Ką aš manau apie savo vadovą

TURINYS

ĮVADAS 3
DUOMENŲ ANALIZĖ 4
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 23

ĮVADAS

Kiekvienas, kuris dirba, vienaip ar kitaip susiduria su vadovu. Tiesiogiai ar per tarpinę grandį tenka su juo susidurti.

Vadovas įmonėje – labai svarbi asmenybė. Visų pirma dėl to, kad jis, bent jau formaliai, vadovauja organizacijai. Nuo vadovo didžiąja dalimi priklauso kultūra, atmosfera organizacijoje.

Labai puiku, kai vadovas firmoje yra autoritetas, kai juo pasitikima, į jį galima kreiptis patarimo, kai vadovas paiso pavaldinių interesų ir panašiai, tuomet organizacijoje susidaro prielaida susikurti komfortabiliai atmosferai.

Tačiau dažnai organizacijoje susidaro kita situacija. Vadovas neepaiso savo pavaldinių norų, dažnai viršija savo įgaliojimus, ignoruoja pavaldinius, jų idėjas, iš pavaldinių vien tik reikalauja. Tuomet bet koks santykis su vadovu darbuotojams tampa stresu, baime būti nesuprastam, apšauktam. Organizacijoje kaupiasi diskomfortiška atmosfera, darbuotojai praranda motyvaciją gerai dirbti, kyla didelė grėsmė, kad kris organizacijos veiklos efektyvumas.

Todėl labai svarbu yra nuolat analizuoti savo vadovus, jų poelgius, veiksmus, sprendimus, elgseną. Taip galima laiku užkirsti kelią organizacijos destabilizacijai ir bandyti pakeisti neigiamas vadovo pažiūras, savybes, ar, jei yra būtinybė ir galimybės, patį vaadovą.
Mano nagrinėjamu atveju bus analizuojama UAB „ Minolis“ vadovo vadovavimo specifika. UAB „ Minolis“ atlieka AB „Rokiškio sūris“ tarpininko funkcijas Kauno ir Klaipėdos apskrityse. Šioje įmonėje dirba 54 darbuotojai. Įmonės vadovas – Leonas Trumpickas.

Darbo tikslas – išanalizuoti vadovo valdymą konkrečioje organizacijoje.

Darbo uždaviniai :
1) apklausti anketavimo būdu ko

onkrečios organizacijos darbuotojus ir taip surinkti reikiamą informaciją apie organizacijos vadovą;
2) atlikti gautų duomenų analizę;
3) pateikti išvadas.
Darbo objektas – UAB „ Minolis“ vadovas Leonas Trumpickas.
Darbo subjektas – apklausiami įmonės darbuotojai.
Darbo metodas – anketavimo metodu apklausiami tiksliniu būdu atrinkti respondentai. Šiuo atveju tai UAB „ Minolis“ darbuotojai. Jiems pateiktos anketos (1 PRIEDAS). Gauti duomenys, analizuojami pateikiamos konkrečios tyrimo išvados. Apklausta 30 įmonės darbuotojų. Anketavimas vykdytas nuo 2003 metų lapkričio 15d. iki 2003 metų gruodžio 5d.
DUOMENŲ ANALIZĖ

Respondentams buvo pateikta konkreti anketa apie vadovo darbo specifiką, apie jo asmenybę. Išanalizavus gautus duomenis, bus bandoma nustatyti teigiamas bei neigiamas vadovo puses, stengiamasi parodyti keistinus vadovo bruožus.

1. Ar vadovas supranta patikėtą darbą?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Patikėtą darbą supranta labai gerai 3 10
Patikėtą darbą supranta gerai 13 43.33
Blogai supranta patikėtą darbą 9 30
Nežinau 5 16.67
Iš viso 30 100

Kaip matome iš gautų rezultatų, jau iš pat pradžių darbuotojai lyg ir iššsiskiria į dvi stovyklas. Vieni jų mano, kad vadovas gerai supranta patikėtą darbą, kiti gi, kad blogai. Tačiau pastarųjų yra mažiau. Apie 17 procentų apklaustųjų darbuotojų neturi nuomonės ar tiesiog nežino ar vadovas supranta patikėtą darbą. Na, tai reali situacija. Visi niekada nebus patenkinti vadovu. Ir nepatenkintieji dažniausiai neigiamai linkę atsakyti į visus, su vadovu susijusius klausimus.

2. Ar jis darbingas?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Labai darbingas 2 6.67
Darbingas 25 83.33
Nedarbingas 3 10
Nežinau – –
Iš viso 30 100

Didžioji dauguma respondentų mano, kad jų vadovas yra darbingas žmogus. Jis netrykšta energija, tačiau nėra tinginys. Tikriausiai ji

is tai parodo savo veiksmais, nes iš šių duomenų sunku spręsti, kaip tas darbingumas pasireiškia. Aš pats dirbu šioje įmonėje ir galiu pasakyti, kad kai tik jį sutinki, visą laiką atrodo, kad jis visuomet užsiėmęs ir užsivertęs darbais.

3. Ar jis principingas?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Labai principingas 15 50
Principingas 13 43.33
Neprincipingas 2 6.67
Nežinau – –
Iš viso 30 100

Kaip matome iš gautų rezultatų, didžioji dalis apklaustųjų mano, kad vadovas yra labai principingas ar principingas. Bendrai taip mano net 93.33 procento respondentų. Tai tik patvirtina ir mano nuomonę bei turimas žinias apie vadovą. Jis visada griežtai laikosi savo principų, ir kartais net gali vienaip ar kitaip pasielgti ne vedamas nuoseklaus mąstymo, bet iš principo, iš savo užsispyrimo.

4. Ar jis reiklus pavaldiniams?

Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Labai reiklus 18 60
Reiklus 11 36.67
Nereiklus 1 3.33
Nežinau – –
Iš viso 30 100

Vos ne absoliuti dauguma apklaustų įmonės darbuotojų mano, kad vadovas yra labai reiklus ar reiklus. Kad labai reiklus mano 60 procentų, kad reiklus – 36.67 procento apklaustųjų. Tik vienas iš trisdešimties mano, kad firmos vadovas yra nereiklus. Nė vienas respondentas neatsakė, kad to nežino. Tai parodo, kad tiek patenkintieji, tiek ir nepatenkintieji vadovu aiškiai yra susidarę nuomonę ir tą tikriausiai patyrę, jog jų vadovas yra labai reiklus.

5. Ar jis operatyviai sprendžia klausimus?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Klausimus sprendžia labai operatyviai 2 6.67
Operatyviai 9 30
Klausimus sprendžia neoperatyviai 19 63.33
Nežinau – –
Iš viso 30 100

Gauti rezultatai rodo, kad nepaisant to, jog vadovas yra pakankamai da

arbštus reiklus ir principingas, atrodo pats operatyviai spręsti klausimų nesugeba. Taip mano 63.33 procento apklaustųjų. Tik trečdalis respondentų mano, kad jis sugeba operatyviai spręsti klausimus, tačiau kitaip manančiųjų yra gerokai daugiau. Todėl šioje srityje jau galima įžvelgti šio vadovo silpnąją vietą. Galbūt, sprendžiant įvairius klausimus, jam reikia daugiau konsultacijų ir paramos iš šalies.
6. Ar jis iniciatyvus darbe?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Labai iniciatyvus – –
Iniciatyvus 12 40
Mažai iniciatyvus 18 60
Nežinau – –
Iš viso 30 100

Iš šių duomenų lyg ir ima aiškėti, kodėl vadovas klausimus sprendžia neoperatyviai. Pasirodo, jam visgi trūksta iniciatyvos. Nors apklaustiesiems ir atrodo, kad jų vadovas darbingas, tačiau tai galbūt tik toks pirmas įspūdis. Didelė tikimybė, kad, kai reikia priimti neatidėliotinus sprendimus, vadovas būna užsiėmęs visai pašaliniais darbais. Todėl daugiau kaip pusė apklaustųjų firmos darbuotojų, t.y. 60 procentų, mano, kad vadovas yra mažai iniciatyvus.
7. Kaip jis bendrauja su pavaldiniais?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Labai dėmesingas, jautrus ir rūpestingas – –
Dėmesingas, jautrus ir rūpestingas 17 56.67
Nedėmesingas, nerūpestingas 13 43.33
Nežinau – –
Iš viso 30 100

Nors daugiau kaip pusė respondentų mano, kad firmos galva yra dėmesingas, jautrus ir rūpestingas, labai daug apklaustųjų darbuotojų yra priešingos nuomonės.
8. Ar jis rūpinasi darbuotojų buitinių sąlygų gerbūviu?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Nuolat rūpinasi 1 3.33
Ne visada parodo rūpestingumą 23 76.67
Nesirūpina 6 20
Nežinau – –
Iš viso 30 100

Didžioji dalis apklaustųjų mano, kad vadovas ne visada parodo rūpestingumą, rūpindamasis savo firmos darbuotojų buities gerbūviu. Tai visų pirma būtų galima pagrįsti tuo, kad vadovas yra nuolat už

žimtas žmogus ir turbūt ne visada gali pagalvoti apie savo darbuotojų buities gerbūvį, nes yra užimtas firmos problemų sprendimu. Tačiau turint omenyje tai, kad vadovas yra principingas bei rodo mažai iniciatyvos, nenuolatinį rūpinimąsi savo darbuotojais šiuo atveju galima įvardinti kaip vadovo trūkumą.

9. Kaip jis elgiasi su pavaldiniais?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Labai mandagus, kultūringas 1 3.33
Mandagus, pakankamai kultūringas 18 60
Nelabai kultūringas 11 36.67
Nežinau – –
Iš viso 30 100

Nors vadovas ir ne visiškai rūpinasi darbuotojų gerbūviu, tačiau 60 procentų apklaustųjų respondentų išreiškė mintį, kad jų vadovas, bendraudamas su pavaldiniais ar kitais asmenimis, yra mandagus ir pakankamai kultūringas. Mano nuomone, tai daugiau lemia vadovo asmeninės savybės.

Daugiau kaip trečdalis apklaustųjų mano, kad vadovas nėra labai kultūringas. Tai galima paaiškinti tuo, kad ko gero taip atsakė darbuotojai, kurie yra iš principo nepatenkinti vadovu (taip vadinamoji opozicija, kuri visada yra priešiškai nusistačiusi prieš bet kokį vadovo poelgį) bei darbuotojai, kurie jaučiasi ne visiškai materialiai aprūpinti ir kurie nesijaučia užtikrinti savo saugumu įmonėje.

10. Kaip vertina kritiką?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Teisingai reaguoja į kritiką 4 13.33
Formaliai reaguoja į kritiką (pripažįsta, bet išvadų nedaro) 19 63.33
Nepakantus kritikai, ją slopina 7 23.33
Nežinau – –
Iš viso 30 100

Dauguma (63.33 procento) apklaustųjų mano, kad vadovas formaliai reaguoja į kritiką. Galima teigti, kad taip jis elgiasi vedinas savo principų. Ko gero, taip respondentai mano ir dėl to, kad tik nedaugelis iš jų drįsta vadovą kritikuoti.

11. Ar galima jį laikyti disciplinos pavyzdžiu?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Labai disciplinuotas – –
Disciplinuotas 13 43.33
Nedisciplinuotas 8 26.67
Nežinau 9 30
Iš viso 30 100

Šio klausimo rezultatai pasiskirstė labai tolygiai. Šiek tiek daugiau apklausiamųjų manė, kad vadovas yra disciplinuotas. Apylygiai respondentų manė, kad vadovas nedisciplinuotas ir tokia pat dalis nežinojo, ar vadovas disciplinuotas, ar ne. Daugelis apklausiamųjų nelabai žinojo, kaip į šį klausimą atsakyti. Jie teigė, kad sunku nustatyti tą ribą tarp disciplinuotumo ir nedisciplinuotumo.

12. Ar jis kelia savo žinių ir kultūros lygį?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Nuolat sėkmingai kelia savo kultūros lygį 1 3.33
Kelia jį patenkinamai 10 33.33
Nekelia, atsilieka nuo progreso ir kultūros 8 26.67
Nežinau 11 36.67
Iš viso 30 100

Trečdalis apklaustųjų mano, kad jų vadovas kelia savo žinių ir kultūros lygį patenkinamai, beveik tokia pati dalis respondentų teigia, kad jis atsilieka nuo progreso ir daugiau nei trečdalis išvis nežino apie tai nieko. Taip ko gero yra dėl to, kad darbuotojai retai susiduria su vadovu ir nežino apie jo kultūros lygį, negali spręsti apie jo tobulėjimą.

Šiame klausime vėl išryškėja priešingos stovyklos. Vieni atsiliepia apie vadovą teigiamai, kiti iš principo neigiamai.

13. Kaip naudoja savo pareigines teises?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Pareigines teises naudoja teisingai 5 16.67
Nesinaudoja jomis pilnai 15 50
Piktnaudžiauja savo tarnybine padėtimi 6 20
Nežinau 4 13.33
Iš viso 30 100

Rezultatai rodo, kad vadovas savo pareiginėmis teisėmis nesinaudoja pilnai. Taip teigia pusė visų apklaustųjų. Dėl kokių priežasčių jis taip elgiasi, sunku pasakyti. Negalima teigti, kad nežino visų savo pareiginių galimybių, nes šiose pareigose dirba jau labai seniai. Be abejo, kaip ir kiekviename klausime, taip ir šiame dalis respondentų yra nepatenkinti vadovu, todėl teigia, kad vadovas piktnaudžiauja padėtimi.

14. Ar sąžiningai sprendžia darbuotojų skatinimo klausimus?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Klausimus visada sprendžia teisingai 1 3.33
Klausimus sprendžia teisingai, bet pasitaiko klaidų 13 43.33
Neteisingai sprendžia klausimus 6 20
Nežinau 10 33.33
Iš viso 30 100

Trečdalis apklaustųjų neturi informacijos ir todėl nenori spėlioti, ar vadovas teisingai elgiasi, skatindamas darbuotojus, ar neteisingai. Iš žinančių visgi daugiau mano, kad vadovas klausimus sprendžia teisingai. Iš gaunamų rezultatų jau pasitvirtina ta situacija, kad dalis darbuotojų yra priešiškai nusistatę prieš vadovą ir iš principo atsakinėja neigiamai. Tai apie 20 procentų apklaustųjų.

15. Ar dalyvauja kolektyvo auklėjime?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Kolektyvo auklėjime dalyvauja aktyviai 1 3.33
Dalyvauja, bet nepilnai aktyviai ir veiksmingai 18 60
Nedalyvauja, arba dalyvauja blogai 9 30
Nežinau 2 6.67
Iš viso 30 100

Apklausus respondentus paaiškėjo, kad vadovas kolektyvo auklėjime, bet ne visiškai aktyviai ir veiksmingai. Ko gero čia pasireiškia tas faktorius, kad vadovas yra neiniciatyvus. Galbūt todėl jis nerodo ypatingos iniciatyvos auklėjant savo kolektyvo narius.

30 procentų apklaustųjų firmos darbuotojų atrodo, kad vadovas išvis nedalyvauja kolektyvo auklėjime, arba dalyvauja blogai. Apklausiant, ši dalis respondentų paaiškino, kad jie auklėja daugiau vieni kitus ir tobulėja patys, niekieno nepadedami. O vadovo funfcija šioje srityje – darbuojojų aprėkimas ir bausmių skyrimas.

16. Ar turite norą nuoširdžiai su juo pabendrauti?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Turiu didelį norą, manau, kad tai reikalinga 5 16.67
Kai kada pabendrauti būtina 16 53.33
Neturiu jokio noro 9 30
Nežinau – –
Iš viso 30 100

Daugiau kaip pusė apklaustųjų bendrauja su vadovu tik todėl, kad kartais tai būtina daryti. Kartais būtina suderinti tam tikrus klausimus, aptarti problemas, situaciją firmoje, pateikti darbo ataskaitas. 30 procentų apklaustųjų išvis neturi jokio noro su vadovu bendrauti. Gali būti, kad jie paprasčiausiai bijo su juo bendrauti arba tam nėra jokio reikalo. Taipogi gali būti, kad jie nuo vadovo yra nukentėję ir dabar paprasčiausiai turi kompleksą.

17. Ar jis Jums autoritetas?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Didelis autoritetas 1 3.33
Tam tikra prasme autoritetingas 12 40
Jo autoritetas menkas 12 40
Nežinau 5 16.67
Iš viso 30 100

Kad vadovas didelis autoritetas, mano labai nedaug apklaustųjų. Po lygiai (40 procentų) respondentų mano, kad vadovas tam tikra prasme yra autoritetingas ar, kad jo autoritetas menkas.

Kad ir koks vadovas bebūtų, vien jau jo užimamos pareigos suteikia tam tikro autoritetingumo. Taip pat tai galima pasakyti apie amžių. Čia labai plona riba tarp autoritetingumo ir autoriteto menkavertiškumo. Manau todėl ir rezultatai tokie apylygiai.

18. Ar Jūs patenkintas jo valdymo stiliumi?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Labai geras darbo stilius – –
Darbo stilius nereikalauja didelių pastabų 12 40
Darbo stilius pilnai netenkina 16 53.33
Nežinau 2 6.67
Iš viso 30 100

Sprendžiant iš visos tyrimo eigos, tokių atsakymų ir buvo galima tikėtis. Kadangi vadovas yra pergriežtas, neiniciatyvus, principingas, ne itin rūpestingas bei lygiai visiems teisingas, todėl ir jo valdymo stilius daug ko netenkina. Tuo įsitikinę 53.33 procento apklaustų darbuotojų.

Kad vadovo valdymo stilius nereikalauja didesnių pastabų, mano 40 procentų apklaustųjų. Tikriausiai jie nesigilina į tai, ar jiems patinka vadovo valdymo stilius ar ne. Jie dirba savo darbą ir stengiasi apie vadovą kalbėti, kaip sakoma, „gerai arba nieko“.

19. Kaip Jūs vertinate jo kuklumą?

Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Vadovas labai kuklus – –
Kuklus 3 10
Nekuklus 17 56.67
Nežinau 10 33.33
Iš viso 30 100

Respondentai teigė, kad šis klausimas labai sudėtingas. Jiems sunku buvo suvokti, kas tas kuklumas.

Visgi 56.67 procento apklaustųjų atsakė, kad vadovas yra nekuklus. Tai jie pagrindė tuo, kad vadovas drąsiai elgiasi su aplinkiniais, nevengia reikalauti iš kitų, rodo savo principus ir nevisiškai prisilaiko disciplinos.

Na o trečdalis apklaustųjų taip ir nesuvokė, kaip reikia atsakyti į šį klausimą, todėl atsakė, kad apie tai nieko nežino.

20. Kaip vertinate jo pagalbą pavaldiniams darbe?

Daugiau kaip pusė firmos darbuotojų jaučiasi esantys engiami ir siuntinėjami iš vienos vietos į kitą, nesuteikiant reikiamos informacijos, nepaaiškinant realios situacijos ir taip toliau. Todėl jie teigė, kad vadovas jiems niekuo nepadeda, o vien tik reikalauja.

Trečdalis apklaustųjų firmos darbuotojų teigė, kad vadovas lyg ir bando kažkiek tai padėti, bet jo pagalba menkavertė ir neefektyvi. Tai vis dėl to parodo labai didelį vadovo trūkumą. Pavaldiniai visas užduotis privalo daryti savarankiškai, iš reikalaujama maksimalaus rezultato, tačiau vadovas prie to neprisideda nė trupučio.
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Padeda patarimu ir darbais 3 10
Pagalba mažai efektyvi 10 33.33
Nepadeda, tik reikalauja 17 56.67
Nežinau – –
Iš viso 30 100

21. Kaip vertinate jo santykius su aukštesniais vadovais?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Korektiškas, mandagus, gerbia save 1 3.33
Korektiškas, mandagus, bet pataikūniškas, praranda savigarbą 16 53.33
Nekorektiškas, pataikūniškas, be savigarbos 12 40
Nežinau 1 3.33
Iš viso 30 100

Šiuo klausimu apklaustieji darbuotojai buvo ne itin geros nuomonės apie vadovą. 53.33 procento apklaustųjų atsakė, kad vadovas yra korektiškas, mandagus, bet pataikūniškas ir praranda savigarbą. 40 procentų teigė, kad vadovas nekorektiškas, pataikūniškas, be savigarbos.

Tai atsiskleidė dar vienas vadovo trūkumas. Vadovas per daug bando įtikti kitiems.

22. Kaip jis reaguoja į viską, kas nauja?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Pats išsako kūrybines idėjas, palaiko visa, kas nauja 10 33.33
Įgyvendina tik savo kūrybines idėjas 12 40
Neturi kūrybinių idėjų, silpnai palaiko naujoves 8 26.67
Nežinau – –
Iš viso 30 100

Šiuo klausimu nuomonės išsiskyrė. Beveik apylygiai darbuotojai mano, kad vadovas palaiko vasa, kas nauja, tiek pat, kad jis įgyvendina tik savo kūrybines idėjas. Panašiai mano, kad vadovas neturi idėjų ir nepalaiko naujovių.

Čia ko gero vėl atsiliepia principingumas, iniciatyvos stoka ir kiti anksčiau paminėti vadovo trūkumai.

23. Kaip jis reaguoja į pavaldinių kūrybiškumą?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Palaiko idėjas, padeda jas įgyvendinti – –
Padeda kūrybiškumo skleidimuisi 14 46.67
Trukdo kūrybiškoms idėjoms 14 46.67
Nežinau 2 6.67
Iš viso 30 100

Čia vėl pasirodo dvi priešingos stovyklos. Tiek pat mano, kad vadovas padeda kūrybiškumo skleidimuisi, tiek pat, kad trukdo. Todėl iš tiesų sunku nuspręsti, kaip yra iš tiesų.

24. Ar norėtumėte ir toliau su juo dirbti?
Atsakymų variantai Rezultatai

Sk. %
Labai noriu 4 13.33
Norėčiau 5 16.67
Nenorėčiau 14 46.67
Nežinau 7 23.33
Iš viso 30 100

Suvedus rezultatus, paiškėjo, kad beveik pusė apklaustųjų nebenori dirbti su esamu vadovu. Tačiau jie vertina darbo vietą, todėl turi susitaikyti suesama padėtimi.

Jiems jau nusibodo nuolatos dirbti streso būsenoje. Tačiau vadovo pakeisti jie negali, nes tai ne jų kompetencijoje.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Kaip matome iš gautų rezultatų, jau iš pat pradžių darbuotojai lyg ir išsiskiria į dvi stovyklas. Na, tai reali situacija. Visi niekada nebus patenkinti vadovu. Ir nepatenkintieji dažniausiai neigiamai linkę atsakyti į visus, su vadovu susijusius klausimus.

Aš pats dirbu šioje įmonėje ir galiu pasakyti, kad kai tik jį sutinki, visą laiką atrodo, kad jis visuomet užsiėmęs ir užsivertęs darbais.

Vadovas visada griežtai laikosi savo principų, ir kartais net gali vienaip ar kitaip pasielgti ne vedamas nuoseklaus mąstymo, bet iš principo, iš savo užsispyrimo. Vadovas yra labai reiklus, senų pažiūrų.

Gauti rezultatai rodo, kad nepaisant to, jog vadovas yra pakankamai darbštus, reiklus ir principingas, atrodo pats operatyviai spręsti klausimų nesugeba. Todėl šioje srityje jau galima įžvelgti šio vadovo silpnąją vietą. Galbūt, sprendžiant įvairius klausimus, jam reikia daugiau konsultacijų ir paramos iš šalies.

Iš šių duomenų lyg ir ima aiškėti, kodėl vadovas klausimus sprendžia neoperatyviai. Pasirodo, jam visgi trūksta iniciatyvos. Nors apklaustiesiems ir atrodo, kad jų vadovas darbingas, tačiau tai galbūt tik toks pirmas įspūdis. Didelė tikimybė, kad, kai reikia priimti neatidėliotinus sprendimus, vadovas būna užsiėmęs visai pašaliniais darbais. Todėl reikėtų šias problemas išsakyti susirinkime, nes tiesiogiai į kritiką jis nereaguoja.

Drąsiai galima teigti, kad vadovas yra senų pažiūrų, turi firmoje savo mėgiamus darbuotojus. Atitinkamai ir paskatinant darbuotojus, tai atsiliepia.

Darbuotojai bendrauja su vadovu tik esant reikalui. Bendravimas net sukelia baimę.

Galima teigti, kad tai labai sudėtinga situacija. Vadovas ne tik nesujungia kolektyvą, o labiau griauną jį. Darbe nuolat tvyro įtampa, susisarė diskomfortiškos darbo sąlygos ir dėl to kenčia pati darbo kokybė.

Todėl manau, kad idealiausias variantas šiuo atveju būtų pakeisti vadovą, nes pakeisti jo savybes sudėtinga ar beveik neįmanoma.

Leave a Comment