MELGA valdymas ir valdymo funkcijos

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………………2
1. ĮMONĖS PRISTATYMAS……………………………………………………………………………………………3
2. ĮMONĖS VEIKLOS VALDYMO FUNKCIJOS………………………………………………………………3
2.1. Planavimas……………………………………………………………………………………………………………4
2.2. Organizavimas………………………………………………………………………………………………………5
2.3. Įmonės vadovavimas………………………………………………………………………………………………7
2.4. Įmonės kontrolė……………………………………………………………………………………………………..8
3. ĮMONĖS DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS…………………………………………………………………9
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS………………………………………………………………………………..11
LITERATŪRA………………………………………………………………………………………………………………12ĮVADAS
Vadovavimas – vienas iš žmonijos tarpusavio santykių išraiškų. Kiekvienos įmonės ar organizacijos sėkmės priklauso nuo įmonės valdymo. Norint kurti klestinčią įmonę, verslininkai privalo nepamiršti, kad įmonei būtinas veiklos planavimas, organizavimas, geras vadovavimas, kontrolė. Įsteigus įmonę pravartu susidaryti valdymo schemą ir stengtis ją įgyvendinti.
Šiuolaikinių organizacijų valdymas tampa vis profesionalesnis, o jų vadovai ir vadybos specialistai tampa profesionaliais darbuotojais (Kučinskas, Kučinskienė, 2002).
Darbuotojas tampa svarbiu veiksniu, lemiančiu organizacijos veiklos efektyvumą (Matuzienė, Tijūnaitienė, Petukienė, 2004).
Vadovavimo stilius lieka ryškiausias vadovo asmenybės bruožas, kuris turi didžiulę įtaką socialiniam ir psichologiniam klimatui organizacijoje, o per jį ir visos organizacijos veiklos rezultatyvumui bei veiksmingumui (Butkus, 2007).
Darbo tikslas – išsiaiškinti valdymo funkcijų analizę įmonėje.
Darbo objektas – UAB,, Melga“ įmonė.
Darbo uždaviniai:
1.Išsiaiškinti įmonės veiklos valdymo funkcijas, kontrolę, planavimą, organizavimą.
2. Atlikti valdymo funkcijos analizę įmonėje
3. Išanalizuokite darbuotojų motyvavimo sistemą įmonėje 1. ĮMONĖS PRISTATYMAS
Įmonė įkurta 1995 metais Vilniuje, vėliau ir padalinys Panevėžyje. UAB ,,MELGA“ tai tarptautine specializuota automobilių padangų ir ratlankių prekybos kompanija. Šiuo metu UAB ,,Melga“ – viena iš lyderių Lietuvos padangų bei ratlankių rinkoje, aktyviai kurianti savo prekybinį tinklą Baltijos šalyse.
UAB ,,Melga“ teikiamos paslaugos – visos su automobilių ratais susijusios paslaugos, automobilių techninė priežiūra ir remontas. Įmonė siūlo:
– platų padangų bei ratlankių asortimentą tik iš patikimų gamintojų;
– optimalų kokybės ir kainų santykį;
– profesionalų konsultavimą;
– aukščiausios kokybės automobilių techninio aptarnavimo bei remonto paslaugas;
– sezoninio ratų saugojimo paslaugą;
– unikalią galimybę užsiregistruoti ratų keitimui elektroniniu būdu;
– lanksčią nuolaidų sistemą, išskirtines ilgalaikes sąlygas bei papildomų paslaugų paketą pastoviems klientams. Įmonė norėdama pateikti įvairiapusį prekių asortimentą bei garantuoti optimalų kokybės ir kainos santykį prekes importuoja tiesiai iš gamintojų.
MELGOS TIKSLAS – sukurti ilgalaikius ir tvirtus santykius su visais savo klientais, tapti tais, pas kuriuos visada norisi sugrįžti.
MELGOS STRATEGIJA- patenkinti kiekvieno kliento poreikius ir pasiūlyti tai, kas pranoksta jo lūkesčius.2. ĮMONĖS VEIKLOS VALDYMO FUNKCIJOS
Kiekvienos įmonės ar organizacijos sėkmės priklauso nuo įmonės valdymo. Sėkminga įmonės veikla priklauso nuo įmonės vadovo, jam atitenka didžiausia atsakomybė. Vadovas turi numatyti, koks bus įmonės valdymas ir pagal ją parinkti tinkamą valdymo struktūrą. Įmonės pelningumas ir veiklos sėkmė priklauso nuo jos vadovavimo.
Kiekviena įmonė ar organizacija kuriasi, kad vykdytu savo veiklą. Šį procesą reikia valdyti. Tai atliekama pagrindinių vadybos funkcijų – planavimo, organizavimo, kontrolės/analizės, koordinavimo ir vadovavimo bei motyvavimo – dėka (Sasnauskas K. Vadyba // Vadovo pasaulis, 1997, Nr.1–10.) Valdymo struktūrą sudaro:
• Planavimas;
• Organizavimas;
• Vadovavimas;
• Kontrolė.
Veiklos valdymo funkcijos, tai viena iš valdymo santykių realizavimo formų, kurios pagrindinis vaidmuo pasiekti ir įgyvendinti įmonės tikslus.2.1. Planavimas
Planavimas – tai procesas, kurio metu iškeliami tikslai ir sprendžiama jo įgyvendinimo strategija. Planavimo funkcija siejama su ateitimi. Planavimas neatsiejamas dalykas, kuris lemia verslo sėkmę. Planavimas gali būti apibūdinamas kaip mąstymo procesas, kuris skatina tikslingai kurti . Dėl formalios planavimo sistemos verslas pasiekia gerų rezultatų savo veikloje.
Tai – plano sudarymas atskiriems įmonės padaliniams, naudojant patvirtintas formas, planavimo procedūras, esant tiksliam periodiškumui bei plano sudarymo terminams, naudojant vieningą metodiką.
E.Голубков (1999) teigia, kad planavimui gali būti naudojami trys būdai:
• planavimas “iš viršaus į apačią”,
• planavimas “iš apačios į viršų”
• planavimas “tikslai į apačią – planas į viršų” .
Pirmuoju atveju aukščiausio lygio įmonės vadovai nustato tikslus ir sudaro planus visiems įmonės padaliniams. Antruoju atveju įmonės padaliniai iškelia savo tikslus ir paruošia planus, kurie pateikiami aukščiausio lygio vadovams tvirtinti. Trečiuoju atveju įmonės vadovai, atsižvelgdami į įmonės galimybes, iškelia veiklos tikslus, o planai paruošti įmonės padalinių, nukreipiami šių tikslų įgyvendinimui. Šie planai pateikiami aukščiausio lygio vadovams tvirtinti.
Susikūrusi įmonė susidaro savo tikslus ir strategiją ir stengiasi juos įgyvendinti. UAB ,,Melga“ tikslas – sukurti ilgalaikius ir tvirtus santykius su visais savo klientais, tapti tais, pas kuriuos visada norisi sugrįžti. Įmonė stengiasi pasiūlyti savo klientams aukštos kokybės aptarnavimą, stengiasi patenkinti kiekvieną savo kliento poreikius. Įmonė vadovaujasi tokiu pasakymu – ,,klientas visada teisus“. Įmonėje dirbantis personalas yra patyręs ir kvalifikuotas, jie žino kaip reikia bendrauti su klientais ir juos aptarnauti.
UAB ,,Melga“ naudoja planavimo būdą ,,iš viršaus į apačią“, vadovas nustato įmonės tikslus, paruošia planus, kuriuos turi įgyvendinti įmonės darbuotojai. Kiekvienas padalinys gauna nurodymus, kurios privalės įgyvendinti vėliau už juos atsiskaityti vadovui. Iškilus nesklandumų ar neaiškumų įgyvendinant jiems paskirtus planus, jie drąsiai gali kreiptis pagalbos į įmonės vadovą ar, kurį kitą įmonės darbuotoją. Draugiškas kolektyvas stengiasi vieni kitiems padėti ir įgyvendinti įmonės tikslus.2.2.Organizavimas
Organizavimas – tai procesas, per kurį ištekliai ( žmonių, materialiniai, laiko ar kt.) paskirstomi taip, kad sėkmingai būtų įgyvendinti planai. Organizavimas siejamas su dabartimi.
UAB “Melga” valdymo struktūra nėra sudėtinga (1 pav.) todėl, kad bendrovė nėra didelė. Tai leidžia efektyviai kontroliuoti įmonės veiklą, palaikyti draugiškus-dalykiškus santykius su darbuotojais.

1 pav. UAB „Melga“ valdymo struktūra

UAB „Melga“ valdymo struktūra – linijinė. Linijinė struktūra turi minimalų valdymo pakopų skaičių ir labai aiškiai išreikštą pavaldumą. Kiekvienas vadovas atlieka visas vadybos funkcijas jam pavestoje srityje. Ši struktūra reikalauja iš kiekvieno vadovo plataus spektro žinių.
Šiuo atveju direktorius atlieka svarbų vaidmenį. Įmonės direktoriui suteikiama teisė priimti sprendimus ir veikti nesuderinus su kitais vadovais. Direktoriui yra pavaldūs yra: direktoriaus pavaduotoja, technikos direktorius, vadybininkas, darbų vadovai, vyr. buhalterė.
Linijinio tipo struktūra – viena seniausių valdymo struktūrų, kuri yra vadinama komandine arba administracine ir jai yra būdingas vienvaldiškumo principas: pavaldinys gauna nurodymus tik iš vieno vadovo ir jam atsiskaito. Vadinasi, vadovo nurodymai vykdytojui ir vykdytojo ataskaitos vadovui perduodamos viena linija. (Puškorius S., 2002).
Įmonėje kiekvienas asmuo turi jam sudaryta pareigybių sąrašą, kurio privalo laikytis.
Vadovo pareigos:
• Planuoti, vadovauti, kurti darbo vietas, kontroliuoti, domėtis konkurentų veiklą, mokėti atlyginimus, rūpintis darbuotojų materialine ir asmenine gerove.
• Prisiimti atsakomybę už įmonės finansinę ir komercinę veiklą.
Direktoriaus pavaduotojos pareigos:
• atsakinga už visą įmonės veiklą, darbuotojus, tiekimą, teismus, santykius su užsakovais.
Vyr. Buhalterės pareigos:
• Vykdyti įmonėje buhalterinę apskaitą.
• Sekti, kaip kinta išlaidos, pajamos, grynas pelnas, mokesčių mokėjimas.
Vadybininko pareigos:
• Palaikyti nenutrūkstamus ryšius su patikimais užsakovais.
• Atsakyti už darbuotojų darbo saugą darbe.
• Pranešti savininkui apie nekokybišką darbą, broką, klientų nepasitenkinimą.
• Domėtis konkurentų veikla.
• Pranešti apie žaliavų poreikį ir įrankių gedimus.
• Pranešti apie darbininkų neatvykimą į darbą (jei jie patys to padaryti negali dėl svarbių priežasčių).
Technikos direktoriaus pareigos:
• Kontroliuoti visus pridavimus, sąmatų skaičiavimus.
Darbų vadovų pareigos:
• Paskirstyti darbininkams darbus;
• Kontroliuoti darbininkų veiklą.
Ši valdymo struktūra pasiteisina mažose įmonėse, todėl ji puikiai dera prie nagrinėjamos įmonės. Ši valdymo struktūra yra palankiausia įmonės vadovui, nes jis viską sužino pirmiausia ir iškilus nesklandumams gali imtis skubių priemonių, tiems nesklandumas išspręsti.2.3. Įmonės vadovavimas
Šiuolaikinių organizacijų valdymas tampa vis profesionalesnis, o jų vadovai ir vadybos specialistai tampa profesionaliais darbuotojais (Kučinskas, Kučinskienė, 2002). Darbuotojas tampa svarbiu veiksniu, lemiančiu organizacijos veiklos efektyvumą (Matuzienė, Tijūnaitienė, Petukienė, 2004). Vadovavimo stilius lieka ryškiausias vadovo asmenybės bruožas, kuris turi didžiulę įtaką socialiniam ir psichologiniam klimatui organizacijoje, o per jį ir visos organizacijos veiklos rezultatyvumui bei veiksmingumui (Butkus, 2007). Vadovas – žmogus, atsakingas už bendro darbo rezultatus ir turintis įgaliojimus paskirstyti darbą bei jį koordinuoti. Taigi, jis atlieka svarbiausią vadybos darbo dalį, o kartais ir visą vadybos darbą (Butkus, 2007).
Literatūroje vadovavimo stiliai kvalifikuojami į:
• autokratinį,
• demokratinį,
• liberalinį,
Autokratinis vadovavimo stilius pasižymi stipria valdymo centralizacija, visos valdžios koncentracija vienose rankose. Vadovas autokratas vienvaldiškai priima visus sprendimus, susijusius ne tik su sudėtingiausiais, bet ir su gana paprastais reikalais. Šis vadovavimo stilius visiškai nevertina pavaldinių savarankiškumo. Priešingai, iš jų reikalaujama besąlygiško paklusnumo vykdant įsakymus; iniciatyva ne tik neskatinama, bet netgi slopinama Pagrindinė tokio vadovavimo priemonė yra įsakymas, todėl didžiausią naudojamos dokumentacijos dalį sudaro įsakymai, instrukcijos, papeikimai. Autokratinio stiliaus vadovo santykiams su pavaldiniais būdingas pagarbos trūkumas.
Demokratinis vadovavimo stilius, kuris remiasi valdžios pasidalijimu, įtraukiant pavaldinius į valdymą ir sprendimų priėmimą. Pagrindinis demokratinio valdymo stiliaus bruožas, vadovas linkęs daugumą klausimų spręsti kolektyviai, pasiliekant sau teisę priimti sprendimą po to, kai klausimas apsvarstytas kolektyve. Demokratiškas vadovas, kitaip nei autokratas, žmones valdo be šiurkštaus spaudimo, remdamasis sugebėjimais ir gerbdamas juos. Jis skatina iniciatyvą, savarankiškumą. Vadovas linkęs kontroliuoti darbo rezultatus, o ne jo eigą. Nurodymus pavaldiniams duoda pasiūlymų ir patarimų forma, juos formuluoja aiškiai ir įtikinamai. Pavaldinių pastangos, iniciatyva, geri darbo rezultatai nelieka nepastebėti. Demokratas nebijo pripažinti ir savo klaidų, konstruktyviai reaguoja į kritiką. Nors demokratinis vadovavimo stilius yra vienas efektyviausių.
Liberalus valdymo stilius apibudinamas, kaip laisvas vadovavimo stilius. Jam būdingas minimalus vadovo kišimasis į pavaldinių veiklą. Vadovas liberalas nedemonstruoja savo užimamos padėties, jam sunku įsakinėti, kontroliuoti pavaldinius. Jis labai atsargiai priima sprendimus. Vadovo nurodymai dažnai primena prašymus, nes, nenorėdamas gadinti santykių su pavaldiniais, toks vadovas vengia griežtai įsakinėti. Šį stilių pasirinkęs vadovas, paprastai yra neaktyvus, nenuoseklus savo veikloje, jį lengva paveikti iš šalies.
UAB ,, Melga“ galime priskirti prie demokratinio valdymo stiliaus. Įmonės vadovas stengiasi į įmonės darbus įtraukti visą kolektyvą, tariasi su juo visais įmonei rūpimais klausimais, stengiasi priimti kuo palankesnius sprendimus. Įmonės vadovas nelinkęs kišti į darbininkų atliekamus darbus, jis linkęs kontroliuoti jų rezultatus. Geri darbo rezultatai nelieka nepastebėti, tai skatina įmonės darbuotojus stengtis įgyvendinti ir gerai atlikti, net smulkius jiems pavestus darbus.2.4. Įmonės kontrolė
Kontrolė yra reikalinga, kad viskas būtų daroma pagal planus, instrukcijas ir įsakymus. Jos tikslas pastebėti klaidas ir silpnas vietas norint jas ištaisyti ir vėliau jų nekartoti. Kontroliuoti reikia viską: darbuotojų veiklą ir veiksmus, medžiagas ir įrengimus. (Bakanauskienė, I., 1998). Įkūrus įmonę, nustačius jos tikslus, būtina nepamiršti ir kontrolės. Kontrolė įmonėje yra naudingas aspektas, jis padeda išvengti kai kurių klaidų ar bent jas sumažinti, susilpninti. Įmonės norėdamos išvergti krizės, privalo savo klaidas pastebėti laiku ir kuo skubiau jas ištaisyti, kad jos nepadarytų įtakos siekiamiems įmonės tikslams. Kontrolė turi remti ir skatinti, tuos aspektus, kurie yra naudingi įmonei. Įmonėje naudojama kontrolė, tai informacija jos vadovams apie pasiektas pažangąs ir patirtas nesėkmes. Įmonėje kontrolė tarsi garantija, kuri tikrai padės įgyvendinti siekiamus įmonės tikslus. Kontrolė yra vadovo veiksmas, kuriuos pavaldiniai labiausiai piktinasi. Darbuotojai šį veiksmą traktuoja, kaip persekiojimą, nepasitikėjimą. Noriu pabrėžti pagrindinius vadovo kontrolės aspektus tai:
• numatytų sprendimų įgyvendinimo suplanavimas;
• žmonių ir daiktų sistemos suorganizavimas, kad būtų atlikti numatyti darbai;
• skatinimo sistemos sukūrimas, kuri sąlygotų geranorišką darbuotojų nusiteikimą atliekant jiems pavestus uždavinius.
UAB ,,Melga“ visą kontroliuoja įmonės vadovas. Už kiekvieną suteiktą paslaugą ar parduota prekę, darbuotojui atsiskaito asmeniškai jam. Įmonės direktorius pats asmeniškai tikrina pavestų darbų rezultatus. Ar gerai įgyvendinami darbuotojams nusakyti tikslai. Įmonės direktorius stengiasi, gerai sutarti su savo darbuotojais, stengiasi gerai išaiškinti, ko jam reikia iš jų, ką jie privalo padaryti, skatina juos pasitikėti savimi. Šiandieninėje verslo aplinkoje UAB ,,Melga“ turi būti pasirengusi pokyčiams.
Mano manymu, jei vadovas galėtų nustatyti tikslus ir lengvai juos pasiekti, tai įmonėje kontrolė nebūtų naudojama. Bet kadangi iki tikslo pasiekimo yra įvairių momentų, kurių metu gali, kas nors pasikeisti, tai kontrolė yra būtina. Kaip ankščiau jau minėjau, kontrolė tarsi įmonės draudimas, kurios dėka garantuotai pasiekiami įmonės tikslai.3. ĮMONĖS DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS
Motyvacijos sąvoką nusako trys pagrindiniai dalykai tai: kas sužadina žmogaus elgesį, kas formuoja šį elgesį ir kaip jis palaikomas ir stiprinamas. Darbuotojų motyvavimas yra sunkus ir sudėtingas reiškinys, kurį turi įgyvendinti įmonės vadovas ar direktorius.
Motyvacija priklauso nuo individo, sąlygų ir laiko, ji nėra pastovi ir nuolat kinta ( Sakalas, 2001). Kiekvienas darbuotojas yra asmenybė, kuri pasižymi savais gabumais įgimtų dalykų visuma. Norėdamas motyvuoti darbuotojus vadovas privalo gerai išanalizuoti darbuotojo asmenybę, jo poreikius.
Motyvavimas – tai savęs ir kitų veiklos, siekiant asmeninių ar organizacijos tikslų, skatinimo procesas (Adamonienė, Sakalas, Šilingienė, 2002).
Motyvavimas – poveikis darbuotojų motyvacijai (o poveikio priemonės ir metodai – motyvavimo priemonės ir metodai) (Barvydienė, Kasiulis, 2001).
Taigi, motyvavimas yra procesas, kurio metu įvairiomis poveikio priemonėmis skatinama darbuotojus siekti organizacijos tikslų. Motyvavimas tiesiogiai susijęs su darbuotojų poreikiais, jų patenkinimu. Pasak, Kučinsko ir Kučinskienės (2002) motyvavimas – savęs ir kitų rengimas veikti asmens ar organizacijos naudai. Motyvavimas remiasi motyvacija – psichologine savybe, lemiančia įsipareigojimo laipsnį. Autoriai išskyrė motyvavimo praktikos seką:
1) motyvaciją priimta laikyti teigiamu dalyku;
2) motyvacija – vienas iš keleto veiksnių, lemiančių asmens veiklos rezultatus;
3) motyvacija nėra nuolatinė būsena, todėl ją reikia periodiškai atnaujinti;
4) motyvacija – priemonė, kuria vadovai gali valdyti darbo santykius organizacijoje (Kučinkas , Kučinskienė, 2002 p. 23).
Pagrindinė „Melgai“ iškylanti problema – tam tikrų kompetencijų trūkumas, atsirandantis todėl, kad įmonės darbuotojams reikia prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygų bei įmonių poreikių. Įmonės viduje buvo atlikta darbuotojų mokymų poreikių analizė, iš kurios paaiškėjo, kad yra didelis technologinių mokymų poreikis, atsirandantis dėl spartaus technologijų tobulėjimo. Todėl įmonių darbuotojams yra reikalingi profesiniai mokymai, kurių metu jie įgytų naujų žinių ir įgūdžių, reikalingų dirbti ir valdyti naujas technologijas.
UAB ,, Melga‘‘ dirba labai draugiškas kolektyvas. Vadovas žino, kokias motyvavimo priemones naudoti darbininkų skatinimui. Įmonėje darbininkai skatinami piniginėmis premijomis, išleidžiami į kvalifikacijos kėlimo kursus, pakeliami pareigose, daromos šventės, sveikinami darbuotojai gimimo dienos proga. Vainikuoti metų darbus rengiamas vakarėlis, kurio metu pagerbiami daugiausiai pelno ir naudos įmonei atnešę darbuotojai, jie padovanojami. Šiai dienai populiariausias skatinimas įmonėje yra piniginės premijos. UAB ,, Melga“ vadovas pastebi, kad darbininkai žinodami, kad už gerai atliktą darbą jie bus skatinami stengiasi kuo geriau jį atlikti. Skatinimas įmonėje padeda greičiau ir geriau įgyvendinti užsibrėžtus įmonės tikslus.
Apibendrinant galiu teigti, kad vadovas norėdamas efektyviai siekti tikslų, privalo koordinuoti žmonių darbą ir taikyti priemones, kurios padėtų įgyvendinti organizacijos tikslusIŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
UAB „Melga“ įmonių grupė teikia automobilių serviso paslaugas. Pagrindinė „Melgai“ iškylanti problema – tam tikrų kompetencijų trūkumas, atsirandantis todėl, kad įmonės darbuotojams reikia prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygų bei įmonių poreikių
Pagrindinė „Melgai“ iškylanti problema – tam tikrų kompetencijų trūkumas, atsirandantis todėl, kad įmonės darbuotojams reikia prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygų bei įmonių poreikių. Įmonės viduje buvo atlikta darbuotojų mokymų poreikių analizė, iš kurios paaiškėjo, kad yra didelis technologinių mokymų poreikis, atsirandantis dėl spartaus technologijų tobulėjimo. Todėl įmonių darbuotojams yra reikalingi profesiniai mokymai, kurių metu jie įgytų naujų žinių ir įgūdžių, reikalingų dirbti ir valdyti naujas technologijas.
UAB ,, Melga‘‘ dirba labai draugiškas kolektyvas. Vadovas žino, kokias motyvavimo priemones naudoti darbininkų skatinimui. Įmonėje darbininkai skatinami piniginėmis premijomis, išleidžiami į kvalifikacijos kėlimo kursus, pakeliami pareigose, daromos šventės, sveikinami darbuotojai gimimo dienos proga.
UAB ,,Melga“ veiklą kontroliuoja įmonės vadovas. Už kiekvieną suteiktą paslaugą ar parduota prekę, darbuotojui atsiskaito asmeniškai jam. Įmonės direktorius pats asmeniškai tikrina pavestų darbų rezultatus. Mano aptartos įmonės valdymo stilius yra liberalus. UAB „Melga“ valdymo struktūra – linijinė. Linijinė struktūra turi minimalų valdymo pakopų skaičių ir labai aiškiai išreikštą pavaldumą. Tai padeda įmonės vadovui geriau valdyti įmonę kontroliuoti, jos darbuotojus. Įmonės valdymo struktūra šiuo metu tinkama, nes ji leidžia išnaudoti visas galimybes. Tačiau ateityje įmonei padidinus administracijos ar darbuotojų skaičių, bus galima pagalvoti apie naują valdymo struktūrą.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Adamonienė R., Sakalas A., Šilingienė V. Personalo valdymas. Mokomoji knyga – Kaunas:
2. Bakanauskienė, I. 1998. Personalo valdymas Lietuvos organizacijose: pagrindinių ypatumų analizė. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai Nr.8. Kaunas.
3. Barvydienė V., Kasiulis J. Vadovavimo psichologija. Kaunas: Technologija, 2001
4. Butkus F.S. Vadyba. Mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus Technikos leidykla, 2007
5. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. 2004, Nr. 4, p. 178-187.
6. Kučinskas V., Kučinskienė R. Vadybos įvadas. Vadovėlis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto
leidykla, 2002
7. Matuzienė I., Petukienė E., Tijūnienė R. Darbo motyvacija: kvalifikacijos kėlimo aspektas//
8. Prieiga per internetą http://distance.ktu.lt/kursai/verslumas/rinkos_aplinkos_tyrimai
9. Puškorius S. Viešojo sektoriaus institucijų administravimas. Monografija. Vilnius, 2002.
10. Sakalas A. Personalo vadyba. Mokomoji knyga. Kaunas, Technologija, 2001
11. Sasnauskas K. Vadyba // Vadovo pasaulis, 1997, Nr.1–10. Tecnnologija, 2002