Įmonės vadovo darbo stiliaus analizė

861 0

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

LOGISTIKOS IR ADMINISTRAVIMO KATEDRA

Studijų programa: FINANSAI

X“ ĮMONĖS VADOVO DARBO STILIAUS ANALIZĖ
Vadybos kursinis darbas

Darbą atliko: F12-1 gr. stud.

Audrius Vitkus.....

Darbo vadovas :

Lekt. Jurgita Paužuolienė

.....

2013 __

Klaipėda, 2013

KURSINIO DARBO VERTINIMAS

Studentės..............................Grupė....

Data..............................

Vertinimo kriterijai / balai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. KD apimties ir įforminimo vertinimas:                    
□ Ar KD apimtis yra 20 – 30 psl., ar visų dalių apimtis pakankama?

□ Ar laikomasi fakultete priimtų teksto rašymo ir maketavimo reikalavimų?

□ Ar nėra stiliaus ir rašybos klaidų?

□ Ar teisingai pateikiamos nuorodos į informacijos šaltinius, ar neplagijuojama?

□ Ar teisingai numeruojamos ir įforminamos darbo dalys, puslapiai, lentelės,

paveikslai, priedai?

□ Ar pateikti pakankami, tinkami ir tvarkingi priedai, ar jiie susieti nuorodomis

su tekstine dalimi?

                   
Įvertinimas:                    
2. BD bendrųjų reikalavimų laikymosi vertinimas:                    
□ Ar santraukoje koncentruotai pristatomi darbo objektas, problematika, darbo

metodai ir gauti rezultatai?

□ Ar įvade argumentuotai įrodytas temos aktualumas, ar nurodyta, kokios

problemos bus tiriamos?

□ Ar KD tikslas, uždaviniai yra tinkamai suformuluoti ir atitinka temą?

□ Ar tinkamai pasirinkti ir suformuluoti KD objektas ir darbo metodai?

□ Ar darbo objektas pristatytas pakankamai išsamiai?

□ Ar pakankamai argumentuotai nurodomi informacijos šaltinių pasirinkimo

kriterijai ir jų aktualumas?

□ Ar empirinio tyrimo metodikos parinkimas yra pakankamai pagrįstas? Ar

aiški empirinio tyrimo atlikimo eiga?

□ Ar turinio skyrių ir poskyrių pavadinimai analitinio, probleminio poobūdžio?

□ Ar išlaikytos tinkamos proporcijos tarp KD pagrindinių dalių?

□ Ar KD turinio skyriai ir poskyriai atitinka iškeltus uždavinius?

□ Ar ,,Išvadų ir pasiūlymų” dalyje atsispindi visų KD uždavinių rezultatai?

□ Ar išvados ir siūlymai atitinka KD tikslą ir uždavinius, ar yra koncentruoti,

esminiai ir realūs?

□ Ar ,,Literatūros sąrašas” su

udarytas pagal fakultete nustatytus reikalavimus?

Ar pakankamas? Ar visais šaltiniais naudotasi?

                   
Įvertinimas:                    
3. KD teorinės dalies vertinimas:                    
□ Ar teorinėje dalyje analizuojama aktuali, naujausia, probleminė teorinė ir

empirinė informacija, galinti pagrįsti praktinės tiriamosios dalies svarbiausius

teiginius?

□ Ar informacijos šaltiniai pakankamai nauji, patikimi, ar jų pakanka?

□ Ar pavyko sukurti vieningą, sklandų mokslinį stilių?

□ Ar KD autorius šioje dalyje pakankamai interpretuoja (analizuoja, palygina

autorių mintis, pateikia apibendrinimus) teorinę medžiagą, kad šią dalį būtų

galima laikyti jo autoriniu darbu?

□ Ar šios dalies medžiaga tarnauja KD tikslo ir uždavinių įvykdymui?

                   
Įvertinimas:                    
4. KD praktinės dalies vertinimas:                    
□ Ar praktinėje (tiriamojoje dalyje) ryškus tiriamasis pobūdis, t.y. ar

neapsiribojama tik tiriamojo objekto aprašymu, ar yra analitiniam darbui būtini

elementai – problemų analizė, vertinimai, išvados, siūlymai ir jų

argumentavimas?

□ Ar ši dalis yra sukurta apibendrinus svarbiausius empirinio tyrimo rezultatus?

□ Ar analizė pakankamai gili, ar išvados ir siūlymai turi taikomąją reikšmę?

                   
Įvertinimas:                    
Bendras įvertinimas:

Jei nors viienas iš keturių vertinamų aspektų įvertinamas mažiau, nei 5 balais,

kursinis darbas – nevertinamas. Bendrą kursinio darbo rezultatą nulemia 3 ir 4

punktų įvertinimai.

 

Pastabos:________________________________________________________________________

TURINYS

SANTRAUKA 5

ĮVADAS 6

1.DARBO OBJEKTO, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA 7

2. „X“ ĮMONĖS VADOVO DARBO STILIAUS ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU 8

2.1. Vadovavimo samprata 8

2.2. Vadovų darbo stilių analizė 9

2.2.1. Liberalus vadovo darbo stilius 9

2.2.2. Demokratinis vadovo darbo stilius 10

2.2.3. Autokratinis vadovo darbo stilius 11

2.3. Vadovo ir darbuotojų tarpusavio santykių reikšmė organizacijai 12

3. „X“ ĮMONĖS VADOVO DARBO STILIAUS ANALIZĖ 14

3.1. „X“ įmonės vadovo darbo stiliaus reikšmė darbuotojams 14

3.2. Vadovo ir darbuotojų darbo santykiai įmonėje 15

5

3.3. Respondentų demografiniai duomenys. 15

IŠVADOS 16

Vartojamų terminų žodynas 18

Literatūra : 19

PRIEDAI 20

SANTRAUKA

Šiame kursiniame darbe yra atlikta vadovo darbo stilių analizė. Esant sudėtingomis rinkos sąlygomis susiduriama su vadovų tinkamo vadovavimo stiliaus pasirinkimo problema, siekiant optimaliausių darbuotojų veiklos rezultatų. Dažniausiai išskiriami trys pagrindiniai vadovavimo stiliai: autokratinis, demokratinis ir liberalusis. Atlikus mokslinės literatūros lyginamąją analizę, įrodyta vadovų vadovavimo stilių svarba efektyviai organizacijos veiklai. Įmonės vadovas, norėdamas sėkmingai plėtoti savo veiklą, esant sudėtingoms konkurencinėms sąlygoms, įtakojant daugeliui išorinių veiksnių, turi suprasti vadovavimo stiliaus svarbą, kuri leidžia įmonei išlikti ir sėkmingai gyvuoti rinkoje.

ĮVADAS

Temos aktualumas. Lietuvoje vadovai gilinasi į įvairias naujienas: vadybos, rinkodaros, finansų srityse, tačiau dažnai neatsižvelgiama į socialinę – psichologinę verslo pusę. O tai yra ypač svarbu vadovaujant žmonėms. Vadovai taiko jiems priimtinus valdymo stilius, bet nenoromis juos keičia ir derina prie susidariusios valdymo situacijos. Galima teigti, jog taip yra dėl to, kad nemažai vadovų yra nepakankamai susipažinę su įvairių valdymo stilių efektyvumu, jų taikymo galimybėmis įvairiose situacijose ir galiausiai įtaka veiklos rezultatams. Valdymo metodai, kaip tam tikra vadovavimo stiliaus pasireiškimo priemonė, taip pat dažnai taikomi dėl susiklosčiusių mūsų krašte tradicijų, mažai atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį. Taigi, manytina, kad valdymo stilių nagrinėjimas yra sritis, neatsiejama nuo šiuolaikinio verslo suvokimo, kurią turi suprasti esami ir būsimi vadovai.

Darbo problema: Vadovų tinkamo vadovavimo st

tiliaus pasirinkimas, siekiant optimaliausių darbuotojų veiklos rezultatų.

Darbo objektas – „X“ įmonės vadovo darbo stilius.

Darbo tikslas – Išanalizuoti „X“ įmonės vadovo darbo stilių analizę.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti vadovavimo stilių teoriškai.

Išnagrinėti vadovo darbo stiliaus poveikį darbuotojams.

Išnagrinėti kaip UAB „X“ įmonės vadovo darbo stiliai veikia vadovo ir pavaldinių santykius.

Darbo metodai. Antrinių informacijos šaltinių analizė, apklausa.

1.DARBO OBJEKTO, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA

Darbo objektas. Darbe bus analizuojama UAB „X“ įmonės vadovo darbo stilius. UAB „X“ yra uždaroji akcinė bendrovė, užsiimanti statybinių medžiagų prekyba visoje Lietuvoje. Įmonė sėkmingai pradėjo dirbti nuo 1992 metų ir iki šiandien. Per sėkmingos veiklos patirtį įmonė išsikovojo stabilios bei nuosekliai besivystančios įmonės vardą.

Analizuojama įmonė skiria labai didelį dėmesį personalo ugdymui bei motyvavimui. Įmonės stiprioji pusė – jaunas, kvalifikuotas kolektyvas. Būtent todėl UAB „X“ sparčiai plečiasi Lietuvos mastu.

Informacijos šaltinių apžvalga. Teorinėje dalyje susipažinta su vadovavimo samprata. Darbe dažniausiai naudoti Lietuvos autorių moksliniai šaltiniai. Su vadovavimo samprata susipažinta L. Grigalauskaitė 2009 m. A. Barauskaitės darbuose.

Vadovo darbo stiliai taip pat nagrinėti remiantis įvairiais moksliniais šaltiniais. Tokiais kaip: Damašienė V. Valdymo pagrindai. 2002, Jewell B. R. Integruotos verslo studijos. 2002,

Martinkus B., Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai. 2001, Juozaitienė L., Staponkienė J. Verslo ir vadybos įvadas. 2002, Vaitiekus A., Maricienė I., Baigiamųjų ir kursinių darbų rengimo metodika. Kaunas: ,, UAB Vitea Litera“, 2011.

Tyrimo metodikos apžvalga. Šiam darbui buvo apklaustas visas UAB „X“ įm

monės personalas. Duomenų rinkimo metodas – apklausa raštu, kurios metu bendraujant su visais UAB „X“ įmonės darbuotojais buvo pateiktos tam paruoštos anketos, kurios buvo užpildytos per 1 darbo dieną. Dalis anketų buvo surinkta iš darbuotojų tiesiogiai, o kita dalis gauta elektroniniu paštu (anketos pavyzdys pateiktas priede).

2. „X“ ĮMONĖS VADOVO DARBO STILIAUS ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU

2.1. Vadovavimo samprata

Vadovavimas-tai specifinė darbinės veiklos rūšis, susiformavusi darbo pasidalijimo procese, pradėjus žmonėms burtis į bendro tikslo siekiančias grupes.

Vadovavimas – paprastai vadovavimą galima apibrėžti kaip veiksmus, kurie skirti tikslui pasiekti padedant kitiems žmonėms. Vadovavimu numatoma, kad turimas tikslas arba uždaviniai, kuriuos būtina pasiekti, ir kad konkretūs žmonės kartu siekia vieno tikslo, ir kad jie yra pasiskirstę atsakomybę ir funkcijas, nes vieni iš jų vadovauja, o kitiems yra vadovaujama ,teigia L. Grigalauskaitė 2009 m. 6p.

Pasak A. Barauskaitės vadovavimas (Coaching‘as) taip pat apibūdinamas kaip procesas, kuris suteikia progą mokymuisi bei tobulėjimui, taip suteikiant galimybę gerinti darbo rezultatus. Tai ir procesas, kurio metu vienas asmuo remia bei vadovauja kitam asmeniui jį padrąsindamas bei klausinėdamas klausimų. Taip pat tai klausinėjimo menas, kurio rezultatas – patys efektyviausi ir tiksliausi sprendimai. Visi apibrėžimai šiek tiek s. . .

Gerb. respondente,

Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto finansų studijų programos pirmo kurso studentai Audrius Vitkus ir Valentas Šimkevičius atlieka tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti X įmonės vadovo darbo stilių. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti kursiniame darbe „X įmonės vadovo darbo stiliaus analizė“. Klausimyne teisingų ar klaidingų atsakymų nėra, tyrėjams svarbi tik asmeninė jūsų nuomonė, ją išreiškiant vardo ir pavardės nurodyti nereikia, tai daroma siekiant užtikrinti jūsų anonimiškumą. Atsakydami į klausimus jūs užtruksite apie 15 minučių. Jūsų išreikšta nuomonė padės geriau suvokti vadovo darbo stiliaus bruožus.

ATSAKYDAMI Į PATEIKTUS KLAUSIMUS APIBRAUKITE JUMS LABIAUSIAI TIKUSIO ATSAKYMO VARIANTO EILĖS NUMERĮ, O (IR) REIKIAMOSE VIETOSE ATSAKYMĄ ĮRAŠYKITE.

1. Kaip jūsų vadovas motyvuoja darbuotojus darbui?

a) Skiria premijas

b) Nemotyvuoja

c) Motyvacija geru vadovo žodžiu

d) Motyvacija įvairiomis dovanomis

e) Kita..

2. Koks jūsų vadovo požiūris į darbo drausme?

a) Reikalauja besąlygiško paklusnumo

b) Formali drausmė

c) Griežtos drausmės šalininkas

d) Kita..

3. Kaip manote kas svarbiausia jūsų vadovui?

a) Darbuotojo motyvavimas

b) Užduoties atlikimas

c) Darbo našumas

d) Kita..

4. Kokiais vadovavimo stiliaus bruožais vadovaujasi Jūsų vadovas?

a) Vienvaldiškumas, griežta kontrolė, vengimas bendrauti

b) Reiklumas, geranoriškumas, draugiški santykiai

c) Mažas aktyvumas, abejingumas, tik formali drausmė

d) Sugeba suderinti visus išvardintus bruožus

5. Kaip apibūdintumėte savo vadovo bendravimą?

a) Draugiškas, mėgsta bendrauti.

b) Dalykiškas bendravimas

c) Bendrauja su darbuotojais tik jų iniciatyva

d) Kita ...

6. Ar vadovas skatina kitų darbuotojų lyderyste?

a) Taip

b) Ne

c) Neturiu nuomonės

7. Jūsų pasitenkinimas darbu žymiai pagerėtų, jei vadovas:

a) Sukurtų draugišką darbo aplinką

b) Būtų griežtesnis

c) Kontroliuotų darbo atlikimą

d) Suteiktų daugiau savarankiškumo

8. Jūsų darbe Jums svarbu:

a) Kad darbas būtų įdomus

b) Kad darbas būtų vertinamas

c) Vadovo darbo stilius

d) Geros darbo sąlygos

e) Kita..

9. Kiek laiko dirbate įmonėje?

a) 1-2 metų

b) 3-5 metų

c) 5 ir daugiau

10.Jūsų amžius?

a) 18 – 25 m.

b) 26 – 33 m.

c) 34 – 41 m.

d) 42 – ir daugiau.

11. Jūsų išsilavinimas?

a) Pradinis

b) Pagrindinis

c) Vidurinis

d) Profesinis

e) Aukštasis neuniversitetinis

f) Aukštasis universitetinis

12. Jūsų lytis?

a) Moteris

b) Vyras

Nuoširdus ačiū, kad bendradarbiavote!

Join the Conversation