Kirpykla

Turinys

1. Įmonės veiklos aprašymas
1.1 Įmonės veiklos charakteristika,siekiami tikslai,teikiamos paslaugos.
1.2 Detalizuoti įmonės atliekami darbai ir funkcijos bendrųjų vadybos funkcijos aspektu.
2. Įmonės organizacinės valdymo struktūros sudarymas.
2.1 Pagrindiniai įmonės padaliniai
2.2 Padalinių pareigybių-darbo vietų pavadinimai ir skaičiai.
2.3 Organizacinė valdymo struktūra ,kurioje atsispindi pareigybės – darbo vietų, valdymo lygiai.
3. Pareigybių – darbo vietų darbo analizė.
3.1 Pasirinktos pareigybės/darbo vietos .
3.2 Atlikta pareigybių – darbo vietų darbo analizė.
3.3 Suformuluoti reikalavimai pareigybių – darbo vietų užimančiam darbuotojui.
4. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pareigybėms / darbo vietoms.
4.1 Darbo užmokesčio struktūros nustatymas.
4.2 Bazinio darbo užmokesčio nustatymas ,remiantis darbo vietų vertinimu.
4.2.1 Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas
4.2.2 Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas.
4.2.3 Kriterijų pakopų sudarymas.
4.2.4 Vertinimo kriterijų pakopų veertės (balais) nustatymas.
4.2.5 Darbo vietų vertinimas ir darbo užmokesčio apskaičiavimas.
4.3 Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas.
4.4 Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas.
5. Personalo parinkimo procedūros pareigybės – darbo vietos sudarymas.
5.1 Sukurta pareigybės – darbo vietos reklama(remiantis 3.3 dalyje suformuluotais reikalavimais).
5.2 Parinkti paieškos šaltiniai.
5.3 Sudaryti reikiamų dokumentų sąrašai.
5.4 Atrankos vykdymo aprašymas.

1. ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

1.1 Įmonės veiklos charakteristika,siekiami tikslai,teikiamos paslaugos

Mūsų įmonė “Sruoga” verčiasi paslaugų teikimu. Mes teiksime visas su grožiu susijusias paslaugas.

1.2 Detalizuoti įmonės atliekami darbai ir funkcijos bendrųjų vadybos funkcijos aspektu

Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos

Valdymo sritis Detalizuoti darbai ir funkcijos
1. Bendras įmonės valdymas 1. Įmonės strategijos numatymas
2. Įmonės sttrategijos įgyvendinimas
3. Planavimas
4. Vadovavimas
5. Kontrolė
6. Organizavimas
2. Inovacijos 1. Naujų technologijų diegimas
2. Naujų įdėjų kūrimas
3. Įdėjų pletojimas
4. Įdėjų įgyvendinimas
5. Klimato sukūrimas kurybiškumui ir inovacijoms pletoti
3. Aprūpinimas 1. Tiekėjų paieška
4. Gamyba, paslaugos 1. Kirpimas
5. Realizavimas, rinkodara 1. Naujų klientų paieška
6. Personalas 1. Personalo organizavimas: personalo apskaita ir statistika,personalo poreikio planavimas,personalo parinkimas,darbo vietų ir darbuotojų vertinimas, karjeros organizavimas, ugdymo ir kvalifikacijos kelimo organizavimas.
2. Personalo valdymas: vadovavimas,motyvavimas, in

nformavimas, komunicija, konfliktų valdymas.
7. Finansai 1. Metinio balanso sudarymas
2. Pelno-nuostolio ataskaita
3. Pinigų srautų araskaita
4. Aiškinamasis raštas

2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS SUDARYMAS

2.1 Suformuoti pagrindiniai įmonės padaliniai

Remiantis 1.2 dalyje detalizuotais darbais (finansai – finansų padalinys,aprūpinimas – marketingo padalinys, gamyba ir paslaugos – gamybos padalinys, realizavimas ir rinkodara – marketingo padalinys, personalas – personalo padalinys, bendras įmonės valdymas – gamybos padalinys, inovacijos – marketingo padalinys) nusprendėm, kad mūsų įmonė turės šiuos padalinius: finansų, marketingo, paslaugų teikimo. Manom,kad šių padalinių pakanka patenkinti įmonės tikslus.

2.2 Įmonės padaliniai, pareigybės ir darbuotojų skaičius

Padalinio pavadinimas Pareigybės/darbo vietos pavadinimas Darbuotojų skaičius (pagal pareigybes/darbo vietas ir bendras)
FINANSŲ 1.Buhalteris 1
MARKETINGO 2.Reklamos vadybinkas 1
PASLAUGŲ TEIKIMO

3.Administratorė 1

4.Kirpėja 6

5. Valytoja 1

2.2 Organizacinė valdymo struktūra, kurioje atsispindi pareigybės – darbo vietų, valdymo lygiai

Organizacinė valdymo struktūra reiškia organizacijos (įmonės) veiklos padalijimo, sugrupavimo bei santykių tarp vadovų ir darbuotojų koordinavimo būdą. Organizacines struktūrinės grandis galima formaliai sudaryti trimis būdais:pagal funcijas, pagal produktą, pagal maatricinę formą. Mūsų įmonėje pasirinkta funkcinė valdymo struktūra, nes įmonės struktūra ir darbai bus suskirstyti pagal atskirus marketingo, finansų skyrius, tačiau šių padalinių vadovai priklausys vienam įmonės vienetui.

Įmonės organizacinė valdymo struktūra

DIREKTORIUS

1-as lygis 1 Schema

Paslaugų teikimas Finanasai Marketingas

2-as lygis

ADMINISTRATORĖ BUHALTERIS REKLAMOS VADYBININKAS

3- as lygis

Kirpėjai

4-as lygis
Valytoja

3. PAREIGYBIŲ – DARBO VIETŲ DARBO ANALIZĖ

3.1 Pasirinktos pareigybės/darbo vietos

Darbo analizei atlikti atrinktos šios pareigybės/darbo vietos:
• 1- Buhalteris
• 2- Reklamos vadybininkas
• 3- Administratorė
• 4- Kirpėja

Šios pareigybės yra vienos iš svarbiausių, nes vykdo visas su pagrindiniais įmonės darbais susijusias funkcijas. Šioms pareigybėms/darbo vietoms keliami gana aukšti reikalavimai.

3.2 Atlikta pareigybių/darbo vietų darbo analizė

Darbo vi

ietų/pareigybių darbo analizę atlikta anketavimo (struktūrizuoto klausimyno) metodu.

DARBŲ ANALIZĖS KLAUSIMYNO STRUKTŪRA

1.Darbo identifikavimas DIREKTORIUS. Vadovavimas visiems įmonės padaliniams.
2.Darbo reziume Tiesioginis nurodymų davimas visiems įmonės padalinių vadovams, taip pat visų padalinių darbo kontrolė, organizavimas, planivamas. Įmonės veiklos koordinavimas.
3.Darbo pobūdis Įmonės veiklos organizavimas
4.Atsakomybės pobūdis Morali ir pilnai materiali atsakomybė. Asmeniška atsakomybė už visą įmonės veiklą.
5.Darbo turinys Pagrindinis darbas – visų padalinių vadovų darbo organizanizavimas ir konroliavimas. Šalutinis darbas – kitų darbuotojų darbo kontroliavimas, planavimas Kiekvienos savaitės rezultatų įvertinimas ir aptarimas su padalinių vadovais. Kiekvieno mėnesio rezultatų įvertinimas ir aptarimas su likusiais darbuotojais.
6.Teisių pobūdis ir laipsnis Pilnai atsako už savo parašą, kuris suteikia visus įgaliojimus susijusius su įmonės veikla. Turi teisę riboti visų darbuotojų pareigas, juos kontroliuoti.
7.Ryšiai Atsiskaito įmonės tarybai. Darbus neprivalo derinti su visų padalinių vadovais bet privalo atsižvelgti į padalinių vadovų nuomonę.
8.Darbo sąlygų aprašymas Jokių unikalių arba specifiniu sąlygų nėra.
1.Darbo identifikavimas ADMINISTRATORĖ. Vadovavimas paslaugų teikimo padaliniui.
2.Darbo reziume Padalinio darbo organizavimas ir kontroliavimas.tiesiogiai duodami nurodymai padalinio darbuotojams.
3.Darbo pobūdis Pagrindinis darbo laikas skiriamas įmonės, o ypatingai padalinio darbo organizavimas. .Tiesioginis darbo paskirstymas padalinio darbuotojams ir kitiems darbininkams. Būtinas aukštasis išsilavimas.
4.Atsakomybės pobūdis Morali ir pilnai materiali atsakomybė už padalinio veiklą. Asmeniška atsakomybė už visą padalinio darbuotojų veiklą.
5.Darbo turinys Pagrindinis darbas – visų padalinio darbuotojų darbo organizanizavimas ir konroliavimas. Šalutinis darbas – kitų padalinio darbuotojų darbo kontroliavimas, planavimas. Kiekvienos savaitės rezultatų įvertinimas ir ap

ptarimas su padalinio vadybininkais. Kiekvieno mėnesio rezultatų įvertinimas ir aptarimas su likusiais padalinio darbuotojais.
6.Teisių pobūdis ir laipsnis Pilnai atsako už savo parašą, kuris suteikia visus įgaliojimus susijusius su padalinio veiklą. Turi teisę riboti visų padalinio darbuotojų pareigas, juos kontroliuoti.
7.Ryšiai Atsiskaito įmonės direktoriui, darbus privalo derinti su kitų padalinių vadovais ir direktorium.
8.Darbo sąlygų aprašymas Jokių unikalių arba specifiniu sąlygų nėra.
9.Rizikų aprašymas Darbo pavojų nėra. Bendras saugaus darbo apmokymas privalomas.

1.Darbo identifikavimas BUHALTERIS. Įmonės buhalterijos vedimas.
2.Darbo reziume Visos su įmonės darbu susijusios buhalterijos vedimas.
3.Darbo pobūdis Visas darbo laikas skiriamas įmonės buhalteros vedimui. Būtinas ekonominis išsilavimas. Pageidautina aukštasis.
4.Atsakomybės pobūdis Morali ir pilnai materiali atsakomybė už padalinio ir įmonės veiklą.. Asmeniška atsakomybė už visą įmonės buhalterinę veiklą.
5.Darbo turinys Pagrindinis darbas – įmonės buhalterijos valdymas, organizavimas, kontrolė.
Šalutinis darbas – tiesioginis nurodimu davimas padalinio darbuotojams. Įvairių įmonės finansinių ataskaitų rengimas,analizavimas.

6.Teisių pobūdis ir laipsnis Pilnai atsako už savo parašą, kuris suteikia visus įgaliojimus susijusius su finansine padalinio ir įmonės veikla. Neturi teisės riboti kitų padalinių darbuotojų pareigas, jas kontroliuoti.
7.Ryšiai Atsiskaito direktoriui, darbus privalo derinti su kitų padalinių vadovais ir direktorium.
8.Darbo sąlygų aprašymas Jokių unikalių arba specifiniu sąlygų nėra.
9.Rizikų aprašymas Darbo pavojų nėra. Bendras saugaus darbo apmokymas privalomas.

1.Darbo identifikavimas REKLAMOS VADYBININKAS. Vadovavimas marketingo padaliniui.
2.Darbo reziume Įmonės klientų poreikių ir norų patenkinimas, siekiant išsiskirti iš konkurentų.
3.Darbo pobūdis Darbų susijusių su paslaugų kainodara organizavimas. Įmonės populiarinimas, inovacijų skatinimas. Būtinas au

ukštasis vadybinis išsilavimas.
4.Atsakomybės pobūdis Morali ir pilnai materiali atsakomybė už padalinio veiklą. Asmeniška atsakomybė už padalinio darbuotojų veiklą.
5.Darbo turinys Pagrindinis darbas – įmonės populiarinimas, inovacijų skatinimas, naujovių diegimas, remejų ieškojimas, technologijų pletojimas. Kiekvienos savaitės rezultatų įvertinimas ir aptarimas su direktorium, savo vadybinkais ir kitais padalinių vadovais.
6.Teisių pobūdis ir laipsnis Pilnai atsako už savo parašą, kuris suteikia visus įgaliojimus susijusius su padalinio veikla. Turi teisę riboti visų padalinio darbuotojų pareigas, juos kontroliuoti.
7.Ryšiai Atsiskaito įmonės direktoriui, darbus privalo derinti su kitų padalinių vadovais ir direktorium.
8.Darbo sąlygų aprašymas Jokių unikalių arba specifiniu sąlygų nėra.
9.Rizikų aprašymas Darbo pavojų nėra. Bendras saugaus darbo apmokymas privalomas.

1.Darbo identifikavimas KIRPĖJA. Paslaugų teikimo padalinys. Darbas su klientais.
2.Darbo reziume Klientų aptarnavimas. Plaukų dažymas, kirpimas, šukavimas.
3.Darbo pobūdis Darbo sudedamosios dalys: Plaukų dažų maišymas, tepimas, plaukų šviesinimas, gydomųjų procedūrų palukams atlikimas, plaukų plovimas, džiovinimas fenu, cheminio sušukavimo darymas, kirpimas, šukavimas.
4.Atsakomybės pobūdis Materialiai atsako už darbo irankius, inventoriu ir teikiamų paslaugų kokybę.
5.Darbo turinys Svarbiausi darbai – klientų aptarnavimas (darbo laiko metu). Kiti darbai – darbo vietos priežiūra.
6.Teisių pobūdis ir laipsnis Pilnai atsako už savo savo darbą Neturi teisės riboti kitų darbuotojų darbą, jį kontroliuoti.
7.Ryšiai Atsiskaito savo padalinio vadovui ir prireikus direktoriui. Yra dalinai pavaldus visų padalinių vadovams.
8.Darbo sąlygų aprašymas Jokių unikalių arba specifiniu sąlygų nėra.
9.Rizikų aprašymas Darbo pavojų nėra. Bendras saugaus darbo apmokymas privalomas.

3.3 Suformuluoti reikalavimai pareigybių – darbo vietų užimančiam darbuotojui

• Pareigybės/darbo vietos pavadinimas DIREKTORIUS
Išsilavinimas:
Aukštasis – būtina;
Universitetinis- būtina;
Kryptis:
Vadyba, psichologija, teisė,ekonomika
Specialybė:
Personalo vadyba, socialinė psichologija, darbo teisė
• Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Darbo užmokesčio apskaičiavimas + + Kaštų apskaičiavimas ir kontrolė + +
Duomenų analizė + + Personalo valdymas + +
Gamyba + + Teisė + +
Įmonių vadyba + + Marketingas + +
Organizavimas + +
Profesiniai įgūdžiai
Derybų menas +
Konfliktų sprendimas +
Kalbų mokėjimas
Anglų + +
• Sugebėjimai ir elgsena Vertinimo skalė (7-žymiai geriau negu vidutinis; 4-vidutinis, 1-žymiai silpniau negu vidutinis)

1 2 3 4 5 6 7
Analitinis-loginis mąstymas

Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos

Savo idėjų įgyvendinimas

Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų
Sugebėjimas vadovauti

Iniciatyvumas

Kontaktų siekimas

• Išoriniai reikalavimai

1 2 3 4 5 6 7
Išpuoselėtas

Netvarkingas
Pilnas jėgų

Silpnas
Patikimas Nepatikimas

Papildomi reikalavimai
Darbo stažas įmonėje ne mažiau 5 metai. Vadovaujančio darbo stažas ne mažiau 3 metai. .
Sudarė: .............................. data ................

• Pareigybės/darbo vietos pavadinimas ADMINISTRATORĖ
Išsilavinimas:
Aukštasis – būtina;
Universitetinis- būtina;
Kryptis:
Vadyba, gamyba
Darbo patirtis:būtina
• Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Darbo užmokesčio apskaičiavimas + + Kaštų apskaičiavimas ir kontrolė + +
Duomenų analizė + + Personalo valdymas + +
Gamyba + + Teisė + +
Įmonių vadyba + + Marketingas + +
Organizavimas + +
Profesiniai įgūdžiai
Derybų menas +
Konfliktų sprendimas + +
Kalbų mokėjimas
Anglų + +
• Sugebėjimai ir elgsena Vertinimo skalė (7-žymiai geriau negu vidutinis; 4-vidutinis, 1-žymiai silpniau negu vidutinis)

1 2 3 4 5 6 7
Analitinis-loginis mąstymas

Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos

Savo idėjų įgyvendinimas
Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų

Sugebėjimas vadovauti
Iniciatyvumas

Kontaktų siekimas

• Išoriniai reikalavimai

1 2 3 4 5 6 7
Išpuoselėtas

Netvarkingas
Pilnas jėgų Silpnas
Patikimas

Nepatikimas

Papildomi reikalavimai
Darbo stažas įmonėje ne mažiau 2 metai. Vadovaujančio darbo stažas ne mažiau 1 metai. .
Sudarė: .............................. data ................

• Pareigybės/darbo vietos pavadinimas BUHALTERIS
Išsilavinimas:
Aukštasis – būtina
Universitetinis- būtina
Kryptis:
Finansai- būtina
Darbo patirtis:būina
• Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Darbo užmokesčio apskaičiavimas + + Kaštų apskaičiavimas ir kontrolė + +
Duomenų analizė + + Personalo valdymas +
Gamyba + + Teisė + +
Įmonių vadyba + Marketingas +
Organizavimas +
Profesiniai įgūdžiai
Derybų menas +
Konfliktų sprendimas +
Kalbų mokėjimas
Anglų + +
• Sugebėjimai ir elgsena Vertinimo skalė (7-žymiai geriau negu vidutinis; 4-vidutinis, 1-žymiai silpniau negu vidutinis)

1 2 3 4 5 6 7
Analitinis-loginis mąstymas

Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos

Savo idėjų įgyvendinimas

Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų
Sugebėjimas vadovauti

Iniciatyvumas
Kontaktų siekimas

• Išoriniai reikalavimai

1 2 3 4 5 6 7
Išpuoselėtas

. Netvarkingas
Pilnas jėgų . Silpnas
Patikimas . Nepatikimas

Papildomi reikalavimai
Darbo stažas įmonėje ne mažiau 1 metai. Vadovaujančio darbo stažas ne mažiau 1 metai. .
Sudarė: .............................. data ................

• Pareigybės/darbo vietos pavadinimas REKLAMOS VADYBININKAS
Išsilavinimas:
Aukštasis – būtina
Universitetinis- nebūtina
Kryptis:vadyba
Specialybė:rinkodara-būtina
Darbo patirtis:būina
• Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Darbo užmokesčio apskaičiavimas + Kaštų apskaičiavimas ir kontrolė +
Duomenų analizė + + Personalo valdymas + +
Gamyba + + Teisė + +
Įmonių vadyba + Marketingas + +
Organizavimas +
Profesiniai įgūdžiai
Derybų menas + +
Konfliktų sprendimas + +
Kalbų mokėjimas
Anglų + +
• Sugebėjimai ir elgsena Vertinimo skalė (7-žymiai geriau negu vidutinis; 4-vidutinis, 1-žymiai silpniau negu vidutinis)

1 2 3 4 5 6 7
Analitinis-loginis mąstymas

Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos

Savo idėjų įgyvendinimas

Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų
Sugebėjimas vadovauti

Iniciatyvumas
Kontaktų siekimas

• Išoriniai reikalavimai

1 2 3 4 5 6 7
Išpuoselėtas

. Netvarkingas
Pilnas jėgų . Silpnas
Patikimas . Nepatikimas

Papildomi reikalavimai
Darbo stažas įmonėje ne mažiau 1 metai. Vadovaujančio darbo stažas ne mažiau 1 metai. .
Sudarė: .............................. data ................

• Pareigybės/darbo vietos pavadinimas KIRPĖJAS
Išsilavinimas:
Aukštasis -nebūtina
Darbo patirtis – būtina

• Profesinis pasiruošimas
Profesinės žinios

pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai pageidautina būtina pagrindai gerai labai gerai
Darbo užmokesčio apskaičiavimas + Kaštų apskaičiavimas ir kontrolė +
Duomenų analizė + Personalo valdymas +
Gamyba + Teisė +
Įmonių vadyba + Marketingas +
Organizavimas +
Profesiniai įgūdžiai
Derybų menas +
Konfliktų sprendimas +
Kalbų mokėjimas
Anglų + +
• Sugebėjimai ir elgsena Vertinimo skalė (7-žymiai geriau negu vidutinis; 4-vidutinis, 1-žymiai silpniau negu vidutinis)

1 2 3 4 5 6 7
Analitinis-loginis mąstymas

Sugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos
Savo idėjų įgyvendinimas
Nusiteikimas dirbti iš visų jėgų

Sugebėjimas vadovauti
Iniciatyvumas
Kontaktų siekimas

• Išoriniai reikalavimai

1 2 3 4 5 6 7
Išpuoselėtas

. Netvarkingas
Pilnas jėgų . Silpnas
Patikimas . Nepatikimas

Papildomi reikalavimai
Darbo stažas įmonėje ne mažiau 1 metai. Vadovaujančio darbo stažas ne mažiau 1 metai. .
Sudarė: .............................. data ................

4. DARBO UŽMOKESČIO SISTEMOS SUKŪRIMAS PAREIGYBĖMS /DARBO VIETOMS

4.1 Darbo užmokesčio struktūros nustatymas
Nustatant darbo užmokesčio struktūrą išskiriame šiuos darbo užmokesčio tipus: bazinis, kintamas, premijos. Kiekivienas tipas apskaičiuojamas pagal skirtingus šiuos vertinimo kriterijus: bazinis – pagal darbo vietoje atliekamo darbo sudetingumo, kintamas – pagal darbuotojo savybių, elgsenos darbe, premijos – pagal unikalius, ypatingus veiklos rezultatus.

Pareigybė Darbo užmokesčio sistema

Direktorius Pastovi,
Administratorė Pastovi, premija
Buhalteris Pastovi
Reklamos vadybininikas Pastovi, premija
Kirpėjas Kintama, premija

4.2 Bazinio darbo užmokesčio nustatymas, remiantis darbo vietų vertinimu.
Bazinio darbo užmokesčio dalis nustatoma pagal darbo vietų vertinimą – procedūra, kurios metu nustatomas konkrečioje darbo vietoje atliekamo darbo sudetingumas kitų organizacijos darbo vietų atžvilgiu. Išsamu darbo vietos bazinio darbo užmokesčio nustatymą atlikome laboratorinio darbo metu.

4.2.1 Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas

Vertinimo kriterijai:

1. Išsilavinimas
2. Atsakomybė
3. Patirtis
4. Organizaciniai sugebejimai
5. Požiūris į darbą
6. Darbo kokybė

4.2.2 Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas

Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymui naudosime porinio sąlyginimo metodą.
m=14 (porų skaičius)

Paryškintas skaičius turi didesnės įtakos darbo sudetingumui.

DIREKTORIUS
KAS 1
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5
SU KUO 2 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 5 6 6

ADMINISTRATORĖ
KAS 1
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5
SU KUO 2 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 5 6 6

BUHALTERS
KAS 1
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5
SU KUO 2 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 5 6 6

REKLAMOS VADYBININKAS
KAS 1
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5
SU KUO 2 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 5 6 6

KIRPĖJAS
KAS 1
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5
SU KUO 2 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 5 6 6

Porinio sulyginimo rezultatai

Pareigybė Kriterijus – balsas Kriterijus – reikšmingumas,%
Direktorius 1-0,2-2,3-1,4-2,5-4,6-5 1-0% 2-9.5% 3-17.6% 4-23.5% 5-26.3% 6-17.6%
Administratorėo 1-0,2-2,3-2,4-2,5-3,6-5 1-0% 2-9.5% 3-11.7% 4-11.7% 5-15.7% 6-14.7%
Buhalteris 1-2,2-3,3-2,4-0,5-3,6-5 1-33.3% 2-14.2% 3-11.7% 4-0% 5-15.7% 6-14.7%
Reklamos vadybininkas 1-1,2-0,3-2,4-4,5-3,6-4 1-16.6% 2-0% 3-11.7% 4-23.5% 5-15.7% 6-11.7%
Kirpėjas 1-0,2-4,3-4,4-3,5-1,6-3 1-0% 2-19% 3-19% 4-17.6% 5-15.2% 6-8.8%

Iš viso 1-3,2-12,3-12,4-11,5-14,6-22 1 – 99.8 2-99.6 3-83.3 4-

4.2.3 Kriterijų pakopų nustatymas

IŠSILAVINIMAS PATIRTIS
1. darbui atlikti nereikia fiksuoto išsimokslinimo 1.nerekia patirties
2. vidurinis 2.rekia patirties
3. vidurinis profesinis 3.bendra patirtis iki 2m
4. aukštasis neuniversitetinis 4.profesinė patirtis iki 2m
5. aukštasis universitetinis (bakalauras) 5.profesinė patirtis iki 5m

ATSAKOMYBĖ ORGANIZACINIAI SUGEBĖJIMAI
1. darbui atlikti nereikia atsakomybės 1. nereikia org.sugebejimų
2. bendra darbo atsakomybė 2. reikia org. sugebejimų
3. vidutinis atsakomybės lygis 3. bendri org.sugebejimai
4. privaloma rimta atsakomybė 4. profesiniai org. sugebejimai
5. pilnai materiali ir morali atsakomybė 5. ypatingi org. sugebejimai

DARBO KOKYBĖ POŽIŪRIS Į DARBĄ

1. požiūrio nebuvimas 1. nekokybiškas darbas

2. prastas požiūris 2. vidutinė kokybė

3. bendras požiūris 3. gera kokybė

4. profesinis požiūris 4.aukšto kygio kokybė

5. rimtas profesinis požiūris 5.ypatinga visuotinė kokybė

4.2.4 Vertinimo kriterijaus pakopų vertės (balais) nustatymas
KRITERIJUS PAKOPA VERTINIMAS,BALAIS
IŠSILAVINIMAS 1. nereikia išsilavinimo 6

2. vidurinis 12

3. vidurinis profesinis 24

4. aukštasis neuversitetinis 36

5. aukštasis universitetinis 48
PATIRTIS

1.nereikia patirties 21

2. reikia patirties 42

3. bendra darbo parirtis 63

4.profesinė patirtis iki 2 m. 84

5. profesinė patirtis iki 5 m. 105
ATSAKOMYBĖ

1.nereikalinga atsakomybė 17

2.bendra atsakomybė 34

3. vidutinė atsakomybė 51

4. griežta atsakomybė 68

5. materiali ir morali 85
DARBO KOKYBĖ

1. nekokybiškas darbas 17

2. vidutinė kokybė 34

3. gera koybė 51

4.aukšto kygio kokybė 68

5.ypatinga visuotinė kokybė 85
ORG.SUGEBĖJIMAI

1. nereikia org.sugebejimų 19

2.reikia org.sugebejimu 38

3. bendri org.sugebejimai 54

4.profesiniai org.sugeb. 73

5. ypatingi org.sugebejimai 92
POŽIŪRIS Į DARBĄ

1.požiūrio nebuvimas 34

2.nerimtas požiūris 68

3.bendras požiūris į darbą 102

4. profesinis požiūris 136

5.rimtas profesinis požiūris 170

4.3 Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas

Pareigos/darbo vietos su pastoviais darbo užmokesčiais:
• Direktorius
• Administratorė
• Reklamos vadybininkas
• Buhalteris

KRITERIJUS LOGINIS APRAŠYMAS ASMENINIO PRIEDO DYDIS
IŠSILAVINIMAS 1. universitetinis – magistras,pagal specialybę 10

2. universitetinis-bakalauras 9

3.aukštesnysis 7

4.vidurinis 5

5.nebaiktas vidurinis –
PATIRTIS

1.patyręs daugeliose srityse 10

2.patiręs keliose srityse 9

3. patiręs savo srityje iki 10m. 8

4.patiręs savo srityje iki 2m. 5

5.nepatyręs visai 2
UNIVERSALUMAS

1. moka daug panašių specialybių 10

2.moka kelias panašias specialybes 9

3.moka tik viena panašią specilybę 8

4. moka tik savo specialybę 7

5.nemoka panašių specialybių ir savo blogai moka 2

ORG.SUGEBĖJIMAI

1. visapusiškas organizuotumas 10

2. moka organizuoti tik vieną panašų darbą 8

3. moka organizuoti tik savo darbą 7

4. blogai organizuoja savo darbą 6

5. nemoka nieko organiizuoti 2

Pareigos/darbo vietos su kintamais darbo užmokesčiais:
• Kirpėjas
KRITERIJUS LOGINIS APRAŠYMAS ASMENIO PRIEDO DYDIS
ATSAKOMYBĖ 1.atsakingas už visus atliekamus darbus 10

2.atsakingas už savo ir keletą panašių darbų 9

3.atsakingas tik už savo darbą 8

4.neatsakingas už savo darbą 5

5. neatsakingas už jokį darbą 1
DARBO KOKYBĖ

1 visi atliekami darbai kokybiški 10

2. savo ir keletą kitų darbų kokybinis atlikimas 9

3. tik savo darbo kokybiškumas 8

4.savo darbo prastas kokybiškumas 5

5.visiškas nekokybiškumas 1
BENDRAVIMO YPATUMAI

1.ypatingai gerai bendraujantis 10

2.gerai bendraujantis 8

3.neišsiskiriantis bendravimas 7

4. blogas bendravimas 5

5. broblematiškas bendravimas 1
POŽIŪRIS Į DARBĄ

1.rimtas požiūris į visus atliekamus darbus 10

2.rimtas požiūris į savo ir keletą kitų darbų 9

3.rimtas požiūris tik avo darbą 8

4.nerimtas požiūris I savo darbą 5

5. požiūrio nebuvimas 0

4.4 Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas

• 1- Administratorė – padidinta apyvarta, pagerinta paslaugų kokybė
• 2- Reklamos vadybininkas – padidinta apyvarta, pritraukta daugiau klientų.
• 3- Kirpėjas – padidinta apyvarta, ypatingų užduočių atlikimas

5. PERSONALO PARINKIMO PROCEDŪROS PAREIGYBĖS – DARBO VIETOS SUDARYMAS

5.1 Sukurta pareigybės – darbo vietos reklama (remiantis 3.3 dalyje suformuluotais reikalavimais)

KIRPYKLA

Siūlo darbą

Kirpyklos direktoriui (-ei)

Darbo pobūdis:finansų, rinkodaros, personalo, gamybos padalinių darbo planavimas, organizavimas, valdymas.

Reikalavimai:

Aukštasis išsilavinimas (vadybos,ekonomikos, teisės, psichologijos sritis)

Darbo patirtis (iki 5metų paslaugų srityje)

Anglų ir rusų kalba

Geri kompiuterio įgūdžiai

Reklamos vadybininkui (-ei)

Darbo pobūdis: rinkodaros darbo organizavimas

Reikalavimai:

Aukštasis išsilavinimas (reklamos sritis)

Darbo patirtis (reklamos sritis)

Anglų kalba

Administratoriui (-ei)

Darbo pobūdis: gamybos darbo organizavimas

Reikalavimai:

Aukštasis išsilavinimas (gamybos, paslaugų sritis)

Darbo patirtis (gamybos, paslaugų sritis)

Anglų kalba

Buhalteriui (-ei)

Darbo pobūdis:įmonės buhalterijos organizavimas

Reikalavimai:

Aukštasis išsilavinimas

Darbo patirtis (finansų organizavimo sritis)

Geri kompiuterio įgūdži

Kirpėjui (-ai)

Reikalavimai

Darbo patirtis

CV su nuroytom pareigom, nuotraukom ir motyvaciniu laisku siusti iki gegužės 31 dienos.
El.pastas info@sruoga.lt
Faksas +370 37 123456
Tel. +370 37 123456

5.2 Parinkti paieškos šaltiniai

Personalą parinksime išoriniu šaltiniu pagalba:
• per skelbimus spaudoje
• per idarbinimo agenturas
• per internetines svetaines

5.3 Sudarytas reikalaujamų dokumentų sarašas

• Gyvenimo aprašymas.
• Motyvacinis laiškas.
• Mokslo baigimo pažymėjimas.
• Socialinio draudimo pažymėjimas.
• Fotonuotraukos.
• Sveikatos pažymejimai
• Rekomendacijos

5.4 Atrankos vykdymo aprašymas

1. Atranką vykdysime testo ir interviu pagalba.
2. Siuos testus naudosime 1 – 4 valdymo lygiu darbo vietai/pareigybei atrinkti:
• Darbui reikalingų žinių testas
• Asmenybės testai
• Pasiekimų testai
3. Šiuos testus naudosime 5 valdymo lygiu darbo vietai/pareigybei atrinkti:
• Darbo atlikimo testas

4. Šiuos interviu budus naudosime 1 – 3 valdymo lygiu darbo vietai/pareigybei atrinkti:
• Struktūrizuotas interviu
• Pusiau strukturizuotas

5. Šiuos interviu būdus naudosime 4, 5 valdymo lygiu darbo vietai/pareigybei

atrinkti
• Nestruktūrizuotas interviu
• Pusiau struktūrizuotas interviu

6. Pagrindiniam pokalbiui skirsim 70% laiko. Jo metu pateiksime klausimus:
• Klausimai apie profesinės karjeros siekius
• Klausimai apie bendravimo ir bendradarbiavimo sugebėjimus
• Klausimai apie išsilavinimą, pasiekimus moksle, profesinį pasirengimą
• Klausimai apie profesinę patirtį

Leave a Comment