organizacijos vidines aplinko itakos analize

TURINYS
TURINYS 2
ĮVADAS 3
1. ORGANIZACIJA 4
1.1. Organizacijos sąvokos, tikslai ir elementai 4
1.2. Organizacijos charakteristikos 7
2. ORGANIZACIJOS VIDINĖ APLINKA 9
2.1. Apie tarptautinį kelionių organizatorių „Tez Tour“ 10
2.2. Organizacijos vidinės aplinkos sudedamieji veiksniai 10
TIKSLAI 11
Uždaviniai 13
Struktūra 15
Technologija 16
Žmonės 17
IŠVADOS 20
DIAGRAMA 21
LITERATŪRA 22ĮVADAS
Europa išlieka didžiausia atvykstančio ir išvykstančio turizmo rinka, į kurią atvyksta ir iš kurios išvyksta per 50% visų pasaulio turistų. Turizmo sektorius yra pelningas ir svariai prisidedantis prie Europos BVP. Turizmo organizatoriai ir agentūros siekia teikti išskirtinį dėmesį klientui, pateikti aukščiausią turizmo paslaugų kokybę, būti operatyvios ir lanksčios, profesionalūs gidai, patyrę, paslaugūs ir kultūringi vairuotojai – saugios ir malonios kelionės garantas.
Turizmo pasiūla apima individualiai organizuojamas keliones, pa askutinės minutės pasiūlymus, specialias keliones ir studentiškus tarifus. Keliaujantiems į naująsias valstybes nares pravertė ES vartotojų gynimo sistema, tarp to ir sveikatos priežiūra, nuolat gausėjanti paslaugų pasiūla bei pagerėjusi klientų aptarnavimo kultūra.
Joks žmogus, kad ir kokia iškili asmenybė jis bebūtų, negali gyventi ir veikti visiškai izoliuotai, savarankiškai. Netgi grupė, komanda negali gyvuoti nepriklausydama nuo kitų grupių, bendruomenės visuomenės. Grupės (komandos) jungiasi į organizacijas (susivienijimus). Žmonėms joje būtina organizuotis ir bendrai veikti. Vadinasi, organizacija – tai visuomenės ląstelė su fiksuotais tikslais, veikla, erdve ir žm monėmis (veikėjais). Ji egzistuoja tarsi tarp “dviejų ugnių”: nuolat kyla prieštaravimų su makroaplinka – su ją pačią sudarančiais padaliniais bei individais. Apskritai gamtoje, o juo labiau visuomenėje, kiekvienas reiškinys ar darinys gali egzistuoti tiek, kiek jis yra naudingas (bent jau nekenkiantis), ti

ikslingas, pozityvus. Žmonės vertina organizaciją kaip priemonę, padedančią jiems pasiekti savo tikslų, o organizacijoms reikalingi žmonės, kad jos galėtų realizuoti savo organizacinius tikslus. Organizacijos tarpusavio interesai nusakomi teiginiu : “Organizacijoms reikalingi žmonės, o žmonėms reikalingos organizacijos”. Organizacijos veiklai įtakos turi vidinės sąlygos. Organizacijos vidinę aplinką sudaro vidiniai kintamieji, garantuojantys sistemos funkcionavimą ir tikslų įgyvendinimą. Pagrindiniai operacijų sistemų vidinės aplinkos kintamieji, kurie turėtų buti nuolatinio organizacijos vadovų dėmesio centre yra šie: tikslai, užduotys, technologija, žmonės, organizacijos kultūra, struktūra.
Tarptautinis kelionių organizatorius „TEZ TOUR“ sėkmingai dirbantis nuo 1995 m., o nuo 2003 metų pabaigos siūlo savo paslaugas ir Lietuvos žmonėms. Sukaupta daugiametė kompa- nijos patirtis leidžia pateikti Lietuvos turizmo rinkai kokybišką ir įdomų produktą.
Šiame darbe aš nagrinėsiu kelionių organizavimo įmonę – „TEZ TOUR“. Bandysiu padaryti šios įm monės vidinės aplinkos įtakos analizę.

Darbo objektas: Kelionių organizavimo įmonės vidinė aplinka.
Darbo tikslas: Atskleisti kokią įtaką daro vidinė aplinka organizacijai.
Darbo uždaviniai:
1. Supažindinti su organizacijos sąvoka.
2. Išsiaiškinti, kas sudaro vidinę aplinką.
3. Kaip ji susijusi su organizacija.

Darbo metodai: mokslinės literatūros apžvalga ir analizė.1. ORGANIZACIJA
1.1. Organizacijos sąvokos, tikslai ir elementai
organizacijas (tai įvairios paskirties įmonės, visuomenės organizacijos, fondai ir kt,). Bėgant laikui organizacijos sąvokos reikšmė nuolat keitėsi. Iš daugelio apibrėžimų galima paminėti šiuos:
Organizacija – kieno nors sandara, struktūra, sistema.
Organizacija – žmonių kolektyvas, susidaręs ar sudarytas tam tikrai veiklai ar darbui, dažnai tu

urintis atskirą turtą ir valdymo organus.
Organizacija – grupė žmonių, kurie sąmoningai derina savo veiklą, siekdami bendro tikslo ar tikslų.
Organizacijos turi bendrų bruožų, kurie padeda suprasti, kodėl jas reikia valdyti.
1. Kiekviena organizacija turi savitų savybių, kurių neturi nė vienas jos narys. Pirmiausia – tai organizacijos tikslai, kurie neišplaukia iš atskirų jos narių tikslų ar poreikių.
2. Organizacijos disponuoja ištekliais ir juos transformuoja.
3. Organizacija turi tarpusavio ryšių su išorės aplinka (vartotojais, konkurentais ir pan.).
4. Paskirsto darbus, juos suskaidydama į specializuotus komponentus.
5. Kiekviena organizacija turi padalinius – skyrius ar tarnybas. Šios struktūros skirtos horizontaliam darbų paskirstymui realizuoti ir tarpiniams tikslams pasiekti. Padalinių veikla sąmoningai nukreipiama siekti visai organizacijai aktualių tikslų.
6. Darbų paskirstymas reikalauja tinkamo jų koordinavimo. Todėl darbus būtina dar ir vertikaliai paskirstyti. Žmonių darbo koordinavimas sudaro vadybos esmę. Organizacija savo tikslus įgyvendins tik tada, kai jie bus suderinti vertikaliuoju darbų paskirstymu. Todėl vadyba organizacijai labai reikšminga.

Formuojant organizacijos sampratą dažniausiai nurodoma, kad:
o Ją sudaro nors du žmonės.
o Organizacijos nariai sąmoningai drauge dirba bendram tikslui pasiekti.
o Ji turi bent vieną visiems jos nariams svarbų tikslą.
o Jos veikla reglamentuota teisės aktais.

Pagrindiniai organizacijos elementai pateikti 1.1 pav.

1.1 pav. Organizacijos elementai

Organizacijos gali būti formalios ir neformalios.
Formalios organizacijos suformuojamos laikantis įstatymų bei nustatytų procedūrų.
Neformalios organizacijos susikuria spontaniškai ir yra beveik visose formaliose organizacijose. Neformali organizacija bendro tikslo gali neturėti, tačiau jos ve

eikla gali duoti rezultatų, kurie patenkina visus jos narius (autobuso keleiviai). Neformalios organizacijos veikia beveik visose didesnėse įmonėse. Tai žmonių grupės, susibūrusios spontaniškai, pakankamai reguliariai bendraujančios ir turinčios neformalų lyderį. Jų poveikis įmonių veiklai dažnai būna žymus.
Kiekvienai organizacijai yra svarbu pasirinkti veiklos tikslą ir būdą. Yra reikalaujama aiškių ir pagrįstų tikslų. Kiekviena organizacija privalo nuolat kruopščiai peržiūrėti tikslus, kad neatsiliktų nuo visuomeninių bei pramoninių , pasirinkimo galimybių. Tai sunkus ir svarbus procesas, nes veikia įvairūs veiksniai:
o gyvenimo kokybės pokyčiai;
o sparti technologijos sparta;
o finansiniai ir ekonominiai sukrėtimai;
o plintantis nedarbas;
o didėjanti prievarta visuomenėje;
o talentų, profesionalų išvykimas į užsienį ir t.t.
Šie pokyčiai veikia daugelį organizacijų ir beveik visus jų darbuotojus. Kiekviena organizacija yra kaip individualybė, vienintelė, tai ir jos veiklos tikslai turi būti individualūs. Organizacijos turi būtinai išsiaiškinti, apibrėžti galimybes, jas plėtoti, naudotis šansais, atsakyti už savo ateitį. Tikslų iškėlimas padeda organizacijos žmonėms lengviau spręsti, kas jiems yra priimtina ir naudingiausia. Tikslai turi būti aiškūs, dideli nors ir sunkiai, bet įgyvendinami, susieti laiko atžvilgiu, numatoma, kaip tai padaryti ir per kokį laiką. Organizacija turėdama aiškius, numatytus tikslus gali pradėti jų įgyvendinimą.

Uždaroji sistema organizaciją nagrinėja kaip modelį, turintį įėjimus, procesus ir išėjimus (1 pav.). Įėjimai (ištekliai) gali būti žmonės, mašinos,įrengimai, finansai ir t.t., galintys patekti į bet kurią organizacinę sistemą. Šis modelis teoriškai tinka vi

isoms organizacijoms, tiek valsty.binėms, tiek privačioms, siekiančioms pelno ar nesiekiančioms. Išėjimai (rezultatai) gali būti galutinė produkcija (paslaugos, pardavimai, pelnas ir t.t.).
Procesas – tai operacijų seka, kada vyksta prekės ar paslaugos pridėtinės vertės augimas.

Bet kurios komercinės organizacijos išėjimai, įėjimai ir procesai parodyti 2 paveiksle. Įmonės galutinė produkcija (paslaugos, prekės) po jų prdavimo virsta pinigais. Išėjimo pinigai gali būti susiję su įėjimo pinigais, pvz., pelnas vėl investuojamas į gamybą. Įėjimai, išėjimai ir gryžtamasis ryšys suteikia mums galimybę kontroliuoti procesą. Juo aukštesnio lygio vadovas, tuo didesnės jo kontrolės galimybės.

Uždaroji sistema suteikia mums aiškų ir ryškų vaizdą apie organizaciją kaip gamybinę sistemą, parodo ir turimų išteklių naudojimo laipsnį. Valdymas iš esmės turėtų nagrinėti išteklių panaudojimą kaip pagrindinę sąvoką.

Žmonės Galutinė produkcija/paslaugos
Medžiagos Pardavimai
Mašinos Prekių apyvarta
Įrengimai Pelnas

Gryžtamasis ryšys

2 pav. ORGANIZACIJA KAIP UŽDAROJI SISTEMA1.2. Organizacijos charakteristikos
Visos organizacijos skiriasi viena nuo kitos įvairiausiais aspektais (funkcijomis, valdymo metodais ir principais, operacijų bei procedūrų sudėtingumu ir t.t.). Tačiau jos turi ir bendrąsias charakteristikas, būdingas visoms organizacijoms 1.2 pav.

1.2 pav. Bendroji organizacijos charakteristika

• Ištekliai. Kiekviena organizacija siekia gauti kuo daugiau išteklių, kuriuos ji galėtų panaudoti siekiant taktinių bei strateginių tikslų. Pagrindiniai ištekliai yra žmonės (darbo ištekliai), finansai, technologija, informacija ir kt.
• Darbo pasidalijimas. Darbas organizacijoje pasidalinamas vertikaliai – tarp vadovų ir pavaldinių, bei horizontaliai – tarp vykdytojų (padalinių ar asmenų).
• Organizavimas. Organizacinių vienetų ir konkrečių pareigybių kūrimas su konkrečiomis funkcijomis, įgaliojimais, atsakomybe.
• Valdymo būtinumas. Norint pasiekti nustatytų organizacijos tikslų riekia valdyti jos padalinius ir kolektyvą. Būtiniausia organizacijos ypatybė yra jos valdymas. Pats valdymo procesas ir valdymo sistema yra tiek sudėtinga, kiek sudėtinga yra organizacija. Tačiau visais atvejais valdymo procesas turi vienodą veiksmų seką.
Organizacijai egzistuoti visų pirma yra būtinas veiklos tikslas. Siekdami tikslo, organizacijos nariai būtinai turi derinti veiksmus ir pastangas. Bet kokios organizacijos tikslas yra turėti atitinkamų išteklių. Svarbiausi ištekliai yra žmoniškieji; po to – apyvartinės lėšos, technologijos, informacija energija ir t.t.
• Vidinių sąlygų ir išorinės aplinkos įtaka organizacijai. Kiekviena norinti sėkmingai gyvuoti organizacija turi visų svarbiausia pažinti savo aplinką ir daryti jai įtaką. Tačiau įtaka daroma ne tik organizacijai, bet ir joje dirbantiems žmonėms. Kiekvieno žmogaus elgesys priklauso nuo aplinkybių, todėl aplinka jo elgesiui daro didesnį poveikį už asmens savybes. Todėl nepakanka surinkti žmonių su darbui reikalingais bruožais, dar reikia ir sudaryti aplinką, kuri šiuos bruožus palaikytų ir stiprintų. Juos supanti aplinka gali būti vidinė ir išorinė. Vidinė aplinka labiau lemia tai, kas vyksta organizacijos vidaus gyvenime, o išorinė – tai, kas už organizacijos ribų.
• Kuo daugiau darbuotojų, tuo smulkiau darbai yra paskirstomi. Darbų paskirstymas užtikrina aukštesnį darbo našumą, nes darbai supaprastėja, per trumpesnį laiką įgyjami darbo įgūdžiai, sudaromos prielaidos specializuotiems įrengimams panaudoti. Toks darbų paskirstymas vadinamas horizontaliuoju darbo paskirstymu.
• Vertikaliuoju paskirstymu darbų koordinavimas atskiriamas nuo pačių darbų.2. ORGANIZACIJOS VIDINĖ APLINKA
Vidinę verslo aplinką lemia firmos vidiniai veiksniai, kuriuos pasirenka jos vadovai ir darbuotojai.

Vidinė įmonės aplinka2.1. Apie tarptautinį kelionių organizatorių „Tez Tour“
Nuo pat savo veiklos pradžios, kelionių organizatoriaus „TEZ TOUR“ specializacija yra – kelionės į Turkiją, Tailandą ir Egiptą, nes būtent šis kriterijus yra tikra siūlomo produkto kokybės garantija.
„TEZ TOUR“ savo kelionių pardavimo partneriams nuolat organizuoja pažintinius turus, kurių metu sudaromos galimybės išsamiau susipažinti su organizatoriaus siūlomu produktu.

Ši kompanija organizuoja keliones į šešias šalis: Turkiją, Egiptą, Ispaniją, Tailandą, Dominikos Respubliką ir Kubą. Visose šiose šalyse „TEZ TOUR“ turi savo atstovybes, gidus ir autobusus bei tiesiogiai dirba su viešbučių tinklais. Tai, pasak šios įmonės vadovų, užtikrina ko¬kybę.

Šiame darbe aš pateiksiu tarptautinio kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ vidinės aplinkos įtakos analizę. Kokią įtaką šios organizacijos veiklai turi vidinė aplinka: tikslai, struktūra, uždaviniai, technologija ir žmonės.2.2. Organizacijos vidinės aplinkos sudedamieji veiksniai
Veiklos sėkmė priklauso nuo organizacijos tikslų, nuo racionaliai koordinuojamų ir vykdomų užduočių, nuo dirbančių žmonių, nuo to, ar jie skatinami dirbti; nuo organizacijos kultūros, technologijos, optimaliai parinktos struktūros – t.y. nuo vidinės organizacijos aplinkos.
Taigi organizacijos vidinę aplinką apibūdina šie veiksniai: tikslai, užduotys, technologija, žmonės, organizacijos kultūra, struktūra.TIKSLAI
Organizacija yra priemonė tikslams pasiekti. Sunku įsivaizduoti organizaciją, neturinčią savo tikslų. Tačiau daugelis mūsų įmonių neturi savo tikslų, nes jos inertiškai siekia anksčiau kažkieno sumanytų tikslų, nemanydamos nieko keisti ir paimti likimo į savas rankas. Organizacijų, nesileidžiančių būti formuojamos aplinkos, tikslus vadovybė nurodo planavimo metu ir jų esmę išdėsto darbuotojams. Kai tikslai aiškiai apibrėžti, jų siekdama žmonių grupė gali racionaliai koncentruoti savo fizines ir intelektualiąsias jėgas. Tikslai yra skirtingi. Kuo didesnė organizacija tuo daugiau ir įvairesnių tikslų ji siekia. Įmonės tikslas yra susijęs ir su įmonės misija.
Įmonės misija yra visos organizacijos veiklos loginis pagrindas, rodantis jos egzistavimo prasmę. Misija apibūdina įmonės veiklos paskirtį, jos plėtros perspektyvas, akcentuoja stipriausias savybes, skirtumus, palyginti su konkurentais. Ji sutelkia dėmesį į vartotoją, o ne į produktus ar aptarnavimą. Gamybinės įmonės misija nustatoma remiantis pirkėjų interesais ir poreikiais, kuriuos tenkina šis verslas. Misija išreiškiama paprasta formuluote, paprastu palyginimu ar šūkiu. Pavyzdžiui:
„Tez Tour“ : Keliaudami ir ilsėdamiesi su mumis, nepriklausomai nuo viešbučio kategorijos, galite būti tikri – Jūs būsite labiausiai laukiami kelionių organizatoriaus „TEZ TOUR“ svečiai.!!! Mes stengiamės, kad Jūsų poilsis būtų nepamirštamas.!!!

Tikslai yra norimi, užsibrėžti, geidžiami, kuriuos bendru darbu, sutelktomis pastangomis stengiasi įgyvendinti organizacija savo veikloje. Visi tikslai rengiami, ištyrus esamą padėtį organizacijoje, konkurentus, rinką, pasiūlos ir paklausos joje bei kitus klausimus. Visi tikslai, planai iš anksto paskelbiami organizacijos nariams. Įvairių lygių vadovams šie gali būti skirtingi. Vienus tikslus turi aukščiausiojo lygio vadovai. Jų pagrindinis tikslas – perspektyva, ateitis,galimybė konkuruoti kaimynus ir pan. Žemesnio rango vadovai sprendžia smulkesnius klausimus, pvz.: įmonės, įstaigo, organizacijos vadovas, generalinis direktorius – kas bus po 10 – 25 metų ir pan., o darbuotojus domina ši diena.

Remiantis misija apibrėžiami įmonės tikslai. Tikslai – tai įmonės veiklos orientyras ir vertinimo kriterijus. Jiems pasiekti nukreipiama visa įmonės veikla.
Apibrėžiant tiklus reikėtų vadovautis šiais principais:
1. Tikslai turi būti konkretūs, aiškūs ir suvokiami.
2. Tikslai turi būti susiję su rezultatu, o ne su vykdoma veikla.
3. Turi būti nustatytas laiko tarpas tikslui pasiekti.
4. Tikslai turi būti suderinti.
5. Tikslai turi būti pasiekiami.
Tikslai būna įvairūs, todėl jie suskirstomi į tam tikras grupes, pvz:
• Pagal laikotarpį, kuriam nustatomi – ilgalaikiai ar trumpalaikiai.
• Pagal turinį – ekonominiai ie socialiniai.
Socialiniai tikslai turi padėti teisingai atlyginti darbuotojams už jų darbą, garantuoti geras ir saugias darbo sąlygas, suinteresuoti darbuotojus pelno didinimu, suteikti jiems teisę į pelno dalį, įtraukti darbuotojus į įmonės valdymą.
Ekonominiai tikslai – tai pelno didinimas , pardavimų apimties didinimas, optimalios gamybos apimties nustatymas, kaštų mažinimas, dividendų didinimas ir kt.
Tarp socialinių ir ekonominių tikslų yra tam tikras prieštaravimas, nes lėšos, skirtos socialiniams reikalams, didina gamybos išlaidas, todėl gamybinėse įmonėse prioritetas parastai teikiamas ekonominiams tikslams. Tačiau ignoruojant socialinius tikslus, blogėja ekonominiai įmonės rezultatai, nes nepatenkinti darbuotojai prasčiausiai dirba. Vadovai, kurie supranta darbuotojų motyvavimo reikšmę, neužmiršta ir socialinių tikslų.

Tarptautinio kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ misija – vystyti turizmą, siūlant klientams tokias turistines paslaugas, kurios atitinka aukštas, profesionalias ir etiškas verslo normas.
Turizmo paslaugas teikiančios organizacijos „Tez Tour“ pagrindiniai tikslai yra:
 suteikti galimybę pasirinkti atostogas, atitinkančias klientų poreikius ir biudžetą.
 padėti susiorentuoti daugybėje pasiūlymų.
. plėsti savo veiklą šioje srityje ir tobulėti.
 skatinti turizmą.
 turizmo infrastruktūros plėtra.
 turizmo verslo skatinimas.

UAB „Tez Tour‘ rūpinasi savo klientais ir suteikia galimybę pasirinkti atostogas atitinkančias jų poreikius ir biudžetą. Ji puikiai žino, kad ne visi žmonės gali leisti savo atostogas egzotiškose šalyse, todėl mažindama kainas ir teikdama nuolaidas, suteikia galimybę atostogauti visiems, kuriems tai nelabai leidžia atlyginimai.

Taip pat siekiama padėti klientams susiorientuoti tarp daugybės pasiūlymų, išsirinkti kelionę atitinkančią poreikius, galimybes. Supažindinti su visomis skrydžio, kelionės taisyklėmis, reikalingų dokumentų turėjimu.

”Tez Tour“ siekia plėsti savo veiklą turizmo paslaugų tiekime, kelionių organizavimo srityje ir tobulintis, būti tarp lyderių. Bando ieškoti naujų, įdomių, egzotiškų kelionių maršrutų, kad klientams būtų ką išbandyti. Sudominti žmones naujomis ir puikiomis kelionėmis. Ieško naujų turizmą skatinančių veiksnių. Viena svarbiausių turizmo plėtotės sąlygų – turizmo informacijos sklaidos didinimas tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu. Sprendžiant šį klausimą ypač svarbus turizmo informacinių centrų vaidmuo. Skatinant turizmo plėtotę, būtina teikti investicinę paramą perspektyvioms turizmo verslu užsiimančioms įmonėm.

Tarptautinis kelionių organizatorius „Tez Tour“ siekia įgyvendinti visus savo užsibrėžtus tikslus. Jiems pasiekti yra nukreipiama visa įmonės veikla. „Tez Tour“ dirba kompetetingi, sumanūs ir motyvuoti žmonės darbuotojai, todėl organizuojai nėra sunku pasiekti be sunkumų užsibrėžtus tikslus ir klestėti. Toks visų motyvuotumas yra organizacijos klestėjimo elementas.Uždaviniai
Organizacijos tikslus konkretizuoja užduotys. Užduotis – tai darbas, kurį reikia atlikti numatytu laiku ir nustatytu būdu. Siekiant efektyviai dirbti organizacijoje svarbu ne tik optimalus darbo pasidalijimas, bet ir užduočių paskirstymas, laikomas dar viena tikslesne darbų pasidalijimo forma.
Dažniausiai užduotys skirstomos į tris kategorijas:
1. darbo su žmonėmis,
2. darbo su objektais (įrenginiais, medžiagomis),
3. darbo su informacija.
Tarptautinis kelionių organizatorius „Tez Tour“ teikia turizmo, kelionių organizavimo paslaugas po įvairias egzotiškas šalis ir ne tik. Atsižvelgdama į klientų poreikius, galimybes ir net didžiausias užgaidas rūpinasi ir teikia paslaugas atitinkančias klientų reikalavimus. Pagrindiniai uždaviniai:
 organizuoti įvairias keliones po pasaulio šalis prieinamomis kainomis;
 teikti kokybiškas paslaugas atitinkančias klientų poreikius;
 rūpintis savo klientų saugumu, saugiomis ir patogiomis kelionėmis;
 teikti patrauklius pasiūlymus, suprantamai paaiškinti apie visą kelionę ir reikiamus dokumentus;
 teikti nuolaidas kelionėms;
 klientams pateikti pačią naujausią informaciją apie keliones, jų pobūdį, trukmę ir pan.;
 pasirūpinti pačiomis naujausiomis ir geriausiomis informacijos perdavimo priemonėmis, kad informacija kokybiškai ir laiku pasiektų klientus.
Dauguma „Tez Tour“ klientų į juos kreipiasi, nes čia teikiamos kokybiškos paslaugos atitinkančios net išrankiausių klientų. Organizuodama keliones organizacija pasirūpina klientų saugumu kelionės metu. Naujos ir kokybiškos technikos pagalba turistai pervežami į kitas šalis saugiai, jie nejaučia diskomforto. Taip pat yra padeda klientams pasirūpinti gyvenamąją vieta, viešbučių numerių rezervavimu. Viešbutį galima pasirinkti pagal vietą, kambarių būklę ir įrengimą, paslaugų kiekį, aptarnaujančio personalo lygį bei kita.

„Tez Tour“ taip pat suteikia daug nuolaidų naujiems bei seniems savo klientams. Štai keletas iš jų:

Nuolaidos jaunimui iki 5 %
Tai jaunimui nuo 19 iki 26 metų taikoma 5% nuolaida nuo kainyno kainų ir 2% nuolaida nuo specialiųjų pasiūlymų.

Nuolaidos senjorams iki 5 %
Keliautojams nuo 60 metų taikoma 5% nuolaida nuo kainyno kainų ir 2% nuolaida nuo specialiųjų pasiūlymų.

Pastovaus kliento nuolaida iki 3%
Jei į kelionę su „Tez Tour“ vykstama i lietuvos nebe pirmą kartą, gaunama 3% nuolaida.

Ypatingos nuolaidos grupėms iki 60%
20% nuolaida 6-ajam keliautojui, užsisakant kelionę 6 asmenų grupei.
30% nuolaida 8-ajam keliautojui, užsisakant kelionę 8 asmenų grupei.
40% nuolaida 10-ajam keliautojui, užsisakant kelionę 10 asmenų grupei.
60% nuolaida 15-ajam keliautojui, užsisakant kelionę 15 asmenų grupei.

Nuolaida jaunavedžiams 10%
Visiems jaunavedžims siūloma pasinaudoti 10% nuolaida.

Pirmos minutės pasiūlymas iki 22%
Kelionių organizatorius skelbia tokius pasiūlymus, kai lieka kelios dienos iki skrydžio ir galima pigiau užsisakyti vieną iš likusių vietų lektuve arba viešbučiuose.
Tarptautinis kelionių organizatorius „Tez Tour“ daro viską, kad kelionės atitiktų klientų poreikius. Uždaviniai yra atliekami laiku ir nustatytu būdu, padalijami tarp organizacijos darbuotojų. Darbo paskirstymas, geras ryšys tarp darbuotojų ir vadovų duoda daug naudos, pelno jos veiklumui ir paslaugų tiekimo kokybei.
Kitaip užduotis tai – kaip surasti geriausią kelią tikslo link. Uždavinys – tai kai ko apribojimai siekiant tikslo. Svarbiausi uždaviniai: ekonominis, psichofiziologinis, socialinis, teisinis

Ekonominis uždavinys. Tikslas reiškia norą minimaliomis išlaidomis gauti maksimalų pelną.

Psichofiziologinis uždavinys. Darbas turi ne nualinti žmogų, o užtikrinti sveikatos ir darbingumo
išsaugojimą. Dėl to nustatomi įvairūs normatyvai. Pavyzdžiui, leistinas dulkėtumas, leistinas aerozolio kiekis ir panašiai.

Socialinis uždavinys. Harmoningas asmenybės vystymasis. Turi būti sudarytos sąlygos žmogui tobulėti. Dėl to kai kurios organizacijos siunčia savo darbuotojus mokytis, atostogaut.i ir t.t.

Teisinis uždavinys. Tai teisinių, moralinių normų prisilaikymas ir neperžengimas nerašytų visuomenės įstatymų.
„Tez Tour“ organizacijoje visi šie 4 svarbiausi uždaviniai (ekonominis, socialinis, psichologinis ir teisinis) yra nukreipti i bendrų ir svarbiausių tikslų siekimą. Tai turi didelės įtakos gerai organizacijos veiklai ir tolimesnei plėtrai.Struktūra
Organizacijos struktūra yra atskirų padalinių tarpusavio ryšys, priklausomybė, padalinių skaičius ir kt. Struktūra apibūdina oficialius žmonių santykius organizacijoje. Kad darbuotojų veikla būtų efektyvi, jie turi būti susieti tam tikrais ryšiais.
Organizacijos struktūra – tai pareigų, teisių bei atsakomybės pasiskirstymas ir ryšiai tarp joje dirbančių žmonių ir padalinių. Savo ruožtu ir įmonė daro įtaką ją supančiai aplinkai.
Su organizacijos struktūros tamprumu susietos 2 darbų rūšys. Pirmoji – darbų pasidalijimas specializacijoje. Antroji – kontrolė. Kad organizacijos išvengtų klaidų būtina nuolat savo veiklą kontroliuoti, turint tikslą atrasti geresnius, efektyvesnius sprendimus ir apsaugoti nuo bankroto. Darbo pasidalijimas negali būti atsitiktinis. Šis darbas labai atsakingas, reikalauja specialaus pasiruošimo ir praktinės patirties. Išskiriami horizontalus ir vertikalus darbo pasidalijimai, taip pat pagal mokėjimą dirbti, išsilavinimą, darbo stažą ir pan, bei pagal specialybę.

Kontrolės sritis labai plati, priklauso nuo organizacijos struktūros, vadovų, pavaldinių skaičiaus ir kt veiksnių.

Organizacinė valdymo struktūra (OVS) – tai gamybinių bei valdymo elementų tvarkyba ir jų priklausomybės nustatymas. Ji reiškia organizacijos veiklų padalijimo, sugrupavimo bei santykių tarp vadovų ir darbuotojų koordinavimo būdą. Organizacinė valdymos struktūra yra sudaroma tam, kad būtų lengviau nukreipti visų organizacijos narių pastangomis bendrųjų tikslų linkme.

UAB „Tez Tour“ struktūra vieninga. Vidinė organizacijos aplinka priklausanti nuo pareigų, teisių bei atsakomybės pasiskirstymo, ryšių tarp joje dirbančių žmonių ir padalinių yra suderinta taip, kad visi veiksniai drauge tarnautų organizacijos naudai, plėtrai bei klientų interesų tenkinimui. Šioje organizacijoje darbuotojai yra pasiskirstę darbus pagal pobūdį. Vienas ar keli asmenys yra atsakingi už asmeninės šios organizacijos internetinės svetainės (www.teztour.lt) prižiūrėjimą ir naujausių pasiūlymų, naujienų talpinimą į ją. Su buhalterija susijusius klausimus ir problemas sprendžia kitas darbuotojų padalinys. Tarptautinio kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ yra naudojama funkcinė valdymo struktūra. Ji yra sudaroma tam, kad būtų lengviau nukreipti visų organizacijos narių pastangas bendriems tikslams pasiekti.

Funkcinės valdymo struktūros modelis:

Funkciniai padaliniai

Gamybiniai padaliniai

Funkcinis vadovas tampa atsakingas tik už atskirą, konkrečią įmonės darbo sritį ir turi teisę duoti nurodymus tik funkciniais klausimais. Tokiu būdu gamybinio padalinio vadovas gauna nurodymus iš kelių specialistų ir atsiskaito prieš kelis asmenis.Technologija
Gamybinių įmonių darbo efektyvumą didele dalimi nulemia technologija, kuri dažniausiai susijusi su mašinomis ir kita technika. Konkrečios technologijos tinkamumą nustato žmonės – technologija be žmonių nieko nereiškia. Dabar nuo mechanizavimo pereinama prie automatizavimo ir robotizavimo. Technologija tampriai susieta su užduotimis. Užduočių atlikimui reikalinga speciali technologija, t.y. užduoties atlikimo būdas, detalus aprašymas. Technikos poveikis gamybos valdymui reiškiasi pokyčiais, revoliucijomis, naujais standartais, įrengimais ir pan.
Standartizavimas padeda efektyviau organizuoti gamybą, detalių apdirbimą, remiantis jų specializavimu. Labiausiai paplitusios prietaisų gamyboje yra technikos klasifikavimo sistemos.
1. vienetinės arba smulkiaserijinės gamybos technika, kai vienu metu gaminama tik vienas ar keli vienetai.
2. masinė, stambiaserijinė – gamina daug vienodų gaminių.
Mechanizacija, automatizacija, kompiuterizacija, robotizacija iš esmės pakeičia įmonės veiklą, skatina naujų gamybos ir darbo organizavimo metodų, naujų gaminių atsiradimą.

Niekas nesiskverbia į žmogaus gyvenimą taip galingai ir sparčiai, kaip mokslas ir technika. Kiekviena šiuolaikinė prekė ar paslauga yra tam tikrų mokslo žinių panaudojimo rezultatas.

Tarptautinis kelionių organizatorius, UAB „Tez Tour“ savo turizmo paslaugų sferoje naudoja naujausias ir pažangiausias technologijas. Kadangi, technologija yra susijusi su užduotimis tai ji naudojama užduočių įvykdymui. Kiekvieną sezoną išleidiami nauji katalogai, kuriuose galinmam rasti išsamius aprašymus apie visus siūlomus skrydžius.

Dirba su aukštos kokybės rezervavimo sistemomis, kurios leidžia operatyviai rezervuoti ir gauti patvirtinimus on-line rėžime;

Turi savo įmones 14 šalių;

Operatyviniai ir tiksliai dirbančios atstovybės su moderniausia technine įranga užtikrina ilgalaikį organizacijos gyvavimą;

Gerai išvystyta ypač greita vietų lėktuvuose ir viešbučiuose rezervavimo Internetu galimybė;

Garantuoja saugius ir kokybiškus pervežimus oro ir sausumos transportu;

Organizacijoje dirba profesionalūs gidai teikiantys kokybiškas paslaugas.
Šioje organizacijoje yra gerai išvystytos technologinės sistemos, kuriomis greitai, saugiai ir kokybiškai teikiamos paslaugos. Tai dar vienas svarbus komponentas organizacijos plėtrai ir tolimesniai sėkmingai jos veiklai.Žmonės
Svarbiausia organizacijos sėkmės prielaida yra joje dirbantys žmonės, nuo kurių labiausiai priklauso, ar bus įgyvendinti užsibrėžti tikslai. Darbuotojus tikslinga skirstyti į šias kategorijas: vadovus, gamybos personalą, prekybos ir rinkodaros personalą, kitą personalą. Taip pat pateikiama informacija apie darbuotojų skaičių kiekviename padalinyje, pamainų skaičių ir trukmę,darbuotojų atlyginimus, nepinigines lengvatas, atostogas, nedarbingumo kompensavimo politiką, organizacinę įmonės schemą. Daugiausia įtakos žmogaus veiklai turi jo gebėjimai, talentas, poreikiai, lūkesčiai, vertybės ir požiūris į darbą. Vadovas turi gerai pažinti darbuotojus ir juos motyvuoti. Vadyboje žmonės vertinami pagal tris požymius:
1. Pagal asmeninį žmogaus elgesį.
2. Pagal žmonių grupės elgesį.
3. Pagal vadovo elgesį su pavaldiniais ir jo įtaką.
Žmonių elgesys – sudėtingas procesas ir apibūdinimas kaip asmeninių savybių ir aplinkos poveikio pasekmė. Čia kelios žmogaus savybės:
`1. Žmones labiausiai išskiria gabumai. Gabumais paremtas darbuotojų parinkimas. Gyvenimo aplinkybės žmogų priverčia veikti, žmogui reikalingi motyvai, kurie skatintų jį parodyti savo polinkius.
2. Polinkiai – žmogui potencialas kokioje nors veiklos srityje. Juos sudaro įgimtos savybės ir patirtis, studijos. Gali būti išskirti fiziologiniai poreikiai – maistas, šiluma, drabužiai ir kita. Psichologiniai – saugumas, pagarba ir t.t. Viltis – kiek žmogus tiki, kad organizacijos veikla bus sėkminga, tiek jam padeda įgyvendinti jo asmeninius tikslus. Jei žmonės neturėtų vilties, negalėtų gerai dirbti.

3. Suvokimas – jis veikia viltį ir žmogaus elgseną. Paprastai žmonės reaguoja ne į tai ks vyksta aplinkoje, o į tai kaip jie visa tai suvokia. Nuo suvokimo priklauso ar žmogus jaučia poreikius, ar turi viltį, ar turi polinkius ką norėtų daryti esant atitinkamoms aplinkybėms arba aplinkybes pakeisti. Dėl to vadovai dirbantiesiems turi paaiškinti, kokiu būdu veikla duos jiems naudą. Kol darbuotojai to nesuvoks, jie nesistengs gerai dirbti, daryti tai, ko reikia organizacijai. Žmones skiria jų požiūriai. Požiūris yra tai kas patinka ir nepatinka. Tai mūsų nepakantumas arba prisirišimas prie daiktų, žmonių grupių arba prie bet kurių kitokių suvokiamų dalykų.

Organizacijų tikslai būna įvairūs. Juos nulemia pirmiausiai žmonių, formuojančių tikslus, savybės ir vertybės. Taip pat žmonių grupės, organizacijos struktūros tipas, iškelti uždaviniai, darbo pasidalijimas ir kiti veiksniai.
Vidinė aplinka labai priklauso nuo organizacijos narių dalykinio bendravimo, nuo dalykinio verslo etiketo. Būtina prisiminti 6 svarbiausius principus:
1. Viską daryti laiku.
2. Nekalbėti nereikalingų dalykų.
3. Būti maloniam, geranoriškam, nepamiršti šypsotis.
4. Galvoti apie kitus, o ne tik apie save.
5. Tvarkingai apsirengti.
6. Kalbėti ir rašyti taisyklinga kalba.

Tarptautiniame kelionių organizatoriuje „Tez Tour“ dirba kvalifikuoti darbuotojai, turintys didelę darbo patirtį turizmo srityje, todėl ši agentūra garantuja aukštą aptarnavimo kokybę, pasiūlyti geras kainas, patrauklią nuolaidų sistemą ir įsipareigoja profesionaliai teikti paslaugas, suteikti visą keliautojus dominančią informaciją, patenkinti net išrankiausių keliautojų norus.
Turizmas ypač svarbus jaunimo užimtumui, nes šiame sektoriuje dirba du kartus daugiau jaunimo nei likusiuose ūkio sektoriuose. Pastaraisiais metais turizmo sektoriuje sukurta kur kas daugiau naujų darbo vietų nei kituose sektoriuose.

Žmogaus (darbuotojų) elgesys priklauso nuo aplinkybių. Beveik visi elgiasi sąžiningai vienose situacijose ir nesąžiningai – kitose. Aplinka žmogaus elgesiui daro didesnį poveikį už asmens savybes. Todėl nepakanka surinkti žmonių, turinčių darbui reikalingų bruožų, dar reikia sudaryti ir aplinką, kuri šiuos bruožus palaikytų ir stiprintų. Žmonės kartais susiburia į grupes, jos taip pat gali daryti poveikį. Grupės susiburia spontaniškai, jos nariai suformuoja jiems priimtinas nuostatas, vertybes ir viltis, klausimai.s, susijusiais su elgesio normų suvokimu. Norma yra elgesio standartas, laikomas piimtinu šioje aplinkoje. Grupės normos gali padėti ar kenkti organizacijos siekiams. Organizacijoje turi būti vieninga vidaus aplinka, kad organizacijos veikla būtų sėkminga. „Tez Tour“ dabuotojams yra paskirstytos užduotys pagal pobūdį, atliekant juos tarp darbuotojų jaučiamas vieningumas. Organizacijoje vyrauja jauki aplinka, darbuotojai į darbą eina kaip į šventę, su puikia nuotaika, o ne paniurę ir ne su ta mintim, kad einu į darbą tik todėl kad reikia. Tarp darbuotojų iškilusius vidinius konfliktus reikia spręsti tarpusavyje.
Vieninga vidinė organizacijos aplinka padeda gerai funkcionuoti ir gyvuoti pačiai organizacijai.

E. Mejo, Harvardo universiteto mokslininkas, teigia, kad kuo labiau žmogus vertina priklausymą grupei, tuo labiau jis paklus grupės interesams, veiklai. Mokslininkas Birksas išskiria 6 bendradarbių tipus:
1) dalykiški, užtikrinti (klaidas daryti man netinka);
2) geranoriški (jis teisus mane kritikuodamas);
3) pedantai (aš stengiuosi prisilaikyti taisyklių);
4) reikalaujantis pripažinimo (aš negalėjau padaryti tokios klaidos, tai nesusipratimas);
5) nerūpestingas (taip blogai tikrai nėra);
6) nepatenkintas (kodėl aš visuomet turiu būti atpirkimo ožiu).IŠVADOS
Šiame darbe aš stengiausi padaryti „ Turizmo paslaugas teikiančios „X“ organizacijos vidinės aplinkos įtakos analizę“. Analizei atlikti pasirinkau tarptautinį kelionių organizatorių „Tez Tour“. Aiškinausi, kaip organizacijos veiklą veikia vidinė aplinka,tai: tikslai, struktūra, uždaviniai, technologija ir žmonės. Atlikusi analizę padariau tokias išvadas.

„Tez Tour“ misija – vystyti turizmą, siūlant klientams turistines paslauga, kurios atitinka aukštas, profesionalias ir etiškas verslo normas. Nuo misijos neatsiejami tikslai: turizmo plėtra, paslaugų teikimo tobulinimas. Tarptautinis kelionių organizatorius laiku ir efektyviai atlieka užsibrėžtus tikslus. Bendromis pastangomis ir darbu yra pasiekiami tikslai. Nuo pat įsikūrimo „Tez Tour“ sunkina ir tobulina savo tikslus, siekia naujovių. Naujiems ir sunkesniems tikslams pasiekti reikalinga darni ir vieninga organizacijos vidinė struktūra. Mano analizuojamoje organizacijoje struktūra darni, visi darbuotojai, vadovai yra lygūs vieni prieš kitus, nėra nesutarimų, kurie ardytų bendrų tikslų siekimą. Tokia struktūra padeda klestėti organizacijai.
Neatskiriami nuo pirmų dviejų vidinės aplinkos sudedamųjų komponentų yra uždaviniai ir technologija. „Tez Tour“ turi daug uždavinių, kurie nukreipti klientų poreikiams pildyti. Be naujausių technologijų ir technikos nebūtų įmanoma laiku ir reikiamu būdu atlikti užduočių. Tarptautinis kelionių organizatorius naudoja naują ir pažengusią techniką ir technologijas. Mano manymu pats svarbiausias vidinės aplinkos komponentas – žmonės, jei nebūtų žmonių neegzistuotų ir organizacija. Vieningas ir geras darbuotojų kolektyvas dirbantis,geras darbo organizuotumas padeda „Tez Tour“ išlikti tarp lyderių.

„Tez Tour“ – populiariausias tarptautinis kelionių organizatorius pasaulyje pradėjęs savo veiklą 1995m. Lietuvoje jis savo paslaugas pradėjo teikti nuo 2003m, ir tapo populiariausiu savo veiklos srityje. Pateiksiu diagramą, kurioje matysime „Tez Tour“ apyvartą Lietuvoje nuo įsikūrimo (2003m.) iki 2006m. Kiekvienais metais tarptautinio kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ apyrta padidėdavo dvigubai.DIAGRAMA
2003m. 2004m. 2005m. 2006m.

Kaip matome tarptautinis kelionių organizatorius „Tez Tour“ yra labai populiarus ir jo apyvarta kas metai padidėja beveik dvigubai.LITERATŪRA
Vilius Misevičius – Vadybos pagrindai.
Irena Raščiuvienė, Rita Puteikienė – Vadybos pradmenys 2003m.
Stasys Stoškus, Daiva Beržinskienė – Vadyba 2005m.
Liongina Juozaitienė, Jurga Staponkienė – Verslo ir vadybos įvadas 2003m.
Bronislovas Martinkus, Skaidrė Žičkienė – Verslo organizavimas.

Internetas:
www.google.lt
www.straipsniai.lt
www.teztour.lt
www.turizmas.lt

Leave a Comment