Įomnės veiklos analizė

Įmonės “Kompiuterių visata” aprašymas
Uždaroji akcinė bendrovė “Kompiuterių visata” įkurta 1993m. gruodžio 31d. Nuo 1995m. bendrovė yra Vokietijos koncerno “Rudolf&Co” įgaliotasis atstovas Baltijos šalyse. Tai yra viena didžiausių Lietuvos įmonių. Jos veikla – mažmeninė ir didmeninė prekyba kompiuteriais ir jų įranga Baltijos šalyse.
Ji, Lietuvos rinkoje, jau spėjo nemažai nuveikti, svarbiausia kad iš karto atrado joje nišą. Teigiamas įmonės įvaizdis, reputacija, rinkoje padeda pritraukti vis daugiau klientų.
Pagrindinis atstovybės, Lietuvoje, filialas yra Vilniuje, kiti filialai įkurti Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Ukmergėje. Tai Lietuvoje savarankiška fiirma, kuri yra tiesiogiai pavaldi motininiam Vokietijos koncernui.
Mūsų įmonei ir jos filialams Lietuvoje vadovauja įgaliotas koncerno vadovas Petras Petraitis. Jis yra subūręs daugiau kaip 100 kvalifikuotų darbuotojų kolektyvą.
Įmonės misija, vizija, tikslai
Misija konkrečiai nusako užduotis , kurias organizacija pasirenka vidutinės trukmės ateičiai, remdamasi dabartine situacija. Misija padeda racionaliai naudoti organizacijos resursus. Turint aiškiai apibrėžtus veiklos prioritetus, galima racionaliau paskirstyti organizacijos paprastai ribotus fizinius, finansinius ir žmonių išteklius.
Formuluojant organizacijos misiją ir tikslus, reikia atsižvelgti į dvi grupes interesų:
 Interesai tų, kurie turės tiesiogiai vykdyti strateginius pokyčius orrganizacijoje.
 Interesai, liečiantys tuos, kurie domisi strategijos įgyvendinimo rezultatais (akcininkus, vyriausybę, klientus, tiekėjus ir kitas suinteresuotas grupes).
Įmonė, siekdama geresnių rezultatų ateityje ne tik savo įmonei, bet ir visai visuomenei suformulavo tokius tikslus (misijas):
 Aprūpinti vartotojus, kuo didesniu ir įvairesniu prekių gausumu;
 Prekių kainą iš

šlaikyti kiek galima žemesnę (taip pritraukiant klientus);
 Rūpintis savo filialų įvaizdžiu, saugumu, patogumu, jaukumu, ir saugoti aplinką nuo savo veiklos minimalios taršos;
 Racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius;
 Siekti pelno, žmogiškomis priemonėmis, gerbti vartotojo interesus.
 Siekti, kuo didesnio klientų rato.
Vizija yra organizacijos ateities paveikslas ilgalaikei ateičiai, apibūdinantis, kodėl ir kaip organizacija konkuruos su kitomis organizacijomis. Tai tarsi scenos uždangos pakėlimas organizacijos tikslų formulavimui. Vizija ne visuomet gali būti įkūnyta organizacijos tiksluose.
Parengiant organizacijos vizijos formuluotę reikia vadovautis tam tikrais kriterijais (nesant tokių kriterijų, vizija būtų fantastinio pobūdžio, neturinčio ryšio su organizacijos situacija, resursais, rinkos galimybėmis):
 Numatymas. Pagal šį kriterijų tiriami klausimai: kokia fantazija ir realybė atspindėta vizijos formuluotėje? Koks apimtas laikotarpis?
 Platumas. Pagal šį kriterijų tiriami klausimai: Kaip plačiai vizija apima pokyčius, kurie gali įvykti šakoje? Kaip pllačiai vizijoje atspindėtos jėgos, sukeliančios šiuos pokyčius?
 Konsensusas. Pagal šį kriterijų tiriami klausimai: Ar organizacijoje egzistuoja konsensusas dėl ateities vizijos? Kokios problemos gali iškilti, jeigu organizacijoje paraleliai egzistuos keletas ateities vizijų?
 Unikalumas. Pagal šį kriterijų nagrinėjami klausimai: Ar yra unikalumo elementų apie ateitį vizijos formuluotėje? Ar nustebins vizijos formuluotė organizacijos konkurentus?
 Veiksmingumas. Pagal šį kriterijų nagrinėjami klausimai: Ar buvo svarstoma įtaka dabartinei veiklai? Ar yra svarbiausiais susitarimas dėl reikalaujamų artimiausių žingsnių? Ar nustatytos būsimos rinkos galimybės ir būtinos balansinės kompetencijos?
Mūsų įmonės verslo vizijos:
 Įmonė veikia kaip pati ga
alingiausia Lietuvoje, turinti po filialą kiekviename mieste;
 Įmonė ir toliau sieks pirmauti mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje, siekdama patenkinti vartotojo poreikius ir pati gauti pelno;
 Įmonė skirs daugiau lėšų marketingui, kad ir kituose miestuose būtų išgirsta apie puikią pasiūlą vykdančią firmą;
 Įmonė sieks organizuoti savo veiklą taip, kad visos įmonės teikiamos paslaugos būtų aukštos kokybės.
Išorinė įmonės aplinka
Ar organizacija pasieks tikslus, ar jos veiksniai bus efektyvūs, daug priklauso nuo to, kaip ji orientuojasi išorinėje aplinkoje. Pirmoji organizacijos vadovo užduotis- teisingai apibrėžti išorinę organizacijos aplinką. Vienas iš būdų tai padaryti-suskirstyti išorinės aplinkos veiksnius į:
 tiesioginio poveikio veiksnius (vartotojai, konkurentai, tiekėjai, darbo ištekliai, įstatymai ir kt.);
 šalutinio poveikio veiksnius (ekonominiai, socialiniai, politiniai, technologiniai, ekologiniai ir kt.);
Tiesioginio poveikio veiksniai:
 Vartotojai. Organizacijos gyvavimą pateisina tik sugebėjimas savo veiklos produktui rasti vartotojų. Kiekvienas vartotojas skiriasi savo charakteriu, skoniu, norais, įpročiais.Tik išanalizavus vartotojo poreikius, galima pasiekti jam tai, ko jis nori, ką gali įvertinti ir apmokėti. Vartotojai nusprendžia, kokios prekės ir paslaugos jiems reikalingos. Nuo vartotojų sprendimo priklauso ir organizacijos veiklos rezultatai. Svarbu išstudijuoti, kas nulemia vartotojo apsisprendimą įsigyti prekę: kaina, kokybė,tiekimo terminai, aptarnavimas, asmeniniai kontaktai ar politiniai įsitikinimai. Įmonės vadovė stengiasi, kad parduotuvėse butų kuo didesnis pasirinkimas, malonus aptarnavimas, prieinamos kainos, ir daugelį kitų smulkmenėlių, kurios traukia klientus. Taip pat rengiamos loterijos Šv. Ka
alėdų ar Naujų metų proga, ar įmonės jubiliejaus pagerbimui. Taip pat įmonė finansuoja vietinius renginius, kad apie ją sužinotų daugiau žmonių.
 Konkurentai. Konkurentų poveikio ignoruoti negalima. Organizacija, blogiau už konkurentus tenkinanti vartotojų reikmes, ilgai neišsilaiko – ji bankrutuoja. Dažnai kaip tik konkurentai, o ne vartotojai lemia, kokią produkciją gaminti ir kokia kaina galima parduoti. Taip pat svarbu suprasti, kad vartotojai – ne vienintelis objektas, dėl kurio varžosi organizacijos. Kova gali vykti dėl darbo išteklių , medžiagų, kapitalo ir teisės taikyti technines naujoves. Nuo konkurencijos priklauso vidinės organizacijos darbo sąlygos, darbo užmokestis bei vadovų ir pavaldinių santykiai.
 Tiekėjai. Veikianti įmonė iš kitų įmonių gauna žaliavas, medžiagas, įrenginius, finansus, energiją. Laisvos rinkos sąlygomis šiuos išteklius galima gauti bemaž iš viso pasaulio. Pasirenkant tiekėjus, vadovaujamasi kainų, kiekybės ir kokybės kriterijais.Tiekėjus reikia rinktis apgalvotai, nes tai gali būti rizikinga. Pasirenkant tiekėjus užsienyje, prisiimama rizika dėl valiutos kurso nestabilumo, aplinkos judrumo, o kartais ir dėl politinio nestabilumo.
 Įstatymai ir kitos valstybės reguliavimo formos. Įstatymai ir valstybės organai taip pat turi įtakos įmonės veiklai. Visi pirkėjų ir pardavėjų veiksmai, žaliavų naudojimas ir gatavos produkcijos realizavimas yra reguliuojami įstatymų.
Šalutinio poveikio veiksniai:
 Ekonominiai veiksniai. Bendra ekonomikos būklė lemia materialinių išteklių kainas, nuo jos priklauso moki vartotojų paklausa prekėms ir paslaugoms. Įmonės vadovybė privalo numatyti, kokią įt
taką veiklai turės ekonominės būklės pokyčiai.
 Technologiniai veiksniai. Technologija priskirtina prie veiksnių, kurių poveikį organizacija patiria tiek dėl vidinių, tiek dėl išorinių sąlygų pasikeitimo. Mechanizacija, automatizacija, kompiuterizacija, robotacija iš esmės pakeičia techniką organizacijos veiklą, procedūras, ryšių metodus. Technologiniai šuoliai skatina naujų gamybos metodų ir gaminių, naujų rinkų, marketingo metodų atsiradimą. Vadovai privalo sekti technologijų plėtotę bei nustatyti jos poveikį organizacijai. Tai užtikrins, kad svarbūs pokyčiai bus pastebėti ir organizacija technologiškai neatsiliks.
 Įmonės teisinė aplinka. Bet kokia veikla visada yra reglamentuojama atitinkamais įstatymais, Vyriausybės bei ministerijų nutarimais ir potvarkiais. Norminių aktų, reglamentuojančių ūkinę-komercinę veiklą, visuma vadinama teisine verslo aplinka. Ir tai ne tik mokesčiai, kuriuos privaloma mokėti. Vadovas turi reaguoti į vyriausybės nutarimus, juridinius aktus, kurie skirstomi į:
1. Aktai kurie apibrėžia konkurencines sąlygas;
2. Aktai reguliuojantys konkurentų veiksmus;
3. Aktai, reguliuojantys atskiras verslininkų veiksmų rūšis.
Įmonės vadovas, jo vadovavimo stilius
Vadovai praktiškai teigia, kad jų darbe svarbiausia priversti kitus dirbti gerai.Valdymas yra protinis ir fizinis procesas, skirtas tam, kad pavaldiniai vykdytų jiems duotus oficialius įgaliojimus ir spręstų nurodytus uždavinius. Paprastai vadovas turi valdžią pavaldiniams, nes nuo jo priklauso jų atlyginimas, darbo užduotys, paaukštinimas, įgaliojimų išplėtimas, socialinių poreikių patenkinimas.
Įmonės “Kompiuterių visata” vadovas turi aukštąjį išsilavinimą, tačiau dirba ne pagal specialybę. Vadovas nėra baigęs jokių specialių kursų ar mokyklos vadovavimo žinioms gauti. Tačiau jo efektyvi veikla aiškiai rodo, kad būti geru vadovu neužtenka vien žinių reikia ir įgūdžių.
Įmonės vadovas orientuojasi į vadovo grupę. Toks vadovas akcentuoja savitarpio pagalbą, leidžia darbuotojams maksimaliai dalyvauti rengiant sprendimus, vengia smulkmeniško globos ir nustato padaliniams aukštą našumo lygmenį. Jis atsižvelgia į pavaldinių reikmes, padeda jiems spręsti problemas ir skatina jų profesinį augimą. Tikras vadovas planuoja ir organizuoja grupių veiklą ir savo santykius su jomis. Svarbiausia dėmesys pavaldiniams. Elgesys, apeliuojantis į aukštesnius jų poreikius, grindžiantis santykius pasitikėjimu, pagarba ir kontaktais su pavaldiniais.
Kadangi darbo pasidalijimas mažina gamybos kaštus, taupo laiką, padeda greičiau pasiekti norimų tikslų. Įmonėje vadovas stengiasi įdiegti tokia sistemą, kuri taupytų darbuotojų laiką. Pats vadovas, siekdamas taupyti pavaldinių ir klientų laiką, užsako, priima, sutikrina prekes ir už jas atsiskaito. Visi darbuotojai turi aiškiai nusakytas pareigas ir jas stengiasi kuo geriau atlikti. Toks darbo pasidalinimas palengvina vadovo darbą.
Vadovavimo stilius yra įprasta vadovo elgesio su pavaldiniu maniera norint daryti jam įtaką ir skatinti siekti organizacijos tikslų. Pagal tradicinę klasifikaciją valdymo stiliai gali būti:
 autokratinis;
 demokratinis;
 liberalus;
 orientuotas į gamybą;
 orientuotas į žmogų;
Įmonės darbuotojai
Darbo jėga yra vienas pagrindinių gamybos materialių veiksnių, apsprendžiančių įmonės veiklos efektyvumą. Žmogaus darbingumas priklauso nuo įvairių savybių: kūno fizinio sudėjimo, protinių sugebėjimų, amžiaus bei išmoktų savybių – pasirengimo ar apmokymo darbui, darbo metu sukauptos patirties. Kokį darbą jis iš tikrųjų įmonėje atliks, priklauso nuo jo sugebėjimų ir vadovybės požiūrio į personalo parinkimą. Savininkas turi būti ypač atidus ir iš anksto apgalvoti, kokie gi darbuotojai yra tinkamiausi, kokius kels jiems reikalavimus, kokias suteiks teises, kokią atsakomybę priskirs, galų gale kokį atlyginimą galės pasiūlyti.
Įmonės “kompiuterių visata” vadovo nuomone didžiausia vertybė yra jos darbuotojai. Įmonė nuolat rūpinasi savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir siekia, kad jų žinios bei sugebėjimai atitiktų technologinę ir vadybos pažangą. Įmonės specialistų kvalifikacija ir žinios – vartotojų pasitenkinimo ir paslaugų kokybės garantas. Įmonė nuolat rūpinasi gera darbo aplinka, darbuotojų profesiniu tobulėjimu ir socialine gerove.
Darbuotojams yra griežtai paskirstytos pareigos. Labai efektyviems darbuotojams visada yra išmokamos premijos.
Organizacijos kultūra
Kiekviena organizacija turi savo kultūrą. Tai galima pavadinti tam tikru elgesio būdu, kurį grupė sugalvoja, kurią, tobulina, spręsdama jos išorinio prisitaikymo ir vidinės integracijos problemas. Šis elgesio būdas pasiteisina, kai yra laikomas geru, kai darbuotojai, susidūrę su sudėtingomis problemomis, žino, kaip jas spręsti teisingai. Organizacijos kultūrą paprasčiausiai galime paaiškinti organizacijos vertybių orientacija ir vyraujančiu vadovavimo stiliumi.
Mūsų organizacijos kultūrą sudaro:
 organizacijos aplinka – išoriniai veiksniai, kurie nulemia, ką organizacija turi daryti, kad gyvuotų sėkmingai;
 vertybės – idėjos ir įsitikinimai organizacijoje, kurie lemia sėkmę ir nustato tam tikrus standartus;
 herojai – žmonės, kurie laikomi organizacijos vertybių personifikacijomis ir tarnauja modeliu kitiems;
 ritualai ir papročiai – įprastinis elgesys kasdieniniame darbe ir ceremonijos, kuriomis išreiškiama, ko tikimasi iš darbuotojų;
 kultūrinis tinklas – apimantis pasakotojus, gandų skleidėjus, perduodančius informaciją ir vertybes, t. y. “neformalioji struktūra”.
Šie organizacijos kultūros elementai informuoja žmones, koks elgesys ir požiūriai organizacijoje yra geriausi.
Mūsų įmonė, per gana ilgą savo gyvavimo laikotarpį, jau turi susiformavusias tradicijas, papročius, savą elgesio kultūrą. Įmonės kolektyvas draugiškas. Labai draugiški santykiai pastebėti tarp atskiro filialo darbuotojų, galbūt todėl, kad jie dažniau tarpusavyje bendrauja.
Pas mus yra susiformavusi tradicija – visų filialų darbuotojai švenčia vienas kito gimtadienius ir dovanoja dovanas. Didžiosios šventės – tokios kaip Kalėdos visada yra paminimos draugiškame darbuotojų rate, parinkus visiems tinkama laiką. Be to, per Kalėdas darbuotojams įteikiamos premijos arba dovanos. Geriausiems darbuotojams suteikiamos papildomos poilsio dienos arba išėjimas iš darbo keliom dieno pasirinktu pačių laiku. Taigi, įmonėje sukurta tikrai šilta aplinka, nors darbas virte verda.
Įmonės struktūra

Kontrolė
Kontrolė – tai bet kurios veiklos srities tikrinimas, priežiūra, stebėjimas. Be kontrolės negalima jokia veikla, nes ji palaiko organizacijos judėjimą reikiama kryptimi, bet kuriuo momentu patikrina kaip jos veikla atitinka normas ir kaip tikslingai ji nukreipta siekti tikslų. Ji reikalinga tam, kad viskas būtų daroma pagal planus instrukcijas ir įsakymus. Jos tikslas pastebėti klaidas ir silpnas vietas norint jas ištaisyti ir vėliau jų nekartoti.
Kontroliuoti reikia viską: darbuotojų veiklą ir veiksmus, medžiagas ir įrengimus. Kontrolės tikslas- padėti organizacijai adaptuotis pasikeitus sąlygoms, mažiau daryti klaidų, susitvarkyti su vidaus problemomis ir minimizuoti sąnaudas. Tačiau, kad kontrolė būtų veiksminga, reikia dviejų pradinių sąlygų:
1. turėti planus;
2. gerai žinoti organizacijos struktūrą;
Planas yra kontrolės pradžia, nes jis tampa tuo normatyvu, su kuriuo lyginami gauti ar pageidaujami rezultatai. Kontrolė tik tada pradės įgyvendinti organizacijos tikslus, kai turės keletą svarbių savybių:
 turės strateginį kryptingumą;
 bus orientuota į rezultatus;
 atitiks kontrolės objektą;
 operatyviai tieks informaciją;
 bus lanksti;
 bus paprasta ir ekonomiška.
Kontrolė turėtų apsiriboti darbo drausme (darbuotojų užduotys turi būti atliekamos laiku, kokybiškai, jokiu būdu neatmestinai, laikantis taisyklių, laikantis saugos reikalavimų, aptarnaujant klientus būtų su jais pagarbiai ir maloniai elgiamasi), moraliniu skatinimu už puikiai atliekamas pareigas, darbo laiko apskaita ir disciplina (neturi būti vėluojama ar anksčiau išeinama iš darbo, turi būti laikomasi pertraukų ir darbo tvarkos).
Organizacijos klientai
Mūsų įmonė aptarnauja apie 1400 klientų visoje Lietuvoje, dirba su visais respublikoje veikiančiais prekybiniais tinklais. Įmonės veiklos sėkmę patvirtina ir kasmet 20-30 % didėjanti įmonės apyvarta bei užimama dalis rinkoje. Įmonė siekia klientams siūlyti aukščiausios kokybės produktus, paslaugas bei sprendimus ir tokiu būdu pelnyti jų pagarbą bei lojalumą. Konkurencingi produkcijos naudojimo kaštai, kokybė, išradingumas ir mūsų verslo vystymo stilius skatina klientų lojalumą.
Pagrindiniai klientai – įmonės bei organizacijos, prekiaujančios kompiuteriais ir jų įranga.
Organizacijos konkurencija
Įmonė siekia sėkmingai konkuruoti, kuo geriau patenkinti visų suinteresuotų šalių poreikius. Todėl jos mėgina ne tik žaibiškai reaguoti, bet ir nuspėti aplinkos pokyčius, aktyviai veikti aplinką, rasti būdų kuo išsamiau ir kartu taupiau panaudoti visus išteklius.

Pagrindiniai “kompiuterių visatos konkurentai šiuo metu yra:
 UAB “Kompiuteris”
 AB “Kompiuterinis pasaulis”
 UAB “Kompiuteris&CO”
Tai pagrindiniai konkurentai, jų yra ir daugiau, bet tai smulkios įmonės, nekeliančios ypatingos grėsmės mūsų įmonei.

Žaliavos, jų kokybė
“Kompiuterių visatos” prekių kokybę užtikrina aukšti technologiniai reikalavimai, taip pat aukšta naudojamų žaliavų kokybė. Stambiausi žaliavų tiekėjai yra žinomos ir patikimos kompanijos iš Belgijos, Vokietijos, Lietuvos, Italijos, Rusijos, JAV ir kt., kurios garantuoja kokybę ir turi tai patvirtinančius sertifikatus.
Kokybės kontrolės tarnyba užtikrina nepriekaištingą produkcijos kokybę. Vidinė laboratorija atlieka visų tiekiamų medžiagų dvigubą patikrinimą ir garantuoja, kad visos naudojamos medžiagos yra kokybiškos, ekologiškos , nekenksmingos žmogui ir aplinkai.
Partneriai
Mes niekada neieškojome lengviausių kelių, bet bendradarbiavome su patikimais, ilgalaikę efektyvios veiklos patirtį turinčiais ir savo srityje lyderių pozicijas užimančiais partneriais, siekėme aukščiausios kokybės. Nuo pirmųjų veiklos dienų siekėme bendradarbiauti su nepriekaištingą verslo reputaciją turinčiomis Lietuvos ir užsienio šalių įmonėmis, tuo užtikrindami, kad partnerių tiekiami produktai ir sistemos kuo geriau atitiktų mūsų klientų lūkesčius. Siekiame atviros ir atsakingos partnerystės visuose projekto plėtros etapuose. Savo bendradarbiavimo principus grindžiame atvirumu ir garbinga veikla, nes tai padeda pasiekti geriausių įmanomų rezultatų mūsų klientams ir partneriams.
“E” bendradarbiaujama su šioje srityje veikiančiomis firmomis:
 UAB “Singas” – jų tikslas yra teikti geriausius programavimo komponentus su geriausiu aptarnavimu
 UAB “Frine” – kompiuterinių tinklų diegimas, bevielio ryšio aparatūros realizavimas ir montavimas.
 UAB “Eurecha” – IT konsultavimas; programinės įrangos kūrimo proceso konsultacijos; programinės įrangos kūrimo ir valdymo paslaugos.
 UAB “Media” IT konsultacijos ir programinės įrangos kūrimas, Interneto ir e-verslo sprendimai, duomenų apdorojimas.
 UAB „Tetradara“ – programinės įrangos kūrimas ir diegimas.
 Neseniai bendradarbiavimo sutartis pasirašyta su Vokietijos įmone „Schied“.
Strategija
Strateginis valdymas yra nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo remdamasi organizacija adaptuojasi prie išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviau išnaudoja savo resursinį potencialą. Strateginio valdymo proceso rezultate suformuojama ir įgyvendinama strategija – sprendimų visuma, apibrėžianti organizacijos svarbiausius tikslus perspektyvoje ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti.
Strategija yra svarbiausia organizacijos veiksmų programa, nurodanti ilgalaikių tikslų prioritetus ir išteklius jiems pasiekti Ji rengiama prognozių pagrindu. Dėl to strategijos tiksliai nenurodo, kaip įmonė sieks savo tikslų; tai vidutinės trukmės ir trumpalaikių programų uždavinys. Ji tik suformuluoja pagrindinius tikslus ir politiką jiems pasiekti, kad organizacija veiktų viena kryptimi. Strategiją rengia aukščiausiojo lygio vadovybė, o ją įgyvendinant dalyvauja visų lygių vadovai.
Organizacijos strategija kuriama surinkus iš padalinių informaciją apie klientų lūkesčius, konkurencinę situaciją, galimas rinkos kitimo tendencijas, vidinius padalinių išteklius bei jų plėtros galimybes. Sukūrus bendrąją organizacijos strategiją, ji „nuleidžiama“ žemyn, išaiškinant, kaip kiekvienas padalinys ir kiekvienas darbuotojas turi prisidėti prie jos įgyvendinimo.
Vadinasi, strateginis valdymas yra naudingas ir tuo, kad visi dirbantieji nuo aukščiausiojo lygio vadovų iki eilinių darbuotojų ima aiškiau suvokti jiems keliamus reikalavimus ir konkrečių darbų prasmę, lengviau pasirenka veiklos prioritetus ir efektyviau naudoja išteklius, su entuziazmu siekia vis ambicingesnių verslo tikslų.
Įmonės planai

STRATEGINIAI PLANAI OPERATYVINIAI PLANAI
1. Rinkos dalies plėtimas 1. Lizingo veiklos plėtojimas (galimybė naudotis norimu daiktu neturint pakankamai pinigų jam įsigyti)
2. Galimybių veiklos plėtrai užtikrinimas 1. Papildomų finansavimo šaltinių numatymas (kreditas iš banko įkeičiant turimą turtą)
2. Reikalingos įrangos įsigijimas(papildoma įranga išplėstai veiklai įgyvendinti)
3. Automobilių aikštelės įrengimas.
3. Konkurencingumo vidaus rinkoje plėtojimas 1. Paslaugų kokybės gerinimas.
2. Sąnaudų mažinimas.
4. Produkto aptarnavimo gerinimas 1. Internetinio puslapio sukūrimas (klientų patogumui, informacijos pateikimas).
2. Rinkos tyrimai (papildomo personalo samda pagal sutartis).
3. Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas (siuntimas į profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus).
5. Personalo darbo sąlygų gerinimas 1. Transporto priemonių, įrangos, patalpų saugumo užtikrinimas.
2. Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (įmonės sąskaita).

Pats didžiausias įmonės tikslas pačioje pradžioje buvo – dirbti sėkmingai, t.y. gauti pelną ir, kad vartotojai būtų patenkinti paslaugomis. Dabartiniai įmonės planai kur kas didesni, nes vadovas pamatė, kad verslas klesti ir jį dar galima plėsti.
Dabartiniai įmonės planai:
 Plėsti teikiamų produktų asortimentą, užtikrinti puikų klientų aptarnavimą bei profesinį tobulėjimą.
 Surengti “Kompiuterių visatos” jubiliejinį pagerbimą;
 Visuose filialuose įrengti kavines, tuo sudaryti darbuotojams patogesnes ir geresnes darbo sąlygas;
 Padidinti patalpas, kad būtų galima padidinti pasiūlą;
 Padidinti pelną, pakankamą kompanijos augimui finansuoti;
 Kelti įmonės vertę mūsų akcininkų akyse;
 Teikti finansinius išteklius kitų korporacijos tikslų įgyvendinimui.
Finansiniai duomenys
Augimas teikiant naudingus ir reikšmingus produktus, paslaugas ir sprendimus rinkoms, kuriose jau esame, ir plėtra į naujas sritis, pagrįsta mūsų technologijomis, kompetencija ir klientų interesais.
Pokyčius rinkoje vertiname kaip galimybes augti ir plėstis. Uždirbamą pelną turime naudoti kūrimui pažangių produktų, paslaugų ir sprendimų, kurie tenkintų iškylančius klientų poreikius. Įsitvirtinimui rinkoje labai svarbi buvo prieš daugiau kaip dešimtmetį užmegzta partnerystė su aukšta kokybe ir patikimumu garsėjančiomis Vokietijos bendrovėmis.

Metai Pajamos Sąnaudos Pelnas
2002-2003 610 200lt.. 455 508lt. 154 692lt.
2003-2004 694 200lt 459 325lt. 234 875lt.
2004-2005 928 400lt. 507 912lt. 420 488lt.

Išlaidos Suma, lt.

Elektros energija
Telefonų pokalbiai
Kitos paslaugos

5 984

1 500

12 350

Naudota literatūra:
1. James A.F.Stoner, R.Edward Freeman, daniel R.Gilbert “Vadyba”, 2005m.
2. Butkus F.S. “Organizacijos vadyba”
3. www.google.lt

Leave a Comment