KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS

TURINYS

ĮŽANGA ..............................
1. KONFERENCIJOS DIENOTVARKĖ ..................
2. KONFERENCIJOS ,,NAUJO FERMENTINIO SŪRIO ,,GILIJA” PRISTATYMAS IR NAUJOVĖS PIENO PRAMONĖJĖ” ORGANIZAVIMAS..
2.1. Konferencijos scenarijus ......................
2.2. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija ..............
3. FURŠETO ORGANIZAVIMAS ......................
4. KONFERENCIJOS IŠLAIDŲ SĄMATOS SUDARYMAS ...........
IŠVADOS ..............................
LITERATŪRA ..............................
PRIEDAI .............................. 3
4

6
7
8
9
10
12
13
14

ĮŽANGA

Šiuolaikinėje veikloje tinkamai organizuota konferencija yra geriausia pokalbio forma, kuri teikia dalyviams informaciją, pamokas, įvairius sprendimo variantus. Konferencijoje dalyviai turi galimybę dalyvauti pokalbyje, būti klausinėjamiems, išgirstiems ir būti pripažintiems. Konferencijos sąlygoja gerus tarpusavio santykius, kurie reikalingi norint užmegzti pažintis ir plėtoti draugystę. Konferencijos netgi gali padėti užkirsti kelią nesusipratimams, išsaugoti pasitikėjimą, skatinti attsakingumą ir kurti draugystės dvasią (V.Baršauskienė, 2002, p.114).

Didesnėje įmonėje nuolatiniam konferencijų organizavimui yra paskirtas konferencijų vadovas. Konferencijos vadovo tikslas grupės viduje yra pakreipti informacijos ir nuomonių keitimąsi taip, kad visi grupės nariai būtų supažindinti su platesnėmis žiniomis apie naujus pasiekimus, laimėjimus ir situacijas. Psichologiniu požiūriu gerai organizuota konferencija duoda gerų rezultatų.

Planuojant renginį vienas pagrindinių organizacinių darbų, nuo kurio priklauso konferencijos sėkmė, yra tinkamas pasiruošimas jai. Jis apima darbotvarkės ir dienotvarkės numatymą, vietos parinkimą, kvietimų išsiuntimą, svečių sutikimą, priėmimą, konferencijos dalyvių susodinimo paatalpose tvarką ir kt.

Šio darbo tikslas gerai išnagrinėti svarbiausius konferencijos vadybos elementus ir juos panaudojant surengti konferencija tema „Naujo fermentinio sūrio „Gilija“ pristatymas ir naujovės pieno pramonėje“.

Darbas su iliustracijomis apima 29 puslapius. Panaudoti 6 literatūros šaltiniai.

1. KONFERENCIJOS DIENOTVARKĖ

„Naujo fermentinio sūrio „GILIJA“ pristatymas ir na

aujovės pieno pramonėje“

Konferencija turėtų vykti pagal iš anksto vadovo numatytą tvarką. Reikia iš anksto paruošti konferencijos temos traktavimą, kuris aptariamas dar prieš konferenciją su nagrinėjamo klausimo specialistais. Konferencijos dienotvarkė dalyviams išsiunčiama kartu su pakvietimais.

KONFERENCIJOS DIENOTVARKĖ

11.00 – Dalyvių registracija

11.30 – Įžanginis žodis

AB „Pieno žvaigždės“ generalinis Direktorius A.Smaginas

12.00 – Naujo fermentinio sūrio „Gilija“ pristatymas

Pasvalio sūrinės direktorius V.Jankauskas

12.45 – Pertrauka.
13.00 – Bendrovės produkcijos kokybė

Kokybės kontrolierius V.Tekorius

13.30 – Diskusijos

15.00 – Furšetas: gaivieji gėrimai, lengvas užkandis.

KVIETIMAS

AB ”PIENO ŽVAIGŽDĖS”

2005-04-04

Kaunas

Gerbiamas(-a) pone(-ia) .....................

Maloniai kviečiame Jus balandžio 28 d. (ketvirtadienį) į konferencija tema “Naujo fermentinio sūrio “GILIJA” pristatymas ir naujovės pieno pramonėje”, kuris įvyks 11 val. AB “KAUNO PIENAS”, salėje I a. (Taikos pr. 90).

Konferencijoje dalyvaus AB “Pieno žvaigždės” generalinis Direktorius Aleksandras Smaginas, Pasvalio sūrinės direktorius Virginijus Jankauskas, kokybės kontrolierius Valdas Tekorius.

Po konferencijos rengiamas furšetas: gaivieji gėrimai, užkandžiai.

Maloniai laukiame atvykstant!

Elena Liukaitienė, konferencijos vadovė

Taikos pr. 90, LT-51181 Kaaunas

Tel. 8 37 40 25 95, faks. 8 37 40 25 93

El. p. e.liukaitiene@pienozvaizgdes.lt
____________________________________

Laisvės pr. 125, Vilnius

Telefonas (8-5) 246 14 14

Faksas (8-5) 246 14 15

info@pienozvaigzdes.lt , www.pienas.

2. KONFERENCIJOS „NAUJO FERMENTINIO SŪRIO „GILIJA“ PRISTATYMAS IR NAUJOVĖS PIENO PRAMONĖJE“ ORGANIZAVIMAS

Renginio tema aptariama su specialistais iš anksto. Dažniausiai solidžių konferencijų tematika nurodoma prieš metus, apie tai informavus suinteresuotas organizacijas(V.Misevičius, 2003, p.113). Sudaromas pageidaujančių dalyvauti asmenų bei jų pranešimų temų sąrašas. Konferencijos temas turi rengti ir vadovas, ir dalyviai. Dalyviai įstengs deramai pasirengti tik laiku gavę kvietimus su nurodyta tema. Jei kvietimai nebus laiku išdalyti, konferencijos dalyviai negalės tinkamai pasiruošti konferencijai. Tuomet ko

onferencija neteks savo svarbos ir taps neracionali. Prelegentai kvietimus turi gauti ne vėliau kaip prieš mėnesį, kad galėtų pasirengti pranešimui bei diskusijoms. Kad jos būtų vaisingesnės, reikia iki renginio pradžios išspausdinti konferencijos dalyvių pranešimų medžiagą arba tezes.

Pasiruošimas konferencijai – labai atsakingas momentas, kuris yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių konferencijos sėkmę. Labai svarbu tinkamai paruošti vietą, patalpas, paskirti tinkamą pradžios laiką, pasidomėti, kiek užtruks dalyvių kalbos ir kt. Didelį dėmesį reikia skirti konferencijos patalpai. Jos dydis turėtų atitikti konferencijos dalyvių skaičių. Konferencijos vadovui privalu pasirūpinti tinkamu salės apšvietimu ir patalpos užtemdymu, jei bus demonstruojamos skaidrės, fotografijos ar filmas. Optimali temperatūra – nuo 18° iki 20°C. Konferencijos patalpa turi būti gerai vėdinama. Apžiūrėjus keletą patalpų variantų buvo nuspręsta konferenciją rengti įmonės patalpose. Kėdės konferencijai parenkamos be aukštų atlošų su patogiu rankų pasidėjimu. Numatomos konferencijos stalų išdėstymo pavyzdžiai pateikti 1 priede. Tikslinga kiekvienam konferencijos dalyviui nurodyti jų vietą. Apgalvojus susodinimo tvarką, ant stalo išdėliojamos kortelės ( vardas ir pavardė) ir rašikliai. Kortelių pavyzdžiai pateikiami 2 priede. Salės papuošimas – skoninga vaza su gėlėmis. Prie renginio patalpos pakabinama konferencijos darbotvarkė bei nurodomi pranešėjai.

2.1. Konferencijos scenarijus

1100 – konferencijos dalyvių registracija. Konferencijos dieną prie įėjimo į salę pastatoma pora stalų, už kurių sėdi įmonės darbuotojai, prisisegę korteles su pavarde ir pareigomis. Jie užregistruoja atvykstančius konferencijos da

alyvius.

1130 – konferencija prasideda . Konferencijos dalyviai susėda į jiems skirtas vietas, prieš juos ant stalo padėtos kortelės su pavardėmis ir pareigomis. Konferencijos vadovas atsistoja ir trumpu pasveikinimu skelbia konferencijos pradžią. Pasveikinimo pavyzdys pateiktas 3 priede.

1135 – įžanginė AB „Pieno žvaigždės“ generalinio Direktoriaus A.Smagino kalba. Kalbos pavyzdys pateiktas 4 priede.

1200 – „Naujo fermentinio sūrio „Gilija“ pristatymas ir naujovės pieno pramonėje“, kalba Pasvalio sūrinės direktorius V.Jankauskas, įpusėjus kalbai patalpa pritemdoma ir demonstruojamos skaidrės. Kalbos ir skaidrių pavyzdžiai pateikiami 5 priede.

1245 – skelbiama trumpa pertrauka, per kurią konferencijos dalyviai išeina į greta esančią patalpą pailsėti ir atsigerti.

1300 – konferencijos vadovas kviečia sėsti į savo vietas ir tęsti konferencija. Pasisako kokybės kontrolierius V.Tekorius. Kalbos pavyzdys pateikiamas 6 priede.

1330 – diskusijos ir klausimai. Diskusijas pradeda konferencijos vadovas. Konferencijos vadovo klausimų pavyzdžiai pateikiami 7 priede.

1440 – paskelbiamas paskutinis klausimas.

1450 – pabaiga. Konferencijos vadovas skelbia reziumė su išvadomis, atsisveikina ir kviečia pasivaišinti. Konferencijos vadovo atsisveikinimo kalbos pavyzdys pateikiamas 8 priede.

1500 – furšetas: gaivieji gėrimai, lengvas užkandis.

2.2. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija

Konferencijos vadovui yra privalomos elgesio ir apsirengimo taisyklės, kurių dera bet kokiu atveju laikytis. Jos tuo natūralesnės, kuo tvirčiau paremtos vidine asmenybės jėga (V.Baršauskienė, 2002, p.146). Jas galima būtų apibendrinti taip:
1. Konferencijos vadovo drabužiai neturėtų pernelyg traukti dalyvių akį, privalėtų atitikti konferencijos vietą, net ir temą. Čia netiks nei madingi, elegantiški drabužiai, nei per lengvas kostiumas, juo labiau – netvarkingi ar nešvarūs drabužiai.
2. Atsisėsti vadovas turi taip, kad matytų visus da

alyvius ir pats būtų visų matomas. Jis turi matyti visus dalyvius iš karto: jam nevalia nieko praleisti.
3. Kalbėti vadovas turi suprantamai ir aiškiai, vengti neaiškių, dviprasmių pasakymų, dviprasmės potekstės.
4. Konferencijos vadovas privalo be paliovos turėti prieš akis konferencijos tikslą ir jo siekti, pasižymėti darbo matmenis, kad konferencijai baigiantis galėtų suformuluoti išvadas.
5. Kalbėti pernelyg daug jam neverta: turėtų apsiriboti žodžio suteikimu, kitų techninių dalykų paskelbimu, ir, pasitelkęs iniciatyvą ir klausinius, valdyti idėjinį turinį. Turėdamas iniciatyvos teisę, ja naudotis privalo tik kaip pasiūlymų forma.
6. Vadovavimą konferencijai jis turėtų perleisti kitam, jei diskusija, su kuria jis yra asmeniškai susijęs, nukrypsta nuo temos arba jis pats asmeniškai pakviestas dalyvauti diskusijoje.

3. FURŠETO ORGANIZAVIMAS

Furšetas organizuojamas konferencijų, seminarų, įvairių oficialaus pobūdžio pasitarimų, jubiliejų, švenčių progomis. Furšetui yra būdinga tai, kad svečiai valgo ir geria stovėdami prie stalų. Iš stalo įrankių naudojama tik šakutė (be peilio). Toks svečių aptarnavimo būdas nulemia ir pobūvio meniu. Furšeto užkandžių asortimentas gali būti be galo įvairus, pavyzdžiui, įdaryti mėsos vyniotiniai, žuvys, paukščiai, įvairios salotos, įdaryti kiaušiniai, natūralios bei įdarytos daržovės, dešrelės, kepsniai ir pan. Tačiau visi užkandžiai turi būti patiekiami tik mažomis porcijomis (iki 10-15 g), kad juos būtų patogu valgyti stovint ir tik šakute.
Pastaruoju metu tapo populiaru ir madinga organizuoti furšetus, kurių užkandžių asortimentą sudaro tik kanape. Tai kąsnio dydžio sumuštiniai, suvožtiniai, vėrinukai, valovanai, profitroliai, įvairūs krepšeliai ir pan. Tokiu atveju šakutės nededamos, svečiai kanape ima tiesiog pirštais.
Kadangi svečiai valgo stovėdami, furšeto stalai turi būti šiek tiek aukštesni nei paprastai (90-100 cm). Stalo ilgis priklauso nuo svečių skaičiaus. Šešiems – aštuoniems žmonėms yra skiriamas vienas stalo metras. Furšeto stalai dengiami specialiai pasiūtomis staltiesėmis, kurių kraštai nuleidžiami beveik iki žemės (7-10 cm nuo grindų). Jeigu pobūvis tarptautinis, ant stalo statomos Lietuvos ir užsienio valstybinės vėliavėlės. Toliau ant stalo grupelėmis dedamos gražiai sulankstytos medžiaginės servetėlės. Taip puiki proga išradingumui ir estetiniams sugebėjimams parodyti.

Vienam žmogui reikia padengti po 1,5 užkandžių lėkštelės (10 žmonių – 15 lėkštelių), po 1 desertinę lėkštelę, po 1,5 užkandžių šakutės (10 žmonių – 15 šakučių), po 1 šakutę ar šaukštelį desertui ar vaisiams, dviejų trijų rūšių taurių. Stalas paprastai serviruojamas iš abiejų pusių, o jeigu jis stovi prie sienos – iš vienos pusės. Ant stalo pirmiausia statomos stiklinės. Jos gali būti išdėstytos įvairiai, pavyzdžiui, eilėmis, grupelėmis, „eglute“, „gyvatėle“ ir pan. Ant stalo serviruojamos gaiviųjų gėrimų, Lėkštelės ant stalo dedamos krūvelėmis (ne daugiau kaip po 15 vienetų). Jos dėliojamos simetriškai abiejose stalo pusėse. Tarp lėkštelių dedamos popierinės servetėlės. Šalia lėkštučių išradingai sudedamos užkandžių šakutės, o prie desertinių lėkštelių – desertinės šakutės ar šaukšteliai.
Baigus serviruoti, ant stalo atnešamos gėlės ir vaisių vazos.
Ne anksčiau kaip 1 valandą prieš pobūvio pradžią dedami šalti užkandžiai. Užkandžiai aukštesniuose induose statomi arčiau stalo centro, o žemuose – 25-30 cm nuo stalo krašto, kad svečiai galėtų pasidėti savo lėkšteles ir taures. Furšetinis stalas turi būti gausus, bet neperkrautas, užkandžiai originaliai, bet saikingai papuošti.

4. KONFERENCIJOS IŠLAIDŲ SĄMATOS SUDARYMAS

1 variantas
AB “Pieno žvaigždės” patalpose buvo surengta konferencija, kurios tema ir tikslas –
naujo įmonėje pradėto gaminti sūrio „Gilija“ pristatymas ir naujienoms pieno pramonėje aptarti. Konferencijoje dalyvavo įmonės vadovai ir spaudos atstovai.

Po konferencijos dalyviai buvo pakviesti į furšetą. Furšetas vyko įmonės salėje, kurio metu svečiai ir darbuotojai buvo vaišinami. Maistas buvo užsakytas ir pristatytas iš restorano “Unija”(“Alsimora” UAB). Aptarnavimo ir stalo serviravimo kaina įskaičiuota į maisto kaina.

Konferencijai surengti buvo išteista 1125,0 Lt.

1 lentelė
IŠLAIDŲ PAVADINIMAS KIEKIS, VNT. KAINA, Lt. SUMA, Lt.
Kvietimai dalyviams, spausdinti spaustuvėje 20 3,0 60,0
Pašto išlaidos 20 1,0 20,0
Telefoniniai skambučiai 40 0,5 20,0
Transportas 100 1,0 100,0
Maistas 25 25,0 625,0
Gėrimai 25 10,0 250,0
Kitos 50,0
Viso: 1125,0

2 variantas

AB “Pieno žvaigždės” rengia konferenciją “Santakos viešbutyje”. Pirmasis Lietuvoje pasaulinio Best Western viešbučių tinklo narys – “Santakos viešbutis”, įsikūręs Kauno miesto centro ir senamiesčio sandūroje, ramioje J. Gruodžio gatvėje. Best Western “Santakos viešbutis” siūlo idealias sąlygas sėkmingam darbui 30 vietų konferencijų salę. Svečiams siūloma naujausia konferencijų įranga: 3 kanalų sinchroninio vertimo, vaizdo ir garso aparatūra, videoprojektorius, kita technika. Best Western “Santakos viešbutis” konferencijų dalyviams siūlo ir maitinimo paslaugas.

Po konferencijos dalyviai kviečiami į furšetą.
Kviečiant daugiau dalyvių ir organizuojant konferenciją viešbučio konferencijų 30 vietų salėje, konferencijai buvo išleista 1615,0 Lt.

2 lentelė
IŠLAIDŲ PAVADINIMAS KIEKIS, VNT. KAINA, Lt. SUMA, Lt.
Kvietimai dalyviams, spausdinti spaustuvėje 25 3,0 75,0
Pašto išlaidos 25 1,0 25,0
Telefoniniai skambučiai 50 0,5 25,0
Transportas 200 1,0 200,0
Maistas 30 30,0 900,0
Gėrimai 30 10,0 300,0
Konferencijų salės nuoma 1,0 40,0
Kitos 50,0
Viso: 1615,0

IŠVADOS

Konferencija „Naujo fermentinio sūrio „Gilija“ pristatymas ir naujovės pieno pramonėje“ yra informacinė konferencija. Šios konferencijos tikslas – pristatyti naują gaminį ir pakreipti informacijos ir nuomonių keitimąsi taip, kad visi konferencijos dalyviai būtų supažindinti su platesnėmis žiniomis apie naujus laimėjimus.

Sėkminga konferencijos eiga iš esmės priklauso nuo valdymo. Konferencijos vadovo pagrindinis uždavinys – įvesti griežtą tvarką, kurios turi laikytis konferencijos dalyviai. Grįžtamasis reguliavimas yra konferencijos vadovo rankose – nuo jo asmenybės ir nuo to, kaip jis išmano konferencijos techniką, priklauso sėkminga jos eiga ir baigtis. Sėkmė suteikia pasitikėjimo savimi. Norint ją pasiekti reikia turėti tikslą ir atkakliai jo siekti: tobulinti įgūdžius, analizuoti sėkmių ir nesėkmių priežastis bei mokėti bendrauti. Sėkmė lydi tuos, kurie nuolat mokosi ir tobulinasi, yra atkaklūs, turi savo vertybių sistemą ir tikslus bei ryžtingai jų siekia.

LITERATŪRA

1. Misevičius V. Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai. – Kaunas, 2004
2. Baršauskienė V. Dalykinė komunikacija. – Kaunas, 2002
3. ,,Pieno žvaigždės”, puslapis internete: www.pienas.lt
4. Gastro naujienos, puslapis internete: www.gastro.lt
5. Konferencijos ir banketai, puslapis internete: www.hotelnv.lt
6. Kiti interneto puslapiai
7. Baršauskienė V., Mačerinskienė I. Studijų darbų parengimo tvarka.-Kaunas, 2004

PRIEDAI

1 PRIEDAS

Konferencijos stalų variantai

2 PRIEDAS

ALEKSANDRAS SMAGINAS
GENERALINIS DIREKTORIUS

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“

VIRGINIJUS JANKAUSKAS
PASVALIO SŪRINĖS DIREKTORIUS

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“

Stalo kortelių pavyzdžiai

3 PRIEDAS

Konferencijos vadovo sveikinimas

Gerbiamos ponios ir ponai, mieli konferencijos dalyviai!
Skelbiu konferencijos posėdį pradėtą. Aš širdingai sveikinu jus ir dėkoju už atvykimą. Kvietimus su dienotvarke tikriausiai visi gavote. Konferencijos tema „ Naujo fermentinio sūrio „Gilija“ pristatymas ir naujovės pieno pramonėje“. Tarti įžanginį žodį kviečiu AB generalinį direktorių Aleksandrą Smaginą.

4 PRIEDAS

AB “Pieno žvaigždės” generalinio Direktoriaus Aleksandro Smagino kalba

AB “Pieno žvaigždės” įsikūrė 1998 metais sujungus Mažeikių pieninę bei Pasvalio sūrinę. Naujosios įmonės įstatinis kapitalas sudarė 15,87 mln. litų. 2001 m bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 50,03 mln. Pačios bendrovės turima įstatinio kapitalo dalis yra 7 087 824 paprastosios vardinės akcijos, kas sudaro 50,21 proc. įstatinio kapitalo Pagrindinė AB “Pieno žvaigždės” veikla – pieno produktų perdirbimas ir gamyba.
Šiuo metu bendrovė “Pieno žvaigždės” gamina daugiau nei 100 pavadinimų mėgstamus maisto produktus. Produkcijos realizacija dažniausiai yra paremta ilgalaikiais kontraktais. Pagrindiniai bendrovės pieno tiekėjai yra šiaurės Lietuvos ūkininkai. Įpakavimas dažniausiai yra importuojamas iš Suomijos, Lenkijos bei Latvijos. “Pieno žvaigždės”, kurioms priklauso “Mažeikių pieninė”, ”Pasvalio sūrinė” ir “Kauno pienas”, konsoliduotais duomenimis, 2002 m patyrė 1,4 mln. Lt grynojo nuostolio, o pardavimai buvo 253,7 mln. Lt. 2003 m AB “Pieno žvaigždės” veiklos pelnas buvo 11,3 mln. Lt.
2002 m pradžioje AB “ Pieno žvaigždės” pateikė LR Vertybinių popierių komisijai oficialų pasiūlymą supirkti visas likusias AB “Panevėžio pienas” akcijas. Bet vėliau dalį įsigytų akcijų pardavė. 2002 m viduryje AB “Pieno žvaigždės” valdė 50,44 proc. AB “Panevėžio pienas” akcijų. 2004 m. balandžio mėn. bendrovė mainais už 10,97 proc. “Žemaitijos pieno” akcijų paketą gavo 33,33 proc. “Panevėžio pieno” akcijų, taip padidindama savo dalį AB “Panevėžio pienas”.

4.1 PRIEDAS

4.2 PRIEDAS

4.3 PRIEDAS

4.4 PRIEDAS

4.5 PRIEDAS

4.6 PRIEDAS

4.7 PRIEDAS
NAUJIENA!

JOGURTUKAS – SPROGINUKAS

Išdykęs jogurtukas!
Parduotuvių lentynas užkariauja naujas pašėlęs pieno gardumynas!
“Sprok iš malonumo!”, “sproginėjanti bomba”.- džiūgauja mažieji paragavę naujojo gaminio!
Naujojo jogurtuko SPROGINUKO pagrindą sudaro gardus natūralus ir be jokiu konservantų pagamintas jogurtas, į kurį subėrus atskirame indelyje esančius obuolių ar apelsinų skonio spragėsius ir juos išmaišius gaunamas sproginėjantis, linksmas ir kartu sveikas desertas.

5 PRIEDAS
Pasvalio sūrinės direktoriaus Virginijaus Jankausko kalba

Bendrovės “Pieno žvaigždės” filialas Pasvalio sūrinė per šiuos metus į gamybą investavo 8,2 mln. lt. Atidarytas naujas cechas, gaminantis sausus pieno produktus. Kol kas naujam produktui pirkėju ieškoma ir vidaus, ir užsienio rinkose. Pavyzdžiai išsiuntinėti į Rusiją, Turkiją, Argentiną, Japoniją. Miltai, turintys 12% baltymu, 73% laktozės, riebalu, organiniu ir mineraliniu medžiagų, naudojami maisto ir pašaru gamybai. Jų kilogramas kainuoja 1,5 Lt. Į naują cechą Pasvalio sūrinės investavo apie 1,2 mln. Lt. Dar 7 mln. Lt gamyklai kainavo nauji sūriu cecho įrenginiai. Pasvalio sūrinės naujas cechas išsprendė ekologijos problemą. Dabar išrūgas, susidariusias spaudžiant sūrius, perdirbame į sausu išrūgų miltus, o į aplinką išpilame tik vandenį. Pirmąjį metu pusmetį dėl aukštos pieno supirkimo kainos ir didelės sūriu savikainos pasvaliečiai susidūrė su sunkumais, parduodami produktus Rusijoje. Teko kai kuriuos sūrius parduoti ir mažesnėmis už savikainą kanomis. Per pusmetį pasvaliečiai patyrė apie 800.000 Lt nuostolio, o apyvarta buvo 20 mln. Lt. Dabar sūrinės reikalai gerėja. Gegužę sumažėjus pieno supirkimo kainoms, sumažinome produktu savikainą, prisitaikėme ir išmokome dirbti Rusijos krizės sąlygomis. Jei Rusijoje ekonominė padėtis bus stabili, metus sūrinė turėtu baigti pelningai ir pasiekti praėjusiu metu 56 mln. Lt apyvartą. Daugiausia – 80% produkcijos sūrinė eksportuoja i Rusiją, 20% lieka Lietuvoje. Ponas Jankauskas tikisi, kad pavyks atstatyti prekybą Bulgarijoje ir Makedonijoje.
Naujasis sūris priklauso riebių puskiečių fermentinių sūrių grupei ir gaminamas naudojant tik aukščiausios rūšies pieną. „Gilijos” sūriui taikomas specialus ne trumpesnis kaip 30 parų nokinimo procesas, kurio dėka šis fermentinis sūris išsiskiria ypatingai gerai subalansuotu skoniu.
„Gilija” – pirmasis iš naujo tipo AB „Pieno žvaigždės” Pasvalyje gaminamų sūrių, atstovaujančių Europos skonio tradicijoms.
Pateikdama rinkai „Gilijos” sūrį, AB „Pieno žvaigždės” pradeda naują gamybos plėtros Pasvalio sūrinėje etapą. Ruošiantis aktyviai konkuruoti ES rinkoje 2003 m. buvo pradėta modernizacija, gamykloje buvo pradėtos įrenginėti naujos gamybos ir fasavimo linijos. Sūris „Gilija“ pirmasis Pasvalio sūrinėje slegiamas „europinio” tipo stačiakampėse 3 kg formose, o nuo kovo mėnesio bus pateikiamas ir taip vadinamuose 15 kg “euroblokuose”. AB „Pieno Žvaigždės” gaminamas „Gilija” išsiskiria subtiliu, sūriams būdingu kvapu ir skoniu. Ekspertų vertinimu, šiam sūriui kaip niekam kitam tinka apibūdinimas „ tirpsta burnoje”. Šiame sūryje gausu kalcio, pieno baltymų, todėl jis ne tik gardus, bet ir naudingas valgyti. Sūrį „Gilija“ turėtų įvertinti tiek paprastos šeimininkės ruošdamos gardžius sumuštinius, tiek ir sūrio mėgėjai, patiekdami jį užkandžiams prie vyno ar alaus. Sūris „Gilija“, pasak kulinarijos specialistų, pasižymi ypatingai plačiu panaudojimo kulinarijoje spektru. Jis jau pripažintas picos kepimo specialistų, tinka kaip puikus priedas prie mėsos pyrago ir visų karštų patiekalų
6 PRIEDAS
Kokybės kontrolieriaus Valdo Tekoriaus kalba

Bendrovės produkcija skirta ne tik vietinei rinkai, bet ir eksportuojama į Europos Sąjungos, NVS, Baltijos šalis, Rusiją, JAV ir Japoniją. Fermentiniai sūriai, pieno miltai bei sviestas yra pagrindiniai AB Pieno žvaigždės eksporto rinkoms gaminami produktai, užsitarnavę pripažinimą nepriekaištingos kokybės dėka. Jiems suteikti tarptautiniai produkto kokybės sertifikatai.
Siekdama išlaikyti lyderio pozicijas, AB Pieno žvaigždės griežtai seka žaliavinio pieno kokybinius rodiklius, nuolat modernizuoja gamybą. Šie faktoriai tiesiogiai įtakoja galutinio produkto kokybę, kurią ne kartą yra įvertinę mitybos specialistai ir nuolat didėjančiais pardavimais patvirtina paprasti pirkėjai.
Maisto saugos sistema
2002 m. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba AB Pieno žvaigždės filialams suteikė sveikumo ženklus (veterinarinius pažymėjimus), kurie leidžia eksportuoti produkciją į Europos šalis. Šio ženklo turėjimas įrodo, kad įmonėje laikomasi Lietuvos higienos normų bei Europos sąjungos higienos reikalavimų, kad įmonėje taikoma geros gamybos praktika. Visų šių reikalavimų laikymasis užtikrina saugių ir kokybiškų produktų gamybą ir kontrolę.
Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistema tai veiksmingiausia šiuolaikinė maisto saugą užtikrinanti sistema. Ji leidžia valdyti nustatytus pavojus ir rizikos veiksnius bei svarbius kontrolės taškus, kurie susiję su maisto produktų gamybos procesu, transportavimu ir vartojimu, pagerina kokybės kontrolę. Įmonėse yra parengtos, įdiegtos ir veikia programos, kuriose numatytos sąlygos, priemonės ir elgsenos taisyklės, užkertančios kelią biologinei, cheminei ar fizinei taršai, užtikrinančios produkto saugą ir kokybę.
Įmonėse veikianti maisto saugos sistema užtikrina, kad dirbama pritaikytose patalpose gerai parinktais įrengimais, darbuotojai yra kvalifikuoti ir nuolat mokomi, naudojamos kokybiškos žaliavos, pagaminta produkcija tinkamai laikoma ir transportuojama. Gamybos operacijos yra apibrėžtos ir nuolat peržiūrimos bei tobulinamos. Vadovaujamasi aiškiomis instrukcijomis, darbuotojų pareigos ir atsakomybė yra aiškiai apibrėžtos ir paskirstytos, įdiegta efektyvi gamybos kontrolės sistema. Įmones periodiškai tikrina ir prižiūri Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai.

7 PRIEDAS
Konferencijos vadovo klausimai

1. Kuo ypatingas naujasis sūris “Gilija”?
Gaminant modernia technologija pagal specialią receptūrą tik iš aukščiausios rūšies rinktinio pieno, brandinant specialiose saugyklose gaunamas unikalus puikiai išbalansuotas šio sūrio skonis. Būdingas šiam sūrio tipui sūrumas yra atsveriamas švelnių pieniškų pustonių, todėl šis sūris maloniai kutena ne tik gomurį, bet ir širdį . Jis tiesiog tirpsta burnoje. Gardusis sūris Gilija tikras pagalbininkas virtuvėje. Sutarkavus, juo galima paskaninti picas, mėsos pyragus ar bet kokį kepsnį . Uždėta ant sumuštinio šio sūrio riekelė maloniai nustebins net reiklaus gurmano gomurį. Savo turtingo bet ne pretenzingo skonio dėka šis sūris gali tapti puikiu užkandžiu prie alaus ar raudono vyno aplankius netikėtiems svečiams.

2. Ar teisingas teiginys, kad pienas aseptinėje pakuotėje yra negyvas?
Ne. Pieno gyvumas ir negyvumas labai reliatyvios ir šiuo metu gausiai diskutuojamos sąvokos. Pienininkystėje gyvu pienu priimta laikyti tokį, kuriame gamybos procesų metu išlieka pienui būdingos naudingosios medžiagos: vitaminai, baltymai, rūgštys ir pan. Aseptinėje pakuotėje pateikiamame piene, pavyzdžiui, AB Pieno žvaigždės gaminamame piene MŪ, išlieka visos šios naudingosios medžiagos. Sudėtingų įrengimų pagalba, pieno kaitinimo procese, pašalinami mikroorganizmai ir bakterijos, galintys sukelti pieno rūgimą. Tuo tarpu, aseptine vadinama pakuotė, dėl specialaus paruošimo, apsaugo šį švarų išvalytą pieną nuo išorės poveikio. Būtent todėl, pienas, kaip pavyzdžiui, MŪ, tam tikromis laikymo sąlygomis išlieka ilgai nesugedęs, t.y. šviežias. Šis pienas yra itin patogus naudoti vasarą.

3. Ar tiesa, kad piene yra tiek pat baltymų, kaip ir mėsoje?
Taip, tiesa, tik ne piene, o varškėje. Juk ne veltui rimtai sportuojančių žmonių dietoje varškė užima vieną iš pagrindinių maisto produktų pozicijų! Kad pagaminti tokią itin aukštos kokybės varškę, kurioje išlieka maksimalus kiekis pienui būdingų naudingu medžiagų, tame tarpe, baltymų, reikalinga ypatinga įranga. Mes pagrįstai galime didžiuotis ją turį ! Šia įranga perdirbdami tik aukščiausios kokybės pieną, gaminame visą eilę analogų neturinčių gardumynų: Mūsų švelniąją varškę, gražių linijų desertus Smilga bei naujieną MŪSŲ tepamus varškės sūrelius su prieskoniais. Visi jie gyvi, be konservantų ir skirti sveikam gyvenimui.

8 PRIEDAS
Konferencijos vadovo atsisveikinimas

Gerbiamos ponios ir ponai, mieli konferencijos dalyviai!
Dėl nuolat pristatomų naujų produktų koncernas Pieno žvaigždės dažnai vadinamas pieno madų diktatoriumi. Lietuvos, Baltijos šalių ir Rusijos rinkose yra populiarūs ir mėgstami šie prekių ženklai: DVARAS (natūralių pasterizuoto pieno produktų šeima), BIOS (produktų su bifido bakterijomis šeima), MŪ (pienas aseptinėje pakuotėje), SMILGA (premium desertai ir jogurtų grupė), MŪSŲ (populiariausia ir įvairiausia produktų grupė), BIOLA (probiotinis gėrimas su L.Casei bakterijomis), OKTAVA (šviežios grietinėlės ledai), JO (populiariausias jogurtas vietinėje rinkoje), SVALIA (puskietis fermentinis sūris pagrindinis iš eksportuojamų produktų).
Už kokybę, skonį ir naujoviškumą koncerno gaminiai yra vertinami mitybos specialistų. Nuo koncerno Pieno žvaigždės įkūrimo pradžios specialistai žvelgia į ateitį ir dirba kaip darni šeima. Jie kuria geresnį ir sveikesnį gyvenimą savo vartotojams, partneriams, šaliai ir sau.

Leiskite padėkoti jums visiems už aktyvų dalyvavimą diskusijoje, kuri buvo tikrai vaisinga. Ir jei visi taip nuoširdžiai dirbs, aktyviai diskutuos, tikrai sulauksime gerų rezultatų.Dar kartą dėkoju jums už tai!

Konferencija baigta! Viso labo, ponai!

Leave a Comment