Kokybės valdymų sistemų pagal LST EN ISO 9000 serijos standartus kūrimas ir įgyvendinimas AB “Utenos trikotažas”

TURINYS

I. ĮVADAS 3
II.VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS SAMPRATA IR ISO 9000 SERIJOS STANDARTAI 5
2.1. Visuotinės kokybės vadybos esmė ir ISO 9000 serijos standartų apibūdinimas 5
2.2. Kokybės sistemos sukūrimo etapų ir nuostatų formavimas 7
2.3. Kokybės audito rezultatų svarba įmonėje 9
2.4. ISO standartų diegimo reikšmė įmonei 10
III. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS DIEGIMO ANALIZĖ IR TENDENCIJOS PAGAL ISO 9000 SERIJOS STANDARTUS AB UTENOS TRIKOTAŽAS 11
3.1. Visuotinės kokybės vadybos priemonių taikymas pagal ISO 9000 serijos standartus įmonėje 12
3.2. Įmonės kokybės vadybos sistemos sukūrimo etapai 13
3.3. Plano sudarymas ISO standartų studijavimui įmonėje ir VKV paruošimas ir įdiegimas 13
3.4. Audito funkcijos ir numatomi pakeitimai pagal standartą ISO 9001 : 2000 15
3.5.Požiūrio į kokybės valdymo sistemą an nalizė 16
3.6.Nuolatinio kokybės gerinimo ir tobulinimo tendencijos 22
IV. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 23
V. NAUDOTA LITERATŪRA 24
PRIEDAI 25I. ĮVADAS
Kokybė gamintojams visada rūpėjo, tačiau kiekybė labiau. Tik 20 amžiaus viduryje rinkose vykstanti arši konkurencija atkreipė visų dėmesį į vartotojų poreikius, į gaminių kokybę ir jos įgyvendinimo siekimą. Pasak autoriaus V. Dikavičius visuotinės kokybės vadyba – tai mokslas tyrinėjantis universalius metodus, užtikrinančius organizacijos išlikimą rinkoje, tenkinant bei viršijant esamus bei numanomus vartotojų poreikius. Kokybės teorijų pionieriais laikomi W.E.Demingas, J.M. Juranas ir P. Crosby, pakeitė požiūrį į kokybės siekimą. Tai reiškia, kad buvo pradėta žiūrėti į organizaciją kaip vieningą sistemą, kurioje procesai tarpusavyje vienas su kitu susiję.

Visuotinės kokybės vadyba – tai įmonės gyvenimo būdas. Jis apima visas biznio funkcijas ir integruoja jas bei kitus susijusius procesus į produkto gyvavimo ciklą – jo projektavimą, gamybos planavimą, gamybą, paskirstymą ir ap

ptarnavimą. Sėkmės matas yra vartotojų pasitenkinimas, o būdai jį pasiekti – nuolatinis tobulėjimas bei komandinis problemų sprendimas. ISO standartas kokybę apibrėžia kaip objekto savybių visumą, įgalinančią jį tenkinti jau ryškius ir numatomus vartotojų poreikius žemiausiomis sąnaudomis.

Dabartiniais laikais žmogus atlieka vis didesnį vaidmenį organizacijos veikloje, todėl pastebimai didėja jo įtaka organizacijos veiklos rezultatams. Kad pasiekti ypač gerų rezultatų, reikia suvokti žmogaus svarbą ir skatinti siekti tobulėjimo. Remiantis kokybės principais, formuojamas teigiamas ir atsakingas kiekvieno darbuotojo požiūris į šią sistemą. Jie apsprendžia įmonės kultūrą kokybės srityje, nustato darbo standartus. Norint sukurti ekonomišką ir gerai funkcionuojančią įmonės kokybės valdymo sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų reikalavimus, būtina atlikti eilę organizacinių darbų. Juos atliekant reikia įsisąmoninti, kad kokybės vadybos sistemos tikslas – pilnai garantuoti įmonės išleidžiamų produktų užsibrėžtą ko okybės stabilumą. Kokybės sertifikatas byloja apie tai, kad įmonė sugeba stabiliai gaminti kokybišką produktą, atitinkantį vartotojų poreikius.

Šiuo metu kokybės sistemos diegimas įmonėje yra labai aktuali tema. Laikydamasis kokybės standartų, gamintojas gali geriau tenkinti vartotojus, lengviau įeiti į Europos Sąjungos rinką, lengviau konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Todėl įmonei, įgyvendinančiai kokybės vadybos sistemą, svarbus kiekvieno darbuotojo požiūris į darbą.

Visuotinės kokybės vadybos mokslo koncepcijos šiuo metu plačiai taikomos visame pasaulyje, tad įmonėms, žengiančioms pasaulinės integracijos keliu nepaprastai svarbu pasiekti, kad visuotinės kokybės vadybos principai taptų ka
asdieninio darbo norma ir šio kokybės vadybos modelio taikymas gali užtikrinti konkurencingumą pasaulinėje rinkoje.

Tyrimo objektas – AB UTENOS TRIKOTAŽAS administracijos padalinys.

Tyrimo tikslas – ištirti visuotinės kokybės vadybos diegimą ir numatyti kokybės tobulinimo tendencijas pagal ISO 9000 serijos standartus AB UTENOS TRIKOTAŽAS.

Tyrimo uždaviniai:
1. Išnagrinėti visuotinės kokybės vadybos įtaką įmonės kokybės sistemai.
2. Išanalizuoti ISO 9000 serijos standartų diegimą AB UTENOS TRIKOTAŽAS.
3. Atskleisti darbuotojų požiūrį į kokybės valdymo sistemą.
4. Numatyti kokybės sistemos gerinimo ir tobulinimo tendencijas.
5. Pateikti išvadas ir rekomendacijas.

Darbo metodologija:

Literatūros analizė:

Darbas atliktas remiantis literatūros analize. Teorinės dalies pagrindą sudaro autorių V. Dikavičiaus, C.C.Barzcyk, konsultacinės firmos UOLEKTIS, bei autorių N.Paulauskaitės A. Neverauskienės autorių medžiaga ir kita literatūra.

Praktinė dalis:

Analizuojamas visuotinės kokybės vadybos diegimas pagal ISO standartą. Tiriamas darbuotojų požiūris į VKV funkcionavimą įmonėje. Šiam tikslui naudojama anketa.

II. VISUOTINĖS KOKYBĖS SAMPRATA IR ISO 9000 SERIJOS STANDARTAI2.1. Visuotinės kokybės vadybos esmė ir ISO 9000 serijos standartų apibūdinimas
Visuotinės kokybės vadyba (VKV) yra plati vadovavimo teorija su kompleksu pagrindinių principų, drauge sudarančių tolydžios gerinamo darbo organizavimo pamatą. Ji moksliniu metodu analizuoja veiklos išteklius – numato, kaip gerinti organizacijai teikiamas medžiagas ir paslaugas, kaip tobulinti visus veiklos organizavimo procesus ir nepriekaištingai tenkinti reikmes dabar ir ateityje. (6. 12 psl.)

VKV koncepcijos tikslas yra pagerinti verslo konkurencinę padėtį, kad būtų užtikrintas išlikimas ir padidinta tikimybė pasiekti pagrindinį tikslą. Verslo aplinka yra tokia dinamiška, kad veikti re

eikia labai greitai ir laimės toji organizacija, kuri greičiau garantuos vartotojui kokybę. Dėl to bet kuri organizacija privalo tobulėti ne lėčiau kaip pats agresyviausias jos konkurentas. (2. 77 psl.)

Visuotinės kokybės vadyba yra nuolatinis visų organizacinių procesų tobulinimas pasitelkus visus organizacijos darbuotojus. Požiūris į kokybę, kaip į svarbiausią kiekvieno darbuotojo uždavinį, turi būti įdiegtas visos įmonės mastu, kiekviename jo padalinyje ir ypač projektavimo struktūrose. Priemonės, garantuojančios gamybos pažangą ir produkcijos kokybę, tokios kaip statistinis procesų valdymas, turi tapti kasdienybe. Drauge su vadybos metodais, kurie užtikrina šio valdymo efektyvumą, tai pagerina gaminių kokybę, sumažina gamybos išlaidas, padeda užkariauti naujas rinkas.

Konsultacinės firmos UOLEKTIS teigimu, gaminio specifikacija yra glaudžiai susijusi su atitinkamais standartais. Standartų reikalavimai turi būti neatskiriami specifikacijos dalis, nes gaminio kokybė turi būti numatyta jo projekte. Jei specifikacija atitinka standartą, tai reiškia, kad gaminys atitinka tam tikrą visuotinai priimtą kokybės lygį. Specifikacija užtikrina aukštą gaminio kokybę, jos atitikimą standartų reikalavimams. (6. 15 psl.)

Remiantis LST EN 9001 : 2000 standartu, teigiama, kad VKV yra nuolatinis visų organizacinių procesų tobulinimas pasitelkus visus organizacijos darbuotojus. Tai ir yra vienas iš sunkiausių kokybės vadybos uždavinių – įtraukti visus darbuotojus į kokybės uždavinių sprendimą. Vadovybė turi būti tikra, kad darbuotojai aiškiai supranta kokybės sistemos metodus ir priemones, ir techniškai yra pajėgūs juos įdiegti. Sunkiau pasiekti, kad darbuotojai prisiimtų vi
isišką atsakomybę už jų gaminamų produktų kokybę, tai padaroma suinteresuojant darbuotojus siekti aukštesnių kokybės standartų ir panaudojant darbuotojų sugebėjimą būti savikritiškiems ir priimti kritiką iš kitų. Autorės B. Galinienė ir R. Meilūnienė teigia (3. 32 psl.),, kad kokybės vadybos sistema yra skirta vadovauti organizacijos veiklai ir ją valdyti. VKV įdiegta pagal ISO 9001 : 2000 padeda taip organizuoti veiklą, kad būtų garantuota stabili įmonės produkcijos kokybė.

ISO 9000 standartų serija – kokybės vadybos sistemų standartai, kurie naudojami, kai reikia įrodyti gamintojo sugebėjimą tiekti kokybišką produktą. Šie standartai parodo, kurie veiksniai yra svarbiausi užtikrinant kokybę ir ją valdant. Svarbiausias standartų tikslas – pateikti įmonei pagrindinius efektyvios kokybės vadybos sistemos, kuri funkcionuodama skatintų organizaciją nuolat tobulėti, elementus ir principus. Ši viena sėkmingiausių standartų serijų Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO istorijoje, buvo sukurta panaudojant tarptautiniu susitarimu pagrįstos pažangios vadybos praktikos principus ir yra sėkmingos, kokybiškos bei pelningos veiklos organizavimo etalonas.
(3. 33 psl.)

1994 metais ISO 9000 serijos standartus sudarė trys kokybės užtikrinimo modeliai:

ISO 9001 – kokybės užtikrinimas projektuojant, tobulinant, gaminant, įrengiant ir prižiūrint ;

ISO 9002 – kokybės užtikrinimas gaminant, įrengiant ir prižiūrint;

ISO 9003 – kokybės užtikrinimas atliekant galutinę kontrolę ir bandymus.

Formuojant naujų 2000 metų ISO 9000 serijos standartų pagrindą, buvo pakeisti keli pagrindiniai standartai. Vienas iš svarbesnių pake.itimų – ISO 9001: 1994, ISO 9002 : 1994 ir ISO 9003 : 1994 apjungiami į vieną ISO 9001 : 2000 standartą. Daug pakeitimų į naujus projektus buvo įtraukta konsultuojantis su dabartinės ISO 9000 standartų serijos vartotojais. Šie pakeitimai dažniausiai susiję su pagrindinėmis jų nuostatomis ir struktūra.

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje yra plačiai naudojamas procesų vadybos metodas. Jo paplitimas sąlygojo naujų standartų struktūros, pagrįstos procesais, kūrimą ir tobulinimą. Procesų metodas ir pabrėžta orientacija į vartotoją visų sričių ir įvairaus dydžio įmonėms garantuoja šių standartų taikymo naudą.

ISO 9001 :2001 reikalavimuose sakoma, kad jie yra savanoriški: jų įstatymas priimti nereikalauja. Šių standartų atitikimas suteikia įmonei pranašumą rinkoje. ISO 9000 priėmimas reiškia, kad įmonė pripažįsta ir vadovaujasi šių standartų požiūriu į kokybę. (5. 10 psl.)

Kokybės vadybos sistema yra įmonės vadybos sistemos dalis, kuri didžiausią dėmesį skiria kokybės tikslų siekimui, suinteresuotų šalių poreikių, lūkesčių ir reikalavimų tenkinimui. Kokybės tikslai papildo įmonės tikslus, susijusius su plėtra, pelningumu, aplinkos, sveikatos saugos ir darbo saugumu.

Standartas neteikia specialios informacijos kaip diegti kokybės sistemą. Jis nubrėžia kontūrus bendrovės kokybės sistemai kurti.2.2. Kokybės sistemos sukūrimo etapų ir nuostatų formavimas
Norint sukurti ekonomišką ir gerai funkcionuojančią įmonės kokybės valdymo sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų ISO 9000 serijos reikalavimus, būtina atlikti eilę organizacinių darbų. Juos atliekant, reikia įsisąmoninti, kad kokybės valdymo sistema skirta ne tik įmonės valdymo vidiniams poreikiams. Jos tikslas – pilnai garantuoti įmonės išleidžiamų produktų užsibrėžtą kokybės stabilumą. Įmonės kokybės valdymo sistema privalo būti kuriama remiantis standartų metodinėmis rekomendacijomis, turi turėti pilną dokumentacijos komplektą. Sukurtą ir funkcionuojančią kokybės sistemą tikslinga sertifikuoti akredituotoje įstaigoje. Kokybės valdymo sistemos sertifikatas byloja apie tai, kad įmonė sugeba stabiliai gaminti kokybišką produktą, atitinkantį vartotojo poreikius. Diegiant ir sertifikuojant pilnai atitinkančią ISO 9000 serijos standartų reikalavimus įmonės kokybės valdymo sistemą, firma UOLEKTIS (6. 3 psl.) rekomenduoja darbus atlikti etapais:

1 etapas. Paruošiamieji darbai kokybės sistemai sukurti

Priimti nutarimą dėl kokybės sistemos sukūrimo – svarbus ir atsakingas žingsnis įmonei, nutarusiai diegti kokybės vadybos sistemą. Nutarimas priimamas raštu ir pasirašomas įmonės vadovo.

Priėmus nutarimą dėl VKV įgyvendinimo, toliau rengti pradinę darbų programą:
– organizuoti ISO 9000 serijos standartų studijavimą įmonėje;
– atlikti esamos kokybės sistemos analizę.

Sudaryti vadovaujančią ir darbo grupes VKV įdiegimui ir funkcionavimui. Vadovaujanti grupė priima strateginius sprendimus ir koordinuoja tų sprendimų įgyvendinimą, o darbo grupė atlieka vykdomąsias funkcijas.

Paruošti kokybės sistemos kūrimo ir įgyvendinimo programą;

Paskirstyti pareigas, atsakomybę ir įgaliojimus kokybės sistemoje. Aukščiausioji vadovybė turi užtikrinti, kad atsakomybė ir įgaliojimai būtų apibrėžti ir paskirstyti organizacijoje;

Parengti įmonės politiką kokybės užtikrinimo srityje. Vadovybė turi paskirti savo atstovą, kuris užtikrintų, kad kokybės vadybos procesai įgyvendinami ir prižiūrimi, pranešti apie kokybės sistemos veiklą ir jos bet kokį gerinimo poreikį;

Kokybės tikslams pasiekti reikalinga: procesų nustatymas, proceso rezultatyvumo ir efektyvumo matavimo metodo nustatymas.

2 etapas. Kokybės sistemos dokumentacijos paruošimas ir įdiegimas

Dokumentacijos struktūros ir sudėties nustatymas;

Dokumentacijos parengimo grafiko sudarymas;

Dokumentacijos parengimas ir įdiegimas.
Kokybės vadybos sistemos dokumentai turi būti valdomi pagal reikalavimus, nes juose esantys įrašai yra specialus dokumentų tipas.

3 etapas. Kokybės sistemos paruošimas sertifikavimui

Kokybės sistemos įvertinimas. Atliekamas vidinis auditas – savo jėgomis arba kartu su konsultantais.

Koregavimo priemonių parengimas ir įgyvendinimas;

Sertifikavimo įstaigos parinkimas ir paraiškos pateikimas;

Sąlygų sertifikavimui sudarymas.

Sertifikavimas – tai nepriklausomas įvertinimas. Nepriklausoma sertifikacijos įstaiga atlieka įmonėje auditą, kurio metu patikrinama, ar sistema tikrai atitinka standartą.

Autorius C.C. Barzcyk teigia, kad norėdama sureguliuoti padėtį, vadovybė turi suprasti, jog visuotinės kokybės siekimas yra kelionė per nepažįstamą žemę. (1; 28 psl.) Ji turi įsisąmoninti ir perteikti kitiems, kad klaidingi žingsniai yra pažangos, o ne pralaimėjimo požymis. Skelbdama tokias mintis, vadovybė įkvėptų gyvybės labai subtiliai idėjai, jog klaidos yra proga mokytis. Tai idėja, nuo kurios galų gale priklauso visuotinės kokybės pergalė.

Anot autorės A. Neverauskienės, jei verslo įmonė nori gyvuoti rinkos konkurencijos sąlygomis ir stiprėti, tai turi vadovautis visuotinės kokybės vadybos filosofija ir valdymo metodais. (8; 10 psl.). Visuotinės kokybės esmė ta, kad ji skatina įmones, organizacijas nuolat tobulinti gamybą, geriau tenkinti vartotojų poreikius, gerinti gaminių ar.ba paslaugų kokybę ir mažinti kaštus. Kokybės vadyba vadovaujasi tokiomis nuostatomis:

Siekti ilgalaikio pelno ir kokybės proceso gerinimo, kuris sutaupo pinigus ir laiką;

Be kokybės kiekybė nesvarbi;

Kokybė priklauso nuo valdymo sistemos;

Vadovai ieško būdų „išvengti gaisrų“;

Tiekėjai yra įmonės partneriai;

Vartotojas yra svarbiausia sudedamoji įmonės dalis;

Darbas yra integruotas procesas;

Gerą kokybę galima pasiekti su esamais žmonėmis.

Kai nustojama tobulėti, tai ritamasi atgal, todėl bet kuris ūkio subjektas, norėdamas laimėti konkurencinę kovą turi nuolat tobulėti bent jau tokiais tempais kaip konkurentai, o dar geriau – tobulėti sparčiau už juos. Kokybės vadyba nėra uždaras pastovus statiškas dalykas, jis nuolat rutuliojasi, kaip ir kiekvienas dinaminis procesas.

2.3. Kokybės audito svarba įmonėje

Sistemingas ir nepriklausomas tikrinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar su kokybe susiję veikla ir rezultatai atitinka numatytas priemones, ar šios priemonės naudojamos rezultatyviai ir ar jos yra tinkamos, kad būtų pasiekti tikslai.

Vidaus auditas. Tiekėjas turi sukurti ir prižiūrėti bei atnaujinti dokumentais įformintas kokybės vidaus auditų planavimo procedūras, kad galėtų patikrinti, ar kokybės veikla ir su ja susiję rezultatai atitinka planuotas priemones, ir nustatyti kokybės sistemos rezultatyvumą.

Vidaus auditas yra pirmos šalies auditas ir vykdomas tiekėjo nuosavo personalo arba atskirais atvejais pasamdyto subrangovo. Vidaus auditai yra atliekami, siekiant nustatyti kokybės sistemos rezultatyvumą ir tokiu būdu nustatyti pagrindą kokybės gerinimui. ISO 9001 standartas reikalauja kokybės vidaus auditus atlikti reguliariai.

Išoriniai auditai – antros šalies auditai. Jie yra atliekami tiekėjų arba galimų tiekėjų, pirkėjų arba paskirtos šalies. Tikslas – įvertinti potencialų tiekėją sutarčiai arba įvertinti sistemą ypatingam tiekimui.

Išoriniai auditai – trečios šalies auditai. Yra atliekami sertifikavimo įstaigų, organizacijų, akredituotų arba registruotų atlikti tokius auditus, arba kitos pripažintos trečios šalies. Tiekėjo tikslas yra gauti nepriklausomą kokybės sistemos įvertinimą pagal sutartą standartą. Šio vertinimo rezultatas gali būti trečios šalies atliekamas sertifikavimas.

Auditų funkcijos.

Organizacijos, nukreiptos į kokybės siekimą, sisteminga tobulinimo proceso raida susideda iš 4 elementų:
– sudaromas planas;
– planas vykdomas;
– patikrinamas veiklos rezultatas;
– atliekami veiksmai situacijai pagerinti;

Auditas – tai kontrolė, nustatanti, ar:

vadybos sistema yra tinkama ir efektyvi;

veikiama taip, kaip suplanuota ir reikalaujama.

Audito rezultatai sudaro pagrindą tolesnei analizei ir veiksmams, kurie pagerintų dabartinę situaciją ar užkirstų kelią bet kokiems nuostoliams, galimiems nustatytoje potencinėje situacijoje. Jie gali būti planuojami ir vykdomi reguliariais intervalais arba jį gali paskatinti svarbesni sistemos pokyčiai. Audito dėka organizacija turi unikalias sąlygas mokytis ir vystytis.

Audito tikslai nustato kokybės sistemos elementų ir apibrėžtų reikalavimų atitiktį ir neatitiktį ir ar įdiegtos kokybės sistemos veiksmingumas atitinka kokybės tikslus

Dvi sąlygos turi būti nustatytos dar prieš auditą. Jų suderinimas vadinamas audito apimtimi.

Visuose audituose yra trys organizacinės dalys:
• Klientas. Audito organizatorius, savininkas ir pirkėjas. Klientas nusprendžia audito tikslus, kriterijus, apimtį ir pagrindus.
• Auditorius. Atsakingas už planavimą, audito atlikimą, audito ataskaitos rašymą ir galimą kliento vardu tikrinimą. Audito vadovo pagrindinė užduotis – įvertinti suderinamumo lygį tarp kompanijos veiklos ir kliento nustatytų reikalavimų, ir ar kokybės sistema yra tinkama ir efektyvi.
• Aud.ituojama organizacija. Ji turi unikalią galimybę mokytis ir tobulėti. Ji atsakinga už audito kriterijų patvirtinimą.2.4. ISO standartų diegimo reikšmė įmonei
Stiprėjanti tarptautinė konkurencija kuria naujus iššūkius įmonėms. Konkurencinėje kovoje ypač svarbi tampa gaminio kokybė. Siekiant užtikrinti aukštą gaminio ar paslaugos kokybę, būtina griežtai kontroliuoti visus produkto kūrimo procesus. Kas yra ISO 9000 „šeima“? tai tarptautinės standartų organizacijos kokybės vadybos sistemų standartai. 2000 metais Tarptautinė standartų organizacija patvirtino standartą ISO 9001. 2001 metais šiam standartui suteiktas valstybinio standarto statusas. Dėl šios priežasties šis standartas yra vienintelis naudojamas akredituotam kokybės vadybos sistemų sertifikavimui.

Daugelis įmonių ISO 9000 kokybės sistemas diegia dėl rinkos ir vidinių priežasčių. ISO sertifikatas palengvina darbą su užsienio užsakovais praplečia eksporto galimybes, suteikia prestižo, užtikrina kliento pasitikėjimą. ISO standartų diegimas keičia klientų, partnerių ir pačių darbuotojų požiūrį į įmonę. Tai tampa tarsi brandos matu, įrodymu, kad dalyvauja Europos verslo praktikoje, prisiimdama atitinkamus įsipareigojimus. ISO kokybės standartų diegimas pabrėžia įmonės apsisprendimą įsitvirtinti rinkoje ir tapti patikimu partneriu.

Anot autoriaus A. Raipos visuotinė kokybės vadyba reikalauja greitų pokyčių operatyvinio valdymo procedūrose. Kaip veiklos esmė, VKV yra nuolatinis ir spartus veiklos realizavimas ir standartų įgyvendinimas (12; 86 psl.). ISO diegimas tiesiogiai paliečia įmonės struktūrą, pareigas ir įgaliojimus, darbo organizavimą. Tinkamai diegiant sistemą, optimizuojami verslo procesai ir keičiama darbo tvarka. Įmonėje valdymas vyksta pagal funkcinį darbo pasidalijimą, o įdiegus ISO standartus, organizacija valdoma kaip sistema, procesų ir juose veiksmus atliekančių darbuotojų sąveika, įvardijami kiekvieno tikslai ir rezultatai. Sertifikatas atveria Vakarų rinkos duris. Europos praktikoje įmonės, įdiegusios ISO 9001 standartą, traktuojamos kaip solidūs ir patikimi partneriai, kurie orientuojasi į ilgalaikius planus ir kokybę.

Lietuvos įmonės kokybės vadybos sistemas diegia ir sertifikuoja nuo 1997 metų pabaigos. Lietuvos Standartizacijos departamento duomenimis, 2003 metais vasario 1 dieną ISO 9000 atitinkančias sertifikuotas kokybės valdymo sistemas buvo įdiegusios 287 įmonės.

ISO 9000 sertifikatas, kaip ir VKV, rodo įmonės nuolatinio gerinimo ir vartotojo tenkinimo nuostatas. Skiriamasis visuotinės kokybės vadybos ir ISO 9000 sertifikato bruožas yra tas, jog VKV reiškia bendrovės gaminių ir procesų kokybę, o ISO 9000 – bendrovės sistemos kokybę.

Išanalizavus literatūrą, susijusią su VKV ir ISO 9000 serijos standartais, pateikiamos išvados:

VKV teorija skirta tobulinti valdymo procesus, tenkinti vartotojų lūkesčius ir analizuoti duomenis.

VKV metodais siekiama tobulinti verslo konkurencinę poziciją.

VKV tikslų įgyvendinimui skatinamas grupinis darbas ir siekiama atitinkamos darbuotojų kompetencijos.

Norėdamos išlikti šių dienų rinkoje ir atlaikyti konkurenciją, įmonės privalo akcentuoti kokybę.

ISO sertifikatas, kaip ir visuotinės kokybės vadyba, rodo organizacijos nuolatinio gerinimo ir vartotojo tenkinimo nuostatas.III. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS DIEGIMO ANALIZĖ IR TENDENCIJOS PAGAL ISO 9000 SERIJOS STANDARTUS AB UTENOS TRIKOTAŽAS
AB UTENOS TRIKOTAŽAS, daugiau nei 35 metus Lietuvoje išlaikanti trikotažo gamybos verslo lyderės pozicijas, šiandien – viena moderniausių įmonių Rytų ir Centrinėje Europoje. Bendrovės sėkmę lemia pasaulinius standartus atitinkanti, Europos rinkoje konkurencinga produkcija.“ Šiemet Lietuva tapo pilnateise Europos sąjungos nare. Sukaupta ilgametė darbo užsienio rinkose patirtis, paslaugų konkurencingumas bei gamybos lankstumas leidžia įmonei tinkamai pasirengti naujiems, su ES susijusiems iššūkiams ir pasinaudoti atsiveriančioms perspektyvoms. Jau šį rudenį kokybiški įmonės gaminiai užėmė Prancūzijos rinką.

Aukštą AB UTENOS TRIKOTAŽAS gaminių kokybę gali užtikrinti tik aukštos kvalifikacijos specialistai, todėl profesinis darbuotojų tobulėjimas yra vienas didžiausių bendrovės prioritetų. Įmonė vadovaujasi vakarietiško verslo tradicijomis, greitai reaguoja į besikeičiančius klientų poreikius ir mados tendencijas. Bendrovė jaučia atsakomybę gaminti saugią vartotojui ir aplinkai produkciją, daug dėmesio skirdama visų veiklos sričių aplinkosaugai. Kiekvienas darbuotojas skatinamas būti atsakingu už produkcijos kokybę ir aplinkos apsaugą.

Bendrovė savo strategiją nustato atsižvelgdama į visų bendrovės veiklos sėkmę lemiančių grupių – akcininkų, personalo, verslo partnerių, vartotojų, vietinės bendruomenės ir valstybinių institucijų – interesus. Reguliariai analizuodama ir atnaujindama sau keliamus reikalavimus, bendrovė sėkmingai valdo finansinius, informacinius ir žmoniškuosius išteklius, efektyviai naudoja ir tausoja energijos bei gamtos resursus.

Kokybiško produkto kūrimą didele dalimi lemia gamyboje naudojamų technologijų bei įrangos patikimumas. AB UTENOS TRIKOTAŽAS visuose gamybos etapuose naudoja modernią įrangą – tai pasaulyje pirmaujančių lengvosios pramonės įrenginių gamintojų technologijos. Gaminių kokybę užtikrina vientisas produkcijos gamybos ciklas. Didžiąją dalį produkcijos eksportuojanti įmonė daugiausia dėmesio skiria kokybiškam ir efektyviam užsienio partnerių užsakymų įgyvendinimui.

Nuolatinės investicijos į visų gamybos etapų modernizaciją gerina darbo efektyvumą ir mažina kokybiškos produkcijos gamybos kaštus. Kiekvieną sezoną atnaujinamas asortimentas ir pristatomos naujos kolekcijos, kurias kuria UTP dizaineriai.3.1. Visuotinės kokybės vadybos priemonių taikymas pagal ISO 9000 serijos standartus įmonėje
Kokybės vadybos sistema yra įmonės vadybos sistemos dalis, kuri didžiausią dėmesį skiria kokybės tikslų siekimui, suinteresuotų šalių poreikių, lūkesčių ir reikalavimų tenkinimui. 1998 ir 2003 metais įmonė apdovanota Nacionaliniu kokybės prizu, kurį įsteigė Lietuvos Nacionalinė kokybės asociacija. Po pirmojo apdovanojimo, sekančiais metais, AB UTENOS TRIKOTAŽAS gavo BS EN ISO 9001 : 1994 sertifikatą. Toks įmonės veiklos įvertinimas, kurį atliko Britų standartizacijos institutas (BSI), patvirtina teisingai pasirinktą šios įmonės kokybės valdymo sistemą, kuri yra tolimesnės verslo sėkmės garantas. BSI, įkurta 1991 m., yra pasaulinis kokybės valdymo sistemų lyderis, turintis daugelio metų vertinimo ir sertifikavimo patirtį.

Toliau dvejus metus įmonėje, konsultuojant UAB PRICEWATERHOUSE COOPERS specialistams, buvo kuriama ir diegiama kokybės valdymo sistema pagal ISO 9001: 2000 standartus.

3.2. Įmonės kokybės sistemos sukūrimo etapai

1997 metais įmonės valdybos nariai priėmė sprendimą diegti kokybės vadybos sistemą (KVS) pagal standartą 9001 :1994. buvo numatyti sekantys etapai:
• Išleistas įsakymas dėl standarto įdiegimo;
• Pasirinkta konsultacinė firma UAB PRICEWATERHOUSE COOPERS ;
• Paskirtas vadovybės atstovas kokybei;
• Įkurtas kokybės valdymo skyrius;
• Numatytos lėšos KVS diegimui.3.3. Plano sudarymas ISO standartų studijavimui įmonėje ir VKV paruošimas ir įdiegimas
UAB PRICEWATERHOUSE COOPERS konsultantai atliko esamos kokybės sistemos analizę ir pravedė mokymus, aukščiausio lygio ir padalinių vadovams. Peržvelgus tuometinę kokybės sistemą, buvo sudarytas planas pagal ISO reikalavimus:
• Vadovybės pareigos. Čia akcentuojama, kad įmonės kokybės politikos pagrindų aiškinimas atitinka jos tikslus, kokybės politikos svarba, informacijos teikimas apie kokybės politiką visiems įmonės lygiams. Svarbu koregavimo veiksmų sprendimų priėmimas ir jų kontrolė. Tam tikrais laiko tarpais būtinai įvertinama kokybės sistemos atitiktis ir rezultatai , jie dokumentuojami ir saugomi.
• Kokybės sistema. Pabrėžta kokybės valdymo procedūrų svarba, kokybės elementų aprašymas jose. Procedūrų sudarymas ir keitimas derinamas su įmonės kokybės politika.
• Sutarties analizė. Ji dokumentuojama, nustatomos sutarties keitimo procedūros, kurios perduodamos dalyvaujantiems padaliniams. Nustatomi struktūriniai padaliniai, atsakingi už sutarties sudarymą, jos pasirašymą, analizės atlikimą ir atskirų procedūrų įvykdymą;

Sudaryti vidiniai įmonės dokumentai, reglamentuojantys būtinų darbų vykdymo taisykles ir tvarką, kuriuose atsispindi:
– produkto tiekimo kontraktų sudarymas;
– produkto kokybės užtikrinimo planų sudarymas ir realizacija.

Sutarties analizės procedūros sudaromos ir dokumentuojamos vykdant nuostatas:

Visos suinteresuotos pusės gali analizuoti sutartį;

Visi suinteresuoti įmonės padaliniai savo kompetencijos ribose gali analizuoti sutartį;

Suformuojami reikalavimai, įgalinantys vienareikšmiškai ir teisingai suprasti sutarties sąlygas;

Nustatomos kokybės programos sudarymo procedūros, užtikrinančios sutarties įvykdymą;

Pateikiama kokybės programos analizė dėl atlikimo tvarkos su vartotoju;

Būtinybei esant, koreguojama kokybės programa arba sutartis.

Duomenų įrašai apie sutarties analizę saugomi pagal nustatytus reikalavimus.

• Projektavimo valdymas. Kokybės vadove paruoštos procedūros, reguliuojančios produkto projektavimą, valdymą ir analizę. Nustatyti aiškūs reikalavimai produktui. Informacija dokumentuojama ir reguliariai analizuojama.
• Dokumentų ir duomenų valdymas. Kokybės vadove sudarytos procedūros, reguliuojančios visų dokumentų ir duomenų valdymą. .
• Pirkimai. Svarbūs dokumentai, reguliuojantys produktų tiekimą, pirkimo eigą, tiekiamą objektą.
• Produkto identifikavimas ir atsekamumas. Paruoštos procedūros identifikavimui ir atsekamumui.
• Proceso valdymas. Svarbu, kad procesai, turintys tiesioginę įtaką kokybei, būtų nustatyti pagal atitinkamus reikalavimus. Sudarant dokumentus atsižvelgiama į galiojančius standartus ir taisykles. Kokybės vadove paruoštos procedūros, kurios reglamentuoja gavinių kontrolę, kontrolę proceso metu ir kontrolės duomenų įrašus. Dokumentai kontrolei ir bandymams proceso metu turi visus reikiamus duomenis.
• Išskirti neatitiktiniai produktai. Kontrolė ir bandymai dokumentuojami ir daromi duomenų įrašai saugomi.
• Kokybės vadove paruoštos procedūros, reguliuojančios kontrolės, matavimo ir bandymų įrenginių valdymą .
• Neatitiktinų produktų valdymas. Parengti dokumentai, reguliuojantys neatitiktinų produktų valdymą.
• Koregavimo ir prevenciniai veiksmai. Paruoštos metodinės instrukcijos, kurios reguliuoja koregavimo ir prevencinius veiksmus. Įvertinti visi kokybei svarbūs duomenų įrašai, siekiant ištirti, analizuoti ir išvengti neatitikčių priežastis.
• Kokybės duomenų įrašų valdymas. Šiuose dokumentuose reguliuojami kokybės duomenų įrašų valdymas. Įrašais įrodoma produkto kokybė. Kokybės duomenų įrašus privaloma saugoti nustatytą laiką.

Suformuotos darbo grupės, į kurias įtraukti padalinių vadovai ir parengta įmonės kokybės politika.

Kokybės sistemos paruošimas sertifikavimui:

Įmonėje atliktas kokybės sistemos įvertinimas (vidinis KS auditas):
• atliktas vidinis auditas visuose įmonės. padaliniuose;
• audito metu nustatytos neatitiktys ir parašytos pastabos;
• parengta audito ataskaita ir išleistos koregavimo formos;
• atlikti koregavimo veiksmai;
• atpliektas KS auditas (atliko konsultacinė firma)

Parengtos priemonės koregavimo veiksmų įgyvendinimui:
• koregavimo veiksmų formos perduotos padalinių vadovams;
• padalinių vadovai numato koregavimo ir prevencijos veiksmus, numato terminus;
• atlikti koregavimo veiksmai;
• išleistos procesų aprašymo tikrosios versijos

Pasirinkta sertifikavimo firma ir sudaryta sutartis su BSI dėl išorinio audito sertifikavimui.

1999 metų gruodžio mėn., AB UTENOS TRIKOTAŽAS, BSI atliko išorinį bendrovės veiklos auditą ir pripažino ją atitinkančią BS EN ISO 9001:1994 reikalavimus. Tą patį mėnesį BSI įteikė tai liudijantį sertifikatą

3.4. Audito funkcijos įmonėje ir numatomi pakeitimai pagal standartą ISO 9001 : 2000

Suformuota darbuotojų grupė ir apmokyta vidiniam auditui atlikti. Pagal kokybės skyriaus viršininkės sudarytą sąrašą suformuota vidinių auditorių grupė. Patvirtinus generalinei direktorei, buvo pasamdyta firma, turinti licenziją apmokyti auditorius. Išklausę kursą, busimieji auditoriai atliko mokomąjį auditą, stebint konsultantams. Sėkmingai užbaigus mokymus ir išlaikius atestacijos egzaminą, buvo įteikti vidaus auditorių pažymėjimai.

2002 metų pradžioje priimamas sprendimas įmonėje įdiegti integruotą, Kokybės vadybos – pagal ISO 9001:2000 ir Aplinkos apsaugos sistemas, pagal ISO 14001:1996 reikalavimus.

Standarto pagal BS ISO 9001:2000 versiją diegimui pasamdomi BUSINESS GRAIN konsultantai, kurie atliko galiojančios bendrovėje KS atitikimą naujiems standarto reikalavimams ir nustatė neatitiktis. Konsultantai pravedė mokymus visų lygių vadovams apie standarto reikalavimų pasikeitimus, naujoves ir nurodė tobulintinas sritis.

2000 metais priimtas sprendimas bendrovėje diegti Aplinkos apsaugos vadybos sistemą ISO 14001 . 2001 metais bendrovė sertifikuojama.

Atlikus reikalingus pakeitimus integruotoje sistemoje, sudaryta nauja sutartis su BSI, kurie atliko išorinį bendrovės veiklos auditą ir įvertino ją atitinkančią BS EN ISO 9001:2000 reikalavimus. 2002 gruodžio mėnesį įteikė AB Utenos trikotažas sertifikatą.3.5. Požiūrio į kokybės valdymo sistemą analizė
AB „Utenos trikotažas“ – didelė bendrovė, kurioje dirba 1,3 tūkstančio žmonių. Kaip minėta įmonėje įdiegta vadybos kokybės sistema, atitinkanti ISO standartą 9001 :2000. Norint sužinoti koks yra pačių darbuotojų požiūris į kokybės vadybos sistemą, buvo atlikta anketinė apklausa, kuri padės išsiaiškinti apklaustųjų nuomonę. Anketa – patogus ir plačiai naudojamas pirminių duomenų rinkimo metodas. Ji yra sudaryta atsižvelgiant į tyrimo tikslą t. y. norima išsiaiškinti VKV svarbą. Anketa sudaryta iš vienuolikos klausimų ir apklausta 10 darbuotojų.

1. Jūs esate?
1 lentelė

Darbininkas Specialistas Vadovas
Vnt. 7 3 –
% 70 30 –

2.1 pav. Darbuotojų pareigos

Iš 90 apklaustųjų respondentų 7 darbininkų ir 3 specialistų. Visi specialistai yra susipažinę su kokybės sistemos dokumentų valdymu ir tiesiogiai įtraukti į šį procesą ir yra objektyvesni vertintojai.
2.Jūsų darbas Jums yra?
2 lentėlė

Saviraiška Pragyvenimo šaltinis Laiptelis link karjeros Pragyvenimo šaltinis +saviraiška Pragyvenimo šaltinis+laiptelis karjeros link
Vnt. 1 5 – 1 3
% 10 50 – 10 30

2.2 pav. Darbuotojų požiūris į darbą

Pusė respondentų savo darbą nurodė kaip pragyvenimo šaltinį. Tai savaime suprantamas dalykas, nes uždarbis ir atlieka tokią funkciją. 30 procentų papildomai nurodė ir karjeros galimybes. Toks požiūris labiausiai tendencingas jaunų specialistų tarpe. Saviraiškai pritaria 10 procentų. Kiekvienam, dirbančiam tikrai mėgstamą darbą, lengviau įgyvendinti savo idėjas.

3. Ar Jūs esate susipažinęs su kokybės vadybos sistema
3 lentelė

taip ne
Vnt. 9 1
% 90 10

90 proc. susipažinę, kas yra kokybės vadybos sistema. 10 proc. teigia, kad – ne. Pagal KS reikalavimus visi darbuotojai turi būti supažindinami su įmonės kokybės politika.

4. Ar Jūsų manymu kiekvienas darbuotojas įtakoja VKV sistemos funkcionavimą įmonėje?
4 lentelė

Taip Ne Nežinau
Vnt. 6 1 3
% 60 10 30

2.3 pav. Respondentų nuomonė apie darbuotojų įtakojimą VKV sistemos funkcionavimui

Dauguma apklaustųjų mano kad taip – 60 proc. o 30 proc. – nežino. Remiantis kokybės principais, formuojamas teigiamas ir atsakingas kiekvieno darbuotojo požiūris į šią sistemą. Įgyvendinant kokybės vadybos sistemą, šiais laikais darbuotojo vaidmuo įmonės veikloje didėja, todėl didėja ir jo įtaka organizacijos veiklos rezultatams

5. Ką labiausiai įtakoja Kokybės vadybos sistemos buvimas įmonėje?
5 lentelė

Tinkamą ir tobulėjantį veiklos funkcionavimą Produkto kokybę Tinkamą it tobulėjantį veiklos funkcionavimą + produkto kokybę
Vnt. 1 2 7
% 10 20 70

Daugiausia respondentų – 70 procentų mano, kad kokybės sistemos buvimas įtakoja veiklos funkcionavimą ir produkto kokybę, 20 proc. mano, kad produkto kokybę, 10 proc. – tinkamą ir tobulėjantį veiklos funkcionavimą. Iš tiesų VKV apima viską – nuo pradinio veiklos proceso iki galutinio rezultato – produkto. Dauguma apklaustųjų įsisąmoninę, kad kokybės sistemos tikslas – garantuoti įmonės išleidžiamų produktų užsibrėžtą kokybės stabilumą.

6. Ar akivaizdi nauda įmonei įdiegus kokybės vadybos sistemą?
6 lentelė

ne nežinau Taip
Vnt. 1 1 8
% 10 10 80

80 procentų teigia, kad kokybės sistema naudinga įmonei. Tai rodo, kad darbuotojai supranta kokybės sistemos metodus ir priemones. Tai reiškia suinteresuotumą siekti aukštesnių standartų, kurie gerina produkto kokybę. Įmonės pranašumą Europos rinkoje lemia optimalus produkcijos kainos ir kokybės santykis. Darbo našumas kasmet didėja, bet tai nereiškia, kad produkcijos kokybė blogėja. Įdiegta kokybės sistema tik gerina proceso veiklą, kuri lemia ir galutinio produkto kokybę ir paklausą. Tai rodo nuolat didėjančios pardavimų apimtys. Pvz. 2000 m. pardavimų apimtys siekė 122,447 mln. Lt, o 2003 m. jau 135 mln. Lt.
7. Kaip manote, ką nustato auditas patikrinimo metu?
7 lentelė

Neatitikimus standarto reikalavimams Kokybės neatitikimus Darbuotojų žinias Tobulintinas sritis .Viską, kas išvardinta
Vnt. 1 1 1 1 6
% 10 10 10 10 60

2.4 pav. Darbuotojų nuomonė apie audito atliekamas funkcijas patikrinimo metu

Didžioji dalis respondentų mano, kad audito patikrinimas apima visas sritis – 60 procentų. Auditas nustato, ar vadybos sistema yra tinkama ir efektyvi. Didžioji dauguma apklaustųjų žino, kad auditavimas – tai kontrolė, apimanti visas sritis. Audito rezultatai sudaro pagrindą tolesnei analizei ir veiksmams, kurie pagerintų dabartinę situaciją ar užkirstų kelią bet kokiems nuostoliams. Audituojama yra sistema, bet ne žmonės.

8. Ar esate skatinami ir ar sudarytos įmonėje sąlygos jums tobulėti?
8 lentelė

taip ne dalinai
Vnt. 4 3 3
% 40 30 30

2.5 pav. Darbuotojų nuomonė apie skatinimą ir tobulėjimą įmonėje

Apie skatinimą ir tobulėjimą įmonėje respondentai mano įvairiai: taip – atsako 38 procentai, dalinai- teigia 40 procentų, ne – 30 procentų. Didelis dėmesys skiriamas kvalifikacijos kėlimui, tai ir yra tobulėjimas ir skatinimas kartu. Įmonė siekia užtikrinti karjeros ir tobulėjimo galimybes geriausiems darbuotojams. Kvalifikuotų ir motyvuotų darbuotojų poreikio organizacijoje neįmanoma patenkinti atsitiktiniais ir pavieniais mokymais, todėl sudaroma veiklos vertinimo ir mokymo sistema. Karjeros planavimas ir valdymas – tai sistema priemonių ir procedūrų, leidžiančių identifikuoti didžiausią potencialą turinčius darbuotojus.

9. Ar Jūs esate patenkintas sudarytomis darbo sąlygomis ir užmokesčio sistema?
9 lentelė

Taip Ne Dalinai
Vnt. 5 2 3
% 50 20 30

Dauguma apklaustųjų laikosi nuomonės, kad juos tenkina darbo sąlygos ir užmokesčio sistema – 50 procentų. 20 procentų nepatenkinti esamomis sąlygomis, o 20 procentų dalinai patenkinti. Įmonėje darbo vietos atitinka keliamus reikalavimus, įdiegtos modernios technologijos. Darbo našumas kasmet kyla, o su juo ir darbo užmokestis.
10. Jūsų išsilavinimas?
10 lentelė

vidurinis Spec. vidurinis Aukštesnysis Aukštasis
Vnt. 2 2 3 3
% 20 20 30 30

2.6 pav. Darbuotojų išsilavinimas

Visi apklaustieji specialistai turi aukštąjį išsilavinimą. Dauguma darbininkų taip pat kvalifikuoti, turintys spec. vidurinį ir aukštesnįjį išsilavinimą. Įmonėje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijai kelti ir tobulinti. Sudaromas kvalifikacijos kėlimo ir mokymo planas, skiriamos lėšos. Dalis specialistų, besimokančių aukštosiose mokyklose, yra sudarę dvišales sutartis su įmone dėl finansavimo.

11. Jūsų amžius?
11 lentelė

18-30 31-45 46-65
Vnt. 2 6 2
% 20 60 20

Daugumos respondentų amžius nuo 31 iki 45 metų. Įmonėje daugėja jaunų žmonių tiek specialistų, tiek darbininkų tarpe. Tai lemia personalo veiklos vertinimo politika, kuria remiantis vykdoma darbuotojų atranka.3.6. Nuolatinio kokybės gerinimo ir tobulinimo tendencijos
Įdiegus standartą nereikia manyti , kad visos problemos baigiasi. Vienas iš VKV pradininkų P.B.Crosby suprato kokybės gerinimą „kaip nuolatinį ir nepertraukiamą procesą“. C.C. Barzcyk išskyrė kelias pagrindines priežastis, kurios lemia organizacijos apsisprendimą siekti geriausios kokybės: organizacijos išlikimas, konkurencija dėl rinkos dalies, troškimas būti tarp geriausių. Apdovanojimai, sėkmė kaip pastangų įvertinimas akina toliau eiti tobulinimo keliu. Įmonėje du kartus į metus atliekamas tarptautinis išorinis auditas skatina nuolat gerinti procesų veiklą. Kiekvieno audito tikslas:
• Nustatyti reikalavimų atitiktį;
• Nustatyti rezultatyvumą ir efektyvumą;
• Įvertinti atitiktį privalomiems reikalavimams.

Atlikus auditą, ataskaitose fiksuojamos neatitiktys ir pastabos – reikalavimo nevykdymas. Jų gali būti ribotas kiekis, kad įmonė neprarastų sertifikato. Nustatytos neatitiktys įforminamos ataskaitose ir atliekami koregavimo veiksmai, kuriais šalinamos neatitikčių priežastys, siekiant išvengti jų pasikartojimo.

Vienas iš įmonės kokybės planavimo tikslų – siekti darbo su klientais be pretenzijų dėl kokybės.
Klientai reiškia pretenzijas dėl atkrovimų vėlavimų. Įmonė tikisi sutrumpinti vėlavimus, bet problema dar išlieka.

Siekiant tenkinti vartotojus, analizuojami ir tobulinami procesai įgyvendinant AQL 2,5 (standarto) reikalavimus:
• Subrangovų veiklos. Planuojama 40 proc. gaminių perduoti siūti subrangovams. ISO principai reikalauja, kad gamybininkai laikytųsi subrangovinių kokybės normų.
• Naujų medžiagų kūrimas ir gamyba. Ruošimas alternatyvių artikulų medvilnės asortimentui iš dirbtinių/ sintetinių pluoštų.
• Siuvimo cecho darbo organizavimo.
• Neatitiktinių produktų valdymo.

Vartotojo tenkinimas turi būti galutinė įmonės užduotis. Vartotojas laikomas visų svarbiausiu elementu, todėl nuolat turi žinoti kokie nauji būdai galėtų geriau klientą tenkinti.

Antrasis kokybės sistemos tikslas – tobulinti vadybos reikalavimus atitinkančią sistemą pagal ISO 9001 : 2000 ir ISO 14001 : 1996.

Gerinant vadybos sistemos funkcionavimo efektyvumą, siekti:
• Įgyvendinti finalinio kokybės tikrinimo prieš atkraunant pirkėjui metodiką, inspektuojant ne mažiau 1,5 proc. produkcijos;
• Peržiūrėti medžiagų gamybos technologiją visuose procesuose;
• Gaminti ekologiškai švarią produkciją, sertifikuotą pagal Oeko – tex 100 sertifikatą.

Kai siekiama kokybiškos gamybos , proceso orientacijos vertybės yra labai svarbios. Kokybė apibrėžiama kaip ydų mažinimas vykstant gamybai, o tai reiškia, kad kokybės procesas eina pirma negu kokybės rezultatas. Proceso vyksmas yra tai , kas iš tikrųjų daroma. Ir tikslai turi būti keliami pagal galimybes. Kadangi procesai yra kintantys, todėl būtina atsižvelgti į kitimo mastą, kuris lemia darbų efektyvumą.

Apžvelgus VKV sistemos diegimą įmonėje ir tyrimą ir tendencijas, pateikiamos išvados:

Vienas, geriausiai atspindinčių bendrovės tobulėjimo priežasčių, generalinės direktorės šūkis: „jei nežengi į priekį – žengi atgal“.

VKV sistemos užtikrinimui taikoma kokybės politika, atliekama procesų ir duomenų vertinamoji analizė, vykdomi koregavimo ir prevencijos veiksmai, analizuojama vadovybės veikla , atliekami vidaus ir išorės auditai.

Daugumos respondentų teigiamas požiūris į VKV procesus įmonėje, nuoseklus, kryptingas VKV įgyvendinimas rodo bendrovės ryžtą nuolat tobulinti kokybės sistemas.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Išvados:
1. Įmonei, norinčiai išlaikyti savo pozicijas rinkoje, kokybė – viena pagrindinių sąlygų. Pagrindiniai vadybos būdai skirti nuolat gerinti gamybos procesą. VKV esmė yra pagerinti verslo konkurencinę padėtį ir padidinti galimybę pasiekti pagrindinį tikslą.
2. ISO sertifikatas yra svarbus įmonėms, konkuruojančioms tarptautinėje rinkoje. Tai garantija vartotojams, kad bendrovė, įdiegė kokybės sistemą, kurią įvertino i.r patvirtino nepriklausomi auditoriai. ISO sertifikatu pabrėžiamos procedūros, dokumentai ir gamybos kontrolės procesai.
3. Ištyrus požiūrį į kokybės valdymo sistemą ir remiantis respondentų atsakymais, galima daryti išvadą, kad išryškėja teigiamas ir tikslingas požiūris į kokybės vadybos sistemą, jos įtakų sferą, VKV naudą įmonei, skatinimo sistemą.
4. Numatomos tendencijos atspindi vieną iš pagrindinių įmonės tikslų – nuolatinis kokybės gerinimas ir tobulinimas. Šių procesų užtikrinimui vykdoma neatitikčių analizė ir taikomi prevenciniai veiksmai, numatomi kokybės tikslai ir priemonės jiems pasiekti.

Pasiūlymai:

1. Nuolat tobulinti gamybos procesą jį analizuojant t.y. imtis veiksmų, kurių apimtis sutaptų su problemos svarba.
2. Įtraukti visų lygių darbuotojus į kokybės sistemos nuolatinį tobulinimą.

CITUOTA IR NAUDOTA LITERATŪRA
1. Barzcyk C.C. Visuotinės kokybės vadyba. Teorinis požiūris. – V: 1999 .
2. Dikavičius V. Stoškus S. Visuotinės kokybės vadyba. Teorinis požiūris. – V 2003 .
3. Galinienė B. Meilūnienė R.J. Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9000 serijos standartus. Ekonomika ir vadyba – 2001. Respublikinės konferencijos pranešimų medžiaga. K: Technologija, 2001.
4. Lobanova L. Kokybės kriterijai personalo vadyboje. Ekonomika ir vadyba – 2001.
5. LST EN ISO 9001 : 2000
6. Metodinis rinkinys. Kokybės valdymo sistemų projektavimas, diegimas ir sertifikavimas. Pirmas leidimas, 1994.
7. Mikalauskienė A. Paslaugų kokybės valdymo problemos. Ekonomika ir vadyba – 2001. Respublikinės konferencijos pranešimų medžiaga. K: Technologija, 2001.
8. Neverauskienė A. Kokybės vadybos mokymo priemonė (studentams). Vilniaus kooperacijos kolegija, 2002.
9. Paulauskaitė N., Vanagas P. Organizacijos kultūros tyrimas įgyvendinant kokybės vadybą. Mokomoji knyga. K: Technologija, 1998.
10. Vidinis auditas. Valdymo procedūra. AB „Utenos trikotažas“, 2003
11. www.utenostrikotazas.lt
12. Raipa A. Visuotinės kokybės vadybos principų taikymas viešajame sektoriuje. Ekonomika ir vadyba – 2001. Respublikinės konferencijos pranešimų medžiaga – 2001. K: Technologija, 2001.

Leave a Comment