Įmonės veiklos planavimas

1896 0

Pradiniai duomenys ĮMONĖS VEIKLOS PLANO SKAIČIAVIMUI

1*lentelė

Planuojama produkcijos pardavimo apimtis ir prekių (gaminių) atsargos sandėlyje

Rodikliai

Mato vienetai GAMINIAI

A B C D E F G H J K L M N P R

1.Produkcijos pardavimo planas Tūkst.vnt. 4,5 7,0 10,5 4,8 12,6 5,6 14,0 6,8 2,5 13,0 7,5 6,0 18,0 5,0 9,0

2.Gaminio rentabilumas % 4,8 5,9 7,2 6,4 6,0 7,5 3,5 6,8 8,0 5,5 5,0 4,5 6,6 7,0 8,5

3.Prekių atsargos sandėlyje periodo pradžioje Tūkst..vnt. – 1,5 0,6 0,3 1,0 2,0 2,5 – – 1,8 0,4 0,9 0,8 – 1,6

Tūkst.Lt – 495 135 94 271 650 575 – – 378 132 220 185 – 464

4.Prekių atsargos sandėlyje periodo pabaigoje Tūkst.vnt. 0,85 0,95 0,45 0,75 – 1,2 – 1,1 3,5 1,25 – – 0,8 1,8 2,0

Kiti rodikliai

1.Produkcijos mašininis imlumas Įr. val./vnt. 20 18 15 19 16 18 15 20 25 14 22 17 12 28 18

2.Gamybos ciklo trukmė Dienos 38 25 20 40 18 30 16 26 35 15 24 28 14 32 22

2* lentelė

Medžiagų, energijos ir darbo sunaudojimo normos ir kainos

Ištekliai Mato

vienetai Kaina, Lt GAMINIAI

A B C D E F G H J K L M N P R

Pagrindinės medžiagos Kg/vnt. Lt/kg

111 7,0 3,3 2,5 0,5 1,9 2,2

112 10,0 2,5 1,2 0,9 3,4

113 12,4 1,8 1,25 1,6 0,5 2,7

114 2,5 0,4 2,7 4,2 1,6

115 3,2 4,2 0,4 5,0 1,8

116 5,0 4,6 5,4 4,4 1,0 4,3

117 4,4 0,45 5,0 2,4 4,0

118 2,6 4,6 2,8 2,0 5,4

119 3,8 0,7 0,5 8,5 6,8 8,0

120 1,5 2,8 2,0 7,2 0,7 5,6

Gamin.techn.darbo imlumas h/vnt 5,2 Lt/h 28 24 18 24 19 22 17 25 29 16 24 21 14 30 20

Šiluminė energija technologijai Gal/vnt. 95,0 Lt/Gal 0,05 0,03 0,01 0,04 0,07 0,08 0,09 0,01 0,06 0,02 0,07 0,055 0,035 0,028 0,015

3* lentelė

Medžiagų atsargos sandėlyje

Medžiagos pavadinimas Medžiagų atsargos, t

Periodo pradžioje Periodo pabaigoje

111 – 5,0

112 2,0 4,0

113 1,0 3,5

114 2,8 –

115 6,0 2,5

116 5,4 5,4

117 3,6 2,0

118 – 3,0

119 7,0 7,0

120 3,8 6,0

4* lentelė

Įrengimų panaudojimo rodikliai

Rodikliai Variantai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Variklių bendras galingumas,kW 250 245 320 308 230 226 215 264 275 298

2. Įrengimų darbo pamainumas 1,8 2,5 2 2 2,6 1,9 2,4 1,9 1,8 2,7

3. Planinės įrengimų prastovos,% 9 12 10 9,8 11 8,8 12,5 13 10,2 11,5

4. Variklių galingumo panaudojimo koeficientą galime priimti 0,6 – 0,8

5* lentelė

Papildomi duomenys darbo planui sudaryti

Rodikliai Variantai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Planuojami darbininko neatvykimai į darbą dėl tokių priežasčių, dienos:

– eilinės ir papildomos attostogos 21 21,5 22 20,5 22,5 23 20,7 21,8 20,6 21,4

– dekretinės atostogos 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,3 1,1 1,2 0,5 1,4

– ligos 7 6,2 5,6 4,8 5,0 6,0 7,2 5,5 6,8 7,5

– kitos priežastys 1,4 1,2 1,3 1,1 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 1,6

Vidiniai darbo dienos nuostoliai, h 0,1 0,12 0,17 0,2 0,15 0,18 0,14 0,2 0,16 0,13

Įmonės darbo pamainumas, (pamainų skaičius per dieną) 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3

Režiminė pamainos trukmė, h 8 7,7 8 8 7,7 8 7,7 8,0 8 7,7

Apskaičiuojant gamybinių cechų vadovų, specialistų ir techninių vykdytojų skaičių ir darbo užmokestį, galima priimti, kad jie sudaro 20-30% nuo gamybinių darbininkų, ir vieno darbuotojo vidutinė mėnesinė alga – 900-1000 Lt.

Apskaičiuojant įmonės vadovų, specialistų ir techninių vykdytojų skaičių ir darbo užmokestį galima priimti, kad jie sudaro 20% nuo viso gamybinio personalo, ir vieno darbuotojo vidutinė mėnesinė alga – 1000-1100 Lt.

Atskaitymai sveikatos ir socialiniam draudimui sudaro 31% nuo darbo užmokesčio.

6* lentelė

Įmonės pagrindinių fondų vertė, tūkst.Lt

Pagrindinės prriemonės Variantai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pastatai, statiniai:

Gamybinių cechų 1025 980 1200 1500 1050 1180 1320 1482 1675 1284

Administracijos 811 620 740 850 900 820 746 610 834 945

Darbo mašinos ir įrengimai:

Gamybinių cechų 1975 2140 2320 2700 2480 2560 2675 2210 1896 2115

Vertingas inventorius:

Gamybinių cechų 160 184 180 150 175 115 175 120 110 120

Administracijos 123 140 110 130 156 88 125 75 96 79

Kėlimo ir transporto priemonės:

Gamybinių cechų 256 420 340 480 290 250 370 490 320 460

Administracijos 36 20 68 86 56 48 65 92 78 85

Kiti įrengimai ir įranga:

Gamybinių cechų 320 254 185 197 220 190 158 310 266 240

Administracijos 163 145 124 112 135 158 173 98 105 85

Įmonės gamybinis plotas, m2 2000 1500 2200 1800 1300 2100 1900 2100 2800 1600

Administracijos plotas, m2 Priimti 30 % nuo gamybinių cechų ploto

7* lentelė

Pagrindinių priemonių eksploatavimo laikas, metai

Pagrindinės priemonės Variantai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pastatai, statiniai 50 70 60 40 30 25 35 65 40 50

Darbo mašinos ir įrengimai 7 8 15 9 10 12 15 8 18 20

Vertingas inventorius 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Kėlimo ir transporto priemonės 5 8 7 9 6 10 12 8 7 6

Kiti įrengimai ir

r įranga 8 6 8 7 5 4 6 5 3 5

Likvidacinę pagrindinių priemonių vertę priimti iki 10% jų pradinės vertės.

8* lentelė

Netiesioginės gamybos išlaidos

Išlaidų rūšys Suma, tūkst.Lt

1. Pagalbinės medžiagos *

2. Darbo užmokestis *

3. Atskaitymai socialiniam ir sveikatos draudimui *

4. Energija *

5. Amortizaciniai atskaitymai *

6. Pagalbinių ir aptarnaujančių tarnybų paslaugos 275,4

7. Kitos išlaidos 54,5

Viso 

Pastaba: * – šios išlaidų rūšys apskaičiuojamos darbo eigoje.

9* lentelė

Veiklos sąnaudos

Išlaidų rūšys Suma, tūkst.Lt

1. Pardavimų sąnaudos:

• Reklama ir skelbimai 66,0

• Prekių išvežimas 148,5

2. Bendrosios ir administracinės sąnaudos: 

• Pagalbinės medžiagos *

• Administracijos darbuotojų darbo užmokestis *

• Atskaitymai socialiniam ir sveikatos draudimui *

• Energija *

• Amortizaciniai atskaitymai *

• Paslaugos 24,5

• Komandiruotės 15,0

• Mokesčiai ir rinkliavos 190,2

Viso 

Pastaba: * – šios išlaidų rūšys apskaičiuojamos darbo eigoje.

10* lentelė

Papildomi duomenys apyvartinių lėšų poreikiui apskaičiuoti

Rodikliai Variantai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebaigtos gamybos atsargų periodo pabaigoje pasikeitimas, lyginant su periodo pradžia, % +10 +5 +3 -3 -5 -10 +8 -8 -15 +15

Grynųjų pinigų kasoje ir atsiskaitomojoje sąskaitoje sumą priimame atitinkamu procentu nuo atsargų vertės, % 1,0 2,0 1,5 2,5 1,0 2,0 1,5 2,5 1,0 2,0

Pastaba: 10* lentelės duomenis panaudojame , apskaičiuojant 29 lentelėje nebaigtos gamybos atsargas periodo pradžioje ir grynųjų pinigų sumą.

11* lentelė

Pagalbinių medžiagų ir energijos išlaidų skaičiavimo normatyvai

Išlaidos Išlaidų normatyvai ir skaičiavimo paaiškinimas

1. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų priežiūrai Šias išlaidas apskaičiuoti, remiantis gaminių mašininiu immlumu (1* lentelė). Normatyvas – 0,6 Lt/1 įrengimų darbo valandai.

2. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai ir išlaikymui Šias išlaidas skaičiuoti atskirai gamybiniams cechams ir administracijai. Normatyvas – 10 Lt/ m2 ploto.

3. Elektros energijos išlaidos variklių varymui (jėgai) Šias išlaidas skaičiuoti tik gamybiniams cechams, remiantis 4* lentelėje parodytu aktyviniu įrengimų variklių galingumu ir jų efektyviu darbo laiku.

4. Elektros energijos išlaidos apšvietimui. Šias išlaidas skaičiuoti atskirai gamybiniams cechams ir administracijai. Priimti elektros šviestuvų galingumo normą 1 m2 grindų ploto apšviesti – 60 W; apšvietimo laikas per metus: dirbant 1 pamainą –1000 h, dirbant 2 pamainomis – 2200 h, dirbant 3 pamainomis – 4000 h

5. Šiluminės energijos iš

šlaidos apšildymui ir buitiniams reikalams Šias išlaidas skaičiuoti atskirai gamybiniams cechams ir administracijai. Skaičiuojant priimti: šilumos sunaudojimo norma 1m2 ploto per mėnesį apšildyti – 0,01 Gkal; šildymo sezono trukmė – 6 mėnesiai; buitiniams reikalams šiluminės energijos sunaudojimo norma 1 dirbančiajam per metus – 0,15Gkal.

6. Vandens išlaidos Vanduo naudojamas tik buitiniams reikalams. Skaičiuoti atskirai gamybiniams cechams ir administracijai. Vandens sunaudojimo norma 1 dirbančiajam per dieną – 50 ltr.

7. Energijos poreikį ir išlaidas skaičiuoti pagal atskiras energijos rūšis. Energijos tarifai: 1kWh elektros energijos –0,29 Lt; 1m3 vandens (su kanalizavimu) – 4,2 Lt; 1Gkal šiluminės energijos – 95 Lt.

Pastaba: Apskaičiuojant atskirų gaminių savikainą, netiesiogines gamybines išlaidas skirstome proporcingai pagrindinių gamybinių darbininkų darbo užmokesčiui, o veiklos sąnaudas – proporcingai jų gamybos kaštams.

ĮMONĖS PAGRINDINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Rodikliai Reiksme

1. Produkcijos pardavimo planas, tūkst. Vnt.

Gaminio E 12,600

Gaminio J 2,500

Gaminio N 18,000

2. Produkcijos pardavimo planas, tūkst. Lt. 20683,95

3. Produkcijos gamybos planas, tūkst. Vnt.

Gaminio E 11,600

Gaminio J 6,000

Gaminio N 18,000

4. Pagaminta produkcija, tūkst. Lt. 22071,368

5. Bendroji produkcija, tūkst. Lt. 22328,203

6. Imonės personalas 580

Tame skaičiuje darbininkų 386,54

7. Darbo našumas, tūkst.Lt.

Dirbančiojo 38,07

Darbininko 57,10

8. Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Lt. 6313,60

Tame skaičiuje darbininkų 3878,40

9. Vidutinis metinis darbo užmokestis, Lt.

Dirbančiojo 10889,09

Darbininko 10033,63

10. Gamybos kaštai, tūkst. Lt. 3280,67

11. Gaminio pilnoji savikaina. Lt.

Gaminio E 529,25

Gaminio J 515,46

Gaminio N 637,04

12. Grynasis pelnas, tūkst. Lt. 7129,52

13. Produkcijos rentabilumas, proc. 68,21

14. Apyvartos rentabilumas, proc. 40,55

15. Kapitalo rentabilumas, proc. 129,98

16. Gamybos kaštai, tenkantys 1 parduotos produkcijos, Lt. 0,488

17. Apyvartinės lešos, tūkst. Lt. 646,24

18. Jų apyvartos skaičius 32,01

19. Apyvartos trukmė, dienos 11,25

20. Produkcijos imlumas apyvartinems reikšmėms, Lt. 0,03

Produkcijos pardavimo planas yra apskaičiuotas 1 lentelėje, o gamybos planas – 2 lentelėje.

Bendroji produkcija apskaičiuojama sudėjus pagamintą ir nebaigtą gamybą: 22071,368+318,532-63,70622328,203 tūkst.Lt.

Įmonės personalas, darbo našumas ir

r vidutinis metinis darbo užmokestis yra apskaičiuoti 16, o darbo užmokesčio fondas – 15 lentelėse. Gamybos kaštai –22, o gaminio pilnoji savikaina –28 lentelėje. Grynasis pelnas yra apskaičiuotas 29 lentelėje.

Panaudojus apskaičiuotą neapmokestintą pelną ir parduotos produkcijos gamybos kaštus bei veiklos sąnaudas (iš 29 lentelės), randamas produkcijos rentabilumas: (8387,67*100)/(10088,19+2208,09)68,21%.

Apyvartos rentabilumas apskaičiuojamas pagal neapmokestintą pelną ir pardavimo apimtį (duomenys imami iš 29 lentelės): 8387,67*100/20683,9540,55

Kapitalo rentabilumas apskaičiuojamas kaip neapmokestinto pelno santykis su apyvartinių lėšų vidutine metine suma ir pagrindinių priemonių vertę (8387,67*100)/(646,24+5807,0)129,98

Gamybos kaštai, tenkantys 1 parduotos produkcijos litui – tai parduodamos produkcijos gamybos kaštai ir produkcijos pardavimo plano santykis:10088,19/20683,95 0,488 Lt.

Apyvartinės lėšos, jų apyvartos skaičius, apyvartos trukmė ir produkcijos imlumas apyvartinėms lėšoms yra apskaičiuoti 32 lentelėje.

1. PRODUKCIJOS PARDAVIMO PLANAS

1 lentelė

Produkcijos pardavimo planas

Rodikliai Gaminiai Viso

E J N

1. Produkcijos pardavimo apimtis, vnt. 12600 2500 18000 33100

2. Gaminio kaina, Lt. 561,01 556,69 679,09

3. Pardavimo planas, tūkst.Lt. 7068,68 1391,73 12223,53 20683,95

Produkcijos pardavimo planas parodo numatomą parduoti per planinį laikotarpį gaminių skaičių.

Produkcijos pardavimo apimtis yra duota 1* lentelėje, o gaminio kaina apskaičiuota 28 lentelėje. Gaminio E pardavimo planas apskaičiuojamas kaip pardavimo apimties ir gaminio pardavimo kainos sandauga: 12600*561,01/1000=7068,68 tūkst. Lt.

2. PRODUKCIJOS GAMYBOS PLANAS

2 lentelė

Produkcijos gamybos planas

Rodikliai Gaminiai Viso

E J N

1. Produkcijos pardavimo apimtis, vnt. 12600 2500 18000 33100

2. Prekių atsargos periodo pabaigoje, vnt. 0 3500 800 4300

Produkcijos kiekis, kurį reikia turėti per planinį periodą 12600 6000 18800

3. Prekių atsargos periodo pradžioje, vnt. 1000 0 800

4. Produkcijos gamybos planas, vnt. 11600 6000 18000

5. Gaminio kaina, Lt. 558,23 552,22 677,77

6. Pagaminta (prekinė) produkcija, tūkst.Lt. 6475,49 3313,30 12199,89 21988,67

Produkcijos gamybos planas parodo numatomą pagaminti per planinį laikotarpį “j” gaminių skaičių. Gamybos apimtis priklauso nuo produkcijos pardavimo plano ir

r prekių (gatavų gaminių) atsargų plano gatavos produkcijos sandėlyje. Prekių atsargos sandėlyje planinio periodo pradžioje ir periodo pabaigoje duotos 1 lentelėje.

Produkcijos kiekis, kurį reikia turėti per planinį periodą apskaičiuojamas kaip pardavimo apimties ir prekių atsargų periodo pabaigoje suma: 12600+0=12600 vnt.

Produkcijos gamybos planas – tai produkcijos kiekio, kurį reikia turėti per planinį periodą ir prekių atsargų periodo pradžioje skirtumas:12600 -1000=11600 vnt.

Pagaminta (prekinė) produkcija apskaičiuojama sudauginus gaminio kainą (28 lentelė) ir gamybos planą: (12600*558,23)/1000=6475,49 tūkst.Lt.

3. APRŪPINIMO PAGRINDINĖMIS MEDŽIAGOMIS PLANAVIMAS

Planuojant gamybos aprūpinimą žaliavomis ir pagrindinėmis medžiagomis, pirmiausia skaičiuojamas šių medžiagų kiekis, reikalingas gamybos planui įvykdyti. Po to, įvertinus medžiagų atsargų lygį sandėlyje, nustatomas reikalingas nupirkti medžiagų kiekis.

3.1.Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas

3 lentelė

Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas

Medžiagos

Gamybos planas, vnt. Medžiagų sunaudojimo norma gaminiui, kg Medžiagos kaina,

Lt/kg

Medžiagos poreikis, t Medžiagų kaštai

Viso,

tūkst.Lt Gaminio, Lt

Gaminys E

113 11600 1,25 12,40 14,500 15,5 179,8

116 5,40 5,00 62,640 27 313,2

120 2,00 1,50 23,200 3 34,8

Viso 45,5 527,8

Gaminys J

112 6000 0,9 10,0 5,400 9,000 54,000

115 5,0 3,2 30,000 16,000 96,000

118 2,8 2,6 16,800 7,280 43,680

Viso 32,280 193,680

Gaminys N

112 18000 3,4 10,0 61,200 34,000 612

117 4,0 4,4 72,000 17,600 316,8

120 5,6 1,50 100,800 8,400 151,2

Viso 60,000 1080

Viso medžiagų 137,780 1801,480

Gamybos planas yra apskaičiuotas 2 lentelėje, o medžiagų sunaudojimo norma gaminiui ir medžiagos kaina yra duota 2* lentelėje.

Medžiagos poreikis randamas sudauginus gamybos planą ir medžiagų sunaudojimo normą gaminiui:11600*1,25=14,500 t.

Medžiagos kaštai- tai medžiagos poreikio ir kainos sandauga: 14,500*12,40=15,5 tūkst. Lt.

Bendras gaminio medžiagų poreikis suskaičiuojamas susumavus atskirų į gaminį įeinančių medžiagų poreikius: 14,5+62,64+23,20100,34 t.

Gaminio medžiagų kaštai (viso) apskaičiuojami susumavus atskirų į gaminį įeinančių medžiagų kaštus: 15,5+27+345,5 tūkst. Lt.

Gaminio medžiagų kaštai apskaičiuojami medžiagų kaštus (viso) padalinus iš gamybos plano: (179,8*1000)/1160015,5 Lt.

4 lentelė

Medžiagų poreikio suvestinė

Gaminiai Medžiagų poreikis, t

112 113 115 116 117 118 120

Gaminys E 14,500 62,640

Gaminys J 5,400 30,000 16,800

Gaminys N 61,200 72,000 100,800

Viso: 66,600 14,500 30,000 62,640 72,000 16,800 100,800

Medžiagos poreikis gaunamas susumavus kiekvienos medžiagos poreikį atskiriems gaminiams: 5,400+61,200=66,600 t.

3.2. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas

Kada gamyba apskaičiuoja, kiek ir kokių medžiagų reikės gamybos programos įvykdymui,

aprūpinimo tarnyba įvertina turimas medžiagų atsargas sandėlyje planinio periodo pradžioje ir numatomas atsargas periodo pabaigoje ir nustato, kokį kiekį medžiagų reikės nupirkti per planinį laikotarpį.

5 lentelė

Pagrindinių medžiagų pirkimo planas

Rodikliai Medziagos Viso:

112 113 115 116 117 118 120

Medžiagų poreikis gamybos plano vykdymui, t. 66,600 14,500 30,000 62,640 72,000 16,800 100,800 363,340

Medžiagų atsargos sandėlyje periodo pabaigoje, t. 4,00 3,50 2,50 5,40 2,00 3,00 6,00 26,40

Medžiagos kiekis reikalingas planiniame periode, t 70,600 18,000 32,500 68,040 74,000 19,800 106,800 389,740

Medžiagų atsargos sandelyje periodo pradžioje, t. 2,00 1,00 6,00 5,40 3,60 0,00 3,80 21,80

Reikalinga nupirkti medžiagų kiekis, t. 68,600 17,000 26,500 62,640 70,400 19,800 103,000 367,940

Medžiagų kaina, Lt/kg. 10,00 12,40 3,20 5,00 4,40 2,60 1,50 39,10

Išlaidos medžiagoms, tūkst. Lt. 686 210,8 84,8 313,2 309,76 51,48 154,5 1810,54

Medžiagų poreikis gamybos plano vykdymui yra apskaičiuotas 4 lentelėje, o medžiagų atsargos sandėlyje periodo pabaigoje bei periodo pradžioje duota 3* lentelėje. Medžiagų kaina duota 2* lentelėje.

Medžiagos kiekis, reikalingas planiniame periode apskaičiuojamas kaip medžiagų poreikio plano vykdymui ir medžiagų atsargų sandėlyje periodo pabaigoje suma: 66,600+4,00=70,600 t

Reikalingas nupirkti medžiagos kiekis- tai medžiagos kiekio , reikalingo planiniame periode ir medžiagų atsargų sandėlyje periodo pradžioje skirtumas: 70,600-2,00=68,600t.

Išlaidos medžiagai apskaičiuojamos padauginus reikalingą nupirkti medžiagos kiekį ir jos kainą: 68,600*10,0=686 tūkst.Lt.

4. ENERGIJOS POREIKIO IR IŠLAIDŲ PLANAS

Pramonės įmonės naudoja įvairių rūšių energiją (elektros, šiluminę energiją, šaltį, vandenį ir kt.). Energija įmonėje naudojama įvairiems reikalams: technologijai, įrengimų variklių varymui (jėgai), apšvietimui, apšildymui ir t.t. Įmonės aprūpinimas energija planuojamas ir organizuojamas pagal atskiras jos rūšis. Planinis energijos poreikis gali būti nustatomas įvairiais būdais. Šiame darbe apskaičiuosime elektros, šiluminės energijos ir vandens poreikį, panaudojant tiesioginio skaičiavimo metodą: t.y. skaičiuosime energijos poreikį, atsižvelgdami į jos panaudojimo paskirtį.

Priimame, kad: šiluminė energija įmonėje yra naudojama technologijoje, patalpų apšildymui ir buitiniams tikslams; elektros energija – variklių varymui ir apšvietimui; vanduo – buitiniams tikslams. Skaičiavimus atliksime, kaip buvo minėta, kiekvienai naudojamos energijos rūšiai.

4.1. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas

6 lentelė

Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas

Gaminiai Gamybos planas, vnt. Energijos sunaudojimo norma, Gal/vnt. Energijos kaina, Lt./Gal Energijos poreikis, Gkal Energijos kaštai, tūkst.Lt.

Gaminys E 11600 0,07 95,0 812,00 77,14

Gaminys J 6000 0,06 95,0 360,00 34,2

Gaminys N 18000 0,035 95,0 630,00 59,85

Viso 1802,00 171,190

Produkcijos gamybos planas yra apskaičiuotas 2 lentelėje. Energijos sunaudojimo norma duota 2*, o kaina 11* lentelėje.

Energijos poreikis- gamybos plano ir energijos sunaudojimo normos sandauga: 11600*0,07812,00 Gkal.

Energijos kaštai- energijos poreikio ir kainos sandauga: 812,0* 95=77,14 tūkst. Lt.

Tolesnėse lentelėse skaičiuojamas šiluminės energijos poreikis apšildymui ir buitiniams reikalams (atskirai administracijai ir gamybiniams cechams), remiantis 11* lentelėje parodytais normatyvais.

7 lentelė

Įmonės ploto skaičiavimas

Rodikliai Plotas, m2

Gamybinis plotas 1900

Administracijos plotas 570

Viso 2470

Gamybinis plotas yra duotas 6* lentelėje, o administracijos plotas apskaičiuojamas 30 nuo gamybinio ploto: 1900*0,3570 m2

Visas plotas: 1900+5702470 m2 .

8 lentelė

Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų apšildymui ir buitiniams reikalams skaičiavimas

Rodikliai Reikšmė

1. Šildymo sezono trukmė, mėn. 6

2. Šilumos sunaudojimo norma per mėnesį 1m2 apšildyti,Gkal. 0,01

3. Šilumos sunaudojimo norma 1 dirbančiajam per metus,Gkal 0,15

4. Šiluminės energijos kaina, Lt/Gkal 95

5. Gamybiniai cechai:

Gamybinis plotas, m2 1900

Gamybinis personalas, žm. 483

Šiluminės energijos poreikis per metus, Gkal: 186,476

Apšildymui 114

Buitiniams reikalams 72,476

Išlaidos šiluminei energijai, tūkst. Lt: 17,715

Apšildymui 10,830

Buitiniams reikalams 6,885

6. Administracija ir kiti įmonės negamybiniai padaliniai:

Plotas,m2 570

Personalas, žm. 97

Šiluminės energijos poreikis, Gkal: 121,171

Apšildymui 34,200

Buitiniams reikalams 86,971

Išlaidos šiluminei energijai, tūkst.Lt.: 11,511

Apšildymui 3,249

Buitiniams reikalams 8,262

Šildymo sezono trukmė, šilumos sunaudojimo norma per mėnesį 1m2 apšildyti, 1 dirbančiajam per metus bei šiluminės energijos kaina yra duota 11* lentelėje. Gamybinių cechų plotas apskaičiuotas 7 lentelėje, o personalas- 15 lentelėje (pagrindinių gamybinių darbininkų ir cechų vadovų suma).

Šiluminės energijos poreikis per metus apšildymui (gamybiniuose cechuose) apskaičiuojamas sudauginant šildymo sezono trukmę, šilumos sunaudojimo normą per mėnesį 1 m2 apšildyti ir gamybinių cechų plotą: 1900*0,01*6114 Gkal.

Šiluminės energijos poreikis per metus buitiniams reikalams (gamybiniuose cechuose) – tai gamybinio personalo ir šilumos sunaudojimo normos 1 dirbančiajam per metus sandauga: 483 *0,1572,476 Gkal.

Išlaidos šiluminei energijai- jos poreikio ir kainos sandauga. Gamybiniuose cechuose jos skaičiuojamos taip: 114*95/100010,830 tūkst.Lt. (apšildymui) ir 72,476*95/10006,885 tūkst.Lt. (buičiai).

Šiluminės energijos poreikis ir išlaidos administraciniuose padaliniuose skaičiuojamos analogiškai kaip ir gamybiniuose cechuose.

9 lentelė

Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planas

Paskirtis Poreikis, Gkal Išlaidos, tūkst.Lt.

Gamybiniai cechai Administracija Viso Gamybiniai cechai Administracija Viso

Technologijai 1802,00 0 1802,00 171,19 0 171,19

Apšildymui 114,00 34,200 148,20 10,830 3,249 14,079

Buičiai 72,476 86,971 159,448 6,885 8,262 15,148

Viso 1988,476 121,171 2109,648 188,905 11,511 200,417

Šiluminės energijos poreikis ir išlaidos technologijai yra apskaičiuoti 6 lentelėje, o apšildymui ir buičiai – 8 lentelėje.

Šiluminės energijos poreikis- tai energijos poreikio technologijai, apšildymui ir buičiai suma (gamybiniuose cechuose): 1802,0+114,0+72,476=1988,476 Gkal.

Išlaidos už šiluminę energiją gamybiniuose cechuose apskaičiuojamos pasinaudojus 6 ir 8 lentelių duomenimis, t.y. sudėjus išlaidas už šiluminę energiją technologijai, apšildymui ir buitiniams reikalams: 3,249+8,26211,511 tūkst.Lt.

Analogiškai paskaičiuojamas ir vandens poreikis bei išlaidos.

4.2. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas

Įmonėje vanduo naudojamas tik buitiniams reikalams. Jo poreikį ir išlaidas skaičiuojame atskirai gamybiniams cechams ir administracijai . Skaičiavimui reikalingi duomenys parodyti 11* lentelėje.

10 lentelė

Vandens poreikio ir išlaidų planas

Rodikliai Reikšmė

1. Vandens sunaudojimo norma per dieną, m3/žm. 0,05

2. Darbo dienų skaičius 221,20

3. Vandens tarifas, Lt./m3 4,20

4. Gamybiniai cechai:

Gamybinis personalas, žm. 483

Vandens poreikis, m3 5343,915

Išlaidos vandeniui, tūkst.Lt. 22,444

5. Administracija ir kiti negamybiniai padaliniai:

Personalas, žm. 97

Vandens poreikis,m3 1068,78

Išlaidos vandeniui, tūkst.Lt. 4,489

6. Bendras vandens poreikis, m3 6412,70

7. Viso išlaidų vandeniui, tūkst.Lt. 26,933

Vandens sunaudojimo norma per dieną vienam žmogui ir vandens tarifas yra duoti 11* lentelėje. Darbo dienų skaičius apskaičiuotas 14, o gamybinis ir administracijos personalas- 8 lentelėje.

Vandens poreikis apskaičiuojamas sudauginant personalą sudarantį žmonių skaičių ir vandens sunaudojimo normą per dieną. Ši sandauga dar dauginama iš darbo dienų skaičiaus (223) ir tuomet gaunamas vandens poreikis per metus: 483*0,05*2235385,45m3

Išlaidos vandeniui- tai vandens poreikio ir tarifo sandauga: 5385,45*4,2 226,32 tūkst.Lt.

Bendras vandens poreikis – tai vandens poreikio gamybiniuose cechuose ir administracijoje suma: 1068,78+5343,915=6412,695 m3.

4.3. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas

Elektros energija įmonėje naudojama įrengimų variklių varymui (jėgai) ir apšvietimui. Elektros energijos poreikis jėgai priklauso nuo įrengimų variklių aktyvinio galingumo (Pa) ir jų efektyvaus darbo laiko , todėl elektros energijos poreikį jėgai šiame darbe skaičiuosime tiktai gamybiniams cechams.

11 lentelė

Elektros energijos poreikio ir išlaidų skaičiavimas

Rodikliai Reikšmė

1.Šviestuvų galingumo norma, W/m2 60,0

2.Elektros energijos tarifas, Lt/1kWh 0,29

3.Gamybiniai cechai

Įrengimų variklių suminis aktyvinis galingumas, kW 215,0

Variklių galingumo panaudojimo koeficientas 0,6

Įrengimų metinis efektyvus darbo laikas, h 3576,804

Elektros energijos poreikis jėgai, kW 461407,716

Išlaidos už elektros energiją jėgai, tūks. Lt. 133,808

Gamybinis plotas, m2 1900

Apšvietimo laikas h 4000

Elektros energijos poreikis apšvietimui, kW 456000

Išlaidos už elektros energiją apšvietimui, tūkst.Lt. 132,24

4. Administracija

Patalpų plotas, m2 570

Apšvietimo laikas, h 1000

Elektros energijos poreikis apšvietimui, kW 34200

Išlaidos už elektros energiją apšvietimui, tūkst.Lt 9,918

Šviestuvų galingumo norma, elektros energijos tarifas, apšvietimo laikas yra duoti 11* lentelėje.

Įrengimų variklių suminis aktyvinis galingumas, variklių galingumo panaudojimo koeficientas yra duoti 4* lentelėje.

Įrengimų pamainumo koeficientas yra 2 , o galingumo panaudojimo koeficientą (iš intervalo 0,6-0,8) priimame 0,6 (4* lentelė).

Įrengimų panaudojimo koeficientas, kuris įvertina planines prastovas a (jas pasirinkome iš 4* lentelės, 7 varianto; taigi a12,5):1-0,125=0,875

Įrengimų metinis efektyvus darbo laikas apskaičiuojamas sudauginant rėžiminį darbo laiką (darbo dienų sk.), rėžiminę pamainos trukmę, įrengimų pamainumo ir panaudojimo (įvertinant planines prastovas) koeficientus: 221,20*7,7*2,4*0,8753576,804

Elektros energijos poreikis jėgai – tai variklių suminio aktyvinio galingumo, galingumo panaudojimo koeficiento ir įrengimų metinio efektyvaus darbo laiko sandauga: 215*0,6*3576,804461407,716 kW.

Išlaidos už elektros energiją jėgai – tai poreikio ir tarifo sandauga: 6446440,29/1000186,95 tūkst.Lt.

Elektros energijos poreikis apšvietimui – šviestuvų galingumo normos , ploto ir apšvietimo laiko sandauga: 1900*60,0*4000456000 kWh.

Išlaidos už elektros energiją apšvietimui- tai poreikio ir elektros energijos tarifo sandauga: 456000*0,29/1000=132,24 tūkst.Lt.

Elektros energijos poreikis ir išlaidos administracijai skaičiuojamos analogiškai.

12 lentelė

Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas

Paskirtis Poreikis, kW Išlaidos, tūkst.Lt

Gamybiniai cechai Administracija Viso Gamybiniai cechai Administracija Viso

Variklių varymui 461407,72 0 461407,72 133,808 0 133,81

Apšvietimui 456000 34200 490200,00 132,240 9,918 142,16

Viso 917407,72 34200,00 951607,72 266,05 9,92 275,97

Elektros energijos poreikis ir išlaidos yra paskaičiuoti 11 lentelėje.

Elektros energijos poreikis gamybiniuose cechuose- tai energijos poreikių variklių varymui ir apšvietimui suma: 461407,72+456000917407,72 kW.

Bendros išlaidos už elektros energiją lygios gamybinių cechų ir administracijos išlaidų elektrai sumai: 133,808+0133,81 tūkst.Lt.

5. PERSONALO PLANAS

Sudarant įmonės personalo planą, yra planuojamas darbo našumo lygis, dirbančiųjų skaičius, jų darbo užmokestis.

Darbo našumas (metinis išdirbis) yra darbo efektyvumo (rezultatyvumo) vertinis rodiklis. Jis rodo, už kokią sumą produkcijos per metus pagamino vienas įmonės darbuotojas (DNper) arba darbininkas (DNdarb), ir apskaičiuojamas, dalinant metinę pagamintos produkcijos apimtį (Bpag) iš darbuotojų ar darbininkų skaičiaus (nper arba ndarb):

13 lentelė

Pagrindinių gamybinių darbininkų darbo užmokesčio planas

Gaminiai Gamybos planas,

vnt.

Gaminio darbo imlumas, nh Valandinis atlyginimas, Lt. Gamybinės programos darbo imlumas, nh Darbo užmokestis Atskaitymai socialiniam draudimui, tūkst.Lt

tūkst.Lt %

Gaminys E 11600 19,0 6,0 220400 1322,40 34,10 409,944

Gaminys J 6000 29,0 6,0 174000 1044,00 26,92 323,640

Gaminys N 18000 14,0 6,0 252000 1512,00 38,99 468,720

Viso 35600 646400 3878,40 100,00 1202,304

Gamybos planas yra apskaičiuotas 2 lentelėje. Gaminio darbo imlumas ir valandinis atlyginimas duoti 2* lentelėje.

Gamybinės programos darbo imlumas- tai gamybos plano ir gaminio darbo imlumo sandauga:11600*19,0220400 nh.

Darbo užmokestis- gamybinės programos darbo imlumo ir valandinio atlyginimo sandauga: 220400*6,0/10001322,40 tūkst.Lt.

Atsiskaitymai soc. draudimui sudaro 31 nuo darbo užmokesčio: 0,3*1322,40=409,944 tūkst.Lt.

14 lentelė

Efektyvaus darbininko darbo laiko skaičiavimas

Darbo laiko sudėtis Planas

1. Kalendorinės dienos periode 365

2. Poilsio ir švenčių dienos 113

3. Rėžiminis darbo laikas, dienos 252

4. Neatvykimai į darbą, dienos: 30,8

Eilinės ir papildomos atostogos 20,7

Dekretinės atostogos 1,1

Ligos 7,2

Kitos priežastys 1,8

5. Efektyvus darbo laikas, dienos 221,2

6. Rėžiminė pamainos trukmė, h 7,7

7. Vidiniai darbo dienos nuostoliai, h 0,14

8. Efektyvi pamainos trukmė, h 7,56

9. Efektyvus darbininko darbo laikas, h 1672,272

Neatvykimai į darbą, rėžiminė pamainos trukmė ir vidiniai darbo dienos nuostoliai duoti 5* lentelėje.

Rėžiminis darbo laikas- tai kalendorinių dienų periode ir poilsio bei švenčių dienų skirtumas: 365-113252 dienos

Neatvykimai į darbą: 20,7+1,1+7,2+1,830,8dienos

Efektyvus darbo laikas apskaičiuojamas kaip rėžiminio darbo laiko ir neatvykimų į darbą skirtumas: 252-30,8223 dienos

Efektyvi pamainos trukmė apskaičiuojama iš rėžiminės pamainos trukmės atimant vidinius darbo dienos nuostolius: 7,7-0,147,56 h.

Efektyvus darbininko darbo laikas- tai efektyvaus darbo laiko ir efektyvios pamainos trukmės sandauga: 221*7,561672,272 h.

15 lentelė

Įmonės personalo ir darbo užmokesčio planas

Rodikliai Reikšmė

1. Gamybos programos darbo imlumas, nh 646400

2.Efektyvus darbininko darbo laikas, h 1672,272

3.Pagrindiniai gamybiniai darbininkai 387

4. Gamybinių cechų vadovai, specialistai, techniniai vykdytojai, žm. 97

5. Vidutinė mėnesinė gamybos specialisto alga, Lt 1000

6. Gamybinių cechų vadovų, specialistų, techninių vykdytojų metinis darbo užmokestis, tūkst. Lt 1159,620

7. Atskaitymai sveikatos ir socialiniam draudimui, tūkst. Lt 359,482

8. Įmonės vadovai, specialistai, techniniai vykdytojai (administracija),žm. 97

9. Įmonės administracijos darbuotojo vidutinė mėnesinė alga, Lt 1100

10. Įmonės administracijos metinis darbo užmokestis, tūkst. Lt 1275,582

11. Atskaitymai sveikatos ir socialiniam draudimui, tūkst. Lt 395,430

12. Įmonės personalas, žm.: 580

t.sk. darbininkai 387

13. Įmonės personalo metinis darbo užmokestis, tūkst. Lt: 6313,60

t.sk/darbininkų 3878,40

Gamybos programos darbo imlumas yra apskaičiuotas 13, o efektyvus darbininko darbo laikas – 14 lentelėje.

Pagrindinių gamybinių darbininkų skaičius- gamybos programos darbo imlumo ir efektyvaus darbininko darbo laiko santykis: 646400/1672,272387 žm.

Gamybinių cechų vadovų, specialistų, techninių vykdytojų skaičius yra priimamas 30 nuo gamybinių darbininkų skaičiaus: 387*0,397 žm.

Gamybinių cechų vadovų, specialistų, techninių vykdytojų metinis darbo užmokestis gaunamas sudauginant cechų vadovų skaičių ir jų metinio darbo užmokesčio dydį ( šiuo atveju pasirinkom, kad mėnesinė alga lygi 1000 Lt.): 97*1000*12/10001159,620 tūkst.Lt.

Atskaitymai sveikatos ir socialiniam draudimui priimami 31 nuo metinio darbo užmokesčio: 1275,582*0,31395,430 tūkst.Lt.

Įmonės vadovai, specialistai, techniniai vykdytojai (administracija) sudaro 20 nuo gamybinio personalo: (387+97)0,297 žm.

Įmonės administracijos metinis darbo užmokestis , kai mėnesinį atlyginimą priimame lygų 1100 Lt.: 97*1100121275,582 tūkst.Lt.

Įmonės personalas – gamybinių darbininkų, cechų vadovų ir administracijos darbuotojų suma: 387+97+97580 žm.

Įmonės pagrindinių darbininkų metinis darbo užmokestis buvo apskaičiuotas 13 lentelėje ir jis lygus 2476,76 tūkst.Lt.

Įmonės personalo metinis darbo užmokestis (pagrindinių darbininkų, gamybinių cechų vadovų ir administracijos darbo užmokesčio suma): 3878,40+1159,620+1275,5826313,60 tūkst. Lt.

16 lentelė

Personalo plano rodikliai

Rodikliai Reikšmė

1. Įmonės personalas, žm.: 580

t.sk. darbininkai 387

2. Įmonės personalo metinis darbo užmokestis, tūkst.Lt: 6313,60

t.sk. darbininkų 3878,40

3. Vidutinis metinis darbo užmokestis, Lt:

Dirbančiojo 10889,09

Darbininko 10033,63

4. Pagaminta produkcija, tūkst. Lt 22071,37

5. Darbo našumas (metinis išdirbis), tūkst, Lt:

Dirbančiojo 38,07

Darbininko 57,10

Įmonės personalas ir jo darbo užmokestis yra apskaičiuotas 15 lentelėje, o pagaminta produkcija 2 lentelėje.

Vidutinis metinis darbo užmokestis – tai personalo darbo užmokesčio ir žmonių skaičiaus santykis: 6313,60/580*100010889,09 tūkst. Lt. (dirbančiojo) . Darbininko metinis darbo užmokestis skaičiuojamas analogiškai.

Darbo našumas (metinis išdirbis)- tai metinės pagamintos produkcijos apimties ir personalo skaičiaus santykis: 22071,37/58038,07 tūkst. Lt.

6. PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ IR AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ PLANAS

17 lentelė

Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas

Pagrindinės priemonės Pagrindinių priemonių vertė, tūkst.Lt Pagrindinių priemonių eksploatavimo trukmė, metai Amortizacinių atskaitymų norma, % Amortizaciniai atskaitymai, tūkst.Lt

Gamybiniai cechai Administracija Viso Gamybiniai cechai Administracija Viso

1. Pastatai 1320,00 746,00 2066,00 35 2,57 33,943 19,183 53,126

2.Vertingas

inventorius 175,00 125,00 300,00 10 9,00 15,750 11,250 27,000

3.Darbo mašinos ir

įrengimai 2675,00 0,00 2675,00 15 6,00 160,500 0,000 160,500

4.Kėlimo ir transporto

priemonės 370,00 65,00 435,00 12 7,50 27,750 4,875 32,625

5. Kiti įrengimai ir

įranga 158,00 173,00 331,00 6 15,00 23,700 25,950 49,650

Viso 4698,00 1109,00 5807,00 261,643 61,258 322,901

Pagrindinių priemonių vertė yra duota 6*, o eksploatavimo trukmė – 7* lentelėje.

Pastatų likvidacinė vertė yra 10 nuo priemonių vertės: 20660,1206,6 Lt

Amortizaciniai atskaitymai gamybiniams cechams – tai pagrindinių vertės ir amortizacinių atskaitymų normos sandauga: 1320,0*2,57/10033,94 tukst. Lt

8. GAMYBOS KAŠTŲ PLANAS

18 lentelė

Gamybos programos mašininio imlumo skaičiavimas

Gaminiai Gaminio mašininis imlumas, įr. val./vnt. Gamybos planas, tūkst. vnt. Gamybos programos mašininis imlumas, tūkst. Ir.val.

Gaminys E 16 11,60 185,60

Gaminys J 25 6,00 150,00

Gaminys N 12 18,00 216,00

Viso 551,60

Gaminio E gamybos programos mašininis imlumas apskaičiuojamas sudauginant gaminio mašininį imlumą (1* lentelė) ir gamybos planą (2 lentelė): 16*11,60185,60 tūkst. Ir. val.

19 lentelė

Pagalbinių medžiagų išlaidų įrengimų ir patalpų priežiūrai skaičiavimas

Rodikliai Reikšmė

Gamybiniai cechai:

1. Gamybos programos mašininis imlumas, tūkst. įr. val. 551,600

2. Pagalbinių medžiagų įrengimų priežiūrai normatyvas, Lt/įr. val. 0,6

3. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms įrengimų priežiūrai, tūkst.Lt 330,960

4. Gamybinių patalpų plotas, m2 1900

5. Pagalbinių medžiagų patalpų priežiūrai išlaidų normatyvas, Lt/1m2 10,0

6. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms patalpų priežiūrai, tūkst.Lt. 19,000

7. Viso gamybinių cechų išlaidos pagalbinėms m

. . .

Darbo išvados

Įmonėje gaminama 12,6000 vnt. gaminio E, 2,500 vnt. gaminio J ir 18000 vnt. gaminio N.

Bendri gamybos kaštai yra 3280,671 tūkst.Lt., o grynasis pelnas 7129,52 tūkst.Lt.

Apskaičiuotas produkcijos rentabilumas 68,21  , apyvartos rentabilumas 40,55  , o kapitalo rentabilumas 129,98  .

Įmonėje dirba 580 žmonių (iš jų 387 darbininkai).

Pilnoji savikaina: gaminio E yra lygi 529,25 Lt., gaminio J-515,46 Lt., o gaminio N-637,04 Lt.

Gamybos kaštai, tenkantys 1-am parduotos produkcijos litui yra 0,488 Lt. Įmonėje esančios apyvartinės lėšos yra 646,247 tūkst.Lt., jų apyvartos skaičius 32,01 kartai per metus, o apyvartos trukmė 11,25 dienos, t.y. tiek laiko užtrunka vienas gamybos ciklas. Produkcijos imlumas apyvartinėmis lėšoms 0,03 Lt.

Disciplinos „Vadybos pagrindai“

NAMŲ DARBO UŽDUOTIS

KTU Cheminės technologijos fakulteto,

Tema: ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMAS

Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant tokias plano dalis:

1. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.

2. Produkcijos pardavimo planas

3. Produkcijos gamybos planas.

4. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas:

Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas;

Pagrindinių medžiagų pirkimo planas.

5. Energijos poreikio ir išlaidų planas.

6. Personalo planas:

Efektyvaus darbininkų darbo laiko fondo skaičiavimas;

Gamybinių darbininkų darbo užmokesčio skaičiavimas;

Įmonės personalo ir darbo užmokesčio planas;

Personalo plano rodikliai.

7. Amortizacinių atskaitymų apskaičiavimas.

8. Gamybos kaštų planas:

Tiesioginės gamybos išlaidos;

Netiesiogines gamybos išlaidos;

Netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymas.

9. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas.

10. Parduodamos (realizuojamos) produkcijos gamybos kaštų planas.

11. Veiklos sąnaudų planas:

11.1 . Pardavimų sąnaudos;

11.2. Bendrosios ir administracinės sąnaudos.

12. Gaminių kainos apskaičiavimas.

13. Įmonės pajamų ir pelno planas.

14. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas.

Įmonės gaminami gaminiai (prekės) žymimi raidėmis (A, B, C, ..., R). Sudarant įmonės veiklos planą, priimam, kad įmonė gamina tris gaminius, kurie nurodyti atitinkamame variante. Atliekant skaičiavimus reikia naudotis įmonės aprašyme pateiktais duomenimis.

NAMŲ DARBAS TURI BŪTI TINKAMAI APIFORMINTAS

Užduotis išduota: 2005 10

Namų darbą reikia atlikti iki: 2005 11 15

Užduotį išdavė: dėst. Solnyškinienė

Join the Conversation

×
×