ĮVADINĖS PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS ATASKAITA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ANYKŠČIŲ KOMUNALINIS ŪKIS

1. BENDROVĖS APIBŪDINIMAS

1. UAB Anykščių komunalinis ūkis (toliau – bendrovė) įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais LR galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais.
Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. Bedrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas.
3. Bendrovė turi ūkinį, ko

o
omercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.
4. Bendrovė gali steigti filialus atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
5. Bendrovės adresas: Gegužės g. 47, Anykščiai, Lietuvos Respublika.
6. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja esant santykiams su kitais asmenimis, nurodoma Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje išvardinta informacija.
7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. Bendrovės įsteigta neribotam laikui.

BENDROVĖS VEIKLA
UAB Anykščių komunalinis ūkis teikia įvairias komunalines paslaugas tiek privatiems asmenims,tiek ir kitoms organizacijoms, įmonėms bei įstaigoms.

Šias paslaugas bendrovė teikia visiems vartotojams :
– Skverų, parkų, kapinių ir

r
r kitų žaliųjų plotų želdinimas ir želdinių priežiūra.
– Nešvaraus nutekamojo vandens, atliekų ir šiukšlių dorojimo, sanitarinė ir panaši veikla.
– Šiukšlių, gamybos atliekų rinkimas, transportavimas ir dorojimas.
– Skystų atliekų, nuotekų šalinimas ir dorojimas.
– Vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra.
– Gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių valymas ir la
a
aistymas.
– Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas.
– Kelių ir gatvių tiesimas.
– Techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, įrengimas ir eksploatavimas.
– Fizinės gerovės užtikrinimo veikla.
– Miesto gatvių apšvietimo tvarkymas ir priežiūra.
– Elektros įrangos ir kitų prietaisų įrengimas.
– Pirčių, saunų, soliariumų veikla.
– Laidotuvių biurų veikla.
– Kapaviečių priežiūra.
– Kita, niekur nepriskirta, aptarnavimo veikla.
– Kitokių pastatų ir statinių įrengimas.
– Nekilnojamojo turto tvarkyta už atlygį arba pagal sutartį.
– Kita įstatymų nedraudžiama ūkinė veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.

Kiekvieną ketvirtį bendrovė pasirašo privalomų paslaugų atlikimo sutartis su Anykščių rajono savivaldybe, kuriomis remiantis teikia šias paslaugas:
• Anykščių rajono miestų šaligatvių, aikštelių, takų, privažiavimų prie daugiabučių gyvenamųjų namų, laiptų, žaliųjų plotų rankinis valymas.
• Anykščių miesto ir seniūnijų gyvenviečių kvartalų medžių genėjimas ir išpjovimas.
• Anykščių miesto parko, kapinių ir žaliųjų plotų želdinimas, šienavimas ir jų priežiūra, Anykščių miesto lietaus kanalizacijos tinklų ir šulinių, esančių daugiabučių namų te

e
eritorijose, priežiūra.
• Šiukšlių išvežimas iš Anykščių miesto, nuo Puntuko akmens, J.Biliūno paminklo, iš bendro naudojimo konteinerių ir kitų teritorijų.
• Anykščių miesto biotualetų kasdieninė priežiūra ir kiti komunaliniai patarnavimai.
• Anykščių rajono seniūnijų miestelių rankinis valymas.
• Šiukšlių išvežimas iš Anykščių rajono seniūnijų miestelių ir gyvenviečių.
• Anykščių rajono seniūnijų kapinių priežiūra, Anykščių miesto senųjų kapinių, Andrioniškio kapinių vandentiekio eksploatavimas, apmokėjimas už sunaudotą vandenį ir kiti komunaliniai patarnavimai.
• Šunų registravimas, benamių (beglobių) šunų gaudymas ir karantinavimas Anykščių rajone.

Teikdama paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims bendrovė pasirašo sutartis dėl paslaugų atlikimo.

2. BENDROVĖS VIDINĖS IR

R
R IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Skiriami du UAB Anykščių komunalinis ūkis aplinkos lygiai:
1) vidinė aplinka (mikroaplinka):
1. tikslai
2. organizacijos struktūra
3. užduotys
4. technologijos aprūpinimas
5. žmonės

2) išorinė aplinka (makroaplinka):
1.1 tiesioginio poveikio veiksniai:
1. konkurentai
2. tiekėjai
3. klientai
4. darbo ištekliai
5. partneriai
6. įsakymai ir kitos valstybės reguliavimo normos

1.2 netiesioginio poveikio veiksniai:
1. politinis teisiniai veiksniai
2. ekonominiai veiksniai
3. socialiniai kultūriniai veiksniai
4. technologiniai veiksniai

2.1. Vidinė aplinka
Bendrovės vidinę aplinką formuoja jos tikslai, struktūra, uždaviniai, technologija ir dirbantieji žmonės.
Tikslai bendrovėje svarbūs dėl tokių priežasčių :
• Prioritetų nustatymui
• Tikslai – labai svarbi kontrolės proceso dalis
• Suteikia kryptingumą
• Padeda siekti paslaugų tobulumo

Bendrovės veiklos tikslai:
1 Visiškai patenkinti paslaugos gavėjus
2. Didinti veiklos pelną
3. Plėsti teikiamų paslaugų asortimentą
4. Tobulinti valdymo sistemą
5. Akcininkų turtinių interesų tenkinimas

UAB Anykščių komunalinio ūkio valdymo struktūra yra linijinė. Įmonės valdymas yra centralizuotas, kiekvienas vadovaujantis darbuotojas atlieka tik jam priskirtas funkcijas. Svarbiausius bendrovės klausimus sprendžia įmonės valdyba ( žr. priedą Nr. 1)

Kiekvienas pavaldinys turi savo pareigybes, jam yra skiriamos užduotys, kurias reiki atlikti laiku ir kokybiškai. Taip bus pasiekti įmonės tikslai.
• Organizacinius, ūkinius, administracinius klausimus sprendžia bendrovės direktorius savo įsakymais. Direktorius atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, vienasmeniškai sudaro bendrovės sandorius, organizuoja bendrovės kasdieninę veiklą, atlieka kitas funkcijas, numatytas bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose. Bendrovės direktoriui pavaldūs visi bendrovės darbuotojai.
• Įmonės buhalterinę apskaitą tvarko, apskaičiuoja atlyginimus, išrašo sąskaitas – faktūras apskaičiuotiems mokesčiams ir suteiktoms paslaugoms, veda bendrovės išlaidų ir pajamų apskaitą, kontroliuoja materialinių vertybių likučius, šias funkcijas atlieka įmonės vyriausiasis buhalteris ir kitos buhalterės.
• Padalinių vadovai organizuoja darbus, jiems skirtuose padaliniuose (organizuoja komunalinių atliekų išvežimą iš miesto, organizuoja miesto teritorijų valymą ir žaliųjų plotų priežiūrą).
• Meistrai tiesiogiai dalyvauja gamybiniame – organizaciniame procese.

UAB Anykščių komunalinis ūkis yra apsirūpinęs įvairiausiais įrengimais bei mašinomis, kurios labai pagelbsti ir pavaduoja žmogų kasdieniniame darbe. Kadangi ši uždara akcinė bendrovė teikia labai plataus asortimento paslaugas, ji tiesiog privalo turėti visus įrengimus bei automatizuotas mašinas, su kuriomis darbas vyksta kur kas greičiau ir kokybiškiau. Bendrovėje yra patalpos, dar liaudiškai vadinamos “garažais“, kuriuose stovi įspūdingos mašinos bei kita technika.

Svarbiausias organizacijos vidinės aplinkos elementas yra žmogus. Žmonės dirbantys organizacijoje yra reikšmingiausias veiksnys siekiant užsibrėžto tikslo.

2.2. Išorinė aplinka
2.2.1. UAB Anykščių komunalinio ūkio išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai

1. Konkurentai. Verslo sėkmė priklauso nuo konkurentų skaičiaus, jų įtakos aplinkai, populiarumo ir t.t. Norint išsilaikyti rinkoje ir toliau sėkmingai plėtoti savo verslą privalu žinoti, analizuoti ir stebėti savo konkurentus. Kuo daugiau žinai apie konkurentus ir jų stipriąsias bei silpnąsias vietas, tuo lengviau galima juos pralenkti ir užsitikrinti vietą rinkoje.
UAB Anykščių komunalinio ūkio pagrindiniai konkurentai – kitos bendrovės, tiek iš Anykščių, tiek ir iš kitų rajonų. Panašias paslaugas teikiančių bendrovių aplink Anykščius yra ganėtinai nemažai, taigi kyla klausimas, kaip jie pasidalina darbus? Tokiais atvejais savivaldybė skelbia konkursą, tuo atveju laimėjusi bendrovė turi teisę atlikti tą darbą, už kurį apmoka savivaldybė.
2. Vartotojai. Tai fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys užsisakyti šios bendrovės teikiamas vienokias ar kitokias paslaugas. Vartotojai skirstomi į: 1) fizinius asmenis – tai pavieniai žmonės, norintys užsisakyti tam tikrą paslaugą. 2) juridinius – kitos bendrovės, įmonės ar įstaigos norinčios užsisakyti paslaugas.
3. Tiekėjai. Bendrovė turi patikimus tiekėjus, su kuriais yra sudariusi sutartis dėl žaliavų ir prekių pirkimo. Sutartys sudaromos tiek su juridiniais, tiek su fiziniais asmenimis.
4. Partneriai. Bendrovė nuolatos aktyviai bendrauja ir dalinasi patirtimi su kitomis Lietuvoje veikiančiomis panašaus profilio bendrovėmis, rengia posėdžius, susitikimus bei patys juose noriai dalyvauja.
5. Darbo ištekliai. Kiekvienai firmai, įmonei ar organizacijai žmonės yra svarbus išteklinio potencialo komponentas, užtikrinantis jos veiklą ir valdymą. Personalo gebėjimas laiku prisitaikyti prie aplinkos pokyčių yra realus veiksnys, leidžiantis bendrovei užsitikrinti ilgalaikį konkurencinį pranašumą greitai kintančiose rinkose.
6. Įstatymai ir kitos valstybės reguliavimo normos. Uždaroji akcinė bendrovė Anykščių komunalinis ūkis įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir teisės aktais.

2.2.2. Išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksniai

1. Politiniai veiksniai:
Lietuvoje politinė situacija yra palanki pradėti ir plėtoti verslą. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą užsimezgė stipresni ryšiai su užsienio valstybėmis dėl ekonominio bendradarbiavimo, investicijų mūsų šalyje, tranzito ir t.t. Šis didžiulis Lietuvos žingsnis į priekį atsiliepė ir UAB Anykščių komunalinis ūkis. Europos Sąjungos struktūriniai fondai padeda išspręsti daug problemų, su kuriomis susiduria ir ši bendrovė. Kaip Pvz.: viena iš problemų – senojo sąvartyno rekultivavimas ir naujos atliekų surinkimo aikštelės įrengimas. Šie darbai bus finansuojami iš ES struktūrinių fondų.
2. Ekonominė situacija:
Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo tempas, struktūriniai jo poslinkiai, augimo cikliškumas daro pozityvią įtaką UAB Anykščių komunaliniui ūkiui. Gerėjant bendrai šalies ekonominiai padėčiai daugiau lėšų yra skiriama miestų ir miestelių tvarkymui, bei gyventojų gerbūviui gerinti. Kiekvienais metais tvirtinant Anykščių rajono biudžetą, UAB Anykščių komunalinis ūkis šiems darbams atlikti gauna vis didesnį finansavimą.
3. Socialinė kultūrinė aplinka:
UAB Anykščių komunalinis ūkis dirbantys specialistai yra kvalifikuoti ir dauguma turi aukštąjį išsilavinimą, todėl tai turi didelę įtaką darbų planavimui bei organizavimui. Lietuvoje yra gana žemas pragyvenimo lygis, lyginant su ES, ir tai turi didelę įtaką ir paslaugas teikiančioms bendrovėms. Gaudami didesnes pajamas, žmonės galėtų naudotis didesniu kiekiu paslaugų, bei jų įvairove.

3. ORGANIZACIJOS BENDRŲJŲ VADYBOS FUNKCIJŲ VYKDYMAS IR VALDYMO STRUKTŪRA

3.1. Planavimas

Planavimas organizacijose – tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti parinkimas. Be plano tiek vadovai, tiek ir jų darbuotojai turi mažai galimybių pasiekti tikslą ir sužinoti, kada ir kur jie suklydo.
Planavimas prasideda nuo tikslų ir priemonių numatymo. Išskiriamos šios planavimo proceso fazės:
a) Analizės fazė – kai išsiaiškinami veiksniai, turintys įtakos planavimo objektui.
b) Tikslo nustatymas ir koregavimas. Tikslas užsibrėžtas, tačiau analizės metu gauta informacija gali priversti jį koreguoti. Realus tikslas gali būti suformuotas tik atlikus analizę. Tikslas priklauso nuo organizacijos paskirties.
c) Strategijos fazė. Gerai parengta strategija garantuoja įmonės sėkmę ir sąnaudos jai parengti greitai atsiperka. Ilgalaikiai strateginiai planai sudaromi ilgam laikotarpiui.

Tikslai:
• Rinkos dalies plėtimas
• Reputacijos gerinimas
• Personalo darbo sąlygų gerinimas
• Galimybių veiklos plėtimui užtikrinimas
• Vartotojų skaičiaus didinimas
• Plėtoti veiklos sritis
• Išlaikyti ir didinti bendrovės pelningumą ir veiklos efektyvumą
• Didinti plėtros galimybes

Strategijos įgyvendinimo priemonės:
 Gerinti reputaciją dalyvaujant įvairiuose projektuose, tuo pačiu darant reklamą
 Mažinti sąnaudas, taip mažinant ir paslaugų kainas
 Kuo daugiau pritraukti užsienio partnerių ir investuotojų bei rėmėjų
 Bendrovės darbuotojus skatinti dirbti kuo našiau keliant jiems atlyginimus(premijas)

UAB Anykščių komunalinio ūkio išvardinti tikslai formuoja bendrovės viziją.
• Bendrovės vizija: geriausiai ir kokybiškiausiai dirbanti žmonėms bendrovė, kurioje kiekvienas užsisakytų jam norimą paslaugą už prieinamą kainą.

3.2. Organizavimas
Organizavimas – tai antroji valdymo funkcija, kuri suprantama dvejopai:
• Organizavimas – tai organizacijos struktūros sukūrimas, numatant darbuotojų tarpusavio ryšius, jų atliekamas funkcijas, tikslus, veiklos sritis, teises ir kt.;
• Organizavimas – tai procesas, kurio metu veiksmas vyksta pagal numatytą tvarką.

Kuriant įmonės organizacinę valdymo schemą reikalingi keturi pagrindiniai sprendimo žingsniai:
• Darbo pasidalijimas
• Darbų perdavimas (delegavimas)
• Struktūrinių grandžių formavimas
• Organizacinė valdymo struktūra

Svarbiausi organizavimo elementai yra žmonės ir jų darbai. Organizavimo funkcija yra kiekvienam darbuotojui nurodyti jo darbą bei suteikti įgaliojimus tam darbui kokybiškai atlikti.

3.3. Vadovavimas
Vadovavimas – tai gebėjimas paveikti grupę, kad ji įgyvendintų iškeltus tikslus. Vadovavimo sėkmė daugeliu atvejų priklauso nuo vadovo gebėjimo naudoti motyvacines priemones ir pačių darbuotojų motyvacijos laipsnio.

Kiekvienam vadovui keliamas nelengvas uždavinys – suderinti gana prieštaringus kolektyvo, atskirų darbuotojų, valstybės ir savo asmeninius interesus. Spręsdamas šį uždavinį, vadovas turi naudoti efektyvų vadovavimo stilių, išsikovoti autoritetą. Vadovui neužtenka būti kompetetingam, t.y. turėti profesinę kompetenciją, jis turi būti geras organizatorius ir administratorius. Vadovas turi žinoti ne tik tai, ką atlikti, bet ir tai, kaip tai atliekama.

Vadovavimas skirstomas į tris vadovavimo stilius:
• Autokratinis vadovavimo stilius
• Demokratinis vadovavimo stilius
• Liberalusis vadovavimo stilius
Atlikinėdamas praktiką UAB Anykščių komunalinis ūkis pastebėjau demokratinio valdymo pavyzdį. Vadovas (šiuo atveju bendrovės direktorius) linkęs daugumą klausimų spręsti kolegialiai, pasitariant ir apsvarstant. Vadovas asmeniškai sprendžia tik ypač sudėtingus klausimus, visa kita palikdamas spręsti kolektyvui. Nurodymus pavaldiniams pateikia pasiūlymų ir patarimų forma, juos suformuluoja aiškiai ir įtikinamai.
3.4. Skatinimas

Kad vadovavimas būtų efektingas ir efektyvus, o organizacijos veikla – naši ir efektyvi, darbuotojus būtina skatinti gerai dirbti. Tai privalo padaryti vadovas, savo sprendimams įgyvendinti taikantis motyvavimo principus.

a) moralinis skatinimas
• Paaukštinimas pareigose
• Pagyrimai
• Draudimo garantijos
• Geras darbo inventorius
• Darbų sauga

b) finansinis skatinimas
• Premijos
• Atlygio, už atliktą darbą, padidinimas

3.5. Kontrolė

Kontrolė yra baigiamoji ciklo fazė ir kartu kito ciklo pradžia. Be kontrolės valdymas nebus sėkmingas. Kontrolė yra pagalba, o ne nuobauda. Tai pagrindinė taisyklė, užtikrinanti gerą organizacijos veiklą. Kontrolė taikytina visuose valdymo proceso etapuose.
Kontrolė gali būti išankstinė, kad padėtį dar būtų galima pataisyti, arba rezultatų kontrolė – kad įvertintume padėtį. Dažniausiai kontroliuojami įvairūs finansiniai rodikliai pagal apskaitos duomenis. Technologijos ir apdirbamų produktų techninių parametrų kontrolė paprastai sudaro atskirą kokybės kontrolės sritį.
Metodiniu požiūriu kontrolės procesas skyla į keletą fazių:
• Pirmoji fazė – tai normos (standarto) nustatymas.
• Antroji fazė – rezultato ir normos palyginimas
• Trečioji fazė – pataisymai
Turbūt kaip ir kitose bendrovėse, taip ir Anykščių komunalinis ūkis neapseitų be kontrolės. Tik kontrolė priverčia užduotis atlikti kuo tiksliau, greičiau ir kokybiškiau. Anykščių komunalinio ūkio veikla yra aiški: nuo gatvių šlavimo iki gatvių remonto. Turbūt ne paslaptis, kad tokį darbą dirba vos vidurinį išsilavinimą turintys žmonės, kurie nenoriai supranta darbo prasmę ir jiems keliamas užduotis ir reikalavimus. Taigi, be kontrolės ši bendrovė nebūtų tiek pasiekusi, kiek yra pasiekusi šiandien. Tai yra viena iš svarbiausių sėkmingo darbo priežasčių. Atliekamų darbų kokybės kontrolę prižiūri padalinių vadovai ir meistrai.

4. Skyriaus, kuriame atlikta praktika darbo analizė

Praktiką atlikau UAB Anykščių komunalinis ūkis. Praktikos vadovu (direktoriaus įsakymu) buvo paskirtas direktoriaus pavaduotojas. Todėl teko iš arti stebėti visos įmonės darbų organizavimą. Kiekvieną rytą padaliniuose, padalinių vadovai ir meistrai suformuluoja kiekvienam darbininkui dienos darbo užduotį. Su sukomplektuota įranga, įrankiais ir technika darbuotojai išvyksta į darbų objektus.
Direktorius peržiūri gaunamą korespondenciją, specialistams nukreipia raštus, į kuriuos jie turės paruošti atsakymus, atskirus klausimus derina su įvairiomis institucijomis. Daugumą sutarčių su organizacijomis bei įmonėmis ir atskirais fiziniais asmenimis direktorius derina su ekonomistu ir pavaduotoju. Direktorius tiesiogiai bendrauja su įvairiais žmonėmis, išklauso jų pasiūlymų bei nusiskundimų, to pasekoje priima sprendimus dėl tolimesnių veiksmų. Dėl visų nusiskundimų informuoja padalinių vadovus ir reikalauja išsamios ataskaitos apie susiklosčiusią situaciją, bei sprendimo būdus. Direktorius, pavaduotojas, vyr. buhalteris ir ekonomistas dažnai susirenka direktoriaus kabinete aptarti įvairias sutartis su bankais, įmonėmis ar kitomis įstaigomis dėl paslaugų teikimo kainų, apimčių, terminų.
Kiekvienos darbo dienos pabaigoje padalinių vadovai, meistrai, pavaduotojas, vyr. buhalteris bei ekonomistas renkasi direktoriaus kabinete aptarti kitos dienos darbų .

5. UAB ANYKŠČIŲ KOMUNALINIS ŪKIS PLĖTROS GALIMYBĖS

UAB Anykščių komunalinis ūkis turi galimybių plėtoti savo veiklą:
1. Didindama apimtis šiuo metu teikiamų paslaugų
2. Plėsdama paslaugų asortimentą.

Kad padidinti bendrovės teikiamų paslaugų apimtis reikia:

• Sudaryti sutartis su fiziniais asmenimis ir juridiniais asmenimis dėl komunalinių atliekų išvežimo, kurie šių sutarčių dar nėra sudarę.
• Išplėsti informacinę bazę dėl technikos išnuomavimo galimybių.

Kad išplėsti paslaugų asortimentą reikia įdiegti naujas paslaugas:

• Remontuoti šaligatvius
• Fiziniams ir juridiniams asmenims nušienauti žaliuosius plotus
• Tvarkyti kapavietes
• Remontuoti patalpas
• Genėti medžius sudėtingomis sąlygomis
• Rūšiuoti antrines žaliavas

Kad tai įgyvendinti reikia apmokyti ir paruošti darbuotojus, įsigyti naujos technikos ir priemonių, išplėtoti reklamos sritį.

NAUDOTA LITERATŪRA

1. L.Juozaitienė., J.Staponkienė. Verslo ir vadybos įvadas. – Šiauliai, 2004
2. E.Bagdonas., E.Kazlauskienė. Verslo pradmenys. – Kaunas, 2002
3. B.Martinkus. Verslininkystė – Kaunas,1999
4. B.Leonienė. Verslo pradmenys. – Kaunas, 2000
5. LR civilinis kodeksas. Valstybė žinios. 2000. Nr. 74 – 2262
6. LR akcinių bendrovių įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 55-1046
7. UAB Anykščių komunalinis ūkis. ĮSTATAI, 2004
8. Privalomų paslaugų atlikimo sutartis. Anykščiai. 2005-07-04.
9. www.finmin.lt
10. www.svv.lt
11. www.verslas.lt
12. www.ekm.lt