imones vadybines veiklos analize

Turinys

1. ĮVADAS 3
2. Įmonės valdymo organizacinė struktūra 4
2.1. Įmonėje taikomi valdymo metodai 4
3. ĮMONĖS DARBO PROCESŲ VALDYMAS 5
3.1. Įmonės personalo valdymas 5
3.2. Personalo parinkimas 6
3.3. Personalo adaptavimas 6
3.4. Personalo vertinimas ir karjeros vystymas 7
4. Darbo užmokesčio organizavimas 8
5. Darbo našumas ir darbo normavimas įmonėje 8
6. ĮMONĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 9
6.1. Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose 9
6.2. Darbų organizavimas 9
6.3. Kontrolės organizavimas 9
7. ĮMONĖS KOMERCINĖ VEIKLA 10
IŠVADOS 111. ĮVADAS
Tikslas: Įsisavinti, kaip įmonėje atliekami įvairūs darbai, suvokti valdymo, planavimo, organizavimo ypatumus.
Uždavinys: Remiantis L.Bartulio individualios įmonės savininko pateikta dokumentacija, dalinės darbuotojų apklausos ir asmeninio stebėjimo duomenimis bei įmonės vadybos užrašais išanalizuoti įmonės vadybinę veiklą. Įmonės veiklos sritis – visos miškininkystės paslaugos ( miško kirtimas, medienos išvežimas, pakrovimas, sodinimas, jaunuolynų uggdymas ir t.t)2. Įmonės valdymo organizacinė struktūra
Darbuotojai, su atskiromis išimtimis, gerai išmano savo darbą, savarankiškai atlieka savininko (atitikmuo direktoriaus pareigoms kitokios nuosavybės įmonėse) paskirtas užduotis, teikia įvairius pasiūlymus. Čia stengiamasi išklausyti kiekvieno darbuotojo nuomonės ir pasiūlymų, tačiau savininkas kiek autokratiškai priima sprendimus. Pirmame paveiksle parodyta organizacinė valdymo struktūra. Pagal ją matyti, kad aukščiausias įmonės valdymo organas yra pats savininkas, padalinių vadovų nėra, dalinai jų pareigas atlieka darbų vadovai – brigadininkai. Už įmonės apskaitos politiką atsakinga buhalterė, kuri vykdo ir kasininkės pareigas. Viisi šie darbuotojai yra darbų vykdytojai. Darbų vadovai – brigadininkai atsakingi už tai, kad darbuotojai sąžiningai atliktų savo pareigas darbo vietoje, dirbtų saugiai ir naudotų visas asmens apsaugos priemones, atliekant pavojingus darbus. Savaeigių mašinų operatoriai dirba su medienos ištraukimo ir pakrovimo te

echnika, pjovimo įrangos operatoriai dirba su benzininiais moto pjūklais, krūmapjovėmis, žoliapjovėmis. Pagalbiniai darbininkai atlieka visus miško tvarkymo ir sodinimo darbus. Sutartis su užsakovais, darbų priėmimą, sąskaitų išrašymą tvarko pats savininkas.

1 pav. Įmonės organizacinė valdymo struktūra2.1. Įmonėje taikomi valdymo metodai
Valdymo metodais vadinami būdai, valdymo funkcijoms atlikti. Tie būdai skirstomi į:
1. organizacinius – administracinius
2. psichologinius
3. ekonominius – socialinius

Jie yra vadinami tradiciniais metodais. Šioje įmonėje taikomos tokios ekonominių – socialinių metodų panaudojimo formos:
 Veiklos užduotys pagal darbuotojus mėnesiui;
 Pareigybinės algos ir vienetinis darbo apmokėjimas;
 Materialinio skatinimo nuostatai – mano nuomone silpnai išvystyti;
Administraciniai – organizaciniai metodai šioje įmonėje naudojami tokiomis formomis:
 Savininko įsakymais ir nurodymais;
 Savininko patvirtintomis instrukcijomis ir nuostatais;
 Pasirašytais sutikimais pavyzdžiui, dėl materialinių vertybių saugojimo, sutartimis ir su priimtais įsipareigojimais.
Psichologinio valdymo metodai, formuojant kolektyve palankų psichologinį mikroklimatą, įmonėje praktiškai netaikomi. Savininkas ir vadovaujantys daarbuotojai neblogai žino šių metodų panaudojimo formas ir sutinka, kad jie pagelbėtų sprendžiant šiuos uždavinius:
 Visos įmonės ir darbuotojų komplektavimo;
 Psichologinės motyvacijos;
 Darbo humanizavimo;3. ĮMONĖS DARBO PROCESŲ VALDYMAS
Įmonės darbo proceso valdymas pasireiškia per personalo valdymą.3.1. Įmonės personalo valdymas
Nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio, visą įmonę vienija keletas bendrų bruožų:
1. Tikslas. Tikslų nustatymas turi labai svarbią reikšmę įmonės veiklos efektyvumui.
2. Personalas, be kurio negali egzistuoti jokia įmonė.
3. Personalo valdymas. Bendro tikslo siekimas lemia valdymo veiklos atsiradimą.
4. Įmonės kultūra. Įmonėje egzistuoja normos ir vertybės, turinčios didelę įtaką dirbančiųjų elgesiui. Jo

os skatinta įmonės narius dėti maksimalias pastangas, siekiant bendro tikslo.
Žmogus personalo valdyme užima dvejopą vaidmenį:
 Jis tampa vadovu, kuris atstovauja įmonės interesus, atlieka valdymo funkcijas.
 Tai pavaldiniai arba bendradarbiai, nuo kurių pastangų, kvalifikacijos ir pasirengimo bendradarbiauti priklauso konkrečių užduočių įgyvendinimas. 3.2. Personalo parinkimas
Savininkui įkūrus įmonę teko sunki užduotis – reikėjo atsirinkti tinkamiausius kandidatus. Čia jam teko panaudoti tokius metodus, kaip darbuotojų testavimas, asmeninis pokalbis. Savininkas prieš priimdamas darbuotojus vadovavosi bandomojo darbo testu ir pasikvietęs juos asmeniniu pokalbiu.
1. Bandomojo darbo testas reikalauja, kad kandidatas atliktų tam tikrą darbui būdingą užduotį. Jie yra ypač svarbūs, kadangi jų metu kandidatai gali pademonstruoti savo kvalifikacinius sugebėjimus ir įgūdžius.
2. Asmeninis pokalbis. Visi kandidatai buvo pakviesti asmeniniam pokalbiui, kuriam jie buvo gerai pasirengę. Šito pokalbio pagalba buvo išsiaiškinta:
– Ar pakankama kandidato kvalifikacija?
– Ar jį patenkina įmonės siūlomos sąlygos?
– Ar kandidatas tinkamas šiam darbui?3.3. Personalo adaptavimas
Priimtam į darbą darbuotojui reikėjo prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų. Personalo adaptavimu yra siekiama:
– nurodyti, kada ir kaip turi būti įvykdyti uždaviniai;
– kontroliuoti, kad nustatyti darbų terminai ir reikalavimai nebūtų pažeisti;
– užtikrinti, kad būtų pašalinti nereikalingi, neekonomiški nukrypimai nuo terminų ir reikalavimų;
– užtikrinti, kad darbuotojai sparčiai prisitaikytų prie kolektyvo.
– dirbtų saugiai.
Kad darbuotojams būtų lengviau prisitaikyti naujame darbe, privalu supažindinti su darbo vieta, pateikti informaciją apie saugumo, nelaimingų atsitikimų, kontrolės ir atsiskaitymo formas, darbo vi
ietos priežiūros reikalavimus bei socialines sąlygas, pavyzdžiui, poilsio sąlygas. Svarbu supažindinti darbuotoją su sunkumais, kurie jo laukia darbe, bendradarbiaujant su kolegomis ir klientais, kokios dažniausiai daromos klaidos ir kaip jų išvengti. 3.4. Personalo vertinimas ir karjeros vystymas
Nuo pat veiklos pradžios savininkas skatino darbuotojų sąmoningumą, tobulėjimą profesinėje srityje. 1997 m. susiformavęs 22 žmonių kolektyvas buvo gana darni komanda, bet nesant stabilių įkainių už atliekamas paslaugas po kelerių metų prasidėjo gana didelė darbuotojų kaita. Įmonė yra gana smulki ir kiekvienais metais priversta dalyvauti įvairiuose skelbiamuose konkursuose atlikti tam tikrus darbus. Sutartys šiems darbams dažniausiai pasirašomos vienerių metų laikotarpiui.
Šiuo metu L. Bartulio įmonėje taikomos tiek moralinės, tiek materialinės personalo skatinimo priemonės.

Materialinės Moralinės
 Premijos;
 Laiku gaunamas atlyginimas.
 Nuvežimas į (iš) darbo vietą.  Galimybė siekti karjeros(ribota);
 Įvairūs mokymai, galimybė kelti kvalifikaciją;
 Geriausiųjų darbuotojų rinkimas;

Premijos – skiriamos už kokybiškai ir laiku atliktą darbą, kurių dydis priklauso nuo atliktų darbų apimties.
Laiku gaunamas atlyginimas – įmonės darbuotojams gana svarbus motyvas.
Nuvežimas į darbo vietą – svarbu, nes darbuotojai dirba lauko sąlygomis ir dažniausiai ne vienoje vietoje.
Galimybė siekti karjeros – gana ribota, nes įmonė beveik neturi galimybių plėstis.
Įvairūs mokymai – skatinami, nes dauguma darbų patenka į pavojingų ir kenksmingų kategoriją, taip pat kvalifikuoti darbuotojai gauna geresnį atlygį už atliktą darbą. 4. Darbo užmokesčio organizavimas
L. Bartulio I.Į. darbuotojai dirba skatinami šių kelių motyvų: norėdami gauti pajamų ir norėdami bendrauti su

u kitais žmonėmis.
Šioje įmonėje taikoma vienetinė darbo užmokesčio forma, kuri priklauso nuo atliktų darbų kiekio. Darbuotojams yra nustatyta dirbti 168 valandos per mėnesį, bet tuo pačiu yra nustatytos dienos, mėnesio privalomo atlikti darbo normos. Darbo užmokestis, kuris yra mokamas už atliktą konkretų kiekvieno mėnesį darbą, glaudžiai susijęs su kokybe ir kiekiu skatina darbuotojus intensyviau dirbti, racionaliai panaudoti savo darbo laiką. Kiekvieną mėnesį mechanizmo ar įrengimo operatoriams yra mokama skirtingai, todėl kalbėti apie konkrečią kiekvieno mėnesio darbo užmokesčio sumą yra sunkiau, metinis vidurkis šios kategorijos darbuotojams svyruoja nuo 1000Lt. iki 1600Lt., pagalbiniams darbuotojams kiek mažiau. Pasirenkant šią darbo užmokesčio formą, siekiama šių pagrindinių tikslų:
– Padėti konkuruoti darbuotojams, kad būtų padidintas atlyginimas;
– Motyvuoti darbuotojus geriau atlikti darbus.
Gaudami didesnį atlyginimą už darbą ir turėdami galimybę tenkinti savo poreikius bei sudarydami geresnes gyvenimo sąlygas savo šeimos nariams darbuotojai tuo pačiu jaučia ir moralinį pasitenkinimą.5. Darbo našumas ir darbo normavimas įmonėje
Pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kurį pildo įmonės savininkas, kiekvienas darbuotojui yra skiriama dirbti 8 valandas per dieną, 40 valandų per savaitę ir 168 valandas per mėnesį, tuo pačiu yra pildomos papildomai vienetinio darbo užmokesčio apskaitos kortelės. Jos yra sudaromos pagal atlikto vienetinio darbo paskyras. Kiekvienam iš jų kasdien yra skiriama pertrauka, kuri trunka apie 1 valandą ir po dvi poilsio dienas. Kiekvienas darbuotojas turi pailsėti, kad pailsėjus darbas būtų atliekamas kuo našiau. Nuo to priklauso ir įmonės rezultatai, t.y. šios įmonės pelnas, kurio dalis yra skiriama darbuotojų premijavimui metų gale. 6. ĮMONĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
6.1. Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose
Kiekvienais metais įmonė dalyvauja skelbiamuose konkursuose paslaugoms pirkti. Teikia pasiūlymus, nustato siūlomus įkainius ir planuojamų darbų apimtis, pats įmonės savininkas. Pasiūlymai teikiami dažniausiai valstybinėms įmonėms – Kauno, Kaišiadorių, Trakų, Dubravos urėdijoms. Šioje srityje dirbančios įmonės yra gana smulkios ir jaučiama stipri konkurencija, todėl teikiant šias paslaugas labai svarbu nustatyti savo paslaugų įkainius, kad išliktų galimybė gauti užsakymus. Tačiau toks veiklos būdas stipriai riboja įmonės dinamišką vystymąsi ir plėtrą..6.2. Darbų organizavimas
Pagrindiniai darbai yra medienos ruoša miške ir ištraukimas į tarpinius medienos sandėlius iš kurių produkcija toliau transportuojama i lentpjūves. Visi šie darbai yra pavojingų darbų kategorijoje, todėl teisingas darbų organizavimas yra labai svarbus. Pradedant darbus yra pravedami instruktažai, susipažįstama su darbo vieta, nustatomos pavojingos zonos, aptveriamos kertamos biržės ir medienos sandėliai. Darbuotojams yra privaloma naudoti asmenines apsaugos priemones (apsauginis šalmas, specialūs batai, speciali apranga, antivibracinės pirštinės), turi būti įrengta poilsio vieta, pirmosios pagalbos postas (t.y. sukomplektuota pirmosios pagalbos vaistinėlė).

Ne mažiau svarbu yra laikytis aplinkosaugos reikalavimų. Darbo vietoje paruošiama kuro užpylimo vieta – ištiesiami specialūs kilimėliai, naudojamas absorbentas naftos produktų surinkimui, kuro skiedimui, mechanizmų tepimui ir hidraulinėje sistemoje yra naudojami ekologiški tepalai pagaminti natūraliu produktų pagrindu.

Dirbant šaltu metų laiku yra paruošiama vieta kur darbuotojai galėtų sušilti pertraukų metu.6.3. Kontrolės organizavimas
Įmonė turi efektyvią kontrolės sistemą, kuri padeda suvaldyti 22 žmonių komandą. Įmonė turi savo darbo tvarkos taisykles, kiekvienas darbuotojas su jomis supažindinamas, ir griežtai prižiūrimas kad jų būtų laikomasi. Įmonėje įdiegta ir tokia sistema, kuri parodo darbuotojo išdirbtą laiką, pravaikštas, vėlavimus, nes darbuotojai praktiškai kontroliuoja vienas kitą. Darbuotojai dažnai tikrinami įmonės savininko, kuris pastebėjęs pažeidimus, skiria nuobaudas darbuotojams, pavyzdžiui, įspėjimą, nemoka priedo prie atlyginimo ne tik tam darbuotojui, bet kartais ir visai brigadai.7. ĮMONĖS KOMERCINĖ VEIKLA
Įmonė užsiima ir komercinę veikla – malkų ruoša ir prekyba. Šias paslaugas ji tiekia tiek juridiniams tiek fiziniams asmenims. Šioje veikloje yra naudojama efektyvi malkų ruošos ir skaldymo įranga, transporto priemonės.IŠVADOS
1. Savininkas, planuodmas, organizuodamas, motyvuodamas ir kontroliuodamas darbuotojų veiklą, didina jų veiksmingumą ir skatina darbuotojus tinkamai atlikti paskirtas užduotis.
2. Kadangi įmonėje vyrauja demokratinis stilius, čia yra išklausoma kiekvieno darbuotojo nuomonės ir pasiūlymų ir tai sukuria palankų psichologinį mikroklimatą.
3. Įmonės vadovui tenka sunki užduotis, jis turi parinkti tinkamus darbuotojus, kurie turi atitikti keliamus reikalavimus ir užtikrinti, kad nauji darbuotojai sparčiai prisitaikytų prie kolektyvo.
4. L. Bartulio I.Į. yra taikomos tiek moralinės, tiek materialinės personalo skatinimo priemonės, kurios palaiko asmenybės saviraišką ir nuolatinį individualių įgūdžių tobulinimą ir žmogui suteikia dideles saviraiškos galimybes.

5. Įmonė turi efektyvią kontrolės sistemą, kuri padeda suvaldyti 22 žmonių komandą ir čia įdiegta ir tokia sistema, kuri parodo darbuotojo išdirbtą laiką, pravaikštas, vėlavimus.

Pastebėti trūkumai
1. Ribotos galimybės dinamiškai vystytis ir plėstis – užsakovai dažniausiai orientuojasi į atliekamų darbų savikainą, kokybė lieka antroje vietoje.
2. Tarp šių smulkių įmonių, esant dideliai konkurencijai, nėra glaudaus bendradarbiavimo ir darbai dažniausiai atliekami už mažą kainą, kad tik išlikti rinkoje.
3. Tokia padėtis demoralizuoja darbuotojus, jie nenori tikėti perspektyva ir nuo to kenčia darbo našumas, dažna darbuotojų kaita.
4. Daug darbų yra sezoniniai, todėl sudėtinga greitai padidinti darbuotojų skaičių iki reikiamo skaičiaus, kad laiku atlikti užsakymus.
5. Pasirašomos sutartys su užsakovais trumpalaikės – vieneri metai, todėl įmonė kartais priversta atlikti kai kuriuos darbus už savikainą, neapsaugota nuo užsakovų nepagrįstų reikalavimų ir diktato.
6. Diegti modernią įrangą ir technologijas taip pat sunku, nes tai reikalauja didelių investicijų. Gauti mažai šios srities įmonei finansavimą projektams labai sudėtinga.

Literatūros sąrašas

1. „Personalo vadyba“ A. Sakalas
2. „Personalo valdymas“ I.Bakanauskienė 2002
3. „Personalo motyvavimas“ I. Bučionienė 1996

Leave a Comment