai įsigijo 620 pažymų, tai 191vnt. arba 44,5 proc.daugiau nei pirmaisiais metais. Šiaulių rajone 2003m. buvo išduotos 110 individualios veiklos pažymos, o 2004m. – 126, t.y., 16 vnt. arba 14,5 proc. daugiau.Didėjanti tendencija rodo, kad Šiaulių miesto ir rajono gyventojai palankiai vertina individualios veiklos pažymas ir vis aktyviau dalyvauja verslo plėtime.2.paveikslas: Registruotos individualios veiklos rūšys Šiaulių skyriuje 2003m.

3.paveikslas: Registruotos individualios veiklos rūšys Šiaulių skyriuje 2004m.

Populiariausios veiklos rūšys Šiaulių mieste ir rajone 2003 ir2004 metais pateiktos 2 ir 3 paveiksle. Kaip matyti iš paveikslų tiek 2003, tiek 2004 metais Šiaulių mieste ir rajone populiariausi buvo finansinio tarpininkavimo ir reklamos paslaugų individualios veiklos pažymėjimai. 2003m. Finansinio tarpininkavimo pažymėjimo buvo išduota 213, o 2004m. – 261. Reklamos paslaugų 2003m. – 118, o 2004m. net 175 pažymėjimai. Kitos veiklos rūšys mažiau populiaresnės Iš viso 2003m. Šiaulių mieste ir rajone buvo užregistruoti 48, o 2004m. – 51 skirtingos veiklos rūšys. Nors kai kurioms veiklos rūšims yra numatyti verslo liudijimai ( muzikantų ( atlikėjų ) veikla, prekyba), tačiau asmenys šioms veikloms vykdyti įregistravo individualią veiklą. To priežastis ta, kad asmenys vykdantys individualią veiklą gali parduoti savo prekes ir teikti paslaugas gyventojams, įmonės ir organizacijoms, o turint verslo liudijimą prekių ir paslaugų teikimas nustatomas remiantis tam tikrais kriterijais. Taigi, nuo 2003m. atsiradusi individuali veikla – tai dar viena galimybė verstis smulkiu ir vidutiniu verslu.2.2. Individuali veikla turint verslo liudijimą

2.2.1.Verslo liudijimo sąvoka, įsigyjimo ypatumai

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gyventojas, pageidaujantis verstis kurios nors rūšies individualia veikla, gali ja verstis ir įsigijęs verslo liudijimą. Pagal minėtąjį įstatymą verslo liudijimas – šio įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla, įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą veiklos rūšių sąrašą.Už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Šis mokestis sumokamas į biudžetą prieš išduodant verslo liudijimą.Fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumokėjimo ir verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimu Nr. 1797 ,,Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos״ (Žin., 2002, Nr. 112-4992) patvirtintoje Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkoje (toliau – Tvarka), kuri įsigaliojo nuo 2003-01-01.Gyventojai, pageidaujantys verstis individualia veikla turint verslo liudijimą, valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui (toliau – vietos VMI), kurio teritorijoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, pateikia prašymą, jame nurodo veiklos, kuria norima verstis, rūšį, duomenis, nuo kurių priklauso pajamų mokesčio dydis, taip pat kitus dokumentus, nurodytus Tvarkoje. Pajamų mokesčio dydį apskaičiuoja vietos VMI, atsižvelgdama į prašyme išduoti verslo liudijimą nurodytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius teisę į savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto pajamų mokesčio lengvatas. Mokėtinas pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui. Jeigu prekybos verslo liudijimas išduodamas kelioms dienoms, nustatytas metų pajamų mokestis dalijamas iš tų metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš prekiauti pageidaujamų dienų skaičiaus.

Verslo liudijimai išduodami pageidaujamam mėnesių skaičiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip mėnesiui (jeigu mėnuo, kuriam išduodamas verslo liudijimas, nesutampa su kalendoriniu mėnesiu, – ne trumpiau kaip 30 dienų), išskyrus prekybos verslo liudijimus. Prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, tai yra gyventojas gali įsigyti verslo liudijimą vienai ar kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui.Kiekvienai veiklos rūšiai verslo liudijimai išduodami atskirai.Gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas, gali dalyvauti ir šie į verslo liudijimą įrašyti asmenys: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas), tačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas.Verslo liudijimai neišduodami jeigu vietos VMI nepateikiami visi Tvarkoje nurodyti dokumentai.Gyventojo pageidavimu verslo liudijimas, išduotas trumpesniam negu kalendorinių metų laikotarpiui, sumokėjus papildomą pajamų mokestį, gali būti pratęstas. Jeigu verslo liudijimas prarandamas, vietos VMI gali būti pateiktas prašymas išduoti verslo liudijimo dublikatą.Gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą, privalo įsigyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų, kurių reikia buhalterinei apskaitai tvarkyti, knygelę.Verslo liudijimus įsigiję gyventojai turi tvarkyti buhalterinę apskaitą. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1976 ,, Dėl gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus buhalterinės apskaitos” (Žin., 2002, Nr. 120-5408) bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 ,,Dėl gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 127-5760) nuostatomis.Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus,- prekybos vietoje, o gamybos verslo liudijimus,- gamybos vietoje privalo turėti verslo liudijimus ir tokius prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus: sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra; Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatytos formos muitinės deklaracija prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito pirmasis egzempliorius arba PVM sąskaita faktūra Be to, galioja individualios (personalios) įmonės vardu išrašyti prekių įsigijimo dokumentai, kai verslo liudijimą įsigijęs gyventojas savo veikloje naudoja ar prekiauja:– savo likviduotos individualios įmonės medžiagomis, žaliavomis, prekėmis;– savo individualios įmonės, įgijusios likviduojamos įmonės statusą, medžiagomis, žaliavomis, prekėmis. Tokiu atveju šios medžiagos, žaliavos, prekės turi būti paimtos iš įmonės veiklos ir toks paėmimas turi būti įformintas atitinkamu dokumentu (aktu ir pan.).Gyventojai, įsigiję garso ir vaizdo kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimo (nuomos ir (arba) prekybos) verslo liudijimus, veiklos vietoje privalo turėti su garso ir vaizdo kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais sudarytas autorines licencines sutartis, suteikiančias teisę Lietuvos Respublikos teritorijoje platinti garso ir vaizdo kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (nuomoti juos ir (arba) jais prekiauti).Gyventojai, įsigiję kurios nors veiklos rūšies verslo liudijimus, privalo laikytis teisės aktuose nustatytų tos veiklos taisyklių.Verslo liudijimus įsigiję gyventojai Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka draudžiami valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai. Įmokų dydžiai ir jų sumokėjimo tvarka nurodyti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtintoje Atmintinėje gyventojams, pageidaujantiems įsigyti kurios nors veiklos rūšies verslo liudijimus.Verslo liudijimus įsigiję gyventojai moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Plačiau privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumokėjimo tvarka aprašyta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2003-03-10 rašte Nr. (08-3-29)-R-2359 ,,Dėl individualia veikla besiverčiančių gyventojų privalomojo sveikatos draudimo įmokų”.Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs pajamų iš veiklos, kuria vertėsi turėdamas verslo liudijimą, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Tuo tarpu nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris vertėsi individualia veikla, turėdamas verslo liudijimą, metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikti neprivalo.Pirmą kartą verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams valstybinės mokesčių inspekcijos miestų (rajonų) skyriai įteikia Atmintinę, kurioje nurodomos verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės, pareigos ir su mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimais susijusi atsakomybė. Verslo liudijimą įsigyjantiems gyventojams taip pat įteikiamas konkretus individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius.

2.2.2. Išduotų verslo liudijimų kiekio analizė

Verslo liudijimai Šiaulių miesto ir rajono gyventojams išduodami Šiaulių AVMI Šiaulių skyriaus Gyventojų aptarnavimo poskyryje. Šiame AVMI padalinyje Šiaulių miesto gyventojus, pageidaujančius įsigyti verslo liudijimus, aptarnauja 3 specialistai, o Šiaulių rajono gyventojams priskirtas vienas specialistas.Verslo liudijimai nuo 2003-01-01 pakeitė privalomuosius patentus, todėl atliekant analizę lyginami 2003 – 2004 m. išduotų verslo liudijimų ir 2002 m. išduotų patentų duomenys Šiaulių skyriuje.

4.paveikslas: Išduotų verslo liudijimų kiekis Šiaulių skyriuje 2002 – 2004m.

Kaip matome iš 4 paveikslo Šiaulių rajono gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, skaičius 2002-2004 m. buvo beveik stabilus. 2002 m. 1393 Šiaulių rajono asmenys dirbo pagal patentus, 2003 m. naujai išduoti 1367 verslo liudijimai, t.y. 1,87 proc. mažiau nei 2002 m., o 2004 m. – 1371, t.y. 0.2 proc, daugiau nei 2003 m ., bei 1.57 proc. mažiau nei 2002m.Kitokia situacija Šiaulių miesto savivaldybėje. Čia 2002-2004 m pasireiškė naujai išduodamų patentų ir verslo liudijimų kiekio svyravimai. 2003 m. Šiaulių miesto gyventojams išduoti 5997 patentai, t.y. 434vnt. arba 6,75 proc. mažiau, lyginant su 2002 m. 2004 m. naujus verslo liudijimus įsigijo 6342 asmenys (342 arba 5.75 proc. daugiau nei 2003 m.).Viena iš priežasčių, lėmusių ryškų verslo liudijimų kiekio sumažėjimą 2003 m., yra ta, kad nuo 2003-01-01 verslo liudijimai nėra privalomieji, kokie buvo patentai. Bet kuris Lietuvos gyventojas nuo 2003-01-01 gali verstis individualia veikla, neįsigijęs verslo liudijimo. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, individualia veikla besiverčiantys asmenys gali arba mokėti pajamų mokestį pagal tikrąją gaunamą pajamų sumą, arba fiksuoto dydžio mokestį, įsigydami verslo liudijimus. 2003 m. minėtą alternatyvą verslo liudijimams pasirinko 429 Šiaulių miesto ir rajono gyventojai.

Įskaičiuoti ir naujai išduoti verslo liudijimai Šiaulių skyriuje 2002 – 2004 m. 1. lentelėEil. Nr. Veiklos rūšis 2004 m. 2003 m. 2002 m.1 Prekyba 12330 13467 142412 Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla 1896 2087 21353 Esamų statinių atstatymas ir remontas 587 688 4004 Drabužių siuvimas, taisymas 461 414 4365 Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas 292 245 2696 Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas(x) 230 163 1027 Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba 197 234 2468 Avalynės taisymas 148 161 1919 Patalpų nuoma 127 98 8110 Baldų gamyba 106 38 1211 Fotografavimo veikla 94 99 8112 Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas 88 86 5213 Elektrinių buities reikmenų taisymas 84 124 15514 Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų g-ba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kt. g-ba 76 60 4315 Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma) 65 92 2516 Nauja statinių statyba 61 60 11417 Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas 59 69 6818 Papildomo mokymo veikla 56 59 2419 Santechnikos darbai 47 28 920 Gatavų tekstilės dirbinių gamyba 46 53 49 Kitos veiklos rūšys 648 574 533 Iš viso 17698 18899 19266

Nagrinėjant 2002-2004 m. Šiaulių miesto gyventojams išduotus verslo liudijimus pagal veiklos rūšis, galima pastebėti, kad populiariausia veikla yra prekyba (žr. 1 lentelę.), antroje vietoje kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla. Kitos veiklos rūšys Šiaulių miesto ir rajono gyventojų tarpe nėra tokios populiarios. Norint išsiaiškinti kiek procentų pagrindinės veiklos rūšys užima tarp visų išduotų verslo liudijimų, galima apskaičiuoti lyginamąjį svarį: 2004 m . prekybos verslo liudijimų buvo išduota 12330, tai (12330 x 100) / 17698 = 69.7proc. išduotų verslo liudijimų pažymėjimų. 2003 m . tai sudarė 71.3 proc., o 2002 – 73.9 proc.

2.3. Individualios veiklos ir verslo liudijimų palyginimas

Individuali veikla – tai paprasčiausia smulkaus ir vidutinio verslo forma. Kaip jau minėta, yra dvi pagrindinės individualios veiklos rūšys:1) verslo liudijimai,2) individuali veikla, išskyrus tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.Šios dvi fizinių asmenų verslo formos turi ir panašumų, ir skirtumų.Panašumai:1. Lengvas įregistravimas. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo mokesčių inspekcijai dienos. Pageidaujantis vykdyti individualią veiklą asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti (išregistruoti) Mokesčio mokėtojų registre FR0039 formą. Nuo jos pateikimo dienos jis gali pradėti vykdyti individualią veiklą. Mokesčio administratorius gyventojo prašymu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos privalo išduoti pažymą apie nuolatinio Lietuvos gyventojo vykdomą individualią veiklą arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo įregistruotą nuolatinę bazę Lietuvoje.2. Nesudėtinga apskaita. Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1976 patvirtintos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarkos 2 punkte nustatyta, kad gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, privalo pildyti nesudėtingos formos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Žurnalo forma ir jo pildymo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 ,,Dėl Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 127-5760) (žr. 1 priedą). Žurnalais nemokamai aprūpina vietos VMI.

Individualia veikla besiverčiantys gyventojai taip pat turi tvarkyti nesudėtingą buhalterinę apskaitą. Ji tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 (Žin., 2003, Nr. 18-785) patvirtintų Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių nuostatomis. Apskaita tvarkoma pildant vieną iš dviejų patvirtintų apskaitos žurnalų. Gyventojo individualios veiklos pajamų apskaitos žurnalą (Pajamų žurnalą) privalo pildyti tie gyventojai, kurie nusprendė iš pajamų, gautų iš individualios veiklos, neatimti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nustatytų leidžiamų atskaitymų (išlaidų). Visoms individualios veiklos rūšims pildomas vienas Pajamų žurnalas (žr. 3 priedą).Gyventojo individualios veiklos pajamų–išlaidų apskaitos žurnalą (Pajamų–išlaidų žurnalą) privalės pildyti tie gyventojai, kurie nusprendė iš pajamų, gautų iš individualios veiklos, atimti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nustatytus leidžiamus atskaitymus (išlaidas). Kiekvienai individualios veiklos rūšiai reikės pildyti atskirus Pajamų–išlaidų žurnalus (žr. 4 priedą).3. Metinė pajamų mokesčio deklaracija.Individualia veikla besiverčiantis nuolatinis lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs pajamų, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos privalo pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuotą pajamų mokestį. lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gavęs pajamų iš veiklos, kuria vertėsi turėdamas verslo liudijimą, taip pat privalo iki kitų metų gegužės 1 dienos pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją.Skirtumai:1. Veiklos rūšių klasifikatorius.Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas (toliau – Sąrašas) patvirtintas Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 ,,Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos“. Remdamasi Sąrašu, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė Klasifikatorių (patvirtintas VMI prie FM viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333 ,,Dėl verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“, Žin., 2002, 114-5114). Šis Klasifikatorius sudarytas vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi. Jame nurodyti veiklos rūšių porūšiai, pagal kuriuos savivaldybių taryboms suteikta teisė diferencijuoti pajamų mokesčio tarifus. Pagal LRV 2004 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. 169 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 “Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos” pakeitimo” nuo 2004 m. kovo 1 d. veiklos rūšių sąrašas papildytas naujomis veiklos rūšimis. Klasifikatoriuje veiklos rūšių skaičius padidėjo nuo 80 iki 97. Vietos VMI minėtąjį Klasifikatorių įteikia pirmą kartą pagal šią Tvarką verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams. Nuo veiklos rūšies ar jos porūšio pasirinkimo priklauso fiksuoto pajamų mokesčio dydis. Galima įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių.Tuo tarpu, individualiai veiklai nėra patvirtintas veiklos rūšių klasifikatorius. Asmuo gali regisruoti bet kurią ekonominės veiklos rūšį, kuri nėra licenzijuojama. Licencijuojamos komercinės ar gamybinės veiklos sritys – tai veiklos sritys, kuriomis verstis įstatymai įsakmiai numato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis. Ar veikla, kurią pageidaujama vykdyti, priskiriama licencijuojamai, reikia pasitikslinti atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose, o taip pat atitinkamose institucijose, kuruojančiose tą veiklos sritį.2. Veiklos vykdymo laikotarpis.Verslo liudijimai išduodami pageidaujamam mėnesių skaičiui, bet ne ilgesniam kaip kalendorinių metų ir ne trumpesniam kaip mėnesio laikotarpiui (jeigu mėnuo, kuriam išduodamas verslo liudijimas, nesutampa su kalendoriniu mėnesiu – ne trumpiau kaip 30 dienų), išskyrus prekybos verslo liudijimus. Pvz., gyventojas gali įsigyti siuvinėtų dirbinių gamybos verslo liudijimą 2003 m. spalio mėnesiui ir nuo lapkričio 13 dienos iki gruodžio 12 dienos (t. y. – 30 d.). Prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, tačiau šis laikotarpis negali nusitęsti į kitus kalendorinius metus, tai yra gyventojas gali įsigyti prekybos verslo liudijimą vienai arba kelioms dienoms arba ilgesniam laikotarpiui (taip pat ir nusitęsiančiam į kitą mėnesį). Pvz., gyventojas gali įsigyti prekybos kioske verslo liudijimą 2003 m. spalio 11 – 17 dienomis, spalio 20 ir 23 dienomis bei spalio 28 – lapkričio 12 dienomis. Paskutinį kalendorinių metų mėnesį verslo liudijimas gali būti išduotas arba pratęstas laikotarpiui iki kalendorinių metų pabaigos, o pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui. Pvz., laikotarpiui iki 2003 m. gruodžio 12 d. įsigytą avalynės taisymo verslo liudijimą gyventojas gali pratęsti iki 2003 m. gruodžio 31 dienos, t. y. 19 dienų.
Tuo tarpu individualiai veiklai nėra nustatytas konkretus vykdymo terminas. Ji tęsiasi tol, kol asmuo pateikia prašymą išregistruoti.3. Pajamų mokestis. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, išskyrus individualią sporto bei atlikėjų veiklą, turi teisę pasirinkti, kokį pajamų mokesčio tarifą – 15 proc. ar 33 proc. taikyti apmokestinant per kalendorinius metus iš individualios veiklos gautas pajamas. Jeigu gyventojas nusprendžia iš individualios veiklos pajamų neatimti leidžiamų atskaitymų, nuo bendros tokių pajamų sumos mokamas 15 proc. pajamų mokestis. Jei gyventojas nusprendžia iš individualios veiklos pajamų atėmti leidžiamus atskaitymus, likusi pajamų dalis apmokestinama 33 proc. pajamų mokesčiu. Leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos pajamų gavimu, reglamentuoja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnis.Sportininkų ir atlikėjų pajamoms, gautoms iš individualios veiklos, visais atvejais taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.Tuo tarpu fiksuotas pajamų mokestis už verslo liudijimo išdavimą nepriklauso nuo pajamų dydžio. Vyriausybė suteikia teisę savivaldybių taryboms nustatyti (patvirtinti) verslo liudijimų fiksuotus pajamų mokesčio dydžius.Fiksuotas pajamų mokestis sumokamas iki verslo liudijimo išdavimo arba pratęsimo dienos, t. y. avansu. Tuo tarpu verčiantis individualia veikla, pajamų mokestis mokamas kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 dienos.4. Pajamų mokesčio lengvatos. Vyriausybė rekomendavo savivaldybių taryboms nustatyti mažesnį pajamų mokestį gyventojams:– I, II arba III grupės invalidams,– senatvės pensininkams,– gyventojams, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų,– sutuoktiniams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vaiką invalidą, – bedarbiams, kurie nustatytąja tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose.Tuo tarpu vykdantiems individualią veiklą asmenims nėra numatyta jokių pajamų mokesčio lengvatų.5. Teisė parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms.Asmeniui, vykdančiam individulią veiklą, nėra jokių apribojimų parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms.Tuo tarpu asmeniui, dirbančiam pagal verslo liudijimą, yra tam tikri apribojimai priklausomai nuo vykdomos veiklos rūšies. Išduotas kurios nors veiklos rūšies verslo liudijimas suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, jeigu kitaip nenustatyta individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše. Minėtajame sąraše kai kurios veiklos rūšys pažymėtos ženklais: “(x)”. Šis ženklas reiškia, kad verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ar teikti paslaugų įmonei, jeigu veiklos rūšis, kuria verstis yra įsigytas verslo liudijimas, yra viena iš veiklos rūšių, kuria verčiasi įmonė. Jeigu ši veiklos rūšis tik įrašyta į įmonės registravimo pažymėjimą, tačiau įmonė ja faktiškai nesiverčia, tai, turint verslo liudijimą, galima tokiai įmonei parduoti savo gamybos prekes ar teikti paslaugas. Pvz., gyventojas įsigijo baldų gamybos verslo liudijimą, pažymėtą ženklu (x). Savo gamybos dirbinius jis gali parduoti prekybos įmonei ar įmonei, kuri verčiasi avalynės gamyba, tačiau minėtųjų dirbinių jis negali parduoti įmonei, kuri taip pat gamina baldus. “(xx)”. Šis ženklas reiškia, kad verslo liudijimas suteikia teisę savo gamybos prekes ir paslaugas parduoti tik gyventojams. Pvz., gyventojas įsigijo projektinių – konstruktorinių darbų verslo liudijimą, pažymėtą ženklu (xx). Gyvenamųjų namų projektuoti jis negali jokios rūšies įmonei, įstaigai ar organizacijai, o tik gyventojams. Prekybos verslo liudijimas suteikia teisę parduoti prekes gyventojams, taip pat parduoti prekes ir verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams. Parduodant prekes įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, gyventojų pajamos apmokestinamos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai gamybos ir paslaugų, pažymėtų ženklu (xx), verslo liudijimus įsigiję gyventojai parduoda prekes ar savo gamybos gaminius bei teikia paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms (taip pat užsienio įmonėms ir organizacijoms), taip pat, kai gamybos ir paslaugų, pažymėtų ženklu (x), verslo liudijimus įsigiję gyventojai parduoda savo gamybos prekes ar teikia paslaugas įmonėms, kurių viena iš veiklos rūšių atitinka veiklos rūšį, kuria verstis yra įsigytas verslo liudijimas, tai jų gautos pajamos apmokestinamos GPMĮ nustatyta tvarka. “*”. Šis ženklas reiškia, kad verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti nurodytomis savo gamybos prekėmis be prekybos verslo liudijimo. 6. Įdarbinimo galimybės. Individualia veikla besiverčiantis gyventojas gali būti darbdaviu ir samdyti kitus gyventojus. Tokios galimybės neturi pagal verslo liudijimą dirbantis asmuo. Gyventojo, kuriai vykdyti išduotas verslo liudijimas, turi teisę dalyvauti tik šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas). Tereikia, pateikiant vietos VMI prašymą dėl verslo liudijimo išdavimo, šiuos šeimos narius įrašyti į verslo liudijimą. Visi verslo liudijime nurodyti asmenys turi teisę (taip pat ir vienu metu) dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje kartu su verslo liudijimą įsigijusiu asmeniu ar jam nesant, tačiau tik vienoje veiklos vietoje, kadangi veiklos vietoje privalu turėti verslo liudijimą (negalima veikloje naudoti verslo liudijimų kopijų).
7. Apskaitos dokumentų išrašymas.Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, kurie apskaitos dokumentus privalo išduoti tik paslaugų gavėjui pageidaujant), visuomet privalo išrašyti, išduoti prekių ar paslaugų pirkėjams vieną iš tokių apskaitos dokumentų: prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą; sąskaitą faktūrą; PVM sąskaitą faktūrą arba kitą vietoj jos pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą naudojamą apskaitos dokumentą; kasos aparato kvitą.Tuo tarpu, gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, parduodami prekes gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus, privalo išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus, o kitiems pirkėjams šie kvitai išrašomi jų pageidavimu. Gyventojai, įsigiję kitos nei prekybos veiklos verslo liudijimus, parduodami savo gamybos prekes (išskyrus atvejus, kai savo gamybos prekės parduodamos gyventojams, įsigijusiems verslo liudijimus) arba suteikdami paslaugas, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus privalo išrašyti pirkėjams arba paslaugų gavėjams tik jei jie to pageidauja. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus ir esantys PVM mokėtojais, parduodami savo prekes arba suteikdami paslaugas, pirkėjo arba paslaugos gavėjo pageidavimu privalo išrašyti ir PVM sąskaitą faktūrą.8. Neapmokestinami pajamų dydžiai. Gyventojams, kurie dirba pagal verslo liudijimus, netaikomi nei pagrindinis, nei individualūs neapmokestinamieji pajamų dydžiai.Tuo tarpu gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, pateikdamas deklaraciją gali iš visų per mokestinį laikotarpį gautų pajamų atimti metinius neapmokestinamąjį ir papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydžius.9. Išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias pajamas.Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, pateikdamas deklaraciją gali iš visų per mokestinį laikotarpį gautų pajamų atimti patirtas tokias išlaidas: gyvybės draudimo įmokoms, pensijų įmokoms, palūkanoms už kreditą gyvenamąjam būstui statyti ar įsigyti, sumoms, sumokėtoms už studijas, taip pat asmeniniam kompiuteriui įsigyti.Iš pajamų, kurias gyventojas gauna turėdamas kurios nors veiklos verslo liudijimą, minėtos išlaidos neatimamos. Vadinasi, verslo liudijimą įsigijęs gyventojas nurodytomis gyventojų pajamų mokesčio lengvatomis pasinaudoti negali.10. Leidžiami atskaitymai.Jeigu individualią veiklą vykdantis gyventojas pasirenka 33 proc. pajamų mokesčio tarifą, tai jis įgyja teisę daryti numatytus leidžiamus atskaitymus nuo pajamų iš individualios veiklos. Pagal verslo liudijimą dirbantis asmuo negali daryti leidžiamų atskaitymų nuo gautų pajamų.11. Darbas užsienyje. Nuolatiniam Lietuvos gyventojui Lietuvoje išduotas verslo liudijimas suteikia teisę verstis individualia veikla tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1797 ,,Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos” (Žin., 2002, Nr. 112-4992) nustatyta, kad verslo liudijimą nuolatiniam Lietuvos gyventojui išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą. Išduotas verslo liudijimas suteikia teisę verstis tam tikros rūšies veikla (atsižvelgiant į veiklos rūšį) arba neribojant veiklos teritorijos, t.y. visoje Lietuvos Respublikoje, arba ribojant veiklos teritoriją, t.y. arba visoje Lietuvoje, išskyrus Lietuvos Respublikos miestus, arba tik nurodytuose Lietuvos Respublikos miestuose.Vadinasi, nuolatinis Lietuvos gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje deklaruoti savo uždirbtas pajamas kaip individualios veiklos, kuria verstasi turint verslo liudijimą, pajamas gali tik tuo atveju, jeigu tokią veiklą mokestiniu laikotarpiu jis vykdė Lietuvos Respublikos teritorijoje.Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas individualią veiklą vykdo užsienio valstybėje ir ten gauna pajamų, tai toks gyventojas, prieš išvykdamas į užsienio valstybę, Lietuvoje turi įsiregistruoti Mokesčių mokėtojų registre kaip individualią veiklą vykdantis asmuo, tada tokio gyventojo vykdant individualią veiklą užsienio valstybėje gautos pajamos Lietuvoje bus priskiriamos individualios veiklos pajamoms, kurioms pagal GPMĮ nuostatas taikomas 33 proc. (jeigu iš individualios veiklos pajamų leidžiami atskaitymai atimami) arba 15 proc. (jeigu iš individualios veiklos pajamų leidžiami atskaitymai neatimami) pajamų mokesčio tarifas. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas gauna pajamų iš individualios veiklos užsienio valstybėje ir Mokesčių mokėtojų registre Lietuvoje jis nėra įsiregistravęs kaip individualią veiklą vykdantis gyventojas, nuo tokių užsienio valstybėje gautų pajamų (atsižvelgiant į gautų pajamų rūšį) pagal GPMĮ 6 straipsnio nuostatas jis privalo mokėti 33 proc. arba 15 proc. pajamų mokestį.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Keičiantis sistemai 2002 – 2004 m. ( privalomuosius patentus pakeitė verslo liudijimai) bei kuriantis naujovėms ( individualios veiklos pažymėjimai), labai svarbu, kad verslininkai suprastų ir teigiamai priimtų permainas. Todėl rekomenduojama, kad būtų supaprastinta mokestinė procedūra, kad ji taptų „skaidresnė“, efektyvesnė ir kiek galima patogesnė tiek mokesčių mokėtojams, tiek Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams.

Šiaulių miesto savivaldybėje 2002 – 2004 m pasireiškė išduodamų verslo liudijimų kiekio svyravimai. Šiaulių rajono gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, skaičius 2002 m. buvo beveik stabilus, 2003 m. nežymiai sumažėjo, o 2004 m. nežymiai padidėjo lyginant su 2003, bet liko mažesnis lyginant su 2002m.. Verslo liudijimų kiekio sumažėjimą 2003 – 2004 m., lėmė tai, kad nuo 2003 m. fiziniai asmenys gali vykdyti individualią veiklą, kuriai nereikalingas verslo liudijimas. Nagrinėjant 2002-2004 m. Šiaulių miesto ir rajono gyventojams išduotus verslo liudijimus pagal veiklos rūšis, galima pastebėti, kad populiariausia veikla yra prekyba. Taip pat tarp Šiaulių miesto ir rajono gyventojams dažniausiai išduodamų verslo liudijimų veiklos rūšių yra šios veiklos rūšys: kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla; esamų statinių atstatymas ir remontas; statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas. 2003 – 2004 m. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Šiaulių skyriuje gyventojai dažniausiai registravo šias individualios veiklos rūšis: finansinio tarpininkavimo ir konsultavimo; reklamos; muzikantų (atlikėjų); projektų organizavimo ir vykdymo paslaugų veiklą; prekybą; komercinį tarpininkavimą. Pastebėta, kad individualios veiklos rūšių sąrašas labai siauras. Rekomenduojama, platesnes veiklos rūšys skaidyti siauresnėmis individualios veiklos rūšimis, kad gyventojams užsiimantiems smulkiu verslu būtų lengviau orentuotis ir atitinkamai jiems būtų taikomas mažesnis pajamų mokestis.

LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI

1. LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (2002-07-02, Nr.IX-1007)// Litlex: teisės aktų rinkinys.: http://www.litlex.lt2. LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 “Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos”.: http://www.litlex.lt3. Atmintinė gyventojams, pageidaujantiems įsigyti kurios nors veiklos rūšies verslo liudijimus. Vilnius: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.: http://www.vmi.lt/Aktualijos/Naujoves/Verslo_liudijimai/atmintine_isigyti_VL.doc4. Buškevičiūtė, E, Pukelienė, V. (1998). Valstybės mokesčių sistema. Kaunas: Technologija. 221 p.5. Ką reikia žinoti dirbantiesiems pagal verslo liudijimus? (2003). Mokesčių žinios, sausio 27 d.6. Pinkevičienė R. (2004). Verslo liudijimas – laisvė rinktis. Šviesa, kovo 10 d.7. Savičius, A. (2003). Gyventojų individuali veikla. Sąskaityba, Nr. 4. 8. Šarka, G. (2004). Individuali veikla – kas tai: http://verslas.banga.lt/9. Viskas apie verslo liudijimus (2004). Mokesčių žinios, gegužės 19-25.

1 PRIEDASPATVIRTINTA Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415

1. GYVENTOJO, ĮSIGIJUSIO VERSLO LIUDIJIMĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS

______________________________________________________________(Gyventojo asmens kodas, vardas ir pavardė)

______________________________________________________________(Verslo liudijimo Nr., išdavimo data)

______________________________________________________________(Veiklos pavadinimas ir kodas)

200…metai,………………..mėnuo 200…metai,……………….mėnuo

PAJAMOS

IŠLAIDOS

Eilės numeris

Mėnesio dienos, kurių duomenys įrašomi Suma(litais) Eilėsnumeris Prekių įsigijimo ir kitos išlaidos (žaliavoms, elektros energijai, nuomai, socialinio ir sveikatos draudimo įmokos ir kt.) Suma(litais)1 2 3 4 5 6

Iš viso: …………………….. Iš viso: ………………….

Parašas………………………………. Parašas…………………………….

2 PRIEDAS

FR0508 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379

2. PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO─PARDAVIMO KVITAS Nr. 0000000

200___m._________mėn.____d.

Eil.Nr. Prekės (paslaugos) pavadinimas Kiekis Kaina(Lt, ct) Suma(Lt, ct)1 2 3

Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, Prekių (paslaugų) pirkėjoarba prekių pardavėjo vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė ___________vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė _________________ ________________________________________________________________________________ Asmens kodas * ___________________Verslo liudijimo Nr. ______________________ Įmonės pavadinimas Asmens kodas *___________________ ______________________________Parašas _________________________ Įmonės kodas ______________________

* Nurodoma pirkėjo (paslaugos gavėjo) pageidavimu.1 egz. ─ prekių (paslaugų) pirkėjui.2 egz. ─ prekių (paslaugų) pardavėjui.

3 PRIEDAS

Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių1 priedas

3. GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ APSKAITOS ŽURNALAS

__________________________________________________________________(Gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas)__________________________________________________________________(Gyvenamoji vieta)__________________________________________________________________(Veiklos (jos rūšių) pavadinimas (-ai))

Eilėsnumeris Data Dokumento data, pavadinimas ir numeris Operacijos turinys Pajamų suma(litais)1 2 3 4 5

4 PRIEDAS

Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių 2 priedas

4. GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ–IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS

___________________________________________________________________(Gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas)___________________________________________________________________(Gyvenamoji vieta)___________________________________________________________________(Veiklos pavadinimas)

Eilėsnumeris Data Dokumento data, pavadinimas ir numeris Operacijos turinys Pajamų suma(litais)1 2 3 4 5

Išlaidos – leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimuprekių, medžiagų, žaliavų, detalių įsigijimo ilgalaikio turto nusidėvėjimo ilgalaikio turto eksploatavimo ilgalaikio turto remonto ir rekonstravimo 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15