Marketingo tyrimai

Marketingo tyrimų prielaidos

✓ Pakankamas finansavimas

✓ Tyrimų rezultatai turi būti susieti su praktika

✓ Tyrimas, reikalingas sprendimams argumentuoti

✓ Pakankama vadovo kompetencija

✓ Tinkamas metas rinkoje

✓ Aiškiai suprasti tyrimo tikslai ir paskirtis

✓ Sprendimui reikalingos informacijos negalima gauti iš kitų, pigesnių

šaltinių

✓ Tyrimo kaštai neturi viršyti iš tyrimo rezultatų įgyvendinimo gaunamos

naudos

Marketingo tyrimų sritys

|Tyrimų sritis |Tyrimų turinys |
|Prekės tyrimas |Naujos prekės įvertinimas; |
| |Prekės priėmimo pasirinktame rinkos segmente tyrimas; |
| |Prekės pakuotės spalvos, dydžio ir pan. įvertinimas; |
| |Kainos sprendimai (kokia kaina padėtų įsiskverbti į |
| |rinką); |
| |Paslaugos po nupirkimo; |
| |Prekės koncepcijos tyrimas (kokią naudą siūlome pirkėjui);|
| |Prekės strategijos parinkimo tyrimai (p prekė – lyderis ar |
| |prekė – pasekėjas). |
|Esamos rinkos |Turimos rinkos dydžio įvertinimas; |
|tyrimas |Kaip pasidalinta rinka tarp konkurentų ir kokiomis |
| |dalimis; |
| |Rinkos poslinkių tyrimas; |
| |Pirkėjų norų pažinimas ir tenkinimas; |
| |Kokias kainas moka pirkėjai; |
| |Kaip konkuruoja pardavėjai; |
| |Savo įmonės stiprios ir silpnos pusės; |
| |Kaip gaminys pasiekia pirkėją. |
|Potencialios |Turimos rinkos perspektyvų tyrimas; |
|rinkos |Būsimų pardavimų apimties ir jų pasikeitimų raidos |
|įvertinimas |numatymas (atsižvel-giant į vartotojų įpročių, kultūros, |
| |ekonominės gerovės, technologijų ir kt. pasikeitimus) |
|Pardavimo |Pardavimo personalo iniciatyvos ir efektyvumo tyrimas; |
|tyrimas |Pardavimų pagal pr rekes, rinkas, pirkėjų grupes |
| |įvertinimas; |
| |Pardavimų ir pelningumo dinamika; |
| |Prekių grupių padengimo lygis; |
| |Pardavimo užsienio rinkose analizė. |
|Komunikacijos |Reklamos efektyvumo įvertinimas; |
|tyrimas |Įmonės įvaizdžio analizė; |
| |Prekės įvaizdžio visoje rinkoje ir skirtinguose |
| |segmentuose įvertinimas; |
| |Pirkimą skatinančių priemonių populiarumo ir efektyvumo |
| |nustatymas.

|
|Ekonomikos ir |Ekonomikos pokyčių dinamikos tyrimas ir prognozė; |
|verslo tyrimas |Politinių pokyčių įvertinimas ir prognozė; |
| |Sociologiniai pokyčiai ir raida; |
| |Šakų ir įmonių lyginamieji tyrimai. |
|Įmonės vidaus ir|Įmonės darbuotojų požiūrių ir veiklos tyrimas. |
|išorės aplinkos | |
|tyrimai | |
|Tyrimo rezultatų|Tyrimų rezultatų pateikimas užsakovams ir kitiems asmenims|
|pateikimas |taip, kad jie teigiamai, su įsitikinimu priimtų tyrėjo |
| |vertinimus, siūlymus ir požiūrį į rinką. |

Marketingo tyrimai:

• klasifikuoja informaciją, būtiną tyrimui;

• nusako jos surinkimo metodą;

• paruošia ir vykdo patį tyrimą;

• analizuoja rezultatus;

• perduoda gautus duomenis užsakovui.
Marketingo tyrimai – tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos
paieška, rinkimas, apdorojimas, ir interpretavimas.

Marketingo planavimo procesas

Strategijos ir programos tikslinimas

Aplinkos ir rinkų

tyrinėjimas

Galimybių ir grėsmių

įvertinimas

Konkurencingumo

įvertinimas

Verslo tikslų ir segmentų

nustatymas

Konkurencinių pranašumų

kūrimas

Veiklos tikslų nustatymas

Sprendimai dėl prekės kainos, paskirstymo

kanalų, rėmimo.

Marketingo sprendimai

Strateginiai – ilgalaikiai, esminiai sprendimai (kaip išlikti rinkoje,

kaip sukurti gerą įmonės įvaizdį, kur ir kiek investuoti, kokias rinkas

užimti ir pa an.)

Taktiniai – trumpalaikiai, lokaliai svarbūs sprendimai (reklaminio

kreipinio parinkimas, prekės apipavidalinimas, prekių išdėstymas

parduotuvėse ir pan.)

Vartojimo prekių gamintojų situacijos analizės struktūra

1. Aplinkos pažinimas

a) Technologijos.

b) Ekonomikos kitimo tendencijos.

c) Poslinkiai visuomenėje. Gimstamumo, amžiaus, šeimos, migracijos,

užimtumo, moterų padėties, gyventojų išsidėstymo pasikeitimų

tendencijos. Kokios vertybės tampa madingos?

d) Politikos ir reglamentų reikalavimai.

2. Rinkos bruožai

a) Rinkos dydis, potencialumas, augimas.

b) Geografinis pirkėjų išsidėstymas.

c) Segmentavimas.

d) Konkurentai.

e) Konkurencijos prekės.

f) Paskirstymo kanalų grandys.

2. Vartotojų elgsena

a) Ką jie perka?

b) Kas perka?

c) Kur jie perka?

d) Kokie jų pirkimo motyvai, prekės ir reikmių suvokimas?

e) Kaip jie perka?

f) Kada perka?

g) Numatomi pa

asikeitimai.

Marketingo tyrimų rūšys

Pagal rezultatų teorinį ir praktinį reikšmingumą: 1) Taikomieji; 2)
Fundamentalieji
Pagal tyrimų tikslus: 1) Žvalgybiniai; 2) Aprašomieji-vertinamieji; 3)
Priežastiniai; 4) Paieškos-nustatymo.
Pagal naudojamų duomenų šaltinius: 1) Pradiniai; 2) Išsamūs.
Pagal informacijos pobūdį: 1) Kiekybiniai; 2) Kokybiniai.
Pagal trukmę: 1) Tęstiniai; 2) Vienkartiniai.
Pagal tiriamą objektą: 1) Išoriniai; 2) Vidiniai.

Marketingo tyrimų proceso etapai

1. Problemos išsiaiškinimas;

2. Žvalgybinis tyrimas;

3. Tytrim tikslų nustatymas;

4. Tyrimo reikalingumo pagrindimas;

5. Tyrimo plano parengimas;

6. Duomenų rinkimo metodo parinkimas;

7. Išimčių atrinkimas;

8. Duomenų rinkimas;

9. Duomenų analizavimas;

10. Ataskaitos rašymas ir pateikimas;

11. Įgyvendinimas.

Kokybinių ir kiekybinių metodų charakteristikos

|Kokybiniai |Kiekybiniai |
|Nėra iki galo užbaigti, dinamiški|Matuojama statistiškai ir skaitmenimis. |
|ir lankstūs. | |
|Gilinamasi į suvokimo problemas. |Grupių, imčių palyginimai. |
|Išsiaiškinami vartotojų |Tyrimas gali būti pakartotas ateityje ir |
|kūrybiškumas, jausmai, požiūriai.|lyginami rezultatai. |
|Didesnė duomenų bazės įvairovė. |Dominuoja individų atsakymo ir elgesio |
| |pavyzdžių srautai. |
|Pateikiami racionalūs pavyzdžiai,|Mažiau priklauso nuo tyrimo vykdytojų |
|ar pavieniai apsakymai. |meistriškumo ir orientacijos. |
|Didesni marketingo kūrybinio ir | |
|veiklos idėjų ištekliai. | |

| | |Kiekybinis tyrimas |
|Lyginimo aspektai |Kokybinis tyrimas | |
|Klausimų pobūdis |Bandomasis(diskusijai |(Informacijai gauti) |
| |paskatinti, dalyvių | |
| |reakcijai išsiaiškinti) | |
|Imties dydis | |Didelis |
| |Mažas | |
|Informacijos kiekis, |Didelis |Ribotas, bet įvairių |
|gaunamas iš vieno | |rūšių:apklausos, |
|respondento | |stebėjimo |
|Tyrimo administravimas |Reikalingas vadovas, |Reikalingas vadovas, |
| |turintis keletą specifinių|turintis daug specifinių|
| |sugebėjimų |sugebėjimų |
|Analizės tipas |Subjektyvus, |Statistinis, |
| |interpretuojantis |apibendrinantis |
|Reikalinga technika |Garso ir vaizdo įrašymo |Klausimynai, PC, |
|tyrimui atlikti |priemonės, projektoriai, |spausdinta medžiaga |
| |diskusijų vedimo | |
| |instrukcijos, specialios | |
| |klasės | |
|Galimybės standartizuoti |Mažos |Didelės |
|tyrimą | | |
|Koks tyrėjo pasiruošimas |Psichologija, sociologija,|Statistika, sprendimų |
|reikalingas |vartotojų elgsena, |modeliavimas, sprendimų |<


| |marketingas, marketingo |rėmimo sistema, |
| |tyrimai |marketingas, marketingo |
| | |tyrimai, programavimas |
|Tyrimo tipas |Žvalgomasis |Aprašomasis arba |
| | |priežastinis |

Tikslinės grupės darbo organizavimo schema

———————–

Marketingo programos įgyvendinimo procesas

Proceso rezultatų įvertinimas (grįžtamasis ryšys)

Situacijos analizė

Strategijos parengimas

Marketingo programos parengimas

Kokybinio tyrimo metodai

Tikslinės grupės tyrimas

Atskiras interviu

Gilus tyrimas

Formalizuotas pokalbis

Žvalgybinis

Klinikinis

Patyrimo

4. Gautų rezultatų apdorojimas, pranešimo ruošimas

2. Vedėjo(moderatoriaus) parinkimas, diskusijų plano paruošimas

1. Pasiruošimas, patalpų parinkimas, įrangos komplektavimas, dalyvių
sukvietimas

3. Diskusijos pravedimas

Leave a Comment