Įmonės veiklos planavimas

Pradiniai duomenys ĮMONĖS VEIKLOS PLANO SKAIČIAVIMUI

1*lentelė
Planuojama produkcijos pardavimo apimtis ir prekių (gaminių) atsargos sandėlyje
Rodikliai

Mato vienetai GAMINIAI

A B C D E F G H J K L M N P R
1.Produkcijos pardavimo planas Tūkst.vnt. 4,5 7,0 10,5 4,8 12,6 5,6 14,0 6,8 2,5 13,0 7,5 6,0 18,0 5,0 9,0
2.Gaminio rentabilumas % 4,8 5,9 7,2 6,4 6,0 7,5 3,5 6,8 8,0 5,5 5,0 4,5 6,6 7,0 8,5
3.Prekių atsargos sandėlyje periodo pradžioje Tūkst..vnt. – 1,5 0,6 0,3 1,0 2,0 2,5 – – 1,8 0,4 0,9 0,8 – 1,6

Tūkst.Lt – 495 135 94 271 650 575 – – 378 132 220 185 – 464
4.Prekių atsargos sandėlyje periodo pabaigoje Tūkst.vnt. 0,85 0,95 0,45 0,75 – 1,2 – 1,1 3,5 1,25 – – 0,8 1,8 2,0
Kiti rodikliai
1.Produkcijos mašininis imlumas Įr. val./vnt. 20 18 15 19 16 18 15 20 25 14 22 17 12 28 18
2.Gamybos ciklo trukmė Dienos 38 25 20 40 18 30 16 26 35 15 24 28 14 32 22

2* lentelė
Medžiagų, energijos ir darbo sunaudojimo normos ir kainos
Ištekliai Mato
vienetai Kaina, Lt GAMINIAI

A B C D E F G H J K L M N P R
Pagrindinės medžiagos Kg/vnt. Lt/kg
111 7,0 3,3 2,5 0,5 1,9 2,2
112 10,0 2,5 1,2 0,9 3,4
113 12,4 1,8 1,25 1,6 0,5 2,7
114 2,5 0,4 2,7 4,2 1,6
115 3,2 4,2 0,4 5,0 1,8
116 5,0 4,6 5,4 4,4 1,0 4,3
117 4,4 0,45 5,0 2,4 4,0
118 2,6 4,6 2,8 2,0 5,4
119 3,8 0,7 0,5 8,5 6,8 8,0
120 1,5 2,8 2,0 7,2 0,7 5,6
Gamin.techn.darbo imlumas h/vnt 5,2 Lt/h 28 24 18 24 19 22 17 25 29 16 24 21 14 30 20
Šiluminė energija technologijai Gal/vnt. 95,0 Lt/Gal 0,05 0,03 0,01 0,04 0,07 0,08 0,09 0,01 0,06 0,02 0,07 0,055 0,035 0,028 0,015

3* lentelė
Medžiagų atsargos sandėlyje
Medžiagos pavadinimas Medžiagų atsargos, t

Periodo pradžioje Periodo pabaigoje
111 – 5,0
112 2,0 4,0
113 1,0 3,5
114 2,8 –
115 6,0 2,5
116 5,4 5,4
117 3,6 2,0
118 – 3,0
119 7,0 7,0
120 3,8 6,0

4* lentelė
Įrengimų panaudojimo rodikliai
Rodikliai Variantai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Variklių bendras galingumas,kW 250 245 320 308 230 226 215 264 275 298
2. Įrengimų darbo pamainumas 1,8 2,5 2 2 2,6 1,9 2,4 1,9 1,8 2,7
3. Planinės įrengimų prastovos,% 9 12 10 9,8 11 8,8 12,5 13 10,2 11,5
4. Variklių galingumo panaudojimo koeficientą galime priimti 0,6 – 0,8

5* lentelė
Papildomi duomenys darbo planui sudaryti
Rodikliai Variantai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Planuojami darbininko neatvykimai į darbą dėl tokių priežasčių, dienos:
– eilinės ir papildomos attostogos 21 21,5 22 20,5 22,5 23 20,7 21,8 20,6 21,4
– dekretinės atostogos 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,3 1,1 1,2 0,5 1,4
– ligos 7 6,2 5,6 4,8 5,0 6,0 7,2 5,5 6,8 7,5
– kitos priežastys 1,4 1,2 1,3 1,1 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 1,6
Vidiniai darbo dienos nuostoliai, h 0,1 0,12 0,17 0,2 0,15 0,18 0,14 0,2 0,16 0,13
Įmonės darbo pamainumas, (pamainų skaičius per dieną) 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3
Režiminė pamainos trukmė, h 8 7,7 8 8 7,7 8 7,7 8,0 8 7,7

Apskaičiuojant gamybinių cechų vadovų, specialistų ir techninių vykdytojų skaičių ir darbo užmokestį, galima priimti, kad jie sudaro 20-30% nuo gamybinių darbininkų, ir vieno darbuotojo vidutinė mėnesinė alga – 900-1000 Lt.
Apskaičiuojant įmonės vadovų, specialistų ir techninių vykdytojų skaičių ir darbo užmokestį galima priimti, kad jie sudaro 20% nuo viso gamybinio personalo, ir vieno darbuotojo vidutinė mėnesinė alga – 1000-1100 Lt.
Atskaitymai sveikatos ir socialiniam draudimui sudaro 31% nuo darbo užmokesčio.

6* lentelė
Įmonės pagrindinių fondų vertė, tūkst.Lt
Pagrindinės prriemonės Variantai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pastatai, statiniai:
Gamybinių cechų 1025 980 1200 1500 1050 1180 1320 1482 1675 1284
Administracijos 811 620 740 850 900 820 746 610 834 945
Darbo mašinos ir įrengimai:
Gamybinių cechų 1975 2140 2320 2700 2480 2560 2675 2210 1896 2115
Vertingas inventorius:
Gamybinių cechų 160 184 180 150 175 115 175 120 110 120
Administracijos 123 140 110 130 156 88 125 75 96 79
Kėlimo ir transporto priemonės:
Gamybinių cechų 256 420 340 480 290 250 370 490 320 460
Administracijos 36 20 68 86 56 48 65 92 78 85
Kiti įrengimai ir įranga:
Gamybinių cechų 320 254 185 197 220 190 158 310 266 240
Administracijos 163 145 124 112 135 158 173 98 105 85
Įmonės gamybinis plotas, m2 2000 1500 2200 1800 1300 2100 1900 2100 2800 1600
Administracijos plotas, m2 Priimti 30 % nuo gamybinių cechų ploto

7* lentelė
Pagrindinių priemonių eksploatavimo laikas, metai
Pagrindinės priemonės Variantai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pastatai, statiniai 50 70 60 40 30 25 35 65 40 50
Darbo mašinos ir įrengimai 7 8 15 9 10 12 15 8 18 20
Vertingas inventorius 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Kėlimo ir transporto priemonės 5 8 7 9 6 10 12 8 7 6
Kiti įrengimai ir

r įranga 8 6 8 7 5 4 6 5 3 5
Likvidacinę pagrindinių priemonių vertę priimti iki 10% jų pradinės vertės.

8* lentelė
Netiesioginės gamybos išlaidos
Išlaidų rūšys Suma, tūkst.Lt
1. Pagalbinės medžiagos *
2. Darbo užmokestis *
3. Atskaitymai socialiniam ir sveikatos draudimui *
4. Energija *
5. Amortizaciniai atskaitymai *
6. Pagalbinių ir aptarnaujančių tarnybų paslaugos 275,4
7. Kitos išlaidos 54,5

Viso 

Pastaba: * – šios išlaidų rūšys apskaičiuojamos darbo eigoje.

9* lentelė
Veiklos sąnaudos
Išlaidų rūšys Suma, tūkst.Lt
1. Pardavimų sąnaudos:
• Reklama ir skelbimai 66,0
• Prekių išvežimas 148,5
2. Bendrosios ir administracinės sąnaudos: 
• Pagalbinės medžiagos *
• Administracijos darbuotojų darbo užmokestis *
• Atskaitymai socialiniam ir sveikatos draudimui *
• Energija *
• Amortizaciniai atskaitymai *
• Paslaugos 24,5
• Komandiruotės 15,0
• Mokesčiai ir rinkliavos 190,2
Viso 
Pastaba: * – šios išlaidų rūšys apskaičiuojamos darbo eigoje.
10* lentelė
Papildomi duomenys apyvartinių lėšų poreikiui apskaičiuoti
Rodikliai Variantai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nebaigtos gamybos atsargų periodo pabaigoje pasikeitimas, lyginant su periodo pradžia, % +10 +5 +3 -3 -5 -10 +8 -8 -15 +15
Grynųjų pinigų kasoje ir atsiskaitomojoje sąskaitoje sumą priimame atitinkamu procentu nuo atsargų vertės, % 1,0 2,0 1,5 2,5 1,0 2,0 1,5 2,5 1,0 2,0
Pastaba: 10* lentelės duomenis panaudojame , apskaičiuojant 29 lentelėje nebaigtos gamybos atsargas periodo pradžioje ir grynųjų pinigų sumą.
11* lentelė
Pagalbinių medžiagų ir energijos išlaidų skaičiavimo normatyvai
Išlaidos Išlaidų normatyvai ir skaičiavimo paaiškinimas
1. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų priežiūrai Šias išlaidas apskaičiuoti, remiantis gaminių mašininiu immlumu (1* lentelė). Normatyvas – 0,6 Lt/1 įrengimų darbo valandai.
2. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai ir išlaikymui Šias išlaidas skaičiuoti atskirai gamybiniams cechams ir administracijai. Normatyvas – 10 Lt/ m2 ploto.
3. Elektros energijos išlaidos variklių varymui (jėgai) Šias išlaidas skaičiuoti tik gamybiniams cechams, remiantis 4* lentelėje parodytu aktyviniu įrengimų variklių galingumu ir jų efektyviu darbo laiku.
4. Elektros energijos išlaidos apšvietimui. Šias išlaidas skaičiuoti atskirai gamybiniams cechams ir administracijai. Priimti elektros šviestuvų galingumo normą 1 m2 grindų ploto apšviesti – 60 W; apšvietimo laikas per metus: dirbant 1 pamainą –1000 h, dirbant 2 pamainomis – 2200 h, dirbant 3 pamainomis – 4000 h
5. Šiluminės energijos iš

šlaidos apšildymui ir buitiniams reikalams Šias išlaidas skaičiuoti atskirai gamybiniams cechams ir administracijai. Skaičiuojant priimti: šilumos sunaudojimo norma 1m2 ploto per mėnesį apšildyti – 0,01 Gkal; šildymo sezono trukmė – 6 mėnesiai; buitiniams reikalams šiluminės energijos sunaudojimo norma 1 dirbančiajam per metus – 0,15Gkal.
6. Vandens išlaidos Vanduo naudojamas tik buitiniams reikalams. Skaičiuoti atskirai gamybiniams cechams ir administracijai. Vandens sunaudojimo norma 1 dirbančiajam per dieną – 50 ltr.
7. Energijos poreikį ir išlaidas skaičiuoti pagal atskiras energijos rūšis. Energijos tarifai: 1kWh elektros energijos –0,29 Lt; 1m3 vandens (su kanalizavimu) – 4,2 Lt; 1Gkal šiluminės energijos – 95 Lt.
Pastaba: Apskaičiuojant atskirų gaminių savikainą, netiesiogines gamybines išlaidas skirstome proporcingai pagrindinių gamybinių darbininkų darbo užmokesčiui, o veiklos sąnaudas – proporcingai jų gamybos kaštams.

ĮMONĖS PAGRINDINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Rodikliai Reiksme
1. Produkcijos pardavimo planas, tūkst. Vnt.
Gaminio E 12,600
Gaminio J 2,500
Gaminio N 18,000
2. Produkcijos pardavimo planas, tūkst. Lt. 20683,95
3. Produkcijos gamybos planas, tūkst. Vnt.
Gaminio E 11,600
Gaminio J 6,000
Gaminio N 18,000
4. Pagaminta produkcija, tūkst. Lt. 22071,368
5. Bendroji produkcija, tūkst. Lt. 22328,203
6. Imonės personalas 580
Tame skaičiuje darbininkų 386,54
7. Darbo našumas, tūkst.Lt.
Dirbančiojo 38,07
Darbininko 57,10
8. Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Lt. 6313,60
Tame skaičiuje darbininkų 3878,40
9. Vidutinis metinis darbo užmokestis, Lt.
Dirbančiojo 10889,09
Darbininko 10033,63
10. Gamybos kaštai, tūkst. Lt. 3280,67
11. Gaminio pilnoji savikaina. Lt.
Gaminio E 529,25
Gaminio J 515,46
Gaminio N 637,04
12. Grynasis pelnas, tūkst. Lt. 7129,52
13. Produkcijos rentabilumas, proc. 68,21
14. Apyvartos rentabilumas, proc. 40,55
15. Kapitalo rentabilumas, proc. 129,98
16. Gamybos kaštai, tenkantys 1 parduotos produkcijos, Lt. 0,488
17. Apyvartinės lešos, tūkst. Lt. 646,24
18. Jų apyvartos skaičius 32,01
19. Apyvartos trukmė, dienos 11,25
20. Produkcijos imlumas apyvartinems reikšmėms, Lt. 0,03

Produkcijos pardavimo planas yra apskaičiuotas 1 lentelėje, o gamybos planas – 2 lentelėje.
Bendroji produkcija apskaičiuojama sudėjus pagamintą ir nebaigtą gamybą: 22071,368+318,532-63,70622328,203 tūkst.Lt.
Įmonės personalas, darbo našumas ir

r vidutinis metinis darbo užmokestis yra apskaičiuoti 16, o darbo užmokesčio fondas – 15 lentelėse. Gamybos kaštai –22, o gaminio pilnoji savikaina –28 lentelėje. Grynasis pelnas yra apskaičiuotas 29 lentelėje.
Panaudojus apskaičiuotą neapmokestintą pelną ir parduotos produkcijos gamybos kaštus bei veiklos sąnaudas (iš 29 lentelės), randamas produkcijos rentabilumas: (8387,67*100)/(10088,19+2208,09)68,21%.
Apyvartos rentabilumas apskaičiuojamas pagal neapmokestintą pelną ir pardavimo apimtį (duomenys imami iš 29 lentelės): 8387,67*100/20683,9540,55
Kapitalo rentabilumas apskaičiuojamas kaip neapmokestinto pelno santykis su apyvartinių lėšų vidutine metine suma ir pagrindinių priemonių vertę (8387,67*100)/(646,24+5807,0)129,98
Gamybos kaštai, tenkantys 1 parduotos produkcijos litui – tai parduodamos produkcijos gamybos kaštai ir produkcijos pardavimo plano santykis:10088,19/20683,95 0,488 Lt.
Apyvartinės lėšos, jų apyvartos skaičius, apyvartos trukmė ir produkcijos imlumas apyvartinėms lėšoms yra apskaičiuoti 32 lentelėje.

1. PRODUKCIJOS PARDAVIMO PLANAS

1 lentelė
Produkcijos pardavimo planas
Rodikliai Gaminiai Viso

E J N
1. Produkcijos pardavimo apimtis, vnt. 12600 2500 18000 33100
2. Gaminio kaina, Lt. 561,01 556,69 679,09
3. Pardavimo planas, tūkst.Lt. 7068,68 1391,73 12223,53 20683,95

Produkcijos pardavimo planas parodo numatomą parduoti per planinį laikotarpį gaminių skaičių.
Produkcijos pardavimo apimtis yra duota 1* lentelėje, o gaminio kaina apskaičiuota 28 lentelėje. Gaminio E pardavimo planas apskaičiuojamas kaip pardavimo apimties ir gaminio pardavimo kainos sandauga: 12600*561,01/1000=7068,68 tūkst. Lt.

2. PRODUKCIJOS GAMYBOS PLANAS

2 lentelė
Produkcijos gamybos planas
Rodikliai Gaminiai Viso

E J N
1. Produkcijos pardavimo apimtis, vnt. 12600 2500 18000 33100
2. Prekių atsargos periodo pabaigoje, vnt. 0 3500 800 4300

Produkcijos kiekis, kurį reikia turėti per planinį periodą 12600 6000 18800
3. Prekių atsargos periodo pradžioje, vnt. 1000 0 800
4. Produkcijos gamybos planas, vnt. 11600 6000 18000
5. Gaminio kaina, Lt. 558,23 552,22 677,77
6. Pagaminta (prekinė) produkcija, tūkst.Lt. 6475,49 3313,30 12199,89 21988,67

Produkcijos gamybos planas parodo numatomą pagaminti per planinį laikotarpį “j” gaminių skaičių. Gamybos apimtis priklauso nuo produkcijos pardavimo plano ir

r prekių (gatavų gaminių) atsargų plano gatavos produkcijos sandėlyje. Prekių atsargos sandėlyje planinio periodo pradžioje ir periodo pabaigoje duotos 1 lentelėje.
Produkcijos kiekis, kurį reikia turėti per planinį periodą apskaičiuojamas kaip pardavimo apimties ir prekių atsargų periodo pabaigoje suma: 12600+0=12600 vnt.
Produkcijos gamybos planas – tai produkcijos kiekio, kurį reikia turėti per planinį periodą ir prekių atsargų periodo pradžioje skirtumas:12600 -1000=11600 vnt.
Pagaminta (prekinė) produkcija apskaičiuojama sudauginus gaminio kainą (28 lentelė) ir gamybos planą: (12600*558,23)/1000=6475,49 tūkst.Lt.

3. APRŪPINIMO PAGRINDINĖMIS MEDŽIAGOMIS PLANAVIMAS

Planuojant gamybos aprūpinimą žaliavomis ir pagrindinėmis medžiagomis, pirmiausia skaičiuojamas šių medžiagų kiekis, reikalingas gamybos planui įvykdyti. Po to, įvertinus medžiagų atsargų lygį sandėlyje, nustatomas reikalingas nupirkti medžiagų kiekis.

3.1.Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas

3 lentelė
Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas

Medžiagos
Gamybos planas, vnt. Medžiagų sunaudojimo norma gaminiui, kg Medžiagos kaina,
Lt/kg
Medžiagos poreikis, t Medžiagų kaštai

Viso,
tūkst.Lt Gaminio, Lt
Gaminys E
113 11600 1,25 12,40 14,500 15,5 179,8
116 5,40 5,00 62,640 27 313,2
120 2,00 1,50 23,200 3 34,8

Viso 45,5 527,8
Gaminys J
112 6000 0,9 10,0 5,400 9,000 54,000
115 5,0 3,2 30,000 16,000 96,000
118 2,8 2,6 16,800 7,280 43,680

Viso 32,280 193,680
Gaminys N
112 18000 3,4 10,0 61,200 34,000 612
117 4,0 4,4 72,000 17,600 316,8
120 5,6 1,50 100,800 8,400 151,2

Viso 60,000 1080
Viso medžiagų 137,780 1801,480

Gamybos planas yra apskaičiuotas 2 lentelėje, o medžiagų sunaudojimo norma gaminiui ir medžiagos kaina yra duota 2* lentelėje.
Medžiagos poreikis randamas sudauginus gamybos planą ir medžiagų sunaudojimo normą gaminiui:11600*1,25=14,500 t.
Medžiagos kaštai- tai medžiagos poreikio ir kainos sandauga: 14,500*12,40=15,5 tūkst. Lt.
Bendras gaminio medžiagų poreikis suskaičiuojamas susumavus atskirų į gaminį įeinančių medžiagų poreikius: 14,5+62,64+23,20100,34 t.
Gaminio medžiagų kaštai (viso) apskaičiuojami susumavus atskirų į gaminį įeinančių medžiagų kaštus: 15,5+27+345,5 tūkst. Lt.
Gaminio medžiagų kaštai apskaičiuojami medžiagų kaštus (viso) padalinus iš gamybos plano: (179,8*1000)/1160015,5 Lt.

4 lentelė
Medžiagų poreikio suvestinė
Gaminiai Medžiagų poreikis, t

112 113 115 116 117 118 120
Gaminys E 14,500 62,640
Gaminys J 5,400 30,000 16,800
Gaminys N 61,200 72,000 100,800
Viso: 66,600 14,500 30,000 62,640 72,000 16,800 100,800

Medžiagos poreikis gaunamas susumavus kiekvienos medžiagos poreikį atskiriems gaminiams: 5,400+61,200=66,600 t.

3.2. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas

Kada gamyba apskaičiuoja, kiek ir kokių medžiagų reikės gamybos programos įvykdymui,

aprūpinimo tarnyba įvertina turimas medžiagų atsargas sandėlyje planinio periodo pradžioje ir numatomas atsargas periodo pabaigoje ir nustato, kokį kiekį medžiagų reikės nupirkti per planinį laikotarpį.
5 lentelė
Pagrindinių medžiagų pirkimo planas
Rodikliai Medziagos Viso:

112 113 115 116 117 118 120
Medžiagų poreikis gamybos plano vykdymui, t. 66,600 14,500 30,000 62,640 72,000 16,800 100,800 363,340

Medžiagų atsargos sandėlyje periodo pabaigoje, t. 4,00 3,50 2,50 5,40 2,00 3,00 6,00 26,40

Medžiagos kiekis reikalingas planiniame periode, t 70,600 18,000 32,500 68,040 74,000 19,800 106,800 389,740

Medžiagų atsargos sandelyje periodo pradžioje, t. 2,00 1,00 6,00 5,40 3,60 0,00 3,80 21,80

Reikalinga nupirkti medžiagų kiekis, t. 68,600 17,000 26,500 62,640 70,400 19,800 103,000 367,940

Medžiagų kaina, Lt/kg. 10,00 12,40 3,20 5,00 4,40 2,60 1,50 39,10

Išlaidos medžiagoms, tūkst. Lt. 686 210,8 84,8 313,2 309,76 51,48 154,5 1810,54

Medžiagų poreikis gamybos plano vykdymui yra apskaičiuotas 4 lentelėje, o medžiagų atsargos sandėlyje periodo pabaigoje bei periodo pradžioje duota 3* lentelėje. Medžiagų kaina duota 2* lentelėje.
Medžiagos kiekis, reikalingas planiniame periode apskaičiuojamas kaip medžiagų poreikio plano vykdymui ir medžiagų atsargų sandėlyje periodo pabaigoje suma: 66,600+4,00=70,600 t
Reikalingas nupirkti medžiagos kiekis- tai medžiagos kiekio , reikalingo planiniame periode ir medžiagų atsargų sandėlyje periodo pradžioje skirtumas: 70,600-2,00=68,600t.
Išlaidos medžiagai apskaičiuojamos padauginus reikalingą nupirkti medžiagos kiekį ir jos kainą: 68,600*10,0=686 tūkst.Lt.

4. ENERGIJOS POREIKIO IR IŠLAIDŲ PLANAS

Pramonės įmonės naudoja įvairių rūšių energiją (elektros, šiluminę energiją, šaltį, vandenį ir kt.). Energija įmonėje naudojama įvairiems reikalams: technologijai, įrengimų variklių varymui (jėgai), apšvietimui, apšildymui ir t.t. Įmonės aprūpinimas energija planuojamas ir organizuojamas pagal atskiras jos rūšis. Planinis energijos poreikis gali būti nustatomas įvairiais būdais. Šiame darbe apskaičiuosime elektros, šiluminės energijos ir vandens poreikį, panaudojant tiesioginio skaičiavimo metodą: t.y. skaičiuosime energijos poreikį, atsižvelgdami į jos panaudojimo paskirtį.

Priimame, kad: šiluminė energija įmonėje yra naudojama technologijoje, patalpų apšildymui ir buitiniams tikslams; elektros energija – variklių varymui ir apšvietimui; vanduo – buitiniams tikslams. Skaičiavimus atliksime, kaip buvo minėta, kiekvienai naudojamos energijos rūšiai.

4.1. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas

6 lentelė

Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas
Gaminiai Gamybos planas, vnt. Energijos sunaudojimo norma, Gal/vnt. Energijos kaina, Lt./Gal Energijos poreikis, Gkal Energijos kaštai, tūkst.Lt.
Gaminys E 11600 0,07 95,0 812,00 77,14
Gaminys J 6000 0,06 95,0 360,00 34,2
Gaminys N 18000 0,035 95,0 630,00 59,85
Viso 1802,00 171,190

Produkcijos gamybos planas yra apskaičiuotas 2 lentelėje. Energijos sunaudojimo norma duota 2*, o kaina 11* lentelėje.
Energijos poreikis- gamybos plano ir energijos sunaudojimo normos sandauga: 11600*0,07812,00 Gkal.
Energijos kaštai- energijos poreikio ir kainos sandauga: 812,0* 95=77,14 tūkst. Lt.
Tolesnėse lentelėse skaičiuojamas šiluminės energijos poreikis apšildymui ir buitiniams reikalams (atskirai administracijai ir gamybiniams cechams), remiantis 11* lentelėje parodytais normatyvais.
7 lentelė
Įmonės ploto skaičiavimas
Rodikliai Plotas, m2
Gamybinis plotas 1900
Administracijos plotas 570
Viso 2470

Gamybinis plotas yra duotas 6* lentelėje, o administracijos plotas apskaičiuojamas 30 nuo gamybinio ploto: 1900*0,3570 m2
Visas plotas: 1900+5702470 m2 .

8 lentelė
Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų apšildymui ir buitiniams reikalams skaičiavimas
Rodikliai Reikšmė
1. Šildymo sezono trukmė, mėn. 6
2. Šilumos sunaudojimo norma per mėnesį 1m2 apšildyti,Gkal. 0,01
3. Šilumos sunaudojimo norma 1 dirbančiajam per metus,Gkal 0,15
4. Šiluminės energijos kaina, Lt/Gkal 95
5. Gamybiniai cechai:

Gamybinis plotas, m2 1900

Gamybinis personalas, žm. 483

Šiluminės energijos poreikis per metus, Gkal: 186,476

Apšildymui 114

Buitiniams reikalams 72,476

Išlaidos šiluminei energijai, tūkst. Lt: 17,715

Apšildymui 10,830

Buitiniams reikalams 6,885
6. Administracija ir kiti įmonės negamybiniai padaliniai:

Plotas,m2 570

Personalas, žm. 97

Šiluminės energijos poreikis, Gkal: 121,171

Apšildymui 34,200

Buitiniams reikalams 86,971

Išlaidos šiluminei energijai, tūkst.Lt.: 11,511

Apšildymui 3,249

Buitiniams reikalams 8,262

Šildymo sezono trukmė, šilumos sunaudojimo norma per mėnesį 1m2 apšildyti, 1 dirbančiajam per metus bei šiluminės energijos kaina yra duota 11* lentelėje. Gamybinių cechų plotas apskaičiuotas 7 lentelėje, o personalas- 15 lentelėje (pagrindinių gamybinių darbininkų ir cechų vadovų suma).
Šiluminės energijos poreikis per metus apšildymui (gamybiniuose cechuose) apskaičiuojamas sudauginant šildymo sezono trukmę, šilumos sunaudojimo normą per mėnesį 1 m2 apšildyti ir gamybinių cechų plotą: 1900*0,01*6114 Gkal.
Šiluminės energijos poreikis per metus buitiniams reikalams (gamybiniuose cechuose) – tai gamybinio personalo ir šilumos sunaudojimo normos 1 dirbančiajam per metus sandauga: 483 *0,1572,476 Gkal.
Išlaidos šiluminei energijai- jos poreikio ir kainos sandauga. Gamybiniuose cechuose jos skaičiuojamos taip: 114*95/100010,830 tūkst.Lt. (apšildymui) ir 72,476*95/10006,885 tūkst.Lt. (buičiai).
Šiluminės energijos poreikis ir išlaidos administraciniuose padaliniuose skaičiuojamos analogiškai kaip ir gamybiniuose cechuose.

9 lentelė
Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planas

Paskirtis Poreikis, Gkal Išlaidos, tūkst.Lt.

Gamybiniai cechai Administracija Viso Gamybiniai cechai Administracija Viso
Technologijai 1802,00 0 1802,00 171,19 0 171,19
Apšildymui 114,00 34,200 148,20 10,830 3,249 14,079
Buičiai 72,476 86,971 159,448 6,885 8,262 15,148
Viso 1988,476 121,171 2109,648 188,905 11,511 200,417

Šiluminės energijos poreikis ir išlaidos technologijai yra apskaičiuoti 6 lentelėje, o apšildymui ir buičiai – 8 lentelėje.
Šiluminės energijos poreikis- tai energijos poreikio technologijai, apšildymui ir buičiai suma (gamybiniuose cechuose): 1802,0+114,0+72,476=1988,476 Gkal.
Išlaidos už šiluminę energiją gamybiniuose cechuose apskaičiuojamos pasinaudojus 6 ir 8 lentelių duomenimis, t.y. sudėjus išlaidas už šiluminę energiją technologijai, apšildymui ir buitiniams reikalams: 3,249+8,26211,511 tūkst.Lt.
Analogiškai paskaičiuojamas ir vandens poreikis bei išlaidos.

4.2. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas

Įmonėje vanduo naudojamas tik buitiniams reikalams. Jo poreikį ir išlaidas skaičiuojame atskirai gamybiniams cechams ir administracijai . Skaičiavimui reikalingi duomenys parodyti 11* lentelėje.

10 lentelė
Vandens poreikio ir išlaidų planas
Rodikliai Reikšmė
1. Vandens sunaudojimo norma per dieną, m3/žm. 0,05
2. Darbo dienų skaičius 221,20
3. Vandens tarifas, Lt./m3 4,20
4. Gamybiniai cechai:

Gamybinis personalas, žm. 483

Vandens poreikis, m3 5343,915

Išlaidos vandeniui, tūkst.Lt. 22,444
5. Administracija ir kiti negamybiniai padaliniai:

Personalas, žm. 97

Vandens poreikis,m3 1068,78

Išlaidos vandeniui, tūkst.Lt. 4,489
6. Bendras vandens poreikis, m3 6412,70
7. Viso išlaidų vandeniui, tūkst.Lt. 26,933

Vandens sunaudojimo norma per dieną vienam žmogui ir vandens tarifas yra duoti 11* lentelėje. Darbo dienų skaičius apskaičiuotas 14, o gamybinis ir administracijos personalas- 8 lentelėje.
Vandens poreikis apskaičiuojamas sudauginant personalą sudarantį žmonių skaičių ir vandens sunaudojimo normą per dieną. Ši sandauga dar dauginama iš darbo dienų skaičiaus (223) ir tuomet gaunamas vandens poreikis per metus: 483*0,05*2235385,45m3
Išlaidos vandeniui- tai vandens poreikio ir tarifo sandauga: 5385,45*4,2 226,32 tūkst.Lt.
Bendras vandens poreikis – tai vandens poreikio gamybiniuose cechuose ir administracijoje suma: 1068,78+5343,915=6412,695 m3.

4.3. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas

Elektros energija įmonėje naudojama įrengimų variklių varymui (jėgai) ir apšvietimui. Elektros energijos poreikis jėgai priklauso nuo įrengimų variklių aktyvinio galingumo (Pa) ir jų efektyvaus darbo laiko , todėl elektros energijos poreikį jėgai šiame darbe skaičiuosime tiktai gamybiniams cechams.

11 lentelė
Elektros energijos poreikio ir išlaidų skaičiavimas
Rodikliai Reikšmė
1.Šviestuvų galingumo norma, W/m2 60,0
2.Elektros energijos tarifas, Lt/1kWh 0,29
3.Gamybiniai cechai

Įrengimų variklių suminis aktyvinis galingumas, kW 215,0

Variklių galingumo panaudojimo koeficientas 0,6

Įrengimų metinis efektyvus darbo laikas, h 3576,804

Elektros energijos poreikis jėgai, kW 461407,716

Išlaidos už elektros energiją jėgai, tūks. Lt. 133,808

Gamybinis plotas, m2 1900

Apšvietimo laikas h 4000

Elektros energijos poreikis apšvietimui, kW 456000

Išlaidos už elektros energiją apšvietimui, tūkst.Lt. 132,24
4. Administracija

Patalpų plotas, m2 570

Apšvietimo laikas, h 1000

Elektros energijos poreikis apšvietimui, kW 34200

Išlaidos už elektros energiją apšvietimui, tūkst.Lt 9,918

Šviestuvų galingumo norma, elektros energijos tarifas, apšvietimo laikas yra duoti 11* lentelėje.
Įrengimų variklių suminis aktyvinis galingumas, variklių galingumo panaudojimo koeficientas yra duoti 4* lentelėje.
Įrengimų pamainumo koeficientas yra 2 , o galingumo panaudojimo koeficientą (iš intervalo 0,6-0,8) priimame 0,6 (4* lentelė).
Įrengimų panaudojimo koeficientas, kuris įvertina planines prastovas a (jas pasirinkome iš 4* lentelės, 7 varianto; taigi a12,5):1-0,125=0,875
Įrengimų metinis efektyvus darbo laikas apskaičiuojamas sudauginant rėžiminį darbo laiką (darbo dienų sk.), rėžiminę pamainos trukmę, įrengimų pamainumo ir panaudojimo (įvertinant planines prastovas) koeficientus: 221,20*7,7*2,4*0,8753576,804
Elektros energijos poreikis jėgai – tai variklių suminio aktyvinio galingumo, galingumo panaudojimo koeficiento ir įrengimų metinio efektyvaus darbo laiko sandauga: 215*0,6*3576,804461407,716 kW.
Išlaidos už elektros energiją jėgai – tai poreikio ir tarifo sandauga: 6446440,29/1000186,95 tūkst.Lt.
Elektros energijos poreikis apšvietimui – šviestuvų galingumo normos , ploto ir apšvietimo laiko sandauga: 1900*60,0*4000456000 kWh.
Išlaidos už elektros energiją apšvietimui- tai poreikio ir elektros energijos tarifo sandauga: 456000*0,29/1000=132,24 tūkst.Lt.
Elektros energijos poreikis ir išlaidos administracijai skaičiuojamos analogiškai.

12 lentelė
Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas
Paskirtis Poreikis, kW Išlaidos, tūkst.Lt

Gamybiniai cechai Administracija Viso Gamybiniai cechai Administracija Viso
Variklių varymui 461407,72 0 461407,72 133,808 0 133,81
Apšvietimui 456000 34200 490200,00 132,240 9,918 142,16
Viso 917407,72 34200,00 951607,72 266,05 9,92 275,97

Elektros energijos poreikis ir išlaidos yra paskaičiuoti 11 lentelėje.
Elektros energijos poreikis gamybiniuose cechuose- tai energijos poreikių variklių varymui ir apšvietimui suma: 461407,72+456000917407,72 kW.
Bendros išlaidos už elektros energiją lygios gamybinių cechų ir administracijos išlaidų elektrai sumai: 133,808+0133,81 tūkst.Lt.

5. PERSONALO PLANAS

Sudarant įmonės personalo planą, yra planuojamas darbo našumo lygis, dirbančiųjų skaičius, jų darbo užmokestis.
Darbo našumas (metinis išdirbis) yra darbo efektyvumo (rezultatyvumo) vertinis rodiklis. Jis rodo, už kokią sumą produkcijos per metus pagamino vienas įmonės darbuotojas (DNper) arba darbininkas (DNdarb), ir apskaičiuojamas, dalinant metinę pagamintos produkcijos apimtį (Bpag) iš darbuotojų ar darbininkų skaičiaus (nper arba ndarb):

13 lentelė
Pagrindinių gamybinių darbininkų darbo užmokesčio planas
Gaminiai Gamybos planas,
vnt.

Gaminio darbo imlumas, nh Valandinis atlyginimas, Lt. Gamybinės programos darbo imlumas, nh Darbo užmokestis Atskaitymai socialiniam draudimui, tūkst.Lt

tūkst.Lt %
Gaminys E 11600 19,0 6,0 220400 1322,40 34,10 409,944
Gaminys J 6000 29,0 6,0 174000 1044,00 26,92 323,640
Gaminys N 18000 14,0 6,0 252000 1512,00 38,99 468,720
Viso 35600 646400 3878,40 100,00 1202,304

Gamybos planas yra apskaičiuotas 2 lentelėje. Gaminio darbo imlumas ir valandinis atlyginimas duoti 2* lentelėje.
Gamybinės programos darbo imlumas- tai gamybos plano ir gaminio darbo imlumo sandauga:11600*19,0220400 nh.
Darbo užmokestis- gamybinės programos darbo imlumo ir valandinio atlyginimo sandauga: 220400*6,0/10001322,40 tūkst.Lt.
Atsiskaitymai soc. draudimui sudaro 31 nuo darbo užmokesčio: 0,3*1322,40=409,944 tūkst.Lt.

14 lentelė
Efektyvaus darbininko darbo laiko skaičiavimas
Darbo laiko sudėtis Planas
1. Kalendorinės dienos periode 365
2. Poilsio ir švenčių dienos 113
3. Rėžiminis darbo laikas, dienos 252
4. Neatvykimai į darbą, dienos: 30,8

Eilinės ir papildomos atostogos 20,7

Dekretinės atostogos 1,1

Ligos 7,2

Kitos priežastys 1,8
5. Efektyvus darbo laikas, dienos 221,2
6. Rėžiminė pamainos trukmė, h 7,7
7. Vidiniai darbo dienos nuostoliai, h 0,14
8. Efektyvi pamainos trukmė, h 7,56
9. Efektyvus darbininko darbo laikas, h 1672,272

Neatvykimai į darbą, rėžiminė pamainos trukmė ir vidiniai darbo dienos nuostoliai duoti 5* lentelėje.
Rėžiminis darbo laikas- tai kalendorinių dienų periode ir poilsio bei švenčių dienų skirtumas: 365-113252 dienos
Neatvykimai į darbą: 20,7+1,1+7,2+1,830,8dienos
Efektyvus darbo laikas apskaičiuojamas kaip rėžiminio darbo laiko ir neatvykimų į darbą skirtumas: 252-30,8223 dienos
Efektyvi pamainos trukmė apskaičiuojama iš rėžiminės pamainos trukmės atimant vidinius darbo dienos nuostolius: 7,7-0,147,56 h.
Efektyvus darbininko darbo laikas- tai efektyvaus darbo laiko ir efektyvios pamainos trukmės sandauga: 221*7,561672,272 h.

15 lentelė
Įmonės personalo ir darbo užmokesčio planas
Rodikliai Reikšmė
1. Gamybos programos darbo imlumas, nh 646400
2.Efektyvus darbininko darbo laikas, h 1672,272
3.Pagrindiniai gamybiniai darbininkai 387
4. Gamybinių cechų vadovai, specialistai, techniniai vykdytojai, žm. 97
5. Vidutinė mėnesinė gamybos specialisto alga, Lt 1000
6. Gamybinių cechų vadovų, specialistų, techninių vykdytojų metinis darbo užmokestis, tūkst. Lt 1159,620
7. Atskaitymai sveikatos ir socialiniam draudimui, tūkst. Lt 359,482
8. Įmonės vadovai, specialistai, techniniai vykdytojai (administracija),žm. 97
9. Įmonės administracijos darbuotojo vidutinė mėnesinė alga, Lt 1100
10. Įmonės administracijos metinis darbo užmokestis, tūkst. Lt 1275,582
11. Atskaitymai sveikatos ir socialiniam draudimui, tūkst. Lt 395,430
12. Įmonės personalas, žm.: 580

t.sk. darbininkai 387
13. Įmonės personalo metinis darbo užmokestis, tūkst. Lt: 6313,60

t.sk/darbininkų 3878,40

Gamybos programos darbo imlumas yra apskaičiuotas 13, o efektyvus darbininko darbo laikas – 14 lentelėje.
Pagrindinių gamybinių darbininkų skaičius- gamybos programos darbo imlumo ir efektyvaus darbininko darbo laiko santykis: 646400/1672,272387 žm.
Gamybinių cechų vadovų, specialistų, techninių vykdytojų skaičius yra priimamas 30 nuo gamybinių darbininkų skaičiaus: 387*0,397 žm.
Gamybinių cechų vadovų, specialistų, techninių vykdytojų metinis darbo užmokestis gaunamas sudauginant cechų vadovų skaičių ir jų metinio darbo užmokesčio dydį ( šiuo atveju pasirinkom, kad mėnesinė alga lygi 1000 Lt.): 97*1000*12/10001159,620 tūkst.Lt.
Atskaitymai sveikatos ir socialiniam draudimui priimami 31 nuo metinio darbo užmokesčio: 1275,582*0,31395,430 tūkst.Lt.
Įmonės vadovai, specialistai, techniniai vykdytojai (administracija) sudaro 20 nuo gamybinio personalo: (387+97)0,297 žm.
Įmonės administracijos metinis darbo užmokestis , kai mėnesinį atlyginimą priimame lygų 1100 Lt.: 97*1100121275,582 tūkst.Lt.
Įmonės personalas – gamybinių darbininkų, cechų vadovų ir administracijos darbuotojų suma: 387+97+97580 žm.
Įmonės pagrindinių darbininkų metinis darbo užmokestis buvo apskaičiuotas 13 lentelėje ir jis lygus 2476,76 tūkst.Lt.
Įmonės personalo metinis darbo užmokestis (pagrindinių darbininkų, gamybinių cechų vadovų ir administracijos darbo užmokesčio suma): 3878,40+1159,620+1275,5826313,60 tūkst. Lt.

16 lentelė
Personalo plano rodikliai
Rodikliai Reikšmė
1. Įmonės personalas, žm.: 580

t.sk. darbininkai 387
2. Įmonės personalo metinis darbo užmokestis, tūkst.Lt: 6313,60

t.sk. darbininkų 3878,40
3. Vidutinis metinis darbo užmokestis, Lt:

Dirbančiojo 10889,09

Darbininko 10033,63
4. Pagaminta produkcija, tūkst. Lt 22071,37
5. Darbo našumas (metinis išdirbis), tūkst, Lt:

Dirbančiojo 38,07

Darbininko 57,10

Įmonės personalas ir jo darbo užmokestis yra apskaičiuotas 15 lentelėje, o pagaminta produkcija 2 lentelėje.
Vidutinis metinis darbo užmokestis – tai personalo darbo užmokesčio ir žmonių skaičiaus santykis: 6313,60/580*100010889,09 tūkst. Lt. (dirbančiojo) . Darbininko metinis darbo užmokestis skaičiuojamas analogiškai.
Darbo našumas (metinis išdirbis)- tai metinės pagamintos produkcijos apimties ir personalo skaičiaus santykis: 22071,37/58038,07 tūkst. Lt.

6. PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ IR AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ PLANAS

17 lentelė
Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas
Pagrindinės priemonės Pagrindinių priemonių vertė, tūkst.Lt Pagrindinių priemonių eksploatavimo trukmė, metai Amortizacinių atskaitymų norma, % Amortizaciniai atskaitymai, tūkst.Lt

Gamybiniai cechai Administracija Viso Gamybiniai cechai Administracija Viso
1. Pastatai 1320,00 746,00 2066,00 35 2,57 33,943 19,183 53,126
2.Vertingas
inventorius 175,00 125,00 300,00 10 9,00 15,750 11,250 27,000
3.Darbo mašinos ir
įrengimai 2675,00 0,00 2675,00 15 6,00 160,500 0,000 160,500
4.Kėlimo ir transporto
priemonės 370,00 65,00 435,00 12 7,50 27,750 4,875 32,625
5. Kiti įrengimai ir
įranga 158,00 173,00 331,00 6 15,00 23,700 25,950 49,650
Viso 4698,00 1109,00 5807,00 261,643 61,258 322,901

Pagrindinių priemonių vertė yra duota 6*, o eksploatavimo trukmė – 7* lentelėje.
Pastatų likvidacinė vertė yra 10 nuo priemonių vertės: 20660,1206,6 Lt
Amortizaciniai atskaitymai gamybiniams cechams – tai pagrindinių vertės ir amortizacinių atskaitymų normos sandauga: 1320,0*2,57/10033,94 tukst. Lt

8. GAMYBOS KAŠTŲ PLANAS
18 lentelė
Gamybos programos mašininio imlumo skaičiavimas
Gaminiai Gaminio mašininis imlumas, įr. val./vnt. Gamybos planas, tūkst. vnt. Gamybos programos mašininis imlumas, tūkst. Ir.val.
Gaminys E 16 11,60 185,60
Gaminys J 25 6,00 150,00
Gaminys N 12 18,00 216,00
Viso 551,60

Gaminio E gamybos programos mašininis imlumas apskaičiuojamas sudauginant gaminio mašininį imlumą (1* lentelė) ir gamybos planą (2 lentelė): 16*11,60185,60 tūkst. Ir. val.

19 lentelė
Pagalbinių medžiagų išlaidų įrengimų ir patalpų priežiūrai skaičiavimas
Rodikliai Reikšmė
Gamybiniai cechai:
1. Gamybos programos mašininis imlumas, tūkst. įr. val. 551,600
2. Pagalbinių medžiagų įrengimų priežiūrai normatyvas, Lt/įr. val. 0,6
3. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms įrengimų priežiūrai, tūkst.Lt 330,960
4. Gamybinių patalpų plotas, m2 1900
5. Pagalbinių medžiagų patalpų priežiūrai išlaidų normatyvas, Lt/1m2 10,0
6. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms patalpų priežiūrai, tūkst.Lt. 19,000
7. Viso gamybinių cechų išlaidos pagalbinėms medžiagoms, tūkst.Lt 349,960
Administracija:
1. Patalpų plotas, m2 570
2. Pagalbinių medžiagų patalpų priežiūrai išlaidų normatyvas Lt/1m2 10,0
3. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms patalpų priežiūrai, tūkst.Lt 5,700
Viso pagalbinių medžiagų išlaidos, tūkst.Lt 355,660

Gamybos programos mašininis imlumas yra apskaičiuotas 18 lentelėje, o pagalbinių medžiagų įrengimų priežiūrai ir patalpų priežiūrai normatyvas yra duotas 11* lentelėje.
Išlaidos pagalbinėms medžiagoms įrengimų priežiūrai paskaičiuojama sudauginant mašininį imlumą ir pagalbinių medžiagų įrengimų priežiūrai normatyvą: 551,600*0,6330,960 tūkst. Lt.
Išlaidos pagalbinėms medžiagoms patalpų priežiūrai – tai pagalbinių medžiagų patalpų priežiūrai išlaidų normatyvo ir patalpų ploto sandauga: 1900*10,0/100019 tūkst.Lt.
Iš viso gamybinių cechų išlaidos pagalbinėms medžiagoms : 330,960+19349,960 tūkst. Lt
20 lentelė
Netiesioginių gamybos išlaidų sąmata
Išlaidų rūšys Suma, tūkst.Lt
1. Pagalbinės medžiagos 349,960
2. Darbo užmokestis 1159,620
3. Atskaitymai socialiniam ir sveikatos draudimui 359,482
4. Energija 172,400
5. Amortizaciniai atskaitymai 261,643
6. Pagalbinių ir aptarnaujančių tarnybų paslaugos 275,40
7. Kitos išlaidos 54,50

Viso 2633,00

Išlaidos pagalbinėms medžiagoms yra duotos 19 lentelėje, o darbo užmokestis ir soc. draudimui – 15 , amortizaciniai atskaitymai – 17 lentelėje. Pagalbinių ir aptarnaujančių tarnybų paslaugos bei kitos išlaidos yra duotos 8* lentelėje.
Apskaičiuojant energiją įvertinama visų rūšių energija (šiluminė energija apšildymui, buičiai, vanduo, elektros energija), išskirus energiją technologijai. Taigi, susumuojamos išlaidos apšvietimui, vandeniui ir šiluminei energijai.
Amortizaciniai atskaitymai apskaičiuoti 17 lentelėje.
Visos išlaidos:349,960+1159,62+359,482+172,400+261,643+275,40+54,50=2633,00 tūkst.Lt.

21 lentelė
Netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymas
Rodikliai Viso Gaminiai

E J N
Gamybinių darbininkų darbo užmokestis, % 100,00 34,10 26,92 38,99
Netiesioginės gamybos išlaidos, tūkst.Lt 2633,00 897,763 708,761 1026,481

Gamybinių darbininkų darbo užmokesčio pasiskirstymas yra apskaičiuotas 13 lentelėje , o netiesioginės gamybos išlaidos – 20 lentelėje. Jos paskirstomos atskirai gaminiams pagal darbo užmokestį. Netiesioginės gamybos išlaidos gaminiui E: 2633,00*34,10/100897,763 tūkst.Lt.

22 lentelė
Gamybos kaštų planas

Kaštų rūšys Gamybos kaštai, tūkst.Lt

Gaminių Viso

E J N
1. Pagrindinės medžiagos 527,800 193,68 1080,0 1801,480
2. Energija technologijai 122,764 70,219 112,015 304,998
3. Gamybinių darbininkų darbo užmokestis 1322,400 1044,00 1512,0 3878,400
4. Atskaitymai socialiniam ir sveikatos draudimui 409,944 323,640 468,720 1202,304
5. Gamybinės netiesioginės išlaidos 897,764 708,761 1026,481 2633,05

Viso gamybos kaštų, tūkst.Lt 3280,671 2340,299 4199,216 9820,187
Viso gamybos kaštų,% 33,401 23,804 42,794 100,0

Produkcijos gamybos planas, tūkst. vnt 11,600 6,00 18,00

Gaminio gamybinė savikaina, Lt 282,816 390,050 233,290

Pagrindinių medžiagų gamybos kaštai yra apskaičiuoti 3 lentelėje, o gamybinių darbininkų darbo užmokestis bei atsiskaitymai socialiniam ir sveikatos draudimui – 13 lentelėje, gamybinės netiesioginės išlaidos – 21 lentelėje.
Energija technologijai apskaičiuojama susumuojant šiluminę ir elektros energiją, prieš tai elektros energiją paskirsčius atskiriems gaminiams pagal jų tarpusavio procentinį santykį (22 lentelėje).
Viso gamybos kaštų gaminiui E: 527,80+122,764+1322,40+409,944+897,7643280,671 tūkst.Lt.
Viso gamybos kaštų: 3251,348/9734,186*100=33,401 %
Gaminio gamybinė savikaina – gamybos kaštų ir gamybos plano santykis: 3280,671/11,600282,816 Lt./vnt.

9. MEDŽIAGŲ IR PREKIŲ ATSARGŲ PLANAS

23 lentelė
Prekių atsargų planas
Prekės Atsargos periodo pradžioje Atsargos periodo pabaigoje

Dydis, vnt. Vertė, tūkst. Lt Dydis, vnt. Gaminio gamybinė savikaina, Lt Vertė, tūkst. Lt
E 1000 271,00 0,00 282,82 0,00
J 0 0,00 3,50 390,05 1,35
N 800 185,00 800,00 233,29 185,14
Viso 456,00 186,49

Atsargų dydis periodo pradžioje ir bei atsargų vertė periodo pabaigoje duota 1* lentelėje . Gaminio gamybinė savikaina apskaičiuota 22 lentelėje.
Atsargų vertė periodo pradžioje (viso): 271,0+0+185,0456,0 tūkst.Lt.
Atsargų vertė periodo pabaigoje apskaičiuojama sudauginant atsargų dydį ir gamybinę savikainą: 0*282,820 (gaminio E).

24 lentelė
Medžiagų atsargų planas

Medžiagos
Kaina Lt/kg Atsargos periodo pradžioje Atsargos periodo pabaigoje

Dydis, t Vertė, tūkst.Lt Dydis, t Vertė, tūkst. Lt
112 10,000 2,000 20,000 4,000 40,000
112 12,400 1,000 12,400 3,500 43,400
115 3,200 6,000 19,200 2,500 8,000
116 5,000 5,400 27,000 5,400 27,000
117 4,400 3,600 15,840 2,000 8,800
118 2,600 0,000 0,000 3,000 7,800
120 1,500 3,800 5,700 6,000 9,000
Viso 100,140 144,000

Medžiagų kaina duota 2* lentelėje, o atsargų dydis- 3* lentelėje.
Medžiagos atsargos apskaičiuojamos sudauginant medžiagų kainą ir atsargų dydį: 10,0*2,0=20,00 tūkst.Lt. (periodo pradžioje; medžiagos 112)

10. PARDUODAMOS PRODUKCIJOS GAMYBOS KAŠTŲ PLANAS

25 lentelė
Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas
Rodikliai Viso, tūkst. Lt Tame tarpe pagal gaminius

E J N
Prekių atsargos periodo pradžioje 456,00 271,00 0,00 185,00
Gamybos kaštai 9820,19 3280,67 2340,30 4199,22
Pardavimui skirtos produkcijos gamybos kaštai 10276,19 3551,67 2340,30 4384,22
Prekių atsargos periodo pabaigoje 188,00 0,00 1,37 186,63
Parduodamos produkcijos gamybos kaštai 10088,19 3551,67 2338,93 4197,58

Prekių atsargos periodo pradžioje ir pabaigoje yra apskaičiuoti 23, o gamybos kaštai- 22 lentelėje.
Pardavimui skirtos produkcijos gamybos kaštai (viso), apskaičiuojami sudedant prekių atsargų periodo pradžioje vertę ir gamybos kaštus: 456,0+9820,19=10276,19 tūkst.Lt.
Parduotos produkcijos gamybos kaštai- tai pardavimui skirtos produkcijos gamybos kaštų ir prekių atsargų periodo pabaigoje skirtumas: 10276,19-188,0010088,19 tūkst.Lt.

11. VEIKLOS SĄNAUDŲ PLANAS

26 lentelė
Veiklos sąnaudų planas
Išlaidų rūšys Suma, tūkst.Lt
1. Pardavimų sąnaudos:
• Reklama ir skelbimai 66,00
• Prekių išvežimas 148,50
2. Bendrosios ir administracinės sąnaudos:
• Pagalbinės medžiagos 5,70
• Administracijos darbuotojų darbo užmokestis 1275,582
• Atskaitymai socialiniam ir sveikatos draudimui 395,430
• Energija 25,918
• Amortizaciniai atskaitymai 61,258
• Paslaugos 24,50
• Komandiruotės 15,00
• Mokesčiai ir rinkliavos 190,20
Viso 2208,09

Reklama ir skelbimai, prekių išvežimas, paslaugos, komandiruotės, mokesčiai ir rinkliavos yra duoti 9* lentelėje. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms yra apskaičiuotos 19 lentelėje, administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir atsiskaitymai socialiniam ir sveikatos draudimui yra apskaičiuoti 15 lentelėje. Amortizaciniai atsiskaitymai apskaičiuoti 17 lentelėje.
Išlaidos energijai- tai išlaidų už šiluminę energiją (9 lentelė), elektros energiją (11 lentelė) ir vandenį (10 lentelė) suma.

27 lentelė
Veiklos sąnaudų paskirstymas
Rodikliai Viso Gaminiai

E J N
Gamybos kaštai, % 100,00 33,401 23,804 42,794
Veiklos sąnaudos, tūkst.Lt. 2208,09 737,53 525,62 944,94
Pardavimo planas, tūkst. vnt. 33,10 12,60 2,50 18,00
Gaminiui tenkančios veiklos sąnaudos, Lt 246,35 125,12 403,75

Gamybos kaštų procentinė sudėtis yra apskaičiuota 22 lentelėje, veiklos sąnaudos- 26 lentelėje, o pardavimo planas apskaičiuotas 1 lentelėje. Bendros veiklos sąnaudos apskaičiuotos 26 lentelėje.
Veiklos sąnaudos atskiriems gaminiams apskaičiuojamos pagal gamybos kaštų pasiskirstymą: 2208,09*33,401/100737,53 tūkst.Lt. (gaminiui E)
Pardavimo planas- tai atskirų gaminių pardavimo apimčių suma: 12,60+2,50+18,0033,10 tūkst. vnt.
Gaminiui tenkančios veiklos sąnaudas –tai veiklos sąnaudų ir pardavimo plano santykis: 2208,09*33,401/100246,35 Lt.

10. GAMINIŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAS

28 lentelė
Gaminių kainų apskaičiavimas
Gaminiai Gamybinė savikaina, Lt Veiklos sąnaudos, Lt Pilnoji savikaina, Lt Pelnas Kaina, Lt

% Lt
E 282,82 246,35 529,25 6,00 31,76 561,01
J 390,05 125,12 515,46 8,00 41,24 556,69
N 233,29 403,75 637,04 6,60 42,04 679,09

Gamybinė savikaina yra apskaičiuota 22 lentelėje, o veiklos sąnaudos – 27 lentelėje.
Pilnoji savikaina- tai gamybinės savikainos ir veiklos sąnaudų suma: 282,82+246,35529,25 Lt. (gaminiui E)
Pelnas apskaičiuojamas sudauginant rentabilumą ir pilnąją savikainą: (529,25*6,0)/10031,76 Lt. (gaminiui E)
Kaina – tai pilnosios savikainos ir pelno suma: 529,25+31,76561,01 (gaminiui E)

11. ĮMONĖS PAJAMŲ IR PELNO PLANAS

29 lentelė
Įmonės pajamų ir pelno planas
Rodikliai Suma, tūkst.Lt.
1. Pardavimo apimtis 20683,95
2. Parduodamos produkcijos gamybos kaštai 10088,19
3. Bendras pelnas 10595,76
4. Veiklos sąnaudos 2208,09
5. Pelnas prieš apmokestinimą 8387,67
6. Pelno mokestis 1258,15
7. Grynasis pelnas 7129,52

Pardavimo apimtis yra apskaičiuota 1 lentelėje, parduodamos produkcijos gamybos kaštai –25 lentelėje, o veiklos sąnaudos – 26 lentelėje.
Bendras pelnas – pardavimo apimties ir parduodamos produkcijos gamybos kaštų skirtumas 20683,95-10088,1910595,76 tūkst.Lt.
Pelnas prieš apmokestinimą – tai bendro pelno ir veiklos sąnaudų skirtumas: 10595,76-2208,098387,67 tūkst.Lt.
Pelno mokestis yra 15 nuo neapmokestinto pelno dydžio : 8387,67*15/1001258,15 tūkst.Lt.
Grynasis pelnas apskaičiuojamas iš neapmokestinto pelno atėmus pelno mokestį: 8387,67-1258,15=7129,52 tūkst.Lt.

12. APYVARTINIŲ LĖŠŲ POREIKIO PLANAVIMAS

30 lentelė
Nebaigtos gamybos apimties skaičiavimas
Gaminiai Gamybos ciklo trukmė, dienos Dienos gamybos kaštai, tūkst. Lt Išlaidų augimo koeficientas Nebaigtos gamybos apimtis, tūkst.Lt

Gaminio medžiagų kaštai, tūkst. Lt Gaminio apdirbimo vertė, tūkst. Lt Koeficientas
E 18 9,113 527,800 2752,871 0,58 95,212
J 35 6,501 193,680 2146,619 0,54 123,180
N 14 11,664 1080,000 3119,216 0,63 102,651
Viso 27,278 1801,480 8018,707 321,043

Gamybos ciklo trukmė yra duota 1* lentelėje, gamybos kaštai ir gaminio medžiagų kaštai apskaičiuoti 22 lentelėje.
Gaminio dienos gamybos kaštai gaunami padalinant gamybos kaštus iš dienų skaičiaus, kuris priimamas : 3280,67/3609,113 tūkst.Lt.
Gaminio apdirbimo vertė apskaičiuojama kaip gamybos kaštų ir medžiagų kaštų skirtumas: 3280,67-527,802752,871 tūkst.Lt (gaminiui E)
Apskaičiuojant išlaidų augimo koeficientą gaminio medžiagų kaštų bei pusės apdirbimo vertės suma dalinama iš gamybos kaštų: (527,800+0,5*2752,871)/3280,670,58 (gaminiui E)
Gaminio nebaigtos gamybos apimtis –gamybos ciklo trukmė, dienos gamybos kaštų ir išlaidų augimo koeficiento sandauga: 18*9,032*0,5895,212 tūkst.Lt.
31 lentelė
Apyvartinių lėšų poreikio planas
Apyvartinių lėšų elementai Apyvartinės lėšos, tūkst.Lt

Periodo pradžioje Periodo pabaigoje Vidutinė metinė suma
Gamybinės atsargos:
Medžiagų 100,140 144,000 122,07
Nebaigtos gamybos 64,209 321,043 192,63
Prekių 456,000 187,997 322,00
Grynieji pinigai 9,305 9,796 9,55
Viso 629,654 662,835 646,24

Medžiagos apyvartinės lėšos yra apskaičiuotos 24 lentelėje, o prekių –23 lentelėje.
Nebaigtos gamybos vertė periodo pabaigoje apskaičiuota 30 lentelėje.
Prekių apyvartinės lėšos apskaičiuotos 23 lentelėje.
Grynieji pinigai apskaičiuojami kaip 1 nuo gamybinių atsargų vertės (pagal 10* lentelę) : 100,140+64,209+456,0*0,0159,305 tūkst.Lt (periodo pradžioje)
Vidutinė metinė apyvartinių lėšų suma –tai apyvartinių lėšų periodo pradžioje ir pabaigoje vidurkis: (100,140+144,0)/2=122,07 tūkst.Lt.

32 lentelė
Apyvartinių lėšų panaudojimo rodikliai
Rodikliai Reikšmė
1. Pardavimų apimtis, tūkst.Lt 20683,950
2. Apyvartinės lėšos, tūkst.Lt 646,245
3. Apyvartų skaičius 32,006
4. Apyvartos trukmė, dienos 11,248
5. Produkcijos imlumas apyvartinėms lėšoms, Lt 0,03

Pardavimo apimtis yra apskaičiuota 1 lentelėje, o apyvartinės lėšos – 31 lentelėje.
Apyvartų skaičius apskaičiuojamas kaip pardavimo apimties ir apyvartinių lėšų santykis:20683,950/646,24532
Apyvartos trukmė – tai bendro dienų skaičiaus, kuris priimamas 360, ir apyvartų skaičiaus santykis: 360/3211 dienų
Produkcijos imlumas apyvartinėmis lėšoms – apyvartinių lėšų ir pardavimo apimties santykis: 646,245/20683,9500,03 Lt.

Darbo išvados

Įmonėje gaminama 12,6000 vnt. gaminio E, 2,500 vnt. gaminio J ir 18000 vnt. gaminio N.
Bendri gamybos kaštai yra 3280,671 tūkst.Lt., o grynasis pelnas 7129,52 tūkst.Lt.
Apskaičiuotas produkcijos rentabilumas 68,21  , apyvartos rentabilumas 40,55  , o kapitalo rentabilumas 129,98  .
Įmonėje dirba 580 žmonių (iš jų 387 darbininkai).
Pilnoji savikaina: gaminio E yra lygi 529,25 Lt., gaminio J-515,46 Lt., o gaminio N-637,04 Lt.
Gamybos kaštai, tenkantys 1-am parduotos produkcijos litui yra 0,488 Lt. Įmonėje esančios apyvartinės lėšos yra 646,247 tūkst.Lt., jų apyvartos skaičius 32,01 kartai per metus, o apyvartos trukmė 11,25 dienos, t.y. tiek laiko užtrunka vienas gamybos ciklas. Produkcijos imlumas apyvartinėmis lėšoms 0,03 Lt.

Disciplinos „Vadybos pagrindai“
NAMŲ DARBO UŽDUOTIS

KTU Cheminės technologijos fakulteto,

Tema: ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMAS

Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant tokias plano dalis:

1. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
2. Produkcijos pardavimo planas
3. Produkcijos gamybos planas.
4. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas:

Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas;

Pagrindinių medžiagų pirkimo planas.
5. Energijos poreikio ir išlaidų planas.
6. Personalo planas:

Efektyvaus darbininkų darbo laiko fondo skaičiavimas;

Gamybinių darbininkų darbo užmokesčio skaičiavimas;

Įmonės personalo ir darbo užmokesčio planas;

Personalo plano rodikliai.
7. Amortizacinių atskaitymų apskaičiavimas.
8. Gamybos kaštų planas:

Tiesioginės gamybos išlaidos;

Netiesiogines gamybos išlaidos;

Netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymas.
9. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas.
10. Parduodamos (realizuojamos) produkcijos gamybos kaštų planas.
11. Veiklos sąnaudų planas:
11.1 . Pardavimų sąnaudos;
11.2. Bendrosios ir administracinės sąnaudos.
12. Gaminių kainos apskaičiavimas.
13. Įmonės pajamų ir pelno planas.
14. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas.

Įmonės gaminami gaminiai (prekės) žymimi raidėmis (A, B, C, ..., R). Sudarant įmonės veiklos planą, priimam, kad įmonė gamina tris gaminius, kurie nurodyti atitinkamame variante. Atliekant skaičiavimus reikia naudotis įmonės aprašyme pateiktais duomenimis.

NAMŲ DARBAS TURI BŪTI TINKAMAI APIFORMINTAS

Užduotis išduota: 2005 10

Namų darbą reikia atlikti iki: 2005 11 15

Užduotį išdavė: dėst. Solnyškinienė

Leave a Comment