naujo produkto samprata

TURINYS

ĮVADAS 3
1. NAUJO PRODUKTO SAMPRATA 4
2. PREKĖS GYVAVIMO CIKLAS 7
3. NAUJŲ PRODUKTŲ KŪRIMO PRIEŽASTYS 9
4. NAUJŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS 11
4.1. Būtinumo kurti naujus produktus nustatymas 11
4.2. Naujo produkto tikslų nustatymas 12
5. NAUJO PRODUKTO VYSTYMO PROCESAS 13
6. NAUJO PRODUKTO KŪRIMAS ,,X” ĮMONĖJE 15
6.1. Gaminių asortimentas 15
6.2. Rinkos apžvalga 18
6.3. Naujų ir modernizuojamų gaminių projektavimas AB ,,X” 20
6.4. Techninio siūlymo rengimas 23
6.5. Gamybos rengimo grafiko sudarymas 24
6.6. Gamybos rengimo eiga 24
6.7. Eskizinio projekto rengimas 25
6.8. Sukurtų maketų bandymai 25
6.9. Naujų gaminių sertifikavimas 26
IŠVADOS 27
LITERATŪRA 28
PRIEDAI 29ĮVADAS
Marketingas prekę traktuoja kaip apčiuopiamos ir neapčiuopiamos naudos vartotojui paketą. Jei prekės teikiama nauda skiriasi nuo kitų prekių teikiamos naudos, galima sakyti, kad prekė yra nauja.
Tačiau, tai, kas vienam vartotojui (gamintojui) bus nauja, kitam gali būti seeniai žinoma. Prekė gali būti nauja įmonei, bet analogišką prekę jau gali siūlyti įmonės konkurentai. Prekė bus nauja rinkos segmentui, jei šio segmento vartotojai dar nebuvo susidūrę su siūloma preke.
Įmonė, įvedusi naują prekę į rinką, tikisi, kad ji rinkoje išsilaikys ilgai. Tačiau kiekviena prekė rinkoje išsilaiko tam tikrą laiką ir per tą laiką pereina kelias gyvavimo ciklo stadijas. Prekės, kaip ir žmonės, gimsta, auga, pasiekia brandą, sensta ir miršta. Taigi susidaro nuolat besikartojantis prekės gyvavimo ciklas.1. NAUJO PRODUKTO SAMPRATA
Produktą galima appibrėžti kaip materialių ir nematerialių savybių rinkinį, apimantį įpakavimą, spalvą, kainą, kokybę, firmos ženklą, taip pat suteikiamas paslaugas bei pardavėjo reputaciją. Iš šio apibrėžimo matyti, kad vartotojai perka daugiau negu fizinių savybių rinkinį. Jie perka poreikio patenkinimą produkto savybių formoje.
Produktą su

udaro tiek apčiuopiamos, tiek neapčiuopiamos savybės. Kadangi vartotojai tikisi skirtingų produktų privalumų, jie skirtingai vertina ir jo esamas savybes. Todėl produktas nėra tiksliai apibrėžtas dalykas.
Visus produktus galima suskirstyti į dvi grupes: vartojimo produktus ir pramoninius produktus.

1pav. Produktų klasifikacija

Kas yra naujas produktas, apibrėžti sudėtinga. Tačiau šis klausimas yra strategiškai svarbus, kadangi naujas produktas, greičiausiai, buvo daug griežčiau vystytas ir bandytas, negu produktas, kuris yra paprasčiausiai esamo produkto modifikacija.
Kalbėdamas apie naujas prekes, Ph.Kotleris atskiria išradimo ir inovacijos terminus.
Išradimas – naujos technologijos bei naujų prekių, kurios, vartotojų nuomone, gali turėti pranašumų, palyginti su konkuruojančiomis prekėmis, arba jų neturėti, sukūrimas.
Inovacija – pradinio išradimo praktiškas patobulinimas ir išplėtojimas, kai vartotojas žiūri į prekę kaip į naują.
Marketingas prekę traktuoja kaip apčiuopiamos ir neapčiuopiamos naudos vartotojui paketą. Jei prekės teikiama naauda skiriasi nuo kitų prekių teikiamos naudos, galima sakyti, kad prekė yra nauja.
,,Naujumas” – gana reliatyvi sąvoka. Norint tiksliau ją apibrėžti, reikia atsakyti į šiuos klausimus:
• kam tai nauja? (subjekto kriterijus);
• iki kada nauja? (laiko kriterijus);
• kiek tai nauja? (intensyvumo kriterijus).
Subjekto kriterijus apima du aspektus: vartotojo ir gamintojo. Tačiau, tai, kas vienam vartotojui (gamintojui) bus nauja, kitam gali būti seniai žinoma. Prekė gali būti nauja įmonei, bet analogišką prekę jau gali siūlyti įmonės konkurentai. Prekė bus nauja rinkos segmentui, jei šio segmento vartotojai dar nebuvo su

usidūrę su siūloma preke.
Sunkiau detalizuoti laiko kriterijų. Net jei sukurtoji prekė neturi analogų rinkoje, tai dar nereiškia, kad ji visą laiką išliks nauja. Prekė gali būti nauja ribotą laiką.
Laikantis JAV Federacinės prekybos komisijos (FTC) direktyvų, riba yra šeši mėnesiai. Kad būtų pavadinta nauja, prekė turi būti visiškai nauja arba turi būti pakeistos jos funkcijos.
Intensyvumo kriterijus apibrėžia prekės naujumo laipsnį. Pagal prekės laipsnį naujovės gali būti:
• nutrūkstančios;
• dinamiškai besitęsiančios;
• nuolatinės.
Nutrūkstančios naujovės yra prekės pionieriai, kai nė viena ankstesnė prekė neatliko analogiškų funkcijų. Šioms prekėms būdingi vartotojų elgsenos prekės pirkimo ir vartojimo procese pokyčiai.
Dinamiškai besitęsiančioms naujovėms būdingi pakeitimai, kurie iš dalies pakeičia vartotojų elgseną prekės pirkimo ir vartojimo procese.
Nuolatinė naujovė yra nežymus prekės pakeitimas arba vartotojų supažindinimas su analogiškų prekių imitacijomis. Vartotojų elgsena tokių prekių pirkimo ir vartojimo procese nesikeičia.
T.D. Kuczmarskis prekės naujumą apibūdina, remdamasis trimis kriterijais:
1. Prekės naujumu rinkai.
2. Prekės naujumu įmonei.
3. Technologijos naujumu.

Pagal šiuos kriterijus jis išskiria tokias naujų prekių kategorijas:
1. Pasauliui (šaliai) nauja prekė.
2. Įmonei nauja prekių linija.
3. Prekių linijos plėtra.
4. Prekių linijos atnaujinimas.
5. Išlaidų mažinimas ir perpozicionavimas.
Pasauliui (šaliai) naujos prekės – tai prekės, sukuriančios visiškai naują prekių kategoriją ir jų rinką.
Įmonei naujos prekių linijos – rinkoje jau esančios, tačiau įmonei naujos prekės.
Prekių linijos plėtra – naujų prekių į esančią prekių liniją įvedimas (asortimento ilginimas) ar prekių linijos papildymas naujais modifikuotais el

lementais (asortimento gilinimas).
Prekių linijos atnaujinimas – tai patobulintos prekių linijos prekės, kurios ger.iau patenkina vartotojų poreikius ir teikia jiems didesnę suvoktą naudą, pakeičiančios esamas prekes.

Išlaidų mažinimas ir perpozicionavimas. Mažinant išlaidas, prekės teikiama nauda nesikeičia, bet ji parduodama žemesne kaina. Perpozicionuojant prekes, siekiant patenkinti naujus vartotojų poreikius, esama prekė pateikiama kitu būdu. Tai leidžia įmonei sustiprinti konkurencines pozicijas ar įeiti į naujus rinkos segmentus.2. PREKĖS GYVAVIMO CIKLAS
Įmonė, įvedusi naują prekę į rinką, tikisi, kad ji rinkoje išsilaikys ilgai. Tačiau kiekviena prekė rinkoje išsilaiko tam tikrą laiką ir per tą laiką pereina kelias gyvavimo ciklo stadijas. Prekės, kaip ir žmonės, gimsta, auga, pasiekia brandą, sensta ir miršta. Taigi susidaro nuolat besikartojantis prekės gyvavimo ciklas.

Vartotojų paklausos ir konkurencijos pokyčius geriausiai atspindi prekės gyvavimo ciklo koncepcija. Prekės gyvavimo ciklo koncepcija remiasi teiginiu, kad prekės pardavimo mastas nuo jos atsiradimo rinkoje iki išėjimo keičiasi, pereidamas tam tikras stadijas. Tuo pačiu kinta ir pelno, gaunamo parduodant prekę, dydis.

Prekės gyvavimo ciklas – tai laikotarpis nuo prekės idėjos gimimo ar jos sukūrimo ir atsiradimo rinkoje iki gyvavimo rinkoje pabaigos.

Prekės gyvavimo ciklas atspindi prekės pardavimą ir pelną, tai svarbus instrumentas įmonei, priimant marketingo sprendimus nuo prekės idėjos gimimo ar jos sukūrimo ir atsiradimo rinkoje iki jos gyvavimo rinkoje pabaigos.

Dažniausiai išskiriamos keturios prekės gy
yvavimo ciklo stadijos:
• įvedimas;
• augimas;
• branda;
• smukimas.
Grafiškai prekės gyvavimo ciklas pavaizduotas 2. paveiksle.

Toliau plačiau panagrinėsiu prekės gyvavimo ciklo stadijas.

Įvedimas – tai prekės gyvavimo ciklo stadija, kai naujai rinkoje pasirodžiusios prekės pardavimas po truputį didėja.
Šioje stadijoje produktas yra naujas. Vartotojai mažai žino apie jį, todėl nesusiklostę jos vartojimo įpročiai. Dauguma pirkimų yra bandomieji. Naują prekę dažniausiai perka tie vartotojai, kurie neabejingi naujovėms. Nusipirkę naują produktą ir teigiamai jį įvertinę, paskleidžia informaciją aplinkiniams, taip atsiranda daugiau vartotojų, norinčių įsigyti naują produktą. Todėl pamažu pradeda didėti pardavimo mastas. Šioje stadijoje, įmonė pelno paprastai negauna, nes naujo produkto sukūrimas pareikalauja daug išlaidų. Taip pat daug lėšų skiriama rėmimui, ypač reklamai, kadangi siekiama kuo geriau informuoti vartotojus apie naują prekę.
Jeigu įmonė nauja preke sugeba sudominti vis daugiau vartotojų, tuomet sparčiai ima didėti pardavimas bei pelnas ir prekė pereina į augimo stadiją.
Augimas – tai prekės gyvavimo ciklo stadija, kai jos pardavimas sparčiai didėja.
Šioje stadijoje prekę pripažįsta vis daugiau vartotojų, klostosi vartojimo įpročiai. Sparčiai didėja pardavimas ir pelnas. Įmonei labai svarbu išlaikyti spartų pardavimo didėjimą pritraukiant kuo daugiau potencialių vartotojų. Tai pasiekiama sukaupiant kuo daugiau informacijos apie vartotojų elgseną bei jų poreikius. Žinant situaciją rinkoje, marketingo priemonės nukreipiamos į tikslinę rinką. Tačiau pardavimo mastas po truputį pradeda stabilizuotis ir pasiekiama branda.
Branda – tai prekės gyvavimo ciklo stadija, kai jos pardavimas stabilizuojasi ir ima po truputį mažėti.
Bendras vartotojų skaičius stabilizuojasi, po to ima mažėti, nes rinkoje atsiranda naujų, tą patį poreikį tenkinančių prekių. Pelnas šioje stadijoje pasiekia maksimumą ir ima mažėti. Tai yra todėl, kad mažėja pardavimo mastas ir aštrėja konkurencija. Įmonė taiko įvairias marketingo priemones, siekdama kuo ilgiau išlaikyti esamus vartotojus. Tačiau kai prekę nustoja pirkti vis daugiau vartotojų, ji pereina į smukimo stadiją.
Smukimas – tai prekės gyvavimo ciklo stadija, kai jos pardavimas nuolat mažėja.
Prekę nustoja pirkti daugelis nuolatinių pirkėjų ir lieka tik konservatyvieji. Rinkoje atsiranda naujų prekių. Pelnas mažėja, nes mažėja ir pardavimas. Įmonė radikalių priemonių dažniausiai nesiima, nes labai sumažėjus pardavimo mastui prekę išima iš rinkos. Dažniausiai įmonė prekės gamybą nutraukia iki to laiko, kol ji netapo nuostolinga. Tada prekės gyvavimo ciklas baigiasi.
Šitoks prekės gyvavimo ciklas rodo bendrą dėsningumą, tačiau galima tikėtis ir įvairių nukrypimų. Kartais atskiros prekės gyvavimo ciklo stadijos esti labai trumpos. Didžiausias pelnas gali būti gaunamas ne brandos, o jau augimo stadijoje. Kai kada po br.andos stadijos gali vėl eiti augimo stadija. Tai priklauso nuo taikomų marketingo priemonių. Tačiau tai nėra būdinga.3. NAUJŲ PRODUKTŲ KŪRIMO PRIEŽASTYS
Vartotojų skonis ir technologijos be nuolat kinta, įmonė turi kurti naujus produktus ir investuoti į naujas technologijas. B.Vijeikienė ir J.Vijeikis išskiria šias naujų produktų kūrimo priežastis:

3. pav. Naujų produktų kūrimo priežastys

Paklausos kitimas. Ilgainiui vartotojai pradeda keisti požiūrį į įmonės siūlomą produktą. Tai daryti juos verčia ne tiek mados pasikeitimas, kiek nuomonės apie produktą kitimas. Įmonė, norėdama neprarasti savo segmento vartotojų, priversta pateikti naują produktą, atitinkantį jų reikalavimus.

Konkurentų produktų pasiūla. Kad ir koks geras būtų sukurtasis produktas, jis vis tiek gali būti dar geresnis. Esant konkurencijai rinkoje, viena įmonė stengiasi aplenkti kitą. Kadangi įmonės nenori prarasti savo vartotojų, o kartu ir netekti pelno, jos priverstos kurti naujus produktus, kurie sėkmingai galėtų konkuruoti rinkoje.

Produkto populiarumo sumažėjimas. Produkto populiarumas sumažėja dėl kokybės pablogėjimo arba dėl sąlyginio jo intensyvumo kriterijaus pasikeitimo.

Visuomeniniai pokyčiai. Visuomeniniai pokyčiai yra kompleksinis dydis, kuris išreiškiamas kaip atitinkamo laikotarpio vertybių sistemos kitimas arba kaip mados kitimas. Čia mados sampratą reikia traktuoti ne siaurąja prasme, bet į ją pažvelgti plačiau, t.y., madą reikia suprasti kaip produkto medžiagos, formos ir spalvos kitimą laikui bėgant. Kaip žinoma, mados įtakai pasipriešinti mažai kas gali. Todėl visuomeniniai pokyčiai skatina kurti ir gaminti naujus produktus.

Techninė pažanga. Konkurentai, panaudoję gamyboje naują techninį sprendimą, gali sukurti naują produktą. Taigi turime atvejį, kai pasireiškia geresnė konkurencinė pasiūla. Galimi ir kiti atvejai. Vienas iš jų – kai rinkai siūlomi nauji techniniai problemų sprendimai, įgalinantys kurti konkrečius naujus produktus. Antras – kai įmonėje sukuriamas naujas produktas, o vėliau ieškoma visų galimų šio produkto panaudojimo sričių.

Įmonės potencialo pasikeitimas. Praėjus tam tikram laikotarpiui, keičiasi įmonės gamybos, tiekimo, pardavimo ir kitos galimybės. Todėl gali paaiškėti, kad iki šiol gaminami produktai neatitinka naujų įmonės galimybių. Atsižvelgiant į tai, atsiranda būtinybė kurti naujus produktus, kurie geriau tenkintų įmonės galimybes.

Teisinės aplinkos pokyčiai. Kurdama ir gamindama naujus produktus, įmonė susiduria su įvairiais teisiniais apribojimais. Gali atsitikti taip, kad, priėmus kokius nors teisinius aktus, produkto gamyba turės būti nutraukta. Todėl įmonė nuolat turi pateikti naujus produktus.4. NAUJŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS
4.1. Būtinumo kurti naujus produktus nustatymas
Įmonė, priimdama sprendimą dėl būtinumo kurti naujus produktus, visų pirma turi išanalizuoti savo galimybes: nustatyti, kokius produktus naudingiausia gaminti. Vienas iš veiksnių lemiančių tam tikrą pasirinkimą yra įmonės padėtis rinkoje, t.y. kuri rinkos dalis jai priklauso ir kokios yra rinkos plėtros perspektyvos.

Įmonės padėčiai rinkoje įvertinti gali būti taikoma Bostono konsultacinės grupės matrica bei ,,Mckinzi” matrica.

Bostono konsultacinė grupė siūlo naudotis dviem veiksniais – paklausos didėjimo dydžiu ir užimamos rinkos dalimi, palyginti su konkurentais. ,,Mckinzi” matrica turi lemtį įmonės poziciją ateityje. Atsižvelgiant į būsimus strateginės veiklos zonos plėtimosi tempus apskaičiuojama rinkos dalis ir duomenys surašomi į atitinkamą matricos kvadratą.

Bostono konsultacinės grupės matrica tinka veiklos zonoms pasirinkti, strateginėms pozicijoms nustatyti ir strateginiams ištekliams paskirstyti artimiausioje perspektyvoje. Tačiau matrica turi ir trūkumų, todėl ji yra taikoma tik esant tam tikroms sąlygoms:
• įmonės strateginės zonos turi būti išmatuotos atsižvelgiant į rinkos augimo tempus;
• konkurencija strateginės veiklos zonos viduje turi būti tokia, kad, nustatant įmonės pozicijų tvirtumą, užtektų tik tam tikros santykinės rinkos dalies rezultatų.

ŽVAIGŽDĖS

SUNKŪS VAIKAI

MELŽIAMOS KARVĖS
ŠUNYS

4. pav. Bostono konsultacinės grupės matrica

Norint pritaikyti Bostono konsultacinės grupės matricą, reikia įsitikinti, ar pardavimo masto augimas galės būti patikimai nustatytas ateityje ir ar įmonės konkurencines pozicijas galima nustatyti pagal jos užimamą rinkos dalį.jei tas sąlygas galima lengvai įvykdyti, tai matricą galima pritaikyti praktikoje. Tuo atveju, kai perspektyvos ir konkurencinės sąlygos nenuspėjamos, rinkos dalį tenka pakeisti strateginės veiklos zonos patrauklumo koncepcija, o vietoje apytikrės rinkos augimo tempų tinka naudoti įmonės būsimą konkurencinę poziciją.4.2. Naujo produkto tikslų nustatymas
Kiekvieno naujo produkto sukūrimas turi turėti konkrečius tikslus dėl būsimo pelno ir realizacijos, kad būtų galima nustatyti jo sėkmingumo laipsnį.

Tikslais dažniausiai gali būti:
• realizacijos apimtis;
• rinkos dalis;
• investicijų rentabilumas.
Realizacijos apimtis pinigine išraiška yra dažniausias naujo produkto tikslas. Pardavimo apimties tikslus galima išreikšti ir natūriniais vienetais, nes taip lengviau juos transformuoti į reikalavimus gamybai.
Rinkos dalis kaip tikslas parodo, kokių rezultatų laukiama iš naujo produkto, lyginant su konkuruojančiais produktais. Paprastai naujam produktui nustatomi palyginti kuklūs tikslai.
Investicijų rentabilumas – svarbiausias produkto pelningumo ir jo įnašo į įmonės išteklius rodiklis. Pagrindinė daugelio strateginių planų prielaida yra gaminti produktus, užtikrinančius išteklių bazę naujos produkcijos palaikymui, kol ji pati nepradės duoti pelno, o nauji produktai taps išteklių baze naujai produkcijos kartai.
Dar vienas dažnai naudojamas naujų produktų sėkmės rodiklis – atsipirkimo laikotarpis, t.y. laikas, per kurį už naują produktą gauti pinigai padengtų visas ankstesnes išlaidas ir investicijas. Atsipirkimo laikotarpis parodo, per kiek laiko produktas galės atnešti pelno ir užtikrinti kitų naujų produktų palaikymą.5. NAUJO PRODUKTO VYSTYMO PROCESAS
Naujos prekės sukūrimas – tai inovacinis procesas, kuris įgalina įvesti į rinką originalias prekes. Tai – inovacinės prekės. Gali būti modernizuotos modifikacijos jau egzistuojančios rinkoje prekės, naujos markės prekės, intelektinės veiklos produkcija. Esamos prekės pateikimas naujam rinkos segmentui irgi priskirtinas prie naujų prekių.

Nauja prekė – iš principo naujos galimybės! Tačiau, tik tuo atveju, jei turime išties gerą idėją (principinį požiūrį į tai, kurią vartotojo problemą spręstume ir kuo originali būtų prekė plačiąja prasme, o tai savo ruožtu pirmiausia būtų aukščiausias prekės lygmuo – branduolys).

Naujų prekių kūrimo procesas detaliai aprašomas įvairiuose literatūros šaltiniuose. Visi autoriai šiame procese išskiria panašius etapus, tačiau skiriasi etapų detalizacijos laipsnis.

R.Kuvykaitės nuomone, kai įmonė pateikia į rinką pačios sukurtas prekes, tiksliausiai naujų prekių kūrimo procesą atspindi etapai, išdėstyti tokiu nuoseklumu, kaip parodyta 5. 1 paveikslėlyje.

6 pav. Naujos prekės kūrimo procesas

1. Naujų prekių kūrimo strategija apibrėžia naujų prekių kūrimo tikslus; atskirų naujų prekių kategorijų svarbą, siekiant nustatytų tikslų ir atrankos kriterijus, kuriais remiantis turi būti parenkamos naujų prekių idėjos, koncepcijos.
2. Idėjų generavimas yra naujų idėjų paieška.
3. Idėjų atrankos ir patikrinimo etapo tikslas yra atskirti geras prekių idėjas nuo blogų. Idėjas atrenkant, analizuojama, kaip idėja atitinka technines, finansines ir organizacines įmonės galimybes. Atranką atlieka įmonės specialistai. Tikrinimo metu siekiama išsiaiškinti, kaip idėja atitinka vartotojų poreikius. Idėjos tikrinamos apklausiant vartotojus.
4. Atrinktų idėjų komercinės analizės etapas apima marketingo strategijos formavimą ir prekės pardavimo galimybių analizę. Formuojant marketingo strategiją, parenkama tikslinė rinka; prekės pozicionuojamos – numatomos pagrindinės jų identifikavimo priemonės; rengiamos kainų, paskirstymo ir rėmimo strategijos. Analizuojant prekės pardavimo galimybes, atmetamos tos idėjos, kurios negarantuoja planuojamų pardavimo ir pelningumo rodiklių.
5. Kitame etape kuriami bandomieji prekės pavyzdžiai (prototipai).
6. Vėliau, siekiant nustatyti, kaip naują prekę ir jos marketingo kompleksą priima rinka, bandomieji pavyzdžiai testuojami.
7. Vartotojams teigiamai įvertinus bandomuosius prekės pavyzdžius, pradedama prekės gamyba ir prekė pateikiama rinkai.
8. Apklausiant vartotojus, stebima naujos prekės komercinė sėkmė. Išryškėjus naujiems vartotojų poreikiams, naujos prekės planavimo procesas pradedamas iš naujo.
Visi naujos prekės kūrimo proceso etapai glaudžiai susiję ir vienas kitą veikia. Prekės kūrimo procese šie etapai gali susilieti. Susidūrus su nesėkme viename etape, gali tekti grįžti į ankstesnįjį arba net pradėti viską iš naujo.
Išskiriami du naujų prekių kūrimo organizavimo būdai:
1. Nuoseklusis.
2. Lygiagretusis.
Nuosekliuoju būdu naujas prekės kūrimo proceso etapas pradedamas, tik baigus darbus, numatytus ankstesniame etape. Taip organizuojant naujų prekių kūrimą, kūrimo procesą lengviau koordinuoti ir kontroliuoti, galima išvengti kai kurių kūrimo klaidų, bet naujų prekių kūrimas užsitęsia, ir įmonė gali prarasti palankias galimybes rinkoje.
Taikant lygiagretųjį būdą, darbai skirtinguose naujos prekės kūrimo proceso etapuose gali vykti tuo pačiu metu. Tada sutaupoma laiko, prekė gali greičiau įsitvirtinti rinkoje, o įmonė – įgyti pranašumą konkurencijoje, bet naujų prekių kūrimą sunkiau koordinuoti ir kontroliuoti, kūrimo procese nepavyksta išvengti kai kurių klaidų.6. NAUJO PRODUKTO KŪRIMAS ,,X” ĮMONĖJE
6.1. Gaminių asortimentas
,,X” įmonė, turinti jau beveik keturiasdešimties metų patirtį, gamina patogius, stilingus ir ekonomiškus šaldytuvus. Atsižvelgdama į individualius vartotojų poreikius ir rinkos naujoves ,,X” įmonės specialistai kuria šiuolaikiško dizaino gaminius, atitinkančius tarptautinius kokybės standartus. ,,X” įmonės šaldytuvai ypač vertinami dėl modernios šaldymo technologijos, ekonomiškumo bei optimalaus kokybės ir kainos santykio. Šiuo metu pristatomas ypač gausus šaldytuvų asortimentas, tad pagal poreikius tinkamą gaminį išsirinks įvairiausi pirkėjai. Kadangi kiekvieno vartotojo poreikiai yra skirtingi, ,,X” įmonė siūlo tris šaldytuvų grupes – ,,Elegancijos” klasę, ,,Ekstra” klasę ir ,,Standarto” klasę.

ELEGANCIJOS KLASĖ – stilingas komfortas.
Iš prigimties stilingų žmonių virtuvei reikalingas būtent šios klasės modernus šaldytuvas. Naujoviško dizaino, patogus, talpus ir be galo grakštus. Su skoniu įrengtas šaldytuvo vidus žavi komfortu. Malonu ir paprasta rinktis, kai siūlomi įvairių spalvų bei nerūdijančio plieno šaldytuvai. Ypač mažos elektros energijos sąnaudos, puiki kokybė ir patogios smulkmenos daro šios grupės šaldytuvus išskirtinius.

Elegancijos klasės gaminių rodyklė (1 priedas)

RF315-1651A Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis

RF315-1671A Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis

RF310-1661A Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis

RF310-1671A Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis

RF270-1661A Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis

RF270-1671A Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis

FR275-1161A Dviejų kamerų šaldytuvas su šaldymo kamera viršuje

FR240-1161A Dviejų kamerų šaldytuvas su šaldymo kamera viršuje

EKSTRA KLASĖ – šiuolaikinis ekonomiškumas.
Praktiški ir apie ateitį galvojantys žmonės, tikriausiai, rinktųsi šiuolaikišką, patogų ir ypač ekonomišką “Ekstra” klasės šaldytuvą. Šie gaminiai atitinka visus aplinkosaugos reikalavimus: šaldymo sistema neteršia aplinkos, nes naudojamos gamtinės kilmės dujos izobutanas R 600a, o šaldytuvo izoliacijai naudojamas ciklopentanas. Šios klasės šaldytuvų dizaino detalės – šiuolaikiškos ir paprastos naudotis. Žvilgsnį traukia švelniai išgaubtas viršutinės dalies priekis, skaidrios daržovių bei vaisių vonelės, patvarios ir praktiškos grūdinto stiklo lentynos bei patogios durelių rankenos.

Ekstra klasės gaminių rodyklė (2 priedas)

RF315-1501A Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis

RF310-1501A Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis

RF270-1501A Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis

FR275-1101A Dviejų kamerų šaldytuvas su šaldymo kamera viršuje

FR240-1101A Dviejų kamerų šaldytuvas su šaldymo kamera viršuje

R 130-1101A Šaldytuvas su šaldymo skyrium

C290-1503B Šaldytuvas

C140-1101A Šaldytuvas

F245-1503B Šaldiklis

F100-1101A Šaldiklis

STANDARTO KLASĖ – patogus paprastumas.
Šie patogūs šaldytuvai labiausiai sužavėtų mėgstančius paprastumą. Itin didelė šios klasės šaldytuvų modelių ir dydžių įvairovė leidžia išsirinkti tinkamą bet kokio dydžio virtuvei. Tai aktualu tiems, kas nori klasikinio dizaino, kokybiško bei taupaus gaminio, turinčio keletą modernių funkcijų, pvz., automatinį atitirpinimą, greitą sušaldymą ir kt. Be to, šiuos šaldytuvus itin lengva ir patogu valyti. Maloniai stebina, kad pakeisti durų atidarymo kryptį labai paprasta. Visi “Standarto” klasės šaldytuvai pasižymi paprastumu, bet ne prastumu. O, juk, kas – paprasta, tas – tobula.
Standarto klasės gaminių rodyklė (3 priedas)

RF315-1101B Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis

RF315-2101B Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis

RF310-1101B Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis

RF270-1101B Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis

FR275-1101B Dviejų kamerų šaldytuvas su šaldymo kamera viršuje

FR240-1101B Dviejų kamerų šaldytuvas su šaldymo kamera viršuje

R290-0101 Šaldytuvas su šaldymo skyriumi

R120-1001A Šaldytuvas su šaldymo skyriumi

C290-1103 Šaldytuvas

F245-1103 Šaldiklis

VITRINOS IR MINI BARAI – pirmoji klasė.

“X” įmonės vitrinos – tai ge.riausias būdas gėrimams ar maisto gaminiams eksponuoti. Šaldytuvai-mini barai su medžio apdaila pravers viešbučiams ir įstaigoms. O rudos spalvos vyno šaldytuvas skirtas vynui laikyti ir eksponuoti.
Profesionalaus naudojimo klasės gaminių rodyklė (4 priedas)

CD290-0002 Šaldytuvas-vitrina

CD350-0001 Šaldytuvas-vitrina

CD350-0002 Šaldytuvas-vitrina

CD350-0311 Vyno šaldytuvas

R60-0411B Šaldytuvas-mini baras

R60-0412B Šaldytuvas-mini baras

Šiuo metu gaminių asortimentą papildė šie nauji gaminiai:

R130-1101A Šaldytuvas su šaldymo skyriumi
C140-1101A Šaldytuvas
F100-1101A Šaldiklis

Nuo 2003 m. II pusmečio bus gaminami šie gaminiai:
RF360-1501A Dviejų kamerų šaldytuvas – šaldiklis
RF300-1501A Dviejų kamerų šaldytuvas – šaldiklis

8 pav. Šaldytuvų pardavimo prognozės 2003-2007m.

Kadangi įmonė nuolat atnaujina savo gaminių gamą tikėtina, kad pardavimai ateityje tik didės. Šaldytuvų pardavimų prognozės pateiktos 8 paveikslėlyje.6.2. Rinkos apžvalga
Keičiantis situacijai rinkoje ir vidinėms galimybėms, akcinė bendrovė ,,X” nuolat atnaujina savo prekių asortimentą. Naujų prekių kūrimas bei naujų technologijų diegimas ir modernizavimas yra pagrindinė įmonės augimo ir gyvavimo sąlyga. Naujų gaminių kūrimas leidžia padidinti rinkos dalį, siekti pardavimo apimčių ir pelno augimo tikslų, apriboti naujų konkurentų atėjimą į rinką. Akcinės bendrovės ,,X” privalumas ir stiprioji pusė – nuolatinis mokslo bei technikos pasiekimų ir moderniausių technologijų įdiegimas į gamybą. Todėl dabar čia kuriami ekonomiški, funkcionalūs, ilgalaikiai bei ekologiški gaminiai, kurie patenkina ne tik vietinės rinkos poreikius, bet ir atitinka užsienio rinkų reikalavimus.
Prieš pradedant kurti naują produktą AB ,,X” marketingo skyriaus specialistai atlieka:
• ekonominę analizę;
• renka informaciją apie rinkos aplinką.
Gauta informacija leidžia įvertinti rinkos pozicijas, jos elementų pokyčius. Rinkos analizė pareikalauja gana daug lėšų ir nemažai laiko.
Ypač svarbu išsiaiškinti esamus ir potencialius konkurentus. Kadangi konkurentų esamos padėties rinkoje įvertinimas suteikia galimybę spręsti, ar verta toliau domėtis idėja, ar ją paprasčiausiai reikia atmesti.
Taip pat atlieka įmonės vidinių galimybių diagnostiką, t.y. atsako į šiuos klausimus:
• ar turi finansinių išteklių?
• ar turi žmonių?
• ar turi priemonių, tai įgyvendinti?
Pagrindinė priežastis, kuri skatina kurti naujus produktus yra konkurencija, siekimas gauti daugiau pelno taip pat užimti kuo didesnę rinkos dalį.

Šiuo metu akcinė bendrovė ,,X” turi sutartis su visomis didesnėmis Lietuvoje dirbančiomis ir buitine technika prekiaujančiomis firmomis ,,Senukų prekybos centras”, ,,Top centras,” ,,Taip lengviau”, ,,Technocentras ir Elektromarkt” ir t.t., o tai leidžia užtikrinti gerą ir greitą produkcijos paskleidimą rinkoje ir patogumą galutiniams pirkėjams įsigyjant ,,Snaigę”. Pardavimai prekybos partneriams yra stabilūs, o antrajame 2002 metų pusmetyje padidinus rekomenduojamą antkainį mažmeninėje prekyboje, organizavus prekybą kreditan su nuliniu pabrangimu ir prekybines akcijas, prekyba ,,Xs” šaldytuvais ypač suaktyvėjo. 2002 metais ,,X ” įmonės produkcijos Lietuvoje parduota 24403 vnt. Šaldytuvų, t.y. 26% daugiau negu 2001 metais. ,,X” įmonės dalis Lietuvos rinkoje sudaro apie 40%. 2002 metų pirmoje pusėje ji buvo sumažėjusi iki 28-38%, vėliau pakoregavus kainas, prekybinį antkainį ir taikant akcijinę prekybą pavyko ją padidinti. Bendroji rinkos talpa irgi padidėjo nuo 40000 iki 60000 vnt.

,,X” įmonė galimybės konkuruoti Lietuvos rinkoje 2002 metais yra geros. Rinkos talpa 2002 metais turėtų būti apie 70000 vnt., todėl planuojama didinti ,,X” įmonės pardavimus.

Pagrindiniai ,,X” įmonės konkurentai Lietuvos rinkoje yra:
Ardo / Italija. Turi plačią A ir B klasių šaldytuvų gamą, be to pirkėjui siūloma visa eilė buitinės technikos prietaisų tuo pačiu pavadinimu ir garantija. Labai daug lėšų skiria reklamai, vykdo reklamines ir kainų mažinimo akcijas. Ardo produktai sudaro 15-20% visų importuojamų į Lietuvą šaldytuvų. Veikla ypač suaktyvėjo ir pardavimai padidėjo 2000 – 2001 metais, kai Ardo sumažino savo šaldytuvų kainas ir pristatė pirkėjams A klasės gaminius.
Beko / Turkija. Produktų gama siauresnė, šaldytuvai B klasės, tačiau labai konkurencingos kainos ir plati kitų produktų tuo pačiu pavadinimu gama. Aktyviai reklamuoja savo produktus spaudoje, televizijoje, vykdo reklamines akcijas. Beko produktai sudaro 20-25% importuojamų šaldytuvų. Šaldytuvų pardavimai padidėjo 2002 m. pradėjus aktyvią reklaminę kampaniją ir sumažinus kainas. 2002 m. planuoja pateikti A klasės gaminius.
Atlant / Baltarusija. Gama pakankamai plati, šaldytuvai B klasės, kainos konkurencingos. Lietuvos rinkoje Atlant pardavimai 2000 – 2002 metais išliko beveik nepakitę ir sudarė 15% importuojamų šaldytuvų.
Hansa / Vokietija-Lenkija. 2001 m. pavasarį pateikė A klasės gaminius labai konkurencingomis kainomis, ir šiuo metu .jau sudaro 15-20% importuojamų šaldytuvų.
Likusią Lietuvos rinkos dalį dalinasi Polar, Gorenje, Fagor, LG, Sharp, Zanussi, Whirlpool ir kiti.

Pagrindinės problemos:
• Kainų karas rinkoje. Konkurentų šaldytuvų kainos mažėja (Beko) arba rinkoje pasirodo nauji pigūs gaminiai (Hansa).
• Dėl kritusio euro kurso firmoms importuotojoms turinčioms eurinius kontraktus su užsienio gamintojais 2001 m. buvo ypač palankūs. Lito pririšimas prie dolerio padidino pardavėjų uždarbį.
• Konkurentai skiria daug lėšų reklaminiam palaikymui formuojant prekinio ženklo įvaizdį. Tai reklama televizijoje, radijuje, laikraščiuose, plakatai ir stendai judriausiose miestų vietose, taip pat daug reklaminių priedų pačių parduotuvių apipavidalinimui. ,,X” įmonė 2001 m. irgi pradėjo aktyviau ir agresyviau reklamuoti save ir formuoti teigiamą pirkėjų nuomonę apie ,,X” įmonę gaminius. 2002 m., konkurentams aktyviai reklamuojant savo gaminius, reklaminis ,,X” palaikymas bus ypač svarbus.
• Konkurentų pranašumas prieš ,,X” įmonė yra jų produkcijos asortimente. Pirkėjas gali nusipirkti to pačio gamintojo šaldytuvą, skalbyklę, viryklę ir t.t. Prietaisams suteikiama viena garantija, jie priderinti vienas prie kito, o tai pirkėjui labai patogu.
• Didelio litražo dvikamerinio šaldytuvo trūkumas. 2002 metų antrame pusmetyje ši problema bus išspręsta.
• Visos didesnės Lietuvoje dirbančios ir buitine technika prekiaujančios firmos yra importuotojos ir užsienio firmų atstovės, todėl suinteresuotumo prekiauti ,,Snaige” užtikrinimas yra gana sunkus (firmoms pelningiau parduoti importuotą gaminį pasiliekant didmenininko ir mažmenininko uždarbį).6.3. Naujų ir modernizuojamų gaminių projektavimas AB ,,X”
Naujų ir modernizuojamų gaminių kūrimo planavimas prasideda įtraukiant juos į:
• naujų gaminių programą;
• perspektyvinių gaminių programą.
Naujų gaminių programą rengia technologijos skyrius pagal ĮST 4966461-125 (gaminių ir technologijų gamybos rengimas).
Marketingo skyrius pagal marketinginių tyrimų rezultatus pateikia konstravimo skyriui užsakymą gaminio projektavimui ir gamybos rengimui pagal formą KS-F.54, kuriame nurodoma:
• gaminio tipas;
• pagrindinės pageidaujamos charakteristikos (techninės ir vartotojiškos) ir aplinkos apsaugos reikalavimai;
• marketinginis pagrindimas;
• planuojamos pardavimų apimtys ir rinkos pirmaisiais, antraisiais metais bei perspektyvoje;
• planuojamas minimalus / maksimalus pardavimo kainų lygis.
Konstravimo skyrius, atsižvelgdamas į technines galimybes, pateikia pagrindines technines charakteristikas.
Savikainos skaičiavimui pagal formas KS-F.55 ir KS-F.55a konstravimo skyrius parengia gaminio medžiagų bei komplektuojamų gaminių sąrašą, kuriame nurodomi kiekiai, ir pateikia resursų skyriui medžiagų bei detalių kainų skilties užpildymui. Po to yra suskaičiuojamos išlaidos medžiagoms ir užsakyme pateikiami pasiūlymai bei išvados.
Užsakymas perduodamas biudžeto skyriui, kur pagal planuojamą pardavimo kainą sudaroma išlaidų struktūra (planuojama savikaina, biudžetas) bei nurodomi atsakingi už biudžeto vykdymą asmenys.
Pagal pateiktą marketingo užsakymą, atliekamas projekto techninis – ekonominis įvertinimas.
Remiantis įvertintu marketingo užsakymu, konkurentų analize bei parodų ataskaitomis yra suformuojami pasiūlymai naujiems ir modernizuojamiems gaminiams.
Techninėje taryboje aptariami ir atrenkami tie pasiūlymai, kuriuos tikslinga diegti į gamybą, atsižvelgiant į marketingo reikalavimus, ekonominius rodiklius, įmonės galimybes.
Pagal atrinktus pasiūlymus sudaromos perspektyvinių ir naujų gaminių programos.
Perspektyvinių gaminių programą rengia konstravimo skyrius lyginiais metais trejų metų laikotarpiui pagal formą KS-F.1 (7 priedas). Marketingo skyrius pagal marketinginius tyrimus iki lyginių metų rugsėjo 1 d. pateikia perspektyvinius užsakymus pagal formą KS-F.54a.
Projektuojant gaminį siekiama, kad:
• būtų vykdomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos nurodymai bei bendrovės aplinkos apsaugos politikos nuostatos;
• projektuojamas gaminys naudotų galimai mažiau elektros energijos, tenkinant tarptautinių standartų ir vartotojų reikalavimus;
• galimai būtų sumažintas prietaiso skleidžiamo triukšmo lygis, atitinkantis tarptautinių standartų ir vartotojų reikalavimus;
• gamybai būtų naudojamos ekologiškos, nedarančios neigiamo poveikio aplinkai medžiagos ir kad jų kiekis būtų galimai mažesnis.
Naujam gaminiui rengiama techninė užduotis, jei yra specialūs reikalavimai, kurie skiriasi nuo tarptautinių standartų.
Atliekamas eskizinis projektavimas.

Pagal parengtus eskizus gaminami maketai eksperimentinių gaminių ir bandomųjų serijų gamybos bare.
Bandymų centre atliekami tiriamieji bandymai, kuriais tikrinamas maketų atitikimas tarptautiniams standartams ir techninei užduočiai.
Esant teigiamiems bandymų rezultatams, projektavimas vykdomas toliau, esant neigiamiems – koreguojami eskiziniai projektai.
Rengiamas techninis siūlymas, kuriame aprašoma gaminio konstrukcija.
Ruošiamas gamybos rengimo grafikas, kuriame numatomi visi rengimo etapai ir atsakingi vykdytojai.
Rengiami konstravimo dokumentai: techninių sąlygų projektai, brėžiniai, eksploataciniai ir remonto dokumentai.
Konstravimo dokumentai derinami: brėžiniai – su technologijos, metrologijos, kokybės valdymo skyriais. Tvirtina: bendro vaizdo brėžinius – viceprezidentas, likusius – vyr. konstruktorius. Techninių sąlygų projektas derinamas su viceprezidentu, vyr. konstruktoriumi, kokybės valdymo skyriaus vadovu. Eksploataciniai ir remonto dokumentai derinami su vyr. konstruktoriumi, kokybės valdymo skyriaus vadovu.
Suderinus dokumentus, vykdomi sekantys etapai, nesuderinus – daromi pakeitimai.
Jei pakeitima.i turi įtakos viso projekto apimtims, daromi pakeitimai gamybos rengimo (GR) grafike, jei ne – daromi pakeitimai konstravimo dokumentuose (KD).
Vykdomas gamybos rengimas: ruošiami gamybos rengimo etapai, technologiniai dokumentai, vykdoma įrangos ir įrengimų gamyba, jei reikalinga – perkami įrengimai.
Įvykdžius visus gamybos rengimo etapus, vykdomi sekantys etapai, neįvykdžius – koreguojamas gamybos rengimo grafikas.
Eksperimentinių gaminių ir bandomųjų serijų gamybos bare surenkama 5 – 10 vnt. bandomoji pramoninio pavyzdžio partija.
Bandymų centre atliekami bandomojo pramoninio pavyzdžio vertinamieji bandymai pagal kurių rezultatus surašomas protokolas ir sudaromos vertinimo lentelės.
Esant teigiamiems bandymų rezultatams vykdomi sekantys etapai. Esant neigiamiems rezultatams vykdoma konstravimo dokumentų korekcija, o jei reikia ir gamybos rengimo grafiko korekcija.
Surinkimo ceche renkama pirmoji serijinė partija.
Forminamas kiekvieno technologinio proceso išbandymo aktas, jei yra pastabų, koreguojamas gamybos rengimo grafikas.
Iš bandomosios partijos paimami gaminiai bandymams. Atliekami kvalifikaciniai, elektromagnetinio suderinamumo bei garso galios nustatymo bandymai.
Esant teigiamiems rezultatams, vykdomas sekantis etapas, esant neigiamiems rezultatams, koreguojamas GR grafikas.
Atliekamas gaminio sertifikavimas įvairiuose sertifikavimo centruose. Gaunamas sertifikatas. Sertifikavus gaminį, vykdomas sekantis etapas. Negavus sertifikato, koreguojamas GR grafikas.
Forminamas gaminio konstrukcijos išbandymo – priėmimo aktas, kuris derinamas su konstravimo, kokybės valdymo, technologijos skyriais ir gamybiniais cechais, o jį tvirtina viceprezidentas.
Vykdant serijinę gamybą, atliekama konstruktorinė priežiūra, forminant patikrinimo aktą.
Esant nukrypimams, akte nurodoma atsakinga tarnyba trūkumams pašalinti.
Akte nurodyta tarnyba organizuoja trūkumo pašalinimą.6.4. Techninio siūlymo rengimas
Techninis siūlymas – tai konstruktorinių duomenų visuma, techniškai ir ekonomiškai pagrindžianti projektavimo tikslingumą. Šiam tikslui išanalizuojama įvairūs sprendimų variantai, patentinė medžiaga, atliekama analizė. Apskaičiuojama apytikslė gaminio savikaina ir numatomasis efektyvumas. Šios stadijos darbus dažniausiai atlieka projektuotojai trimis etapais:
• medžiagos rinkimas ir nagrinėjimas;
• techninio pasiūlymo variantų sudarymas;
• visų variantų įvertinimas ir optimalaus varianto tvirtinimas.
Techninis siūlymas derinamas ir tvirtinamas. Juo remiantis, rengiamas eskizinis projektas.
Konstravimo skyrius, parengęs techninį siūlymą, perduoda technologijos skyriui, gamybos rengimo apimčių nustatymui, planinių išlaidų ir trukmės nustatymui bei tolimesniam derinimui.
Techninis siūlymas registruojamas technologijos skyriaus gamybos rengimo planavimo grupėje (GRP gr.).
Techniniame siūlyme savitos detalės ir junginiai surašomi ne bet kaip, o nuosekliai, atvirkštine tvarka kaip renkama į junginius, o junginiai į gaminį, pradedant nuo gaminio (mažėjimo tvarka).
Esant būtinumui plačiau aprašyti kurį nors punktą, nurodyti papildomus reikalavimus ar sąlygas, leidžiama prie techninio siūlymo pridėti priedus, nurodant jų numerį.
Techninio siūlymo formą užpildo technologijos skyriaus vadovaujantys technologai ir pasirašo projektų vadovai.
Užpildytas techninis siūlymas, pagal grafų reikalavimus, derinamas su biudžeto skyriaus vadovu, vyr. konstruktorium, vyr. technologu ir pateikiamas išvadai bei tvirtinimui viceprezidentui.
Esant techniniame siūlyme išvadai rengti gamybą, technologijos skyriaus gamybos rengimo planavimo grupės darbuotojas sudaro gamybos rengimo grafiką.
Esant techniniame siūlyme neigiamai išvadai, techninis siūlymas saugomas technologijos skyriuje trejus metus.6.5. Gamybos rengimo grafiko sudarymas
Patvirtinto techninio siūlymo pagrindu sudaromas gamybos rengimo grafikas.
Gaminio gamybos rengimui sudaromas linijinis grafikas, į kurį įrašoma tik tie saviti junginiai ir detalės, kuriems reikalingas gamybos rengimas.
Darbai ir dokumentacija, kurie būtini gaminio įvaldymui ir nenurodyti linijiniame grafike, surašomi priede prie grafiko, nurodant jų numerį.
Į grafiką ar darbų planą įtraukiami tik tie darbai, kurie būtini gaminio ar technologijos įvaldymui, bet ne įvaldytos gamybos tobulinimui.
Grafiką sudaro technologijos skyriaus gamybos rengimo planavimo grupės darbuotojas, derina su TS projektų vadovais, su vyr. konstruktorium, vyr. technologu, gamybos direktoriumi ir pateikia tvirtinimui viceprezidentui.
Linijiniame grafike nurodoma parengimo terminai, techninio siūlymo aprūpinimo priemonių įsigijimui sutarčių sudarymo terminai ir pageidaujami gamybos priemonių ar pirkimo terminai.
Techninio aprūpinimo priemonių gamybos ar pirkimo terminai ir vykdytojai patikslinami po sutarčių sudarymo su vykdytojais.
Grafiko pabaigoje nurodoma pirmos bandomos partijos gamybos terminas iki kurio turi būti pagamintos ar nupirktos visos reikiamos techninio aprūpinimo priemonės, aprūpinta naujos nomenklatūros medžiagomis ir komplektuojamais bei kooperuojamais gaminiais.
Grafikas arba darbų planas užbaigiamas gaminio bandomosios partijos pagaminimu arba technologijos išbandymu. 6.6. Gamybos rengimo eiga
Gamybos rengimo užduočių atlikimo apskaita ir analizė atliekama pagal gamybos rengimo grafiką.
Tarnyboms, dalyvaujančioms gamybos rengime, su kuriomis nesudaromos darbų atlikimui sutartys, technologijos skyriaus gamybos rengimo planavimo grupė išduoda raudonas informacines korteles.
Pasibaigus mėnesiui, suvedami gamybos rengimo eigos rezultatai. Apie vėlavimus, tarnybinio rašto forma, pranešama viceprezidentui.

Nukelti užduočių atlikimo terminus galima tik esant labai svarbioms priežastims, pagal ,,Leidimą terminų perkėlimui”. Terminus perkelti gali leisti viceprezidentas arba vyr. technologas.
Problemos, iškilę gamybos rengimo eigoje, jeigu neišsprendžiamos tarnybų vadovų lygyje, aptariamos techninio vystymo pasitarime pas viceprezidentą.
Esant techninės tarybos sprendimui arba vadovų nurodymui nutraukti projekto gamybos rengimą, TS GRP gr. parengia techninį potvarkį, kuriame nurodo priežastis, už kokią sumą atliktą darbų ir kaip pasielgti su techninio aprūpinimo priemonėmis, jeigu jau pradėti darbai. Techninis potvarkis derinamas su vyr. konstruktorium, vyr. technologu ir pateikiama tvirtinimui viceprezidentui.
Patvirtinus techninį potvarkį, gamybos rengimas sustabdomas ir visi darbai susiję su juo nutraukiami, išdalinant tarnyboms techninio potvarkio kopijas.
Kiekvieną mėnesį gamybos rengimo eiga aptariama techninio vystymo pasitarime pas viceprezidentą, dalyvaujant gamybos rengime dalyvaujančių padalinių vadovams.6.7. Eskizinio projekto rengimas
Eskizinis projektas – tai visuma konstruktorinių dokumentų, rodančių principinius konstrukcinius sprendimus, nusakančius gaminio struktūrų ir bendruosius darbo principus, pagrindinius parametrus ir gabaritus. Šioje stadijoje apskaičiuojami, tikrinami, bandomi komplektuojamųjų ir unifikuotų elementų darbo režimai, atliekami orientaciniai mazgų, blokų ir viso gaminio patikimumo apskaičiavimai. Visi principiniai sprendimai pagrindžiami ekonominiais apskaičiavimais.
Šios stadijos darbai atliekami trimis etapais:
• eskizinio projekto maketas;
• maketo sudarymas ir gamyba;
• eskizinio projekto peržiūrėjimas ir tvirtinimas.6.8. Sukurtų maketų bandymai
Priklausomai nuo atliekamų šaldytuvų laboratorinių bandymų kategorijos ir tipo, bandymų metu konstravimo skyriaus bandymų centras sprendžia šiuos uždavinius:
• Įvertina šaldytuvų bandomuosiuose pavyzdžiuose (veikiančiuose maketuose) preliminariai priimtų konstruktorinių sprendimų pagrįstumą ir pakankamumą deklaruojamoms arba standartų reglamentuojamoms, naujai projektuojamuose šaldytuvuose planuojamoms, eksploatacinėms charakteristikoms ir vartotojiškoms savybėms užtikrinti.
• Padaro išvadas dėl vienokių ar kitokių konstruktorinių sprendimų priėmimo galimumo naujai projektuojamuose šaldytuvuose, eksperimentų ir bandymų būdu atrasti optimalius konstruktorinius sprendimus.
• Patikslina empiriniu arba skaičiavimų būdu bandomuosiuose pavyzdžiuose (veikiančiuose maketuose) preliminariai užduotus, naujai projektuojamiems šaldytuvams arba jų elementams planuojamus, parametrų dydžius.
Bandymai atliekami pagal 10 priede pateiktos formos ,,Užduotis”. Bandymų metu gauti duomenys yra registruojami. Atlikti bandymai yra užprotokoluojami nustatytos formos protokolais. Bandymų protokolai tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai atspindi bandymų rezultatus ir kitą informaciją. Šaldytuvų bandymų rezultatai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 10 metų.
Kvalifikacinių bandymų metu reikia:
• galutinai, prieš pradedant serijinę gamybą, įvertinama priimtų konstruktorinių sprendimų teisingumas ir jų galėjimas užtikrinti visas numatytas vartotojiškas šaldytuvo savybes bei gamybos proceso, kaip priimtų technologinių ir organizacinių sprendimų visumos, galimybes realizuoti tas savybes;
• išsiaiškinti galimus trūkumus ir jų priežastis.
• pateikti išvadą dėl serijinės gamybos galimumo.
Tipinių bandymų metu reikia:
• Įsitikinti, ar anksčiau kvalifikaciniais bandymais patvirtintos konstrukcijos (medžiagų, kooperuotųjų gaminių arba technologinių procesų parametrų) planuojami pakeitimai nepablogina šaldytuvo vartotojiškų savybių ir deklaruojamų parametrų.6.9. Naujų gaminių sertifikavimas
Naujas gaminys yra sertifikuojamas Vokietijoje TUV (Techninės kontrolės sąjunga). Sertifikato pavyzdys pateiktas 11 priede. Taip pat iš Vokietijos į gamyklą atvažiuoja ekspertas ir laboratorijoje atliekami bandymai, tikrinama ar šaldytuvas atitinka tarptautinius standartus. Be sertifikato naujas gaminys negali būti pateiktas į rinką. Be to, kiekviena šalis turi savo sertifikavimo įstaigą, kurioje gaminys yra dar kartą tikrinamas ir tik išdavus tos šalies sertifikatą, jis gali būti pateiktas į rinką.IŠVADOS
Produktą galima apibrėžti kaip materialių ir nematerialių savybių rinkinį, apimantį įpakavimą, spalvą, kainą, kokybę, firmos ženklą, taip pat suteikiamas paslaugas bei pardavėjo reputaciją.
Prieš pradedant kurti naują produktą AB ,,X” marketingo skyriaus specialistai atlieka:
• ekonominę analizę;
• renka informaciją apie rinkos aplinką.
Taip pat atlieka įmonės vidinių galimybių diagnostiką, t.y. atsako į šiuos klausimus:
• ar turi finansinių išteklių?
• ar turi žmonių?
• ar turi priemonių, tai įgyvendinti?
Pagrindinė priežastis, kuri skatina kurti naujus produktus yra konkurencija, siekimas gauti daugiau pelno taip pat užimti kuo didesnę rinkos dalį.
Marketingo skyrius pagal marketinginių tyrimų rezultatus pateikia konstravimo skyriui užsakymą gaminio projektavimui ir gamybos rengimui pagal formą KS-F.54, kuriame nurodoma:
• gaminio tipas;
• pagrindinės pageidaujamos charakteristikos (techninės ir vartotojiškos) ir aplinkos apsaugos reikalavimai;
• marketinginis pagrindimas;
• planuojamos pardavimų apimtys ir rinkos pirmaisiais, antraisiais metais bei perspektyvoje;
• planuojamas minimalus / maksimalus pardavimo kainų lygis.
Konstravimo skyrius, atsižvelgdamas į technines galimybes, pateikia pagrindines technines charakteristikas.LITERATŪRA
1. Jovaiša A., Kaip parengti verslo planą.- Vilnius: Pačiolis, 2001.
2. Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R., Marketingas.- Vilnius: Eugrimas, 1999.
3. Mažeikaitė R., Paslaugų marketingo vadyba.- Vilnius: Infosiūlas, 2001.
4. Algis Žvirblis. Modernusis marketingas: principai ir metodai.,- Vilnius, 2000
5. Jewell B.R. Integruotos verslo studijos. Vilnius 2002
6. http://www.marketing.ltPRIEDAI
1 priedas
Elegancijos klasė

RF315-1663A
Energijos klasė A

Garantija 5 metai

Kaina 1279,-

Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis
RF315-1663A

TŪRIS IR MATMENYS
Bendras tūris 314 litrai
Naudingas šaldytuvo kameros tūris 229 litrai
Naudingas šaldiklio kameros tūris 61 litrai
Aukštis 173 cm
Plotis 60 cm
Gylis 60 cm

CHARAKTERISTIKOS
Energijos klasė
A
Energijos sunaudojimas per parą
0.85 kWh
Sušaldymo pajėgumas per parą
5 kg
Temperatūros kilimo laikas
17 h
Šaldymo agentas
R600a

KITOS SAVYBĖS
Automatinė šaldymo kameros atitirpimo galimybė
yra
Durų atidarymo kryptis keičiama
Garantija
5 metai

2 priedas
Ekstra klasė

RF315-1503A
Energijos klasė A

Garantija 5 metai

Kaina 1169,-

Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis
RF315-1503A

TŪRIS IR MATMENYS
Bendras tūris 314 litrai
Naudingas šaldytuvo kameros tūris 229 litrai
Naudingas šaldiklio kameros tūris 61 litrai
Aukštis 173 cm
Plotis 60 cm
Gylis 60 cm

CHARAKTERISTIKOS
Energijos klasė
A
Energijos sunaudojimas per parą
0,85 kWh
Sušaldymo pajėgumas per parą
5 kg
Temperatūros kilimo laikas
17 h
Šaldymo agentas
R600a

KITOS SAVYBĖS
Automatinė šaldymo kameros atitirpimo galimybė
yra
Durų atidarymo kryptis keičiama
Garantija
5 metai

3 priedas
Standarto klasė

RF315-1103A
Energijos klasė A

Garantija 3 metai

Kaina 1049,-

Dviejų kamerų šaldytuvas-šaldiklis
RF315-1103A

TŪRIS IR MATMENYS
Bendras tūris 314 litrai
Naudingas šaldytuvo kameros tūris 229 litrai
Naudingas šaldiklio kameros tūris 61 litrai
Aukštis 173 cm
Plotis 60 cm
Gylis 60 cm

CHARAKTERISTIKOS
Energijos klasė
A
Energijos sunaudojimas per parą
0.85 kWh
Sušaldymo pajėgumas per parą
5 kg
Temperatūros kilimo laikas
17 h
Šaldymo agentas
R600a

KITOS SAVYBĖS
Automatinė šaldymo kameros atitirpimo galimybė
yra
Durų atidarymo kryptis keičiama
Garantija
3 metai
2 kompresoriai

4 priedas
Profesionalaus naudojimo klasė

CD290-0002
Garantija 3 metai

Kaina 1599,-

Šaldytuvas-vitrina
CD290-0002

TŪRIS IR MATMENYS
Bendras tūris 290 litrai
Naudingas šaldytuvo kameros tūris 275 litrai
Aukštis 145 cm
Plotis 60 cm
Gylis 60 cm

CHARAKTERISTIKOS
Energijos sunaudojimas per parą
2.05 kWh
Šaldymo agentas
R134a

KITOS SAVYBĖS
Automatinė šaldymo kameros atitirpimo galimybė
yra
Durų atidarymo kryptis keičiama
Garantija
3 metai

Leave a Comment