Problemos x įmonėje analizė

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………..…31.Įmonės charakteristika………………………………………………….42.Vadybinė problema………………………………………………………..43. Problemos įtaka vidinei ir išorinei aplinkai………………………54. Problemos priežastys…………………………………………………….65. Alternatyvos…………………………………………………………………66. Problemos sprendimas…………………………………………………..77. Sprendimo pasekmės…………………………………………………….8IŠVADOS……………………………………………………………………….8INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS…………………………..9ĮVADASKiekviena įmonė susiduria su problemomis, jos lyg ir sudėtinė įmonės dalis. Probleminėms situacijoms atskleisti ir jas išspręsti sugaištama nemažai laiko ir išeikvojama gerokai energijos. Vienos problemos būna nedidelės ir jas nesunku išspręsti, kitos reikalauja daugiau dėmesio, laiko ir išlaidų. Skirtingoms problemoms spręsti reikalingi skirtingi sprendimai. Tik gili ir išsami problemos analizė gali atskleisti jos tikrąsias priežastis ir padėti parinkti teisingą sprendimo būdą. Sprendimo priėmimas – veiksmų konkrečiai problemai spręsti krypties nustatymas ir parinkimas arba pasinaudojimas susidariusia galimybe – svarbi kiekvieno vadovo darbo dalis. Priimti sprendimą, vadinasi pasirinkti vieną iš kelių veikimo būdų. Kiekvienas sprendimas turi įmone ar jos padalinį artinti prie tikslo, dėl to naudingas tik realus sprendimas, kuris iš tikro bus įgyvendintas.Šio darbo tikslas – suprasti sprendimo priėmimo reikšmę valdymo procese. Būtina išsiaiškinti vadybinio sprendimo ir jo priėmimo procedūros esmę, nes ji yra pati reikšmingiausia iš visų vadyboje atliekamų procedūrų. Taip pat apžvelgsime sprendimo priėmimo metodus ir pasekmes.1. Įmonės charakteristikaS. Šakio individuali įmonė susikūrė 1994m., tuo metu, kai Lietuvoje buvo smulkių ir vidutinių įmonių kūrimosi bumas. Įmonė įsikūrusi adresu: Sedos g. 16, kontaktinis telefonas +370 583 36114, el. paštas www.padangos@takas.lt Šiuo metu užsiima, naudotu padangų restauracija ir jų prekyba. Savininkas padangas vežasi iš užsienio, kurias restauruoja ir parduoda. Jis turi savo nuolatinius klientus, tai – padangų montavimo ir balansavimo įmonės. Šakio įmonėje dirba 14 darbuotojų. Kadangi Šakio įmonė ganėtinai nedidelė, tai jisai pats tiesiogiai vadovauja visiems darbuotojams, taip pat pats atsako už įmonės veiklą, o svarbiausia valdo ir atsako už finansus ir prekybą. Savininkas pats samdo personalą.

Įmonės valdymo struktūra:2. Vadybinė problema Problemą nustatyti nelengva, todėl sakoma, kad teisingas jos suformulavimas yra pusė sprendimo. Remdamiesi Williamo Poundso teiginiais, dėl situacijų, įspėjančių vadovus apie galimas problemas:a) nukrypimas nuo ankstesnės patirties,b) nukrypimas nuo pelno,c) kitų žmonių sukeliamos problemos,d) konkurentų veikla;Darome išvadą, kad S. Šakio individualioje įmonėje iškilo problema. Ji pastebėta pagalbinių darbininkų tarpe. Į jų pareigas įeina – parvežtų padangų, kurios yra suverstos sandėlyje, surūšiavimas ir pristatymas pas restauruotojus, kurie randasi kitame sandėlyje. Jas reikia atrinkti ir suporuoti pagal išmatavimus (stori, aukšti, ploti) ir vienoda protektoriaus raštą. Kadangi vadovas pats rūpinasi visais savo įmonės reikalais, jam nebelieka laiko prižiūrėti ir kontroliuoti samdytų asmenų darbą. Naudodamiesi tuo, darbuotojai pradėjo aplaidžiau žiūrėti į darbą, mažiau stengtis ir tinginiauti. 1 lentelėje pavaizduota, kiek surūšiuota ir pristatyta pas restauratorius padangų porų per pirmuosius 2004m. penkis mėnesius.

Mėnesiai Viso suporuota (vnt.)Sausis 290Vasaris 240Kovas 210Balandis 180Gegužė 150 1 lentelė

Iš 1 lentelėje pateiktų duomenų (kaskart mažėjantis suporuotų padangų kiekis) matome, kad iš tikrųjų yra iškilusi problema, dėl kurios galime įžvelgti ir dar viena kylančia problemą, tai yra restauratoriai dėl sumažėjusio pristatomų padangų kiekio yra priversti daryti prastovas. Taigi vadovas neatidėliodamas, turi išspręsti šia problemą.3. Problemos įtaka vidinei ir išorinei aplinkaiProblema įtakoja vidinę ir išorinę įmonės aplinką. Įmonės vidaus aplinką formuoja jos vidiniai kintamieji veiksniai: tikslai, organizacijos struktūra, uždaviniai, technologija, žmonės. Žmonės yra reikšmingiausias kiekvieno valdymo modelio veiksnys, nes jie įgyvendina įmonės ar organizacijos tikslus. Didelę įtaką darbuotojų veiklai daro poreikiai, sugebėjimai, talentas, lūkesčiai, vertybės ir požiūris į darbą. Taigi Šakio įmonėje pagrindiniai vidinės aplinkos elementai – žmonės (direktorius, darbuotojai). Kada vadovas pastebėjo iškilusia problemą ir apie tai pasikalbėjo su darbuotojais, darbuotojai pradėjo vieni kitus skųsti, atsirado nepasitikėjimas, pavydas, kerštas, nesantaika, kitaip tariant labai bloga darbinė atmosfera.

Išorinę aplinką apibrėžia visi už įmonės ribų esantys elementai, nuo kurių priklauso jos veikla .Taip pat pastebima problemos įtaka išorinės aplinkos elementams: vartotojams, tiekėjams ir konkurentams. Vartotojams pateikiamas mažesnis produkcijos kiekis ir įvairumas, ir žinoma tuo pasinaudoja konkurentai. Dėl iškilusios problemos S. Šakio individuali įmonė pradėjo netekti savo nuolatinių klientų. Tokioje susidariusioje situacijoje, konkurentai – tai vienas svarbiausių įmonės išorinės aplinkos veiksnių. Įmonė, kuri nepatenkina vartotojų poreikius geriau nei konkurentai – žlunga. Kiekviena įmonė ar organizacija yra priklausoma nuo išteklių bei tiekėjų. Kadangi lėtai vyksta darbas, mažiau ir rečiau yra pasinaudojama tiekėjų paslaugomis.4. Problemos priežastysSusidūrus su problema, visų pirma reikia atrasti jos priežastis. Priežastys, kitaip negu problemos požymiai, retai kada būna aiškios, ir norint jas nustatyti, vadovams kartais tenka vadovautis vien tik nuojauta. Šioje situacijoje nesunku nustatyti problemos priežastis – tai kontrolės stoka. O kontrolė apima:a) atliekamo darbo standartų nustatymą,b) darbo vertinimą,c) pasirinktų veiksmų keitimą, kai randama nukrypimų nuo standartų.Vieno asmens galimybės valdyti yra ribotos. Praktiškai neįmanoma savininkui visą laiką būti šalia ir prižiūrėti darbuotojus.5. AlternatyvosPaprastai problemą galima spręsti keliais būdais ir parengti alternatyvių sprendimų rinkinį. Alternatyvos vertinamos iš anksto parengtais kriterijais. Teisingai nustačius problemą, alternatyvas apsvarsčius, pasirinkti sprendimą labai paprasta.Kitas žingsnis – suformuluoti ir įvertinti alternatyvas. Gana dažnai pagunda priimti pirmą tinkamą alternatyvą sutrukdo vadovams rasti geriausią problemos sprendimą. Todėl būtina suformuluoti alternatyvas. Norėdami kūrybiškiau įgyvendinti šią užduotį taikomas “Proto šturmo“ metodas, kada visi įmonės darbuotojai siūlo alternatyvas, nepaisydami tikrovės ar tradicijų. Sprendimo alternatyvos:a) patalpas stebėti vaizdo kameromis,b) griežtai nustatyti poilsiui skirtas pertraukas,c) darbuotojus skatinti premijomis,
d) priimti naują darbuotoją, ar išsirinkti savame tarpe atsakingą žmogų, kuris kontroliuotu darbininkų darbą.Kiekvieną alternatyvą reikia apsvarstyti, įvertinti ir pasirinkti geriausią.6. Problemos sprendimasSprendimas – tai loginis, emocinis, psichologinis, organizacinis ir teisinis aktas, vienasmeniai, kolegialiai ar kolektyviai priimtas suteiktų įgaliojimų ribose. Sprendimai privalo atitikti įmonės ar organizacijos priimtą tvarkos sistemą, neturi prieštarauti anksčiau priimtiems, turi būti pagrįsti, konkretūs, suprantami ir nedviprasmiški, optimalūs, savalaikiai, išpildomi. Priimdamas sprendimą, vadovas remiasi ankstesne veikla, dabarties aplinkybėmis bei ateities lūkesčiais, o priimtas sprendimas neduos naudos, kol nebus įgyvendintas. Tik tada paaiškės tikroji jo vertė. Vadovas per susirinkimą pateikė problemą, kartu su darbuotojais buvo ieškota alternatyvų, o galutinį sprendimą priėmė pats. Jis nutarė:a) atsižvelgiant į darbuotojų interesus ir būtinumą pailsėti, skirti kas dvi valandas po 10min. pertraukas. Kadangi darbas trunka nuo 8val.-17val., nuo 12val. – 13val. pietų pertrauka. Tiek laiko turėtų užtekti, kad pailsinti akis, atsigerti arbatos, parūkyti ir pan. b) Darbo organizavimas įmonėje reikalauja griežtos darbo drausmės. Kam nors neatėjus į darbą arba pavėlavus, pažeidžiamas nustatytas įmonės režimas, sutrikdomas visas gamybos procesas. Įmonėje darbo drausmę reglamentuoja darbo įstatymai ir vidaus darbo taisyklės. Todėl būtina informuoti vadovą, apie neatėjimą į darbą, pavėlavus daugiau nei 1val., neužskaityti tos darbo dienos.c) Nutarė skirti premijas, atsižvelgiant į tris kiekybinius darbo parametrus: požiūrį į darbą, domėjimąsi darbu ir atsakingumo jausmą. Požiūris į darbą apima bendradarbiavimą su kolegomis, efektyvų darbo laiko naudojimą. Domėjimasis darbu – tai geriausių užduoties atlikimo būdų ieškojimas. Atsakingumo jausmą rodo darbų kokybė, darbų atlikimo punktualumas.d) Nutarė kad restauruotojas priimdamas iš darbininkų sukomplektuotas padangų poras, turės užsirašyti, kiek, kuris pristatė per dieną. Taip vadovas priėmė gana racionalu ir naudinga sprendimą. Visų pirma vadovas galės sužinoti, kaip darbuotojai dirba, kuris daugiau pristatys padangų, tam galės skirti premiją, antra jis neišleido papildomu lėšų, kurios butu buvusios reikalingos priimant kitą sprendimą. Tai yra priimant naują darbuotoją, kuris prižiūrėtų pagalbinius darbuotojus, ar patalpų stebėjimui vaizdo kameromis, šiomis alternatyvomis bus pasinaudota, jei nepadės kiti prieš tai įvardinti problemos sprendimo būdai.
Priimta sprendimą įgyvendinant reikia ji tikrinti. Kartais net jei sprendimas geras, tačiau kiti nenori ar nesugeba jį įgyvendinti, tai jis bus nesėkmingas. Būtina stebėti, kad viskas vyktų pagal planą, taip pat, kas vyksta įmonės išorinėje ir vidinėje aplinkoje.7. Sprendimo pasekmėsSprendimą įgyvendinus, reikia išmatuoti ir įvertinti gautus rezultatus ir palyginti su lauktaisiais. Šiuo atveju pastebėtas atrinktų padangų kiekio padidėjimas. Kiekvienas darbuotojas tapo suinteresuotu atrinkti kuo daugiau padangų, nebeliko tinginiavimo, pasitaisė tarpusavio santykiai, pagerėjo darbinė atmosfera. Taigi problema išspręsta. 2 lentelėje pavaizduota, kaip išaugo surūšiuotu padangų kiekis, po to, kai buvo priimti ir įgyvendinti sprendimai. Mėnesiai Kiek suporuota (vnt.)Liepa 160Rugpjūtis 210Rugsėjis 250Spalis 290Lapkritis 310

2 lentelėIŠVADOSRemdamiesi sprendimų priėmimo menu, vadovai nuolat kuria ir pertvarko savo organizacijas. Kadangi mažoje įmonėje svarbiausias veikėjas yra vadovas ir nuo jo priklauso įmonės veikla, didelę reikšmę problemos sprendimui turi jis pats, jo sugebėjimas vadovauti, greitai ir tinkamai spręsti, išaiškėjus naujoms aplinkybėms, gebėti bet kuriuo metu keisti ankstesnį sprendimą. Efektingai dirbančiam vadovui svarbu kaupti informaciją ir su formalių ir su neformalių sistemų pagalba. Kadangi verslas visada daugiau ar mažiau susijęs su rizika ir problemomis, todėl vadovas turi ne vengti, bet išmokti jausti riziką, siekti sumažinti problemas, įvertinti jų laipsnį ir neperžengti rizikai leistinų ribų. Vadovo sugebėjimas priimti sprendimus, nulemia įmonės sėkmingą funkcionavimą ir vystymą. Apibendrinant darbą, galime teigti, kad vadovo pasirinktas sprendimo būdas pasiteisino ir davė teigiamus rezultatus.INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS1. E.Bagdonas, L.Rapalienė. Administravimo principai. KTU 1996.2. Martinkus B., Žilinskas V.Ekonomikos pagrindai. K., 2001.3. Jonaitis A. Vadybos ABC. V., 1998.4. Stoner J. A. F., Freeman E., Daniel R. Gilbert, Jr. Vadyba. K: UAB “Poligrafija ir informatika”, 2000.