KELIONIŲ AGENTŪROS „TRAVEL 4 YOU“ MARKETINGO PLANAS 2007 METAMS

TURINYS

ĮVADAS 3
1. MAKROAPLINKOS, DARANČIOS ĮTAKĄ KELIONIŲ
AGENTŪROS „TRAVEL 4 YOU“ VEIKLAI, VERTINIMAS 4
1.1. Ekonominė aplinka 4
1.2. Socialinė kultūrine aplinka 5
1.3. Politinė teisinė aplinka 6
1.4. Mokslinė technologinė aplinka 6
1.5. Gamtinė aplinka 7
2. KELIONIŲ AGENTŪROS „TRAVEL 4 YOU“
MARKETINGO KOMPLEKSO VERTINIMAS 7
2.1 Teikiamų paslaugų vertinimas 7
2.2 Kainodara 9
2.3 Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas 10
2.4 Klientų analizė 11
2.5 Konkurentų analizė 11
2.6 Tyrimas ir jo rezultatų analizė 14
2.7 SWOT analizė 17
3. MARKETINGO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO RENGIMAS 17
3.1 Marketingo strategijų formulavimas 18
3.2 Marketingo veiksmų ir priemonių planas 19
3.3. Marketingo biudžetas 19
IŠVADOS 21
LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI 22
PRIEDAI 23

ĮVADAS
Šiuolaikinėje, konkurencingoje visuomenėje, kuriant bet kokią įmonę, yra labai svarbu tinkamai ir greitai atlikti įmonės aplinkos analizę. Ji leis numatyti pagrindinius žingsnius ir strategijas, reikalingas sėkmingos įmonės egzistavimui ir saavo veiklos plėtimui.
Planuojant marketingo veiklą reikia smulkiai išanalizuoti esančią situaciją rinkoje ir aplinką, kurioje įmonė turės parduoti savo produktus. Taigi, labai svarbūs socialiniai, politiniai ir ekonominiai veiksniai bei tendencijos. Marketingo aplinka nuolat kinta. Svarbu numatyti pokyčius ir išmokti prie jų prisitaikyti.
Marketingo aplinka apima tam tikras už įmonės ribų veikiančias jėgas, darančias tiesioginę ir netiesioginę įtaką įmonės veiklai bei veikiančią jos sprendimus.
Tačiau norint sėkmingai įsitvirtinti rinkoje nepakanka tik marketingo aplinkos tyrimo. Labai svarbu įvertinti marketingo kompleksą – sprendimų ir rinkos poveikių viisumą. Marketingo kompleksas naudojamas įmonėje, norint sužadinti pageidaujamą reakciją tam tikroje rinkos dalyje, t.y. tikslinėje rinkoje. Tai pagrindiniai žingsniai, norint patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti savo tikslus. Tikslų siekti padeda ir geras marketingo planas, kur sukuriamos strategijos, aptariamos priemones, reikalingi ti

ikslams pasiekti marketingo veiksmai ir finansiniai aspektai.
Darbo tikslas – parengti kelionių agentūros „Travel 4 you“ marketingo planą 2007 metams.
Darbo uždaviniai:
· Įvertinti makroaplinką, darančią įtaką kelionių agentūros „Travel 4 you“ veiklai.
· Įvertinti kelionių agentūros „Travel 4 you“ marketingo kompleksą:
· Atlikti SWOT analizę.
· Parengti marketingo veiksmų ir priemonių planą.
Tyrimo objektas – kelionių agentūros „Travel 4 you“marketingo veiksmų ir priemonių planas 2007 metams.
Tyrimo metodai:
· literatūros ir informacijos šaltinių analizė;
· dokumentų analizė;
· statistikos duomenų analizė;
· anketinė apklausa.

1. MAKROAPLINKOS, DARANČIOS ĮTAKĄ KELIONIŲ AGENTŪROS „TRAVEL 4 YOU“ VEIKLAI, VERTINIMAS

Kiekvienos įmonės veiklą smarkiai veikia makroaplinka. Tai tam tikros jėgos, galinčios įmonei suteikti ne tik naujas galimybes, bet kartais sukurti ir nepalankias aplinkybes. Šių jėgų įmonė negali kontroliuoti. Būtina įvertinti kiekvieną šios aplinkos elementą ir sudaryti sąlygas greitai ir efektyviai reaguoti į besikeičiančią makroaplinkos situaciją bei nustatyti jos daromą įtaką.
Taigi, makroaplinkoje yra išskiriami peenki veiksniai, kurie ir kelionių agentūrai „Travel 4 you“ daro netiesioginę įtaką. Tai ekonominiai, socialiniai–kultūriniai, politiniai–teisiniai, moksliniai-technologiniai, bei gamtiniai aplinkos veiksniai.

1.1. Ekonominė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, pasireiškiantis tam tikrais ūkio raidos dėsningumais bei tendencijomis, darančiomis įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams.(3)

Naudojimąsi paslaugomis smarkiai įtakoja šios paslaugos vystymosi ciklas (augimas, brandumas, smukimas, pagyvėjimas ), infliacija, nes jis mažina paslaugų vartojimą, ypač kai vienu metu pasireiškia ir nedarbas bei vartotojų pajamos. Svarbus ekonominei aplinkai ir šalies BVP, prekių kainų lygis, kredito gavimo galimybės, kaupimo lygis.

br />
1 lentelė

Ekonominiai rodiklių pokytis 2004 ir 2005 metais
Ekonominės raidos rodikliai 2004 2005
Nedarbo lygis (gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis), % 11,4 8,3
Infliacija (gruodžio mėn., palyginti su praėjusių metų gruodžio mėn.) , %, % 2,9 3,0
Bendrasis vidaus produktas, veikusiomis kainomis, mln. Lt 62440 71084
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ( Lt) 1149 1276

(5)

Pagal 1 lentelės duomenis bendrasis vidaus produktas lyginant 2004 ir 2005 metais padidėjo, taip pat padidėjo ir vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Sumažėjęs nedarbas (net 3.1%) ir dviejų ankščiau išvardintų rodiklių lygis leidžia daryti išvadą, kad mūsų šalies ekonomika sustiprėjo. O tai teigiamai veikia kelionių agentūros „Travel 4 you“ veiklą, nes didėja vartotojų perkamoji galia.

Neigiama įtaka išryškėja palyginus infliacijos rodiklius – ji padidėjo 0,1%, tačiau tai nebuvo labai ryškus pasikeitimas, todėl ir įtaka kelionių agentūros veiklai nebuvo didele, tiesa, esant tokiai situacijai, pardavimai galėjo šiek tiek sumažėti.

Turizmo versle labai svarbus atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų turistų skaičius, kai jie naudojasi turizmo įmonių paslaugomis. Pagal tai galima spręsti apie kelionių agentūrų paklausą. Kuo didesnis šis skaičius, tuo didesni pardavimai bei pelnas.

2 lentelė

Atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo rodiklių pokytis

Turizmo rodikliai 2004 2005
Atvykstamasis turizmas, kai keliones organizuoja ir paslaugas teikia turizmo įmonės
Turistų skaičius, tūkst. 114,7 136,4
Išbūta dienų, tūkst. 400,4 473,4
Vienadieniai lankytojai, tūkst. 17,0 17,4
Išvykstamasis turizmas, kai keliones organizuoja ir paslaugas teikia turizmo įmonės
Išvykusių Lietuvos gyventojų skaičius, tūkst. 156,9 193,9
Išbūta dienų, tūkst. 1216,3 1249,4
Vienadieniai lankytojai, tūkst. 10,3 11,9

(6)

Iš 2 lentelės pateiktų duomenų matome, kad visi tiek atvykstamojo tiek išvykstamojo turizmo rodikliai 2005 metais kyla. Taigi, aišku kad ki

iekvienai kelionių agentūrai ar organizatoriui šie rodikliai yra labai palankus.

Iš lenteles taip pat matome, kad Lietuva 2005 sulaukė daugiau lankytojų iš užsienio, o ir patys lietuviai linkę daugiau keliauti.

1.2. Socialinę – kultūrinę aplinką lemia demografiniai rodikliai, kurių dėka galima nustatyti potencialių paslaugų vartotojų skaičių, jų elgseną, gyvenimo stilius ir socialinės vertybės, kultūrinius vartotojų norus. Ši aplinka yra viena svarbiausių makroaplinkos elementų, nes atspindi visuomenės poveikį įmonei ir jos marketingo sprendimams.

Norint patenkinti visuomenės poreikius pirmiausiai reiktų atsižvelgti į demografinius rodiklius t.y. gyventojų skaičiaus didėjimas, gyventojų migracija, gimstamumo mažėjimas, gyventojų senėjimas.

3 lentelė

Lietuvos gyventojų skaičius 2005 ir 2006 metais
Gyventojų skaičiustūkst. 2005 2006

3425,3 3403,3

(7)

Statistikos Departamento duomenys rodo, jog 2005 metais Lietuvoje gyventojų skaičius buvo 3425,3 tūkst., o 2006 metais jų sumažėjo 0.6%. Gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia migracija. Tai daro vienkartinę teigiamą įtaką kelionių agentūrom ( tuomet kai perkami bilietai išvykti arba migrantų šeima draugai važiuoja pas juos ), bet ilgainiui gyventojų sumažėjimas neigiamai veikia tas pačias įmones, nes lieka mažiau klientų.

Šalies kriminogeninė padėtis negatyviai įtakoja turizmo industriją mažindama atvykstančiųjų turistų skaičių.

Atvykstančiųjų skaičių taip pat įtakoja Lietuvos gyventojų papročiai, gyvenimo stilius ir jų būdas. Tai formuoja Lietuvos įvaizdį pasaulyje ir norą atvykti į mūsų šalį.

1.3. Politinė – teisinė aplinka – tai marketingo aplinkos elementas, apimantis visuomenės politinių struktūrų veiklą ir teisės aktus, veikiančius marketingo sprendimus ir priemones.(3)
Didelę įtaką turizmo įmonių veiklai padarė Lietuvos įs

stojimas į Europos sąjungą.
Vyriausybės politika tiesiogiai veikia sprendimą važiuoti ar nevažiuoti į konkrečią šalį. Kelionėms įtakos taip pat turi vyriausybės monetarinė politika, kuri reguliuoja keičiamos valiutos kiekį, taip pat leidžiamos išvežti iš šalies valiutos kiekį. Vizos, reikalingi kelionei dokumentai taip pat gali daryti teigiamą arba neigiamą įtaką turizmo įmonių veiklai.
Kelionių agentūrai “Travel 4 you” svarbūs įstatymai, reglamentuojantys ūkinę-komercinę veiklą Lietuvos Respublikoje – Turizmo, UAB, Konkurencijos, PVM, Pelno mokesčio, Buhalterinės apskaitos pagrindų, Fizinių asmenų pajamų mokesčio, Sveikatos draudimo ir kiti LR įstatymai, taip pat tarptautiniai susitarimai. Įstatymai kinta nuo partijų ar partijų susivienijimo politinės krypties. Tuo pačiu kinta ir turizmo veiklą ar bet kurią kitą veiklą reglamentuojantys įstatymai.
Vienaip ar kitaip teisės aktų, reglamentuojančių verslininkystę, tuo pačiu ir turizmo sferoje, daugėja. Taip siekiama skatinti konkurenciją ir apginti vartotoją nuo nesąžiningų nedorų verslininkų.

1.4. Mokslinė – technologinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis mokslo, žinių ir technologijų įtaką marketingui.(3)
Pastaraisiais metais, sparčiai didėjant technologinei pažangai, atsirado nauji komfortabilūs autobusai, lėktuvai, laivai, suteikiantys keleiviams daugiau patogumo ir saugumo kelionių metu. Dėl šios pažangos klientai aptarnaujami greičiau, pigiau ir patikimiau.
Mokslo ir techninė raida yra labai svarbi kelionių agentūroms, nes tiesiogiai įtakoja jų veiklą. Šiuolaikinės technologijos leidžia kelionių agentūros “Travel 4 you” klientams užsisakyti siūlomas paslaugas vienu iš jam priimtiniausių būdų: internetu, faksu, mobiliaisiais arba laidiniais telefonais. Beje internetas labai pasitarnauja ir kasdieniniame turizmo vadybininko darbe. Juk kiekviena kelionė užsakoma naudojant rezervacines sistemas, taip pat daug bendraujama telefonu ir faksu u kitomis turizmo paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

1.5. Gamtinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis klimato sąlygų, gamtos išteklių, jų naudojimo ir aplinkosaugos priemonių įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams. (1)
Gamtos turtai ,materialiniai ištekliai, geografinė padėtis, klimatas, kraštovaizdžio estetinis grožis, pirmykštę formą išlaikę natūralūs gamtos ištekliai – tai lemiami veiksniai tokiame versle kaip turizmas. Gamta ir jos ištekliai yra labai svarbūs šiai veiklai ir ją tiesiogiai veikia. Žinoma, ir turistinė veikla smarkiai paveikė gamtinę aplinką. Didele dalis tos įtakos yra neigiama.
Kelionių agentūra “Travel 4 you” veikla irgi daro tam tikrą žalą gamtai. Daugiausiai sunaudodama nemažai elektros energijos, kadangi visą darbo dieną veikia įrenginiai. Taip pat veikia apsaugos sistemos, žiemos sezono metu – šildymas, vasaros – oro kondicionavimo sistemos.

Taigi, įvertinus makroaplinką, darančią įtaką kelionių agentūrai “Travel 4 you” galima daryti tam tikras išvadas. Dauguma ekonominių, socialinių, politinių, technologinių bei gamtinių veiksnių yra palankūs kelionių agentūros veiklai sėkmingai veikti ir plėtotis. Stabili šalies ekonomika sudaro palankias sąlygas turizmo paslaugų įmonėms. Politinė situacija lemia turisto pasirinkimą vykti ar ne į pasirinktą šalį, o įstojus į Europos sąjungą ši situacija ženkliai pagerėjo. Mokslo bei technikos pažanga leidžia tobulinti paslaugų infrastruktūrą bei pasiūlyti aukštesnį aptarnavimo kokybės lygį. Gamtinė aplinka susijusi su įmonės naudojamų įrenginių poveikiu aplinkai bei naudojamais gamtiniais ištekliais.

2. KELIONIŲ AGENTŪROS “TRAVEL 4 YOU” MARKETINGO KOMPLEKSO VERTINIMAS

Norint įvertinti kelionių agentūros “Travel 4 you” marketingo kompleksą, pirmiausiai reikia išsiaiškinti sąvoką.
Taigi Marketingo kompleksas – tai sprendimų ir rinkos poveikio priemonių visuma, kurią naudoja įmonė, norėdama sužadinti pageidaujamą reakciją tikslinėje rinkoje, tenkinti vartotojų norus bei reikmes ir pasiekti savus tikslus. (3) Paslaugų marketingo kompleksą sudaro 7 elementai, t.y. produktas, kaina, vieta, rėmimas, žmonės, fizinis akivaizdumas ir procesas.

2.1. Teikiamų paslaugų vertinimas
JAV marketingo asociacija paslaugą apibūdino taip: paslauga – tai atskirai pripažinta, iš esmės neapčiuopiama veikla, kuri tenkina vartotojo poreikius, susijusius su materialių prekių pardavimu ar kitomis paslaugomis. Gaminant paslaugą gali prireikti ar net panaudoti materialius produktus.

Tačiau turizmo paslaugos turi keletą išskirtinų savybių.
· Tokios paslaugos negali būti sandėliuojamos ar apčiuopiamos. Jas įvertinti galima tk pagal vartotojo pasitenkinimo ar nepasitenkinimo laipsnį.
· Klientas negali iš anksto susipažinti su paslaugos kokybe.
· Turizmo ištekliai ir pasiūla negali keistis taip greitai, kaip to norėtų turistas.
· Keliauja ne produktas , o vartotojas.
· Šis produktas yra kelių paslaugų rinkinys, kurias siūlo atskiri turimo paslaugų teikėjai.
· Dominuoja žmogiškasis faktorius. ( pvz., svetingumas )
· Turizmo versle reikalingi specializuoti tarpininkai, kurie dažnai nusprendžia kokias paslaugas pasiūlyti, kam, kada, kokiomis kainomis.
· Dauguma turizmo paslaugų teikėjų yra smulkūs.

( 1 )
Kelionių agentūra „Travel 4 you“ užsiima tarpininkavimu teikiant įvairias kelionių bei transporto paslaugas: keltų, tarptautinių autobusų maršrutų, lėktuvų bilietų užsakymu ir pardavimu, siūloma įsigyti „Novaturo“, „Avia Turo“, „Euros“ „Kauno Grudos“ ir kitų Lietuvos kelionių organizatorių bei kelionių agentūrų siūlomas poilsines ir pažintines keliones lėktuvais, autobusais bei kruizus. „Travel 4 you“ taip pat siūlo pažinti Lietuvos miestus ir kaimo gamta vietiniams bei užsienio turistams.
Šalia šių paslaugų kelionių agentūra teikia ir kitas papildomas vykstančių į užsienį medicininių išlaidų draudimo, vykstančiųjų į užsienį draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimo, civilinės atsakomybės draudimo kelionės metu, išlaidų, susijusių su kelionės atšaukimu, draudimo, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo bei grupės (įmonių darbuotojų) kelionių draudimo paslaugas, tarpininkauja vizų gavimo reikaluose, nuomoja įvairių modelių automobilius nuo vienos paros iki savaites ir ilgiau, pardavinėja dovanų kuponus įvairioms paslaugoms ( kelionėms, bilietams, draudimui,viešbučių rezervavimui ir kt.
Kelionių agentūros „Travel 4 you“ papildomas paslaugas, galima įvertinti pagal Ch. Lovelock paslaugų gėlės modelį.
· Informavimas – Vartotojai apie UAB „Travel 4 you“ veiklą yra informuojami visuomenės informacijos priemonėmis: daugiausiai internetu, telefonu, bukletais lankstinukais ir t.t.
· Konsultavimas. Klientus konsultuoja pardavimų vadybininkai, kurie gali suteikti išsamią informaciją ne tik iš kelionių aprašymų kataloguose, bet ir iš asmeninės patiries. Dažniausiai tai daroma tiesiogiai arba telefonu.
· Užsakymų priimamas galimas tiesiogiai arba telefonu, faksu, paštu ar elektroniniu paštu.
· Saugumas – kelionių agentūra yra tik tarpininkas tarp kelionių organizatorių ir turistų, todėl garantuoti saugumo klientams. Už vartotojų saugumą yra atsakinga ta įmonė, kuri teikia paslaugas.
· Išimtinės paslaugos – kelionių agentūros funkcijos yra ribotos, todėl ji negali teikti išimtinių paslaugų.
· Sąskaitų pateikimas. Pardavimų vadybininkai yra atsakingi už sąskaitų pateikimą, bei jose esančios informacijos tikslumą . jos gali būti pateikiamos faksu, elektroniniu paštu, paprastu paštu bei tiesiogiai.
· Sąskaitų apmokėjimas. Klientas apmokėti sąskaitą gali tiesiogiai arba pavedimu.

Turizmo versle atsiranda tarpinės paslaugų teikėjų grandys, kurios iš dalies koordinuoja turizmo paslaugas teikiančių įmonių veiklą ir derina ją pagal vartotojų paklausą. Taigi šiuo metu didžiąją dalį, parduodant turizmo paslaugas, sudaro pardavimai per tarpininkus.
Kelionių agentūra „Travel 4 you“ taip pat yra turizmo paslaugų pardavimų tarpininkas siūlantis gamintojo t.y. kelionių organizatoriaus keliones.

2.2. Kainodara
Kaina yra labai svarbus rodiklis dirbančiai įmonei. Jos pagrindinė funkcija yra garantuoti įmonei pelną.

Kaina – tai pinigų suma, kurią teikėjas gauna, o vartotojas moka už konkrečią prekę ar paslaugą. ( 4 ).
Atsižvelgiant į kainą, galima nustatyti paslaugos ar prekės vertę bei kokybę. Tai ne tik svarbus rodiklis įmonei bet ir paslaugų vartotojams, nes ji nulemia santykius tarp įmonės ir paslaugų rinkos.
Turizmo versle kaina nustatoma siekiant tam tikrų tikslų, pavyzdžiui išlikti (kai didele konkurencija, nustatomos mažos kainos). Jei siekiama didinti pelną, įmonė gali nustatyti ir didesnes kainas arba norint užimti dominuojančią padėtį nustatomos mažesnės nei konkurentų kainos.
Kelionių agentūra “Travel 4 you” nenustato produkto kainos, nes ji yra tik tarpininkas. Tai gali padaryti tik savo komisinių sąskaita. Tačiau norėdama sėkmingai vykdyti savo veiklą konkurencingoje rinkoje, agentūra taiko daug nuolaidų. Daugiausiai tai lojaliems klientams taikomos nuolaidos, taip išlaikant jų ištikimybė šiai įmonei.

2.3. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas
Rėmimas – tai į vartotoją orientuoti informavimo ir įtikinėjimo veiksmai, turintys įtakos pirkimo sprendimui. (1)Rėmimas pagrįstas tam tikrais veiksmais, kuriais siekiama daryti pageidaujamą įtaką vartotojui, perkant prekę ar paslaugą.
Rėmimui labai svarbu komunikacijos procesas. Kiekvienas “Travel 4 you” agentūroje dirbantis asmuo turi gerai išmanyti bendravimo su klientais specifiką. Skiriamos penkios rėmimo veiksmų rūšys: reklama, asmeninis pardavimas, pardavimų skatinimas, ryšiai su visuomene.
· Reklama
Kiekvienas verslininkas gerai žino, kad reklama ir įmonės įvaizdis yra labai svarbios bet kokio verslo dalys.
Reklama – tai informacijos platinimo rinkoje kanalas, kuriuo užsakovas pristato paslaugas t.y. neasmeniškai perduoda informaciją.
Reklamos tikslas : sukurti įmonės prekės, paslaugos įvaizdį, pranešti apie įmonę bei teikiamas paslaugas potencialiems vartotojams. (1)
Pagrindinė “Travel 4 you“ reklama – agentūros vardu pavadintas internetinis puslapis, kuris suteikia visą reikalingą informacija apie šios įmonės veiklą. Reklamai dar galima priskirti agentūros kalendoriukus, brošiūras, lankstinukus ir t.t.
· Ryšiai su visuomene– tai veikla, kuria siekiama visuomenėje ar tam tikrose jos grupėse formuoti teigiamą įmonės įvaizdį ir sukurti pasitikėjimo bei supratingumo atmosferą. Tai nemokamos informacijos skleidimas apie įmonės teikiamas paslaugas ar veiklą visuomenės informavimo priemonėmis.
Tačiau geriausiai įmonę reklamuoja “gyvas” žodis, t.y. žmonių atsiliepimai „Travel 4 you“ interneto svetainėje, straipsniuose, draugų, pažįstamų, kaimynų atsiliepimai, Būtent neutralių asmenų vertinimai suformuoja išankstinę nuomonę apie paslaugas būsimų vartotojų akyse. Nes nešališkų žmonių nuomone žmonės daugiau linkę pasikliauti.
UAB “ Travel 4 you” kuria savo įvaizdį parduodama kokybiškus produktus ir nenuvildama savo klientų. Kadangi tai jauna įmonė, tai ji dar negali skirti paramos kokiems nors renginiams. Tačiau gerai aptarnaudama savo klientus ji pelnė geras rekomendacijas.
· Asmeniniai pardavimai – tai rėmimo komplekso dalis susijusi su žmonių tarpusavio ryšiais. (1)

Dažnai asmeniniai pardavimai gali duoti daug daugiau naudos nei reklama. Kelionių agentūra nuolat naudoja asmeninį pardavimą. Ji tiesiogiai bendrauja su savo klientais. Gali parduoti individualias keliones. Privalumas tas, kad taip galima išsiaiškinti individualaus pirkėjo poreikius, jo savybes, motyvus, norus ir parinkti jam geriausią variantą.
· Pardavimų skatinimas – trumpalaikis paslaugų pirkimo ir pardavimoskatinimas, be pagrindinės paslaugos naudos, skirtas paslaugos pirkimui arba pardavimui didinti. (1)
Pardavimų skatinimo pagrindinis tikslas yra skatinti pirkimą bei gerinti prekybos tinklo darbą.
Pardavimų skatinimas pasireiškia kainų mažinimu, dovanomis už kitos paslaugos pirkimą, nuolaidų kuponais lojaliems klientams, švenčių ar kitomis progomis, per muges, loterijų organizavimu, apdovanojimų konkursų nugalėtojams, įvairaus pobūdžio žaidimais ir t.t.
Kelionių agentūra “Travel 4 you” taip pat taiko specialelius pasiūlymus, pardavinėja dovanų kuponus ir taip pritraukia daugiau klientų. Taikomos nuolaidos lojaliems klientams.
2.4. Klientų analizė
Pagrindiniai šios kelionių agentūros klientai yra pavieniai keliautojai, tačiau neretai keliones užsisako ir didesnes turistų grupės, bei kitos turizmo agentūros. Agentūros klientus būtų sunku suskirstyti į kokias nors kategorijas, pavyzdžiui, pagal amžių, socialinę padėtį ar lytį. Minėtina tik tai, kad dauguma keliaujančių yra vidutinio amžiaus žmonės ir šeimos. Taip yra todėl, kad čia siūlomos kelionės yra palyginti nebrangios, surandamas patogiausias keliavimo būdas, Kiekvienas žmogus čia gali surasti kelionę pagal savo norus, poreikius ir galimybes.
Pagrindiniai keliavimo motyvai gali būti pažintiniai, religiniai, kultūriniai ir kt.
Dauguma agentūros klientų yra lietuviai ( miesto mastu – kauniečiai )
2.5. Konkurentų vertinimas
Sparčiai besivystant turizmo verslui įsikūrė daugybė kelionių agentūrų, ypač didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Vertinant pagal kelionių agentūros veiklos sritį pagrindinis “Travel 4 you” konkurentas yra “Jetis”, kuris taip pat pardavinėja avia, keltų ir autobusų bilietus. Aš išnagrinėsiu konkurentus atsižvelgdama jų dislokacijos vietą, nes visų agentūrų teikiamos paslaugos yra panašios, ir didžiausią konkurenciją sudaro kitos šalia esančios kelionių agentūros – Saitas, Grandturas.
Konkurentų analizė yra labai svarbi, nes ji padeda parengti efektyvias konkurencines strategijas ir numatyti konkurentų būsimus veiksmus. Pagrindinis tokios analizės tikslas yra atskleisti konkurentų pranašumus ir trūkumus bei nustatyti savo padėtį rinkoje.
Kelionių agentūra, norėdama sėkmingai konkuruoti šiuolaikinėje rinkoje, turi nuolat stebėti ir analizuoti artimiausius ( pagal dislokacijos vietą ) ir panašiausius ( pagal teikiamas paslaugas ) konkurentus. Deja, kartais tai gana sunku padaryti, nes konkurentai ne visada atskleidžia informaciją apie save. Vis dėlto, juos analizuoti galima pagal tam tikrus kriterijus – išsiaiškinus kokios konkrečiai įmonės yra kelionių agentūros “Travel 4 you” konkurentės, sužinojus apie jų teikiamas paslaugas, kaip ir kada jas teikiamos, surinkus informaciją apie palankių klientams sąlygų sudarymą juos aptarnaujant ir kitus svarbius duomenis apie potencialius šių įmonių klientus.

4 lentelė
„Travel 4 you “ ir jos konkurentų paslaugų ir vietos palyginimas
Konkurentas Paslaugos Adresas ir telefonas
Kelionių agentūra GrandTuras · Poilsinės, pažintinės, egzotinės, verslo kelionės lėktuvu; · Pažintinės kelionės autobusu; · Viešbučių rezervavimas · Aviabilietų užsakymas · Viešbučių, ekskursijų, teatro ir koncertų bilietų užsakymas Lietuvoje ir už jos ribų; · Automobilių nuoma; · Sveikatos ir kelionės draudimai; · Maršrutų pagal individualų užklausimą sudarymas. · Konferencijų ir seminarų organizavimas; Donelaičio g. 62 – 307 (BLC) LT – 44240, Kaunas, LietuvaTel./faks.: +37037752752
Kelionių agentūra Saitas · Pažintinės, egzotinės, verslo kelionės lėktuvu; · Poilsinės kelionės autobusu; · Atvykstamasis turizmas· Viešbučių rezervavimas · Aviabilietų užsakymas · Lėktuvų, autobusų, keltų, traukinių bilietų užsakymas · Automobilių nuoma; · kelionės draudimas · Vizų formalumai· Konferencijų ir seminarų organizavimas; K. Donelaičio g. 26-1LT – 44239 KaunasTel. (8 37) 224 409, 323 151
Kelionių agentūra Travel 4 you · Poilsinės, pažintinės, tolimųjų kraštų, verslo kelionės · Pažintinės kelionės autobusu; · Viešbučių rezervavimas Lietuvoje ir užsienyje· Lėktuvų, keltų, autobusų bilietai· Automobilių nuoma; · Sveikatos ir kelionės draudimai; · Kaimo turizmas· Vizų formalumai· Dovanų kuponai· Kelionės po Lietuvą K.Donelaičio 62-204, (BLC)LT-44248, Kaunas, LietuvaTel.: +370 37 22 22 46

Pagal 4 lentelės duomenis matome, visos trys kelionių agentūros siūlo labai panašias paslaugas ir gali tenkinti panašius klientų poreikius. Tiesa, galima pastebėti, kad kelionių agentūra “Travel 4 you’” daugiau dėmesio skiria turizmui Lietuvoje, bei kaimo turizmui.
Kalbant apie agentūrų dislokacijos vietą, pastebime, kad visos jos įsikūrusios K. Donelaičio gatvėje, o kelionių agentūra “Travel 4 you” ir “GrandTuras” yra ypatingai didelės konkurentės, nes jų įmonės įsikūrusios ne tik toj pačioj gatvėj, bet ir tame pačiame pastate. Tai yra gerai parinkta strateginė vieta, nes ji pačiame Kauno centre, o tai reškia didesnį klientų srautą ir didesnes sėkmingos veiklos galimybes. Tačiau konkurencingumo laipsnis irgi labai didelis, todėl nuolat reikalingi nauji potencialių klientų pritraukimo būdai.
Turint tokius artimus konkurentus, reikia žinoti savo įmonės stipriąsias ir silpnąsias vietas, t.y. jų trūkumus ir privalumus.
5 lentelė
Konkuruojančių įmonių privalumų – trūkumų analizė
Konkuruojanti įmonė Privalumai Trūkumai
Travel 4 you Gana platus paslaugų pasirinkimas, patrauklus eksterjeras ir interjeras. Įmonė tapo tarptautinės oro transporto asociacijos IATA nare. Turi internetinį puslapį. Patalpos yra antrame aukšte. Silpni rėmimo veiksmai, dar jauna įmonė (įsteigta 2004 metais ), todėl turi mažiau nuolatinių klientų, be to nors dislokacijos vieta gera, bet įmonę sunku pastebėti tokiame dideliame pastate. Nedidelis darbuotojų skaičius
Grandturas Dirba seniau už kelionių agentūrą “Travel 4 you” ( nuo 1999 metų ), turi sudarę aiškią klientų pritraukimo strategiją ( pvz. perkant kelionę pirmą kartą dovanojamas 50Lt vertės čekis; taikomos ir kitokios nuolaidos. ), gana platus paslaugų pasirinkimas. Turi informatyvų internetinį puslapį. Agentūra taip pat yra BLC patate K Donelaičio gatvėje. Pastatas didelis, todėl sunku įmonė pastebėti. Ji yra net trečiame aukšte.
Saitas Tai seniausiai dirbanti kelionių agentūra ir visų analizuojamų konkurentų ( nuo 1992 metų ). Dirbdami beveik 15 jie įgijo didelį ratą lojalių ir ilgametę patirtį šioje srityje. Klientus vilioja kompetentingi darbuotojai ir profesionalus aptarnavimas. Turi internetinį puslapį, Agentūra taip pat įsikūrusi K. Donelaičio gatvėje, todėl turi daug konkurentų. Gana nedideles patalpos.

Taigi, apžvelgus visų analizuojamų konkurentų trūkumus ir privalumus galima daryti išvadą, kad Saitas yra geriausiai įsitvirtinus ir populiariausia kelionių agentūra. Tai ilgamečio darbo ir patirties rezultatas, be to ji yra toliau nuo kitų dviejų kelionių agentūrų.
“Travel 4 you” yra jauniausia, bet greitai į priekį žengianti kelionių agentūra, kuri turi pakankamai potencialo sėkmingai dirbti.

2.6. Tyrimas ir jo rezultatų analizė
Norint išanalizuoti kelionių agentūros „Trevel 4 you“ marketingo kompleksą, reikia atlikti vartotojų tyrimą. Toks tyrimas gali padėti suvokti vartotojus bei jų poreikius ir geriau juos patenkinti.
Tyrimui buvo pasirinkta anketinė apklausa (žr. 1 priede). Tyrimo imtį pasirinkau pati ir apklausiau 20 respondentų. Susisteminus gautus duomenis, buvo atlikta gautų rezultatų analizė.
Pirmiausiai anketoje buvo pateikti bendrieji klausimai, t.y. lytis ( čia daugiausiai respondentų buvo moterys- net 85 %). Kalbant apie amžių irgi išryškėja aiškus segmentas. Daugiausiai respondentų buvo nuo 41 – 50 metų (65 %)., o jų pajamos labai įvairios (500 – 1000 – 20%, 1000 – 1500 – 35%, 1500 – 2000 – 25% ir 2000 ir daugiau – 10% ). Verslininkų mano tyrime buvo tik 10 % visų apklaustųjų, tačiau tarnautojų net 80 %.
Apklausoje dalyvavusieji respondentai, keliaujantys vieną kartą per metus sudaro 75 %, o daugiau nei tris kartus keliauja 15 % žmonių, taigi vidutiniškai du kartus keliaujantys sudaro tik 10 % respondentų. Galima daryti išvadą, kad Lietuvos gyventojai gana retai keliauja.
Tačiau keliaujančiųjų motyvai labai skirtingi. Jų pasiskirstymą procentais galite matyti diagramoje.

pav. Turistų keliavimo motyvų pasisikirstymas

Diagramoje matome, kad dažniausias keliavimo motyvas pažinti naujus kraštus, 25% respondentų keliauja norėdami pailsėti, 15% keliautojų važiuoja aplankyti savo šeimos, draugų, giminaičių ir t.t. o mažiausiai keliaujama dėl verslo. Taip yra dėl to, kad kaip jau minėjau apklausoje dalyvavusių respondentų, kurie savo užsiėmimą įvardijo kaip “verslininkas” buvo tik 10 % .
Tyrimo taip pat buvo norėta išsiaiškinti kaip respondentai pasirenka turizmo paslaugas teikiančią įmonę. Pagal tyrimo rezultatus matome, kad daugiausiai žmonės yra linkę pasitikėti “gyvu” žodžiu ir atsižvelgia į draugų ar šeimos narių rekomendacijas apie tam tikras įmones.

pav. Turistų įmonės pasirinkimo būdų pasiskirtymas
Kaip galime matyti iš pateiktos diagramos mažiausią įtaką daro reklama per radiją ar televiziją. Tai būtų galima paaiškinti tuo, kad kelionių agentūra “Travel 4 you” yra dar labai jauna, todėl ir jos vardas yra mažai žinomas. Be to įmonė, neskiria daug dėmesio tokio pobūdžio reklamai.
Kelionių kainos irgi turi nemažą reikšmę pasirenkant kelionių agentūrą. Nors iš esmės kelionės rinkinių kainos yra nustatomos kelionių organizatorių, tačiau žmones traukia kelionių agentūrų rengiamos akcijos, nuolaidos ir t.t. taip agentūros gali pritraukti klientus per kainą.
Reklaminiai bukletai ir lankstinukai dažniausiai gaunami jau atėjus į įstaigą arba parodų metu, todėl tai kelionių agentūros pasirinkimui neturi labai didelės reikšmės.
Kitas klausimas buvo apie šaltinius iš kurių respondentai sužinojo apie kelionių agentūrą “Travel 4 you”.

pav. Informacijos šatinių pasiskirstmas

Čia matome, kad didžiausia dalis ( 40%) gavo informacijos iš draugų, šeimos ir giminių, žinios is reklaminių bukletų, lankstinukų ir skrajučių sudarė beveik tokią pačią dalį kaip ir iš televizijos, tačiau gana daug respondentų apie agentūrą sužinojo visai kitais būdais.
Respondentai buvo paprašyti įvertinti kelionių agentūros”Tavel 4 you” personalą. Buvo pateikiama tam tikra vertinimo schema balais nuo 5 iki 1 (5 – labai gerai; 4 – gerai; 3 – patenkinamai; 2 – blogai; 1 – labai blogai.).
6 lentele
Kelionių agentūros”Travel 4 you” personalo vertinimas %
Kriterijai 5 4 3 2 1
Paslaugumas 35 35 25 5 0
Profesionalumas 30 50 20 0 0
Svetingumas 15 70 25 0 0
Patikimumas 10 55 20 10 0
Darbo sparta 25 50 30 5 0

Kaip matome iš lentelės dauguma respondentų kelionių agentūros ”Travel 4 You” personalą vertina gerai. 4 balais agentūros svetingumą įvertino net 70% respondentų. Tai atskleidžia tikrai gerą klientų aptarnavimo kokybę. Tai kad nėra nei vieno respondento paslaugas įvertinusio 1 balu tai tik patvirtina. Tačiau agentūrai reiktų susirūpinti dėl jos patikimumo, nes net 10 % apklausoje dalyvavusiųjų šią paslaugą įvertino 2 balais ir 20 % tik 3 balais.
Ta pati vertinimo sistema buvo taikoma ir vertinant įmonės teikiamas paslaugas. Daugiausiai respondentų jas taip pat įvertino 4 balais. Kad informacija kelionių agentūroje yra suteikiama labai gerai ir gerai mano 85 % respondentų, o kelionių rinkinių ir avia, keltų bei autobusų bilietų pardavimo paslaugą labai gerai ir gerai įvertino 70 % respondentų. Beje 1 balu šių paslaugų neįvertino nei vienas respondentas.
Kelionių agentūros paslaugų kokybė ir jos santykis respondentų manymu atitinka vienas kitą. Taip mano net 70 % apklaustųjų.
Atlikus šį tyrimą galima daryti išvadą, kad kelionių agentūros “Travel 4 you” teikiamos paslaugos bei aptarnavimo kokybė yra gera, tačiau daugiau dėmesio reikėtų skirti įmonės reklamai. Agentūros veikla vykdoma sėkmingai ir dauguma klientų yra patenkinti.

2.7. Kelionių agentūros „Travel 4 you“ marketingo SWOT analizė
Siekiant išanalizuoti kelionių agentūros „Travel 4 you“ veiklą, atliekama SWOT analizė, kurioje įvardinami pagrindiniai privalumai, trūkumai, galimybės ir pavojai.

7 lentelė

Kelionių agentūros „Travel 4 you“ marketingo SWOT analizė
Privalumai Trūkumai
· Malonus aptarnavimas· Aukšta paslaugų kokybė;· Kompetentingi darbuotojai;· Maloni aplinka;· Lojalių klientų ratas;· Palanki įmonės geografinė vieta (pačiame Kauno centre);· Informatyvus internetinis puslapis. · Nedidelės patalpos, todėl sudėtinga priimti didesnį skaičių klientų vienu metu;· Darbuotojų trūkumas sezono metu;· Silpni rėmimo veiksmai;· Nėra marketingo skyriaus;· Įmonė įsikūrusi antrame aukšte;· Nepakankamai platus paslaugų asortimentas;
Pavojai Galimybės
· Nepalankūs Vyriausybės įstatymų pakeitimai;· Didėjanti konkurencinė kova, kadangi rinkoje atsiranda vis daugiau kelionių agentūrų;· Staigus bankrotas;· Galimos stichinės nelaimės;· Naujo ir patrauklesnio produkto rinkoje pasirodymas;· Staigus paklausos sumažėjimas;· Įvaizdžio smukimas vartotojų akyse. · Skirti daugiau dėmesio dalyvavimui renginiuose;· Įmonės veiklos tobulinimas;· Marketingo skyriaus sukūrimas arba dėmesys marketingo veiklos planavimui;· Persikelti į patalpas pirmame aukšte, patalpų praplėtimas;· Lojalių klientų rato plėtimas, naudojant lankstesnę nuolaidų sistemą;· Praplėsti paslaugų asortimentą;

3. MARKETINGO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO RENGIMAS

Įmonei reikalingas nuoseklus marketingo veiksmų ir priemonių planavimas, norint pasiekti gerų rezultatų. Planavimas padeda suderinti marketingo veiksmus ir priemones, sujunkti jas į vieną visumą ir taip padėti įsitvirtinti bei sėkmingai veikti konkurencinėje aplinkoje.
Kiekviena įmonė turi ribotas galimybes. Jas riboje finansiniai materialiniai, žmonių ir kt. ištekliai, tačiau marketinginis planavimas padeda juos išnaudoti kuo efektyviau.

3.1. Marketingo strategijų formulavimas
Strateginis planas skirtas sukurti tikslinę struktūrą, leidžiančią veiksmingai valdyti įmonės išteklius ir veiklą tikslinėje rinkoje. Šio valdymo tikslas – teikti patikimas paslaugas klientams, užtikrinant tam tikrus privalumus, palyginti su konkurentų paslaugomis. (1)
Todėl marketingo strategija yra vienas svarbiausių marketingo planavimo veiksmų. Strategija gali būti sudaroma pagal tikslinę rinką, pozicionavimą ir pagal marketingo komplekso elementus.

Kelionių agentūros „Travel 4 you „ strategijos:
Kelionių agentūra „Travel 4 you“ yra jauna įmonė, tačiau jau nuo pat pradžių jos tikslinės rinkos strategijos veiksmai buvo suplanuoti taip kad patenkintų kuo daugiau įvairių pomėgių keliautojų. Rinka segmentuojama pagal vietinius klientus ir užsieniečius, taip pat pagal keliavimo motyvą ir kt.
Paslaugų diferencijavimo strategija. Kelionių agentūra „Travel 4 you“ yra pasirinkus aiškius paslaugų diferenciacijos kriterijus ir jais vadovaudamasi siūlo klientams panašias paslaugas, kaip ir konkurentai. Žinoma, kad paslaugų išskirtinumas kelia nemažas problemas, todėl šiuo metu, kol įmonė yra dar jauna, siekiama sudominti klientą jau išbandytomis paslaugomis.
Vidaus marketingo strategija. Šios strategijos pagrindinis tikslas leisti suvokti įmonės vidaus klientams jos teikiamas paslaugas, todėl agentūroje visi darbuotojai yra nemažai keliavę, jiems sudaromos geresnės sąlygos keliauti ( nuolaidų, taškų, bonusų pavidalu. ) Daugiau keliavimo patirties turintys darbuotojai gali geriau perduoti žinias ir įtikinančiai kalbėti su išoriniais klientais, parduodant keliones ir teikiant informacija.
Komunikavimo strategija. Ji skirta kuo greičiau, informatyviau ir efektyviau paskleisti informaciją apie parduodamas „Travel 4 you“ paslaugas išoriniams klientams. Tai įmonei padeda daryti geri rėmimo veiksmai.
Konkuravimo strategija. Kurdama šią strategija kelionių agentūra stengiasi naudoti tokias priemones ir veiksmus, kad išsiskirtų iš konkurentų. Strategijoje nustatomi tam tikri konkurenciniai veiksmai, kurie priklauso nuo įmonės padėties. Kadangi įmonė dar visai neseniai įsikūrusi, ji galėtų būti sekėja ir siekti išlaikyti savo turimą rinkos dalį bei kol kas nekeisti padėties rinkoje.

3.2 Marketingo veiksmų ir priemonių planavimas
Planavimo pagalba nustatomos pagrindinės kryptys ir strategijos, kurios leidžia pasiekti pagrindinius įmonės keliamus tikslus.
Marketingo planavimas turi vykti dviem lygmenimis.
· Strateginis marketingo planavimas ( nuo 3 iki 5 metų ir daugiau )
· Taktinis marketingo planavimas metams ir trumpesniam laikotarpiui )

(1)
Taigi strateginis planavimas yra susijęs su vartotojų paklausa. Toks planavimas skatina nuolat tobulinti esamas paslaugas ir siekti kuo aukštesnės aptarnavimo bei paslaugos teikimo kokybės.
Strateginio plano paskirtis – sukurti tikslinę struktūrą, leidžiančią veiksmingai valdyti įmonės išteklius ir veiklą tikslinėje rinkoje. ( 1 )
Tai padeda siekti pagrindinio tikslo – užtikrinti didesnius nei konkurentų paslaugų privalumus išoriniam įmonės vartotojui.
Taktinis planavimas yra trumpalaikis. Jis konkretizuoja strateginį planą, o jį atlieka žemesnės valdymo grandies specialistai. Toks planas padeda geriau suvokti uždavinius ir reikalavimus taikomus strateginiam planui.
Norint įgyvendinti planą reikia suteikti tinkamą informaciją arba net apmokyti darbuotojus, kad jie suprastų ir galėtų atlikti savo užduotis.

3.3. Kelionių agentūros „Travel 4 you“ marketingo biudžetas metams.
Kelionių agentūros metinės išlaidos:
Visos išlaidos, nurodytos šioje lentelėje yra apytikslės, nes kelionių agentūros darbuotojai nesutiko nurodyti nei tikrų įmonės išlaidų nei pajamų. Tačiau biudžeto planavimas yra labai svarbus. Čia turi būti nurodomos visos per metus išleistos pinigų sumos. Vėliau lyginama su pajamomis ir sudaromas balansas. Taip įmonė gali nuspręsti kiek lėšų ji gali skirti savo egzistavimui užtikrinti ir kokio pelno gali tikėtis tarpininkaudama ir kelionių organizatorių vardu pardavinėdama turizmo produktus bei teikdama kitas papildomas paslaugas.

8 lentelė
Kelionių agentūros „Travel 4 you“ išlaidos
Kelionių agentūros veiksmai Išlaidos ( Lt. )
Patalpų nuoma ~24000
Darbuotojų atlyginimai ~43200
Mokami mokesčiai ~7000
Rėmimas ( reklama laikraščiuose, televizijoj, straipsnių spausdinimas, lankstinukai, vizitinės kortelės, skrajutės, plakatai, internetinė svetainė, dalyvavimas parodose, ir kt. ~60000
Darbuotojų apmokymas ~2000
Naujų produktų įteikėjų paieška (asortimento papildymas) ~ 3000
Interjero palaikymas ( vitrinos ir t.t. ) ~6000
Biuro įrangos eksploatacija ( nusidėvėjimas) ~2000
Kitos išlaidos ( kanclerinės prekės, pašto išlaidos ir kt.) ~10000
Viso: ~157200

IŠVADOS

Gerai suplanuotas ir vykdomas marketingo planas užtikrina sėkmingą įmonės veiklą.
Šio darbo tikslas buvo parengti kelionių agentūros „Travel 4 you“ marketingo planą 2007 metams. Tai padėjo suprasti įmonės situaciją rinkoje, jos naudojamas strategijas, veiksmus ir priemones. Išsiaiškinti jų nuoseklumą ir teikiamas galimybes.
Atlikus makroaplinkos analizę kelionių agentūroje “Travel 4 you” galiu padaryti išvadą, kad ji yra pakankamai palanki vykdyti ir plėsti tokią veiklą. Nors ir yra tam tikrų faktrių galinčių kliudyti, tačiau įmonė pajėgi juos įveikti.
Teikiamų paslaugų vertinimas padėjo geriau suprasti jos papildomas paslaugas ir jų teikimo ypatumus. Taip pat įmonės informacijos skeidimą ir reklamavimo būdus. Rėmimas yra vians iš svarbiausių marketingo elementų, tačiau darbo eigoje pamačiau, kad “Travel 4 you” juo rūpinasi nepakankamai.
Atlikus įmonės konkurentų vertinimą, galima daryti išvadą, kad kelionių agentūra yra gana nepalankioje vietoje, nes aplinkui yra labai daug turizmo paslaugas teikiančių įmonių.
Anketinė apklausa taip pat padėjo atskleisti klientų nuomonę apie kelionių agentūros “Travel 4 you” teikiams paslaugas ir aptarnaujantį personalą. Pagal šią apklausą, įmonė dirba pakankamai profesionaliai ir teikia aukštos kokyvės paslaugas.
SWOT analizė buvo atliekama įvertinti įmonės privalumus, trūkumus, pavojus ir galimyves. Pažvelgus į šią analizę galima matyti puikius veiklos rezultatus, tačiau dėl palyginus nedidelės patirties ( įsikurusi tik 2004 metais) yra daug neišnaudotų galimybių, gresenčių pavojų ir vietų kurias reikia tobulinti.
Aptarus daugumą įmonėje naudojamų marketinginių strategijų ir išsiaiškinus marketingo veiksmų ir priemonių plano sudarymą, galiu padaryti išvadą, kad įmonei, dibančiai tokioje sudetingoje, konkurentų atžvilgiu aplinkoje, šie veiksmai labai padeda sėkmingai dirbti ir tobulėti.
Taip pat apršydama marketingo biūdžetą susidūriau su problema ir negalėjau apršyti įmonės gaunamų pajamų, todėl pateikiau tik jos išlaidas.
Taigi, atlikus šį darbą aš įvykdžiau užsibrėžtą tikslą ir jam pasieti iškeltus uždavinius.

LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI

1. R. A. Ligeikienė. Turizmo įmonės marketingo planavimas. Kaunas, 2004
2. Lukšaitienė A., Ligeikienė R.A. Metodiniai nurodymai, rengiantiems studijų darbus. Kaunas, 2005.
3. Pranulis V. Ir kt. Marketingas. V.: The Baltic Press, 2000
4. Bagdonienė L., Hopinenė R.. Paslaugų marketingas ir vadyba. K.: Technologijas,2004
5. http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1116 (ekon)
6. http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1622 (turizmo istek )
7. http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1290
8. www.travel4you.lt
9. www.grandturas.lt
10. www.saitas.lt
11. www.jetis.lt

2 PRIEDAS
Duomenys

1. Kaip dažnai keliaujate per metus?

1 kartą 15

2 kartus 2

Daugiau nei du kartus 3

2. Kokie jūsų keliavimo motyvai?

Pailsėti 5

Pažinti naujus kraštus 9

Verslo reikalais 2

Aplankyti šeimos, draugų, giminių 3

Kita 1

3. Pasirenkant turizmo įmonę, jūsų apsisprendimui didžiausią įtaką daro.
Reklama ( televizija, radijas, skelbimai) 1
Draugų, šeimos narių rekomendacijos 12
Reklaminiai bukletai, lankstinukai 2
Kainos 4
Kita 1

4. Apie kelionių agentūrą „Travel 4 you“ sužinojote.
Per televiziją 3
Žodines rekomendacijas ( šeima, draugai.) 8
Iš reklaminių bukletų, lankstinukų 4
Kita 5

5. Įvertinkite kelionių agentūros „Travel 4 you“ personalo darbą.

(Balais: 5 – labai gerai; 4 – gerai; 3 – patenkinamai; 2 – blogai; 1 – labai blogai.)
Kriterijai 5 4 3 2 1
Paslaugumas 7 7 5 1 0
Profesionalumas 6 10 4 0 0
Svetingumas 3 14 5 0 0
Patikimumas 2 11 4 2 0
Darbo sparta 3 10 6 1 0

6. Įvertinkite kelionių agentūros „Travel 4 you“ teikiamų paslaugų kokybę.
(Balais: 5 – labai gerai; 4 – gerai; 3 – patenkinamai; 2 – blogai; 1 – labai blogai.)
Paslaugos 5 4 3 2 1
Suteikiant informaciją 7 10 2 1 0
Parduodant kelionės rinkinius ir bilietus 3 11 5 1 0

7. Kaip vertintumėte paslaugų kokybės ir kainos santykį ?
Kokybės ir kainos santykis atitinka vienas kitą 14
Kokybė aukšta, palyginus su kaina 1
Kokybė žema palyginus su kaina 5

Duomenys apie respondentus

Lytis
1. Moteris 17
2. Vyras 3

Amžius
1. Iki 20 0
2. 21 – 30 0
3. 31 -40 3
4. 41- 50 13
5. 61 ir daugiau 4
kita 0

Užsiėmimas
1. Verslininkas 2
2. Tarnautojas 16
3. Bedarbis 0
4. Studentas 0
5. Moksleivis 0
6. Kita 1

Pajamos ( per mėnesį )
1. Iki 500 0
2. 500 – 1000 4
3. 1000 – 1500 7
4 1500 – 2000 5
4. 2000 ir daugiau 2

Leave a Comment