Organizacijos tikslų

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
Verslo vadybos katedra

Organizacijos tikslų
visuma

Atliko: VV5/3 gr. stud. Erika Misonytė
Tikrino: M. Alminauskienė

Vilnius
2006
Organizacijos tikslai – yra vienas iš svarbiausių daromų sprendimų organizacijos veiklos procese, nes „tai veiklos orientyras ir vertinimo kriterijus, kuriems pasiekti nukreipta visa įmonės veikla, taikomos priemonės“.[3, 36 psl.], [7, 22 psl.]
Tikslas „turi suformuluoti organizacijos administracijos aparatui užduotis, kuo tiksliau nusakant laukiamą galutinį rezultatą“, taip pat „organizacijų tikslų pagrindu yra parengiamos priemonės leidžiančios įvertinti, ar buvo pasiektas numatytas rezultatas nustatytais terminais“. [5, 220 psl.]
Taigi, organizacijos tikslų nustatymas yra vienas svarbiausių ži

i
ingsnių organizacijos veikloje.
Skirtingoje literatūroje pateikiamos skirtingos organizacijų tikslų interpretacijos ir klasifikacijos. Šio referato tikslas ir yra aptarti šiuos skirtumus, o kai kur ir panašumus.

Organizacijos tikslų klasifikacija gana įvairi. Viena iš jų tokia pati pateikiama kelių autorių knygose: tikslai skirstomi į ekonominius ir socialinius.
Socialiniai tikslai yra „orientuoti i darbuotojų poreikius bei jų darbo aplinkos gerinimą. Siekiant šių tikslų, reikėtų formuoti gerą vidinį įmonės klimatą, garantuoti tinkamas darbo sąlygas, rūpintis darbuotojais ir įtraukti juos į įmonės tikslų formavimą.“ [2, 73 psl.]
Kituose šaltiniuose dar te
e
eigiama, kad „socialiniai tikslai turi padėti teisingai atlyginti už įmonės interesus atitinkantį darbą; užtikrinti ir garantuoti saugias darbo sąlygas; suinteresuoti darbuotojus pelno didėjimu; suteikti jiems teisę į pelno dalį“. [3, 36 psl.]
Ekonominiai tikslai yra „orientuoti į konkrečius ekonominius rezultatus, t.y. gauti didesnį pelną, ma
a
ažinti gamybos sąnaudas, didinti pardavimų apimtį ir kt.“ [2, 73 psl.]
Kitoje literatūroje teigiama, kad ekonominius tikslus sudaro gamybos, pasisekimo ir finansavimo tikslai:

Gamybos Tikslai Pasisekimo tikslai Finansiniai Tikslai
Optimali gamybos apimtis ir struktūra Realizavimo apimties augimas Mokomasis pajėgumas
Optimali rinkos dalis Gamybos kaštų mažinimas Likvidumo rezervų dydis ir struktūra
Gamyba ir sandėliavimo gamybinių pajėgumų atitikimas gamybos apimčiai Pelno rentabilumo mažinimas/didinimas

Pelno rezervavimas. Finansų struktūra

Realizavimo būdų optimizavimas Dividentų normos didinimas Investicijų ir finansavimo programų apimtis ir struktūra
Įmonės ekonominių tikslų sistema[3, 37 psl.], [4, 50 psl.]

„Gamybos ir finansavimo tikslai yra daiktiniai, pasisekimo tikslai aprašomi formaliais vertinimo dydžiais, kurių padidėjimas ar sumažėjimas rodo, kad daiktiniai tikslai jau pasiekti“. [3, 36 psl.]
Ekonominiai ir socialiniai organizacijų tikslai yra vieni su kitais glaudžiai susiję, nes „ignoruojant socialinius tikslus, blogėja ekonominiai rezultatai, nes nepatenkinti darbuotojai prasčiau dirba“ ir „socialinių tikslų tenkinimas reikalauja lėšų, kurių lengviau ra

a
andama, kai yra geri ekonominiai rezultatai“ [3, 36 psl.]

Kituose šaltiniuose pateikiami visai kitokie įmonės veiklos tikslai, t.y. jie apsiriboja tik materialiniais tikslais: „Pelnas ir pelningumas, Palūkanos ir mokesčiai, Turto ir nuosavybės pelningumas“ [1, 10/11 psl.]
Dar kitur tikslai skirstomi į Finansinius ir Strateginius:
FINANSINIAI TIKSLAI STRATEGINAI TIKSLAI
• Spartesnis pajamų augimas
• Spartesnis viso pelno augimas
• Rentabilumo augimas
• Gamybos išlaidų mažėjimas
• Dividentų akcininkams ir investicijų poreikio subalansavimas
• Akcijų kainų kapitalo rinkoje augimas
• Kreditinio reitingo kilimas
• Grynųjų pinigų srautų ir išlaidų subalansavimas laiko atžvilgiu
• Pajamų bazės diversifikacija
• Grynųjų pinigų srautų stabilumas
• Darbo apmokėjimo ir rentabilumo lygio subalansavimas • Turimos padėties rinkoje iš

š
šsaugojimas
• Rinkos dalies plėtimas
• Galimybių veiklai plėsti užtikrinimas
• Produkcijos asortimento pritaikymas prie pokyčių rinkos
• Konkurencingumo vidaus rinkoje plėtojimas
• Konkurencingumo užsienio rinkoje plėtojimas
• Produkcijos kokybės gerinimas
• Produkto aptarnavimo gerinimas
• Personalo darbo sąlygų gerinimas
• Reputacijos gerinimas
• Lyderiavimo naujovių srityje siekimas
Finansiniai ir strateginiai organizacijos tikslai. [5, 221 psl.]

Kituose šaltiniuose traktuojama dar visiškai kitokia tikslų klasifikacija:
Tikslai klasifikuojami į kokybinius ir kiekybinius tikslus:
Kokybiniam tikslui būdinga, kad kiekvienas galimas rezultatas arba galutinai patenkina šį tikslą, arba visiškai nepatenkina šio tikslo. Kokybinio tikslo atveju neturi prasmės teiginiai ”tikslas pusiau pasiektas” arba “tikslas įgyvendintas 99%” . Kokybinis tikslas arba pasiekiamas, arba ne.
Kiekybinis tikslas gali būti apibrėžiamas kaip skaičius, taip pat- kaip užduotos funkcijos maksimizavimas. Ši funkcija vadinama tikslo funkcija. Kokybinis tikslas taip pat gali būti aprašytas tikslo funkcija“ . [6, 98 psl.]
Taip pat tikslai gali būti suklasifikuoti į realius, potencialius ir idealius:

Tikslų klasifikacijos. [6, 98 psl.]
“Realūs tikslai yra tokie, kuriems pasiekti užtenka turimų sistemos išteklių. Potencialūs tikslai sunkiau pasiekiami, jie gali būti įgyvendinami per apžvelgiamą laiko tarpą, sukaupus trūkstamus išteklius. Idealūs tikslai nurodo formaliai teisingą sistemos vystymosi kryptį. Tai tikslai, kurie pasiekiami tik teoriškai, o praktiškai sistemai tepavyksta priartėti prie siekiamos idealios būsenos.
Visi šie tikslai dar gali būti klasifikuojami pagal tikslo apibrėžimo (pavaizdavimo) būdą: Taškinis tikslas apibūdinamas kaip siekiama būsena ar vieta tam tikroje erdvėje; trajektorinis- kaip kelias ar maršrutas, kuriuo siekiama judėti; objektinis- kaip siekiamas objektas(įrenginys, daiktas, procesas, sistema) ; funkcinis- kaip tam tikros funkcijos siekiamos konkrečios reikšmės.” [6, 98 psl.]
Tik reikia nepamiršti, kad klasifikuojant ir formuojant tikslus būtina žinoti principus, kuriais vadovaujantis sudaromos tų tikslų sistemos:
 “Tikslai turi būti realūs;
 Tikslų sistema turi būti suderinta, neprieštaringa ir pilna;
 Tikslų sistema turi būti suderinta laiko požiūriu: strateginiai, vidutinio laikotarpio ir trumpalaikiai tikslai;
 Tikslai turi atitikti įmonės organizacinę struktūrą;
 Turi būti užtikrinta tikslų vykdymo kontrolė.” [3, 37 psl.]
Taip pat yra išskiriami ir tikslų formavimo etapai:
 “Tikslų paieška;
 Tikslų diferenciavimas;
 Tikslų analizė ir sisteminimas;
 Tikslų realumo patikrinimas;
 Tikslų įgyvendinimo alternatyvų atranka;
 Tikslų įgyvendinimo organizavimas ir tikslų siekimo vykdymo kontrolė.”[3, 37 psl.]

Taigi organizacijos tikslų klasifikacija yra gana įvairi, nes skirtingo tipo bei dydžio organizacijos siekia įvairių tikslų, tačiau reikia nepamiršti ir atsižvelgti į tikslų formavimo principus, bei etapus. Todėl sunku nuspręsti, kuri tikslų klasifikacija yra teisingausia ir geriausiai atspindi įvairių organizacijų keliamus tikslus.

Literatūra:
1. KTU. Bagdonas E., Kazlauskienė E. „Biznio įvadas“. Kaunas, Technologija, 2001
2. ŠU Socialinių Mokslų fakultetas. Juozaitienė L., Staponkienė J. „Verslo ir vadybos įvadas“, Mokomoji knyga. VŠĮ ŠU leidykla, 2003
3. KTU Vadybos katedra. Neverauskas B., Stankevičius V. „Ekonomikos ir vadybos studijų įvadas‘. Kaunas, Technologija, 2002
4. KTU. Lukaševičius K., Martinkus B. „Verslo vadyba“, vadovėlis. Kaunas, Technologija, 2002
5. Vasiliauskas A. „Strategijos valdymas“ .Vilnius, Enciklopedija, 2002
6. KTU. Gudas S. „Organizacijų veiklos modeliavimas“, vadovėlis. Kaunas, Technologija, 2001
7. VGTU Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra. Vainienė I. „Vadybos pagrindai“, konspektas. Vilnius, 2005