Informacinių resursų vadybos strateginis planas

Įžanga

Tai turėtų būti penkmečio strateginis planas organizacijai (mano atveju tai butų kokia AB) vystančiai savo verslą kompiuterinių pramogų sferoje. Pavadinkime ją “Iliuzijų labirintai” arba IL. Tai firma užsiimanti legalių kompiuterinių žaidimų importu, žaidybinių platformų bei jų priedų mažmenine prekyba savo salonuose. Tai pat interneto kavinių bei žaidimų salonų steigimu. Į kompanijos planus taipogi įeina informacinių leidinių, straipsnių, žurnalų apie kompiuterinius žaidimus bei IT technologijas ruošimas. Taigi tiek pradžiai apie mano virtualiąją organizaciją. Visa kita išdėstysiu strategijoje.
Prieš pateikdamas savo organizacijos informacinių resursų panaudojimo strategiją norėčiau aptarti kas yra apibrėžiama organizacijos strategijoje, jos sudėtinės dalys:

Misija – viešas organizacijos “raison d’être” (egzistavimo priežastis – pranc.) pareiškimas, nusakomas vartotojų reikmėmis (kurios bus tenkinamos), rinkomis (kuriose tai bus atliekama) ir būdais (kuriais tai bus daroma). Šia vieša deklaracija taip pat nustatomi organizacijos ketinimai susijusių ir suinteresuotų subjektų (“akcininkų”) atžvilgiu (įprastai į šią subjektų kategoriją patenka darbuotojai, akcininkai ir bendruomenė plačiąja prasme). Misijos deklaracija kiekvieną dirbantįjį sutelkia, suburia, kiekvienai veiklai organizacijoje suteikia vieningą kryptį. Tačiau atsakomybė už šio grandiozinio visaapimančio tikslo pasiekimą, išpildymą tenka aukščiausiajai organizacijos vadovybei.

Organizacijos Politika – jos bendriausių nuostatų, nuorodų sistema, kuria jos darbuotojai, ir pirmiausiai vadybininkai, privalo vadovautis, spręsdami įvairius ekonominius socialinius ir kitus organizacijos uždavinius. Tų uždavinių sąraše įrašomi pirmiausiai ekonominiai tikslai, bet kartu ir socialiniai, etiniai, moraliniai tikslai. Neretai pastarieji yra pirminiai ir būtent jie apsprendžia organizacijos tikslus (ne Lietuvoje).
Organizacijos politika išreiškiama bendriausiais teiginiais, kurie atspindi organizacijos veiklos filosofiją, kuri yra be skaičių, be konkrečių duomenų. Politiką grindžiantys principai yra stabilūs, bendrojo pobūdžio, ir gali keistis tik esant ekstremaliai situacijai.
Organizacijos politika apsprendžia tolesnę organizacijos elgseną, bet ji tėra orientyras priimant sprendimus. Tuo tarpu planų sudarymas, strategijų parinkimas rodo, kad organizacija priėmė sprendimą padaryti kažką konkretaus, t.y. ėmėsi veiksmo pasiekti rezultatą, į kurį orientuoja jos politika.
Politika – galvojimo kryptis, pati savaime nereiškianti ir neskatinanti jokių veiksmų, tačiau atstovaujanti kaip orientyras vadybininkams (ir vadovams), svarstantiems savo sprendimų ir veiksmų pasekmes.
Pagrindinė politikos funkcija yra suteikti planams vieningą kryptį (tuo tarpu kai planai – jau tam tikrų veiksmų numatymas, vykdant suformuluotą organizacijos tikslą).

Organizacijos strategija – tai …
1. … tikslų pasiekimo priemonės
2. … tikslų ir jų pasiekimo priemonių vienybė
3. … organizacijos vystymosi kryptis
… trys susiję komponentai, t.y. tikslai, produkto/rinkos strategija, konkurencinė strategija. Šie trys komponentai nusako, ko įmonė siekia, kokioje aplinkoje ji planuoja veikti ir su kokiais produktais ir paslaugomis bei kaip ruošiasi konkuruoti.
Strategijoms būdinga keletas skiriamųjų bruožų:
1. Strategijos parengimo procesas nesibaigia skubiais veiksmais, o baigiamas tik nustatant, apibrėžiant bendras organizacijos kryptis, kuriomis eidama ji (jos pozicija) stiprės;
2. Suformuluota strategija turi būti panaudota rengiant strateginius projektus. Strategijos vaidmuo šių projektų rengime:
a) padeda sukoncentruoti dėmesį į organizacijos veiklos barus ir galimybes
b) atmeta kitas galimybes kaip nesuderinamas su šia strategija
3. Strategija tampa nebereikalinga, kai tik reali organizacijos vystymosi eiga atveda ją prie lauktų įvykių , numatytų pakitimų;
4. Strategijos formulavimo eigoje paprastai negalima numatyti visų galimybių, kurios išryškės sudarant konkrečių priemonių projektą. Todėl rengiant strategiją tenka naudotis apibendrinta , netikslia, nepilna informacija apie įvairias alternatyvas;
5. Kai tik paieškų procese atskleidžiamos konkrečios alternatyvos, tada ir pasirodo konkreti informacija.
Daugelis sąvokų įeina į strategijos apibūdinimą, paaiškinimą. Kai kurios pagrindinės sąvokos:

• Misija – bendras įmonės tikslo ir vertybių supratimas, t.y. paaiškinimas, kodėl įmonė užsiima tam tikra veikla. Misija yra apibendrinantys nurodantys veiklos kryptį teiginiai, rodantys kolektyvines ambicijas. Žemiau einantys rodo, kaip tos misijos yra siekiama.
• Tikslas – nedetalus pareiškimas apie įmonės siekius ar ketinimus.
• Uždavinys – pareiškimo apie tikslą kiekybinis nustatymas, jei tai įmanoma, arba dar detalesnis pareiškimas.
• Strategijos – plačios veiksmų grupės arba jų tipai, norint įvykdyti uždavinius.
• Veiksmai ir užduotys – pavieniai žingsniai, siekiant įdiegti strategijas.
• Veiksmų ir žingsnių stebėjimas, siekiant – pakoreguoti uždavinius; įvertinti strategijų ir veiksmų efektyvumą; jei būtina, pakeisti strategijas arba veiksmus.
• Atpildas – galutinė pasekmė, pasiekus tikslą.

Informacinių resursų vadybos planas turi būti susietas su pagrindine organizacijos strategija. Jis turi paremti organizacijos misiją ir organizacijos politiką. IR plane turi būti nurodyti organizacijos tikslai, siekiai ir programos jiems pasiekti. Organizacijos pagrindinių duomenų bazių ir jų taikomųjų programų aprašymas. IR vadybos, politikos ir praktikos aprašymas. Tai pat vidinių jos naudojamų tinklų aprašymas. Trumpa strateginių tikslų formuluotė susijusi su IR vadyba ateinantiems penkeriems fiskaliniams metams su aprašymais kaip šie tikslai padės įgyvendinti organizacijos tikslus bei programas.
IR strateginis planavimas duoda daug naudos organizacijai. Jis išryškina IR organizacijos tikslus ir kryptis, išvysto stipresnį organizacijos identiškumą su gerai išryškintais paslaugų reikalavimais. Strateginis planavimas pagerina organizacijos sugebėjimą numatyti ir prisitaikyti prie ateities poreikių identifikuojant problemas, galimybes, pavojus bei suvaržymus. Strategija turėtų sustiprinti organizacijos vidinę ir išorinę komunikaciją bei akcentuoti klientams teikiamas paslaugas.

Organizacijos informacinių resursų vadybos strategija

Misija

IL misija būtų tapti pirmaujančia kompiuterinių žaidimų platinimu bei kompiuterinių klubų verslu užsiimančia bendrove Lietuvoje bei Pabaltijo šalyse (Estijoje, Latvijoje) . Aktyviai ginti platinamos produkcijos autorines teises bei sukurti didžiausią kompiuterinėms pramogoms skirtą informacijos centrą.

IL Tikslas

Įrodyti jog Lietuvoje yra ginamos autorinės kompiuterinių žaidimų kūrėjų ir platintojų teisės. Atkovoti kompiuteriniams piratams priklausančią rinkos dalį. Sukurti palankų verslo įvaizdį leisiantį užtikrinti ateities bendradarbiavimą su kitomis žaidimų leidybinėmis firmomis.

Strateginis Uždavinys 1: Užtikrinti autorinių teisių gynimą.

Tapti kelių kompiuterinių žaidimų platinančių firmų išskirtiniu atstovu Lietuvoje. Taipogi sudaryti sutartis su kitomis firmomis dėl oficialaus jų produkcijos platinimo Lietuvoje. Sukurti (arba prisijungti) prie išskirtinių teisių platintojų projekto Baltijos šalyse (pvz. Prie kompanijos “BALTIJOS SKYDAS” , kuri palaiko tiesioginius ryšius su UbiSoft, Novalogic, Crystal Interactive ir kitomis pasaulinio garso kompanijomis. Ginantis šiu žaidimu platformu juridines teises: PC, Sega “Dreamcast”, PlayStation One, PlayStation 2, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, X-Box ir kt.)

Strateginis Uždavinys 2: Sukurti reklaminį/informacinį centrą Baltijos šalyse.

Įkurti išsamios informacijos internetinį portalą, kuriame būtų pateikiamos naujienos, apžvalgos ir kt. Susitarti su spausdinimo veikla užsiimančia įmone dėl žurnalo leidybos. Užtikrinti reikiamų kadrų parinkimą (žurnalistų, vertėjų, maketuotojų ir kt.).

Strateginis Uždavinys 3: Užtikrinti produkcijos platinimą.

Įsteigti kelis platinimo taškus (parduotuves, salonus) didžiausiuosiuose Lietuvos miestuose su pagrindiniu didžiausiu platinimo tašku sostinėje. Sudaryti galimybę bendradarbiauti su mažmeninės prekybos įmonėmis platinant produkciją (prekybos centrais, interneto kavinėmis). Gilinti ryšius su platintojais Estijoje ir Latvijoje. Prie internetinio portalo įsteigti e-parduotuvę įgalinančią klientus užsisakyti prekes internetu. Sukurti reikiamą tarnybą parduotuvės priežiūrai ir užsakymų vykdymui.

Strateginis Uždavinys 4: Užtikrinti organizacijos misijos ir tikslų vykdymą.
Rengti “antipiratines” akcijas, stebėti kitų kompiuterinių klubų veiklą, užtikrinant jog jie turi įsiguję licenzijas kompiuterinių žaidimų naudojimui savo kompiuteriuose. Įsteigti šiuolaikišką ir erdvų kompiuterinį klubą sostinės centre, kuriame būtų rengiami turnyrai, naujos produkcijos pristatymai, prezentacijos, seminarai. Įsteigti žaidėjų lygą, organizuoti tarptautinius turnyrus.

Informacijos rinkimas ir informaciniai poreikiai

Norint suspėti reaguoti į naujai pasirodančią produkciją reikia užtikrinti pastovų ryšį su platintojų firmomis su kuriomis yra pasirašytos sutartys. Vienu iš pagrindinių informacijos šaltinių būtų Internetas. Tai greičiausia komunikacijos priemonė užtikrinanti greitą ir savalaikę komunikaciją patogia forma. Su firmų atstovais būtų bendraujama elektroninių laiškų pagalba. Tuo turėtų užsiimti pagrinde reklamos skyrius. Jie turėtų pirmieji gauti informaciją apie išleidžiamas naujienas ir paruošti atitinkamą reklamą skirtą vietiniams vartotojams sudominti. Reklamos skyrius turėtų vesti tam tikrą monitoringą siekdamas nustatyti rinkos tendencijas, labiausiai paklausios produkcijos išaiškinimo tikslais. Informacijos šaltiniais taptų tiek leidybinių firmų tinklapiai su anonsuojamais žaidimais, tiek juose rengiami forumai, “newsgroup’ai”, fanų saitai(pagrinde reiktų ieškoti ir lankytis Lietuvos fanų tinklapiuose). Informacijai kaupti reikalinga turėti efektyviai veikiančią duomenų bazę. Duomenų bazėje turėtų būti saugomi informaciniai/reklaminiai duomenys, taip pat duomenų bazėse turėtų būti patalpinta apskaitos informacija, buhalterinė informacija, kt. duomenys patenkinantys informacinius poreikius.
Užtikrinant patogų ir efektyvų darbuotojų darbą kompiuterizuotuose darbo vietose naudoti specialias taikomąsias programas palengvinančias uždavinių vykdymą (pvz. “Tildės biuras”). Visa firmos buhalterinė apskaita turi būti vykdoma naudojantis buhalterinėmis programomis. Sukurti bendrą firmos duomenų bazę, užtikrinti jos priežiūrą bei efektyvų vartojimą. Visos kompiuterinės darbo vietos turi būti sujungtos į vietinį tinklą(LAN) bei užtikrinta galimybė naudotis internetu. Svarbu sukurti vieningą darbuotojų bendravimo sistemą (messinger) kurios pagalba darbuotojai esant reikalui bendrautų tarpusavyje. Šiuo metu naudojamą LAN plėsti į WAN tinklą tarp viename mieste įsikūrusių firmos padalinių, leidžiantį greitą ir saugų informacijos perdavimą. Skirtinguose miestuose esantiems padaliniams užtikrinti saugų duomenų perdavimą į centrą per Internetą

Informacijos vadybos vizija

Sukurti informacinių technologijų aplinkoje funkcionuojančią organizaciją, kurioje informacija būtų greitai paskirstoma bei užtikrinama patogi aplinka darbuotojams dalintis informacija. Greitas ir kokybiškas informacinis tiltas tarp reklamos, statistikos, apskaitos darbuotojų. Pagrindinė nauda tai, kad informacinės technologijos užtikrintų universaliai prieinamą sprendimų palaikymo sistemą, užtikrinančią efektyvesnį firmos darbą. Turėtų būti galimybė perduoti tiek vaizdinė, tiek audio/video bei tekstinė informacija. Internetinių resursų panaudojimas organizacijos valdyme bei klientų aptarnavimo srityje. Interneto vartojimas informacijai gauti ir skleisti.

IV misija

Sukurti automatizuotą vadybos informacijos sistemą. I kurią įeitų:

• Ryšių su partneriais palaikymo sistema.
• Bendravimo su teisinėmis institucijomis, ginančiomis autorines teises sistema.
• Darbuotojų informacinė sistema.
• Buhalterinės apskaitos sistema, duomenų bazės.
• Internetinis portalas (www puslapis) bei elektroninė parduotuvė.
Tikslams pasiekti yra nustatytos kelios plačiai taikomos strategijos:

Pastovus informacinių technologijų vystymosi sekimas, įvertinant naujai atsirandančias ir siekiant nustatyti labiausiai naudingas.
Naujų standartų taikymą atgalinio ryšio maksimizavimui: klientų serveriai, Internetas, elektroninis duomenų apsikeitimas.
Sumažinti integracinį sudėtingumą informacinių technologijų architektūrinėmis priemonėmis (paprasti programų valdymo interfeisai ir pan.)
Sukurti žmogiškųjų resursų modelį pagrįstą organizacijos informacinėm technologijomis ir vykdyti pastovius apmokymus, kelti kvalifikaciją, kad darbuotojai atsvertų informacines technologijas, sugebėtų laisvai jomis naudotis.
Užtikrinti motyvaciją technologiniams ir saugumo apmokymams tarp visų darbuotojų.
Vystyti ir pastoviai analizuoti IL informacinę įrangą, sistemą, kad būtų galima nustatyti geresnes vadybos sritis.

Uždaviniai ir strategijos

UŽDAVINIAI
STRATEGIJOS
U1
Skatinti pastovų naujų technologijų stebėjimą bei įgyvendinimą siekiant patobulinti turimą techniką skirtą informacijos perdavimui ir skleidimui.
S1a
Įrengti vietinius tinklus organizacijos viduje bei pajungti plačiai išmėtytus firmos objektus į bendrą tinklą(WAN).

S1b Gerinti, plėsti administracinių, buhalterinių ir informacinių duomenų perdavimą tarp organizacijos padalinių.
S1c Užtikrinti priėjimą prie informacinių duomenų bazių per Internetą bei bendrą tinklą.
S1d Sukurti atvirus naudojimosi kompiuteriu rėmus informacinei sistemos apibrėžimui.
S1e Užtikrinti efektyvią priėjimo prie informacijos kontrolės sistemą, duomenų užkodavimą ir duomenų suderinamumą visose sistemose saugančiose kritinę informaciją.
S1f Užtikrinti pastovią internetinių resursų priežiūrą ir jų atnaujinimą (interneto portalas,parduotuvė)
U2 Pateikti informaciją vartotojui patogia forma ir būdais užtikrinančiais maksimalų jos paskleidimą. S2a Sukurti rinkos stebėjimo struktūras, sukurti apklausos anketas, parinkti statistinių tyrimų metodus arba statistinių tyrimų paslaugas teikiančias organizacijas
S2b Parinkti reklamos strategijas orientuotas į vartotojų amžiaus grupes, poreikius ir t.t.
U3
Skatinti organizacinę vadybinę-planavimo aplinką, grindžiamą atgaliniu ryšiu su klientais, sistemų informacija ir informacinių resursų vadybos tendencijomis
S3a Užtikrinti grįžtamąjį ryšį interneto portale, vykdyti elektronines apklausas, organizuoti elektroninius forumus.
Užtikrinti, kad informacinės sistemos atitiktų vartotojų reikalavimus, vykdytų joms pavestas užduotis.
U4
Tiekti laiku bei tikslią informaciją. Užtikrinti jos perdavimo saugumą bei suderinamumą įgalinančią priimti teisingu ir savalaikius vadybinius sprendimus.
S4a Padidinti vidinę tiek ir išorinę komunikaciją naudojantis “messengeriais” taip pat kitomis administracinės ir kt. informacijos perdavimo priemonėmis.

S4b Integruoti informacinių resursų vadybos sistemą į bendrą, vientisą darbinę aplinką.
S4c Vykdyti programas siekiant pagreitinti duomenų perdavimą.
S4d Užtikrinti darbuotojų motyvaciją ir vykdyti pastovius apmokymus keliant darbuotojų kvalifikaciją.
U5 Teisinės informacijos dėl autorines teises surinkimas, sutvarkymas bei teikimas, legalios produkcijos vartojimo skatinimas S5a Sukurti teisinių duomenų informacinę bazę, suderinti užsienio gamintojų reikalavimus su mūsų šalies teisine sistema.
S5b Užtikrinti pastovų autorinių teisių akcentavimą per reklamą, o taip pat paleidžiant internetinius žaidimų serverius (battle net) į kuriuos būtų galima prisijungti tik turint legalią žaidimo kopiją.
U6 Užsakymų internetu organizavimas ir vykdymas S6a Sukurti informacinę internetinę svetainę, patalpinti kainoraščius. Sukurti galimybę užsisakyti produkciją iš anksto, jai dar nepasirodžius parduotuvių lentynose.
S5a Skatinti grįštamajį ryšį. Organizuoti konkursus žurnaluose, skaityti atsiliepimus į straipsniu internete.

Organizacijos planuojamos įrangos aprašymas:

Darbastaliai, sistemos ir telekomunikacijos įranga
Kategorija Tipas Operacinė Sistema Duomenų bazės sitema Apimtis/ Dydis/ Skaičius Komentarai/ aprašymas
Pagrindinės įrangos komplektas (mainframe) Nėra
Tinklas Topologija: 10/100 Ethernet
LAN Serveris (centrinis) AK NT Access 400Gb
LAN Servers (distancinis) AK NT Nėra 300Gb
LAN klientai/Darbastaliai (centriniai) AK

XP

Nėra

250

LAN klientai/ Darbastaliai (distanciniai) AK
Notebook WinXP
/98/2000/ Nėra 125
WAN Serveriai Mail
Web, DNS Open VMS
NT Nėra 2
2
Neįtinklintų darbastalių Nėra
Interneto paslaugų tiekėjas Bitė GSM

Techninė priežiūra – būtinas veiksnys, reikalingas tam jog visos organizacijos informacinės sistemos sėkmingai funkcionuotų. Reikalinga tiek kompiuterinės technikos priežiūra, tiek radijo bei kabelinio ryšio priežiūra. Taipogi būtinas programinės įrangos palaikymas bei atnaujinimas.