Antrojo pasaulinio karo datų kalendorius

Antrojo pasaulinio karo datų kalendorius
Antrojo pasaulinio karo pradžia
Agresija prieš Lenkiją
1939 08 23 – Buvo sudaryta SSRS ir Vokietijos nepuolimo sutartis(Molotovo-Ribentropo paktas.)
1939 09 01 – Vokietija užpuola Lenkiją.
1939 09 01 – Vokiečių kariuomenė apsupa Varšuvą.
1939 09 17 – Maskvoje paskelbta, kad Lenkijos valstybes nebeegzistuoja.
Keistasis karas
1939 09 03 – Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai.
1940 04 – Vokietija netikėtai užpuolė Danija ir Norvegiją.
Vokietijos puolimas Vakaruose ir mūšis dėl Didžiosios Britanijos
1940 05 10 – Hitlerio armija pradėjo gerai parengtą puolimą. Ji įsiveržė į Prancūziją ir į neutralias valstybes – Nyderlandus, Belgiją, Liuksemburgą.
1940 06 14 – Be mūšio užimamas Paryžius.
1940 06 22 – Prancūzija kapituliuoja.
1940 05 – Vietoje Čemberleno ministru pirmininku tapo ryžtingas kovos su nacizmu šalininkas Vinstonas Čerčilis. Jis atmetė bet kokius sandėrius su u Hitleriu ir energingai vadovavo savo tėvynei kare.
1940 08 – Prasidėjo „mūšis dėl Britanijos“.Daug buvo sugriovimų, žuvo keliolika tūkstančių taikių gyventojų, tačiau vokiečiai iki spalio pabaigos neteko 1100 lėktuvų. „Mūšis dėl Britanijos“ Vokietijai buvo nesėkmingas.
Karas Balkanuose
1940 rudenį – Graikiją užpuola Italija. Italai patiria pralaimėjimą.
1941 03 – Jugoslavijoje buvo nuversta Vokietijai nepalanki vyriausybė, ir tada Hitleris nusprendė pradėti karą prieš abi Balkanų valstybes.
1941 04 06 – Vokiečių, italų ir jų sąjungininkų – vengrų ir bulgarų – armijos įsiveržė į Jugoslaviją.
Jugoslavija kapituliuoja.
1941 04 21 – Vokiečių kariuomenė užėmė Atėnus, o birželio pradžioje po kruvinų mūšių ir Kretos salą.
SSRS užsienio politika Antrojo pa asaulinio karo pradžioje
SSRS ir Vokietijos bendradarbiavimas
1939 09 17 – RA pradėjo puolimą ir užėmė Lenkijos, kuri jai atiteko slaptu rugpjūčio 23d. Stalino ir Hitlerio susitarimu.
1939 09 28 – Vėl susitiko SSRS ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai. Jie pasirašė Sovietų Sąjungos ir Vokietijos draugystės ir sienų sutartis.
1939 10 – SSRS ir Vokietija pa

asirašė susitarimą dėl pasikeitimo lenkų kariais.
1939-1941 – NKVD atidavė gestapui apie 1000 vokiečių komunistų ir antifašistų, buvusių SSRS teritorijoje.
1940-1941 – Vokietija gavo iš SSRS 865 tūkst. tonų naftos, 14 tūkst. vario, 1,4 mln. tonų grudų.
Sovietų Sąjunga įkurdina bazes Baltijos valstybėse
Po Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo, Stalinas privertė Latviją, Estiją, kiek vėliau
(1939 10 10 ) ir Lietuvą, pasirašyti savitarpio pagalvos sutartis.
Žiemos karas
1939 10 – Suomijos delegacijai buvo pasiūlyta pasirašyti savitarpio pagalbos paktą. Suomijos vadovybė atsisakė.
1939 11 26 – Suomijai buvo pareikštas kaltinimas dėl SSRS karinių dalių apšaudymo.
1939 11 30 – RA užpuolė Suomiją.
1940 03 12 – SSRS sutiko pasirašyti taikos sutartį su Suomija.

Tolimesne SSRS ekspansija
1940 06 – Vykstant mūšiams Prancūzijoje, SSRS vadovybė nusprendė okupuoti Baltijos šalis.
1940 07 – SSRS įteikė reikalavimą Rumunijai perduoti Besarabiją.
SSRS politika okupuotose šalyse
1941 06 – Dešimtys tūkstančių lietuvių, latvių ir estų buvo ištremti iš tėvynės arba pateko į koncentracijos stovyklas bei kalėjimus.
Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą
Birželio ultimatumas ir Lietuvos okupacija
1940 05 pradžioje – okupavusi Beniliukso šalis, Vokietija pradėjo triuškinantį žy ygį prieš Prancūziją.
1940 06 14 – Vėlai vakare Lietuvos užsienio reikalų ministrui, buvusiam Maskvoje, įteikta ultimatyvi nota.
1940 06 15 – Ryta apie 300 tūkst. RA karių peržengė sieną ir okupavo Lietuvą.
Lietuvos sovietizacija
1940 06 17 – Ministras pirmininkas A.Merkys,laikinai pavadavęs išvykusį prezidentą, V. Dekanozovo spaudžiamas,paskyrė žurnalistą V. Paleckį Ministru Pirmininku ir pavedė jam sudaryti vyriausybę.
1940 07 10-17 – Suimta ir iš Lietuvos i SSRS kalėjimus buvo išsiųsta apie 500-700 žmonių.
1940 07 14-15 – Teroro ir grasinimų sąlygomis įvyko rinkimai į vadinamąjį „Liaudies seimą“.
1940 07 21 – „Liaudies seimas“ per keletą valandų paskelbė Lietuvą esant Sovietų Socialistine Respublika, nusprendė įvesti sovietinę santvarką ir stoti į SSRS.
1940 07 23 – Nuspręsta nacionalizuoti stambiąją nuosavybę.
1940 07 21-23 – Lietuvos pa

asiuntiniai užsienio valstybėse, protestuodami prieš Liaudies seimo sprendimus, Vakarų šalių vyriausybėms įteikė notas, prašydami nepripažinti Lietuvos prisijungimo prie SSRS.
1940 08 03 – Maskvoje Lietuva buvo „priimta“ į SSRS.
Teroras ir pasipriešinimas
1941 06 14 – Prasidėjo didžiulė Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą akcija, kuri sukrėtė visą tautą.
1941 06 – Marijampolės , Rokiškio, Šiaulių, Utenos apskrityse pradėjo veikti ginkluotų partizanų grupės, kurių pagrindą sudarė nuo persekiojimų ir trėmimų pasprukę vyrai.
Karo Eiga 1941-1943 m.
Vokietijos puolimas prieš SSRS
1940 pavasarį – Hitleris įsakė parengti karo su SSRS planą „Barbarosa“.
1941 – Vokietija turėjo didžiulę kovinę patirtį įgijusią armiją ir labai pajėgiai dirbančią karo pramonę.
1941 06 22 – Prasidėjo karas su SSRS.
1941 06 16 – Buvo užimtas Smolenskas, rugsėjo pradžioje apsuptas Leningradas. Rugsėjo pabaigoje krito Kijevas.
1937-1938 – Stalinas susidorojo su daugeliu patyrusių vadų.
Maskvos puolimas buvo pradėtas lapkričio viduryje. Vokiečių daliniai pasiekė priemiesčius, tačiau įveikti pasipriešinimo neįstengė.
Stalingrado ir Kursko Mūšiai
1942 06 – Vermachtas pradėjo naują puolimą pietiniame fronto ruože. Rugpjūčio mėnesį vokiečiai pasiekė Volgą ir pradėjo Stalingrado Šturmą.
1943 02 02 – Po įnirtingų mūšių Stalingrado „katilas“ buvo likviduotas. Pralaimėjo Vermachtas.
1943 07 – Hitlerio generolai pradėjo gerai paruoštą puolimą Kursko kryptimi, tačiau SSRS karinė vadovybė sutelkė ten daugiau tankų ir kitos karinės technikos negu turėjo priešas. Kursko Mūšis baigėsi vokiečių pralaimėjimu.
Karo veiksmai Afrikoje
1940 – Vasarą Italija pradėjo puolimą Afrikoje.
1941 01 – Vokiečiai ir italai pradėjo didelį puolimą.

Iki 1943 05 – Jungtinės amerikiečių ir anglų pajėgos sutriuškino 11 Rėmelio vadovaujamos kariuomenės divizijų.
1943 07 – Sąjungininkai užėmė Sicilijos salą.

Italijos pralaimėjimas
1943 07 25 – Musolinis karaliaus rūmuose buvo suimtas ir nušalintas nuo valdžios.
Lietuva vokiečių okupacijos metais
Vokietija okupuoja Lietuvą. Li

ietuvių pastangos atkurti nepriklausomybė.
1941 06 22 – Prasidėjo karas su SSRS.
1941 06 23 – Vakare mieste šeimininkavo partizanai.
1941 06 23 – Per užimtą Kauno radijo stotį aktyvistai paskelbė apie nepriklausomybės atkūrimą ir Laikinosios Vyriausybės sudarymą.
1941 06 28 – Vokiečiai įsakė paleisti lietuvių ginkluotus dalinius, o rugpjūčio 5d. Laikinoji Vyriausybė buvo priversta nutraukti veiklą.
Vokietijos ir jos sąjungininkų pralaimėjimas Europoje
Antihitlerinės koalicijos susidarymas ir Teherano konferencija.
1941 03 – F. Ruzveltas pasiūlė lendlizo įstatymą.(Su Vokietija kariaujančioms šalims).
1941 07 12 – SSRS ir Didžioji Britanija pasirašė „Bendrų veiksmų prieš Vokietiją“ susitarimą.
1941 pabaigoje – Lendlizo įstatymas buvo pradėtas taikyti SSRS.
1942 01 01 – Koalicijos prieš Hitlerį kūrimas buvo baigtas, kai Vašingtone 26 valstybės pasirašė jungtinių tautų deklaraciją.
1943 11 28 – 12 01 – Teherane susitiko didžiųjų antihitlerinės koalicijos valstybių vadovai Stalinas, Čerčilis ir Ruzveltas.
Raudonosios armijos puolimas 1943m. pabaigoje – 1944 metais
Iki 1943 žiemos vokiečiai buvo išstumti iš dalies Ukrainos, lapkričio mėn. išlaisvintas Kijevas.
1944 04 – Ra pasiekė Karpatų priekalnes ir įžengė į Rumunijos teritoriją.
1944 antroje pusėje – Ra puolimas privertė Vokietijos sąjungininkes Rumuniją, Bulgariją ir Suomiją nutraukti karą.
Antrasis frontas
1944 vasarą – Pradėjo plataus masto puolimą Didžioji Britanija ir JAV.
1944 08 25 – Buvo išvaduotas Paryžius, o spalio pabaigoje sąjungininkų armija priėjo Vokietijos sieną.
1944 07 20 – Pulkininkas K.Štaufenbergas Hitlerio būstinėje padėjo bombą.
Vokietijos sutriuškinimas
Pačioje 1945 m. pradžioje – Ra užėmė visiškai sugriautą Varšuvą ir keliomis kryptimis įsiveržė į Vokietiją.
Vasario mėn. SSRS kariuomenė pasiekė Olderį ir pradėjo rengtis Berlyno šturmui.
Kovo pabaigoje anglai ir amerikiečiai perėjo Reiną ir puolė toliau artėdami prie Elbės.
Balandžio mėn. vokiečių gynybos linija prie Olderio buvo palaužta, Berlynas apsuptas.
1945 05 02 – Vokiečių kariuomenė pasidavė.
1945 04 30 – Hitleris nusižudė.
1945 pavasarį – Sąjungininkai pr
radėjo lemiamą puolimą Italijoje, kuri parėmė antifašistinis sukilimas.
Balandžio pabaigoje vokiečiai Italijoje nutraukė karo veiksmus. Musolinį partizanai sučiupo ir sušaudė.
Naktį iš gegužes 8-osios i 9-ąją vokiečių vyriausiosios kariuomenės vadovybės įgaliotiniai Berlyne pasirašė besąlyginės kapituliacijos aktą.
Krymo ir Potsdamo konferencijos
1945 02 pradžioje – Kryme (Jaltoje) antrą kartą susitiko SSRS, JAV ir Didžiosios Britanijos vadovai.
1945 07 17 – 08 02 – Vyko trečioji SSRS, JAV ir Didžiosios Britanijos vadovų konferencija Potsdame.
Karas Tolimuosiuose Rytuose
Karo Tolimuosiuose Rytuose pradžia. Perl Harboras
Nuo1931 – Japonija vykdė agresiją prieš Kiniją.
1941 12 07 – Prie Havajų iš šiaurės slapčia priartėjo Japonijos laivyno junginys.
1942 06 – Jūrų mūšyje prie Midvėjaus salų amerikiečiai sumušė japonus ir sustabdė jų veržimąsi link Australijos.“Žaibiškas karas“ baigėsi.
„Šokinėjimas per salas“. Japonijos pralaimėjimas
Ramiajame vandenyne 1943 ir 1944 m. pirmą pusę vyko „šokinėjimas per salas“.
1944 rudenį – Anglai išvijo japonus iš didžiosios dalies Birmos dalies.
1945 pavasarį – Amerikiečių sunkieji bombonešiai b-29 iš Filipinų ir Okinavos aerodromų pradėjo Tokijo ir kitų miestų bombardavimą.
1945 08 06 – JAV aviacija numetė atominę bombą ant Japonijos miesto Hirosimos, o rugpjūčio 9d. – ant Nagasakio.
1945 08 09 – SSRS vykdydama Krymo konferencijos susitarimus ir siekdama sustiprinti savo pozicijas Tolimuosiuose Rytuose, stojo i karą su Japonija.
1945 09 02 – Japonija kapituliuoja. BAIGĖSI ANTRASIS PASAULINIS KARAS.

Leave a Comment