ĮMONĖS IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ

VERSLO VADYBOS FAKULTETASTURIZMO KATEDRA

VERSLO VADYBOS DARBASĮMONĖS IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ

AB “ŠATRIJA”

Kaunas, 2002

Aš pasirinkau atlikti akcinės bendrovės “Šatrija” strateginę analizę. Akcinė bendrovė “Šatrija” yra siuvimo įmonė, užsiimanti drabužių ir kitų siuvinių gamyba.Šiomis dienomis Lietuvos ekonominė būklė gerėja, nes didėja gyventojų užimtumas, didėja bendras nacionalinis produktas, infliacijos beveik nėra, o palūkanų normos stabilios.

1 Žingsnis. Tolimosios aplinkos įvertinimas.

Makroekonomika apima šias aplinkas: ekonominę, socialinę – kultūrinę, politinę – teisinę, mokslinę – technologinę ir gamtinę. Vartotojo elgesį apibūdina socialinė – kultūrinė aplinka. Ją apibūdina demografiniai rodikliai. Jų tyrimas leidžia nustyti potencialių pirkėjų (vartotojų) skaičių, jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, šeimos sudėtį, išsilavinimą, gyvenamąją vietą, profesiją, tautybę ir t.t. Taip pat didelę įtaką vartotojų elgesiui turi pagrindinės kultūros vertybės: žmonių požiūris į pačius save, žmonių tarpusavio santykiai, žmonių santykiai su visuomene, visuomenės institucijomis, gamta. Pagal šiuos veiksnius AB “Šatrija” gali nustatyti kiek, ir kokių modelių siųs drabužius ir kaip elgsis jos vartotojai. Šios įmonės užsienio konkurentai Estijos “Baltika”, Čekijos ir Lenkijos įmonės savo veikla daro įtaką siuvamų drabužių kainai ir kokybei. Didelę įtaką darbo našumui ir produkcijos savikainai turi mokslinė – technologinė aplinka. Produkcijos kokybę užtikrina įrenginiai ir technologijos: modeliams paruošti ir paruošti ir sukirpti naudojama automatizuota “Geber” sistema; siuvama “Juki”, “Durkopp”, “Brothers”, “Yamato” įrenginiais; lyginama naujos kartos “Brisay”, “Veit” presais. Keisdami seną technologiją nauja sumažinsime gamtos taršą.

2 Žingsnis. Vartotojų (pirkėjų derėjimosi) galios įvertinimas.

Norint sužinoti, kuri vartotojų grupė duoda didžiausias pajamas reikia įvertinti vartotojų galią. Kadangi AB “Šatrija” užsiima siuvinių gamyba jos vartotojų yra daug, bet jie smulkūs, nes perka mažais kiekiais ir dažnai, nes perkami drabužiai sudaro didelę vartotojų pirkimų dalį. Mūsų produkcijos vartotojai įvairaus amžiaus žmonės. AB “Šatrija” veiklos tikslas – gaminti aukštos kokybės gaminius, pateikti juos klientui laiku ir už geriausią kainą. Bendrovė norėdama pasiekti šį tikslą, vykdo šiuos veiklos prioritetus: profesionaliai bendrauja su klientu; užtikrina aukštą perkamų žaliavų kokybę; siekia aukštos kokybės kuo mažesniais kaštais; užtikrina terminų laikymąsi visuose procesuose; nuolat kelia dirbančiųjų klasifikaciją; ieško ir diegia technologijas, įrengimus ar darbo metodus, įgalinčius sumažinti nekokybiško produkto atsiradimo riziką; nuolat stebi kaip klientas vertina įmonės darbo kokybę, kokybės problemas svarsto vadovų pasitarimuose ir imasi priemonių prevencijai; organizuoja kokybės sistemą įmonėje pagal ISO 9001 – 2000 standarto reikalavimus, nuolat ją peržiūri ir atnaujina. Taigi pagrindinis šios bendrovės veiklos prioritetas – kokybė, todėl daugybė vartotojų yra mumis patenkinti. Mes taip pat atsižvelgiame į pirkėjų norus ir priekaištus. Stengdamiesi pritraukti naujas vartotojų (klientų) grupes projektuojame naujus drabužių modelius.

3 Žingsnis. Tiekėjų (derėjimosi) galios įvertinimas.

Tiekėjai gali apriboti įmonės pasirinkimo galimybes, padidindami žaliavų kainas arba pablogindami žaliavų kokybę. Kadangi AB “Šatrija” audinių ir furnitūros tiekėjai yra dvi įmonės užsienyje ir Lietuvoje. Audinių ir priedų bendrovė užsienyje pirko 85,79 %, Lietuvoje – 14,21 %. Energetinius išteklius bendrovei tiekia Šiaulių ir Klaipėdos elektros tinklų įmonės. Taigi tiekėjų yra nedaug, bet iš jų gaunamos žaliavos sudaro didelę sanaudų dalį. Jie yra organizacijos iš technologinės grandinės narių (audinių gamyba, priedų gamyba), o jų tiekiamų žaliavų kokybė yra aukšta. Tačiau jeigu tiekėjai padidintų žaliavų kainas arba pablogintų jų kokybę, būtų galima susirasti kitus geresnius tiekėjus užsienio arba Lietuvos rinkoje.

4 Žingsnis. Potencialių (būsimųjų) konkurentų įvertinimas.

Kadangi siuvimo šakos pelningumas didelis, padidėja potencialių konkurentų atsiradimo tikimybė. Reikia įvertinti būsimų konkurentų į rinką įėjimo barjierus. Jiems reikės įdėti daug kapitalo, nes siuvinių gamybos mastas yra gana didelis, norint gauti pelną. Norėdami ateiti į rinką, jie turės siūti unikalių modelių, kurie skirtųsi nuo jau esamų rinkoje siuvinių. Būsimi konkurentai pradedami verslą mūsų šakoje turės šias papildomas išlaidas: naujiems medžiagų tiekėjams, personalo apmokymui, naujiems įrengimams, siuvinių paskirstymo kanalams, taip pat teisiniams apribojimams, kurių neturime mes, kaip jau veikianti įmonė. Gerėjant ekonominei situacijai šalyje, didėja vartotojų poreikiai ir susidaro palankesnės galimybės įeiti naujiems konkurentams į mūsų rinką. Norėdami sutrukdyti atsirasti naujiems konkurentams AB “Šatrija” užtikrina aukštą perkamų žaliavų kokybę, nuolat kelia dirbančiųjų klasifikaciją; ieško ir diegia technologijas, įrengimus ar darbo metodus, įgalinčius sumažinti nekokybiško produkto atsiradimo riziką, organizuoja kokybės sistemą įmonėje pagal ISO 9001 – 2000 standarto reikalavimus, nuolat ją peržiūri ir atnaujina, kai tuo tarpu naujai atsiradę konkurentai neturi jokių sertifikatų ar patikimų tiekėjų. AB “Šatrija” su naujai atsiradusiais konkurentais gali sudaryti sau naudingas sutartis. Dabar įmonė yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su “Utenos trikotažu”, pagal kurią AB “Šatrija” išskirsto savo produkciją per “Utenos trikotažo” firmines parduotuves.

5 Žingsnis. Tiesioginių (esamųjų) konkurentų įvertinimas.

Pagrindiniai bendrovės konkurentai vidaus rinkoje yra AB “Lelija”, AB “Dobilas”. AB “Lelija” apyvarta užima apie 40 % rinkos, pardavimų apimtys yra beveik stabilios, o visa įmonės veikla yra pelninga. AB “Dobilas” užima apie 35 % rinkos, pardavimų apimtys po truputį didėja ir įmonė dirba pelningai. Tiriant šių dviejų konkurentų veiksmus iš akcininkams pateikiamų metinių ataskaitų sužinojome, kad jie žada teikti rinkai ne tik siuvinių gaminius, bet ir teikti su siuvinių taisymu susijusias paslaugas, žada padidinti paskirstymo kanalų skaičių. Kad AB “Šatrija” turėtų didesnį pranašumą negu du pagrindiniai jos konkurentai turi pasūlyti naujų siuvimo modelių, pagerinti jų kokybę. Taip pat gali užimti geresnią vietą šakoje, kaip tarpininkas tarp tiekėjų ir kitų įmonių, perparduodama, nusipirktas žaliavas.

6 Žingsnis. Pakaitalų pasirodymas.

Kadangi technikos pažanga vis auga, gali atsirasti naujų siuvinių, kurie patenkins tokius pat arba panašius vartotojų poreikius, taip pat naujų įrenginių, kuriais siuvant sukuriami siuvinių pakaitalai, kurie gali būti gaminami pigesniais gamybos kaštais. Atsiradus pakaitalams AB “Šatrija” gali įdiegti naują gamybos technologiją, taip pat gali užimti naują rinkos segmentą, ir jeigu šios įmonės pakaitalas sparčiai plinta ir atneš įmonei sėkmę, senųjų produktų dalis rinkoje sumažėja.

Atlikus akcinės bendrovės “Šatrija” išorinės aplinkos analizę matome, kad įmonės veikla konkurentų ir rinkos užimtumo atžvilgiu yra pranaši ir pelninga, matomos geros perspektyvos ateityje.