Įmonės steigmas

PARENGTŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1. Bendrovės steigimo sutartis……………………………………………………………… 2. Prašymas įregistruoti įmonę……………………………………………………………… 3. Registravimo duomenys įtraukimui į LR įmonių rejestrą………………………….……. 4. Banko pažyma…………………………………………………………………………… 5. Įmonės registravimo pažymėjimas………………………………………………….…… 6. Firmos vardo liudijimas…………………………………………………………………. 7. Bendrovės steigimo ataskaita……………………………………………………………. 8. Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas………………………………………… 9. Valdybos posėdžio protokolas…………………………………………………………… 10. Įstatai……………………………………………………………………………… 11. Valdybos darbo reglamentas…………………………………………………………… 12. Administracijos vadovo darbo reglamentas……………………………………………… 13. Revizoriaus darbo reglamentas………………………………………………………… 14. Vidaus darbo tvarkos tasyklės…………………………………………………………… 15. Apmokėjimo už darbą nuostatai…………………………………………………….….

Uždarosios akcinės bendrovės“EGLĖ IR CO”

STEIGIMO SUTARTIS

Kaunas ______________________

Mes, Eglė Navickienė, a/k 37012040615, paso Nr. LB 562698, gyv. Vijoklių g. 56-11, Kaune,Audrius Makarevičius,a/k 37210083412, paso Nr. LD 471532, gyv. Pievų g. 21-12, Kaune, Linas Sakalauskas, a/k 36905223615, paso Nr. LB 482953, gyv. Partizanų g. 160-39, Kaune,Povilas Vainiūnas, a/k 36804302876, paso Nr. LB 578669, gyv. Kumelių g. 12,. Kaune,nutarėme įsteigti uždarąją akcinę bendrovę “EGLĖ IR Co”, (toliau vadinama “Bendrovė”) ir sudarėme šią sutartį.

1. Bendrovės statusas ir adresas

1.1. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė. Ji yra juridinis asmuo ir veikia, remdamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir Bendrovės įstatais.Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kuria privalo įmokėti už akcijas.1.2. Bendrovė įgauna juridinio asmens teises, įregistravus ją įstatymų nustatyta tvarka.1.3. Pagrindinė bendrovės būstinė yra adresu : Ramunių g. 10, Kaunas

2. Bendrovės veiklos pobūdis

Bendrovės veiklos pobūdis: sporto populiarinimas, sporto paslaugų teikimas gyventojams.

3. Bendrovės įstatinis kapitalas

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 110 000,- (šimtas dešimt tūkstančių) litų piniginiais ir turtiniais įnašais. Visas kapitalas nuosavas akcinis.3.2. Visos akcijos – paprastos vardinės. Viso akcijų – 100. Vienos akcijos nominali vertė 110,- (vienas šimtas ir dešimt) litų. Vienos akcijos emisijos kaina 110,- (vienas šimtas ir dešimt) litų.3.3. Visas įstatinis kapitalas ir įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų klases gali būti keičiami iki Bendrovės įregistravimo steigėjų sprendimu, o ją įregistravus, tik esant steigėjų sutikimui.

4. Steigėjų įnašai ir jų perdavimo bendrovei tvarka

Steigėjai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos privalo atidaryti kaupiamąją sąskaitą banke ir apmoka pasirašytų akcijų emisijos kainas.Steigėjos Eglės Navickienės įnašas yra 38500,- litų , kas sudaro 350 paprastųjų vardinių akcijų.Steigėjo Audriaus Makarevičiaus, įnašas yra 33000,- litų, kas sudaro 300 paprastųjų vardinių akcijų.Steigėjo Lino Sakalausko, įnašas yra 22000,- litų, kas sudaro 200 paprastųjų vardinių akcijų.Steigėjo Povilo Vainiūno, įnašas yra 27500,- litų, kas sudaro 250 paprastųjų vardinių akcijų.

5. Bendrovės valdymo organai

Aukščiausias Bendrovės valdymo organas yra akcininkų susirinkimas. Jis renka valdybą. Stebėtojų taryba nesudaroma.

6. Steigėjų susirinkimai ir sprendimų priėmimas

Bendrovės steigimo klausimus steigėjas sprendžia posėdžiuose. Visi posėdžiai protokoluojami.

7. Steigėjų teisės, pareigos ir atsakomybė

7.1. Steigėjas Audrius Makarevičius iki Bendrovės įregistravimo gali Bendrovės vardu sudaryti sandorius ir pasirašyti kitus juridinius aktus.7.2 Steigėjo pareigos:– ne vėliau kaip per 10 dienų nuo akto pasirašymo parengti bendrovės įstatų projektą;– per tris mėnesius nuo akto pasirašymo pateikti Rejestro tvarkytojai visus Rejestro įstatyme numatytus registravimo dokumentus .

7.3. Terminas “atlyginti nuostolius “ reiškia steigėjo padarytų tiesioginių nuostolių, pažeidus sutartį, atlyginimą. Netiesioginiai nuostoliai ir prarastos galimybės neatlyginamos.

8. Steigėjų teisių perdavimo tvarka ir laikas

Bendrovė steigiama uždaru būdu. Bendrovės akcininkai yra tik jos steigėjai. Steigėjai perduoda savo teises Bendrovės valdymo organams po jos įregistravimo.

9. Steigimo kaštų kompensavimas.

Steigėjas steigimo išlaidas padengia iš savų lėšų kurios vėliau, pagrindus dokumentais, steigėjui bus kompensuojamos iš būsimo Bendrovės pelno. Atlyginimas už steigimą nenumatomas.

10. Sutarties įsigaliojimas

Sutartis turi būti notariškai patvirtinta. Ji įsigalioja nuo jos patvirtinimo momento.

Surašyti ir patvirtinti keturi šios sutarties egzemplioriai, kurių vienas saugomas Kauno notarų biure, o kiti atiduoti steigėjams.

Steigėjas Audrius Makarevičius _____________________

__________________________

Aš, _________________________________________________________________sutartį, pasirašytą Audriaus Makarevičiaus, tvirtinu. Registras ____________________Atlyginimas____________________Notaras ____________________

Uždarosios akcinės bendrovės “Eglė ir Co” steigiamojo akcininkų susirinkimo,įvykusio 2001 m. spalio 12 d. KaunePROTOKOLAS Nr. 1

Įstatinio kapitalo suma – 110 000 Lt.Vienos akcijos nominalioji vertė – 110 Lt.Bendras akcijų (balsų) skaičius – 1000.Susirinkime dalyvauja:1. Audrius Makarevičius, turintis 300 akcijų.2. Linas Sakalauskas, turintis 200 akcijų.3. Povilas Vainiūnas, turintis 250 akcijų.4. Eglė Navickienė, turinti 350 akcijų.Susirinkime dalyvauja visi bendrovės akcininkai, t.y. atstovaujamos 1000 akcijų iš 1000.

DARBOTVARKĖ:1. UAB “Eglė ir Co” steigimo ataskaitos tvirtinimas.2. UAB “Eglė ir Co” įstatų tvirtinimas.3. UAB “Eglė ir Co” valdybos rinkimai.

SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir akcininko, įgalioto pasirašyti protololą, rinkimai.Eglė Navickienė pasiūlė susirinkimo pirmininku išrinkti L. Sakalauską, susirinkimo sekretoriumi – P. Vainiūną, o A.Makarevičių – akcininku, įgaliotu pasirašyti susirinkimo protokolą. Kitų kandidatų ir pasiūlymų nebuvo.

BALSAVIMO REZULTATAI: Už – 1000 balsų. Prieš – 0 balsų. Susilaikė – 0 balsų.Nutarimas susirinkimo pirmininku išrinkti L. Sakalauską, susirinkimo sekretoriumi – P. Vainiūną, o A. Makarevičių – akcininku, įgaliotu pasirašyti susirinkimo protokolą, priimtas.

SVARSTYTA: Steigiamojo akcininkų susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas.Susirinkimo pirmininkas pristatė darbotvarkę:1. UAB “Eglė ir Co” steigimo ataskaitos tvirtinimas.2. UAB “Eglė ir Co” įstatų tvirtinimas.3. UAB “Eglė ir Co” valdybos rinkimai.NUTARIMAS: Patvirtinti akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

BALSAVIMO REZULTATAI: Už – 1000 balsų. Prieš – 0 balsų. Susilaikė – 0 balsų.Nutarimas patvirtinti susirinkimo darbotvarkę priimtas.

I. SVARSTYTA: UAB “Eglė ir Co” steigimo ataskaitos tvirtinimas. Steigėjas-iždininkas Audrius Makarevičius pristatė UAB “Eglė ir Co” steigimo ataskaitą.A. Makarevičius informavo, kas visos steigimo išlaidos – 600Lt (šeši šimtai litų), kurias padengė jis asmeniškiai. Jis pasiūlė, kad UAB “Eglė ir Co”, atsižvelgdama į sutarties sąlygas, jam kompensuotų visas steigimo išlaidas.Prieštaravimų ar pastabų nebuvo pareikšta.

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad pagal LR akcinių bendrovių įstatymą steigėjas neturi teisės dalyvauti balsavime, kai svarstomas klausimas dėl jo padarytų išlaidų kompensavimo. Dėl šios priežasties A. Makarevičius balsavime nedalyvauja.NUTARIMAS: Patvirtinti steigėjo iždininko pristatytą steigimo ataskaitą bei iš UAB “Eglė ir Co” lėšų kompensuoti A. Makarevičiui įmonės steigimo išlaida – 600 Lt.BALSAVIMO REZULTATAI: Už – 700 balsų. Prieš – 0 balsų. Susilaikė – 0 balsų.(PASTABA: A. Makarevičius, turintis 300 balsų, balsavime nedalyvavo).Nutarimas, patvirtinti pateiktą steigimo ataskaitą bei iš UAB “Eglė ir Co” lėšų kompensuoti steigėjui A. Makarevičiui įmonės steigimo išlaidas, priimtas.II. SVARSTYTA: Uždarosios akcinės bendrovės “Eglė ir Co” įstatų tvirtinimas.Steigėjas Audrius Makarevičius , steigimo sutartimi įpareigotas parengti steigiamos bendrovės įstatus, pristatė UAB “Eglė ir Co” įstatus (kiekvienam akcininkui įteikė po vieną įstatų projektą). Akcininkams susipažinus su įstatų projektu, susirinkimo pirmininkas pasiteiravo, ar yra pastabų, pasiūlymų bei prieštaravimų dėl UAB “Eglė ir Co” įstatų projekto. Prieštaravimų ar pastabų nebuvo pareikšta.NUTARIMAS: Patvirtinti UAB “Eglė ir Co”įstatus BALSAVIMO REZULTATAI: Už – 1000 balsų. Prieš – 0 balsų. Susilaikė – 0 balsų.Nutarimas – patvirtinti UAB “Eglė ir Co”įstatus priimtas.III. SVARSTYTA: Uždarosios akcinės bendrovės “Eglė ir Co” valdybos rinkimai.1. Susirinkimo sekretorius pasiūlė į UAB “Eglė ir Co” valdybos narius šiuos asmenis: Eglę Navickienę, Loretą Makarevičienę ir Povilą Vainiūną.2. Susirinkimo sekretorius pasiūlė valdybai įgaliojimus suteikti nuo 2001 m. spalio 12 dienos.Susirinkimo sekretorius pasiteiravo, ar yra pastabų, pasiūlymų ar prieštaravimų dėl pateiktų kandidatūrų. Kadangi prieštaravimų ar pastabų nepareikšta, siūloma UAB “Eglė ir Co” valdybą patvirtinti bendru balsavimu.NUTARIMAS: išrinkti UAB”Eglė ir Co” valdybos nariais Eglę Navickienę, Loretą Makarevičienę ir Povilą Vainiūną. BALSAVIMO REZULTATAI: Už – 1000 balsų. Prieš – 0 balsų. Susilaikė – 0 balsų.1. Nutarimas išrinkti UAB”Eglė ir Co” valdybos nariais Eglę Navickienę, Loretą Makarevičienę ir Povilą Vainiūną priimtas.
2. Valdybai įgaliojimus suteikti nuo 2001 m. spalio 12 dienos.

Priedai:1. UAB”Eglė ir Co” akcininkų, dalyvaujančių 2001 m. spalio 12 d. steigiamajame akcininkų susirinkime, registracijos sąrašas.2. UAB”Eglė ir Co” steigimo ataskaita.

Susirinkimo pirmininkas L Sakal_ Linas SakalauskasSusirinkimo sekretorius P.Vain_ Povilas VainiūnasAkcininkas, įgaliotas pasirašyti A.Makar_ Audrius Makarevičiussteigiamojo susirinkimo protokolą

PriedasUAB”Eglė ir Co” akcininkų, dalyvaujančių 2001 m. spalio 12 d. steigiamajame visuotiniame akcininkų susirinkimeREGISTRAVIMO SĄRAŠASAkcininkas Balsų skaičius ParašasAudrius Makarevičius 300 A.Makar_Linas Sakalauskas 200 L Sakal_Povilas Vainiūnas 250 P.Vain_Eglė Navickienė 350 E.Navick

Susirinkimo pirmininkas L Sakal_Linas SakalauskasSusirinkimo sekretorius P.Vain_Povilas VainiūnasAkcininkas, įgaliotas pasirašyti A.Makar_ steigiamojo susirinkimo protokoląAudrius Makarevičius

Uždarosios akcinės bendrovės “Eglė ir Co” STEIGIMO ATASKAITA

Kaunas, du tūkstančiai pirmų metų spalio mėnesio pirma diena

Uždarosios akcinės bendrovės “Eglė ir Co” steigėjų atstovas – iždininkas Audrius Makarevičius parengė šią UAB “Eglė ir Co” steigimo ataskaitą, pateikiamą UAB “Eglė ir Co” steigiamajam akcininkų susirinkimui:1. Bendros UAB “Eglė ir Co” steigimo išlaidos – 600(šeši šimtai) Lt. Šias išlaidas sudaro:a) 40 (keturiasdešimt) Lt. LR valstybiniam patentų biurui už paraiškos bendrovės vardui (UAB “Eglė ir Co”) įregistruoti pavadinimą, liudijimo išdavimą;– už prašymo įregistruoti bendrovės vardą padavimą – 20 Lt;– už vardo tikrinimą (išrašas iš registro) – 5 Lt;– už bendrovės vardo liudijimo išdavimą – 15 Ltb) 500 (penki šimtai) Lt žyminis mokestis Kauno m. savivaldybei už įmonės įregistravimą;c) 60 (šešiasdešimt) Lt atlyginimas notarui už sutarties ir parašų tvirtinimą:– steigimo sutarties tvirtinimas – 50 Lt;– steigėjų parašų UAB “Eglė ir Co” įstatuose tvirtinimas – 10 Lt.2. Minėtas steigimo išlaidas padengė steigėjas Audrius Makarevičius.3. Steigėjai už UAB “Eglė ir Co” išleistas akcijas iždininkui Audriui Makarevičiui sumokėjo 110 000 (šimtą dešimt tūkstančių) Lt. Minėtą sumą steigėjas iždininkas 2001 m. spalio 8 d. įnešė į UAB “Eglė ir Co” kaupiamąją sąskaitą.

4. Steigėjai įsigijo 1000 (vieną tūkstantį) paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė ir emisijos kaina yra 110 Lt.5. Formuojant UAB “Eglė ir Co” įstatinį kapitalą,steigėjai neįnešė jokio turtinio (nepiniginio) įnašo.6. Remiantis steigimo sutarties sąlygomis, siūloma, kad UAB “Eglė ir Co” kompensuotų steigėjos Audrius Makarevičius steigimo išlaidas.7. Steigėjai UAB “Eglė ir Co” neperduoda jokių sandorių, kuriais ši prisiimtų įsipareigojimus.

Steigėjas iždininkas Audrius Makarevičius A.Makar_

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “EGLĖ IR CO”

Į S T A T A I

I.BENDROJI DALIS

1.1.Uždaroji akcinė bendrovė “Eglė ir Co” (sutrumpintai UAB “Eglė ir Co”) toliau tekste – “Bendrovė”, yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė. 1.2.Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės ir pagal savo prievoles atsako tik savo turtu, akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik savo akcijomis. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles. 1.3.Bendrovė yra juridinis asmuo, turi savo atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose ir savarankišką balansą. Bendrovė turi apvalų antspaudą, kuriame įrašyta “Lietuvos Respublika”, Kaunas. Uždaroji akcinė bendrovė “Eglė ir Co” turi teisę jį keisti ir naudoti savo nuožiūra, taip pat ir prekių ženklus. 1.4.Bendrovės buveinė yra : Ramunių g. 10, Kaunas, Lietuvos Respublika. 1.5.Bendrovės ūkiniai metai yra kalendoriniai metai. 1.6.Visa dokumentacija vedama lietuvių kalba, sandoriai su kitų šalių įmonėmis sudaromi ir tos šalies kalba.

II. ŪKINĖ – KOMERCINĖ VEIKLA

VEIKLOS POBŪDIS: 22.12 Laikraščių leidyba. 22.13 Žurnalų leidyba. 22.15 Kita leidyba. 52.47 Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba. 52.48 Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse. 71.40 Niekur kitur nepriskirtų asmeninių reikmenų mažmeninė prekyba. 92.61 Sporto arenų ir stadionų veikla. 93.02 Kirpyklų ir kosmetikos salonų veikla. 93.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla.

III.BENDROVĖS TEISĖS

3.1.Savarankiškai nustatyti savo kapitalo naudojimo kryptis, būdus ir formas.

3.2.Pasirinkti bankus Lietuvoje ar kitose valstybėse sąskaitoms atidaryti ir operacijoms vykdyti. 3.3.Savarankiškai disponuoti visu savo turtu (pirkti, parduoti, įkeisti, nuomoti). 3.4.Verstis komercine – ūkine veikla Lietuvoje ir už jos ribų. 3.5.Pirkti ar kitaip įsigyti, išleisti ar parduoti investicijų ir kredito vertybinius popierius. Nustatyti išleidžiamų savų akcijų rūšis, klases, emisijos sąlygas, jų teikiamas privilegijas ir kitas sąlygas. 3.6.Nustatyti savo produkcijos ir paslaugų kainas bei tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai jas reguliuoja valstybė. 3.7.Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolintis ir skolinti pinigus tik Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 12. str. 3-oje dalyje, taip pat įstatymo “Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo fiziniams bei juridiniams asmenims” nustatyta tvarka bei sąlygomis. 3.8.Atsiskaityti už prekes ir paslaugas su tiekėjais ir klientais bet kuria sutarties forma per banką arba grynais pinigais. Bendrovė pati nustato grynų pinigų kiekį, kurie gali būti kasoje. 3.9.Steigti kitas įmones, būti jų dalininkais ar valdytojais, jungtis su kitomis įmonėmis ir bendrovėmis į asociacijas, koncernus ir konsorciumus bei išeiti iš jų. Tuo atveju, jei bendrovė neatsiskaitė su kreditoriais nustatytais terminais ir įsiskolinimas didesnis kaip 5 procentai bendrovės įstatinio kapitalo, draudžiama investuoti turtą į kitą įmonę be raštiško šių kreditorių sutikimo. 3.10.Savarankiškai priimti, papildyti ir keisti įstatus, vidaus taisykles ir reglamentus. 3.11.Savarankiškai nustatyti ir išmokėti dividendus akcininkams, nustatyti jų privilegijas bei tantjemas (premijas) valdybos nariams ir atlyginimą revizoriui. 3.12.Nustatyti savo vidaus struktūrą, steigti filialus Lietuvoje ir kitose valstybėse, apibrėžti jų statusą bei veiklą. 3.13.Savarankiškai nustatyti darbuotojų skaičių, jų funkcijas, darbo apmokėjimo dydį bei formas. 3.14.Rengti ir įgyvendinti pensijų, priedų ir pašalpų mokėjimo, dalyvavimo Bendrovės kapitale projektus, tantjemų (premijų) ir privilegijų darbuotojams sistemas. 3.15.Skirti lėšų darbo sąlygų gerinimui, kultūrai, švietimui, mokslui, labdarai, sveikatos apsaugai ir sportui.
3.16.Bendrovė veda nustatytos tvarkos apskaitą ir atsako už jos teisingumą. 3.17.Bendrovė gali turėti ir kitas, šiuose įstatuose neišvardintas civilines teises ir pareigas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos Įstatymams ir šiems įstatams.

IV.KAPITALAS

4.1.Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas formuojamas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno, Skolintas kapitalas susiformuoja imant kreditus ir kitaip skolinant lėšas. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:· Įstatinis kapitalas;· Akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimai);· Perkainavimo rezervas;· Privalomasis rezervas;· Kiti rezervai;· Nepaskirstytas pelnas (nuostolis);· Dotacijos ir negrąžintos subsidijos;· Atidėtosios išlaidos. Atidėtosios išlaidos – einamojo laikotarpio sąnaudų didinimo arba pajamų mažinimo būdu formuojamos išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai atspindėti tų laikotarpių veiklos rezultatai. 4.2.Bendrovės įstatinis kapitalas yra 110000 Lt., kurį sudaro akcinis kapitalas. Yra 1000 paprastų vardinių 110 Lt. nominalo vertės akcijos. Viena 110 Lt. nominalo vertės akcija suteikia savininkui vieną balsą. Naujai išleistų akcijų įsigijimo bei apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas. 4.3.Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas parduodamas arba nurašomas. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių. Perkainojimų rezervu gali būti didinamas įstatinis kapitalas, laikantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 42 str. nustatytos tvarkos. 4.4.Bendrovė turi nuosavą kapitalą ir gali turėti skolintą kapitalą, kuris gaunamas imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų. 4.5.Privalomasis rezervas formuojamas iš grynojo pelno atskaitymų, laikantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 48 str.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2438 žodžiai iš 8103 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?