Metodiniai verslo plano nurodymai

TURINYS

ĮVADAS 3
1. SANTRAUKA 3
2. VERSLO APRAŠYMAS 4
3. GAMYBINĖ VEIKLA 4
4. RINKODARA 4
5. VADYBA 5
6. RIZIKOS ĮVERTINIMAS 5
7. FINANSINĖ DALIS 5

7.1. FINANSAVIMO POREIKIS IR ŠALTINIAI 6

7.2. SAVIKAINOS PROGNOZĖ 7

7.3. PELNO ( NUOSTOLIO ) PROGNOZĖ 9

7.4. PVM PROGNOZĖ 9

7.5. MOKESČIŲ PROGNOZĖ 10

7.6. PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ 10

7.7. PROGNOZUOJAMAS BALANSAS 11

7.8. SANTYKINIAI VERSLO PLANO RODIKLIAI 12

7.9 PRIEDAI 12
LITERATŪRA 13

ĮVADAS

Pagal aukštųjų neuniversitetinių studijų bankininkystės ir draudimo vadybos programą studentai turi parengti įmonės verslo planą. Atlikdami šį darbą, Raštvedybos, Rinkodaros, Verslo ekonomikos, Mokesčių, Marketingo, Finansinės apskaitos ir finansų dalykų teorines žinias pritaiko praktikoje. Rekomenduotina pasirinkti tokią akcinę bendrovę verslo planui sudaryti, kuri gamintų ne mažiau kaaip du skirtingus gaminius ar teiktų dvi skirtingas paslaugas ir ne daugiau kaip 4 gaminius ar 4 paslaugas.
Verslo planas turi būti estetiškos išvaizdos, parašytas taisyklinga kalba, be klaidų, laikantis raštvedybos taisyklių*. Darbas turi būti spausdintas ir susegtas.
Rengdami verslo planą studentai naudoja marketingo tyrimų kursinio darbo medžiagą, vadovaujasi galiojančiais įstatymais, kainomis, normomis, tarifais ir kt.
Planą būtina rašyti trečiuoju asmeniu. Verslo planas sudaromas vieneriems metams. Veikla pradedama nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Visų metų ekonominiai skaičiavimai, prognozuojami pinigų srautai, pelno (nuostolio) rodikliai pateikiami kiiekvieną mėnesį ir sudaromas balansas kitų metų pabaigoje.
Kai įmonė tampa PVM mokėtoja, PVM lentelėje užrašomos pirkimo ir pardavimo PVM sumos pagal kiekvieną straipsnį atskirai.
Verslo plano viršelyje būtina nurodyti mokymo įstaigos pavadinimą, įmonės pavadinimą, studento, atlikusio šį darbą, specialybė, pavardė, vardas ir ka

am darbas pateikiamas.
Pirmame verslo plano puslapyje būtina pateikti tikslų įmonės pavadinimą, adresą, telefono, fakso numerius, įregistravimo datą ir kitus reikalingus rekvizitus.

Verslo plano struktūra nėra griežtai apibrėžta, studentai gali ją laisvai pasirinkti. Dažniausiai ją sudaro tokios dalys:
1. Santrauka.
2. Verslo aprašymas.
3. Rinkodara.
4. Gamyba.
5. Vadyba.
6. Rizikos įvertinimas.
7. Finansinė dalis.
8. Priedai.

1. SANTRAUKA

Verslo plano santrauka yra svarbiausia verslo plano dalis. Ši dalis turėtų būti sutrumpintas ir labai konkretus verslo plano variantas, supažindinantis su visa išdėstyta medžiaga: įmonės veikla bei pagrindiniais rodikliais, pateiktais verslo plane. Sakoma, kad gera santrauka yra ta, kurioje mažiau kaip tūkstantis žodžių. Ji turi būti parašyta taip, kad tos veiklos rezultatais susidomėtų skaitytojas ir imtų detaliau analizuoti kitus verslo plano skyrius. Šioje dalyje reikėtų pateikti:
1. Įmonės tikslus, verslo pobūdį.
2. Prekės ar paslaugos išskirtinių savybių apibūdinimą.
3. Firmos valdymo struktūrą ir svarbiausius asmenis.
4. Prekės ar paslaugos palyginimą suu konkurentų siūlomomis.
5. Prekės ar paslaugos perspektyvos nusakymą.
6. Reikiamas lėšas ir jų panaudojimo efektyvumą.
2. VERSLO APRAŠYMAS

Šios dalies pradžioje būtina pateikti verslo idėją, kuriamos įmonės tikslus, galimybę plėtoti veiklą. Aprašant verslo sritį būtina pavaizduoti prekės kelią iki vartotojo, paminėti viską kas gali daryti įtaką verslui, paaiškinti, kodėl pasirinkta tokia veikla ir firmos vardas, su kokiais specialistais planuojate dirbti.
Šiame skyriuje tikslinga aprašyti produktą ar paslaugą, nurodyti privalumus, kokius vartotojų poreikius tenkins, ar gaminys bus tobulinamas, ar yra patentai, autorinės teisės, prekių ženklai.
Aprašant numatomą gaminti produktą ar

r numatomas teikti paslaugas, reikia nurodyti gamybos išlaidas, kainą ir pelną, gautą realizavus prekę.
Visi šioje verslo plano dalyje pateikti rodikliai turi būti apskaičiuoti finansinėje dalyje. Tiesiogines ir netiesiogines gamybos išlaidas ir veiklos sąnaudas reikia apskaičiuoti, atsižvelgiant į kainų pokyčius pagal kiekvieną išlaidų straipsnį, pvz: apšildymo, apšvietimo, darbo užmokesčio, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo, telefono ir kitas išlaidas.

3. GAMYBINĖ VEIKLA

Gamybos proceso apžvalgoje tinka išvardinti nuoseklią gamybos operacijų eilę, paaiškinti, ką įmonė gamins, kokius pusgaminius ar komplektavimo gaminius pirks, kokius pasirinks produkcijos ar paslaugos kokybės kontrolės būdus. Tikslinga aprašyti vietovę, kur vyks gamybinė veikla, patalpas, įrengimus, jų gamybinį pajėgumą.

Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, tiksliai aprašyti pasirinktus tiekėjus, jų patikimumą, paaiškinti, kodėl pasirinkti būtent tie tiekėjai, o ne alternatyvūs tiekimo kanalai. Nurodyti naudojamas medžiagas ir žaliavas, jų asortimentą, kainas, kokios pareigybės svarbios pasirinktai veiklai, darbuotojų kvalifikacija, patirtis ir kitos savybės, taip pat ir darbo užmokestis.

Tais atvejais kai gamybą ar teikiamas paslaugas reglamentuoja įvairūs reikalavimai, būtina turėti, priešgaisrinės, darbo, gamtos apsaugos ir kitus leidimus.

4. RINKODARA

Pasinaudodami marketingo tyrimo kursinio darbo medžiaga, įrodykite, kad prekei ar paslaugai yra pakankama rinka, kokį pasirinkote rinkos segmentą ir kodėl, kuo sudominsite pirkėjus, kaip tai darysite, kaip pateiksite prekę ar paslaugą vartotojui, kokią pasirinksite pardavimo strategiją, kainos nustatymo metodą.

Būtina numatyti prekių pateikimo vartotojui mechanizmą ir būdus, pa

aaiškinti, kodėl pasirinktas tiesioginis pardavimas ar pardavimas per tarpininkus.

Šioje dalyje svarbu įvertinti pasirinktos vietos tinkamumą teikti paslaugas ar gaminti produktą, ar pasirinktoje vietoje rinka pakankama, ar kvalifikuoti specialistai gamins ir parduos prekes, ar numatoma toje vietovėje tiesti naujas automagistrales, ar kursis nauji prekybos centrai, kokie konkurentai įsikūrę kaimynystėje, kokie jų pranašumai ir trūkumai, kaip juos įveiksite. Nurodytus konkrečius konkurentus, jų išskirtines savybes pateikite lentelėje.

Rinkodaros plano dalyje turite parodyti, kuo sudominsite potencialius pirkėjus ir kaip paskatinsite juos pirkti. Tikslinga įvertinti savo galimybes ir pasirinkti tokią rinkodaros strategiją, kuri leistų panaudoti jūsų pranašumus ir konkurentų trūkumus. Šioje dalyje būtina nurodyti pasirinktą kainų bei pardavimo strategijas.

Rašydami apie reklamą nurodykite tikslą, ką reklamuosite, kokias naudosite priemones, būdus, kiek lėšų tam skirsite.

5. VADYBA

Šiame verslo plano skyriuje pateikiama valdymo grupės sudėtis, atsakomybė, išsilavinimas, profesinis pasirengimas, bei organizacinė įmonės struktūra. Būtina nurodyti, kas ir kuo užsiims, koks ryšys tarp tarnybų, kokia specialistų kvalifikacija, asmeninės savybės.

Jeigu įmonė numato ateityje ūkinę veiklą plėtoti, tikslinga numatyti, kas bus atsakingas už darbų atlikimą, kokia atsakingų asmenų gamybinė patirtis.

Rekomenduojama sudaryti organizacinę įmonės struktūros schemą.

6. RIZIKOS ĮVERTINIMAS

Pagrindinis rizikos veiksnys yra konkurencija, tačiau problemų gali kilti dėl nepakankamos verslo organizavimo patirties, išteklių stokos, rinkos nestabilumo, neaiškaus gamybos proceso nepakankamos vadovų patirties , Vyriausybės priimtų sprendimų, įv

vairių apribojimų ir kitų netikėtumų.

Numatant būsimą riziką verslui, kuri gali atsirasti konkurentams sumažinus kainas, verslo sritis taps nepelninga, sumažės pardavimų apimtys ar atsiras kitų kliūčių, tikslinga pateikti alternatyvios veiklos galimybes.

7. FINANSINĖ DALIS

Finansinė dalis yra viena iš pagrindinių verslo plano dalių, kurioje aprašoma numatomos veiklos finansinė strategija. Šioje dalyje turėtų būti atsakyta į tokius klausimus:
· kiek iš viso reikia lėšų numatomai veiklai realizuoti;
· kokie galimi finansavimo būdai;
· kada reikės lėšų;
· kada tikimasi visą skolą grąžinti investuotojams ir kokios pajamos jiems numatomos už investuotas lėšas.

Jei norite gauti paskolą, reikia apskaičiuoti:
· kaip ir kokias pageidaujate mokėti palūkanas;
· kada išmokėsite paskolą;
· kokių garantijų (užstatą) pateikiate.
Finansiniai verslo plano rodikliai dažniausiai surašomi į lenteles, kad greit būtų galima šiuos duomenis susirasti ir išanalizuoti. Dažniausiai pirmųjų metų duomenys pateikiami mėnesiais, nes jau yra žinomi būsimi pirkėjai, pasirašytos išankstinės sutartys dėl pirkimų.
Jeigu Jūsų įmonė jau veikia, būtina pateikti trumpą veiklos finansinę istoriją ir parodyti, kaip pasikeis finansiniai rodikliai po to, kai siūlomas projektas bus įgyvendintas. Finansinės prognozės yra glaudžiai susijusios ne tik su firmos veikla. Aplinkos veiksniai taip pat turės įtakos Jūsų verslui. Dėl šios priežasties patartina pateikti kelis finansinių prognozių variantus: pesimistinį, ir optimistinį, t. y. “konservatyvias” ir “realias” prognozes, skirtas skirtingomis prielaidomis. Paprasčiausias būdas jas nustatyti būtų toks: po to, kai padarėte pirmines, Jūsų supratimu, realias prielaidas ir apkaičiavote galimas realizacijos apimtis ir kainas, gautąjį rezultatą padalinate pusiau ir tuomet apskaičiuojate piniginius srautus bei kitus finansinius rodiklius.
Šioje verslo plano dalyje pateikiami skaičiavimai. Rekomenduojamos tokios lentelės:
1. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai
2. Savikainos prognozės.

2. 1.Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė;

2. 2. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė.

3. Veiklos sąnaudų prognozė.

4. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė.
5. PVM prognozė.
6. Mokesčių prognozė

7. Pelno ( nuostolio ) prognozė.

8. Prognozuojami pinigų srautai.

9. Lūžio taškas.

10. Prognozuojami ekonominiai rodikliai.

11. Prognozuojamas balansas.

7. 1. FINANSAVIMO POREIKIS IR ŠALTINIAI

Finansinę verslo plano dalį patartina pradėti projekto finansavimo poreikio skaičiavimu ir finansavimo šaltinių nustatymu. Tai nėra griežtos formos finansinis dokumentas. Jame numatysite savo verslo pradinio finansavimo šaltinius ir parodysite, kaip juos panaudosite. Šią prognozę galima parengti laisva forma arba aprašyti, kokiems tikslams ir kiek lėšų numatoma panaudoti projektui įgyvendinti, kokią išlaidų dalį padengs įmonė iš savo lėšų ir kiek lėšų reikės paskolų.

Finansuoti gali keli šaltiniai. Jei projektas bus finansuojamas didinant akcinį kapitalą, tai reikėtų nurodyti, kokią akcijų dalį valdys investuotojas.
Duomenis siūloma pateikti tokioje lentelėje:

1 lentelė
FINANSAVIMO POREIKIS IR ŠALTINIAI
Finansavimo poreikis Suma, Lt Finansavimo šaltiniai Suma, Lt
1. Įmonės steigimo išlaidos*2. Ilgalaikiam turtui įsigyti:2. 1. gamybos priemonėms;2. 2. kitam turtui3.Trumpalaikiam turtui įsigyti:3. 1. žaliavoms;3. 2. medžiagoms;3. 3. atsarginėms dalims;3. 4. kitam turtui4. Statybos montavimo dar- bams5. PinigaiIš viso 1. Akcininkų nuosavybė:akcinis kapitalasrezervai (jei ne vieneriems metams)1. Savininko (ų) įnašai (jei steigiama PĮ, ŪB)2. Paskolosilgalaikėstrumpalaikėsvidutinės trukmės3. Lėšos, kurias įmonei laikinai skolingi tiekėjaiIš viso

* Visas įmonės steigimo išlaidas pateikti nurodant išlaidų pobūdį ir sumą.

Lentelėje pateikiama finansavimo poreikio suma turi būti lygi visų finansavimo šaltinių (išteklių) sumai. Jei įmonė įsteigta metų pabaigoje, o veiklą pradėta nuo kitų metų pradžios (tiems metams rašomas verslo planas), tai šioje lentelėje turi būti nurodyta, kokios finansinės operacijos bus atliktos nuo įsteigimo dienos iki gruodžio 31 d. (įskaitytinai).

7. 2. SAVIKAINOS PROGNOZĖ

Gaminamos produkcijos savikaina gali būti skaičiuojama įvairiais būdais: jai priskiriant tam tikras sąnaudas arba nepriskiriant, todėl būtina paminėti, kuriuo metodu skaičiuosite savikainą, kaip paskirstysite netiesiogines išlaidas. Skaičiuojama taikant to laikotarpio įkainius, normas, tarifus, kainas ir kitus rodiklius.

Tiesiogines išlaidas vienam gaminiui tikslinga apskaičiuoti kiekvieną mėnesį, nes galimi medžiagų, žaliavų kainų svyravimai bei darbo apmokėjimo įkainių ar valandinių atlygių pokyčiai. Tiesiogines išlaidas skaičiuoti rekomenduojame pagal 2 lentelę.

2 lentelė
TIESIOGINIŲ GAMYBOS IŠLAIDŲ PROGNOZĖ
Rodiklio pavadinimas Mat.vnt. 1 mėn. 2 mėn. . 12 mėn.
A gaminys Medžiagos norma

Kaina

Suma

Valandinis atlygis

Laiko norma

Įkainis

Gaminio tiesioginės išlaidos
B gaminys Medžiagos norma

Kaina

Suma

Valandinis atlygis

Įkainis

Gaminio tiesioginės išlaidos
..ir t.t.

Netiesiogines gamybos išlaidas rekomenduojame skaičiuoti kiekvieną mėnesį pagal atskirus išlaidų straipsnius. Naudodamiesi lentelėse apskaičiuotų netiesioginių išlaidų rodikliais sudarykite išlaidų suvestinę pagal pateiktą formą 3 lentelėje.

3 lentelė
NETIESIOGINIŲ GAMYBOS IŠLAIDŲ PROGNOZĖ
Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 1 mėn 2 mėn . 12 mėn. Iš viso
1. Gamybinių įrengimų nusidėvėjimas
2. Gamybinių pastatų nusidėvėjimas (nuoma)
3. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis
4. Pagalbinių darbininkų socialinis draudimas
5. Pagalbinių medžiagų vertė
6. Elektros energijos, sunaudotos jėgai ar technologijai, vertė
7. Gamybinių patalpų apšvietimas ir apšildymas
8. Kitos netiesioginės išlaidos
Iš viso

Veiklos sąnaudas lentelėse būtina apskaičiuoti atskirai pagal kiekvieną straipsnį ir sudaryti išlaidų suvestinę (žr. 4 lentelę).

4 lentelė
VEIKLOS SĄNAUDŲ PROGNOZĖ
Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 1 mėn. 2 mėn. . 12 mėn. Iš viso
1. Administracijos ir buitinių patalpų nusidėvėjimas
2. Transporto išlaikymo išlaidos
3. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis
4. Administracijos darbuotojų socialinis draudimas.
5. Realizavimo išlaidos
6. Elektros energijos, sunaudotos įmonės reikalams, vertė
7. Administracinių ir bendrųjų ūkinių patalpų šildymas
8. Komunalinės paslaugos
9. Ryšių išlaidos
10. Kitos bendros ūkinės – administracinės įmonės išlaidos
Iš viso

Pardavimo prognozė ypač svarbi. Nuo jos priklauso visi kiti finansiniai skaičiavimai. Apskaičiavę gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų netiesiogines išlaidas, paskirstę jas pagal pasirinktą paskirstymo bazę, apskaičiuokite gaminamos produkcijos savikainą ir prognozuojamos parduoti produkcijos dydžius ir pateikite kaip parodyta 5 lentelėje.

5 lentelė
PARDUODAMOS PRODUKCIJOS SAVIKAINOS PROGNOZĖ

Rodikliai Mat. vnt. 1 mėn. 2 mėn. . 12 mėn. Iš viso
A gaminys
Tiesioginės išlaidos
Netiesioginės išlaidos
Vieno gaminio savikaina
Parduodamų gaminių skaičius
Visos produkcijos savikaina

B gaminys
Tiesioginės išlaidos
Netiesioginės išlaidos
Vieno gaminio savikaina
Parduodamų gaminių skaičius
Visos produkcijos savikaina
Ir t t

7. 3. PELNO (NUOSTOLIO) PROGNOZĖ

Kita svarbi verslo plano finansinės dalies lentelė (joje atskleidžiamas verslo pelningumas) – pelno (nuostolio) prognozė. Joje parodoma, kaip bus formuojamas ir kaip keisis pelnas, ar verslas efektyvus, sėkmingas. Kiekviena įmonė, nuspręndusi realizuoti savo verslo idėją, tikisi, kad jos veikla bus sėkminga ir pelninga. Be to, pelnas, kurį numato gauti įmonė yra svarbus rodiklis bankui, kuris suteiks įmonei paskolą.

Sudarant pelno prognozių lentelę, būtina įvertinti verslo plano rinkodaros dalyje atliktą pardavimų prognozę. Pagal ją galima apskaičiuoti būsimas pajamas. Po to, įvertinus produkcijos (paslaugų) gamybos bei realizavimo sąnaudas, galima prognozuoti pelną. Laikotarpio, per kurį įmonė numato gauti pelną, trukmė priklauso nuo jos veiklos pobūdžio, gamybinio ciklo trukmės, paskolos sumos, rizikos laipsnio ir kitų veiksnių. Nereikia nuogąstauti, kad pirmaisiais metais įmonė neturės pelno arba netgi dirbs nuostolingai. Nuostolius kompensuos vėlesnio laikotarpio pelnas. Minėtus skaičiavimus rekomenduojame pateikti šeštoje lentelėje.

6 lentelė
PELNO (NUOSTOLIO) PROGNOZĖ

Rodikliai Mat. vnt. 1 mėn. 2 mėn. . 12 mėn. Iš viso
1. Pardavimo pajamos (be PVM)
2. Parduotų prekių savikaina*
3. Bendrasis pelnas
4. Veiklos sąnaudos**4.1.4.2.ir t. t. 4. 3. Mokesčiai***:4. 3. 1. Kelių mokestis4. 3. 2. NTM4. 3. 3. Įmokos į Garantinį fondą
5. Veiklos pelnas
6. Kita veikla, palūkanos
7. Apmokestinamasis pelnas
8. Pelno mokestis
9. Grynasis pelnas

* Kol įmonė yra ne PVM mokėtoja, pirkimai rodomi su PVM.
* Kai įmonė tampa PVM mokėtoja, pirkimai rodomi be PVM, nes pirkimo PVM grąžinamas.
** Jei verslo plane buvo pateikta detali veiklos sąnaudų lentelė, galima įrašyti tik bendrą sumą.
*** Jei verslo plane buvo pateikta detali prognozuojamų mokesčių lentelė, galima įrašyti tik bendrą sumą, tik svarbu nesuklysti dėl PVM, mokamo į biudžet41ą, sumų įrašymo.

7. 4. PVM PROGNOZĖ

Įmonė, tapusi PVM mokėtoja, privalo parengti PVM prognozių lentelę. Sakykime, kad įmonė, PVM mokėtoja įregistruota gegužės mėnesį, tai lentelėje duomenys pateikiami tik nuo gegužės mėnesio (7 lentelė).

7 lentelė

PVM PROGNOZĖ
RODIKLIAI Mat. vnt. 5 mėn. 6 mėn. . 12 mėn.
1. Pardavimai (be PVM):1. 1. Parduotos prekės1. 2. Suteiktos paslaugos
2. Pardavimo PVM
3. Pardavimai (su PVM)
4. Pirkimai (su PVM):4.1. Žaliavos4.2. Ryšių paslaugos4.3. Šiukšlių išvežimas4.4. Dovanos darbuotojams4.5. Darbuotojų maitinimas4.6. Kiti pirkimai
5. Pirkimo PVM5.1. Atskaitomas PVM5.2.Neatskaitomas PVM
6. Pirkimai be PVM
7. Mokėtinas į biudžetą PVM (2 – 5.1.)

7. 5. MOKESČIŲ PROGNOZĖ

Šioje verslo plano dalyje galima pateikti mokamų mokesčių, rinkliavų, įmokų prognozių lentelę (8 lentelė), pagal kurią galima įvertinti mokesčių poveikį prognozuojamam verslui.

8 lentelė
MOKESČIŲ PROGNOZĖ

Mokesčiai Mat vnt. 1 mėn. 2 mėn. . 12 mėn. Iš viso
1. Socialinio draudimo įmokos2. Įmokos į garantinį fondą3. Atskaitymai nuo pajamų (kelių mokestis)4. Nekilnojamojo turto mokestis5. Kiti mokesčiai
Iš viso:

7. 6. PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ

Planuojant vidutinį ir ilgalaikį finansavimą labai svarbios yra pinigų srautų ataskaitos. Bankai, analizuodami įmonės pinigų srautų prognozę ir paskolos suteikimo galimybes, verslo plano finansinę dalį vertina labai kritiškai. Kai kada verslas gali gyvuoti ir neuždirbdamas pelno (kol yra pakankamai pinigų atsargų), bet negali funkcionuoti, jei trūksta pinigų, net jei yra puikios perspektyvos gauti didelį pelną. Pinigų srautų lentelės sudarymo tikslas – parodyti, ar užteks veiklai pinigų bet kuriuo projekto įgyvendinimo momentu (9 lentelė).

9 lentelė
PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ

Rodikliai Mat. vnt. 1 mėn. 2 mėn. . 12 mėn.
GAUTA PINIGŲ*Iš pagrindinės veiklos:1. Pardavus produkciją (suteikus paslaugas)2. Prekybos veiklos pajamos (įplaukos)IŠ VISO GAUTA PINIGŲ——————————————————IŠLEISTA PINIGŲ**Pagrindinei veiklai1. Sumokėti tiekėjams už medžiagas2. Išmokėti atlyginimams5. Nuomos mokestis6. Ryšių paslaugos7. Šiukšlių išvežimas8. Mokesčiai:8.1. Kelių mokestis8.2. NTM8. 3. PVM mokamas į biudžetąInvesticinei veiklaiFinansinei veiklaiIŠ VISO IŠLEISTA PINIGŲ——————————————————Pinigų likutis laikotarpio pradžiojePinigų gavimasPinigų išleidimasPinigų likutis laikotarpio pabaigoje

* Kai įmonė tampa PVM mokėtoja, pardavimai su PVM
** Pirkimai rodomi su PVM

Pinigų gavimai priklauso nuo to, ar parduodama už grynuosius pinigus, ar parduodama skolon. Jeigu parduodama skolon, reikia žinoti, koks pirkėjams nustatytas atsiskaitymo laikotarpis – 30, 60, 90 dienų ar kitoks.

Kai suskaičiuojamos kiekvieno mėnesio pinigų pajamos ir išlaidos, nustatomas ir skirtumas tarp jų, kuris persikeliamas iš vieno mėnesio į kitą. Gali būti ir pinigų deficitas. Gal tada reikalingas papildomas finansavimas? Įmonė turi nuspręsti kokį pinigų minimumą ji privalo turėti kiekvieną mėnesį, o jeigu to minimumo nėra, reikia skolintis. Jeigu minimumas gerokai viršijamas, vadybininkai turi nuspręsti, kur jį tinkamai investuoti.

7. 7. PROGNOZUOJAMAS BALANSAS

Sudarant prognozuojamą balansą, reikėtų pateikti praėjusio laikotarpio rodiklius (jei verslo planas rengiamas veikiančiai įmonei). Prognozuojamo balanso rodikliai parodo, kokiu turtu įmonė disponuoja ir kam jis priklauso.
Studentams rekomenduojame (juodraštiniame variante) prognozuojamus duomenis pildyti į buhalterinės atskaitomybės formą “Balansas”, o tik po to juos kelti į prognozuojamo balanso lentelę (10 lentelė).

10 lentelė
PROGNOZUOJAMAS BALANSAS

Turtas Suma, Lt Nuosavybė Suma, Lt
1. 2. 3. 1. 2. 3.
Iš viso Iš viso

7. 8. SANTYKINIAI VERSLO PLANO RODIKLIAI

Finansinėje verslo plano dalyje taip pat reikėtų pateikti:
· lūžio (kritinio pelningumo, nenuostolingų pardavimų) taško skaičiavimą;
· santykinių rodiklių skaičiavimus bei gautus rezultatus.
Jei gaminamų gaminių (teikiamų paslaugų) asortimentas nėra didelis, galima pateikti lūžio taško grafiką (grafikus). Daug paprasčiau tai skaičiuoti pagal dalinio pelno (ribinio pelno, pelno maržos) koeficientą.

Finansinę verslo plano strategiją geriausiai apibūdina santykiniai rodikliai. Jei verslo planas rengiamas veikiančiai įmonei, reikėtų pateikti paskutiniųjų metų pagrindinius rodiklius. Lentelėje rekomenduojame pateikti, kaip apskaičiuoti rodiklio formulę (nes autoriai siūlo juos skaičiuoti skirtingai).
Rodiklius galima būtų pateikti tokioje lentelėje:

11 lentelė
SANTYKINIAI RODIKLIAI

Rodikliai Apskaičiavimo formulė Rezultatas
Pelningumo:1.2.
Trumpalaikio mokumo:1.2.
Veiklos efektyvumo:1.2.
Kapitalo (finansų) struktūros:1.2.

7.9. PRIEDAI

Verslo plano prieduose galima būtų pateikti tokius dokumentus:

* Įmonės registracijos pažymėjimo kopija.

* Su tiekėjais ir pirkėjais pasirašytos sutartys.

* Tiekėjų ir pirkėjų kainynai.

* Įmonės patalpų nuomos sutartys.

* Darbuotojų darbo sutartys.

* Produkto nuotraukos, brėžiniai, reklaminiai prospektai.

* Patentų, licencijų, autorinių teisių pažymėjimų nuorašai.

* Vietovės planas.

* Rinkos tyrimo medžiaga ( išvados arba suvestinės lentelės ).

* Numatomos reklamos maketai, reklamos formos ir laikas.

* Verslo plane naudotų statistikos duomenų šaltiniai.

* Įmonės išplanavimo schema.

* Verslo vadovų biografijos duomenys.

* Įvairūs kiti dokumentai, naudoti verslo planui parengti.

Šiuose metodiniuose nurodymuose pateiktos rekomendacijos ir siūlomos lentelės padės studentams geriau suprasti verslo plano esmę bei jo pateikimo formą.

LITERATŪRA

1. BAGDONAS,Eugenijus; KAZLAUSKIENĖ, Eglė.Biznio įvadas. Kaunas: Technologija 2000.
2. BAGDONAS, Eugenijus: KAZLAUSKIENĖ, Eglė.Verslo pradmenys.- Kaunas: Technologija, 2002.
3. JOVAIŠA, Andrius. Kaip parengti verslo planą. Vilnius, 2001. 233 p.- ISBN 9986-487-95-1
4. PELANIENĖ, Nijolė. Firmos verslo planas.- Vilnius, 1997.
5. USEVIČIUS, Kęstutis. Įmonių veiklos analizė ir verslo plano pagrindai.- Vilnius, 1998.
6. ŽVINKLYS, Jurgis; VABALAS Eduardas. Įmonės ekonomika.- V.: Vilniaus vadybos kolegija

2001.- 375 p.-ISBN 9986-9349-5-8.

Leave a Comment