Našumo didinimas naujais bendro darbo sprendimais

SANTRAUKA VADOVUI

Našumo didinimas naujais bendro darbo sprendimais

Vis didesnis tinkamos informacijos tinkamu laiku gavimo poreikis kelia naujus ir didesnius reikalavimus ryšių ir bendradarbiavimo sistemoms. Todėl šiuo metu tūkstančiuose kompanijų diegiama daug naujų technologijų: grupinis grafikų sudarymas ir planavimas, grupinio darbo priemonės, videokonferencijos, dokumentų valdymas, darbo srautų valdymas bei daug kitų.

Iš JAV kompiuterių žurnale PC Week, kuris apklausė daugybę su grupinio darbo priemonių pirkimu bei ad¬ministravimu susijusių IT (informacinių technologijų) vadovų, pateiktų duomenų matyti, jog naujos bendra¬darbiavimo taikomosios programos įdiegtos vidutiniškai apie 70 0% visų asmeninių kompiuterių. Visi šie vartoto¬jai naudojasi elektroniniu paštu. Tarp populiariausių tai¬komųjų programų 88% tenka bendro naudojimo duo¬menų bazėms, 80% grupinio grafikų sudarymo ir planavimo priemonėms ir 75% Intraneto naršyklėms. Apklausa parodė, jog elektroninis paštas – efektyviausia priemonė gerinant darbo našumą, ji gavo aukščiausią -8,7 balo – įvertinimą dešimtbalėje sistemoje. Intranetai efektyvumo požiūriu pelnė 6,6 balo. Videokonferencijų programinės įrangos, kurią naudojo pusė apklaustųjų, efektyvumas įvertintas 5,4 balo.

Šiose apžvelgtose darbo vietose investicijos į grupines darbo priemones yra pačios didžiausios. Gerinant grupi¬nio darbo vietas, be išlaidų pačioms priemonėms, viduti¬niškai 17,6% mokymo dirbti su u programomis metinio biudžeto išleidžiama grupiniam darbui pritaikyti. Nors ir keista, tačiau rezultatai atskleidė atvirkščią priklau¬somybę tarp investicijų į mokymą ir gautos lėšų ekonomi¬jos. Grupinis grafikų sudarymas ir planavimas – labai neįprastas atvejąs. Kompanijų, kurios, taikydamos plana¬vimą, gavo didesnę kaip vidutinę lėšų ek

konomiją, infor¬macinių technologijų vadovai grupinio darbo priemonėms išleido 14% mokymo biudžeto. Tačiau kompanijų, kurios, taikydamos planavimą gavo mažesnę kaip vidutinę lėšų ekonomiją, informacinių technologijų vadovai grupinio darbo priemonėms išleido 22% mokymo biudžeto.

Žinoma, šiuo metu grupinio darbo priemonių projektai savo prigimtimi jau nėra proginiai. Smarkiai populiarėjantys šie projektai tampa vis sudėtingesni. Štai JAV kompanija Sprint Communications Co, sausyje buvo pa-samdžiusi kompaniją Andersen Consulting, kad padėtų sujungti naujovišką grupinio darbo paketą į bendrą sis¬temą TurboPlan. Tai paketas, automatizuojantis verslo planų kūrimo bei priežiūros procesą ir naudojantis Lotus Notės. Paketas jungia darbo srautų ir dokumentų valdymo bei grupinės duomenų bazės elementus. TurboPlan projekto vadovas p. Asplen teigia, kad “TurboPlan sutrumpina programų patekimo į rinką laiką, padeda išvengti darbo dubliavimo ir prastovų. Paketas galėtų būti kaip priemonė, padedanti pr riemonių valdymo vadovybei susieti visą Sprint į visumą.”

Ką manote apie investicijų atsipirkimą (ROI)?
Investicijos į naujus bendradarbiavimo sprendimus labai greitai atsiperka. Daugelis kompanijų, įdiegusios Intra-netus sako, kad investicijos atsipirko keliais šimtais pro¬centų. Kitas pavyzdys – elektroninis paštas. Juo adre¬satą galima irgi visur pasiekti, tačiau daug pigiau paly¬ginti su kitomis ryšio priemonėmis. Pateikiame dviejų puslapių laiško, perduodamo įvairiais kanalais, išlaidas:

•elektroniniu paštu – 0,33 dolerio;
•faksu – 1,46 dolerio;
•telefonu – 3,12 dolerio;
•per kurjerį – 8,50 dolerio;
•teleksu – 12,48 dolerio.

Neseniai Markei Perspectives Inc. atlikta apžvalga rodo, kad išlaidos Intranetui jau lenkia išlaidas Internetui daugelyje kompanijų. Šiuo metu pačios pa

ažangiausios taikomosios programos – tai elektroninis paštas, duomenų bazės ir grupinio darbo priemonės. Kai kas gali įrodinėti, kad jei vieno vartotojo našumą didi¬nančios priemonės yra pasmerktos, tai grupinio darbo priemonės irgi keliauja į staigiai išreklamuotų sąvokų kapinyną. Taip yra todėl, kad grupinio darbo priemonės galų gale taps natūralia darbo aplinkos dalimi ir todėl praras savo reikšmę kaip atskira produkcija.

Maža to, galutiniai vartotojai nieko ir nežinos apie grupinio darbo priemones. Viskas, kas jiems rūpės – tai procesas ir dokumentas. Iš tiesų visada buvo labai keblu išeiti iš vienos programos, kurioje yra svarbi informacija, tik tam, kad ji būtų persiųsta kitiems ar aptarta su darbo grupe.

Informacijos perkrova – pavojus informacijos amžiaus darbo aplinkai
XV amžiuje Maince (Vokietija) studentai alinėse kumščiais trankė alinių stalus protestuodami prieš informacijos perkrovą – iš jų buvo pareikalauta per¬skaityti visas dvidešimt universiteto bibliotekoje esančias knygas. Įsivaizduokite, kaip jie reaguotų į šiandieninį elektroninio pašto pranešimų, telefono skambučių, fak-sogramų ir Interneto reklamos antplūdį.

Tačiau mūsų dienų studentai bent jau turi galimybę naudotis garsėjančiomis priemonėmis, skirtomis padėti įmonėms ir pavieniams asmenims susidoroti su infor¬macijos gausa. Filtruodamos, analizuodamos, per-adresuodamos ir automatiškai atsiliepdamos į gaunamą informaciją, šios priemonės gali išlaisvinti vartotoją, leisti jam susikaupti ties sudėtingesniais ir galbūt įdomesniais uždaviniais.

Analitikai sako, kad priemonėms, kurios automatiškai įsijungia ir atsiliepia, paklausa didės, ypač jei ja

as lengvai ir greit bus galima įdiegti. Šiuos poreikius tenkinančios priemonės gali sutaupyti nemažai lėšų, o tai žmonėms ir buvo žadėjusi elektroninė pramonė. Ypač jei tos priemonės pritaikomos yra vis tais pačiais klausimais.

Galimybė pasiekti informaciją iš toli
Kompanijų daro našumą labai padidina mobilūs dar¬buotojai, dirbantys pardavimo, klientų aptarnavimo ir vadovavimo srityse.

Remiantis Infonetics Research Inc. ataskaita ”Informacijos pasiekimo per atstumą realios išlaidos”, mobilių darbuotojų galimybė tiesiogiai pasiekti informa¬cinius tinklus kompanijų pajamas padidina 57%.

Galimybė pasiekti informaciją iš toli ne tik didina paja¬mas, bet ir įgalina mobilius darbuotojus greit reaguoti į klientų poreikius bei teikti jiems efektyvesnę paramą. Pagerintas ryšys tarp kompanijos darbuotojų – dar vienas mobilių darbuotojų galimybės pasiekti informaci¬ją iš toli privalumas.

Tačiau kompanijos kasmet beveik 2100 JAV dol. išleidžia “nematomoms vartotojų išlaidoms” padengti – ne¬biudžetinis laikas, per kurį mobilūs darbuotojai diegė, konfigūravo nuotolinio ryšio aparatūrą, programinę įrangą, sujungimus bei šalino atsiradusias problemas. Ir čia netgi neįtrauktos prarastų galimybių išlaidos, kai nebuvo atliekamos jų realios darbo funkcijos.

Nors kai kurios nematomos vartotojų išlaidos yra neišvengiamos, tačiau daugelį jų gali sumažinti moky¬mas, lengvesnis naudojimas, integruotos taikomosios programos ir nuotolinis valdymas.

NAUJI PRODUKTYVUMO SPRENDIMAI

Grupinio darbo priemonės.
Kaip priversti jas duoti konkurencinę naudą

Elektroninis paštas
Elektroninio pašto funkcionalumas per pastaruosius kelerius metus buvo įdiegtas visose plačiausiai galutinio vartotojo naudojamose taikomosiose programose. Stalinių kompiuterių taikomųjų programų pa

aketuose elektroninis paštas tampa įprastu dalyku. Be to, elek¬troninio pašto sistema naudojama kaip transporto terpė daugelyje įvairių taikomųjų programų: elektroninių formų maršrutizavimo, grupinio darbo ir dokumentų tvarkymo taikomosiose programose. Kitas pranešimų perdavimą skatinantis veiksnys – plačių galimybių ir greit populiarėjantis Internetas.

Antraip tariant, elektroninis paštas iš paprasto ryšio tarp asmenų mechanizmo išaugo į taikomųjų programų lygio transporto terpę korporacijai svarbioms operaci¬joms atlikti. Todėl korporacijos elektroninis paštas tampa labai svarbus verslui – šiandien dauguma, jei ne visos, elektroninį paštą naudojančių kompanijų turi sunkumų, kai ryšys dingsta valandai ar daugiau.

IBM ir Lotus supranta, kad elektroninio pašto įdiegimas yra analogiškas pasaulinio lygio duomenų transportavi¬mo vamzdyno paklojimui. Todėl IBM išplėtė elektro¬ninio pašto galimybes naujomis kliento/serverio pranešimų perdavimo paslaugomis: aptarnaujama daug vartotojų, vis didesnis pranešimų kiekis, informacijos gigabitai ir naujos bendro darbo taikomosios programos, kurios naudoja įprojektuotą pranešimų perdavimo infra¬struktūrą informacijai skirstyti.

Šių naujų elektroninio pašto sistemų pagrindą sudaro pranešimų perdavimo infrastruktūra. Ji susideda iš kelių integruotų komponentų, kurie garantuoja ryšį įmonės viduje. Ideali infrastruktūra visada turi šiuos komponentus:

•katalogų paslaugą, kuri leidžia vartotojui lengvai rasti pranešimų gavėjus ir adresuoti pranešimus;
•pranešimų saugyklą, kuri funkcionuoja kaip saugus pranešimų, dokumentų ir aplankų konteineris;
•administracinę funkciją vartotojui, serveriams ir kitiems komponentams valdyti;
•pranešimų perdavimo agentą pranešimų maršrutams tarp elektroninio pašto ir taikomųjų programų serverių apibrėžti;
•sujungimo su kitais elektroninio pašto serveriais ir ryšių sistemomis šliuzus bei keitiklius skirtingiems pašto formatams konvertuoti.

Pirmos kartos elektroniniame pašte klientas ir pranešimų perdavimo tarnyba ėjo kartu. Klientas sukurdavo pranešimą ir perduodavo jį pašto tarnybai (kuri buvo administruojama kaip pašto skyrius, susidedantis iš bylų bendro naudojimo sistemoje) per nuosavą API. Nauja pranešimų perdavimo karta naudo¬ja naujasnes ir lankstesnes kliento/serverio technologi¬jas, orientuotas į objektus ir turinčias pranešimų per¬davimo magistrales. Šios trys technologijos yra kiekviena savaip svarbi, tačiau kartu jos sudaro tvirtą elektroninio pašto sistemos pagrindą.

Į ką reiktų atsižvelgti keičiant seną elektroninio pašto sistemą
Įmonė turi nuspręsti, ar jos ryšių poreikio apimtis yra darbo grupės, ar skyriaus lygio, ar jai reikalingi kom¬panijos vidaus ryšiai, ar ryšiai tarp kompanijų.

Šiandieninės padėties sudėtingumas diktuoja sprendimus, atitinkančius bendro darbo lygio poreikius (t. y. elektroninio pašto sistemų ir standartų, garantuo¬jančių tam tikrą sistemos integravimo lygį, kiekį). Jeigu vienos elektroninio pašto sistemos įvedimas nėra įmanomas, paprasčiausias bendro darbo sprendimas būtų pastatyti šliuzą, komutatorių ar magistralės mazgą tarp skirtingų elektroninio pašto tinklų.

Šliuzas dažnai būtų tinkamas, kai įmonė turi tik dvi skirtingas elektroninio pašto sistemas ir jei nesirengia įvesti dar vienos elektroninio pašto sistemos, ar susi¬jungti su dar viena sistema. Jei įmonėje yra daugiau kaip dvi elektroninio pašto sistemos, galbūt geresnis sprendimas yra komutatorius. Jis vieną elektroninio pašto formatą perkelia į daiigelį formatų, priklausomai nuo pranešimo paskirties vietos.

Pageidautinas įmonės apimties lygiu magistralės tipo sprendimas. Šiuo atveju įmonė turėtų išnagrinėti Message Transfer Agent {MTA – pranešimų perdavimo agentas) X.400 pagrindu ir gaminio SMTP pagrindu pa¬sirinkimo alternatyvas. Šių dviejų alternatyvų – privalu¬mo ir trūkumo – balansas yra saugumas X.400 tinkle, jis nusveria prieigų (ir adresavimo) paprastumą Internete.

Galutinė strategija yra klientas/serveris, kur įmonė pasirenka magistralės sprendimą ar pranešimų perdavi¬mo mechanizmą. Tačiau į jį gali įtraukti ir įvairias taikomąsias programas, pavyzdžiui, Lotus Notės.

Platforma reikalauja analizės, ar tam tikrą elektroninio pašto sistemą palaiko kompanijoje naudojamos esamos serverio ir kliento operacinės sistemos, ar strateginės operacinės sistemos. Nereikia pamiršti ir gerų valdymo priemonių, nes elektroninio pašto sistema su visais jos komponentais užims labai svarbią vietą kompanijos infrastruktūroje.

Grupinio darbo priemonės
Yra nemažai grupinio darbo priemonių apibrėžimų. Tačiau dauguma žmonių sutinka, kad grupinio darbo priemonėmis galima laikyti programinę įrangą, kuri padeda užsiimančių bendra veikla žmonių grupėms ir garantuoja ryšį su bendro naudojimo aplinka. Grupinio darbo gaminiai – tai bendro darbo gaminiai, leidžiantys žmonėms dirbti kartu ir dalytis informacija. Šie gami¬niai – elektroninis paštas, konferencijų, skelbimų lentos, diskusijų forumai, grafikų sudarymas ir planavi¬mas, elektroninių posėdžių darbotvarkės, bendro nau¬dojimo duomenų bazės, priemonės daugelio autorių dokumentams kurti ir t. t.

Lygiagrečiai plėtojami du grupinio darbo priemonių metodai. Vienas modelis yra GroupSuite (grupinio darbo paketas), o kitas – informacijos/ryšių (InfoComm).

GroupSuite modelis yra analogiškas stalinio kompiute¬rio taikomųjų programų paketui, kuriame keletas taikomųjų programų yra glaudžiai integruotos, jos garantuoja (tam tikru laipsniu) bendrą vartotojo sąsają su taikomųjų programų paketu. Tie gaminiai paprastai garantuoja bazinį funkcionalumą, kurio daugelis kom¬panijų šiandien tikisi iš grupinio darbo priemonių, tarp jų grafikų sudarymą ir planavimą, elektronines formas, bendrą naudojimąsi informacija, elektroninį paštą ir darbo srautų automatizavimą.

GroupSuite metodas garantuoja sklandų perėjimą iš šiandieninės individualaus darbo programinės įrangos, didinančios darbo našumą, gerinančios atliekamos užduoties (teksto redagavimas, darbas su skaičiuoklėmis ir pan.) efektyvumą. GroupSuite garantuoja universalią prieigą prie informacijos. Sis metodas pateikia bendro dokumentų naudojimo ir informacijos organizavimo priemones. Tačiau modelis pasikliauja vartotojais, kurie nusprendžia, kokios informacijos jiems reikia, kaip ją gauti ir kaip integruoti įvairių šaltinių informaciją.

Tačiau susiformuoja visiškai naujas modelis, kurio pagrindą sudaro informacija ir ryšiai. Siame modelyje vartotojui pateikiama su klausimu susijusi informacija, nepriklausomai nuo jos kilmės, buvimo vietos ar taiko¬mosios programos. Informacija iš daugelio šaltinių vartotojai gali įsirašyti, pasiimti, vertinti, tvarkyti ir ana¬lizuoti. Nereikia galvoti, kur informacija laikoma ir kokių taikomųjų programų reikia dirbant su ja. Pavyzdžiui, dokumentas gali turėti piktogramą su ja susieta tam tikra informacija. Kai vartotojas baksteli pele piktogramą, ji atidaro finansinių dokumentų skaičiuoklę. Kokia taikomoji programa valdo šį procesą, nesvarbu vartotojui. Jis taip pat nesirūpina tikra skai¬čiuoklės laikymo vieta: ar ji yra kito skyriaus serveryje, ar kitos kompanijos Interneto serveryje. Šioje naujoje aplinkoje vartotojui rūpi tik informacija. Lotus Notės -šiandien geriausias šio modelio pavyzdys.

Šiandien grupinio darbo priemonės turi tris pagrindinius komponentus:

•vartotojo sąsają;
•taikomųjų programų kūrimo aplinką;
•infrastruktūrą.

Grupinio darbo priemonių fenomenas atsirado dėl daugelio priežasčių, kurių svarbiausia yra informacijos amžiaus pradžia. Pramoninio pasaulio įmonės pradeda laužyti tradicinės, hierarchinės ir funkciškai apibrėžtos organizacijos rėmus, kurdamos horizontalią struktūrą iš funkciškai susietų grupių ar komandų, kurių nariai gali būti labai toli vienas nuo kito. Tokiai grupėmis pagrįstai valdymo struktūrai sudaryti įmonės naudojasi savo informacinėmis sistemomis, kuriomis kuria virtualius ryšių kanalus.

Į ką reiktų atsižvelgti, pasirenkant grupinio darbo priemones
Šiandien yra daug gaminių, kurie apibūdinami kaip grupinio darbo gaminiai. Jie turi šias priemones:

•bendro naudojimo duomenų baze. Palaiko doku¬mentų ir vaizdų bendrą naudojimą, replikavimą dideliu atstumu, turi sinchronizavimo ir operacijų funkcijas. Bendro naudojimo duomenų bazė tiekiama įvairioms aplinkoms;

•asmenini kalendorių. Individualaus kalendoriaus ir darbotvarkių (ToDo lists) laikymą;

•grupės darbo grafiku sudarymą. Integruojasi su pro¬jekto valdymo priemonėmis bei asmeninėmis atme-nomis (PIM) ir apima bet kurias pasaulio vietoves;

• grupių posėdžiu palaikymą. Šiandien šie gaminiai daugiausia atitinka modelį: “tas pat laikas, ta pati vieta”, tačiau tikimasi, kad jie palaipsniui modifi-kuosis į “tas pat laikas, skirtinga vieta”;

•videokonferencija. Išplečia “tas pat laikas, ta pati vieta” modelio konferencijas iš telefoninio režimo iki interaktyvaus vaizdo režimo;

•bendro naudojimo dokumentus. Apima versijų valdymą, paskirstytą registravimąsi, daugelio žmonių triūso suliejimą ir paprastą peržiūros priemonę;

•bendro naudojimo vaizdus. Pateikiamas visas vaizdavi¬mo, tvarkymo, laikymo ir gavimo priemonių komplektas;

•kontekstini apdorojimą. Tai paieška pagal loginę išraišką, temą, koncepciją ir panašumą;

•automatizuotus agentus. Atlieka veiksmus ir pagal taisykles, ir pagal laiką bei veiksmus su saugumo ir prieigos valdymo priemonėmis vartotojo vardu.

Būtų puiku, jeigu nustatytumėte, iš kurių anksčiau minėtų bendro darbo taikomųjų programų organizacija galėtų turėti naudos ir kaip. Atsakymas į šį klausimą būtų esminis veiksnys, pasirenkant grupinio darbo priemonių tiekėją. Kiti svarbūs veiksniai yra šie:

•saugumas;
•galimybė išplėsti;
•galimybė dirbti įvairiomis platformomis;
•galimybė dirbti su įvairiais serveriais;
•galimybė kreiptis iš nešiojamųjų kompiuterių ir kitų atitinkamų mobiliųjų prietaisų;
•programavimo lengvumas ir galingumas;
•atsparumas.

Dokumentų valdymas
Dokumentų valdymo sistemos yra skirtos padėti vartoto¬jams rasti, organizuoti ir bendrai naudoti dokumentus. Dokumentų valdymo sistemos turi sugebėti tvarkyti tradicinius popierinius ir elektroninius dokumentus, iš jų faksogramas, elektroninį paštą, teksto redaktorių, dokumentus ir skaičiuokles. Pagrindinės dokumentų valdymo sistemų galimybės yra šios:

• dokumentų įvedimas. Popierinių dokumentų skenavi-mas ir pervedimas į skaitmeninį pavidalą bei elektro¬ninių dokumentų indeksavimas ir sužymėjimas. Sužymėjimo ir profiliavimo priemonės susieja doku¬mentą su svarbiausia informacija, įskaitant ir doku¬mento tipą, kilmę, autorių, pagrindinę informaciją dokumente, laiką bei vietovę ir pan.;
• paieškos ir gavimo paslaugos, įgalinančios vartotojus greitai ir intuityviai rasti dokumentus;
• bibliotekos paslaugos, automatizuojančios dokumentų registravimą, profiliavimą ir gavimą;
• saugojimo ir archyvavimo paslaugos;
• versijų valdymas;
• registravimasis;
• duomenų saugojimo ir prieigų valdymo saugumo paslaugos;
• integravimas su kitomis taikomosiomis programomis.

Į ką reiktų atsižvelgti, pasirenkant dokumentų valdymo priemones
Paprastai vartotojai dėmesį kreipia į dokumentų leidybos ir valdymo sistemas, norėdami išspręsti specifines verslo ir dabo našumo problemas, tai yra:

•prieinamumo prie dokumentų gerinimą;
•valdymo priemonių ir dokumentų leidybos, paskirstymo ir prieigos procedūrų nustatymą;
•naujausių verslo formų, vadovų ir leidinių elektroninį pateikimą vartotojams;
•elektroninį kreipimąsi į informaciją dokumentuose, kurie yra panašūs ar geresni nei dabar naudojami, įskaitant nuorodas į bendrą teminę medžiagą;
•nedelsiamo priėjimo prie atnaujintų dokumentų garantavimą;
•popieriaus sąnaudų mažėjimą;
•pakartotinio duomenų įvedimo mažėjimą;
•laikymo, medžiagų ir personalo išlaidų popieriniams dokumentams tvarkyti mažėjimą.

Projektuojant ar renkantis dokumentų valdymo sistemas, reikia atsižvelgti į įmonės realaus verslo reikalavimus. Tai reiškia, jog ne visada būtina realizuoti įmantrią dokumentų valdymo sistemą. Kai kuriais atvejais tinklinio darbo sistemos ar Interneto serverio galimybių užtenka daugumai verslo reikalavimų patenkinti. Pertvarkant sistemos architektūrą ir struktūrą, siūlome atsižvelgti į šiuos pasiūlymus:

•laikytis pramoninio standarto API ir protokolų kur tai įmanoma;
•projektuoti sistemą, kurią galima išplėsti visomis kryptimis (ypatumai, funkcionalumas, valdymas ir tinklo naudojimas);
•įmontuoti tvirtas administravimo ir valdymo galimybes;
•saugumą;
•valdomumą;
•patikimumą:
•duomenų architektūrą;
•einamųjų dokumentų tipus;
•glaudų integravimą su esamomis stalinio kompiuterio taikomosiomis programomis;
•galimybę plėstis pagal būsimų dokumentų tipų, pavyzdžiui, garso, vaizdų ir daugiaterpių dokumentų reikalavimus;
•grupinio darbo priemonių, procesų automatizavimo ir perprojektavimo iniciatyvos bei standartų palaikymą.

Darbo srautų ir procesų automatizavimas
Verslo, technologijos ir rinkos konvergencija stumia organizacijas naujo verslo modelio link. Organizacijos performuoja savo verslo praktiką, siekdamos šių tikslų:

•konkuruoti šalies viduje ir pasaulyje;
•mažinti gaminių kūrimo ir gamybos ciklų trukmę;
•gerinti mažėjančias maržas;
•gerinti kokybę ir trumpinti klientų aptarnavimo laiką;
•greit prisitaikyti prie technologinių pokyčių.

Tinklo infrastruktūra subręsta kylant naujam verslo modeliui. Si plačiai taikoma infrastruktūra palaikys naujos kartos sprendimus, darbo srautų automatizavimą, kuris žada automatizuoti ir pagerinti pagrindinio verslo sistemas.

Veiksmingai išnaudoti šią besiplečiančią infrastruktūrą ir gauti apčiuopiamą naudą galima pasirinkus tinkamus automatizavimo procesus ir sėkmingai suderinus verslo reikalavimus su naujausia technologija ir gaminiais.

Darbo srautų automatizavimas – tai darbo sekos ar verslo proceso informacijos automatizavimas. Automatizavus darbo srautus, informacijos judėjimo pertvarkymas siekiant verslo rezultatus pagerinti elektroninio pranešimų perdavimo, intelektinio maršrutizavimo, elektroninės kontrolės ir sekimo sistemos technologijomis.

Darbo srauto apibrėžimas
Prognozuojama, kad ateinančiame šimtmetyje laimės tos kompanijos, kurios efektyviai pereis į žinių eros verslo modelį. Tam kompanijos perprojektuoja ir net naujai kuria einamuosius procesus ir verslo praktiką. Darbo srautų automatizavimas daro efektyvesnes šias pastangas, padėdamas kompanijoms:

•gerinti procesus;
•gerinti žmonių ir medžiagų valdymą;
•mažinti ciklų trukmę;
•greičiau prisitaikyti prie technologijos pokyčių.

Nauda, kurią kompanijos tikisi gauti iš automatizavimo – tai padidėjęs pelnas, geresnis klientų reikalavimų tenkinimas, išlaidų mažinimas, geresnė marža, padidėjęs konkurencingumas, geresnė kokybė ir didesnė užimama rinkos dalis.

Kai procesas jau yra automatizuotas, daug lengviau jį išnagrinėti ir pagerinti. Pavyzdžiui, formų maršrutizavi-mą apimantį darbo srautų procesą lengviau pagerinti elektroniniu pavidalu, nes forma gali būti modifikuojama tuoj pat, neprarandant jau popieriniu pavidalu sandėliuojamų formų. Darbo srautų automatizavimas sukuria naujas galimybes, nes mažina atstumą tarp verslo poreikių ir naujausių technologinių sprendimų. Štai kai kurie apčiuopiami rezultatai, kuriuos pateikia darbo srautų sprendimus realizavusios kompanijos:

•kreditų proceso atsako laikas sutrumpėjo nuo 7 dienų iki 4 valandų, darbo našumas padidėjo 100 kartų;
•administracijos triūsas apdorojant klientų užsakymus sumažėjo 95%;
•vieno pirkimo užsakymo apdorojimo administracinės išlaidos sumažėjo nuo 75 JAV dol. iki 0,93 dolerio;
•gatavų gaminių atsargos sumažėjo 25%, o pardavi¬mas padidėjo 33%;
•pardavimas padidėjo 16% ir tuo pat metu gerokai sumažėjo gaminių laikymo sandėlyje trukmė.

Rinkos plėtimąsi skatina darbo srautų automatizavimo privalumų ir technologinio palaikymo konvergencija. Raktas tiems privalumams pasiekti – pasirinkti tinkamus automatizavimo procesus ir sėkmingai suderinti verslo reikalavimus su naujausiomis technologijomis ir gaminiais. Darbo srautų automatizavimo metodai ir praktika gali būti taikomi atskiriems procesams pagerinti, mažose darbo grupėse už pakankamai mažą kainą arba kaip kompanijos lygio verslo perorganizavimo darbo dalis.

Nors tiekėjai naudojasi įvairiais metodais, darbo srautų sistema paprastai apima šias pagrindines funkcijas:

•maršrutizavimą ir aprobavimą. Galimybė kilnoti objektą ar įrašą procese, renkant reikalingus aprobavimus;
•informacijos srauto valdymą. Sistema turi sugebėti valdyti darbo srautų apdorojimo punktuose randamą informaciją;
•sąlyginį apdorojimą pagrįstą darbo srautų sąlygomis ir informacija apdorojimo punkte;
•stebėjimo ir užrašymo užduočių pažangą per darbo srautus;

•pateiktą apdorojimo punkto ir proceso valdymo informaciją ataskaitų ir įvykdymo procentų forma.

Manoma, kad poreikis darbo srautų automatizavimo priemonėms pereinant į naują tūkstantmetį, kai verslas pajus vis didėjantį spaudimą gerinti efektyvumą, o tiekėjai pateiks kliento/serverio architektūras, kurios turės darbo srautų automatizavimo komponentus.

Tendencijos darbo srautų srityje
Iki šiol darbo srautų priemonių tiekėjai naudoja tris skirtingus darbo srautų automatizavimo tvarkymo metodus: pagal operacijas, įvykius ir procesus.

Didžiausi darbo srautų automatizavimo rinkos dalyviai skirstomi į keturias kategorijas – elektroninio pašto, elektroninės formos, dokumentų ir vaizdų valdymo, verslo procesų valdymo.

Elektroninių formų tiekėjai savo formų gaminius papildė maršrutizavimo galimybėmis, o elektroninio pašto gaminių tiekėjai integravo formų galimybes į savo elektroninio pašto gaminius. Abiem atvejais gaminiai leidžia automatizuoti nuoseklų formų maršrutizavimą ir turi tam tikrų būsenos bei sekimo galimybių.

Vaizdų ir dokumentų valdymo sistemų tiekėjai papildė pasiūlymus procesų projektavimu ir maršrutizavimu. Keletas jų pateikė ir labai įmantrių darbo srautų galimybių bei tinklinių sistemų.

Keletas tiekėjų, pavyzdžiui, IBM, siūlo gaminius specialiai suprojektuotus verslo procesams analizuoti, automatizuoti ir valdyti. Tiekėjai paprastai pateikia grafinio projektavimo, modeliavimo priemones bei įmantrias valdymo, sekimo ir kontrolės priemones.

Į ką reiktų atsižvelgti, pasirenkant darbo srautų sprendimą
Raktas į sėkmingą darbo srautų automatizavimo sprendimų realizavimą yra toks:

•pasirinktas tinkamas automatizavimo procesas;
•pasirinktas tinkamas gaminių rinkinys norimiems rezultatams pasiekti ir proceso reikalavimams tenkinti;
•suplanuotas organizacijos pasikeitimas.

Galima pasinaudoti pateikiamu kontroliniu sąrašu, kuris leidžia pasirinkti tinkamą darbo srauto automatizavimo gaminį (gaminius) ir proceso charakteristiką bei išanalizuoti verslo reikalavimus:

Integravimas

•Pagrindinės taikomosios programos.
•Serverio ir kliento platformos.
•Duomenų šaltiniai.
•Saugumas.

Maršrutizavimas

•Sudėtingumo laipsnis.
•Paralelizmai.
•Sąlyginio maršrutizavimo ir išimčių tvarkymo poreikis.
•Kompiuterinio valdymo galimumo laipsnis.

Proceso charakteristikos

•Projekto sudėtingumas.
•Proceso modeliavimas.
•Išplečiamumas.
•Išėjimas iš klaidingų situacijų.
•Tinkamumas automatizuoti.

Pasikeitimu dažnis

•Procesas.
•Dalyviai.
•Geografinės vietovės.
•Vartotojų reikalavimai.

Potencialo laipsnis

•Proceso replikavimo neperžiangiant kompanijos galimybių tikimybė.
•Proceso charakteristikos (nauda asmenims, verslo šakai, įmonei).
•Verslo vertė.
•Konkurencingumas.
•Klientų pasitenkinimas.

Sėkmingas darbo srautų automatizavimo realizavimas reikalauja susieti verslo proceso analizę ir perprojek-tavimą su technologija. Verslo procesų perprojektavimas yra nauja sritis, kurios tikslas – perkelti kompanijas į informacijos erą. Per ateinančius dvejus metus galima tikėtis daugybės naujų patobulintų pasiūlymų darbo srautų srityje. Kadangi darbo srautų automatizavimas yra bendro kompiuterių naudojimo darbo dalis, galima manyti, kad darbo srautų automatizavimo priemonės ir taikomosios programos glaudžiau siesis su dar tik atsirandančiomis arba ateityje atsirasiančiomis taikomosiomis programomis.

PRODUKCIJOS APŽVALGA

Jūsų poreikiams – nauja, paprasta ir lengvai prieinama daugiaplatformė grupinio darbo įranga

IBM pranešimų perdavimo strategija apima šešis pagrindinius tikslus
IBM ir Lotus elektroninio pranešimų perdavimo strategija remiasi patikrintomis užduotims, specializuotomis technologijomis, reliaciniais duomenų saugojimo metodais, kompiuterių sistemomis klientas/serveris ir pranešimų perdavimo bei eilių sudarymo sistemomis. Visos šios technologijos pagrįstos tiksliais pramoniniais standartais. Pagrindiniai strategijos tikslai yra šie:

•pateikti atvirą, prie kliento poreikių derinamą platformą, kuri apimtų pranešimų perdavimą ir leistų “kombinuoti bei derinti” IBM ir kitų tiekėjų pranešimų perdavimo komponentus;

•užtikrinti visokeriopai plečiamą kliento/serverio pagrindu informacinę infrastruktūrą, kuri apimtų pranešimų perdavimą ir galėtų apimti kitas gyvybiškai svarbias informacijos valdymo sritis;

•užtikrinti pranešimų perdavimo terpę, kuri suderintų duomenų perdavimo protokolus, pavyzdžiui, X.400, SMTP/MIME, SNADS;

•suderinti pranešimų siuntimą su darbo grupės taikomosiomis programomis pramoninio standarto API priemonėmis (VIM, MAPI ir CMC);

•garantuoti, kad produkcija būtų lengvai derinama su kitomis elektroninio pašto sistemomis ir/ar duomenų gavimą iš jų;

•pateikti įvairių aparatinių ir programinių platformų sprendimą.

Visus šiuos tikslus tenkina IBM/Lotus Notės platforma, kuri, vaizdžiai šnekant, yra visų galimybių, leidžiančių organizacijoms koordinuoti žmones, jų veiklą ir taikomąsias programas, šaltinis.

LOTUS NOTES

Kompleksinis darbo grupės sprendimas kiekvienai kompanijos veiklos sričiai

Lotus Notės parodo realų žmonių darbą. Ji gali būti naudojama palengvinant labai struktūrizuotą veiklą (pavyzdžiui, apdorojant draudimines pretenzijas) ir pagerinant ryšį tarp “žinių darbuotojų” grupių, kurioms gali prireikti bendradarbiauti pardavimų pristatymo metu arba maketuojant brošiūrą apie gaminį. Lotus Notės galimybės yra šios:

•kad grupės galėtų bendrauti, tarp jų palaikomas ryšys, t. y. elektroninis paštas, grafikų sudarymas ir planavimas, naujienų biuleteniai, konferencijos ir priėjimas prie Interneto;
•visapusiškai apgalvota vartotojo darbo aplinka;

•priėjimas prie informacijos ir jos valdymas, t. y. patikimoje objektų saugykloje laikomi bet kokio tipo duomenys, kurių vartotojas galėtų ieškoti per įvairius duomenų tipus ir replikuoti autonomiškam naudojimui;

•darbo proceso valdymas siekiant supaprastinti kasdieninės veiklos procesus, t. y. galingi kasdieninės veiklos automatizavimo agentai.

Lotus Notės leidžia bendrauti su kolegomis, bendradarbiauti grupėse ir koordinuoti strateginius verslo proce¬sus. Be to, ši programa yra kaip centrinis prieigos taškas informacijai rasti ir bendrai naudoti. Informacija gali būti elektroninio pašto pranešimuose, reliacinėse duomenų bazėse, staliniais kompiuteriais sukurtuose dokumentuose ar Internete.

Per pastaruosius kelerius metus Lotus Notės tapo grupinio darbo priemonių pramoniniu standartu. Lotus Notės jau padėjo milijonams vartotojų siekti verslo tikslų strateginėse srityse: klientų aptarnavimo, gaminių kūrimo, pardavimų personalo darbo automatizavimo ir sąskaitų valdymo. Sumažinus laiką, reikalingą šiems procesams atlikti, ir pagerinus jų kokybę, Lotus Notės vartotojų, anot International Data Corp. išleistos nepriklausomos studijos, pasiektas vidutinis investicijų pelningumas yra 179%.

Bendro darbo pagerinimas
Lotus Notės pagrįsta paprasta prielaida: bendras verslo našumas labai priklauso nuo informacijos, kuri yra prieinama priimant sprendimus. Todėl Lotus Notes gali rasti tradicinę tekstinę informaciją ir daugialypės terpės dokumentus taip pat greitai, kaip ir didieji kompiuteriai.

Tuo pat metu Lotus Notės apsaugo visas ankstesnes investicijas į dokumentų tvarkymo sistemas. Darbo grupės bibliotekos gali bendradarbiauti su pagrindinėmis standartinėmis teksto redagavimo, skaičiuoklių ir grafinių pristatymų programomis.

Lotus Notės yra atvira infrastruktūra, kuri gali dirbti daugelyje platformų ir serveriuose, bei “klientuose”. Lotus Notės klientai gali veikti Windows 3.1, Windows 95, Windows NT, OS/2, Macintosh ir keliose UNIX siste¬mose. Notės serveriai gali dirbti HP-UX, IBM AIX, IBM OS/2, Microsoft Windows NT, Novell NetWare, Sun Solaris, AS/400 ir S/390 aplinkose.

Be to, yra daug trečiųjų kompanijų sukurtų priedų, kurie leidžia atlikti bet kokį pritaikymą.

Galingos architektūros darbo grupių priemonė
Lotus Notės yra tvirtai pagrįsta Lotus Communication Architecture (LCA – Lotus ryšių architektūra). LCA yra daugiau architektūra nei programa ir šiuo metu apima cc:Mail vartotojo agentą, Lotus Notes/cc:Mail Communication Server (CommServer – pašto ryšių serveris), Lotus Notės ir Lotus Notės Messaging Switch (LMS – pranešimų perdavimo komutatorius).

Lotus Notės architektūra yra evoliucinė, o ne revoliucinė. Jos tikslas – sujungti cc:Mail ir Notės, leidžiant papildyti vienai kitą ir tuo pačiu įkelti cc:Mail į kliento/serverio areną. Ir toks koegzistavimo (bendras) tipas yra pagrindinė Lotus Notės strategija. Koegzistavimo siekimas leido sukurti daugelį LCA struktūrinių sprendimų, tačiau svarbiausia buvo tai, kad Lotus Notės ir cc:Mail pradėtų bendrai naudoti savo funkcijas.

LCA garantuoja “vartotojo valdomą migraciją”; t. y. gaminiai gali būti palaipsniui integruojami su naujais ir senais gaminiais. Pavyzdžiui, naujos cc:Mail post office versijos (DBS) bus prieinamos esamiems cc:Mail (Versija 6.0) klientams ir taip pat naujiems cc:Mail klientams (Versija 7.0). Tuo pat metu naujos kliento programinės įrangos vartotojams užtikrinama galimybė pereiti prie klientas/serveris pranešimų perdavimo keliais būdais.

LCA valdymo galimybės remiasi sisteminės, pašto maršrutų, duomenų bazės, replikavimo, pašto ir tinklo informacijos rinkimu iš serverių, kurie dirba skirtingomis platformomis. Lotus valdymo stotis gali grafiškai pavaizduoti šią informaciją spalvotų signalų sistema. Programinė įranga gali duoti perspėjamąjį signalą kai įvyksta pasikeitimas bet kurioje iš kontroliuojamų funkcijų. Perspėjamasis signalas gali būti garsinis, atitinkama piktogramos spalva arba pranešimas paštu ar į pranešimų gaviklį.

Įmonės dokumentų valdymo paketas
IBM/Lotus Enterprise Document Management Suite (EDMSuite – įmonės dokumentų valdymo paketas) yra labai pamokomas jungtinės IBM ir Lotas galios pavyzdys. EDMSuite susideda iš gausaus modernių IBM ir Lotus technologijų, kurios apima galingą dokumentų valdymą, darbo srautų ir Interneto uždavinius bei portfelio, leidžiančio kompanijoms valdyti informaciją visoje tinklais sujungtoje įmonėje.

Kai kompanijos kasdien į skaitmeninį pavidalą perkelia dešimtis tūkstančių popierinių dokumentų, tuomet ga¬limybė tvarkyti didžiulį duomenų kiekį tampa vis svarbesniu verslo poreikiu. IBM EDMSuite leidžia vartotojams, turintiems Interneto naršykles ar Lotus Notės klientus, atlikti paiešką daugelyje saugyklų, kuriose yra įvairių tipų daugialypės terpės informacija. Pavyzdžiui, rinkos vadybininkas gali kreiptis į finansinę duomenų bazę ir naudotis pardavimų duomenimis, integruodamas juos į daugialypės terpės kliento pristatymą. Ir priešingai, finansų analitikas, naudodamasis korporacijos Intranetu, gali peržiūrėti specialiai sumaketuotus toli esančio biuro darbo duomenis, tada patikrinti vieti¬nių konkurentų veiklą per jų tinklapius Internete.

IBM EDMSuite
Įmonės dokumentų valdymo paketas EDMSuite turi šiuos elementus:

•naują Internetu pagrįstą Lotus kompanijos informacijos valdymo sprendimą, kuris leidžia vartotojams patikimai pasiimti, registruoti, apdoroti ir platinti informaciją Internetu, Intranetu ar Ekstranetu, naudojant stalinių kompiuterių programas, Interneto naršykles ar bet kokius IBM ar Lotus Notės klientus;

•ImagePlus Visuallnfo, IBM gamybinių dokumentų saugykla, skirta daugybės dokumentų apdorojančio verslo procesams;

•FlowMark. IBM darbo srautų valdymo programinę įrangą verslo procesams projektuoti, tobulinti, dokumentuoti ir valdyti;

•OnDemand. IBM spausdinimo ir archyvavimo technologiją pritaikytą COLD, leidžiančią vartotojams saugoti, apdoroti, platinti, spausdinti ir faksuoti bet kokį dokumentą jo pirminiu pavidalu.

Be to, EDMSuite Internet Connection palaiko daugelį paieškos metodų, pavyzdžiui, parametrinį, išsamų tekstinį ir vaizdo turinio metodus. Lanksti EDMSuite struktūra leidžia pasinaudoti papildomais paieškos metodais ir atlikti jungtinę paiešką daugelyje saugyklų viena užklausa.

EDMSuite leidžia kompanijoms išsirinkti priemones – nuo operatoriui skirtų įvedimo posistemių iki vidinių optinių informacijos saugojimo įrenginių – geriausiai tenkinančius specifinius verslo poreikius, ir užtikrina, kad visos technologijos sklandžiai integruosis į bendrą sistemą.

Lotus Notės ir Internetas
Internetas ir Pasaulinis tinklas (www) užtikrina įmonių vidaus ir tarpusavio ryšius ir taikomųjų programų laikymą tokiu mastu, kuris vos prieš keletą metų buvo sunkiai įsivaizduojamas. Naudodamos laisvai prieinamus ir paplitusius Interneto ir www standartus, kompanijos gali taikyti vieną architektūrą klientas/serveris uždaviniams, skirtiems vidiniam ar išoriniam naudojimui – klientams, verslo partneriams ir tiekėjams pasiekti, sudaryti anksčiau neįmanomais būdais. Lotus Notės, kaip ir Internetas, pagrįsta raiškių į dokumentus orientuotų duomenų bazių, formų su laukais ir dokumentų susiejimo koncepcijomis. Todėl Lotus Notės puikiai tinka ir kaip Interneto uždavinių kūrimo bei naudojimo platforma.

Kadangi Lotus Notės garantuoja tiesioginį vietinį Interneto ir www protokolų palaikymą, Interneto taikomųjų programų kūrėjui ir naudotojui labai naudinga visą Notės taikomųjų programų kūrimo, klientas/serveris pranešimų perdavimo ir paskirstyto objektų saugojimo technologijos galią. Tai leidžia Interneto kūrėjams pasinaudoti brandžiu Lotus Notės grupinio darbo funkcionalumu ne Notės klientams pasiekti per Interneto protokolus ir formatus, užtikrinant visiems vartotojams garantuojant didesnę pasirinkimo laisvę.

Sujungusi Lotus Notės su Internetu, kompanija Lotus suteikia Notės serverio ir Notės kliento vertei naują matmenį. Derindama Lotus Notės su Interneto ir www standartais, kompanija Lotus išplečia Notės serverio galimybę palaikyti Interneto naršykles kaip alternatyvius klientus.
Funkcionalumo, kuriuo gali bendrai naudotis bet kokia klientų ir serverių grupė, lygį nustato protokolai, kurie naudojami dviejų komponentų bendradarbiavimui. Todėl Notės klientai ir toliau naudosis vietiniu Notės protokolu dirbdami su Notės sudėtinių dokumentinių objektų saugykla, o Interneto naršykles turės įtakos Notės vietiniam HTTP protokolui ir vietiniam HTML dokumento formatui.

Mobilus naudojimasis kompiuteriais
Viena iš darbo keliaujant ypatybių yra ta, kad informacijos, pašto pranešimų, dokumentų ir telefono skambučių nesumažėja, kai darbuotojas išvyksta iš biuro. Mobilus naudojimasis kompiuteriu pakeitė profesionalų darbo stilių keliaujant. Nešiojamieji kompiuteriai, garantuojantys priėjimą prie įmonės informacijos iš toli, leidžia vartotojams “pasiimti kompiuterį” su savimi, kai jie keliauja ir oro uostai, viešbučiai ar automobiliai virsta jų darbo vietomis. Lotus Notės dvikrypčio replikavimo paslauga daro ją puikia mobilaus darbo platforma. Lotus Notės vartotojai gali garantuoti, kad keliaujant atliktas darbas nenusileis iš kolegų atliekamiems darbams. Notės vartotojai būdami toli gali replikuoti duomenų bazei savo nešiojamuose kompiuteriuose su serverių sinchronizuoti ir naujausiai informacijai gauti.

Notės leidžia vartotojams pasiekti šią informaciją, būnant kelyje, t. y. “ištraukti” ją iš serverio ir perkelti į savo mobilųjį kompiuterį. Tam Lotus Notės vartotojai paprasčiausiai inicijuoja ryšį su Notės serverių telefono linija. Replikavimo technologija sudaro mobiliems vartotojams galimybę pasiimti informaciją ir supaprastinti bendravimo darbo grupėse srautus, pateikti nevėluojančią informaciją klientams ir verslo partneriams, užtikrinti, jog bus gaunama kontraktui ar pirkimo užsakymui reikalinga tinkama informacija, siųsti pranešimus iš bet kurios vietovės. Be to, svarbūs pranešimai ir įvykiai retai vyksta pagal grafiką, kuris rodo mobilaus darbuotojo neautomatinį prisijungimą prie serverio. Mobilūs darbuotojai būna nepatenkinti, jei negali lengvai ir laiku gauti svarbių naujienų. Tai reiškia, kad vartotojams reikalinga informacija, automatiškai permetama iš serverio. Notės pranešimų perdavimo paslauga kaip tik ir informuoja mobilius darbuotojus apie svarbius pranešimus ir įvykius.

Visi keliai veda prie Lotus Notės
Kompanija Lotus yra įsipareigojusi garantuoti klientų valdomą apsikeitimą informacija esamose instaliuotose cc:Mail ir Notės Mail bazėse. Kompanija Lotus, laikydamasi pramoninių standartų, realizuodama juos tiek kliento, tiek serverio pasiūlymuose ir suvienodindama realizavimą standartų pagrindu, sklandžiai ir lengvai pereis į aukštesnį veiklos lygmenį – vartotojai gaus reikiamas priemones ir pasirinkimo laisvę modernizuoti klientus ar serverius.

Lotus taip pat plečia savo apsikeitimo informacija patirtį organizacijose, kurios nori pereiti iš kitos pranešimų perdavimo aplinkos prie Lotus pranešimų perdavimo gaminių šeimos.

Šios priemonės yra naujausia veikla, kurios ėmėsi kompanija Lotus, siekdama garantuoti sklandžius informacijos perkėlimo kelius į Notės ir Domino aplinką. Per pastaruosius kelerius metus Lotus pateikė informacijos perkėlimo iš cc:Mail, OV/VM/MVS, MS Mail, Exchange, Groupwire ir kitų į Notes ir Domino sprendimus. Be to, kompanija licencijavo Lotus informacijos perkėlimo priemonių rinkinį verslo partnerių kompanijai, kad ši rastų sprendimus, kaip perkelti informaciją iš įvairių didžiuosiuose kompiuteriuose esančių pranešimų perdavimo sistemų.

Šiai užduočiai labai svarbios ryšių sistemos informacijos perkėlimas reikalauja detalaus planavimo, rūpestingo realizavimo ir apgalvotos paramos. Lotus Services Group, verslo partneriai, IBM/ISSC (JAV), IBM Notes Service Line (Europoje, Vidurio Rytuose ir Azijoje), ir IBM/Lotus Integration Centres (JAV ir Vokietijoje) siūlo išsamų paslaugų rinkinį, kuris padėtų įmonėms perkelti informaciją. Šios informacijos perkėlimo paslaugų tarnybos siūlo daug paslaugų: projekto planavimą, projekto grupės narių mokymą, paramą sprendžiant problemas, realizavimo konsultavimą, priėjimą prie Lotus Notes Network. Šias paslaugas teikia Lotus, IBM ir IBM verslo partneriai, turintys įmonių sistemų planavimo ir realizavimo patirtį.

LOTUS NOTES

Techninė apžvalga

Čia aprašomos svarbiausios Lotus Notes galimybės, teikiamos paslaugos ir priemonės-tie elementai, kurie Lotus Notes daro pirmaujančia platforma kuriant ir diegiant strategines taikomąsias programas.

Svarbu, kad šios galimybės būtų labai siauros, jei jos būtų pateikiamos tik nedideliam kompiuterių platformų kiekiui. Vienas iš didžiausių Lotus Notes privalomų – jis yra nepriklausomas nuo platformos.

Nuo platformos nepriklausančių grupinio darbo priemonių sistema gerokai padidina galimybę taikyti ją sėkmingai bendraujant tarp įmonių. Netgi vienoje organizacijoje sunku standartizuoti pavienę taikomųjų programų serverių ar tinklo sistemą. Bandymas primesti šį vienos platformos standartą verslo partneriui ar klientui yra dešimteriopai sunkesnis ir dar pasunkėja, kai pasirenkamos daugiau nei dvi kompanijos. Aišku, kad pranešimų perdavimo ir grupinio darbo priemonių sistema, suprojektuota taip, kad galėtų dirbti daugelio organizacijų esamose serverių ir tinklo operacinėse sistemose, pašalina poreikį nustatyti įmonių grupės kompiuterinį standartą.

Lotus Notės galios šiandieninėje heterogeninėje korporacijų sistemų aplinkoje raktas – jos visapusis daugelio platformų palaikymas. Visi Notės klientai, nepriklausomai nuo platformos, gali kreiptis į visus serverius, keistis informacija, siųsti ir priimti elektroninį paštą bei naudotis visomis Notės paslaugomis. Notės dokumentai, rodiniai ir taikomosios programos yra taip pat prieinami standartinėmis Interneto naršyklėmis, naudojantis vietiniu Lotus Notės Interneto protokolų palaikymu. Tai reiškia, kad Interneto naršyklė bet kokioje platformoje taip pat yra Notės daugiaplatformės architektūros dalis.

Lotus Notes sukurta dokumentams
Lotus Notės iš esmės yra dokumentų duomenų bazė. Pagrindinis Notės duomenų bazės elementas yra atskiras dokumentas, o Notės dokumento struktūrą parodo forma, kuri turi tam tikrus laukus.

Pavyzdžiui, strategijų ir procedūrų dokumentas gali turėti laukus – datą, strategijos pavadinimą, strategijos suvestinę ir išsamų strategijos tekstą. Kliento aptarnavimo dokumentas gali turėti datą, kliento vardą, kliento identifikatorių, operatoriaus pavardę, tekstinio lauką kliento užklausai laisva forma aprašyti ir užklausos būsenos lauką.

Vartotojai gali peržiūrėti dokumentus, naudodamiesi Lotus Notės rodiniais. Kai Lotus Notės vartotojui pateikia rodinį, ji išvardija laukų pavadinimus stulpeliais. Pavyzdžiui, jei vartotojas nori peržiūrėti dokumentus pagal datas, Lotus Notės pateikia dokumentų rodinį surūšiuotą pagal “Datos” lauko reikšmes. Kitų laukų informacija (kliento identifikatorius, strategijos pavadinimas ir pan.) pateikiama stulpeliuose dešinėje. Lotus Notės rodiniai yra lankstūs, naudojantys dokumento maketo tipo išplečiamą ir sutraukiamą metaforą. Pavyzdžiui, jei pirminis dokumentas turi daug išvestinių dokumentų, vartotojas gali pasirinkti įžiūrėti tik pirminį dokumentą, pirminį ir visus kitos kartos dokumentus, visas su vienu pirminiu dokumentu susijusias išvestinių dokumentų kartas.

Kadangi pagrindinis Lotus Notės duomenų bazės elementas yra pats dokumentas ir kadangi Lotus Notės dokumentai gali turėti ir struktūrizuotą, ir nestruktū-rizuotą informaciją, Lotus Notės gali saugoti ir tvarkyti tokių duomenų masyvus, kurie be apdorojimo nėra tinkami reliacinėms ar kitoms duomenų bazių sistemoms. Kadangi naudojamas dokumento modelis, Lotus Notės gali pateikti vartotojui nemažai naudingų priemonių.

•Raiškusis tekstas/daugialypė terpė. Lotus Notės objektų saugykla yra talpykla, optimizuota verslo informacijai efektyviai platinti ir valdyti. Ji paprastai yra daugelio duomenų tipų pavidalo – lentelės (galbūt paimtos iš reliacinės duomenų bazės ar skaičiuoklės), formatuotas tekstas, Interneto puslapiai, grafika ir susieti ar įtraukti objektai, taip pat daugialypės terpės objektai nuskenuoti vaizdai ir faksogramos, garso ir vaizdo informacija. Tokiu būdu Lotus Notės tampa visos korporacijos informacijos centriniu prieigos tašku.

•Išsami tekstinė paieška. Lotus Notės turi išsamios tekstinės paieškos priemonių, leidžiančių vartotojui indeksuoti ir rasti Notės dokumentus pagal vartotojų užklausas. Notės parodo paieškos kriterijus tenkinančius dokumentus, surūšiuotus pagal aktualumą ar kita vartotojo nurodyta tvarka.

•Versijų valdymas. Lotus Notės turi dokumentų versijų valdymo funkciją, kuri gali sekti įvairių vartotojų padarytus daugialypius vieno dokumento pakeitimus. Automatinis versijų sekimas gali būti realizuotas, kai kiekviena versija yra klasifikuota kaip pagrindinis dokumentas ar kaip atsiliepimas į originalą. Vieno vartotojo padaryti Lotus Notės dokumento pakeitimai nėra perklojami, kai kitas vartotojas įrašo savo padarytus dokumento pakeitimus. Lotus Notės versijų funkcija yra pakankamai lanksti, kad būtų galima adaptuoti dokumento versijų valdymą bet kokios darbo grupės poreikiams patenkinti. Vartotojai gali daryti ir papildomus originalaus dokumento komentarus kaip dokumentus atsiliepimus, neperrašydami originalo.

•Dokumentų saitai. Lotus Notes yra hipertekstu pagrįsta sistema. Tai reiškia, kad vienas dokumentas gali turėti saitą su kitu dokumentu bet kurioje Lotus Notės duomenų bazėje ar su Internete esančiais dokumentais. Vartotojai vienu pelės bakstelėjimu gali lengvai sukurti vieno puslapio saitus su kitais.

Replikavimas
Viena iš svarbiausių grupinio darbo platformos charakteristikų yra jos galimybė leisti visiems darbo grupės nariams bendrai naudotis informacija, nepriklausomai nuo laiko ar jų buvimo vietos. Darbo grupės dažnai yra kompanijų, įsikūrusių įvairiose šalyse, regionuose, pasaulio dalyse, narių. Kiekvienoje tų vietovių yra nuosavas serveris, prie kurio vietinis personalas gali lengvai ir pigiai prisijungti.

Grupinio darbo platforma naudojasi replikavimo technologija, leidžiančia tolimai vietovei, sakysim, esančiai Toronte, pasidaryti Atlantoje esančios duomenų bazės “kopiją” ir laikyti ją vietiniame serveryje. Replikavimas leidžia darbo grupėms palaikyti sinchronišką informaciją įvairiose pasaulio vietose, užuot reikalavus, kad vartotojai Toronte prisijungtų prie duomenų bazės serverio Atlantoje. Notės replikacijai funkcionalumu ir išsamumu niekas neprilygsta. Lotus Notės replikacijos požymiai:

•dvikryptiškumas. Vartotojai Toronte, Atlantoje ar bet kurioje kitoje vietovėje, į kurią duomenų bazė yra replikuota, daro duomenų bazės pakeitimus, pridėdami naujus dokumentus, modifikuodami vienus ir ištrindami kitus. Lotus Notės dvikryptis replikavimas sinchronizuoja visus, esančius bet kurioje, ne tik centrinėje vietovėje padarytus pakeitimus, perduodamas juos į nutolusius serverius;

•efektyvumas. Sinchronizuojant duomenų bazes, reikia replikuoti tik tuos dokumentų laukus, kurie yra nauji ar kurie buvo pakeisti bet kurioje replikavi¬mo proceso pusėje. Sis laukų lygio replikavimas garantuoja optimalų išteklių naudojimą ir trumpiausią sinchronizavimo ciklą;

•kliento replikayinias. Retkarčiais prisijungiantiems darbo grupės nariams, pavyzdžiui, tolimoje vietovėje ar namie dirbantiems mobiliems darbuotojams, reikalingos tokios pat priėjimo prie informacijos teisės, kaip ir nuolatos prijungtiems vartotojams. Lotus Notės replikavimas nėra ribotas tik serveris-serveris sujungimu, o apima ir klientas-serveris sujungimą;

•atrankinis replikavimas. Vos keliais pelės bakstelėjimais Lotus Notės vartotojas gali replikuoti Lotus Notės duomenų bazėje esančios informacijos poaibę. Lotus Notės leidžia vartotojams apibrėžti profilį dokumentų, kuriuos jiems reikia replikuoti į savo klientų darbo vietas. Naudodami atrankinį replikavimą, vartotojai gali replikuoti tik tuos dokumentus, kuriuose atsirado pakeitimų per, sakysim, paskutines 30 dienų, ar tuos, kuriuos sudarė tam tikras darbo grupės narys;

•foninis replikavimas. Mobiliam darbuotojui replikavimo procesas nereiškia, kad vis kitas darbas nešiojamu kompiuteriu turi būti sustabdytas. Lotus Notės replikacija gali vykti foniniu režimu, leisdama vartotojui tęsti darbą su kitomis užduotimis.

Saugumas
Pasaulinės organizacijos pradėjo kurti grupinio darbo taikomąsias programas, kurios ne tik apima visą įmonę, bet ir išeina už jos ribų, pasiekdamos klientus bei tiekėjus. Nors buvo laikas, kai pavieniai asmenys, skyriai ar kompanijos pavydžiai saugojo informaciją, šiandieninė konkurencinė verslo aplinka reikalauja, kad organizacijos sugriautų tradicinius barjerus tiek įmonėse, tiek tarp jų. Tai reikalinga tam, kad būtų galima bendrai naudotis informacija tada ir ten, kur ji reikalinga, ir sutrumpinti procesui užbaigti reikalingą laiką bei skatinti naujoviškumą ir kūrybiškumą.

Ir vis dėlto daug bendrai naudojamos darbo grupėje informacijos turi likti konfidenciali, apsaugota nuo atsitiktinio ar piktybiško naudojimo. Todėl grupinio darbo platforma reikalauja saugumo, kuris turėtų būti pakankamai patikimas, kad saugotų verslui svarbią informaciją nuo sabotažo, ir pakankamai lankstus, kad teisę turintis vartotojas galėtų priskirti įvairius vartotojų tipus atskiriems dokumentams.

Šios sistemos saugumo raktas – šifravimas. Faktinis pramoninis standartas prieigai prie X.500 katalogų yra X.509 sertifikatas, kuris pagrįstas RSA viešo rakto šifravimo technologija, pripažinta vienintele šifravimo sistema, neturinčia akivaizdžios rizikos. Naudodama kriptografiją ir kitas saugumo priemones, Lotus Notes garantuoja keturis saugumo lygius:

•autentikavimo;
•vartojimo teisių;
•lauko lygio privatumo;
•skaitmeninių parašų.

Pranešimų perdavimas
Lotus Notės pranešimų perdavimo sistema naudojama pagrindiniu lygiu kaip ryšio tarp asmenų ir bendravimo tarp grupės narių priemonė, kaip svarbus darbo srautų taikomųjų programų komponentas ir kaip platforma grupės grafikams sudaryti bei planuoti.

•Elektroninis pastas. Lotus Notės pranešimų perdavimo sistema vartotojams naujokams suteikia paprastą naudoti pašto dėžutę, o patyrusiems vartotojams leidžia greit prieiti prie pranešimų tvarkymo priemonių, kurių jiems reikia apdoroti ir organizuoti didelei pašto apimčiai. Vartotojams Lotus Notės vartotojiška sąsaja priima modernaus cc:Mail vartotojišką sąsają. Lotus Notės turi galingą raiškaus teksto redaktorių, daug šriftų, spalvų ir gausybę formatavimo variantų. Notės turi ir agentus, kurie atlieka kliento užduotis: peržiūri prie atėjusio prane¬šimo pridėtus failus, ieškant reikšminių žodžių, įrašo failus į atitinkamą aplanką, atlieka užduotis serverio bazėje, pavyzdžiui, seka naują ar nurodytą informa¬cijos Interneto tinklapiuose. Be to, Lotus Notės turi failų rodymo priemones populiariausioms stalinių kompiuterių programoms. Todėl vartotojui nereikia turėti savo kompiuteryje visos taikomosios programos duomenims perskaityti ar atspausdinti.

•Darbo grupių bendradarbiavimas. Lotus Notes integruotas pranešimų perdavimas ir grupinio darbo priemonės jungia informacijos bendro naudojimo metodus “įstumti” ir “ištraukti” informaciją, tuo suteikdama vartotojui intuityvias ir efektyvias bendradarbiavimo priemones. Pavyzdžiui, kuriant peržiūros dokumentą, vartotojas gali pasiųsti elektroninį pranešimą, kuriame yra dokumento saitas su visais peržiūrinčiais asmenimis. Kiekvienas peržiūrintysis gauna šį pranešimą ir paprasčiausiai baksteli pele šį saitą dokumentui paleisti. Taip kiekvienas vartotojas gali prieiti prie tos pačios naujausios versijos. Pašto pranešimuose gali būti saitai į bet kurį Lotus Notės duomenų bazėje esantį dokumentą, įskaitant diskusijas, klientų profilius, dokumentaciją (pavyzdžiui, strategijos ir procedūros, gedimų paieškos vadovai), Interneto puslapius ir naujienų biuletenius.

•Darbo srautai. Daugelyje darbo srautų taikomųjų programų yra poreikis informuoti asmenį ar atnaujinti dokumentą remiantis lauko reikšme ar proceso būsena. Paanalizuokime kliento aptarnavimo darbo procesą. Kliento aptarnavimo užklausa yra gaunama formos, kurią klientas užpildė Internete, pavidalu. Užklausa yra įtraukiama į Lotus Notės klientų aptarnavimo duomenų bazę. Kai jau ji įtraukta, Lotus Notės automatiškai nusiunčia elektroninį pranešimą atitinkamam klientų aptarnavimo atstovui. Atstovas atsidaro elektroninį pranešimą ir baksteli pele dokumento saitą paleisti užklausos formą bendro naudojimo duomenų bazėje, kurioje gali būti padarytos pastabos ir komentarai. Lotus Notės darbo srautų taikomosios programos ir kontroliuoja šį procesą. Ir jei procesas sustoja (pavyzdžiui, atstovas nesiėmė jokių veiksmų pagal užklausą per 12 valandų), Lotus Notės siunčia kitą elektroninių pranešimų paketą – šį kartą ne tik atstovui, bet ir sąskaitų vadybininkui bei klientų tarnybos vadovui, juos informuodamas apie nepalankią situaciją, kol ji dar netapo reali.

•Grupės grafiku sudarymas ir planavimas. Lotus Notės pranešimų perdavimo transporto terpės gali būti naudojamos su trečios kompanijos grafikų sudarymo ir planavimo programomis. Lotus Organizer naudoja Lotus Notės katalogą ir pranešimų perdavimo transportines terpes geram grupės darbo planavimui garantuoti.

Katalogo paslaugos
Lotus Notės turi vieną katalogą – Note Name & Address Book (vardų ir adresų knyga). Si knyga tvarko visų išteklių katalogo informaciją – nuo pavienių vartotojų pašto adresų iki ryšio įrašų, nusakančių, kaip ir kada vyksta replikacija tinkle. Paveldėdama Lotus Notės dokumentų duomenų bazės architektūros privalumus, Notės vardų ir adresų knyga leidžia Lotus Notės admi¬nistratoriams tvarkyti informaciją apie vartotojus, duomenų bazės ir serverio informaciją, kaip replikavimo tvarkaraščius, viename integruotame kataloge. Nėra jokio papildomo administracinio darbo ar katalogo tvarkymo, infrastruktūros sinchronizavimo, kurių reikėtų tvarkant atskirai.

Notės vardų ir adresų knyga yra paprasčiausiai dar viena Lotus Notes duomenų bazė. Todėl katalogas gali būti plečiamas už savo tradicinių rėmų kaip darbuotojų pavardžių ir vietovių “baltieji puslapiai” ir “geltonieji puslapiai”. Būdamas įmonės tinklo centras, jungiantis visus korporacijos išteklius – žmones, vietas, dokumen¬tus ir uždavinius, Notes katalogas yra labai svarbi paslauga. Lotus Notės kaip pranešimų perdavimo sis¬tema naudojasi vardų ir adresų knyga tvarkant šiuos išteklius:

•sistemą. Kai kuriuose uždaviniuose pranešimo gavėjas yra ne asmuo, o serveris, fakso aparatas, telefonas ar kitas elektroninis prietaisas. Šių resursų adresai gali būti laikomi kataloge;

•platinimo sąrašus. Vardų ir adresų knygoje gali būti laikomi ir elektroninio siuntimo sąrašai, kurie gali būti platinami elektroniniu paštu ar faksu;

•pašto maršrutų informaciją. Maršruto, kuriuo pranešimas keliauja per koncentratorius ir maršruto parinkimas – dažnai lemia prieinamumas ir kaina, kurie kinta priklausomai nuo dienos meto, pranešimo skubumo ir kitų kriterijų.

Įrašas Notės vardų ir adresų knygoje gali apimti aprašomąją informaciją apie maršrutizavimo logiką, kad konkretus adresas visada būtų papildytas maršrutizavi¬mo nurodymais siekiant garantuoti savalaikį ir efektyvų pranešimo perdavimą. Be to, Notės katalogas paveldi visus Lotes Notės bendro naudojimo objektų saugyklos požymius, padarydamas ją turtingesnių vardų ir adresų informacijos šaltiniu, negu tradiciniai pranešimų per¬davimo sistemų katalogai.

Taikomųjų programų kūrimo aplinka
Lotus Notės taikomųjų programų investicijų pelningumas ypač akivaizdus, kai Lotus Notės yra naudojama strateginiams verslo procesams koordinuoti. Šios taikomosios programos ne tik tvarko dokumentus ir duomenis, bet ir darbo srautus tarp grupės narių, kurie naudoja ir kuriems reikia tų dokumentų. Raktas į šias programas – Lotus Notės taikomųjų programų kūrimo aplinka. Lotus Notės platforma turi integruotą kūrimo aplinką, duodančią daug kūrimo priemonių įvairią patirtį turintiems kūrėjams. Jokios programavimo patirties neturintys vartotojai gali greit sudaryti ir įdiegti Lotus Notės taikomąją programą, o profesionalūs kūrėjai gali sukurti galingas taikomąsias programas, naudodamiesi Lotus Notės vietinėmis programavimo priemonėmis.

Vienas iš Lotus Notės kliento/serverio architektūros privalumų yra tai, kad taikomosios programos kūrimas yra ir jos įdiegimas. Kai jau taikomoji programa sukurta ir tampa prieinama Notės serveryje, į ją galima kreiptis ir ją galima replikuoti į bet kurį klientą ar serverį, turintį atitinkamas vartotojo teises. Nuo tada bet kokius formų, laukų, rodinių ar programavimo pakeitimus automatiškai paveldi visi klientai, nepriklausomai nuo serverio ir kliento platformų, kuriose jie buvo sukurti ir įdiegti.

Taikomųjų programų kūrimo priemonės
Profesionalūs kūrėjai turi visą komplektą Lotus Notės kūrimo priemonių, su kuriomis jie gali kurti strategines sistemas. Tos priemonės apima pagrindinius duomenų bazės konstravimo elementus, visą rinkinį vietinių programavimo priemonių ir visą komplektą duomenų bazių integravimo priemonių. Pagrindiniai Lotus Notės konstravimo elementai yra formos, laukai, rodiniai, agentai ir aplankai.
•Formos. Pagrindinis Notės taikomųjų programų konstravimo elementas yra forma. Tai yra terpė, kurioje įvedama ir rodoma informacija. Lotus Notės turi iš anksto parengtų formų komplektą.

•Laukai. Forma yra sudaryta iš laukų, pavyzdžiui, autorius, data, santrauka ir dokumento turinys. Kūrėjas gali laukus susieti su konkrečiu duomenų tipu: tekstiniu, skaitmeniniu, laiko, raiškiojo teksto lauku. Vartotojai gali sukurti naujus laukus ir redaguoti tų laukų atributus bei savybes užpildydami daug dialogo langų.

•Rodiniai. Jie yra labai svarbūs Notės duomenų bazėms valdyti, nes vartotojai mato dokumentus, surūšiuotus pagal konkrečius laukus. Rodinius projektuoja vartotojas, siekdamas parodyti dokumentų sąrašus pagal įvairius kriterijus (pagal datą, autorių, temą ir pan.). Kai Lotus Notės vartotojui pateikia rodinį, jame laukų pavadinimai yra išvardyti stulpeliais.

•Agentai. Agentai yra Lotus Notės pritaikymų logika, leidžianti kūrėjams automatizuoti taikomuosius uždavinius ir serveriuose, ir klientuose. Tokios užduotys apima duomenų tvarkymą, replikavimo ir pranešimų perdavimo paslaugas. Be to, vartotojai gali naudoti agentus kaip pagalbininkus, tvarkydami Lotus Notės duomenų bazėse esančią informaciją. Pavyzdžiui, neparašęs nė vienos programos teksto eilutės, vartotojas gali sukurti agentą, kuris automatiškai peržiūrėtų ateinantį paštą, ieškodamas temos eilutėje žodžių “skubu” ar “svarbu”, ir kopijuotų tuos pranešimus į aplanką, pavadintą “aktualūs klausimai”. Arba vartotojas galėtų sukurti agentą, kuris peržiūrėtų naujus dokumentus naujienų duomenų bazėje, ieškodamas pamatinio žodžio, ir tada informuotų vartotoją elektroniniu pranešimu su dokumento saitu į naujienų duomenų bazę.

•Aplankai. Kūrėjai ir vartotojai gali kurti aplankus – bendro naudojimo ar asmeninius, kurie yra hierarchiniai “konteineriai” ir gali būti naudojami dokumentams konkrečioje duomenų bazėje sisteminti. Tada vartotojai gali paprasčiausiai “pervilkti ir numesti” dokumentus iš rodinio į aplanką, kur prie jų galima lengvai prieiti.

DBVS integravimas
Integruojant Lotus Notės objektų saugyklą su kitomis organizacijos duomenų bazėmis, Lotus Notės padidina bendrą organizacijos informacijos kapitalo vertę. Lotus kompanija ir jos verslo partneriai sukūrė daug be integravimo metodų ir gaminių, kurie leidžia taikomųjų programų kūrėjams suderinti Lotus Notės ir reliacinių duomenų bazių (RDBMS) galingumą. Taikomųjų programų kūrėjai, derindami Notės ir RDBMS naudoja integravimo įrangą ir technologiją:
•LotusScript Data Object. LotusScript Data Object (LS:DO) yra LotusScript klasių, metodų, savybių ir įvykių, kurie leidžia prieiti prie reliacinių ir paveldimų duomenų bazių per ODBS, rinkinys. LS:DO leidžia kūrėjams jungti Lotus Notės su išorinėmis duomenų bazėmis, siekiant susieti Lotus Notės taikomąsias programas su operacinėmis sistemomis. Taip LS:DO leidžia Lotus Notės efektyviai veikti kaip paskirstytam tradicinių sistemų preprocesoriui. Kadangi LS:DO garantuoja skaitymą ir rašymą į vidines duomenų bazes, Lotus Notės darbo srautų ir replikavimo funkcijos yra prieinamos kūrėjams, kurie nori kurti modernias taikomąsias programas, jungiančias reliacines duomenų bazes ir Lotus Notes.

•NotesPump. NotesPump – tai serveryje esanti programinė įranga, leidžianti administratoriams centralizuotai sudaryti grafiką ir vykdyti plačiajuosčius duomenų mainus tarp Lotus Notės bei reliacinės duomenų bazės, IBM DB2 šeima, Oracle, Sybase ir su ODBC suderintas duomenų bazes. NotesPump programos DB2 saitas, (per ODBC) sujungtas su esamu IBM replikavimo programų paketu, suteikia NotesPump vartotojui galimybę prieiti prie IMS, VSAM ir DB2 duomenų daugelyje platformų.

•Verslo partneriu DBVS integravimo programos. Notės DBVS integravimo programas galima gauti ir iš Lotus verslo partnerių – kompanijų Brainstorm Technologies (DataLink for Lotus Notės), Casahl Technologies (Replic-Action), Granite Software (ZMERGE), Information Builders (EDA/SQL), Percussion Software (Notrix Composer], Sybase (Replication Server) ir Trinzie (InfoPump).

Leave a Comment