Marketingo savarankiškas.

Turinys

1. Makroaplinkos analizė ir prognozavimas…………………………………………………………3
2. Vartotojų elgsenos tyrimas…………………………………………………………………………….5
3. Rinkos segmentavimas………………………………………………………………………………….6
4. Tikslinis marketingas…………………………………………………………………………………….9
5. Klausimynas…………………………………………………………………………………………………13
6. Asortimento valdymas……………………………………………………………………………………16
7. Literatūros sąrašas………………………………………………………………………………………….18

1 SAVARANKIŠKAS DARBAS: MAKROAPLINKOS ANALIZĖ IR PROGNOZAVIMAS
TEMA: MARKETINGO KOMPLEKSAS IR JO APLINKA

TIKSLAS:
 Išsiaiškinti Švedijos makroaplinką, kurioje reikia priimti marketingo sprendimus ir įgyvendinti marketingo priemones bei metodus.
UŽDUOTIS:
 Apibūdinti makroaplinkos elementų įtaką pasirinktam verslui Lietuvoje pagal pateiktą pavyzdį ir parašykite išvadas:

Makroaplinkos elementai Apibūdinimas Pasekmės/ateinančių 5-10 metų prognozė
Ekonominė aplinka Šio amžiaus pradžioje Švedijos ekonomika buvo daugiausia agrarinė ir ji buvo viena vargingiausių Europos šalių. Tačiau turėdama gausius geležies rūdos, medienos, ir vandens energijos išteklius bei sumanius inžinierius bei kvalifikuotus darbininkus, šalis greitai išvystė savo pramonę ir tapo pasiturinčia šiuolaikine valstybe. Švedijos gamybos sektoriaus tyrimų ir plėtros intensyvumas yra vienas didžiausių pasaulyje. Vis svarbesnis tampa sudėtingų produktų, tokių kaip telekomunikacijos įranga, specializuotos mašinos, transporto priemonės ir farmacijos produktai gamyba. Vis svarbesnės tampa sudėtingų produktų, tokių kaip telekomunikacijos įranga, specializuotos mašinos, transporto priemonės ir farmacijos produktai gamyba.
Socialinė ir kultūrinė aplinka Gyvena 8,8mln. Žmonių. Vidutinė gyvenimo trukmė yra ilga: vyrų 76m., moterų 82m. Daugiausia imigrantų iš kaimyninių skandinavijos šalių. 85% šalies žmonių priklauso Švedijos bažnyčiai ir yra liuteronai. Į Europos sąjungą įstojus naujoms valstybėms imigrantų skaičius švedijoje didės.
Politinė irteisinė aplinka Švedija yra konstitucinė monarchija, turinti parlamentinę valdymo formą, karalius Karlas XVI Gustavas atlieka tik formalią valstybės vadovo funkciją. Parlamentas susideda iš vienerių rūmų, kurių nariai renkami tiesiogiai pagal proporcingo atstovavimo sistemą, ketverių metų laikotarpiui. Imigrantai, kurie nuolat gyvena Švedijoje trejus metus , turi teisę balsuoti ir iškelti savo kandidatūras vietos valdžios rinkimuose, gali būti kad vietos valdžioje padaugės imigrantų, jie užims svarbius postus vyriausybėje.
Mokslinė ir technologinė aplinka XIXa. Prasidėjo mašinų gamybos plėtros pramonė. Per kelis dešimtmečius buvo įkurta keletas didelių įmonių, vėliau įgijusių vyraujantį vaidmenį Švedijos pramonėje. Šios įmonės daugiausia gamino mechaninius dirbinius, kurių pasisekimas paveikė jų išradėjus bei inžinierius savo laikmečio didvyriais. Plečiantis technologiniai pramonei Švedija galės konkuruoti su tokiomis technologinėmis valstybemis kaip Japonija.
Gamtinė aplinka Plotas 450tūkst.km2. Puse visos teritorijos apaugusi miškais. Mažiau negu 10% yra dirbama žemė. Gana lygus kraštovaizdis nusėtas ežerais, jų yra beveik 100tūkst. Ilga kalnų grandinė, nusidrėkusi šiaurės vakaruose. Plečiantis miškų pramonei miškų plotas smarkiai sumažės.

IŠVADA. Švedija yra ekonomiškai stipri valstybė, daug dėmesio skiriama švietimo pažangai, savitas bendravimas. Plečiantis technologiniai pramonei Švedija galės konkuruoti su tokiomis technologinėmis valstybėmis kaip Japonija. Švedija taip pat remia aplinkosaugos projektus Lietuvoje. Kraštas turtingas naudingomis žemės iškasenomis, taip pat Švedija pagarsėjus savo miškais, jie užima didžiąją šalies dalį.

2 SAVARANKIŠKAS DARBAS: VARTOTOJŲ ELGSENOS TYRIMAS
TEMA: RINKA IR JOS TYRIMAS

TIKSLAI:
 suvokti, kas yra rinka
 suvokti vartotojų rinkos ypatumus
 mokėti atlikti rinkos segmentavimą
 mokėti atlikti rinkos tyrimą.
UŽDUOTIS:
Užpildykite lentelę, atsakydami kaip elgsis pirkėjai, rinkdamiesi paminėtas prekes. Savo atsakymą įrašykite į tam skirtą vietą apsiribodami keliais žodžiais ar trumpu sakiniu.

Prekė,paslauga Kaip pirkėjas norėtų pirkti? Kaip toli pirkėjas pasiryžęs šios prekės ieškoti? Ar renkantis prekę prekės ženklas pirkėjui bus svarbus? Ar šios prekės ženklą pirkėjas lygins su kitais ženklais? Kiti veiksniai , kuriuos apsvarstys pirkėjas.
Kirpimas Greitai, kokybiškai , nebrangiai Kuo arčiau savęs. Svarbus, bet neįpatigai Lygins Kaina, interjeras, kokybė, aptarnavimas.
Indų ploviklis Geros kokybės,
nebrangus Kuo arčiau savęs Nėra svarbus Nelygins Kaina , talpa, pakuotė, kvapas, kokybė.
Spausdintuvas Greitai, nebrangiai, gauti informacijos, pristatytų. Ieškos tinkamiausio. Savarbus Lygins Kaina, spauzdinimo greitis, kokybė, išvaizda.
Teniso raketės Geros kokybės, nebrangios Kuo arčiau savęs. Nėra svarbus Lygins Svoris, kokybė, išvaizda, dizainas, patogumas
Diržas Geros kokybės, nebrangus. Kuo arčiau savęs. Svarbus Lygins Mada, kokybė, dizainas, kaina, firma
Autoatsakovas Greitai, nebrangiai, gautų informacijos, pristatytų. Ieškos tinkamiausio. Nėra svarbus Lygins Kaina, kokybė, garantijos, išvaizda, dydis
Gyvybės draudimas Patikimas, nebrangus. Ieškos tinkamiausio. Svarbus Lygins Kaina, garantijos, paslaugų kiekis.
Ledų porcija Greitai, skanu, nebrangu. Kuo arčiau savęs. Svarbus Lygins Skonis, kaina, firma
Banko sąskaita Greitas, kokybiškas, malonus aptarnavimas. Ieškos tinkamiausio. Svarbus lygins Procentai, garantija, saugumas
IŠVADA: Prekės pateikimo vieta, rėmimas, kaina, ir pati prekė(4P) priklauso nuo pirkėjo interesų. Taip pat ir pardavėjas žinodamas pirkėjo poreikius geriau gali pateikti prekę.

3 SAVARANKIŠKAS DARBAS: RINKOS SEGMENTAVIMAS
TEMA: RINKA IR JOS TYRIMAS

TIKSLAI:
 Suvokti, kas yra rinka.
 Suvokti vartotojų rinkos ypatumus.
 Mokėti atlikti rinkos segmentavimą.
 Mokėti atlikti rinkos tyrimą.

UŽDUOTIS:
Programinės įrangos kompanijos vadovas ieško naujų galimybių rinkoje. Jis panaudojo laipsnišką septynių pakopų priėmimą tyrinėdamas “word proccessing” programos tris segmentus: “nedrąsių administratorių”, “stiprių vartotojų” ir “ profesionalių specialistų”. Nedrąsios administratorės nedaug žino apie kompiuterius. Joms svarbiausia greitai ir be klaidų spausdinti laiškus ir raštus. Jos nereikalauja daugelio specifinių kompiuterių ypatumų išskyrus paprastas instrukcijas ir lengvai įsisavinamas programas. Stiprūs vartotojai daug žino apie kompiuterius, dažnai juos naudoja ir pageidauja programos su daugeliu specifinių savybių. Visos kompiuterių programos jiems atrodo lengvos – jų nejaudina programos specifinių bruožų įsisavinimo sunkumai. Profesionalių specialistų darbas reikalauja daug rašymo. Jie nedaug žino apie kompiuterius, tačiau nori sužinoti. Jie pageidauja specifinių savybių, kurios yra reikalingos jų darbe, tačiau tik su sąlyga, jeigu nesunku tai išmokti ir naudoti.
Marketingo vadovas paruošė lentelę, kurioje apibendrinama kiekvienos specifinės reikmės pagal tris vartotojų grupes (segmentus) (4.1 lentelė):

Reikmenų svarba: ( 1 = mažai svarbu; 10 = labai svarbu)

4.1 lentelė
Segmentas Savybės Patogu naudoti Lengva išmokti
Administratorės 3 8 9
Vartotojai 9 2 2
Specialistai 7 5 6
PIRKĖJAS 8 4 7

Tyrimo pavyzdžiui atrinktų potencialių pirkėjų buvo prašoma įvertinti kiekvienos iš trijų specifinių reikmių svarbą. Vadovas paruošė elektroninę lentelę, padedančią grupuoti kiekvieną asmenį į segmentus kartu su kitais tuo požymiu panašiais žmonėmis.
Kiekvienos asmens pateikiamas vertinimo skaičius įrašomas į lentelę, kur grupavimo procedūros skaičiuoja panašumo skaičių sumas,kurios parodo kiek panašus ( maža skaitmeninė reikšmė) ar nepanašus (didelė skaitmeninė reikšmė) asmuo yra į tipinį duoto segmento asmenį. Vadovas gali grupuoti potencialius pirkėjus į segmentus pagal didžiausią jų panašumą (t.y. pagal mažiausią panašumo sumos skaitmens reikšmę).
Panašumo segmentui sumos reikšmė yra apskaičiuojama (4.2 lentelė), naudojantis 4.1 lentelės duomenimis:

4.2 lentelė
Segmentas Skaičiavimas Panašumo segmentui suma
Administratorės (3-8)2 + (8-4) 2 +(9-7)2 = 45
Vartotojai (9-8)2 + (2-4) 2 + (2-7)2 = 30
Specialistai (7-8)2 + (5-4)2 + (6-7)2 = 3

Užduotis
1. Aukščiau pateiktoje 4.1 lentelėje pateikti potencialių pirkėjų reitingai (įvertinimai balais). Į kokius segmentus grupuotumėte lentelėje pateiktus asmenis? Kokio segmento poreikiams galėtumėte prilyginti PIRKĖJO poreikius?

Lentelėje pateikti asmenys yra grupuojami į: administratorius, vartotojus, specialistus. Pirkėjo poreikiai labiausiai panašūs į specialisto poreikius.

2. 4.3 lentelėje pateikti septynių potencialių pirkėjų atsakymai. Vadovaudamiesi aukščiau pateiktų skaičiavimų pavyzdžiu bei naudodami 4.3 lentelėje pateiktą kiekvieno segmento reitingą, apskaičiuokite kiekvieno segmento panašumo sumas ir surašykite jas į 4.3 lentelę. Skaičiavimą pakartokite kiekvienam pirkėjui. Nurodykite segmentą, kuriam jūs priskirtumėt kiekvieną pirkėją. Kodėl?
4.3 lentelė
Poreikių svarba Panašumo segmentas Segmentas
Pirkėjas Kompiuterio tipas Savybės Patogu naudoti Lengva išmokti Administratorės Vartotojai Specialistai
A Dell 8 1 2 123 2 33 Vartotojas
B IBM 6 6 5 29 34 3 Specialistas
C Apple 4 9 8 3 110 29 Administratorės
D Apple 2 6 7 9 90 27 Administratorės
E IBM 5 6 5 24 41 6 Specialistas
F Dell 8 3 1 114 3 30 Vartotojas
G Apple 4 6 8 6 77 14 Administratorės
Skaičiavimo pavyzdys:
Pirkėjas A:
Administratorės: (3-8)2+(8-1)2+(9-2)2=25+49+49=123
Vartotojai : (9-8)2+(2-1)2+(2-2)2=1+1+0=2
Specialistai: (7-8)2+(5-1)2+(6-2)2=1+16+16=33

Kiekvienas pirkėjas yra priskirtas vienam ar kitam segmentui pagal panašumo segmento sumą, kurios maža skaitmeninė reikšmė ir parodo, į kurį duoto segmento asmenį, vartotojas yra panašiausias.
3. Kiekvieno potencialaus pirkėjo taip pat buvo paklausta, kokio tipo kompiuterį jis norėtų naudoti. Atsakymai taip pat yra pateikti 4.3 lentelėje.
Remdamiesi pirkėjų atsakymais sugrupuokite atsakymus. Jeigu orientuojatės į stiprių vartotojų segmentą, tai su kokio kompiuterio tipu turėtumėte dirbti, rengdami savo programinę įrangą šiai pirkėjų grupei?

Vartotojai renkasi “Dell” kompiuterius;
Specialistai renkasi “IBM” kompiuterius;
Administratoriai renkasi “Apple” kompiuterius.

Jeigu orientuotumėmės į stiprių vartotojų segmentą, tai turėtumėme dirbti su “Dell” kompiuteriais, rengdami savo programinę įrangą šiai pirkėjų grupei, nes būtent šį kompiuterio tipą jie ir nurodė.

4. Remdamiesi savo analize atsakykite, kuris pirkėjas yra labiausiai nepanašus į vieną ar kitą segmentą. Trumpai paaiškinkite savo atsakymo motyvus ir pasirinkimą.

Vartotojai nepanašiausi į administratorius;
Specialistai labiausiai nepanašūs į vartotojus.

Šie pirkėjai yra nepanašiausi į vieną ar kitą segmentą, nes tai rodo didelė skaitmeninė panašumo segmento sumos reikšmė.

IŠVADA. Rinkos segmentavimas padeda firmai geriau siekti savo tikslų, nes ji yra pasirinkusi tam tikrą vartotojų segmentą ir žino, ko tie vartotojai tikisi ir kokias prekes ar paslaugas jiems siūlyti. O tai padeda firmai turėti didesnį pelną. Visa tai puikiai iliustruota šio darbo 3-io klausimo antroje dalyje.

4 SAVARANKIŠKAS DARBAS: TIKSLINIS MARKETINGAS
TEMA: RINKA IR JOS TYRIMAS

TIKSLAI:
 Mokėti atlikti rinkos tyrimą.
 Išanalizuoti firmų pasirenkamas marketingo strategijas, parenkamas atsižvelgiant į savo galimybes, galimą išorinių veiksnių poveikį.

UŽDUOTIS:
Įmonės, prekiaujančios veido priežiūrai skirtais kremais moterims, vadovai lygina masinio (nediferencijuoto) marketingo ir koncentruoto (tikslinio) marketingo strategijų pelningumą. Informacija apie du variantus pateikiama lentelėje.
Masinio marketingo strategija orientuota į daug didesnę rinką. Tačiau tikrovėje mažesnis procentas esančių rinkoje vartotojų pirks firmos siūlomą gaminį, kadangi ne kiekvienam jo reikia ir ne kiekvienas gali tai sau leisti. Dar daugiau, kadangi masinio marketingo programa nėra pritaikyta specifiniams poreikiams, firma turės mažesnę rinkos dalį negu tie, kurie stengsis iškovoti savo pozicijas rinkoje naudodami į tikslinį rinkos segmentą orientuotą marketingą.

Esama situacija: duomenys

Rodikliai
Koncentruotas marketingas
Masinis
marketingas

Vieneto gamybos kaštai, Lt 24 22,50
Vieneto paskirstymo kaštai, Lt 6 7,50
Bendri rėmimo kaštai, Lt 15.000 63.000
Vieneto pardavimo kaina, Lt 48 42
Pastovios išlaidos, Lt 9.000 19.000
Žmonių skaičius rinkoje, Lt 25.000 275.000
Žmonių, pasiryžusių pirkti, % 80 40
Įmonės rinkos dalis, % 50 20

Tikslo siekiant masinio marketingo priemonėmis, prireiks didesnių rėmimo pastangų, daugiau prekybos tarpininkų. Taigi, naudojant masinį marketingą, paskirstymo ir rėmimo kaštai bus didesni už analogiškus koncentruoto marketingo kaštus. Antra vertus, koncentruoto marketingo strategijos naudojimas pareikalaus didesnių prekės vieneto gamybos kaštų, kadangi gaminiui reikės suteikti labiau specifinius poreikius tenkinančias savybes. Tačiau, ta aplinkybė, kad koncentruoto marketingo strategijos dėka bus tenkinama daugiau specifinių poreikių, vartotojus skatins mokėti didesnę kainą.
Įmonės marketingo vadovui yra žinoma, kad vienas žmogus perka tik po vieną įmonės prekę.
Raštu pateikite visus skaičiavimus.
Tokiu atveju rinkos potencialas kiekine išraiška yra lygus žmonių skaičiui rinkoje.

Užduotis:

1. Apskaičiuokite parduotą kremų kiekį bendrąsias gautas pajamas, bendruosius kaštus ir pelną, kurį įmonė gautų taikydama koncentruoto marketingo strategiją ir taikydama masinio marketingo strategiją. Kuri strategija šiuo atveju yra geresnė koncentruoto marketingo ar strateginio marketingo? Atsakymą pagrįskite.
2. Kiek padidėtų pelnas, jei koncentruoto marketingo strategija besivadovaujanti įmonė surastų galimybę vieneto paskirstymo kaštus sumažinti 15%?
3. Kaip pasikeis pelnas, jei įmonė, nusprendusi naudoti koncentruoto marketingo strategiją ir padidinusi marketingo pastangas sugebės padidinti pirkėjų dalį rinkoje nuo 50% iki 60% (vieneto paskirstymo kaštams išlikus 6 Lt)? Kokią išvadą ši analizė leidžia daryti marketingo vadovui?

1.Sprendimo lentelė
Rodikliai Koncentruotas marketingas Masinis marketingas
Vieneto gamybos kaštai, Lt 24 22.50
Vieneto paskirstymo kaštai, Lt 6 7.50
Bendri rėmimo kaštai, Lt 15.000 63.000
Vieneto pardavimo kaina, Lt 48 42
Pastovios išlaidos, Lt 9.000 19.000
Žmonių skaičius rinkoje 25.000 275.000
Žmonių, pasiryžusių pirkti, % 80 40
Įmonės rinkos dalis, % 50 20
Parduotas kiekis, vnt. 10.000 22.000
Bendrosios pajamos, Lt 480.000 924.000
Bendrieji kaštai, Lt 324.000 742.000
Bendrasis pelnas, Lt 156.000 182.000
KONCENTRUOTAS MARKETINGAS:
Parduotų kremų kiekis:
25.000 – 100%
x – 80% x = 20.000 (žmonių, pasiryžusių pirkti, skaičius).

20.000 – 100%
x – 50 % x = 10.000 (įmonės rinkos dalis, parduotų kremų kiekis).
Bendrosios gautos pajamos:
10.000 * 48 = 480.000 ( gautos pajamos).
Bendrieji kaštai:
24* 10.000 + 9000 + (6 * 10.000) + 15.000 = 324.000 ( bendrieji kaštai)
Pelnas:
480.000 – 324.000 = 156.000 (pelnas).

MASINIS MARKETINGAS:
Parduotų kremų kiekis:
275.000 – 100%
x – 40% x = 110.000 (žmonių, pasiryžusių pirkti, skaičius).

110.000 – 100%
x – 20% x = 22.000 (įmonės rinkos dalis, parduotų kremų kiekis).
Bendrosios gautos pajamos:
22.000 * 42 = 924.000 (gautos pajamos).
Bendrieji kaštai:
22.5 * 22.00 + 19.000 + ( 7.5 * 22.000) + 63.000 = 742.000 ( bendrieji kaštai).
Pelnas:
924.000 – 742.000 = 182.000 (pelnas)

IŠVADA: šiuo atveju geresnė yra masinio marketingo strategija, nes pelnas yra didesnis.

2.
Rodikliai Koncentruotas marketingas
Vieneto gamybos kaštai, Lt 24
Vieneto paskirstymo kaštai, Lt 5.1
Bendri rėmimo kaštai, Lt 15.000
Vieneto pardavimo kaina, Lt 48
Pastovios išlaidos, Lt 9.000
Žmonių skaičius rinkoje 25.000
Žmonių, pasiryžusių pirkti, % 80
Įmonės rinkos dalis, % 50
Parduotas kiekis, vnt. 10.000
Bendrosios pajamos, Lt 480.000
Bendrieji kaštai, Lt 315.000
Bendrasis pelnas, Lt 165.000
Vieneto paskirstymo kaštai:
6 – 100%
x – 15% x = 0.9 6 – 0.9 = 5.1 Lt. ( vieneto paskirstymo kaštai).

Bendrieji kaštai:
24 * 10.000 + 9.000 + ( 5.1 * 10.000) + 15.000 = 315.000 ( bendrieji kaštai ).
Bendrasis pelnas:
480.000 – 315.000 = 165.000 (pelnas).

IŠVADA: jei įmonė surastų galimybę vieneto paskirstymo kaštus sumažinti 15%, tai įmonės išlaidos sumažėtų, o pelnas padidėtų 9.000 Lt.
165.000 – 156.000 = 9.000 (padidėjo pelnas).

3.

Rodikliai Koncentruotas marketingas
Vieneto gamybos kaštai, Lt 24
Vieneto paskirstymo kaštai, Lt 6
Bendri rėmimo kaštai, Lt 15.000
Vieneto pardavimo kaina, Lt 48
Pastovios išlaidos, Lt 9.000
Žmonių skaičius rinkoje 25.000
Žmonių, pasiryžusių pirkti, % 80
Įmonės rinkos dalis, % 60
Parduotas kiekis, vnt. 12.000
Bendrosios pajamos, Lt 576.000
Bendrieji kaštai, Lt 384.000
Bendrasis pelnas, Lt 192.000

Parduotų kremų kiekis:
25.000 – 100%
x – 80% x = 20.000 (žmonių, pasiryžusių pirkti, skaičius).

20.000 – 100%
x – 60% x = 12.000 (įmonės rinkos dalis, parduotų kremu skaičius).
Bendrosios pajamos:
12.000 * 48 = 576.000 (bedrosios pajamos).
Bendrieji kaštai:
12.000 *24 + 12.000 * 6 + 15.000 + 9.000 = 384.000 (bendrieji kaštai).
Pelnas:
576.000 – 384.000 = 192.000 (pelnas).

IŠVADA: Ši analizė leidžia marketingo vadovui daryti išvadą, kad norint gauti didesnį pelną, geriau padidinti pirkėjų dalį rinkoje, tada pelnas padidėtų 36.000 Lt.
192.000 – 156.000 = 36.000 (padidėjo pelnas).

5 SAVARANKIŠKAS DARBAS: KLAUSIMYNAS

KLAUSIMYNAS
Gerbiamas(-a) kliente,
Norėdami sužinoti Jusų nuomonę apie mobiliojo ryšio paslaugas teikiančią „TELE 2“, parengėme klausimyną, kuris mums padės kurti ir teikti labiau jusų poreikius atitinkančias paslaugas.
Klausimyną parengė: „TELE2“ ADMINISTRACIJA.

1. Ar naudojatės mobiliuoju telefonu?
• Taip
• Ne
2. Kokiame salone įsigijote savo mobilųjį telefoną?
• Omnitel
• Tele 2
• Bitė
• Kita
3. Kas kiek laiko keičiate mobilųjį telefoną?
• Kas pusmetį
• Kasmet
• Dažniau
• Rečiau
4. Kokia atsiskaitymo forma mokėjote už mobilųjį telefoną?
• Grynais
• Išsimokėtinai
• Kita
5. Į ką atsižvelgiate pirkdami mobilųjį telefoną?
• Į kainą
• Į modelį
• Į mobilųjį ryšį
• Kita
6. Kokio prekinio ženklo mobiliuosius telefonus labiausiai vertinate?
• Nokia
• Siemens
• Samsung
• LG
• Ericsson
• Sony
• Kita
7. Kokiu mobiliuoju ryšiu naudojatės šiuo metu?
• Tele 2
• Bitė
• Omnitel
• Kita
• Nesinaudoju
8. Tele 2 mobilųjį ryšį vertinate gėriau nei kitus, nes:
• Pigūs tarifai
• Geras ryšys
• Palankios telefonų kainos
• Kaina ir kokybė atitinka jūsų poreikius
• Kita
9. Kaip vertinate „TELE 2“?
• Gerai
• Patenkinamai
• Blogai
• Kita
10. Ar žinote, kad „TELE2“ teikia savo paslaugas ne tik Lietuvoje?
• Taip
• Ne
11. Ar „TELE2“ logotipo grafika šiuolaikiška?
• Taip
• Ne
• Nežinau
12. Įvertinkite „TELE 2“ ryšio kokybę?
• Puiki
• Gera
• Patenkinama
• Bloga
• Labai prasta
13. Kuria Lietuvos žiniasklaidos priemone žiūrėdami reklamą pasitikite labiausiai?
• Radijas
• Televizija
• Žurnalai
• Laikraščiai
• Internetas
• Kita
14. Kas labiausiai įtakoja Jūsų apsisprendimą pirkti mobilųjį telefoną?
• Pardavėjo rekomendacija
• Reklama
• Artimųjų nuomonė
• Kita
15. Ką manote apie „TELE 2“ tarifų kainas?
• Brangu
• Pigu
• Normalu
• Kita
16. Ką rekomenduotumėt „TELE 2“?
• Mažinti tarifų kainas
• Gerinti ryšį
• Aktyviau reklamuotis
17. Ar „TELE 2“ taikomos akcijos paskatina naudotis šiuo mobiliuoju ryšiu?
• Taip, paskatina
• Ne, nepaskatina
• Tai neturi reikšmės
18. Ką manote apie „TELE 2“ paslaugą „Mažylis“?
• Gera, nes maža kaina
• Prasta, nes skirtingi tarifai į nevienodus tinklus
• Kita
19. Koks abonento mėnesinis mokestis Jums būtų priimtiniausias?
• 60-80 LT
• 40-50 LT
• 30-25 LT
• 20-25 LT
• 10-18 LT
20. Kiek skiriate lėšų mobiliojo telefono sąskaitai apmokėti per mėnesį?
• 100-150 LT
• 60-100 LT
• 20-60 LT
• iki 20 LT
21. Jūsų lytis?
• Moteris
• Vyras
22. Jūsų amžius?
• >45 m.
• 40-30 m.
• 30-25 m.
• 25-20 m.
• iki 20 m.
23. Jūsų pajamos?
• Iki 500 LT
• 500-700 LT
• 700-1000 LT
• >1000 LT

„TELE 2“ siunčia Jums geriausius linkėjimus ir dėkoja už nuoširdžius atsakymus.

6 SAVARANKIŠKAS DARBAS: ASORTIMENTO VALDYMAS
TEMA: PREKĖ

TIKSLAI:
 Suvokti, kas yra prekė.
 Išsiaiškinti prekių klasifikavimo aspektus.
 Suvokti prekės gyvavimo ciklo reikšmę.
 Suvokti prekės pripažinimo reikšmingumą.
 Suvokti asortimento valdymo procesą.
 Suvokti prekės identifikavimo ir įpakavimo svarbą.
UŽDUOTIS:
1. Pateikti 3-4 autorių (vienas būtinas užsienio literatūros šaltinis) prekės sampratą, prekės asrtimento apibrėžimus bei išskiriamus asortimento parametrus bei jų sampratas.
2. Remiantis 3-4 autorių (vienas būtinas užsienio literatūros šaltinis) nuomone grafiškai pateikti prekių klasifikaciją.
3. Remiantis 3-4 autorių (vienas būtinas užsienio literatūros šaltinis) nuomone pateikti prekės gyvavimo ciklo stadijas bei pateikti jų pateikiamas marketingo strategijas agal gyvavimo ciklo stadijas.
4. Pateikti 3-4 autorių (iš jų vienas būtinai užsienio literatūros šaltinis) prekės identifikavimo ir pakuotės sampratą.

Sąvokos Autoriai Panašumai Skirtumai
Vytautas Pranulis Sigitas Urbonavičius Philip
Kotler
Prekės samprata Prekė – tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su pardavimo objektų kūrimu bei keitimu. Prekė – tai perkamas ar parduodamas daiktas. Prekė – visa tai, ką galima pasiūlyti rinkai atkreipti dėmesį, įsigyti, naudoti ar vartoti ir kas gali patenkinti norą arba poreikį. Visi pritaria tam, kad prekė, tai viskas ką galima parduoti rinkoje. Vytautas Pranulis prekę pirma apibūdina kaip marketingo komplekso elementą, o kiti to nepamini.
Prekės asortimentas Prekių asortimentas – tai visų prekių ir prekių grupių, kurias parduoda įmonė, rinkinys. Prekės asortimentas – tai panašios paskirties prekių rinkinys. Prekių asortimentas – tai visų prekių grupių ir atskirų gaminių įvairovė, kurią konkretus prekiautojas siūlo pirkėjams. Prekių asortimentas, tai panašios paskirties prekių rinkinys.
Asortimento parametrai Asortimento parametrai – tai asortimento plotis( prekių linijų skaičius) ir gylis(prekių liniją sudarančių modifikacijų skaičius) Asortimento parametrai – tai asortimento plotis( prekių linijų skaičius) ir gylis(prekių liniją sudarančių modifikacijų skaičius) Asortimento parametrus apibūdina keturi kriterijai: platumas(bendrovių siūlomų skirtingų prekių grupių skaičius) dydis(gaminamų gaminių kiekis), išsamumas(gaminių variantų skaičius kiekvienoje prekių grupėje), darnumas(parodo kaip artimai susijusios skirtingų prekių grupės). Vytauto Pranulio ir Sigito Urbanavičiaus apibūdinimai kas yra asortimento parametrai sutampa, kad tai: plotis, gylis. Philip Kotler asortimento parametrus apibūdina 4 kriterijais: platumas, dydis, išsamumas, darnumas.
Prekių klasifikacija 1. kasdieninės paklausos prekės; 2. pasirenkamos prekės; 3. ypatingos prekės; 4. pasyvios paklausos prekės; 5.nepageidautinos paklausos prekės 1. patogiai įsigyjamos prekės; 2. pasirenkamos prekės; 3. specialios prekės; 4. neieškomos prekės. 1. trumpalaikio vartojimo prekė; 2. ilgalaikio vartojimo prekė; 3. vartojamosios prekės; 4. pramoninės prekės. Philip Kotler apibūdinimas labiau orientuotas į prekių vartojimo laikotarpį.
Prekės gyvavimo ciklas 1. įvedimas; 2. augimas; 3. branda; 4. smukimas 1. įvedimas; 2. augimas; 3. branda; 4. smukimas 1. produkto kūrimo etapas; 2. pateikimo rinkai etapas; 3. augimo laikotarpis; 4. brandos laikotarpis; 5. nykimo etapas. Vytauto Pranulio ir Sigito Urbanavičiaus apibūdinimai visiškai sutampa. Philip Kotler išskiria 5 prekės gyvavimo ciklus.
Marketingo strategijos pagal gyvavimo ciklo stadijas 1. greito nugriebimo strategija; 2. lėto nugriebimo strategija; 3. greito įsiskverbimo strategija; 4. lėto įsiskverbimo strategija. 1. greito nugriebimo strategija; 2. lėto nugriebimo strategija; 3. greito įsiskverbimo strategija; 4. lėto įsiskverbimo strategija. 1. greito nugriebimo strategija; 2. lėto nugriebimo strategija; 3. greito įsiskverbimo strategija; 4. lėto įsiskverbimo strategija. Visi nurodo tas pačias gyvavimo ciklo strategijas. ____
Prekės identifikavimo samprata Prekės identifikavimas – tai marketingo priemonėmis atliekamas jos išsiskyrimas iš konkuruojančių prekių. Prekės identifikavimas – tai marketingo priemonėmis atliekamas jos išsiskyrimas iš konkuruojančių prekių. ______ Vytauto Pranulio ir Sigito Urbanavičiaus apibūdinimai visiškai sutampa. ____
Pakuotės samprata Pakuotė – tai bet koks prekės apvalkalas atliekantis jos apsaugos, identifikavimo bei rėmimo funkcijas ir galintis suteikti papildomų patogumų. Prekės pakuotė – tai viena iš svarbių ir veiksmingų marketingo priemonių, ji padeda atkreipti pirkėjo dėmesį, išskirti iš konkurentų. Pakuotė – tai kieto arba minkšto gaminio apvalkalo kūrimo ir gamybos procesas. Philip Kotler pakuotę apibūdina kaip procesą.

IŠVADA: Sudėtingiausias ir nekonkrečiausias prekės apibūdinimas V.Pranulio knygoje “Marketingas“. Jis labiausiai nepanašus į visus kitus apibrėžimus. Visų autorių: Vytauto Pranulio, Sigito Urbonavičiaus ir Philip Ketler nuomonė yra panaši, tik kiekvienas išskiria skirtingus aspektus. Asortimento apibrėžimo esmė visų minėtų autorių knygose ta pati, tik išsakyta kitais žodžiais.

LITERATŪROS SĄRAŠAS:

1. Urbonavičius S. Marketingas: apie sudėtingus dalykus paprastai – Vilnius: Pačiomis, 1995. – 157p.
2. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wrong V. Rinkodaros principai – Kaunas. 2003. – 856p.
3. Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Viršilaitė R. Marketingas – Vilnius. The Baltic Press 2000. – 470p.