Pramogų ir laisvalaikio centras

Kauno technologijos universitetas
Ekonomikos ir vadybos katedra

PRAMOGŲ IR LAISVALAIKIO CENTRAS

Parengė :stud. gr.

Vertino dėst.: V. Šilingienė

Kaunas, 2005

Turinys
Įvadas..............................1
1. Įmonės veikla..............................2
1.1. Trumpaįmonės veiklos charakteristika...................2
1.2. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos...................3
2. Įmonės organizacinė valdymo struktūra..................4
3. Darbo analizė ir reikalavimo profiliai....................5
3.1. Pareigybių / darbo vietų analizė......................5
4. Darbo užmokesčio sistema.........................26
4.1. Darbo užmokesčio struktūra........................26
4.2. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas..................26
4.2.1.Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas...............26
4.2.2. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustaymas..............27
4.2.3. Kriterijų pakopų sudarymas......................27
4.2.4. Vertinimo kriterijų pakopos vertės (balo) nustatymas..........28
4.2.5. Darbo vietų vertinimas ir darbo užmokesčio apskaičiavimas.....29
4.3. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas......30
4.4. Premijavimo rodiklių parinkimas.....................31
5. Personalo parinkimas............................31
5.1. Pareigybės / darbo vietos reklama....................31
5.2. Paieškos šaltiniai.............................37
5.3. Reikalaujamų dokumentų sąrašas.....................38
5.4. Kandidatų atrankos vykdymas......................38

Išvados..............................40

Literatūra..............................41

1. Įvadas

Šiuo metu Lietuvoje vis didesnę pa

a
asiūlą ir paklausą įgauna laisvalaikio ir pramogų centrai. Šio centro įkūrimą paskatino nemaksimalus kliento norų tenkinimas. Nors šio pobūdžio paslaugų pasiūla yra nemaža, tačiau daugelio laisvalaikio ir pramogų centrų lankytojai nėra patenkinti. Todėl mes siekėme įkurti kuo tobulesnį laisvalaikio ir pramogų centrą. Įvertinę situaciją, remdamiesi panašių laisvalaikio ir pramogų centrų patirtimi ir klaidomis stengiamės optimaliai patenkinti kliento norus. Tai įvykdyti yra svarbu ir nesunku, tereikia geranoriškų darbuotojų, bei jaukios aplinkos. Dabartinė šios šakos analizė vertinama realiai, nes yra daug pasiūlymų ja
a
ai pagerinti.

Pramogų ir laisvalaikio centro pagrindinis objektas – klientas, jo norų tenkinimas. Aukšto lygio aptarnavimas, sąžiningumas – šios įmonės pagrindinė veikla užsibrėžtam tikslui pasiekti, ko būtent dabar trūksta dabartiniams konkurentams ir klientams. Svarbiausias iššūkis šiai įmonei yra kliento poilsis ir gerai praleistas la
a
aikas.

Žiūrint ekonominiu aspektu tokio pobūdžio paslaugos yra komforto dalis. Todėl bendru atveju šių paslaugų paklausa priklauso nuo Lietuvos bendro nacionalinio produkto ir nacionalinių pajamų. Svarbu žinoti, kiek savo pajamų gyventojai skiria paslaugoms. Gyventojų išlaidos paslaugoms didėja, o ir pačios paslaugos sudaro vis didesnę BVP (bendro vidinio produkto) dalį. Šie duomenys rodo, kad susidariusi ekonominė aplinka yra gana palanki laisvalaikio ir pramogų centro veiklai.

Laisvalaikio ir pramogų cento gyvavimo sėkmei įtakos turi ir demografiniai veiksniai. Viena iš demografinių charakteristikų – gyventojų skaičius. Daugiausia gyventojų yra Kaune ir Vilniuje. Kaunas antras pagal dydį ir tankumą Lietuvos miestas. O tai yra labai svarbus faktas, kad šis centras sėkmingai gyvuotų, kuris beje yra įkurtas Kaune.

1.Įmonės veikla

1.1. Trumpa įmonės veiklos charakteristika

Įmonės tikslai:

– parodyti tokio pobūdžio pramogų ir la

a
aisvalaikio centro steigimo ir plėtros galimybes;
– stengtis patenkinti visus vartotojų poreikius;
– dirbti geriau ir našiau negu konkurentai;
– neprarasti vartotojų;
– įsitvirtinti rinkoje;
– panašia veikla užsiimančių verslo partnerių paieška;
– ekonominės naudos siekimas bei atsipirkimas lėšų, kurios buvo skirtos, kai buvo kuriamas verslas;
– siekimas sukurti kuo daugiau ir kuo geresnių darbo vietų.
– stengtis įdiegti sistemą, užtikrinančią nuolatinį organizacijos veiklos rezultatyvumo didinimą, tinkamai panaudojant vieną iš svarbiausių jos išteklių – žmones.
– sudaryti organizacijoje sąlygas, kad, siekiant organizacijos užsibrėžtų tikslų, kiekvienas darbuotojas ir atskiros jų grupės norėtų ir galėtų atskleisti ir bei visškai panaudotų sa
a
avo potencialą, ugdytų ir plėtotų jį.

Pramogų ir laisvalaikio centro pagrindinis objektas – klientas, jo norų tenkinimas. Aukšto lygio aptarnavimas, pramogos, galinčios patenkinti net išrankiausią klientą, sąžiningumas – šio centro pagrindinė veikla tam tikslui pasiekti, ko būtent dabar trūksta dabartiniams konkurentams ir būsimiems klientams. Svarbiausias tikslas šiam centrui yra kliento poilsis ir gerai praleistas laikas. Tiek mažųjų, tiek vyresnių lankytojų laukia aukščiausios kokybės paslaugos bei pramogos. Laisvalaikio ir pramogų centro lankytojai čia gali pailsėti, pagerinti savijautą, dvasinę ir fizinę sveikatą, pasirinkti tinkamą pramogą malonioje aplinkoje, puoselėti gerus tarpusavio santykius, užmegzti naujų pažinčių, susirasti draugų ar tiesiog gerai praleisti laiką. Aptarnaujantis personalas bus dalelė mūsų stiliaus, papildanti visumą. Todėl sukuriama speciali apranga padavėjams bei barmenams. Orientuodamiesi į tai, jog visada yra švenčių, kurias dauguma žmonių norėtų atšvęsti kavinėse, yra įkurta specialią salę, tokiems renginiams. Ši patalpa bus su išskirtiniu interjeru ir aptarnavimu.
• 10 takelių modernaus stiliaus boulingas, iš jų 4 takeliai skirti vaikams;
• Modernus naktinis klubas;
• Baras;
• Moderni fitneso ir treniruoklių salė;
• Aerobikos salė;
• Baseinas su kaskadinėmis ir masažinėmis srovėmis;
• Sukūrinė vonia vandens baseine;
• Turkiška, suomiška bei aromatinė pirtys, ledo kabina, sukūrinė vonia;
• Vaikų žaidimų kambarys;
• Moderni konferencijų salė. Virš 150 vietų automobilių stovėjimo aikštelė.

1.2. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos.
1 lentelė.
Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos

Valdymo sritis Detalizuoti darbai ir funkcijos
1. Bendrasis įmonės valdymas 1. Įmonės strategijos numatymas;
2. Administracijos padalinio darbo reglamentų formavimas;
3. Struktūrinių padalinių nuostatų formavimas;
4. Pareigybinių instrukcijų parengimas ir tvirtinimas;
5. Darbo apmokėjimo ir materealinio skatinimo nuostatų organizavimas;
6. Kolektyvinių ir individualių darbo užduočių nustatymas;
7. Darbuotojų motyvavimo priemonių įgyvendinimas;
8. Darbuotojų bendradarbiavimo skatinimas;
9. Užduočių vykdymo apskaitos organizavimas bei atliekamas jų įvertinimas;
10. Drausminių priemonių įgyvendinimas.
2. Inovacijos 1. Naujų technologijų diegimas;
2. Naujų paslaugų diegimas;
3. Plėtra;
4. Naujų verslo partnerių paieška;
5. Naujų darbuotojų paieška.
3. Aprūpinimas 1. Tiekėjų paieška;
2. Verslo partnerių paieška;
3. Bendradarbiavimas su įdarbinimo agentūromis.
4. Gamyba, paslaugos 1. Aptarnavimas.
2. Apsauga
3. Tvarkos priežiūra
5.Realizavimas,
rinkodara 1. Naujų rinkų paieška;
2. Reklama;
3. Paslaugų asortimento planavimas;
4. Naujų paslaugų kūrimas;
5. Naujų paslaugų rinkoje įgyvendinimas.
6. Personalas 1. Kvalifikuotų darbuotojų paieška;
2. Personalo poreikio planavimas;
3. Personalo pasirinkimas;
4. Profesinės veiklos įvertinimas;
5. Karjeros organizavimas;
6. Kvalifikacijos kėlimo organizavimas.
7. Finansai 1. Metinio balanso sudarymas;
2. Pelno (nuostolio) ataskaita;
3. Finansiniai rezultatai;
4. Paaiškinamasis raštas;
5. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita.

2. Įmonės organizacinė valdymo struktūra.
2 lentelė.
Padalini pavadinimas Pareigybės/darbo vietos pavadinimas Darbuotojų skaičius (pagal pareigybes/darbo vietas ir bendras)
1. Personalo padalinys. 1. Personalo vadybininkas; 1
2. Valdymo padalinys. 1. Direktorius. 1
3. Finansų padalinys. 1. Buhalterė 1
4. Tiekimo, realizavimo ir rinkodaros padalinys. 1. Vadybininkas; 4
5. Aptarnaujančio personalo padalinys. 1. Barmenas; 3

2. Padavėjas; 8

3. Valytoja; 1

4. Apsaugos darbuotojas; 4

5. Sporto instruktorius. 6

3. DARBO ANALIZĖ IR REIKALAVIO PROFILIAI.

3.1. Pareigybių / dabo vietų darbo analizė

Darbo analizė atliekama šioms pareigybėms: direktoriaus, personalo vadybininko, vadybininko, buhalterės, barmeno, padavėjų, valytojos, apsaugos darbuotojų, sporto instruktorių.
3 lentelė.

1. Darbo identifikavimas. Direktorius; valdymo padalinys.
2. Darbo reziume. Įmonės veiklos koordinavimas. Vadovauja darbams, juos organizuoja ir planuoja, užtikrina, kad darbams atlikti būtų skirti tinkami personalo, finansiniai ir medžiagų ištekliai.

3. Darbo pobūdis. Vadovaujama firmos „viduje“darbai susiję su tam tikrų organizacinių firmos sričių ar visos firmos valdymu. Vadovavimo darbą sudaro atskirų užduočių, jų laiko, reikalingo personalo, medžiagų ir techninės ir finansinės paramos planavimas ir bendrosios pavaldžių padalinių strategijos planavimas – skiriama 20% laiko; užduočių skyrimas pavaldžiam personalui – 35%; užduočių vykdymo stebėjimas – 7%; lankstus sprendimų dėl tolimesnių žingsnių priėmimas – 13%; sprendimų dėl dažnai kylančių problemų, susijusių su tomis užduotimis ir su viso pavaldaus skyriaus veikla, priėmimas, įskaitant ir darbo problemas, tikrinimas, ar užduotys įvykdytos – 8%; skatinamoji politika ir atlyginimas darbuotojams už darbą -15%; pirmininkavimas pavaldaus padalinio susirinkimams ir dalyvavimas susirinkimuose – 2%.
Išsilavinimas – aukštasis būtinas, universitetinis – pageidautinas. Gero atlikimo kriterijai: operatyviai, tiksliai, organizuotai.
4. Atsakomybės pobūdis. Atsakingas už save ir už kitų darbą materealiai.
5. Darbo turinys. 1. Užduočių skyrimas pavaldžiam personalui – vykdoma nuolat.
2. Atskirų užduočių, jų laiko, reikalingo personalo, medžiagų ir techninės ir finansinės paramos planavimas ir bendrosios pavaldžių padalinių strategijos planavimas – reikalui esant.
3. Skatinamoji politika ir atlyginimas darbuotojams už darbą – kartą per mėnesį.
4. Sprendimų dėl tolimesnių žingsnių priėmimas – kartą per savaitę.
5. Sprendimų dėl dažnai kylančių problemų, susijusių su tomis užduotimis ir su viso pavaldaus skyriaus veikla, priėmimas, įskaitant ir darbo problemas, tikrinimas, ar užduotys įvykdytos – kasdien.
6. Užduočių vykdymo stebėjimas – kas dvi savaitės.
7. Pirmininkavimas pavaldaus padalinio susirinkimams ir dalyvavimas susirinkimuose – kartą per mėnesį.
6. Teisių pobūdis ir laipsnis. Parašo teisė dokumentuose reglamentuojančiuose įmonės veiklą. Pirmojo parašo teisė banko sąskaitose. Turi teisę kontroliuoti visus darbuotojus, taip pat riboti kitų darbuotojų pareigas. Informaciją gali skelbti tiek kiek jam atrodo reikalinga.
7. Ryšiai. 1. Vidiniai ryšiai:

Palaikyti ryšius su kitais įmonės darbuotojais; Organizuoti darbus (perduoti ir priimti informaciją);Kontroliuoti darbo eigą ir rezultatus;

2. Išoriniai ryšiai:
Įvairios organizacijos (verslo įmonės, mokesčių inspekcija, savivaldybė, ir t. t.); Pavieniai asmenys ir jų grupės.
8. Darbo sąlygų aprašymas. Darbas patalpose, kur darbinė aplinka neturėtų kelti ypatingų problemų.
9. Rizikų aprašymas. Darbe neturėtų pasitaikyti jokių pavojų, todėl ir saugaus darbo apmokyti nereikia.

4 lentelė.

1. Darbo identifikavimas; Buhalterė;finansų padalinys; tiesioginis pavaldumas direktoriui.
2. Darbo reziume. Buhalterinės apskaitos tvarkymas; Pajamų ir išlaidų bei mokėtinų pajamų mokesčių skaičiavimas.
3. Darbo pobūdis. Apskaitos dokumentų ir apskaitos sąskaitų knygų pildymas – skiriama 50% laiko; apskaitos įrašų apskaitos knygose darymas, turto įrašų darymas – 15%; apskaitos dokumentų rengimas – 5%; galutinių ataskaitų sudarymas – 5%; duomenų apie organizacijos turtą ir finansinę būklę stebėjimas – 2%; pajamų mokesčių ataskaitų pildymas – 8%; grynojo pelno skaičiavimas ir jo pervedimas į sąskaitą, iš kurios būtų galima jį toliau paskirstyti – 10%; mokesčių dokumentų, skirtų pridėtinės vertės mokesčiui ar kitiems mokesčiams, rinkliavoms, pašalpoms, administruoti, tvarkymas – 5%. Reikalingas baigtas aukštasis išsilavinimas, pageidautina ekonomikos ar verslo srityje, taip pat, kaip ir baigti mokymo kursai vienetinių dvejybinių buhalterinių apskaičiavimų tema (tai reikia nuolat atnaujinti, ir dirbti pagal naujausias taisykles ir galiojančius įstatymus).
Gero atlikimo kriterijai: operatyviai, tiksliai, organizuotai, reikalingas tikslumas, sugebėjimas mokytis, susikaupimas ir kantrybė, patikimumas.

4. Atsakomybės pobūdis. Materealiai atsakingas už teisingą buhalterinės apskaitos vedimą.
5. Darbo turinys. 1. Apskaitos dokumentų ir apskaitos sąskaitų knygų pildymas – vykdoma nuolat.
2. Apskaitos įrašų apskaitos knygose darymas, turto įrašų darymas – vykdoma nuolat.
3. Grynojo pelno skaičiavimas ir jo pervedimas į sąskaitą, iš kurios būtų galima jį toliau paskirstyti – 2 kartus per mėnesį.
4. Mokesčių ataskaitų pildymas – kiekvieną mėnesį.
5. Apskaitos dokumentų rengimas – kiekvieną savaitę.
6. Galutinių ataskaitų sudarymas – kartą per mėnesį.
7. Mokesčių dokumentų, skirtų pridėtinės vertės mokesčiui ar kitiems mokesčiams, rinkliavoms, pašalpoms, administruoti, tvarkymas – kiekvieną mėnesį.
8. Duomenų apie organizacijos turtą ir finansinę būklę stebėjimas – kartą per mėnesį.
6. Teisių pobūdis ir laipsnis. Antrojo parašo teisė banko sąskaitose. Parašo teisė apskaitos dokumentuose. Turi teisę skelbti informaciją direktoriui apie įmonės finansinę būklę.
7. Ryšiai. 1. Vidiniai ryšiai:
Vykdyti vadovo nurodymus.

2. Išoriniai ryšiai:

Įvairios organizacijos mokesčių inspekcija, savivaldybė, darbo inspekcija, SoDra, verslo įmonės.
8. Darbo sąlygų aprašymas. Dirbama kabinetuose ar panašioje erdvėje, kur darbinė aplinka neturėtų kelti ypatingų problemų. Naudojamos šios priemonės ir įranga: kompiuterinės technologijos, naudoja baigtines specializuotas programas apskaičiavimams, įprastą kabinetuose naudojamą įrangą, rašymo priemones.
9. Rizikų aprašymas. Darbe neturėtų pasitaikyti jokių pavojų.

5 lentelė.

1. Darbo identifikavimas; Personalo vadybininkas; personalo padalinys; tiesioginis pavaldumas direktoriui.
2. Darbo reziume. Personalo paieška, atranka ir valdymas; Užtikrinti patį veiksmingiausią ir efektyviausią organizacijos darbo jėgos panaudojimą ir atlikti administracinį darbą.
3. Darbo pobūdis. Planuoja kiek ir kokio išsilavinimo darbuotojų reikia siekiant užtikrinti sklandų organizacijos darbą, analizuoja pareigybes organizacijoje ir kuria profesijų aprašymus – skiriama 50%laiko; nustato kvalifikacinius reikalavimus įvairioms pareigybėms – 10%; organizuoja personalo atranką (rengia darbo skelbimus, pasirenka įdarbinimo ar darbuotojų atrankos agentūras) ir prižiūri atrankos bei įdarbinimo procedūras –15%; tikrina ir vertina darbuotojų kompetencijas įdarbinimo metu ir jiema dirbant, rūpinasi teisiniais klausimais susijusiais su personalo įdarbinimu ir darbo sutartimis, registruoja reikiamus personalo duomenis – 10%; tvarko darbuotojų karjeros planus, koordinuoja darbuotojų mokymą ar perkvalifikavimą, bendradarbiauja rengiant kolektyvines sutartis su darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis – 5%; bendradarbiauja su organizacijos skyrių vadovais, socialiniais ir pensijų pareigūnais, negalės draudimo pareigūnais, darbo tarnybomis, su psichologais, sociologais ir ergonomais – 5%; pamainų grafiko sudarymas – 5%.
Gero atlikimo kriterijai: organizuotumas, tikslumas, susikaupimas, kantrybė, patikimumas, komunikabilumas.
Išsilavinimas: Universiteto ar ekvivalentiškas standartinis išsilavinimas yra reikalaujamas. Labai svarbi yra įgyta patirtis ir mokymasis šiame darbe.
4. Atsakomybės pobūdis. Moraliai bei materealiai atsakingas už gerą, laiku atliktą personalo darbą; tiesiogiai atsakingas direktoriui.
5. Darbo turinys. 1. Planuoja kiek ir kokio išsilavinimo darbuotojų reikia siekiant užtikrinti sklandų organizacijos darbą, analizuoja pareigybes organizacijoje ir kuria profesijų aprašymus – reikalui esant.
2. Organizuoja personalo atranką (rengia darbo skelbimus, pasirenka įdarbinimo ar darbuotojų atrankos agentūras) ir prižiūri atrankos bei įdarbinimo procedūras – kai reikia darbuotojų.

3. Nustato kvalifikacinius reikalavimus įvairioms pareigybėms – vieną kartą per metus.
4. Tikrina ir vertina darbuotojų kompetencijas įdarbinimo metu ir jiems dirbant, rūpinasi teisiniais klausimais susijusiais su personalo įdarbinimu ir darbo sutartimis, registruoja reikiamus personalo duomenis – įdarbinant naują darbuotoją.
5. Bendradarbiauja su organizacijos skyrių vadovais, socialiniais ir pensijų pareigūnais, negalės draudimo pareigūnais, darbo tarnybomis, su psichologais, sociologais ir ergonomais – kartą per mėnesį.
6. Tvarko darbuotojų karjeros planus, koordinuoja darbuotojų mokymą ar perkvalifikavimą, bendradarbiauja rengiant kolektyvines sutartis su darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis – reikalui esant.
7. Pamainų grafiko sudarymas – karta per metus.
6. Teisių pobūdis ir laipsnis. Parašo teisė visuose dokumentuose, susijusiuose su personalu. Teisė skelbti informaciją apie personalo poreikį ir laisvas darbo vietas. Teisė kontroliuoti viso personalo darbą.
7. Ryšiai. 1. Vidiniai ryšiai:
Vykdyti vadovo nurodymus.
Kontroliuoti personalo darbą.
2. Išoriniai ryšiai:
Bendradarbiavimas su įdarbinimo agntūromis.
8. Darbo sąlygų aprašymas. Dirbama patalpoje – kabinetuose ir panašiose erdvėse. Darbo aplinka neturėtų maišyti susikaupimo darbui.
Darbe naudojama įprasta biuro įranga.
9. Rizikų aprašymas. Darbe neturėtų pasitaikyti jokių pavojų, todėl ir saugaus darbo apmokyti nereikia.

6 lentelė.

1. Darbo identifikavimas; Vadybininkas; tiekimo, realizavimo ir rinkodaros padalinys; tiesioginis pavaldumas direktoriui.
2. Darbo reziume. Reklamos, rinkodaros, tiekimo, realizavimo organizavimas; Padeda įmonėms vykdyti administracinius ir kitus pokyčius, susijusius su personalu ar įmonės verslo ir plėtros aspektais, užtikrinti nenutrūkstamą įmonės veiklą.
3. Darbo pobūdis. Perspektyvinis siūlomų paslaugų, materialinio ir techninio tiekimo ir atitinkamų finansinių biudžetų planavimas – skiriama 3% laiko; prekių tiekimo užtikrinimas, įskaitant ir paslaugų iš kitų įmonių užsakymus – 13%;veiklos problemų sprendimas – 2%; techninės įrangos tiekimo ir jos priežiūros užtikrinimas – 4%; finansų tvarkymas ir pardavimo pajamų perdavimas – 3%; klientų pretenzijų nagrinėjimas – 4%; nustatytos dokumentacijos tvarkymas – 10%; pramogų planavimas ir organizavimas – 10%; rinkos apklausas ir jų analizė, rinkos pokyčių ir tendencijų vertinimas, rinkos tyrimai, klientų pasitenkinimo apklausa ir analizė – 3%; konkurentų stebėsena – 1%; perspektyvių prekių ir paslaugų grupių nustatymas – 1%; kainų, tinkamų sėkmingai veiklai rinkoje užtikrinti, nustatymas – 10,5%; neatidėliotinas įmonė vadovo dėmesio atkreipimas į nesėkmes rinkoje ir į dėl to kylantį pokyčių poreikį – 2%; sudėtingų rinkodaros planų sudarymas – 10%; reklamos kampanijų planų rengimą 9%; išsamių duomenų apie klientus ir galimus klientus registravimas ir ryšio palaikymo su jais užtikrinimas – 0,5 %; vadovo dėmesio atkreipimas į poreikį dalyvauti tam tikruose profesiniuose ir socialiniuose reginiuose – 1%; bendradarbiavimas su kitais įmonės padaliniais – 6%; bendradarbiavimas su reklamos ir rinkos tyrimų agentūromis, naudojimasis jų paslaugomis – 7%.
Gero atlikimo kriterijai: organizuotumas, tikslumas, susikaupimas, kantrybė, patikimumas, komunikabilumas, kūrybiškimas.
Išsilavinimas: Universitetinis vadybinis – ekonominis ar ekvivalentiškas standartinis išsilavinimas yra reikalaujamas. Labai svarbi yra įgyta patirtis ir mokymasis šiame darbe.
4. Atsakomybės pobūdis. Materealiai, moraliai už darbą ir verslo klientų išsaugojimą.Tiesiogiai atsakingas direktoriui.
5. Darbo turinys. 1. Sudėtingų rinkodaros planų sudarymas – atliekama kas savaitę.
2. Kainų, tinkamų sėkmingai veiklai rinkoje užtikrinti, nustatymas – kas ketvirtis.
3. Nustatytos dokumentacijos tvarkymas – kasdien.
4. Pramogų planavimas ir organizavimas – kasdien.
5. Prekių tiekimo užtikrinimas, įskaitant ir paslaugų iš kitų įmonių užsakymus – kasdien.
6. Reklamos kampanijų planų rengimą – į mėnesį kartą.
7. Bendradarbiavimas su reklamos ir rinkos tyrimų agentūromis, naudojimasis jų paslaugomis – kartą į mėnesį.
8. Bendradarbiavimas su kitais įmonės padaliniais – kasdien.
9. Klientų pretenzijų nagrinėjimas – reikalui esant.
10. Techninės įrangos tiekimo ir jos priežiūros užtikrinimas – kas savaitę.
11. Perspektyvinis siūlomų paslaugų, materialinio ir techninio tiekimo ir atitinkamų finansinių biudžetų planavimas – kas mėnesį.
12. Finansų tvarkymas ir pardavimo pajamų perdavimas – kasdien.
13. Rinkos apklausas ir jų analizė, rinkos pokyčių ir tendencijų vertinimas, rinkos tyrimai, klientų pasitenkinimo apklausa ir analizė – kartą per metus.
14. Įmonės vadovo dėmesio atkreipimas į nesėkmes rinkoje ir į dėl to kylantį pokyčių poreikį – reikalui esant.
15. Perspektyvių prekių ir paslaugų grupių nustatymas – kas mėnesį.
16. Konkurentų stebėsena – nuolat.
17. Bendradarbiavimas su kitais įmonės padaliniais – nuolat.
18. Išsamių duomenų apie klientus ir galimus klientus registravimas ir ryšio palaikymo su jais užtikrinimas – nuolat.
19. Veiklos problemų sprendimas – reikalui esant.
6. Teisių pobūdis ir laipsnis. Parašo teisė jo pareigoms priskirtuose dokumentuose. Draudžiama skleisti informaciją susijusią su įmonės veikla.
7. Ryšiai. 1. Vidiniai ryšiai:

Palaikyti ryšius su kitais įmonės darbuotojais; Organizuoti darbus (perduoti ir priimti informaciją);Kontroliuoti darbo eigą ir rezultatus; Laiku atsiskaityti direktoriui.

2. Išoriniai ryšiai:
Įvairios organizacijos (verslo įmonės, mokesčių inspekcija, savivaldybė, ir t. t.); Pavieniai asmenys ir jų grupės.
8. Darbo sąlygų aprašymas. Darbas kabinete bei už įmonės ribų.
9. Rizikų aprašymas. Darbe neturėtų pasitaikyti jokių pavojų, todėl ir saugaus darbo apmokyti nereikia.

7 lentelė.

1. Darbo identifikavimas; Barmenas; aptarnaujančio personalo padalinys; tiesioginis pavaldumas personalo vadybininkui.
2. Darbo reziume. Darbas už baro ir kasoje; Ruošia ir patiekia įvairiausius maišytus gaiviuosius ir alkoholinius gėrimus. Taip pat ruošia renginius ir priėmimus.
3. Darbo pobūdis. Patiekia gėrimus tam skirtose vietose, t.y. baruose – skiriama 50%laiko; jis aptarnauja klientus prie baro ar priima užsakymus iš stalus aptarnaujančių padavėjų – 20%. Jis maišo gėrimus, padeda stiklinių paklotus, patiekia gėrimus ir atsiskaito su klientais – 15%; jis prižiūri baro įrangą: taures, gėrimų mikserius, plaktuvus, užtikrina, kad vaisiai, pagardai ir kitos sudedamosios dalys bei gėrimai būtų laikomi šaltai ar kitaip sandėliuojami ir deramai tvarkomi – 15%.
Gero atlikimo kriterijai: esminės svarbos šiam darbui turi higienos reikalavimų ir kruopščios švaros laikymasis, komunikabilumas, vikrumas, iniciatyvumas, sąžiningumas, kūrybiškumas.
Išsilavinimas: vidurinis.
4. Atsakomybės pobūdis. Atsakingas moraliai, už klientų tinkamą aptarnavimą, bei norų patenkinimą. Materealiai atsakingas už kasos tvarkymą. Tiesiogiai atsakingas personalo vadybininkui.
5. Darbo turinys. 1. Patiekia gėrimus tam skirtose vietose, t.y. baruose – vykdoma kasdien.
2. Jis aptarnauja klientus prie baro ar priima užsakymus iš stalus aptarnaujančių padavėjų – vykdoma kasdien.
3. Jis maišo gėrimus, padeda stiklinių paklotus, patiekia gėrimus ir atsiskaito su klientais – vykdoma kasdien.
4. Jis prižiūri baro įrangą: taures, gėrimų mikserius, plaktuvus, užtikrina, kad vaisiai, pagardai ir kitos sudedamosios dalys bei gėrimai būtų laikomi šaltai ar kitaip sandėliuojami ir deramai tvarkomi – vykdoma kasdien.
6. Teisių pobūdis ir laipsnis. Turi teisę kontroliuoti padavėjus. Pasirašo ant kasos čekių. Atsakingas už kasos knygos vedimą. Draudžiama skleisti informaciją susijusią su įmonės veikla.
7. Ryšiai. 1. Vidiniai ryšiai:

Palaikyti ryšius su kitais įmonės darbuotojais; Organizuoti darbus.

2. Išoriniai ryšiai:
Mokymo įstaigos. Psichologais; Saugaus darbo kursai.
Su klientais.
8. Darbo sąlygų aprašymas. Darbas dažnai triukšmingoje aplinkoje. Darbas reikalaujantis savitvardos, ištvermės, gerų bendravimo įgūdžių.
9. Rizikų aprašymas. Gali pasitaikyti pavojų. Reikalinga apmokyti kaip elgtis kilus gaisrui, ar kai ištinka pavojus kliento gyvybei bei saugumui. Reikalauja atsargumo dirbant su darbo priemonėmis.

8 lentelė.

1. Darbo identifikavimas; Padavėjas; aptarnaujančio personalo padalinys; tiesioginis pavaldumas personalo vadybininkui.
2. Darbo reziume. Patarnavimas(aptarnauja klientus).
3. Darbo pobūdis. Pasitinka klientus – sudaro 20% laiko; pataria jiems renkantis gėrimus, priima užsakymus, patiekia gėrimus – 30%; aptarnauja klientus prie baro ir prie stalo – 20%; reikiamais atvejais užbaigia gėrimų gaminimą prie stalo – 10%; dalyvauja sudarant gėrimų asortimentą – 5%; išpilsto gėrimus, kai kuriais atvejais jis pagal receptą sumaišo gėrimų mišinius ir juos patiekia – 5%; atneša klientams sąskaitas, priima čekius, kredito korteles, priima ir konvertuoja užsienio valiutą, dirba su kasos aparatu – 5%; parengia ir sutvarko patalpas ir serviruoja stalus, bendrauja su kliientais – 5%.
Gero atlikimo kriterijai: organizuotumas, tikslumas, susikaupimas, kantrybė, reprezentatyvi išvaizda, komunikabilumas.
Išsilavinimas: Sėkmingam darbui reikalingas atitinkamas profesinis pasirengimas (bet nereikalaujamas), taip pat reikia gebėti dirbti su žmonėmis, būtina kantrybė, tvarkinga išvaizda ir geros manieros, skaičiavimo įgūdžiai, gera atmintis ir gera klausa. Kadangi darbe tenka daug vaikščioti, reikia turėti gerą fizinę sveikatą bei ištvermę.Svarbus ir gebėjimas mokytis užsienio kalbų. Labai svarbi yra įgyta patirtis.
4. Atsakomybės pobūdis. Atsakingas moraliai, už klientų tinkamą aptarnavimą, bei norų patenkinimą. Materialiai už sugadintą turtą. Tiesiogiai atsakingas barmenui.
5. Darbo turinys. 1. Pataria jiems renkantis patiekalus ir gėrimus, priima užsakymus, patiekia patiekalus ir gėrimus – vykdoma nuolat.
2. Pasitinka klientus ir juos susodina – vykdoma kasdien.
3. Aptarnauja klientus prie baro ir prie stalo – vykdoma nuolat.
4. Reikiamais atvejais užbaigia patiekalų gaminimą prie stalo – reikalui esant.
5. Dalyvauja sudarant meniu ir gėrimų asortimentą – karta per mėnesį.
6. Išpilsto gėrimus, kai kuriais atvejais jis pagal receptą sumaišo gėrimų mišinius ir juos patiekia – reikalui esant.
7. Atneša klientams sąskaitas, priima čekius, kredito korteles, priima ir konvertuoja užsienio valiutą, dirba su kasos aparatu – vykdoma nuolat.
8. Parengia ir sutvarko patalpas ir serviruoja stalus, bendrauja su kliientais – vykdoma nuolat.
6. Teisių pobūdis ir laipsnis. Neturi parašo teisės. Draudžiama skleisti informaciją susijusią su įmonės veikla.
7. Ryšiai. 1. Vidiniai ryšiai:

Palaikyti ryšius su kitais įmonės darbuotojais;

2. Išoriniai ryšiai:
Mokymo įstaigomis; Psichologais; Saugaus darbo kursai.
Su klientais.
8. Darbo sąlygų aprašymas. Darbas triukšmingose patalpose.
Kartais tenka susidurti su nemaloniais klientais.
Naudojama baro įranga.
9. Rizikų aprašymas. Gali pasitaikyti pavojų. Reikalinga apmokyti kaip elgtis kilus gaisrui, ar kai ištinka pavojus kliento gyvybei bei saugumui.

9 lentelė.

1. Darbo identifikavimas; Apsaugos darbuotojas; aptarnaujančio personalo padalinys; tiesioginis pavaldumas personalo vadybininkui.
2. Darbo reziume. Užtikrinti klientų ir nuosavybės saugumą.
3. Darbo pobūdis. Prižiūri pastato įėjimą ir išėjimą, tam, kad į pastatą nepatektų neturintys įgaliojimų asmenys ir stabdo kiekvieną, išnešantį turtą iš organizacijos be leidimo – sudaro 30% laiko; jis taip pat gali būti įpareigotas saugoti kitus pastatus, transporto priemones ar įrangą, atlikti nuolat įprastą inspekciją pastatuose ir patalpose ir apsaugoti juos nuo vagysčių, sugadinimo, natūralių nelaimių ir kt. – 20%; jis prižiūri saugojamų organizacijų darbuotojus ir sargo būstą prie vartų ir automobilius ir kitus pastatus, registruoja ir identifikuoja įeinančius į pastatą asmenis bei įnešamas prekes ir daiktus, dirba su elektronine apsauga, gaisro signalizacija ir gaisro gesinimo sistemomis – 30%; jis tikrina ar nesugadinti mechaniniai barjerai, o ištikus gaisrui ar kitai nelaimei, imasi pirmųjų nelaimės ir žalos prevencijos priemonių iki kol atvažiuos gaisrininkų brigada, policija ar kiti pareigūnai – 20%.
Gero atlikimo kriterijai: organizuotumas, tikslumas, susikaupimas, kantrybė, gera reakcija.
Išsilavinimas: Vidurinis. Labai svarbi yra įgyta patirtis.
4. Atsakomybės pobūdis. Materialiai už įmonės turtą. Tiesiogiai atsakingas direktoriui ir personalo vadybininkui.
5. Darbo turinys. 1. Prižiūri pastato įėjimą ar išėjimą, tam, kad į pastatą nepatektų neturintys įgaliojimų asmenys ir stabdo kiekvieną, išnešantį turtą iš organizacijos be leidimo – vykdoma nuolat.
2. Jis prižiūri saugojamų organizacijų darbuotojus ir sargo būstą prie vartų ir automobilius ir kitus pastatus, registruoja ir identifikuoja įeinančius į pastatą asmenis bei įnešamas prekes ir daiktus, patikrina įvažiuojančių automobilių ir kitų transporto priemonių dokumentus, patikrina ir apžiūri praeinančių asmenų bagažą, dirba su elektronine apsauga, gaisro signalizacija ir gaisro gesinimo sistemomis – vykdoma nuolat.
3. Jis taip pat gali būti įpareigotas saugoti kitus pastatus, transporto priemones ar įrangą, atlikti nuolat įprastą inspekciją pastatuose ir patalpose ir apsaugoti juos nuo vagysčių, sugadinimo, natūralių nelaimių ir kt. – vykdoma nuolat.
4. Jis tikrina ar nesugadinti mechaniniai barjerai, o ištikus gaisrui ar kitai nelaimei, imasi pirmųjų nelaimės ir žalos prevencijos priemonių iki kol atvažiuos gaisrininkų brigada, policija ar kiti pareigūnai – reikalui esant.
6. Teisių pobūdis ir laipsnis.
7. Ryšiai. 1. Vidiniai ryšiai:

Palaikyti ryšius su kitais įmonės darbuotojais; Organizuoti darbus (perduoti ir priimti informaciją);Kontroliuoti darbo eigą ir rezultatus;

2. Išoriniai ryšiai:

Su apsaugos tarnybomis aptarnaujančiomis įmonę; Policija; Gaisrinės ; Greitoji med. pagalba; saugaus darbo kursai.
8. Darbo sąlygų aprašymas. Sargo būdelėse prie įėjimo į pastatus, išorinėje ir vidinėje saugojamų ar kitų pastatų erdvėse.
Naudoja šias priemones ir įrangą: ekraną, kuriame matomas saugojamas pastatas, prožektorių, radijo siųstuvą, sarginį šunį ir šaunamąjį ginklą.

9. Rizikų aprašymas. Gali pasitaikyti pavojų. Reikalinga apmokyti kaip elgtis kilus gaisrui, ar kai ištinka pavojus kliento gyvybei bei saugumui.

10 lentelė.

1. Darbo identifikavimas; Valytoja; aptarnaujančio personalo padalinys; tiesioginis pavaldumas personalo vadybininkui.
2. Darbo reziume. Palaikyti švarą patalpose ir aplinkoje.
3. Darbo pobūdis. Kasdienis valymas ir tvarkos priežiūra (visų pirma biuruose, mokyklose, viešosiose sveikatos įstaigose, įskaitant koridorius, laiptus, kiemus, automobilių stovėjimo aikšteles ir t.t.) – sudaro 45% laiko; visų rūšių langų plovimas, prireikus valomų daiktų išardymas – 15%; tualetų ir kitų sanitarinių patalpų valymas ir dezinfekavimas – 25%; ypatingas valymas pvz., po sienų dažymo ir t.t. – 15%.
Gero atlikimo kriterijai: reikalingas punktualumas, kruopštumas, sąžiningumas ir noras dirbti tokį darbą.
Išsilavinimas: Šiai profesijai nereikalingas specialus išsilavinimas, tačiau bent jau vidurinis turėtų būti. Turintiems patirties suteikiama pirmenybė.
4. Atsakomybės pobūdis. Materealiai atsakinga už darbo priemones. Atsakinga už patalpų ir aplinkos švarą, bei tvarką.
5. Darbo turinys. 1. Kasdienis valymas ir tvarkos priežiūra (visų pirma biuruose, mokyklose, viešosiose sveikatos įstaigose, įskaitant koridorius, laiptus, kiemus, automobilių stovėjimo aikšteles ir t.t.) – vykdoma kasdien.
2. Tualetų ir kitų sanitarinių patalpų valymas ir dezinfekavimas – vykdoma kasdien.
3. Visų rūšių langų plovimas, prireikus valomų daiktų išardymas – bent kartą per mėnesį.
4. Ypatingas valymas pvz. , po sienų dažymo ir t.t. – kartą, ar porą per metus.
6. Teisių pobūdis ir laipsnis. Nekontroliuoja ir neriboja kitų darbuotojų pareigų. Neturi jokios parašo teisės.
7. Ryšiai. 1. Vidiniai ryšiai:
Su dirbančiu personalu; personalo vadybininku.
8. Darbo sąlygų aprašymas. Dirbama pastatuose, mašinų stovėjimo aikštelėje. Darbo aplinkoje dirbama su nešvarumais, kartais labai gausiais nešvarumais, kartais nelengvai prieinamose vietose.
Naudojamos šios priemonės ir įranga: kibirai, šluotos, skudurai grindims, šveitimo šepečiai, dulkių siurbliai, kilimų valikliai ir kitos valymo priemonės ir mechanizmai, tarp jų ir automatinės mašinos.
9. Rizikų aprašymas. Saugaus darbo apmokyti nereikia, tačiau gali pasitaikyti traumų kilnojant sunkius kibirus, ar smarkiai lankstantis.

11 lentelė.

1. Darbo identifikavimas; Sporto instruktorius; aptarnaujančio personalo padalinys; tiesioginis pavaldumas personalo vadybininkui.
2. Darbo reziume. Prižiūri, treniruoja sporto salės, bei baseino lankytojus.
3. Darbo pobūdis. Sportinio užsiėmimo rengimo planavimas ir organizavimas – sudaro 40%viso laiko; tam tikrų įgūdžių treniravimas, kai kurių pagrindinių atitinkamos sporto šakos technikų, sportininkų gebėjimo gerinti ir išlaikyti savo sportinę formą ugdymas – 50%; klubo personalo narių ir vadovų informavimas apie veiklą – 10%.
Gero atlikimo kriterijai: reikalingas punktualumas, sąžiningumas, vikrumas, sportiška išvaizda ir noras dirbti.
Išsilavinimas: Aukštesnysis. Geri pasiekimai sporto srityje, bei panašaus darbo patirtis (bet ne būtina).
4. Atsakomybės pobūdis. Ataskingas moraliai už klientų norų patenkinimą bei už jų saugumą. Materialiai už darbo priemones. Tiesiogiai atsakingas personalo vadybininkui.
5. Darbo turinys. 1. Tam tikrų įgūdžių treniravimas, kai kurių pagrindinių atitinkamos sporto šakos technikų, sportininkų gebėjimo gerinti ir išlaikyti savo sportinę formą ugdymas – vykdoma nuolat.
2. Sportinio užsiėmimo rengimo planavimas ir organizavimas – atsiradus naujam klientui.
3. Klubo personalo narių ir vadovų informavimas apie veiklą – reikalui esant.
6. Teisių pobūdis ir laipsnis. Parašo teisės neturi.
7. Ryšiai. 1. Vidiniai ryšiai:

Palaikyti ryšius su kitais įmonės darbuotojais; Kontroliuoti darbo eigą ir rezultatus.

2. Išoriniai ryšiai:
Bendravimas su sporto organizacijomis ir klubais.
Su klientais.
8. Darbo sąlygų aprašymas. Dirba sporto salėje ir baseine. Darbas reikalaujantis fizinės ištvermės, kantrybės, bendravimo įgūdžių.
9. Rizikų aprašymas. Gali pasitaikyti pavojų. Reikalinga apmokyti kaip elgtis kilus pavojui kliento gyvybei bei saugumui.

3.2. Reikalavimai pareigybę / darbo vietą užimančiam darbuotojui

Pareigybės/darbo vietos pavadinimas DIREKTORIUS
Išsilavinimas:
Aukštasis būtinas;
Universitetinis – pageidautinas.
Kryptis:
Ekonomika, vadyba, teisė.
Specialybė:
Finansų valdymas, apskaitos valdymas, darbo teisė
Kursai: nėra.
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina
būtina pagrindai

gerai

labai gerai

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Organizavimas

Personalo valdymas

Duomenų analizė

Teisė

Gamyba

Marketingas

Įmonių vadyba

Finansų valdymas

Kaštų apskaičiavimas ir kontrolė

Mikro-, makroekonomika

Profesiniai įgūdžiai

Derybų menas

Vadovavimas

Konfliktų sprendimas

Organizavimas

Anglų

Rusų

Sugebėjimai ir elgsena: Vertinimo skalė

1 2 3 4 5 6 7
1. Analitinis – loginis mąstymas

2. Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos

3. Savo idėjų įgyvendinimas

4. Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų ▪

5. Sugebėjimas vadovauti

6. Iniciatyvumas

7. Kontaktų siekimas


8. Organizuotumas
Išoriniai reikalavimai: 1 2 3 4 5 6 7
1. Išpuoselėtas

1. Netvarkingas
2. Pilnas įgūdžių

2. Silpnas
3. Patikimas 3. Nepatikimas

Papildomi reikalavimai
Darbo stažas įmonėje daugiau nei 4metai. Vadovaujančio darbo stažas ne mažiau nei 2 metai.

Pareigybės/darbo vietos pavadinimas BUHALTERĖ
Išsilavinimas:
Aukštasis – būtinas;
Universitetinis – būtina.
Kryptis:
Ekonomika, vadyba, teisė.
Specialybė:
Finansų valdymas, apskaitos valdymas, darbo teisė, buhalterija.
Kursai: mokymo kursai vienetinių dvejybinių buhalterinių apskaičiavimų tema.
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina
būtina pagrindai

gerai

labai gerai

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Darbo užmokesčio apskaičiavimas

Buhalteriniai skaičiavimai

Duomenų analizė

Teisė

Apskaitos kompiuterizavimo programos

Įmonės apskaitos ir atskaitomybės sistemos

Įmonių vadyba;

Finansų valdymas

Kaštų apskaičiavimas ir kontrolė

Verslo apmokestinimas

Profesiniai įgūdžiai

Kokybiškas ir greitas duomenų suvedimas

Imlumas naujovėms

Konfliktų sprendimas

Organizavimas

Anglų

Rusų

Sugebėjimai ir elgsena: Vertinimo skalė

1 2 3 4 5 6 7
1. Analitinis – loginis mąstymas;

2. Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos;

3. Savo idėjų įgyvendinimas; ▪

4. Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų;
5. Sugebėjimas tinkamai paskirstyti įmonės finansinius išteklius;

6. Iniciatyvumas; ▪

7. Organizuotumas

Išoriniai reikalavimai: 1 2 3 4 5 6 7
1. Išpuoselėtas 1. Netvarkingas
2. Pilnas įgūdžių

2. Silpnas
3. Patikimas

3. Nepatikimas
4. Savarankiškas 4. Nesavarankiškas
Papildomi reikalavimai
Darbo stažas įmonėje iki 1metų.

Pareigybės/darbo vietos pavadinimas PERSONALO VADYBININKAS
Išsilavinimas:
Universitetinis – pageidautinas;
Aukštasis – būtinas.
Kryptis:
Psichologija, vadyba, teisė.
Specialybė:
Personalo vadyba, socialinė psichologija, darbo teisė.
Kursai: nėra.
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina
būtina pagrindai

gerai

labai gerai

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Darbo užmokesčio apskaičiavimas

Organizavimas

Duomenų analizė

Personalo valdymas

Gamyba

Marketingas

Įmonių vadyba

Teisė

Kaštų apskaičiavimas ir kontrolė

Profesiniai įgūdžiai

Derybų menas

Elgsena su darbuotojais

Konfliktų sprendimas

Organizavimas

Anglų

Rusų

Sugebėjimai ir elgsena: Vertinimo skalė

1 2 3 4 5 6 7
1. Analitinis – loginis mąstymas ▪
2. Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos


3. Savo idėjų įgyvendinimas ▪

4. Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų

5. Sugebėjimas vadovauti


6. Iniciatyvumas ▪

7. Kontaktų siekimas

8. Elgsena su personalu ▪
Išoriniai reikalavimai:
1. Išpuoselėtas

1. Netvarkingas
2. Pilnas jėgų

2. Silpnas
3. Patikimas

3. Nepatikimas
4. Savarankiškas 4. Nesavarankiškas
Papildomi reikalavimai
Darbo stažas įmonėje daugiau nei 1metai.

Pareigybės/darbo vietos pavadinimas VADYBININKAS
Išsilavinimas:
Universitetinis – pageidautinas;
Aukštasis – būtinas.
Kryptis:
Psichologija, vadyba, teisė, ekonomika.
Specialybė:
Vadyba, socialinė psichologija, darbo teisė, verslo administravimas.
Kursai: nėra.
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina
būtina pagrindai

gerai

labai gerai

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Kainodara

Organizavimas

Duomenų analizė

Paslaugų valdymas

Gamyba

Marketingas

Įmonių vadyba

Teisė

Kaštų apskaičiavimas ir kontrolė

Tiekimas ir realizavimas

Profesiniai įgūdžiai

Derybų menas

Analizavimas

Konfliktų sprendimas

Organizavimas

Anglų

Rusų

Sugebėjimai ir elgsena: Vertinimo skalė

1 2 3 4 5 6 7
1. Analitinis – loginis mąstymas

2. Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos

3. Savo idėjų įgyvendinimas
4. Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų

5. Sugebėjimas vadovauti ▪

6. Iniciatyvumas

7. Kontaktų siekimas
8. Gebėjimas derėtis
Išoriniai reikalavimai:
1. Išpuoselėtas

1. Netvarkingas
2. Pilnas jėgų

2. Silpnas
3. Patikimas

3. Nepatikimas
4. Savarankiškas 4. Nesavarankiškas
Papildomi reikalavimai
Darbo stažas įmonėje daugiau nei 1metai.

Pareigybės/darbo vietos pavadinimas BARMENAS
Išsilavinimas:
Vidurinis – pageidautina
Kryptis: nėra
Specialybė:
Kursai: Barmenų kursai. Darbų saugos kursai.
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina
būtina pagrindai

gerai

labai gerai

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Organizavimas

Serviravimas

Kokteilių ir karštų gėrimų ruošimas

Atsiskaitymas su svečiais.

Profesiniai įgūdžiai

Lankytojų aptarnavimas

Organizavimas

Konfliktų sprendimas

Anglų

Rusų

Sugebėjimai ir elgsena: Vertinimo skalė

1 2 3 4 5 6 7
1. Analitinis – loginis mąstymas ▪
2. Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos ▪
3. Savo idėjų įgyvendinimas ▪

4. Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų


5. Sugebėjimas vadovauti

6. Iniciatyvumas ▪

7. Komunikabilumas

Išoriniai reikalavimai: 1 2 3 4 5 6 7
1. Išpuoselėtas 1. Netvarkingas
2. Pilnas jėgų 2. Silpnas
3. Patikimas

3. Nepatikimas
4. Savarankiškas 4. Nesavarankiškas
Papildomi reikalavimai
Darbo stažas įmonėje iki 1metų.

Pareigybės/darbo vietos pavadinimas PADAVĖJAS
Išsilavinimas:
Vidurinis – pageidautina
Kryptis: nėra
Specialybė:
Kursai: Padavėjų kursai. Darbų saugos kursai.
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina
būtina pagrindai

gerai

labai gerai

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Atsiskaitymas su svečiais.

Serviravimas

Kokteilių ir karštų gėrimų ruošimas

Profesiniai įgūdžiai

Lankytojų aptarnavimas

Konfliktų sprendimas

Anglų

Rusų

Sugebėjimai ir elgsena: Vertinimo skalė

1 2 3 4 5 6 7
1. Analitinis – loginis mąstymas
2. Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos

3. Savo idėjų įgyvendinimas

4. Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų

5. Vikrumas ▪
6. Sugebėjimas dirbti grupėje

7. Komunikabilumas ▪

Išoriniai reikalavimai: 1 2 3 4 5 6 7
1. Reprezentatyvi išvaizda 1. Netvarkingas
2. Energingas

2. Silpnas
3. Patikimas

3. Nepatikimas
4. Savarankiškas 4. Nesavarankiškas
Papildomi reikalavimai
Darbo patirtis nesvarbi.

Pareigybės/darbo vietos pavadinimas APSAUGOS DARBUOTOJAS
Išsilavinimas:
Vidurinis – pageidautina
Kryptis: nėra
Specialybė:
Kursai: Darbų saugos kursai. Pirmoji med. pagalba.
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina
būtina pagrindai

gerai

labai gerai

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Teisė

Šaunamasis ginklas

Pirmoji med. pagalba

Savigyna

Kinologinės

Techninės

Profesiniai įgūdžiai

Taiklumas

Savigyna

Konfliktų sprendimas

Sportiškumas

Anglų

Rusų

Sugebėjimai ir elgsena: Vertinimo skalė

1 2 3 4 5 6 7
1. Analitinis – loginis mąstymas
2. Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos
3. Pareigingumas

4. Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų

5. Vikrumas ▪
6. Bendradarbiavimas

7. Savitvarda ▪

Išoriniai reikalavimai: 1 2 3 4 5 6 7
1. Sportiška išvaizda 1. Nesportiška
2. Energingas 2. Silpnas
3. Patikimas

3. Nepatikimas
4. Pareigingas

4. Nepareigingas
Papildomi reikalavimai
Darbo patirtis iki metų.Šaunamojo ginklo leidimas.

Pareigybės/darbo vietos pavadinimas SPORTO INSTRUKTORIUS
Išsilavinimas:
Aukštesnysis – pageidautina
Kryptis:
Kineziterapija, sporto pedagogika, sveikatos ugdymas, taikomoji fizinė veikla.
Specialybė:
Treneris, reabilitacija.
Kursai: Darbų saugos kursai.
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina
būtina pagrindai

gerai

labai gerai

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Medicininės

Sportinės

Profesiniai įgūdžiai

Lankytojų aptarnavimas

Sportiniai

Konfliktų sprendimas

Sveikos gyvensenos

Anglų

Rusų

Sugebėjimai ir elgsena: Vertinimo skalė

1 2 3 4 5 6 7
1. Sportiniai ▪
2. Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos ▪

3. Savo idėjų įgyvendinimas ▪

4. Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų


5. Vikrumas ▪
6. Sugebėjimas dirbti grupėje ▪

7. Komunikabilumas ▪

Išoriniai reikalavimai: 1 2 3 4 5 6 7
1. Sportiška išvaizda 1. Nesportiškas
2. Energingas 2. Silpnas
3. Savarankiškas 3. Nesavarankiškas

Papildomi reikalavimai
Darbo patirtis nebūtina.

Pareigybės/darbo vietos pavadinimas VALYTOJA
Išsilavinimas:
Nebūtinas
Kryptis: nėra
Specialybė:
Kursai: Darbų saugos kursai.
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina
būtina pagrindai

gerai

labai gerai

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Namų ekonomija

Profesiniai įgūdžiai

Kruopštumas

Anglų (nereikalaujama) Rusų(nereikalaujam)
Sugebėjimai ir elgsena: Vertinimo skalė

1 2 3 4 5 6 7
1. Analitinis – loginis mąstymas

2. Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos

3. Sąžiningumas

4. Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų

5. Vikrumas

6. Punktualumas ▪

7. Tvarkingumas

Išoriniai reikalavimai: 1 2 3 4 5 6 7
1. Tvarkingas 1. Netvarkingas
2. Energingas

2. Silpnas
3. Sąžiningas

3. Nesąžiningas
4. Savarankiškas 4. Nesavarankiškas
Papildomi reikalavimai
Darbo patirtis nesvarbi.

4. DARBO UŽMOKESČIO SISTEMA

4.1. Darbo užmokesčio struktūra

Įmonėje naudojamas pastovus, kintamas darbo užmokesčiai ir premijos. Pastovus darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į darbo vietos keliamus reikalavimus, jo dydį lemia atliekamo darbo sudėtingumas. Kintama darbo užmokesčio dalis skirta įvertinti individualius darbuotojų pasiekimus. Premijos skiriamos už ypatingus, svarbius įmonei pasiekimus gerokai padidinusius jos pelną, arba pagerinus veiklos kokybę. Pasirenkant proporcijas tarp darbo užmokesčio dalių, reikia įvertinti tai, kad pastovus darbo užmokestis negali būti mažesnis nei 50%. Kintamo darbo užmokesčio dydis gali svyruoti priklausomai nuo užimamų pareigų.

4.2. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas

Atliekamas laikantis tokio eiliškumo:
1. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas;
2. Vertimo kriterijų reikšmingumo nustatymas;
3. Kriterijų pakopų sudarymas;
4. Kiekvienos vertinimo kriterijaus vertės (balais) nustatymas;
5. Vieno balo vertės (litais) apskaičiavimas;
6. Bazinio darbo užmokesčio apskaičiavimas.

4.2.1. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas

Ta pati pareigybė/darbo vieta gali būti vertinama pagal skirtingus kriterijus. Namų darbe pasirinkti šeši vertinimo kriterijai iš Ženevos schemos modifikacijos.

1 paveikslėlis. Šiame paveikslėlyje pasirinkti vertinimo kriterijai, kurie, mūsų nuomone, atrodo svarbūs vertinant darbuotojus. Pagal šiuos kriterijus nustatomas darbo užmokestis.

Išsilavinimas apibūdina žinių, reikalingų konkrečiam darbui atlikti, lygį.

Patirtis apibūdina, kokia profesinė patirtis būtina ir pakankama konkrečiam darbui efektyviai atlikti.

Atsakomybės lygis numato atsakomybės laipsnį už darbo priemones, materialines vertybes, susijusias su nuostolių tikimybe, taip pat už personalo tinkam ą administravimą, už darbo įstatymų laikymąsi, verslo klientų išsaugojimą.
Fizinė būklė apibūdina būklę, kuri reikalinga tinkamai atlikti darbus.
Savarankiškumas apibūdina savarankiškumo lygį atliekant konkrečius darbus.
Darbo sunkumas įvertina reikalavimus darbuotojo ištvermei bei savitvardai, dirbant sunkų fizinį arba intensyvų ir įtemtą protinį darbą.

4.2.2. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas

Kriterijų įtaka darbo sudėtingumui, o tuo pačiu ir baziniam darbo užmokesčiui nevienoda, todėl kiekvieno kriterijaus reikšmingumas gali būti nustatomas porinio sulyginimo, rangų, ekspertiniu ar kitokiais metodais. Namų darbe naudojome porinio sulyginimo metodą.

2 paveikslėlis. Šioje lentelėje yra pavaizduota vertinimo kriterijų reikšmingumas.

4.2.3. Kriterijų pakopų sudarymas

Kiekvienas vertinimo kriterijus išskleidžiamas sudarant pakopas, kurios turi apimti nuo elementariausio iki sudėtingiausio kriterijaus lygio.

3 paveikslėlis. Šioje lentelėje pavaizduoti vertinimo kriterijai.

4.2.4.Vertinimo kriterijų pakopos vertės (balais) nustatymas

Vertinimo kriterijaus pakopų vertės nustatymas atliekamas 100 balų vertinimo sistema.

4 paveikslėlis. Šiame paveikslėlyje pavaizduota vertinimo kriterijų ir pakopų vertės.

4.2.5. Darbo vietų vertinimas ir darbo užmokesčio apskaičiavimas

Pareigybių/darbo vietų vertinimas atliekamas kiekvienai pasirinktai pareigybei/darbo vietai priskiriant atitinkamą kiekvieno vertinimo kriterijaus pakopą, bei sumuojant balus.

5paveikslėlis. Šioje lentelėje pavaizduota direktoriaus darbo vietos vertinimas.

Norint apskaičiuoti konkrečios pareigybės/darbo vietos atlyginimą, reikia žinoti vieno balo vertę litais, kuri gali būti nustatoma susiejant su konkrečia darbo vieta.

6paveikslėlis. Šioje lentelėje pavaizduota balo vertė litais.

Konkrečios pareigybės/darbo vietos bazinis darbo užmokestis apskaičiuojamas tos pareigybės/darbo vietos surinktų balų sumą dauginant iš vieno balo vertės (litais).

7 paveikslėlis. Šioje lentelėje pavaizduotas bazinis darbo užmokestis litais.

4.3. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas

1 lentelė. Kintamos darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas šioms darbo vietoms: direktoriaus, buhalterės, vadybininko, personalo vadybininko.
Kriterijus Loginis kriterijų lygių aprašymas Asmeninio priedo dydid (procentais nuo pastovaus darbo užmokesčio)
Universalumas

Darbo kokybė 1. Universalus darbuotojas, mokantis visas su jo profesija susijusias gretutines specialybes.
2. Išmokęs kelias gretutines specialybes.
3. Išmokęs vieną gretutinę specialybę.
4. nemoka nei vienos gretutinės specialybės.
5. Nemoka gretutinių ir prastai moka savo specialybę.
1. Atlieka stropiai.
2. Atlieka sąžiningai.
3. Atlieka laiku.
4. Atlieka nekokybiškai. 10

8
5
3

8
5
4

2 lentelė. Kintamos darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas šioms darbo vietoms: barmeno, padavėjo, apsaugos darbuotojo, valytojos, sporto instruktoriaus.
Kriterijus Loginis kriterijų lygių aprašymas Asmeninio priedo dydid (procentais nuo pastovaus darbo užmokesčio)
Universalumas

Darbo kokybė 1. Universalus darbuotojas, mokantis visas su jo profesija susijusias gretutines specialybes.
2. Išmokęs kelias gretutines specialybes.
3. Išmokęs vieną gretutinę specialybę.
4. nemoka nei vienos gretutinės specialybės.
5. Nemoka gretutinių ir prastai moka savo specialybę.
1. Atlieka kokybiškai.
2. Atlieka uoliai.
3. Atlieka greitai.
4. Atlieka nekokybiškasi 10

8
5
3

10
8
5

4.4. Premijavimo rodiklių parinkimas

Nustatant premijavimo rodiklius kiekvienai pasirinktai pareigybei/darbo vietai premijos mokamos už ypatingus konkrečiai darbo vietai pasiekimus.
Direktorius gali gauti premiją už įmonės veiklos rezultatų pagerinimą ir plėtrą.
Buhalterė gali gauti premiją už tvarkingą apskaitos vedimą .
Vadybininkas gali gauti premiją už prekių ir paslaugų apyvartos padidinimą, naujų rinkų suradimas ir senų išplėtimas.
Personalo vadybininkas gali gauti premiją už gerą personalo organizavimą, bei personalo darbuotojų pasiektus rezultatus.
Barmenas gali gauti premiją už prekių ir paslaugų apyvartos padidinimą, vikrumą, kūrybiškumą.
Padavėja gali gauti premiją už prekių ir paslaugų apyvartos padidinimą, vikrumą, malonų klientų aptarnavimą.
Apsaugos darbuotojas gali gauti premiją už klientų apsaugojimą, konfliktų išsprendimą, tvarką ir ramybę.
Valytoja gali gauti premiją už sąžiningai atliktus darbus.
Sporto instruktorius gali gauti premiją už paslaugų apyvartos didinimą, malonų klientų aptarnavimą.

5. PERSONALO PARINKIMAS

5.1. Pareigybės/darbo vietos reklama

Apie direktoriaus, buhalterės, vadybininko bei personalo vadybininko laisvas darbo vietas skelbsime respublikinėje spaudoje, profesiniuose žurnaluose, interneto puslapiuose, darbuotojų paieškos ir įdarbinimo agentūrose.

Pramogų ir laisvalaikio centras skelbia konkursą ir ieško:
Direktoriaus
Reikalavimai:
●Panašaus darbo patirtis bent 2metai.
●Aukštasis ekonominis, vadybinis, arba teisinis išsilavinimas.
●Darbo kompiuteriu įgūdžiai.
●Organizuotumas, duomenų analizė.
●Analitinis – loginis mąstymas.
●Anglų, rusų kalbų mokėjimas.
●Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų.
●Kontaktų siekimas.
Siūlome:
●Įdomų ir kūrybingą darbą.
●Gerą atlyginimą.
●Tobulėjimo galimybes.
Darbo pobūdis: Vadovaujama firmos „viduje“darbai susiję su tam tikrų organizacinių firmos sričių ar visos firmos valdymu.
Jeigu susidomėjote, savo motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą siųskite faksu (837) 22558833 arba el. paštu: pramogoslaisvalaikis@one.lt
Papildoma informacija tel. 272353, Kaune.

Pramogų ir laisvalaikio centras skelbia konkursą ir ieško:
Buhalterės
Reikalavimai:
●Panašaus darbo patirtis bent 1metai.
●Aukštasis ekonominis, vadybinis, arba buhalterinis išsilavinimas.
●Darbo kompiuteriu įgūdžiai.
●Darbo užmokesčio apskaičiavimas duomenų analizė.
●Analitinis – loginis mąstymas.
●Anglų, rusų kalbų mokėjimas.
●Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų.
● Sugebėjimas tinkamai paskirstyti įmonės finansinius išteklius.
Siūlome:
●Įdomų ir kūrybingą darbą.
●Gerą atlyginimą.
●Tobulėjimo galimybes.
Darbo pobūdis: Buhalterinės apskaitos tvarkymas, pajamų ir išlaidų, bei mokėtinų pajamų mokesčių skaičiavimas.

Jeigu susidomėjote, savo motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą siųskite faksu (837) 22558833 arba el. paštu: pramogoslaisvalaikis@one.lt
Papildoma informacija tel. 272353, Kaune.

Pramogų ir laisvalaikio centras skelbia konkursą ir ieško:
Vadybininko
Reikalavimai:
●Panašaus darbo patirtis iki1metų.
●Aukštasis ekonominis, vadybinis, arba teisinis išsilavinimas.
●Darbo kompiuteriu įgūdžiai.
● Kainodara, duomenų analizė, organizuotumas.
●Analitinis – loginis mąstymas.
●Anglų, rusų kalbų mokėjimas.
●Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų.
● Sugebėjimas vadovauti, kontaktų siekimas, gebėjimas derėtis.
Siūlome:
●Įdomų ir kūrybingą darbą.
●Gerą atlyginimą.
●Tobulėjimo galimybes.
Darbo pobūdis: Reklamos, rinkodaros, tiekimo, realizavimo organizavimas; Padeda įmonėms vykdyti administracinius ir kitus pokyčius, susijusius su personalu ar įmonės verslo ir plėtros aspektais, užtikrinti nenutrūkstamą įmonės veiklą.
Jeigu susidomėjote, savo motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą siųskite faksu (837) 22558833 arba el. paštu: pramogoslaisvalaikis@one.lt
Papildoma informacija tel. 272353, Kaune.

Pramogų ir laisvalaikio centras skelbia konkursą ir ieško:
Personalo vadybininko
Reikalavimai:
●Panašaus darbo patirtis daugiau nei1metai.
●Aukštasis vadybinis, arba teisinis išsilavinimas.
●Darbo kompiuteriu įgūdžiai.
● Darbo užmokesčio apskaičiavimas, duomenų analizė.
●Analitinis – loginis mąstymas.
● Geras anglų, rusų kalbų mokėjimas.
●Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų.
● Sugebėjimas vadovauti, kontaktų siekimas, gebėjimas derėtis, elgsena su personalu.
Siūlome:
●Įdomų ir kūrybingą darbą.
●Gerą atlyginimą.
●Tobulėjimo galimybes.
Darbo pobūdis: Personalo paieška, atranka ir valdymas. Užtikrinti patį veiksmingiausią ir efektyviausią organizacijos darbo jėgos panaudojimą ir atlikti administracinį darbą.
Jeigu susidomėjote, savo motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą siųskite faksu (837) 22558833 arba el. paštu: pramogoslaisvalaikis@one.lt
Papildoma informacija tel. 272353, Kaune.
Apie barmeno, padavėjos, valytojos, apsaugos darbuotojo, bei sporto instruktoriaus laisvas darbo vietas skelbsime regioninėje spaudoje (miestų, rajonų laikraščiai), darbo biržoje, interneto puslapiuose, darbuotojų paieškos ir įdarbinimo agentūrose.

Pramogų ir laisvalaikio centras skelbia konkursą ir ieško:
Barmeno
Reikalavimai:
●Panašaus darbo patirtis iki1metų.
● Pageidautinas bent vidurinis išsilavinimas.
●Darbo kasos aparatu įgūdžiai.
● Organizuotumas, kokteilių ir karštų gėrimų ruošimas.
● Atsiskaitymas su svečiais.
●Anglų, rusų kalbų supratimas.
●Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų.
● Sugebėjimas vadovauti, iniciatyvumas, komunikabilumas.
Siūlome:
●Įdomų ir kūrybingą darbą.
●Gerą atlyginimą.
●Tobulėjimo galimybes.
Darbo pobūdis: Darbas už baro ir kasoje. Ruošia ir patiekia įvairiausius maišytus gaiviuosius ir alkoholinius gėrimus. Taip pat ruošia renginius ir priėmimus.
Jeigu susidomėjote, savo motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą siųskite faksu (837) 22558833 arba el. paštu: pramogoslaisvalaikis@one.lt
Papildoma informacija tel. 272353, Kaune.

Pramogų ir laisvalaikio centras skelbia konkursą ir ieško:
Padavėjo
Reikalavimai:
● Pageidautinas bent vidurinis išsilavinimas.
● Mokėti dirbti kasos aparatu(apmokome).
● Organizuotumas, kokteilių ir karštų gėrimų ruošimas.
● Atsiskaitymas su svečiais.
●Anglų, rusų kalbų supratimas.
●Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų.
● Vikrumas, komunikabilumas, reprezentatyvi išvaizda.
Siūlome:
●Įdomų ir kūrybingą darbą.
●Gerą atlyginimą.
●Tobulėjimo galimybes.
Darbo pobūdis: Patarnavimas(aptarnauja klientus), reikalui esant pabaigti ruošti gėrimus.
Jeigu susidomėjote, savo motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą siųskite faksu (837) 22558833 arba el. paštu: pramogoslaisvalaikis@one.lt
Papildoma informacija tel. 272353, Kaune.

Pramogų ir laisvalaikio centras skelbia konkursą ir ieško:
Apsaugos darbuotojo
Reikalavimai:
● Darbo patirtis iki 1metų.
● Pageidautinas bent vidurinis išsilavinimas.
● Pirmoji med. pagalba.
● Organizuotumas, savigyna.
● Kinologinės, techninės žinios.
●Anglų, rusų kalbų supratimas.
●Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų.
● Vikrumas, savitvarda, pareigingumas.
Siūlome:
●Gerą atlyginimą;
●Tobulėjimo galimybes.
Darbo pobūdis: Užtikrinti klientų ir nuosavybės saugumą.
Jeigu susidomėjote, savo motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą siųskite faksu (837) 22558833 arba el. paštu: pramogoslaisvalaikis@one.lt
Papildoma informacija tel. 272353, Kaune.

Pramogų ir laisvalaikio centras skelbia konkursą ir ieško:
Valytojos
Reikalavimai:
● Kruopštumas, sąžiningumas.
●Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų.
● Punktualumas, vikrumas.
Siūlome:
●Gerą atlyginimą.
● Geras darbo sąlygas.
Darbo pobūdis: Palaikyti švarą patalpose ir aplinkoje.
Jeigu susidomėjote, savo gyvenimo aprašymą siųskite faksu (837) 22558833 arba el. paštu: pramogoslaisvalaikis@one.lt
Papildoma informacija tel. 272353, Kaune.

Pramogų ir laisvalaikio centras skelbia konkursą ir ieško:
Sporto instruktoriaus
Reikalavimai:
● Pageidautinas aukštesnysis kineziterapijos, sporto pedagogikos, sveikatos ugdymo arba taikomosios fizinės veiklos išsilavinimas.
● Medicininės, sportinės žinios.
● Sportiška išvaizda.
●Anglų, rusų kalbų supratimas.
●Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų.
● Vikrumas, pareigingumas.
Siūlome:
● Įdomų kūrybingą darbą.
●Gerą atlyginimą.
●Tobulėjimo galimybes.
Darbo pobūdis: Užtikrinti klientų ir nuosavybės saugumą.
Jeigu susidomėjote, savo motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą siųskite faksu (837) 22558833 arba el. paštu: pramogoslaisvalaikis@one.lt
Papildoma informacija tel. 272353, Kaune.

5.2. Paieškos šaltiniai
1lentelė.
Pareigybė/darbo vieta Vidiniai šaltiniai Išoriniai šaltiniai Pasirinkimo pagrindimas
1. Direktorius. – Konsultacinė paieškos ir atrankos kompanija. Įmonėje nėra potencialaus kandidato. Paieškos kompanijos turi didelę duomenų bazę.
2. Buhalterė. – Konsultacinė paieškos ir atrankos kompanija.
Reklama masinės informacijos priemonėse. Įmonėje nėra potencialaus kandidato. Paieškos kompanijos turi didelę duomenų bazę. Didelė paklausa reklamai.
3. Vadybininkas. – Konsultacinė paieškos ir atrankos kompanija. Kandidatai iš mokslo įstaigų. Įmonėje nėra potencialaus kandidato. Paieškos kompanijos turi didelę duomenų bazę. Įneš naujovių ir gyvybiškumo.
4. Personalo vadybininkas.

– Įdarbinimo agentūra. Kandidatai iš mokslo įstaigų. Greita ir efektyvu. Įneš naujovių ir gyvybiškumo.
5. Barmenas. Kandidatų parinkimas iš savo darbuotojų. Įdarbinimo agentūra. Greita ir efektyvu.
6. Padavėjas. Įdarbinimo agentūra. Paieška per darbo biržą. Greita ir efektyvu. Didelė pasiūla.
7. Apsaugos darbuotojas.

Kandidatų parinkimas iš buvusių bendradarbių kitose įmonėse. – Patikima.
8. Sporto instruktorius.

– Kandidatai iš mokslo įstaigų. Įneš naujovių ir gyvybiškumo.
9. Valytoja. – Paieška per darbo biržą Didelė pasiūla.

5.3. Reikalaujamų dokumentų sąrašas

Kandidatų dokumentai

Pareigybė/ Direkto Buhalterė Vadybinin Personalo Barme Padavė Apsaugos Sporto Valytoja

darbo vieta rius kas vadybinin nas jas darbuoto instrukto
Dokumentai kas jas rius
1. Kandidato anketa X X X X X X X X X
2. Gyvenimo aprašymas X X X X X X X X –
3.Motyvacinis laiškas X X X X – – – X –
4. Mokymosi pažymėjimas X X X X X X X X –
5. Rekomendacijos X X X – – – X – –
6. Soc.draudimo pažymėjimas X X X X X X X X X
7. Foto nuotraukos X X X X X X X X X
8. Darbo pavyzdžiai – – – – X X – X –
9. Sveikatos pažymėjimas X X X X X X X X X

5.4. Kandidatų atrankos vykdymas

Kandidatų atrankos procedūros
Pareigybė/darbo vieta Atrankos procedūra Pagrindimas
1. Direktorius Preliminarus interviu. Dokumentų vertinimas. Protinių sugebėjimų testas. Asmenybės testas. Situacinis metodas. Vertinimo centrai. Darbo bandymai. Asmeninis pokalbis. Surinkti reikiamą informaciją. Apsispręsti dėl galutinio sprendimo. Suteikti informaciją apie darbą ir firmą.
2. Buhalterė Preliminarus interviu. Dokumentų vertinimas. Protinių sugebėjimų testas. Asmenybės testas. Situacinis metodas. Darbo bandymai. Asmeninis pokalbis. Surinkti reikiamą informaciją. Apsispręsti dėl galutinio sprendimo. Suteikti informaciją apie darbą ir firmą.
3. Vadybininkas Preliminarus interviu. Dokumentų vertinimas. Protinių sugebėjimų testas. Asmenybės testas. Situacinis metodas. Darbo bandymai. Asmeninis pokalbis. Surinkti reikiamą informaciją. Apsispręsti dėl galutinio sprendimo. Suteikti informaciją apie darbą ir firmą.
4. Personalo vadybininkas Preliminarus interviu. Dokumentų vertinimas. Protinių sugebėjimų testas. Asmenybės testas. Situacinis metodas. Darbo bandymai. Asmeninis pokalbis. Surinkti reikiamą informaciją. Apsispręsti dėl galutinio sprendimo. Suteikti informaciją apie darbą ir firmą.
5. Barmenas Preliminarus interviu. Dokumentų vertinimas. Asmenybės testas. Situacinis metodas. Darbo bandymai. Fizinių sugebėjimų testas.Asmeninis pokalbis. Surinkti reikiamą informaciją. Apsispręsti dėl galutinio sprendimo. Suteikti informaciją apie darbą ir firmą.
6. Padavėjas Preliminarus interviu. Dokumentų vertinimas. Asmenybės testas. Situacinis metodas. Darbo bandymai. Asmeninis pokalbis. Fizinių sugebėjimų testas. Surinkti reikiamą informaciją. Apsispręsti dėl galutinio sprendimo. Suteikti informaciją apie darbą ir firmą.
7. Apsaugos darbuotojas Preliminarus interviu. Dokumentų vertinimas. Asmenybės testas. Situacinis metodas. Darbo bandymai. Sąžiningumo testas.Fizinių sugebėjimų testas. Asmeninis pokalbis. Surinkti reikiamą informaciją. Apsispręsti dėl galutinio sprendimo. Suteikti informaciją apie darbą ir firmą.
8. Sporto instruktorius Preliminarus interviu. Asmenybės testas. Situacinis metodas. Darbo bandymai. Fizinių sugebėjimų testas.Asmeninis pokalbis. Surinkti reikiamą informaciją. Apsispręsti dėl galutinio sprendimo. Suteikti informaciją apie darbą ir firmą.
9. Valytoja Asmeninis pokalbis. Surinkti reikiamą informaciją. Apsispręsti dėl galutinio sprendimo. Suteikti informaciją apie darbą ir firmą.

Išvados

Mes siekėme įkurti kuo tobulesnį laisvalaikio ir pramogų centrą. Įvertinę situaciją, remdamiesi panašių laisvalaikio ir pramogų centrų patirtimi ir klaidomis stengiamės optimaliai patenkinti kliento norus. Tai įvykdyti yra svarbu ir nesunku, tereikia geranoriškų darbuotojų, bei jaukios aplinkos. Dabartinė šios šakos analizė vertinama realiai, nes yra daug pasiūlymų jai pagerinti.

Pramogų ir laisvalaikio centro pagrindinis objektas – klientas, jo norų tenkinimas. Aukšto lygio aptarnavimas, sąžiningumas – šios įmonės pagrindinė veikla užsibrėžtam tikslui pasiekti, ko būtent dabar trūksta dabartiniams konkurentams ir klientams. Svarbiausias iššūkis šiai įmonei yra kliento poilsis ir gerai praleistas laikas.

Visuose vykstančiuose procesuose dalyvauja žmogus, ir jo vaidmuo yra lemiamas. Personalas ne tik tiesiogiai dalyvauja procese, naudodamas objektus ir darbo priemones, bet ir nustato tikslus bei organizuoja racionalią jų įgyvendinimo sistemą, vėliau kontroliuoja ir koreguoja vykdymą. Personalas be aptarnaujamosios atlieka ir vartojimo funkciją, todėl jis yra ir pagrindinis vystymosi motyvas. Personalą sudaro skirtingų asmeninių siekių, orientacijos, motyvacijos, pasirengimo lygio ir pan. individai, todėl labai svarbūs asmeniniai aspektai: didelė personalo kvalifikacinio, kultūrinio, materealinio lygio, vertybių sistemos įtaka. Praktika ne kartą patvirtino, kad be tinkamai paruošto personalo negalimas esminis pertvarkymas pažangios tchnologijos, naujų organizavimo ir valdymo metodų bazėje.

Mūsų įmonės šūkis – „Darbuotojai vertinami kaip kolegos ir padėjėjai, o ne kaip priemonės pelnui gauti, taip pat į kiekvieną darbuotoją žiūrime kaip į idėjų šaltinį, o ne kaip į porą rankų.“

Literatūra

1. Paskaitų konspektai
2. A. Sakalas „Personalo vadyba“
3. P. Zakarevičius „Vadyba“
4. K. Lukaševičius, B. Martinkus „Mažųjų ir vidutinių įmonių vadyba“
5. B. Leonienė „Darbuotojų vadyba“
6. J.F. Stoner, R.E.Freeman, D.R. Gilbert „Vadyba“
7. Internetas