Įmonės teikiamų paslaugų analizė

DARBO PLANAS:

1. Teikiamos paslaugos aktualumas šiandieninėje rinkoje (apibrėžti, kas tai yra paslauga ir trumpai apibūdinti pasirinktą paslaugą).
2. Rinkos apibūdinimas.Vartotojų charakteristika.
3. Trumpa pasirinktos įmonės charakteristika ( veikla, dydis,turimi įrengimai, kiti pajėgumai).
4. Įmonės teikiamų paslaugų analizė (asortimento trumpa charakteristika).
5. Asortimento kainodara (kainų lygis rinkoje, kainų strategijos atskiriems rinkos segmentams, nuolaidų sistema).
6. Vieta ( apibūdinti įmonės vietos parinkimo principus, pateikti privalumus ar trūkumus).
7. Rėmimo programa ( įmonės naudojamos rėmimo priemonės bei jų pavyzdžiai –iškarpos, lankstinukai ir pan.)
8. Aptarnaujančio personalo charakteristika.
9. Išvados bei pasiūlymai.

ĮVADAS

Šiandieninėje verslo literatūroje vis daugiau kalbama apie paslaugų marketingą, kadangi paslaugų sfera yra vi iena perspektyviausių, sparčiai besiplėtojančių ūkio sferų. Tokią tendenciją nulėmė daugelis priežasčių. Paslauga yra specifinė prekė, nors ir turi daugelį paprastos prekės požymių. Ji nėra pirmo būtinumo prekė – poreikių tenkinimo piramidėje yra aukštesniame lygmenyje nei maistas, būstas ar drabužiai. Tačiau paslaugų poreikis vis didėja, nes:
• auga bendra produktų masė ir didėja bendras asortimentas,
• didėja gyvenimo intensyvumas,
• auga visuomenės išsivystymo lygis.
Savo tyrimo objektu aš pasirinkau UAB “Alytaus kabelinė televizija” (AKTV), kurios pagrindinės paslaugos – retransliuoti televizijos programas ir teikti Interneto ryšį.
Darbo objektas: UAB “Alytaus kabelinė televizija” v veikla.
Darbo tikslas – remiantis darbo planu, išanalizuoti įmonės veiklą, jos teikiamas paslaugas, asortimento kainodarą, rėmimo programą.

1. TEIKIAMOS PASLAUGOS
AKTUALUMAS ŠIANDIENINĖJE RINKOJE

UAB „Alytaus kabelinė televizija“ (AKTV) užsiima paslaugų teikimu. Remiantis literatūra, paslaugos sąvoka turi daugelį reikšmių, apimančių veiklą nuo asmeninės paslaugos iki paslaugos kaip pr

rodukto sudėtinės dalies. Taigi, surasti universalų paslaugos apibrėžimą pirmiausia trukdo paslaugų įvairovė.
Suformuluoti paslaugos apibrėžimą labai sudėtingas uždavinys. Paprastai apibrėžimuose iškeliama viena ar kelios paslaugų savybės, kurias autoriai laiko universaliomis. Dažniausiai yra akcentuojama, kad:
• Paslauga – tai veikla arba veikimo procesas;
• Paslauga neapčiuopiama;
• Paslauga – tai santykiai tarp teikėjo ir paslaugos vartotojo arba kliento, tam tikras jų tarpusavio kontaktas.
Kaip jau minėjau mano pasirinkta įmonė AKTV užsiima paslaugų teikimu. AKTV kabeliniu televizijos (KTV) tinklu, Alytaus miesto gyventojams teikia šias paslaugas:
• Retransliuoja televizijos programas
• Transliuoja videofilmus ir reklamą
• Kuria reklamą
• Retransliuoja redijo stočių programas
• Siūlo naudotis Internetu
• Teikia telefoninio ryšio paslaugas
Paslaugos, kurias teikia AKTV yra labai aktualios šiandieninėje rinkoje, kadangi ne visi Alytaus miesto gyventojai gali nusipirkti palydovines antenas ir matyti daugelį Europos kanalų, o tokią galimybę mums suteikia AKTV. Taip pat ji teikia ir r Interneto paslaugas, kas yra labai aktualu šiandien, ypatingai žmonėms iki 40 metų.
Telefoninio ryšio paslaugos taip pat yra labai aktualios šiandien. Tačiau kadangi AKTV teikia NTT laidinio ryšio telefonines paslaugas, manau ši paslauga nebus tokia populiari. Kadangi šiais laikais žmonės naudojasi mobiliojo ryšio paslaugomis, o turėti laidinį telefoną – papildomos išlaidos. Manau, kad ši paslauga gali turėti pasisekimą tik įmonėse.

2. RINKOS APIBŪDINIMAS. VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKA

Ekonominėje literatūroje galima rasti įvairių rinkos apibrėžimų. Marketingo požiūriu, rinka – visuma esamų ir potencialių pirkėjų, siekiančių patenkinti savo poreikius, pakeičiant ką

ą nors vertinga su prekes ar paslaugas siūlančiais pardavėjais.
Analizuojant rinką svarbu išsiaiškinti rinkos parametrus: rinkos potencialą, rinkos talpumą, rinkos paklausą ir įmonės prekių paklausą.
Rinkos potencialas – tai rodiklis, parodantis kiek tam tikroje rinkoje gali būti parduodama iš viso.
Rinkos talpumas – tai faktiškai rinkoje parduodamų prekių kiekis.
Rinkos paklausa – tai prekių kiekis, kurį nuperka tam tikra vartotojų grupė tam tikroje vietoje per tam tikrą laiką esant tam tikro aktyvumo marketingo veiksmams.
Įmonės prekių paklausa – tai įmonės prekiį dalis bendroje rinkos paklausoje.
Rinkos segmentavimas – tai rinkos skaidymas į dalis, kuriuose vienodai ar panašiai reguojama į marketingo veiksmus.
Įmonė savo veikloje naudojanti difeencijuotą arba koncentruotą marketingą, pirmiausiai pasirenka vieną ar keletą tikslinių rinkų. Tam atliekamas rinkos segmentavimas. Prieš segmentuodama įmonė pasirenka požymius, pagal kuriuos skirstys rinką į segmentus. Vartojimo prekių ir gamybinės paskirties prekių rinkų segmentavimo požymiai yra skirtingi.
Vartojimo prekių rinkos segmentavimo požymiai:
• Geografinis segmentavimas.
• Demografinis segmentavimas.
• Psichografinis segmentavimas.
• Segmentavimas pagal vartotojų elgseną.
AKTV įmonės paslaugų vartotojai yra įvairūs žmonės, tiek pagal amžių, tiek pagal savo išsilavinimą ar profesiją. AKTV pagal tikslinę rinką priklauso diferencijuotam marketingui, nes teikia TV kanalų retransliacijos, telefoninio ryšio bei interneto palsaugas.
Segmentodama įmonė pasirenka požymius, pagal kuriuos rinką suskirsto į atskirus segmentus.
Geografinis segmentavimas. „AKTV“ savo paslaugas pradėjo teikti Alytaus miesto daugebučių namų rajonuose, nes čia potencialių klientų skaičius buvo didžiausias. Teikti „AKTV“ paslaugas tokiuose mi
ikrorajonuose, kur yra individualūs namai arba nedaug daugiabučių namų įmonei neapsimoka finansiškai. Nes išlaidos nutiesti kabelius ir pajungti KTV didelės, o gyventojų tokiuose mikrorajonuose nedaug. Atsižvelgiant į tai, kad „AKTV“ Interneto paslaugų kainos yra žemiausios, gyventojams būtų geriausia rinktis šios bendrovės teikiamas paslaugas, tačiau nevisi gyventojai renkasi jų paslaugas, nes interneto ryšys gana prastas ir lėtas. Tačiau KTV paslaugas renkasi dauguma Alytaus daugiabučių namų gyventojų.
Demografinis segmentavimas. Būtina savo paslaugas pritaikyti tiek jauniems, tiek vyresniems žmonėms, tiek šeimoms, tiek gyvenantiems vieniems. Todėl AKTV siūlo TV kanalų paketus ir Interneto mokėjimo planus pasirinkti individualiai, pagal kiekvieno poreikius, norus ir galimybes.
Psichografinis ar rinkos segmentavimas pagal vartotojo elgseną neturi didelės įtakos „AKTV“ klientų skaičiaus didėjimui ar mažejimui.

3. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

UAB “Alytaus kabelinė televizija” įkurta 1991 m. birželio 25 d. AKTV užsiima paslaugų teikimu. Pagrindinė AKTV veikla, o ir paslauga – tai retransliuoti TV ir radijo programas, transliuoti videofilmus ir reklamą, teikti Interneto paslaugas. O nuo 2004 metų gruodžio 1 dienos pradėtos teikti telefoninio ryšio paslaugos.
UAB “Alytaus kabelinė televizija” KTV tinklas aprėpia Alytaus miesto Vidzgirio, Likiškėlių, Putinų, Dainavos mikrorajonuose visus daugiabučius namus bei dalį namų, esančių miesto centre. Šio tinklo teikiamomis paslaugomis gali naudotis apie 40 tūkstančių potencialių žiūrovų.
AKTV pastoviai plečia paslaugų įvairovę.

AKTV TECHNOLOGIJA IR TURIMI ĮRENGIMAI:
Abonentinį tinklą sudaro – televizinė įr

ranga (televizinis kabelis, dalikliai, atšakotuvai, jungtys, abonentinės dėžutės)
KTV tinklą sudaro 4 pagrindinės dalys:
• Centrinis mazgas
• Bendraašis magistralinis tinklas
• Namo skirstomasis tinklas
• Abonentinis tinklas.
Centrinis mazgas (CM) susideda iš:
• Televizijos programų mazgo (TPM)
• Radijo programų mazgo (RPM).
Interneto paslaugų mazgas (IPM): pagrindinis IPM elementas yra universalus maršrutizatorius (CMTS), prie kurio galima prijungti kabelinius modemus. IPM naudojama JAV firmos “Cisco” bei “Hewlett-Packard” įranga.
Televizijos, radijo, interneto signalus tarp CM ir namų kabelinio tinklo transportuoja magistralinis tinklas (MT). MT tinkle naudojami bendraašiai (koaksialiniai kabeliai). Magistraliniame ir namo kabeliniame tinkle panaudoti bendraašiai JAV firmų “CommScope” ir “Trilogy” televiziniai kabeliai bei JAV firmos “C-COR” magistraliniai stiprintuvai ir skirstomieji pasyviniai elementai. Rekonstruotas AKTV tinklas leidžia KTV tinklu teikti įvairias multimedia ir interaktyvias paslaugas.

4. ĮMONĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ANALIZĖ

Alytaus kabelinė televizija (AKTV) kabeliniu televizijos (KTV) tinklu, Alytaus miesto gyventojams teikia šias paslaugas:
• Retransliuoja televizijos programas
Didžiausia AKTV klientų dalis naudojasi televizijos paslaugomis. Transliuojamų kanalų kiekį bei programų pasirinkimą AKTV stengiasi derinti prie alytiškių galimybių ir poreikių.
Televizija AKTV tinkle rodo 41 kanalo laidas ir programas lietuvių, rusų, lenkų, anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis.
Vartotojai pagal savo poreikius ir galimybes gali pasirinkti vieną iš trijų AKTV TV paketų:
1. Taupusis TV paketas, kurį sudaro 11 TV kanalų.
2. Pagrindinis TV paketas, kurį sudaro 30 TV kanalų.
3. Didysis TV paketas, jį sudaro 41 TV kanalas.
Šia paslauga naudojasi įvairaus amžiaus žmonės. Nuo jauno iki seno.
• Transliuoja videofilmus ir reklamą
Be eterinių ir palydovinių televizijos programų retransliavimo AKTV filmų kanale kasdien nuo 9.00 iki 23.00 valandos rodomi “Balticum TV” videofilmai. Tai išskirtinė filmų ir tik filmų programa. Tokios gausybės premjerinių filmų netransliuoja jokia kita televizijos stotis Lietuvoje. Filmai išskirtinei programai legaliai įsigyjami iš Amerikos ir Europos platintojų.
AKTV filmų kanalu papildomai transliuojama klientų pateikta videoreklaminė medžiaga. Pagal pateiktus tekstus kuriami ir transliuojami skelbimai.
• Retransliuoja redijo stočių programas
Šiuo metu retransliuojama 17 radijo programų, iš jų 11 Lietuvos (priimamos eteriu) ir 6 užsienio programos (priimamos iš palydovų).
• Teikia Interneto paslaugas.
AKTV siūlo tikrai patogų būdą naršyti po internetą – pasijungti prie jo kabelinės televizijos tinklais.
AKTV Interneto paslaugą sudaro:
• www – prijungimas prie interneto (pasaulinis kompiuterinis tinklas);
• e-mail – elektroninis paštas;
• ftp – bylų (failų) siuntimas ir gavimas, saugojimas AKTV serveryje;
• game – žaidimai AKTV serveryje;
• RC – pokalbiai internete (Internet Relay Chat), AKTV kanalas;
• forumas – diskusijos įvairiomis temomis AKTV forume.
Šia paslauga naudojasi daugiausiai jauni žmonės nuo moksleivių iki 40 metų žmonių, gaunančių vidutinias ne itin dideles pajamas.
• Teikia telefoninio ryšio paslaugas.
Tai naujausiomis technologijomis paremtą paslaugą – telefono ryšys kiekvienam Lietuvos gyventojui ar įmonei per interneto prieigą. Tai patogus ir pigus būdas skambinti iš įprasto telefono aparato visiems NTT, “Lietuvos telekomo”, Bites”, “Omnitel”, “Tele2” ar bet kurios pasaulio valstybės telefono abonentui.
Galima pasirinkti vieną iš dviejų planų. Planai: “Respublika” ir “Mano šalys”. “Respublika” – šis mokėjimo planas skirtas gyventojams ir verslo klientams. Visiems “Respublika” plano vartotojams, pokalbiai tarp NTT abonentų nemokami visoje Lietuvoje. Labai patrauklūs tarifai skambinant “Lietuvos telekomo”, mobiliojo ryšio abonentams bei skambinant į užsienio šalis.
” Visos šalys” – tai tarptautinių pokalbių mokėjimo planas skirtas gyventojams ir verslo klientams, kuriems į visas užsienio šalis sudaroma galimybė skambinti mažiausiais pokalbių tarifais. Nėra jokių papildomų sąlygų – vienas planas visoms pasaulio šalims !

5. ASORTIMENTO KAINODARA

Didžiausia AKTV klientų dalis naudojasi televizijos paslaugomis. Transliuojamų kanalų kiekį bei programų pasirinkimą AKTV derina prie alytiškių galimybių ir poreikių. Abonentinis mokestis už televizijos paslaugas susideda iš: licencinio (teisės transliuoti) mokesčio televizijos kanalų tiekėjams, telekomunikacijų vamzdyno kabelių kanalų nuomos, įvairių mokesčių organizacijoms, išlaidų už elektros energiją, eksploataciją ir pan.
Kadangi, kaip jau minėjau, vartotojas gali pasirinkti vieną iš 3 TV paketų, taigi ir tų paketų kaina skiriasi, nes skiriasi TV kanalų skaičius. Taip pat skiriasi KTV įkainiai gyventojams ir įmonėms. Gyventojams KTV prijungimo mokestis 25 Lt. O abonentinis mokestis priklauso nuo pasirinkto TV paketo:
• Taupiojo TV paketo abonentinis mokestis – 11 Lt.
• Pagrindinio TV paketo abonentinis mokestis – 17 Lt.
• Didžiojo TV paketo abonentinis mokestis – 22 Lt.

Įmonėms ir įstaigoms KTV prijungimo mokestis toks pats kaip ir gyventojams – 25 Lt. O abonentinis mokestis priklauso nuo to, ar įmonė naudojasi AKTV Interneto paslaugomis. Įmonės besinaudojančios AKTV interneto paslaugomis už KTV per mėnesį moka – 22 Lt.
O įmonės, kurios nesinaudoja AKTV interneto paslaugomis, per mėnesį už KTV moka – 34 Lt.

Taip pat įstaigos ir įmonės, kaip ir individualių namų gyventojai negali rinktis 1 iš 3 paketų, jie gali žiūrėti tik Didžiojo TV paketo transliuojamus kanalus.
Televizijos paslaugų įkainius aš pateikiau savo darbo 1 priede.

Už transliuojamus videofilmus papildomai mokėti nereikia, tai įeina į bendrą paketo kainą. O reklamos transliavimo kaina priklauso kiek laiko trunka reklama, kas reklamos užsakovas (fizinis ar juridinis asmuo), koks reklamos tipas. Kaina gali būti nuo 20 iki 450 Lt. Užsakius reklamą ar skelbimus mėnesiui, suteikiama nuolaida- savaitgaliais reklama ir skelbimai transliuojami nemokamai. Skelbimų (reklamos) gamybos ir transliavimo įkainius bei sąlygas aš pateikiau savo darbo 1 priede.
Už radijo programų retransliavimą papildomo mokesčio nėra, kadangi radijo programų signalas perduodamas kartu su televizijos programų signalu.
Interneto paslaugų įkainiai taip pat skirtingi, nes skirtingi yra interneto vartotojų poreikiai: vienam užtenka aplankyti mėgstamus tinklapius, kiti triūsia pokalbių svetainėse bei siunčia įvairią informaciją, tretiems būtinas pastovus ryšys. Siekdami patenkinti klientų poreikius, AKTV siūlo pasirinkti individualius mokėjimo planus, bei įkainius.
AKTV neskaičiuoja internete praleisto laiko, o ima mokestį už informacijos kiekį (megabaitais) gaunamą tik iš interneto.
Galima pasirinkti 1 iš 19 mokėjimo planų. Kaina priklauso nuo mokėjimo plano pasirinkimo, nes planas priklauso nuo greičio internete, nemokamų MB kiekio, papildomo 1 MB kainos. Mėnesinis abonentinis mokestis nuo 34 iki 300 Lt. Planai skirti tiek individualiems vartotojams , tiek ir įmonėms. Skiriasi tik Interneto įvedimo mokestis.
• Įvedimo mokestis juridiniam asmeniui – 236 Lt.
• Įvedimo mokestis fiziniam asmeniui – 30 Lt.
Išsami informacija apie AKTV Interneto įkainius pateikta antrame mano darbo priede.
AKTV teikia Nacionalinio telekomunikacijų tinklo (NTT) sukurtas telefoninio tinklo paslaugas kabelinės televizijos tinklu. Skirtingų paslaugų teikimas per vienos rūšies tinklą, leidžia klientui pasiūlyti pigesnius telefoninius pokalbius. NTT tinklo abonentai gali kalbėtis tinklo viduje, su kitais šalies ir užsienio operatorių abonentais ir atvirkščiai. NTT teikiamos paslaugos gana patrauklios: pigi kaina su užsienio ir šalies tinklų abonentais; nemokami pokalbiai NTT tinklo viduje.
Siekdami atitikti kiekvieno kliento poreikius , savo abonentams NTT siūlo šiuos mokėjimo planus: : “Respublika” ir “Mano šalys”.
Plano “Respublika” įkainius aš pateikiau savo darbo 3 priede.
Plano “Mano šalys” įkainius pateikiaus 4 savo darbo priede.

6. VIETA

Paslaugų teikimo vieta, jos prieinamumas – svarbūs paslaugų marketingo veiksniai.
UAB Alytaus kabelinė televizija yra įsikūrusi Alytuje Vidzgirio mikrorajone Statybininkų g. 32- 1.
Tai strategiškai palanki vieta, kadangi:
• Statybininkų gatvė kertasi su pagrindine Alytaus miesto gatve (Naujoji g.).
• Ji yra daugiabučių namų mikrorajone, kurio gyventojai ir yra potencialūs AKTV klientai
• Įmonė turi neblogą privažiavimą, visai šalia yra automobilių stovėjimo aikštelė.
Manau, kad AKTV vieta nėra labai svarbus klausimas, kadangi klientai paslaugas gali užsisakyti neišeidami iš namų, tik paskambinę telefonu
Turint omenyje paslaugų paskirstymo būdus, tai AKTV paslaugų teikimas nereikalauja tiesioginio pardavimo metodo, kadangi klientas gauna paslaugą tiesiogiai nedalyvaudamas ją gaminant.

7. RĖMIMAS

Rėmimas – tai ryšio tikslas, pasiekti, kad vartotojai naudotųsi jos teikiamomis paslaugomis. Ryšys turi būti toks, kad vartotoją laiku pasiektų informacija apie prekes ar paslaugas. Yra 4 rėmimo rūšys:
• Reklama
• Pardavimų skatinimas
• Asmeninis pardavimas
• Populiarinimas
Reklama – tai viešas skelbimas, skatinantis pirkti, parduoti, nuomoti ar siūlantis paslaugą. Reklama pateikiama per masines informacijos priemones: televiziją, radiją, laikraščius, žurnalus, tiesiogiai per paštą, reklaminius stendus bei reklaminius leidinius.
Mano analizuojama UAB „Alytaus kabelinė televizija“ taip pat naudoja reklamą. Ji skelbiasi laikraščiuose „Alytaus naujienos“, „Alio Alytus“, „Alytaus skelbimai“, „Pietų Lietuva“ ir per Alytaus radiją FM, taip pat savo TV kanalu ir Alytaus regioninę televiziją. AKTV naudojasi ir reklama paštu. Reklaminės skrajutės siunčiamos tiesiogiai į namus (dedamos į pašto dėžutes ir kabinamos laiptinių stenduose).
AKTV naudoja ir pardavimų skatinimą. Šiuo metu vyksta akcija, kad Interneto ir kabelinės TV įvedimo mokestis fiziniams asmenims, sudarius metinę sutartį, tik 1 lt!
Paslaugų versle, remiantis teorija, daugiausia įtakos turi asmeninis pardavimas. Ne išimtis ir AKTV. Klientai paprastai prieš pasirinkdami paslaugą klausinėja draugų, pažįstamų ir remdamiesi jų patirtimi pasirenka, aišku galimi ir kiti variantai, pvz., pasirinkimas pagal skelbimą.
Populiarinimas – tai neapmokamas bendras komercinės informacijos skleidimo būdas. Populiarinimą paprastai, įmonei prašant , atlieka žurnalistai, mokslininkai, ekologai, gydyojai, inžinieriai ir kt specialistai. AKTV taip pat naudojasi šia rėmimo rūšimi. Apie šią įmonę rašomi straipsniai „Alytaus naujienose“.

8. APTARNAUJANČIO PERSONALO CHARAKTERISTIKA

Paslaugų teikėjai gali sudominti klientus savo teikiamomis paslaugomis (jų kokybe), sužadinti norą pasinaudoti jomis, tačiau klientai tų paslaugų privalumus ir pranašumus galės įvertinti tik jas nusipirkę. Paslaugų neįmanoma pagaminti įmonėje, jas supakuoti ir pristatyti klientams. Paslaugų firmoje situacija visiškai kitokia nei pramonės įmonėje, kadangi paslaugų firmoje klientas dažniausiai privalo apsilankyti pats ir kaip tik čia vartoti darbuotojų teikiamas paslaugas. Paslaugų firmos tarnautojų elgesys, sugebėjimas bendrauti su klientais, jų daromas bendras įspūdis padeda apsispręsti klientams, ar jiems dar kartą apsilankyti toje firmoje, ar ne.
Tačiau mano analizuojamos įmonės tarnautojų elgesys bendraujant su klientais, mano manymu nekoks, dažniausiai darbuotojai, jiems pranešus telefonu apie gedimus, kritiką išklauso labai nemaloniai. O dėl to kartais norisi atsisakyti jų paslaugų.
Paslaugas teikianti firma, kurios darbuotojai mažiau dėmesio skirs marketingui prieš pardavimą, bet stengsis teikti kuo aukštesnės kokybės paslaugas (geriau aptarnaus klientus), laimės gerokai daugiau (turės nuolatinių klientų ir pritrauks daug naujų), jei apskritai seksis daug geriau negu tai firmai, kuri visą dėmesį sutelks į marketingą prieš pardavimą.
Kaip žinia, žmonės yra viena pagrindinių paslaugų teikimo sistemos elementų. Turint omenyje paslaugų įmonę, pirmiausiai pagalvojama apie žmones, teikiančius konkrečias paslaugas ar valdančius šį procesą. Žmonės, kurie kuria ir teikia paslaugas, yra paslaugų įmonės tarnautojai. Tarnautojus sudaro personalas, kuris tiesiogiai kontaktuoja su klientais, ir kuris su jais nekontaktuoja.
D. W. Cowell paslaugų marketingo komplekso elemente “Žmonės” išskiria ir personalo išvaizdą. AKTV darbuotojai bendraujantys su klientais vilki kostiumus.

IŠVADOS

1. UAB „Alytaus kabelinė televizija“ (AKTV) užsiima paslaugų teikimu. Paslauga dažniau yra veikla negu dalykas. Paslauga gali būti vartojama tik tiek, kiek vyksta šis procesas.
2. Segmentodama įmonė pasirenka požymius, pagal kuriuos rinką suskirsto į atskirus segmentus: geografinis, demografinis ir pagal vartotojo elgseną.
3. UAB “Alytaus kabelinė televizija” įkurta 1991 m. birželio 25 d. Pagrindinė AKTV veikla, o ir paslauga – tai retransliuoti TV ir radijo programas, transliuoti videofilmus ir reklamą, teikti Interneto ir telefoninio ryšio paslaugas.
4. Didžiausia AKTV klientų dalis naudojasi televizijos paslaugomis. Vartotojai pagal savo poreikius ir galimybes gali pasirinkti vieną iš trijų AKTV TV paketų.
5. AKTV siūlo naršyti po internetą – pasijungti prie jo kabelinės televizijos tinklais.
6. Teikia telefoninio ryšio paslaugas – per interneto prieigą.
7. Interneto paslaugų įkainiai skirtingi, nes skirtingi yra interneto vartotojų poreikiai.
8. AKTV yra įsikūrusi Alytuje daugiabučių namų mikrorajone.
9. AKTV naudojasi reklama, pardavimų skatinimu, asmeniniu pardavimu.
10. Paslaugų firmos tarnautojų elgesys, sugebėjimas bendrauti su klientais, jų daromas bendras įspūdis padeda apsispręsti klientams, ar jiems naudotis tos firmos paslaugomis, ar ne.

PASIŪLYMAI

Darbas buvo atliktas išanalizavus mokslinę literatūrą, AKTV internetiniame tinklapyje skelbiamą informaciją, paskaičius AKTV forume vartotojų pasisakymus ir savo asmeninę patirtį, kadangi ir aš esu šios įmonės klientė. Išanalizavus vartotojų pasisakymus ir remiantis asmenine patirtim apie AKTV Interneto paslaugas, nustačiau, kad didžiausia problema yra paslaugų kokybės stoka. Galima būtų pateikti tokius problemos sprendimo būdus:
• Gerinti ryšio kokybę Internete
• Užtikrinti nuolatini ryšį, kad jis nestrigtų, bei teikti išsamią informaciją apie jo pasikeitimus.
Taip pat manau vertėtų peržiūrėti transliuojamus TV kanalus, siūlyčiau atsižvelgti į klientų norus ir transliuoti tokius kanalus, kurie turėtų didesnę žiūrovų auditoriją. Aš turiu omeny, kad per daug yra transliuojama muzikinių ir žinių kanalų anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Alytuje žmonės nėra dar tokie išprusę, kad mokėtų anglų, vokiečių ir prancūzų kalbas. Žmonės dauguma pageidauja, kad būtų transliuojami vaidybinių filmų kanalai.
Tai pagrindiniai dalykai, kurie trukdo įmonei įsigyti dar daugiau potencialių klientų.

LITERATŪRA

1. Kindurys V. Paslaugų marketingas.V:Vilniaus universiteto leidykla, 1998.
2. Šlekienė D. Paslaugų ekonominis apibūdinimas//Lietuvos ūkis, 1996.Nr.2.
3. Vengrienė B. Paslaugų ekonomika.V:Vilniaus universiteto leidykla, 1998.
4. www.aktv.lt

AKTV ĮKAINIAI 1 PRIEDAS

Paslauga Mokestis Mokėjimas Planas
Gyventojams
KTV prijungimas 25. 00 Lt vienkartinis
KTV prijungimas, pasirašius metinę sutartį (tik fiziniams asmenims) 1. 00 Lt vienkartinis
KTV prijungimas I gr. invalidams nemokamas
Taupiojo TV paketo abonentinis mokestis 11. 00 Lt mėnesinis T1
Pagrindinio TV paketo abonentinis mokestis 17. 00 Lt mėnesinis T2
Didžiojo TV paketo abonentinis mokestis 22. 00 Lt mėnesinis T3
Daugiabučiuose namuose, kur nėra įdiegta paketavimo sistema (tik pagrindinis TV paketas) 17. 00 Lt mėnesinis T2
Individualiuose namuose (tik didysis TV paketas) 22. 00 Lt mėnesinis T3
Įstaigoms, įmonėms
KTV prijungimas 25. 00 Lt vienkartinis
KTV abonentinis mokestis (besinaudojančioms AKTV interneto paslaugomis, tik didysis TV paketas) 22. 00 Lt mėnesinis T3
KTV abonentinis mokestis (nesinaudojančioms AKTV interneto paslaugomis, tik didysis TV paketas) 34. 00 Lt mėnesinis T3

SKELBIMŲ (REKLAMOS) GAMYBOS IR TRANSLIAVIMO ĮKAINIAI BEI SĄLYGOS:

Reklamos tipas Trukmė/kiekis Periodiškumas Kaina Lt. su PVM Pastabos
Užsakovo (VHS arba S-VHS TV standartų juostuose, CD diskuose *.mpg, *.avi, *.mov skaitmeniniais video formatais) parengtos medžiagos transliacija Iki 30 sek. 7 kartus per parą 20 Fiziniams ir juridiniams asmenims

30- 60 sek. 7 kartus per parą 35 Fiziniams ir juridiniams asmenims
Užsakovo arba AKTV standartiškai parengtos videografiniu pavidalu tekstinės informacijos (vieno televizijos ekrano) transliacija Iki 20 sek. 7 kartus per parą 5 Fiziniams asmenims

Iki 20 sek. 7 kartus per parą 10 Juridiniams asmenims
Užsakovo parengto reklaminio reportažo retransliavimas iki 10 min. 7 kartus per parą 150 Juridiniams asmenims

20 min. 7 kartus per parą 300 Juridiniams asmenims

30 min. 7 kartus per parą 450 Juridiniams asmenims
Operatyvaus skelbimo (bėganti eilutė) vieno žodžio transliacija Iki 25 žodžių visą parą * 1,50 Fiziniams ir juridiniams asmenims

Užsakius reklamą ar skelbimus mėnesiui, suteikiama nuolaida- savaitgaliais reklama ir skelbimai transliuojami nemokamai.

AKTV INTERNETO ĮKAINIAI: 2 PRIEDAS

Planas Abonentinis mėnesinis mokestis Greitaveika išoriniame/ vidiniame Nemokamų MB kiekis Papildomo 1 MB kaina Nemokamas (laiko tarpas, srautas)
G1 34 160/512 300 0, 09 LT
G2 50 160/512 900 0, 09 LT
G3 80 160/512 1800 0, 09 LT
H1 38 256/512 1200 0, 09
H2 60 256/512 2000 0, 09
H3 75 256/512 4000 0, 09
A1 55 256/1024 1200 0, 07 24. 00 – 08. 00
A2 65 256/1024 2000 0, 07 24. 00 – 08. 00
A3 80 256/1024 4000 0, 07 24. 00 – 08. 00
B1 70 256/1024 1200 0, 07 18. 00 – 08. 00, š,s
B2 85 256/1024 2000 0, 07 18. 00 – 08. 00, š,s
B3 99 256/1024 4000 0, 07 18. 00 – 08. 00, š,s
E1 98 96/1024 neribojama neribojama neribojama
E2 105 128/1024 neribojama neribojama neribojama
E3 150 192/1024 neribojama neribojama neribojama
E4 200 256/1024 neribojama neribojama neribojama
E5 300 384/1024 neribojama neribojama neribojama
E6 sutartinis 512/- neribojama neribojama neribojama
E7 sutartinis 1024/- neribojama neribojama neribojama

LT- Lietuvos teritorijoje informacijos kiekis neapmokestinimas, 24. 00-08. 00 – neapmokestinamas laikas nuo 24. 00 val. iki 8. 00 val., 18. 00- 08. 00, š,s – neapmokestinamas laikas darbo dienomis nuo 18.00 val. iki 08.00 val., ir šeštadienis ir sekmadienis.

Švenčių dienomis MB skaičiuojami.
G, H, A, B planams suteikiamas vienas nemokamas vidinis internetinio tinklo IP adresas, 1 pašto dėžutė ir vieta statiniam www puslapiui (talpa iki 8 MB).

E planams suteikiamas vienas nemokamas išorinis internetinio tinklo IP adresas, 3 pašto dėžutės (po 8 MB).

ĮVEDIMO MOKESTIS

Paslauga Mokestis (Lt) Mokėjimas
Įvedimo mokestis juridiniam asmeniui 236, 00 vienkartinis
Įvedimo mokestis fiziniam asmeniui 30, 00 vienkartinis
vedimo mokestis fiziniam asmeniui (pasirašius metinę sutartį) 1, 00 vienkartinis
Perregistravimas iš fizinio į juridinį statusą 100, 00 vienkartinis

Leave a Comment