Personalo vadybos referatas

TURINYS

ĮVADAS..............................3
1. ĮMONĖS VEIKLA..............................4
1.1. Įmonės veiklos charakteristika..............................4
1.2. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos.........................5
2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA...............6
3. DARBO ANALIZĖ IR REIKALAVIMŲ PROFILIAI..................7
3.1. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė...................7
3.2. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui..........14
4. DARBO UŽMOKESČIO SISTEMA.....................22
4.1. Darbo užmokesčio struktūra.......................22
4.2. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas...................22
4.3. Kintamas darbo užmokestis........................25
5. PERSONALO PARINKIMAS.......................28
5.1. Pareigybės/darbo vietos reklama......................28
5.2. Paieškos šaltiniai............................36
5.3. Reikalaujami dokumentai.......................37
5.4. Personalo atranka...........................38
IŠVADOS... .............................40
NAUDOTA LITERATŪRA ..........................41ĮVADAS
Personalo paieška ir atranka – viena svarbiausių sėkmingai dirbančios įmonės veiklos sričių, kurios reikšmingumas neretai yra nuvertinamas ir šiai veiklos sričiai neretai nėra skiriamas reikiamas dėmesys iš įmonės vadovų pusės.
Kiekvieną kartą, kai įmonei reikia įdarbinti naują darbuotoją, iškyla dilema – kaip ir kur raasti patį geriausią. Egzistuoja begalės įvairiausių personalo paieškos būdų, kurių skaičius gali būti ribojamas tik įmonių vadovų ar personalo skyrių darbuotojų fantazijos. Tobulėjant technologijoms ir aršėjant konkurencinei kovai dėl gerų specialistų, įmonės atranda vis daugiau būdų, kaip rasti ir pritraukti naujus protus.
Šiame darbe nagrinėjama tema „Skolų išieškojimo įmonės“ personalo vadyba. Nagrinėjamos tokios temos, kaip: įmonės veikla, organizacinė valdymo struktūra, surašyti darbuotojų pareiginiai nuostatai, reikalavimų profiliai, darbo užmokesčio sistema, personalo parinkimas.

Skolų administravimas“ – efektyvus ir nebrangus būdas paspartinti sąskaitų apmokėjimą taupant Jūūsų brangų laiką.
Skolų administravimas“ – efektyvus ir nebrangus būdas paspartinti sąskaitų apmokėjimą taupant Jūsų brangų laiką.1. ĮMONĖS VEIKLA
1.1. Įmonės veiklos charakteristika
Veikla: skolų išieškojimas ir prevencija
Darbuotojų skaičius: 19
Vartotojai pagal paslaugų gavėjo tipą: fiziniai ir juridiniai asmenys

Įmonės misija – siekdami aukščiausių rezultatų, didžiausią dėmesį skiriame pa

aslaugų kokybei. Tai leidžia įdiegti efektyvesnius problemų sprendimo būdus, ir tuo išsiskirti iš kitų kreditų valdymo kompanijų.
Pagrindinės kryptys:
• Skolų administravimas

efektyvus ir nebrangus būdas paspartinti sąskaitų apmokėjimą taupant klientų brangų laiką;
• Skolų konsolidavimas
siūlome optimalų skolų grąžinimo planą:

įvertiname ar visos skolos yra pagrįstos,

pasiderame dėl skolų sumų,

susitariame su kreditoriais dėl mokėjimų atidėjimo ir išdėstymo;

užkertame kelią skolų tolimesniam augimui.
• Skolų pirkimas

jei jums kažkas yra skolingas, o Jūs neturite laiko , noro ir kantrybės laukti kol įsiskolinimas bus padengtas – mes galime nupirkti kreditorinio pareikalavimo teises.
• Skolų prevencija

mokumo vertinimas, finansinių atsiskaitymų kontrolė., spaudas.
• Skolų išieškojimas

ikiteisminis išieškojimas, teisminis išieškojimas, skolų pripažinimas beviltiškomis.1.2. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos
1. lentelė
Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos
Valdymo sritis Detalizuoti darbai ir funkcijos
1.Bendras įmonės valdymas 1.Linijinė valdymo struktūra – tiesiogiai vertikalūs ryšiai tarp visų valdymo lygių., labai ryškiai išreikštas pavaldumas.
2.Įmonės trumpalaikiai tikslai:
-pritraukti kuo daaugiau klientų;
-operatyviai reaguoti į iškilusias problemas.

3.Įmonės ilgalaikiai tikslai:
– stiprinti ryšius su klientais;
– tobulinti teikiamų paslaugų kokybę
– didinti pelną
– užimti dominuojančią padėtį rinkoje
2. Inovacijos 1. Įdiegimas tobuliausios kompiuterinės įrangos,
2.Duomenų bazės apsauginės sistemos sukūrimas
3. Aprūpinimas 1.Klientų paieška
4.Paslaugos 1.Skolų išieškojimas
2. Skolų prevencija
3.Skolų konsolidavimas ir pirkimas
4.Skolų administravimas
5. Realizavimas, rinkodara 1.Tiriama rinka, klientų paieška;
2.Vykdomos akcijos, susijusios su skolų prevencija
3. Dalyvauja įvairiose reklaminėse akcijose.
6.Personalas 1.Kvalifikuotų darbuotojų paieška:
– darbuotojų atranka
2. Rengiami darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai.
3. Dokumentinis darbuotojų bylų tvarkymas
4. darbuotojų skatinimo programos.
7. Finansai 1 Finansinė – buhalterinė apskaita vykdoma pagal galiojančius įstatymus;
2.Vykdoma veikla susijusi su bankų finansinėmis operacijomis;
3.Kaupiama ir analizuojama statistinė informacija;
4. Analizuoja finansinės – ūkinės veiklos rezultatus pagal buhalterinės ap

pskaitos duomenis.
5.Kontroliuoja atsiskaitymą su darbuotojais, SODRA, bankais.2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA
1.pav. Organizacinė valdymo struktūra

Įmonės padaliniai, pareigybės ir darbuotojų skaičius

2. lentelė
Padalinio pavadinimas Pareigybės/darbo vietos pavadinimas Darbuotojų skaičius (pagal pareigybes/darbo vietas ir bendras)
1.Įmonės valdymo ir apskaitos padalinys 1.Direktorius
2.Apskaitininkas – kasininkas 1
2
3.Skolų prevencijos ir klientų aptarnavimo padalinys 1. Skolų prevencijos grupės vadovas
2.Klientų aptarnavimo sk.vadybininkas 1

6
4.Skolų prognozavimo ir reklamos padalinys 1. Juristas
2. Reklamos vadybininkas

1

4

5.Techninis ir ūkio dalies padalinys 1.Kompiuterinių tinklų administravimo technikas
2.Transporto vadybininkas 2

Iš viso: 193. DARBO ANALIZĖ IR REIKALAVIMŲ PROFILIAI
3.1. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė
Darbų analizės klausimyno struktūra

3. lentelė
1.Darbo identifikavimas Direktorius
2.Darbo reziume Vadovauja įmonei, skatina įmonės techninį ir ekonominį vystimąsi. Vadovaudamasis įmonės įstatais sudaro visus jo kompetencijai priskirtus įmonės sandorius.
3.Darbo pobūdis Užtikrina įstatymų ir Vyriausybės nutarimų įgyvendinimą, bei vykdymą. Kontroliuoja atsiskaitymus su biudžetu, valstybinio draudimo įstaigomis, kreditoriais. Pasirašo ir kontroliuoja įsakymų bei potvarkių leidimą. Visi įmonės pagrindiniai dokumentai yra pasirašomi direktoriaus.
4.Atsakomybės pobūdis Asmeniškai atsako už jo priimtų sprendimų, išeinančių už jo įgaliojimų, nustatytų galiojančių įstatymų, įmonės įstatų, kitų normatyvinių aktų, ribų, padarinius
5.Darbo turinys Atstovauja įmonę derybose su veiklos partneriais. Užtikrina teisingą ekonominių ir administracinių vadovavimo metodų, vienvaldiškumo ir kolegialumo, aptariant bei sprendžiant klausimus suderinamumą. Rengia akcininkų susirinkimus, pateikia įmonės metines finansines atskaitomybes. Sudaro pelno paskirstymo projektą.
6.Teisių pobūdis ir laipsnis Turi teisę be įgaliojimo veikti įmonės vardu. Atstovauja įmonei užmegzdamas ir palaikydamas ryšius su fiziniais, juridiniais asmenimis, valdžios ir savivaldos institucijomis. Gina turtinius įmonės in

nteresus teisme, arbitraže, valdžios ir savivaldos institucijose.
7.Ryšiai Su savivaldos ir valdžios institucijomis. Su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
Vadovauja įmonei.
8.Darbo sąlygų aprašymas Darbo vieta kabinetas
9.Rizikų aprašymas Privalo žinoti saugos darbe reikalavimus.

4. lentelė
1.Darbo identifikavimas Apskaitininkas – kasininkas
2.Darbo reziume Finansinės– buhalterinės apskaitos vedimas. Atlieka kasos ir banko operacijas įmonėje.
3.Darbo pobūdis Užpildo kasos orderius ir kitus apskaitos dokumentus. Vykdo valiutines operacijas. Surašo materialinės atsakomybės sutartį, išima iš banko ir įmoka į jį pinigus, pajamuoja ir išmoka pinigus.
Tvarkyto finansinę– buhalterinę apskaitą.
4.Atsakomybės pobūdis Atsako už:neteisėtai tvarkoma finansinę – buhalterinę apskaitą, ne laiku pateikiamą arba klaidingą buhalterinę ataskaitą.
Už nesilaikymą ūkinę – finansinę veiklą reglamentuojančių LR įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
Už patikėtų komercinių paslapčių saugojimą.
Už buhalterinės apskaitos tvarkymo, LR įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymo pažeidimus.
Už padarytą materialinę žalą, pagal galiojantį LR darbo bei civilinį kodeksus.
5.Darbo turinys Išduoda, priima ir saugo pinigines lėšas , vykdo jų apaskaitą. Pagal įplaukų ir išlaidų dokumentus tvarko kasos knygą. Lygina faktinį piniginių lėšų ir vertybinių popierių kiekį su likučiu kasos knygose. Nustatyta tvarka perduoda pinigus inkasatoriams.
Užtikrina finansų – ūkio operacijų teisingumą, tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.
Apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės, laiku ir teisingai fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija.
6.Teisių pobūdis ir laipsnis Turi teisę susipažinti su įmonės vadovybės sprendimų projektais, susijusias su jo veikla. Materialiai atsakingas už kasoje surinktas pi

inigines lėšas, neatskleidžia jam žinomų žinių apie pinigų saugojimo operacijas, jų išvežimą bei pervežimą.
7.Ryšiai Pavaldus vyr. finansininkui.
8.Darbo sąlygų aprašymas Darbo vieta kabinetas. Darbo priemonė- kompiuteris, kasos aparatas.
9.Rizikų aprašymas Turi žinoti priešgaisrinės saugos, saugos darbe reikalavimus.

5. lentelė
1.Darbo identifikavimas S.kolų prevencijos ir klientų aptarnavimo grupės vadovas
2.Darbo reziume Organizuoja kasdienį skolų prevencijos ir išieškojimo padalinio darbą, tvarko dokumentus, apdoroja gautą informaciją.
3.Darbo pobūdis Organizuoja oficialius priėmimus, derybas, konferencijas pagal tarptautinio protokolo reikalavimus, bendrauja su klientais, informuoja juos apie įmonės teikiamas paslaugas.
4.Atsakomybės pobūdis Atsako už savo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, kaip to reikalauja LR darbo kodeksas, bei įmonės vidaus taisyklės. Už pavaldžių darbuotojų darbo drausmę, įmonės komercinių paslapčių išsaugojimą.
5.Darbo turinys Ruošia projektus, pateikia juos tvirtinimui. Informuoja padalinio darbuotojus apie ruošiamus posėdžius. Kontroliuoja pavaldžių asmenų darbo drausmę.
6.Teisių pobūdis ir laipsnis Paskirstyti pavaldiems darbuotojams darbą, bei nustatyti jų atsakomybę ir atsiskaitymo terminus, kontroliuoti užduočių vykdymą. Veikti įmonės vardu, atstovauti įmonę derybose su klientais. Užklausti ir gauti informaciją iš kitų padalinių vadovų ir specialistų. Savo kompetencijos ribose pasirašyti ir vizuoti dokumentus. Susirašinėti su įmonės potencialias klientais, taip pat su kitomis organizacijomis, jo kompetencijos klausimais.
7.Ryšiai Pavaldus direktoriui.
8.Darbo sąlygų aprašymas Darbo vieta kabinetas, darbo įrankis – kompiuteris.
9.Rizikų aprašymas Privalo žinoti priešgaisrinės saugos, saugos darbe reikalavimus.

6. lentelė
1.Darbo identifikavimas Skolų prognozavimo ir reklamos vadybininkas
2.Darbo reziume Organizuoja teikiamų paslaugų reklamavimo darbus, siekiant išplėsti jų realizavimo rinką ir informuoti vartotojus apie paslaugų kokybės privalumus. Vadovauja, planuoja ir koordinuoja reklaminių kampanijų vykdymo darbus.
3.Darbo pobūdis Dalyvauja kuriant reklaminę strategiją, pagrįstą perspektyviomis tolesnio organizacinio vystimosi, inovacinės ir investicinės kryptimis.
4.Atsakomybės pobūdis Atsako už savo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį LR darbo kodeksą. Už reklamos organizavimą, reklamos būdus, priemones ir rūšis, reklaminių kampanijų organizavimo ypatumus.
5.Darbo turinys Nustato konkrečias reklamos formas (laikraščiai, žurnalai, reklaminiai klipai, lankstinukai) ir jų optimalų derinį. Palaiko reikiamus ryšius su kitais įmonės padaliniais rengiant ir vykdant reklamines kampanijas, suburia spręsti iškilusius uždavinius konsultantus ir ekspertus, kviečia dalyvauti reklamoje žinomus ir populiarius asmenis, sudarydamas su jais komercines sutartis.
6.Teisių pobūdis ir laipsnis Kontroliuoja ruošiant konkurencinės kovos taisykles. Kontroliuoja ruošiant sutartis dėl paslaugų reklamavimo. Analizuoja teikiamų paslaugų paklausos motyvaciją, organizuoja poreikių tyrimą, nustato reklaminių kampanijų kryptis.
7.Ryšiai Bendrauja su įmonės išoriniais klientais.
8.Darbo sąlygų aprašymas Darbo vieta kabinetas, darbo įrankis- kompiuteris.
9.Rizikų aprašymas Privalo žinoti priešgaisrinės saugos, saugos darbe reikalavimus.

7. lentelė
1.Darbo identifikavimas Kompiuterinių tinklų administravimo technikas
2.Darbo reziume Įrengia vietinį kompiuterių tinklą, randa ir pašalina kompiuterių tinklo darbo sutrikimų priežastis arba organizuoja jų pašalinimą.
3.Darbo pobūdis Administruoja MS Windows, Net Ware, Unix ir kitas operacines tinklų sistemas ir tarnybas.
4.Atsakomybės pobūdis Atsako už įrengimų bei įrangos teisingą ir saugią eksploataciją; už atliktų darbų kokybę, už techninės dokumentacijos tvarkymą
5.Darbo turinys Surenka, atnaujina, paruošia vartotojui kompiuterius, atlieka kompiuterių. diagnostiką ir įdiegia programinę įrangą. Projektuoja ir modernizuoja kompiuterių sistemas. Gali programuoti C kalba, savarankiškai atlikti inžinierines užduotis.
6.Teisių pobūdis ir laipsnis Turi teisę susipažinti su įmonės vadovybės sprendimų projektais, susijusiais su jo veikla.. Kompetencijos ribose teikti tiesioginiam vadovui svarstyti pasiūlymus kaip tobulinti informacijos apdorojimo metodus.
7.Ryšiai Pavaldus IT grupės vadovui.
8.Darbo sąlygų aprašymas Dirba patalpose, kabinetuose, darbo sąlygos patogios.
9.Rizikų aprašymas Privalo žinoti priešgaisrinės saugos, saugos darbe reikalavimus.

8. lentelė
1.Darbo identifikavimas Juristas
2.Darbo reziume Teikia teisinę informaciją, atlieka verslo įmonės veiklos teisinį reguliavimą, teisinį auditą.
3.Darbo pobūdis Sudaro ir tvarko įmonės teisinius dokumentus. Jis rengia ir analizuoja paslaugų, darbo sutartis, rengia teisinių ginčų dokumentus ir išvadas.Jis nuolat seka leidžiamus įstatymus ir teisinius aktus. Užsiima organizacijos teisiniais klausimais ir atstovauja jai derybose bei teisme.
4.Atsakomybės pobūdis Atsako už teismo ir kitų institucijų sprendimų vykdymą; įmonės komercinių paslapčių išsaugojimą
5.Darbo turinys Studijuoja teisinę literatūrą, nagrinėja įstatymus ir poįstatyminius aktus, nuolat seka leidžiamus įstatymus. Kruopščiai analizuoja ir registruoja įvairius teisinius dokumentus, intensyviai bendrauja su klientais.
6.Teisių pobūdis ir laipsnis Atstovauja įmonės interesams teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose. Rengia bylas teismams, renka ir analizuoja įvairius įrodymus, sistemina aktualius teisės aktus.
7.Ryšiai Pavaldus direktoriui, įmonės juriskonsultui. Bendrauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis, savivaldos ir valdžios institucijomis, teismais.
8.Darbo sąlygų aprašymas Darbo vieta kabinetas, posėdžių salės.
9.Rizikų aprašymas Privalo žinoti priešgaisrinės saugos, saugos darbe reikalavimus.

9. lentelė
1.Darbo identifikavimas Transporto skyriaus vadybininkas
2.Darbo reziume Planuoja, organizuoja ir koordinuoja įmonės autotransporto veiklą.
3.Darbo pobūdis Nusimano apie bendrą automobilio sandarą ir veikimą, kontrolinių automobilio diagnostikos priemonių naudojimą, elektros matavimo prietaisų paskirtį, jų konstrukcijos ir veikimo principus
4.Atsakomybės pobūdis Atsako už transporto patikimumą, eksploataciją, rūpinasi klientų saugumu. Teikia ataskaitas apie transporto būklę, suteiktų paslaugų kiekį.
5.Darbo turinys Sprendžia automobilių transporto techninius, technologinius bei valdymo uždavinius. Išmano automobilio techninės priežiūros, einamojo remonto ir diagnostikos technologiją. Atlieka automobilių techninę priežiūrą, rūpinasi jų eksploatacija,
6.Teisių pobūdis ir laipsnis Planuoja paslaugas, sudaro darbų atlikimo grafiką, transporto priemonių maršrutus Tiria rinką, nustato paslaugų paklausos ir pasiūlos lygį, analizuoja konkurentų veiklą, kainų politiką.
7.Ryšiai Pavaldus direktoriui.
8.Darbo sąlygų aprašymas Darbo vieta – kabinetas, autogaražai.
9.Rizikų aprašymas Privalo žinoti priešgaisrinės saugos, saugos darbe reikalavimus

10 lentelė
1.Darbo identifikavimas Klientų aptarnavimo padalinio vadybininkas
2.Darbo reziume Darbo su klientais organizavimas ir planavimas.
3.Darbo pobūdis Planuoja, įgyvendina kontroliuoja informacijos procesus. Organizuoja darbą su paslaugos gavėjais, kaupia apdoroja ir pateikia informaciją, reikalingą sprendimų priėmimui.
4.Atsakomybės pobūdis Atsako už sutarčių su klientais sudarymą; už sąžiningą ir kompetentingą pareigų vykdymą
5.Darbo turinys Sudaro sutartis .su paslaugų vartotojais; palaiko ryšius su paslaugų vartotojais, ieško naujų vartotojų (klientų), analizuoja konkurentų rinką.
6.Teisių pobūdis ir laipsnis Atsako už tvarkingą dokumentacijos tvarkymą ir saugojimą, už teisingą sutarčių su klientais sudarymą
7.Ryšiai Pavaldus klientų aptarnavimo padalinio viršininkui. Bendrauja su fiziniais ar juridiniais asmenimis.
8.Darbo sąlygų aprašymas Darbo vieta – kabinetas. Darbo įrankis kompiuteris.
9.Rizikų aprašymas Privalo žinoti priešgaisrinės saugos, saugos darbe reikalavimus.

Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui

Direktoriaus reikalavimų profilis 11. lentelė
Pareigybės/darbo vietos pavadinimas DIREKTORIUS
Išsilavinimas:
Aukštasis – būtina;
Universitetinis- pageidautina.
Kryptis:
Vadyba,ekonomika, psichologija, teisė.
Specialybė:
Personalo vadyba, , darbo teisė.
Kursai: nėra
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Įmonių vadyba   Teisė  
Prekyba   Marketingas  
Personalo valdymas  
Duomenų analizė  
Organizavimas  
Profesiniai įgūdžiai
Derybų menas  
Konfliktų sprendimas  
Kalbų mokėjimas
Anglų  
Sugebėjimai ir elgsena Vertinimo skalė (7-žymiai geriau negu vidutinis; 4-vidutinis, 1-žymiai silpniau negu vidutinis)

1 2 3 4 5 6 7
Analitinis-loginis mąstymas *
Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos *
Savo idėjų įgyvendinimas *
Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų *
Sugebėjimas vadovauti *
Iniciatyvumas *
Kontaktų siekimas *

Išoriniai reikalavimai

1 2 3 4 5 6 7
Išpuoselėtas * Netvarkingas
Pilnas jėgų * Silpnas
Patikimas * Nepatikimas

Papildomi reikalavimai
Vadovaujančio darbo stažas ne mažiau 3 metai. .
Sudarė: .............................. data ................

Apskaitininko-kasininko reikalavimų profilis 12. lentelė
Pareigybės/darbo vietos pavadinimas APSKAITININKAS- KASININKAS
Išsilavinimas:
Aukštasis – būtina;
Universitetinis- pageidautina.
Kryptis:
Apskaita, .Finansai
Specialybė:
Apskaitos specializacija.
Kursai: Buhalterinė apskaita
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Apskaitos pagrindai   Kompiuterizuota apskaita  
Valdymo apskaita   Darbo užmokesčio skaičiavimas  
Mokesčiai ir apmokestinimas  
apskaitos organizavimas  
įmonės veiklos analizė  
Profesiniai įgūdžiai
Juridinių asmenų įstatymų išmanymas   Dokumentų įforminimas  
Darbo kompiuteriu įgūdžiai   Balanso sudarymas  
Kalbų mokėjimas
Anglų  
Sugebėjimai ir elgsena Vertinimo skalė (7-žymiai geriau negu vidutinis; 4-vidutinis, 1-žymiai silpniau negu vidutinis)

1 2 3 4 5 6 7
Analitinis-loginis mąstymas *
Gebėjimas analizuoti *
Atsakingumas *
Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų *
Kruopštumas *
Iniciatyvumas *
Organizaciniai sugebėjimai *
Greita orentacija *
Išoriniai reikalavimai

1 2 3 4 5 6 7
Išpuoselėtas * Netvarkingas
Pilnas jėgų * Silpnas
Patikimas * Nepatikimas

Papildomi reikalavima

darbo stažas ne mažiau 3 metai.
Sudarė: .............................. data ................

Skolų prevencijos ir išieškojimo grupės vadovo reikalavimų profilis 13. lentelė
Pareigybės/darbo vietos pavadinimas SKOLŲ GRUPĖS VADOVAS
Išsilavinimas:
Aukštasis – būtina;
Universitetinis- pageidautina.
Kryptis:
.Vadyba, psichologija, teisė.
Specialybė:
socialinė psichologija, darbo teisė.
Kursai: nėra
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Vadybos ekonomika   Marketingas  
Apskaitos pagrindai   Personalo valdymas  
Planavimas   Teisė  
Įmonių vadyba  
Organizavimas  
Profesiniai įgūdžiai
Derybų menas *
Konfliktų sprendimas *
Kalbų mokėjimas
Anglų  
Sugebėjimai ir elgsena Vertinimo skalė (7-žymiai geriau negu vidutinis; 4-vidutinis, 1-žymiai silpniau negu vidutinis)

1 2 3 4 5 6 7
Analitinis-loginis mąstymas *
Sugebėjimas savarankiškai spresti užduotis *
Savo idėjų įgyvendinimas *
Sugebėti puikiai bendrauti su klientais *
Atsakingumas *
Iniciatyvumas *
Sugebėjimas vadovauti *
Greitai suvokti naują informaciją *
Išoriniai reikalavimai

1 2 3 4 5 6 7
Išpuoselėtas * Netvarkingas
Pilnas jėgų * Silpnas
Patikimas * Nepatikimas

Papildomi reikalavimai
Darbo stažas ne mažiau 3 metai.
Sudarė: .............................. data ................

Skolų prognozavimo ir reklamos vadybininko reikalavimų profilis 14. lentelė
Pareigybės/darbo vietos pavadinimas REKLAMOS VADYBININKAS
Išsilavinimas:
Aukštesnysis – būtina;

Kryptis:
Reklamos organizavimas, įmonės reklamos strategija.
Specialybė:
Vadyba, grafika, dailė
Kursai: nėra
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Vadybos mokslas   Reklamos įrengimai  
Marketingas   Reklamos išlaidų įvertinimas  
Reklamos organizavimas  
Darbo apsauga  
Psichologija  
Profesiniai įgūdžiai
Derybų menas *
Konfliktų sprendimas
Kalbų mokėjimas
Anglų   .
Sugebėjimai ir elgsena Vertinimo skalė (7-žymiai geriau negu vidutinis; 4-vidutinis, 1-žymiai silpniau negu vidutinis)

1 2 3 4 5 6 7
Analitinis-loginis mąstymas *
Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos *
Savo idėjų įgyvendinimas *
Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų *
Iniciatyvumas *
Kontaktų siekimas *
Gebėjimas puikiai bendrauti *
Sugebėjimas savarankiškai spresti užduotis *
Išoriniai reikalavimai

1 2 3 4 5 6 7
Išpuoselėtas * Netvarkingas
Pilnas jėgų * Silpnas
Patikimas * Nepatikimas

Papildomi reikalavimai:
Darbo stažas ne mažiau 1 metai.
Sudarė: .............................. data ................

Juristo reikalavimų profilis 15. lentelė
Pareigybės/darbo vietos pavadinimas JURISTAS
Išsilavinimas:
Aukštasis – būtina;
Universitetinis – pageidautina
Kryptis:
Teisė
Specialybė:
Civilinė teisė, darbo teisė
Kursai: nėra
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Teisės mokslas   Personalo valdymas  
Marketingas   Teisinių situacijų sprendimas  
Planavimas  
Įmonių vadyba  
Psichologija  
Profesiniai įgūdžiai
Derybų menas
Konfliktų sprendimas
Kalbų mokėjimas
Anglų k(vokiečių k.).  
Sugebėjimai ir elgsena Vertinimo skalė (7-žymiai geriau negu vidutinis; 4-vidutinis, 1-žymiai silpniau negu vidutinis)

1 2 3 4 5 6 7
Gebėjimas puikiai bendrauti su klientais *
Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos *
Savo idėjų įgyvendinimas *
Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų *
Iniciatyvumas *
Kontaktų siekimas *
Gebėjimas vadovauti *

.
Išoriniai reikalavimai

1 2 3 4 5 6 7
Išpuoselėtas * Netvarkingas
Pilnas jėgų * Silpnas
Patikimas * Nepatikimas

Papildomi reikalavimai

Darbo stažas ne mažiau 1 metai.
Sudarė: .............................. data ................

Klientų aptarnavimo padalinio vadybininko reikalavimų profilis 16. lentelė
Pareigybės/darbo vietos pavadinimas VADYBININKAS
Išsilavinimas:
Aukštesnysis – būtina;
Kryptis:
Vadyba, ekonomika, verslo organizavimas.
Specialybė:
Įmonių valdymas, kokybės vadyba,psichologija
Kursai: nėra
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Organizavimas   Kompiuteriniai įgūdžiai  
Marketingas   Konfliktinių situacijų sprendimas  
Psichologija  
Duomenų analizė  
Raštvedyba  
Profesiniai įgūdžiai
Mokėti analizuoti  
Konfliktų sprendimas  
Kalbų mokėjimas
Rusų k.  
Sugebėjimai ir elgsena Vertinimo skalė (7-žymiai geriau negu vidutinis; 4-vidutinis, 1-žymiai silpniau negu vidutinis)

1 2 3 4 5 6 7
Gebėjimas puikiai bendrauti su klientais *
Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos *
Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų *
Iniciatyvumas *
Kontaktų siekimas

Išoriniai reikalavimai

1 2 3 4 5 6 7
Išpuoselėtas * Netvarkingas
Pilnas jėgų * Silpnas
Patikimas * Nepatikimas

Papildomi reikalavimai

Darbo stažas 1 metai.
Sudarė: .............................. data ................

Transporto vadybininko reikalavimų profilis 18. lentelė
Pareigybės/darbo vietos pavadinimas TRANSPORTO VADYBININKAS
Išsilavinimas:
Spec.vidurinis – būtina;
Aukštesnysis – pageidautina
Kryptis:
Automašinų remontas
Specialybė:
Logistika
Kursai: vairavimo kursai.
Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Kelių eismo taisyklių išmanymas   Organizavimas  
Žinoti automobilio sandarą   Turėti vairuotojo C, E, kategorijas  
Žinoti transporto eksplotavimo nuostatus  
Gerai valdyti autotransportą  

Profesiniai įgūdžiai
Suprasti eismo pavojus  
Geri vairavimo įgūdžiai  
Kalbų mokėjimas

Sugebėjimai ir elgsena Vertinimo skalė (7-žymiai geriau negu vidutinis; 4-vidutinis, 1-žymiai silpniau negu vidutinis)

1 2 3 4 5 6 7
Atsakingumas *
Savarankiškumas *
Energingumas *
Komunikabilumas *

Išoriniai reikalavimai

1 2 3 4 5 6 7
Išpuoselėtas * Netvarkingas
Pilnas jėgų * Silpnas
Patikimas * Nepatikimas

Papildomi reikalavimai

Darbo stažas ne mažiau 1 metai.
Sudarė: .............................. data ................

19 lentelė
Pareigybės/darbo vietos pavadinimas TECHNIKAS
Išsilavinimas Aukšesnysis, spec.vidurinis
Profesinės žinios:

Išmanyti įrangos technines ir eksploatavimo charakteristikas, konstrukcijos ypatumus;
Normines programavimo kalbas;
Galiojančius skaičiavimo, šifrų, kodų standartus ir sistemas,
pildyti profesinę dokumentaciją.

Profesiniai sugebėjimai
Dirbti Windows programinėse laikmenose
Montuoti kompiuterinę įrangą
Šalinti gedimus susijusius su komutacinės aparatūros gedimais,
Projektuoja, maketuoja, pateikia duomenis grafiškai, naudodamasis teksto redagavimo, kompiuterinės grafikos programomis.

Asmeninės savybės
Kruopštumas;
Organiz.aciniai sugebėjimai,
Analitinis mąstymas
Ištvermė;
Dėmesingumas;
Pakantumas monotoniškam darbui.
Papildomi reikalavimai:
Šio darbo nerekomenduojama dirbti turintiems žymių regos sutrikimų asmenims.4. DARBO UŽMOKESČIO SISTEMA
4.1. Darbo užmokesčio struktūra
Darbo užmokestį sudaro:

1) Pastovus darbo užmokestis

2) Kintamas darbo užmokestis

3) Premijos

4.2Tarifinių koeficientų bei darbo užmokesčio nustatymas
Darbai (pareigybės),priskirti vienai ar kitai tarifinei kategorijai, skiriasi pagal galutinius jų reikšmingumo įvertinimus. tai yra pagrindas darbo užmokesčiui diferencijuoti – kuo daugiau balų surenka darbo vieta (pareigybė), tuo didesnė jo vertė ir tuo aukštesnis darbo užmokestis turėtų būti nustatomas ją užimančiam darbuotojui. Nustatant darbo užmokestį konkrečiai darbo vietai (priskirtai tam tirai tarifinei kategorijai), visų pirma, turėtų būti pasirenkamas įmonei priimtinas darbo užmokesčio diferenciacijos diapazonas, t.y. santykis tarp aukščiausio ir žemiausio darbo užmokesčio.

Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas.

Darbai (pareigybės) vertinamos pagal Darbų (pareigybių) vertinimo schemą, kurioje numatyti 6 pagrindiniai veiksniai, bei šių veiksnių vertė balais:
1 Išsilavinimas
2 Profesinė patirtis
3.Atsakomybė
4.Protinis apkrovimas
5.Fizinis apkrovimas
6.Darbo sąlygos
Kiekvienas kriterijus lyginamas su kitais, sudarant tiek porų, kiek galima:
I I I I I
P A PA FA DS

P P P P
A PA FA DS

A A A
PA FA DS

PA PA
FA DS

FA
DS

20. lentelė
Kas 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5
Su kuo 2 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 5 6 6

Porinis sulyginimas 21. lentelė
Porinio sulyginimo rezultatai
Kriterijus Balai Reikšmingumas, proc.
1 Išsilavinimas 5 33,33
2. Profesinė patirtis 3 20
3. Atsakomybė 4 26,66
4. Protinis apkrovimas 1 6,67
5. Fizinis apkrovimas

1 6,67
6. Darbo sąlygos 1 6,67
VISO 15 100

Kriterijų reikšmingumas 22. lentelė
Kriterijus Pakopos Pakopų verte,balais.
1. Išsilavinimas 1.Nereikia fiksuoto išsimokslinimo
2.Pagrindinis
3.Profesinis + vidurinis
4.Aukštesnysis
5.Bakalauro
6.Bakalauro+profesija
7.Magistras
8.Magistras + profesija 33,33
66,66
99,99
132,32
166,65
199,98
233,31
266,64
2. Profesinė patirtis 1. Nereikalinga
2.1 – eri metai
3.3 –eji metai
4.-10 metų 80
5.-virš 10 metų100 20
40
60
80
100
3. Atsakomybė 1.Už savo darbą
2.Už grupės darbą
3.Už skyriaus darbą
4.Materialinė
5.Už įmonės darbą

26,66
53,32
79,98
106,64
133,33
4. Protinis apkrovimas 1.Nėra
2.Nedidelis
3.Normalus
4.Didelis
5.Labai didelis 6,67
13,34
20,01
26,68
33,35
5.Fizinis apkrovimas

1.Nėra
2.Nedidelis
3.Normalus
4.Didelis
5.Labai didelis

6,67
13,34
20,01
26,68
33,35
6. Darbo sąlygos 1.Blogos
2.Pakenčiamos
3.Specialios
4.Geros
5.Labai geros 6,67
13,34
20,01
26,68
33,35

Darbo vietų įvertinimas 23. lentelė

Išsilavinimas Patirtis Atsakomybė Protinis apkrovimas Fizinis apkrovimas Darbo sąlygos Balai 5 balų vertinimo sistema
Direktorius 266.64 60 133.33 33,35 13.34 33.35 540,01 2700,05
Skolų grupės vadovas 233,31 60 79,98 33.35 13.34 33.35 453,33 2266,65
Reklamos vadybininkas 199.98 60 79.98 26.68 13.34 33,35 413,33 2066,65
Juristas 199,98 60 133,33 33,35 13.34 33,35 473,35 2366,75
Klientų aptarnavimo vadybininkas 166,65 60 79,98 20,01 13.34 33.35 373,33 1866,65
Apskaitininkas-kasininkas 166,65 60 106,64 33,35 13,34 33,35 413,33 2066,65
IT technikas 133,32 40 53,32 26,68 20,01 33,35 306,68 1533,4
Transporto vadybininkas 99,99 40 53,32 13,34 26,68 26,68 259,89 1299,45

Norint apskaičiuoti bazinį konkrečios pareigybės/darbo vietos atlyginimą, reikia žinoti vieno balo vertę litais.
Balo vertė BV = DUF/darbo vietų balų suma Bazinio darbo užmokesčio a.pskaičiavimas
BDU = konkrečios darbo vietos balų suma*BV4.3. Kintamas darbo užmokestis
24. lentelė

Kriterijus

Loginis kriterijų lygių aprašymas

Asmeninio priedo dydis (procentais nuo pastovaus darbo užmokesčio)
Universalumas

Universalus darbuotojas, mokantis visas su jo profesija susijusias gretutines specialybes

Išmokęs kelias gretutines specialybes

Išmokęs vieną gretutinę, specialybę
Nemoka ne vienos gretutinės specialybės, tačiau gerai moka savąją
Nemoka gretutinių ir blogai moka savo specialybę 10

6
5
3


Iniciatyva Iniciatyvumas
Komunikabilumas
Organizuotumas
Nerodymas iniciatyvos

10
7
4

Stropumas Sąžiningumas
Atsakingumas
Kruopštumas
Trūksta kruopštumo 10
6
4

Sugebėjimai Konfliktų sprendimas
Komunikabilumas
Greita orientacija
Neturintys orientacijos

Bendravimo menas 10
8
5

Pareigybių ir darbo vietų vertinimas 25 lentelė
Darbo vieta Vertinimo kriterija Balų suma

Universalumas Iniciatyva Stropumas Sugebėjimai
1.Direktorius 10 10 10 10 40
2.Skolų grupės vadovas 10 10 6 10 36
3.Apskaitininkas – kasininkas 3 7 10 8 28
4.Reklamos vadybininkas 5 10 4 5 24
5.Klientų aptarnavimo vadybininkas 6 7 6 10 29
6.Juristas 10 10 4 10 34
7. Technikas 3 4 6 5 18
8.Transporto vadybininkas 6 4 6 5 21

26 lentelė

Pastovus darbo užmokestis Kintamas darbo užmokestis Premijos
1. Direktorius 2700,05 40% Už svarbius įmonei laimėjimus, pelną,iniciatyvumą,stropumą
2. Apskaitininkas -kasininkas 2066,65 28% Už kaštų mažinimą
Už stropumą, sąžiningumą
3. Skolų prevencijos ir išieškojimo grupės vadovas 2266,65 36% Už svarbius įmonei laimėjimus,už greitą užduočių atlikimą.
4.Skolų prognozavimo ir reklamos vadybininkas 2066,65 24% Už rac. pasiūlymus, už iniciatyvumą, atsakingumą
5.Juristas 2366,75 34% Už gerus darbo rezultatus, už stropumą, greitą užduočių atlikimą

6.Kompiuterinių tinklų administravimo technikas 1533,40 18% Už gerus darbo rezultatus, už atsakingumą
7.Klientų aptarnavimo vadybininkas 1866,65 29% Už gerus darbo rezultatus, už sąžiningumą ir gerą darbą

8.Transporto vadybininkas 1299,45 21% Už gerus darbo rezultatus, už atsakingumą.5. PERSONALO PARINKIMAS
5.1. Pareigybės/darbo vietos reklama
Direktoriaus, Skolų prevencijos ir išieškojimo grupės vadovo, juristo darbo skebimai skelbiami respublikinėje spaudoje.
Kitų darbuotojų miestų, rajonų laikraščiuose.
Direktorius (-ė)
Vieta
Panevėžys

Įmonė
Skolų išieškojimo įmonė

Darbo aprašymas
Vadovauti įmonei, organizuoti visų strūktūrinių padalinių efektyvų bendradarbiavimą, spręsti finansinius, ekonominius ir ūkinius įmonės veiklos klausimus.

Reikalavimai
aukštasis išsilavinimas;
ne mažesnė kaip 3 m. vadovaujamojo darbo patirtis ;
sugebėjimas analizuoti finansinius rodiklius;
strateginis, analitinis mąstymas;
gebėjimas vadovauti komandai, kompetencija ir kt.

PRIVALUMAI:
anglų kalbos mokėjimas.

Įmonė siūlo
Puikias darbo sąlygas ir konkurencingą atlygį.

Kita informacija
Gyvenimo aprašymą ir motyvacijos laišką su nuoroda “Direktorius” siųsti el.paštu: waw@www.lt arba faksu:8-XX XXXXXX. Tel. pasiteirauti: 8-XX XXXXXX

Papildoma informacija
Skelbimas galioja iki: 2005 m.gruodžio 31 d.

Skolų prevencijos ir klientų aptarnavimo grupės vadovas (-ė)

Vieta
Panevėžys

Įmonė
Skolų išieškojimo įmonė

Darbo aprašymas
Organizuoja kasdienį skolų prevencijos ir išieškojimo padalinio darbą, tvarko dokumentus, apdoroja gautą informaciją.

Reikalavimai
– gebėjimas dirbti komandoje;
– ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis panašaus profilio įmonėje;
– komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas;
– aukštasis išsilavinimas;
– geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
– anglų kalbos mokėjimas.

Įmonė siūlo
-Įdomų ir dinamišką darbą draugiškame kolektyve,
-Tobulėjimo galimybes, atlyginimą atitinkantį darbo krūvį.

Kita informacija
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką su nuoroda „grupės vadovas“siųsti el.paštu: waw@waw.lt arba faksu:8-XX XXXXXX. Tel. pasiteirauti: 8-XX XXXXXX

Papildoma informacija

Skelbimas galioja iki: 2005 m. gruodžio 1 d.

Skolų prognozavimo ir reklamos vadybininkas (-ė)

Vieta
Panevėžys

Įmonė
Skolų išieškojimo įmonė

Darbo aprašymas
Organizuoja teikiamų paslaugų reklamavimo darbus, siekiant išplėsti jų realizavimo rinką ir informuoti vartotojus apie paslaugų kokybės privalumus. Vadovauja, planuoja ir koordinuoja reklaminių kampanijų vykdymo darbus.

Reikalavimai
– patirtis reklamos srityje;
– gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
– ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis panašaus profilio įmonėje;
– komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas;
– aukštesnysis išsilavinimas;
– geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Užsienio kalbos mokėjimas būtų privalumas
Įmonė siūlo
-Įdomų ir dinamišką darbą,
-Tobulėjimo galimybes
-Nuo rezultatų priklausantį atlyginimą

Kita informacija
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką su nuoroda „reklamos vadybininkas“siųsti el.paštu: waw@waw.lt arba faksu:8-XX XXXXXX. Tel. pasiteirauti: 8-XX XXXXXX

Papildoma informacija

Skelbimas galioja iki: 2005 m. spalio 15 d.

Apskaitininkas – kasininkas (ė)

Vieta
Panevėžys

Įmonė
Skolų išieškojimo įmonė

Darbo aprašymas
Įmonės kasos buhalterinės apskaitos tvarkymas,
finansinių ataskaitų, balanso rengimas.

Reikalavimai
Aukštasis ekonominis, finansinis ar buhalterinis išsilavinimas
3 metai buhalterinio darbo patirtis
Buhalteriją reglamentujančių LR įstatymų išmanymas
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
Atsakingumas, sąžiningumas

Įmonė siūlo
Geras darbo sąlygas

Patrauklų atlyginimą

Kita informacija
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką su nuoroda „Apskaitininkas – kasininkas“siųsti el.paštu: waw@waw.lt arba faksu:8-XX XXXXXX. Tel. pasiteirauti: 8-XX XXXXXX

Papildoma informacija

Skelbimas galioja iki: 2005 m. gruodžio 1 d.

Klientų aptarnavimo vadybininkas (-ė)

Vieta
Panevėžys

Sritis
Skolų išieškojimo įmonė

Darbo pobūdis:

Reikalavimai
– Aukštesnysis išsilavinimas
– Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office)
– Panašaus darbo patirtis 1 metai;
– L.ietuvių ir anglų kalbų žinios,
– Atsakingumas, kruopštumas, organizuotumas, sąžiningumas, savarankiškumas

Įmonė siūlo
– Karjeros perspektyvas
– Įdomų, dinamišką darbą
– Geras darbo sąlygas ir patrauklų atlyginimą.

Kita informacija
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką su nuoroda „vadybininkas“ siųsti el.paštu: waw@waw.lt arba faksu:8-XX XXXXXX. Tel. pasiteirauti: 8-XX XXXXXX

Papildoma informacija

Transporto Vadybininkas (-ė)

Vieta
Panevėžys

Įmonė
Skolų išieškojimo įmonė

Darbo pobūdis
Planuoja, organizuoja ir koordinuoja įmonės autotransporto veiklą
Reikalavimai
Spec.visurinis,aukštesnysis išsilavinimas
– Kompiuterinis raštingumas
– Vairuotojo pažymėjimas
– Komunikabilumas, aktyvumas, iniciatyvumas
– Organizacinės savybės
– Panašaus darbo patirtis 1 metai
Pasiūlymai
– Geros darbo sąlygos,patrauklus atlyginimas
– Tobulėjimo galimybės

Kita informacija
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką su nuoroda „Transportas“ siųsti el.paštu: waw@waw.lt arba faksu:8-XX XXXXXX. Tel. pasiteirauti: 8-XX XXXXXX

Papildoma informacija
Skelbimas galioja iki 2005 gruodžio 1d.

Kompiuterinių tinklų administravimo technikas (-ė)

Vieta
Panevėžys

Įmonė
Informacinių technologijų(IT)

Darbo pobūdis
— operacinių sistemų, tarnybinių stočių administravimas ir priežiūra.

– Reikalavimai
– Patirtis prižiūrint operacinės sistemas;
– Patirtis prižiūrint pašto, DNS, Web servisus;
– Tinklo technologijų išmanymas;
– Geri bendravimo ir darbo komandoje įgūdžiai;
– Atsakomybė ir patikimumas;
– Savarankiškumas ir iniciatyvumas;
-Panašaus darbo patirtis 1 metai.

Privalumai
– Aukštesnysis išsilavinimas informacinių technologijų srityje.

Įmonė siūlo
– Geros darbo sąlygos;
– Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybės;
– Atlyginimas pagal kvalifikacijos lygį.

Kita informacija
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką su nuoroda „Technikas“siųsti el.paštu: waw@waw.lt arba faksu:8-XX XXXXXX. Tel. pasiteirauti: 8-XX XXXXXX

Papildoma informacija
Skelbimas galioja iki 2005 gruodžio 1d.

Juristas (-ė)

Vieta
Panevėžys

Įmonė
Skolų išieškojimo įmonė

Darbo pobūdis
Teikia teisinę informaciją, atlieka verslo įmonės veiklos teisinį reguliavimą, teisinį auditą. rengia teisinių ginčų dokumentus ir išvadas.
Reikalavimai
Aukštasis teisinis išsilavinimas
PRIVALUMAI:
Panašaus darbo patirtis 1 metai
Geras užsienio kalbos žinojimas.

Įmonė siūlo
Geras darbo perspektyvas
Profesinio tobulėjimo galimybes
Gerą darbą draugiškame kolektyve, atlyginimą atitinkantį darbo krūvį..

Kita informacija
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką su nuoroda „Juristas“siųsti el.paštu: waw@waw.lt arba faksu:8-XX XXXXXX. Tel. pasiteirauti: 8-XX XXXXXX

Papildoma informacija
Skelbimas galioja iki 2005 gruodžio 1d.5.2. Paieškos šaltiniai
27. lentelė
Pareigybė/darbo vieta Vidiniai šaltiniai Išoriniai šaltiniai Pasirinkimo pagrindimas
1.Direktorius – Reklama respublikinėje spaudoje; konsultacinės paieškos ir atrankos kompanija. Įmonėje nėra
potencialaus kandidato
2. Apskaitininkas-kasininkas – Reklama miesto spaudoje; konsultacinės paieškos ir atrankos kompanija. Įmonėje nėra
potencialaus kandidato
3. Skolų prevencijos ir išieškojimo grupės vadovas – Reklama respublikinėje spaudoje; konsultacinės paieškos ir atrankos kompanija. Įmonėje nėra
potencialaus kandidato
4. Skolų prognozavimo ir reklamos vadybininkas – Reklama mieto spaudoje; darbo birža; internetinės svetainės Įmonėje nėra kandidatų
5.Kompiuterinių tinklų administravimo technikas – Reklama mieto spaudoje; darbo birža; internetinės svetainės Įmonėje nėra kandidatų
6.Juristas – Reklama respublikinėje spaudoje; konsultacinės paieškos ir atrankos kompanija Įmonėje nėra kandidatų
7.Klientų aptarnavimo vadybininkas Kanditatu parinkimas iš savų darbuotojų – Reklama mieto spaudoje; darbo birža; internetinės svetainės Darbuotojas gali kelti kvalifikaciją ir užimti šias pareigas.
8.Transporto vadybininkas Kanditatu parinkimas iš savų darbuotojų – Reklama mieto spaudoje; darbo birža; internetinės svetainės Vairuotojas gali kelti kvalifikaciją ir užimti šias pareigas5.3. Reikalaujami dokumentai
1.Kandidato anketa.
2.Gyvenimo aprašymas.
3.Motyvacinis laiškas.
4.Mokslo baigimo pažymėjimas.
5.Socialinio draudimo pažymėjimas.
6.Fotonuotraukos
7.Atsiliepimai, rekomendacijos.
8. Darbų pavyzdžiai.
9. Sveikatos pažymėjimas.

Kandidatų dokumentai 28. lentelė

Dokumentai Direktorius Apskaitininkas-kasininkas Skolų prevencijos ir išieškojimo grupės vadovas Reklalamos vadybininkas Tecnikas Juristas Klientų aptarnavimo vadybininkas Transporto vadybininkas
1.Kandidato anketa x x x x x x x x
2.Gyvenimo aprašymas x x x x x x x x
3.Motyvacinis laiškas x – x – – x – –
4.Mokymosi pažymėjimas x x x x x x x x
5.Rekomendacijos x x x x – x – –
6.Soc. draudimo pažymėjimas x x x x x x x x
7.Fotonuotraukos x x x x x x x x
8.Darbo pavyzdžiai – – – x – – – –
9.Sveikatos pažymėjimas x x x x x x x x5.4. Personalo atranka
Kandidatų atrankos procedūra 29. lentelė
Pareigybė/
darbo vieta Atrankos procedūra Pasirinkimo pagrindimas
Direktorius Preliminarus interviu Dokumentų vertinimas. Asmeninis pokalbis Asmenybės testai: emocinis, komandinio suderinamumo, motyvacijos struktūros, nuostatų ir vertybių. Asmenybės testai – įvertinami tokie kandidato asmenybės pagrindiniai aspektai, kaip intravertiškumas, stabilumas, motyvacija.
Apskaitininkas-kasininkas

Dokumentų vertinimas
Pažintiniai (protinių sugebėjimų) testai: loginio mąstymo, aritmetinio mąstymo. Asmeninis pokalbis. IQ testai skirti ne kuriai nors konkrečiai savybei, o bendriesiems intelekto gebėjimams patikrinti.
Skolų prevencijos ir išieškojimo grupės vadovas

Asmenybės testai: emocinis, komandinio suderinamumo, motyvacijos struktūros, nuostatų ir vertybių. Dokumentų vertinimas. Asmeninis pokalbis.
Asmenybės testai. emocinio intelekto, atskirų asmenybės savybių, elgsenos, bendravimo stiliaus

Asmenybės testai -įvertinami tokie kandidato asmenybės pagrindiniai aspektai, kaip intravertiškumas, stabilumas.pagrindiniai.aspektai, kaip intravertiškumas, stabilumas.
Skolų prognozavimo ir reklamos vadybininkas Dokumentų vertinimas
Asmeninis pokalbis
Pažintiniai (protinių sugebėjimų) testai: loginio mąstymo. Asmenybės testai -įvertinami tokie kandidato asmenybės pagrindiniai aspektai, kaip intravertiškumas, stabilumas.
Kompiuterinių tinklų administra-vimo technikas Dokumentų vertinimas
Asmeninis pokalbis. Asmenybės testai -įvertinami tokie kandidato asmenybės pagrindiniai aspektai, kaip intravertiškumas, stabilumas.
Juristas Dokumentų vertinimas. Asmeninis pokalbis. Asmenybės testai; emocinio intelekto; atskirų asmenybės savybių, elgsenos, bendravimo stiliaus.
Asmeninis pokalbis Asmenybės testai -įvertinami tokie kandidato asmenybės pagrindiniai aspektai, kaip intravertiškumas, stabilumas.
Klientų aptarnavimo vadybininkas Dokumentų vertinimas.Asmeninis pokalbis. Asmenybės testai; emocinio intelekto; atskirų asmenybės savybių, elgsenos, bendravimo stiliaus.

Asmenybės testai -įvertinami tokie kandidato asmenybės pagrindiniai aspektai, kaip intravertiškumas, stabilumas.
Transporto vadybininkas Preliminarus interviu..Asmeninis pokalbis.

Asmenybės testai -įvertinami tokie kandidato asmenybės pagrindiniai aspektai, kaip intravertiškumas, stabilumas.IŠVADOS
Apibūdinau Skolų išieškojimo įmonės 8 darbuotojus. Išanalizavau jų pavaldumą, atsakomybę, darbo sąlygas. Įvertinau kiekvieną darbo vietą pagal balus bei pagal suskaičiuotus tuos balus apskaičiavau atlyginimą. .
Remiantis darbo vietų įvertinimu, sukuriama racionali ir sisteminė darbų struktūra. Vieningos darbo apmokėjimo sistemos kūrimą, darbo vietų įvertinimas įgauna svarbą, tai leidžia nustatyti kiekvienos darbo vietos vertę.

Mano sukurtoje įmonėje labai vertinami jauni, gabūs specialistai, sudaromos sąlygos jiems plėsti savo akiratį. Taip pat be abejo vertinama ir patirtis. valdžia atsižvelgdama į darbuotojų pageidavimus siunčia juos į tobulinimosi kursus, seminarus.

Naudota literatūra

1.A.Sakalas, V. Šilingienė, Personalo valdymas , -Kaunas: Technologija, 2000;
2.A.Sakalas, Personalo vadyba, Mokomoji knyga. – Kaunas :Technologija, 2001.
3.Stoner James A. F. Vadyba. Kaunas. Poligrafija ir informatika. 2000
4.http://www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/418
5.http://verslas,banga.lt
6.http://profesijosvadovas2004
7.Darbų ir pareigybių vertinimo metodika, Darbo i

Leave a Comment