Įmonės analizė

Turinys

1. Įvadas 3
2. Proceso dalyviai 4
3. Planavimas 6
4. Skatinimas 7
5. Kontrolė 8
6. Išvados 8
7. Literatūra. 91. Įvadas
Šio namų darbo metu susipažinsime su „Aukštaitijos nacionalinio parko“ (toliau vadinsime ANP) vadybiniu darbu ir jo ypatybėmis praktikoje. ANP – tai valstybinė biudžetinė įstaiga, kurią valdo nacionalinio parko direkcija, ir ji pavaldi valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie LR Aplinkos ministerijos, kuri turi direkcijos steigėjos teises. Direkcija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu bei emblema ir atitinkamas sąskaitas banke.
ANP vadybinės veiklos erdvė yra statinė, nesikeičianti dėl laiko tėkmės, nes darbo objektas ir produktas nesikeičia esant įvairioms ekonominėms bei kitoms sąlygoms. Darbo objektu nuo pat organizacijos įkūrimo pradžios išliko 40570 ha žemės plotas Ignalinos ir Švenčionių rajonuose, o darbo produktą galima būtų išskaidyti į dvi skirtingas dalis. Pirmasis produktas yra 14030 ha žemės plotas, kuriame įrengti įvairūs muziejai, poilsiavietės, stovyklavietės, sveikatingumo centras, turistiniai takai ir visa kita, kas yra naudinga vartotojo poilsiui, ar pažintinės kelionės metu. Ši produktą toliau vadinsime „komerciniu“ produktu ir jo vartotojai yra paprasti žmonės, atvykstantys ilsėtis. Kitu darbo produktu laikomas likęs ANP plotas, kurio darymo metu gaunami įvairūs gamtiniai, kultūrinai draustiniai, kurie nėra pasiekiami paprastiems vartotojams. Tai bus „ekologinis“ produktas, o jo vartotojai – gamtos mokslų atstovai (dėstytojai studentai it t.t.). Taip po gi organizacijos veiklą galima įvardyti kaip paprastąją, nes 3/4 darbo resursų sunaudoja antrasis darbo produktas, o jam būdingas nedidelis jį veikiančių veiksnių skaičius. Kadangi organizacija gamina du produktus, automatiškai jį turi du tikslus, kuriems būdingos skirtingos aplinkos, kurias įtakoja iškylančios problemos produkto gamybos metu. Pirmojo produkto tikslas, kaip matyti ir iš pavadinimo, yra komercinis ir jam būdinga nerutininė aplinka. Antrasis produktas turi ekologinį tikslą ir jo aplinka rutininė. Nerutininė aplinka reikalauja didesnio darbuotojų dėmesio ir mokėjimo prisitaikyti bei daryti greitus ir teisingus sprendimus, taip pat įvairesnių darbo priemonių. Todėl organizacijoje dirba įvairaus išsilavinimo žmonės, pradedant žmonėmis, kurie turi tik vidurinį išsilavinimą (tai dažniausiai sezoniniai darbininkai), profesinį išsilavinimą (vairuotojai, valytojai, meistrai ir t.t.), bei aukštąjį bakalauro, magistro ir net daktaro laipsnį įgyją žmonės (Direktorius, pavaduotojai, juristas ir kiti aukštos kvalifikacijos darbuotojai).
Darbo priemonės turi atitikti kiekvieno darbuotojo poreikius, todėl darbo priemonės prasideda nuo papraščiausių plaktukų, vinių, šluotų ir baigiasi ties kompiuterinėmis sistemomis, automobiliais, bei motorinėmis valtimis.
Organizacijos valdymo struktūra nėra konkreti, joje galima įžvelgti ir linijinės ir funkcinės struktūros bruožų (1pav.). Taip yra todėl, kad vieni darbuotojai atlieka jiems paskirtą funkciją (pvz. juristas, finansų skyrius), o kiti gauna nurodymus iš aukštesnių instancijų (pvz. bendrų reikalų skyrius). Taigi organizacijoje dirba 49 darbuotojai iš kurių 12 yra sezoniniai. Iš likusių 37 darbuotojų 11 turi profesinį išsilavinimą, 10 aukštesnįjį ir 16 aukštąjį. Tarp 16 darbuotojų turinčių aukštąjį išsilavinimą, vienas darbuotojas turi daktaro laipsnį. Tai gamtos skyriaus vedėjas, kuris vadovauja įvairiems gamtos tyrimams. Tiesiogiai prie produktų darymo prisideda gamtos, lankytojų (informacinis), kraštotvarkos ir kultūros paveldo, bei bendrųjų reikalų skyriai, taip pat ir bitininkystės muziejus. Šiuose skyriuose didžioji darbuotojų dalis turi vidurinį bei profesinį išsilavinimą, todėl jie nėra atsakingi už produkto darymo proceso valdymą.

1pav. “Organizacijos struktūra”2. Proceso dalyviai
Kad būtų lengviau suvokiamas darbų organizavimas iš pradžių peržvelkime skyrių sudėtį, bei organizacijos veiklą.

Skyrių sudėtis:

Organizacijos veikla:

1. Teritorijos analizė ir planavimas
1.1 Taikomųjų tyrimų stebėsenos (monitoringo) vykdymas ir organizavimas
1.2 Teritorijų ir strateginio planavimo dokumentų rengimas
1.3 Teritorijų planavimo dokumentų ir statinių techninių ir kt. projektų nagrinėjimas.
2. Teritorijos apsauga ir tvarkymas
2.1 Teritorijų ir paveldo objektų tvarkymas, pažeistų teritorijų atkūrimas.
2.2 Rekreacinės infrastruktūros objektų įrengimas ir priežiūra.
2.2.1 Poilsio vietų įrengimas ir priežiūra.
2.2.2 Turistinių trasų įrengimas ir priežiūra.
2.2.3 Kita rekreacinė įranga.
2.3 Inspekcinė veikla.
2.4 Kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų pažeidimai ir jų šalinimas.
3. Informacinė, švietėjiškoji, kultūrinė direkcijos veikla.
3.1 Renginių organizavimas.
3.2 Leidyba, propagandinė veikla.
4. Ūkinė ir kita veikla.
4.1 Miško atkūrimas.
4.2 Miško apsauga.
4.3 Miško naudojimas.
4.4 Medienos ir jos produkcijos pardavimas.
4.5 Teikiamos paslaugos.
4.6 Apgyvendinimo paslaugos.
4.7 Valstybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšos.
5. Valstybinių draustinių būklės vertinimas.

Kaip matyti iš skyrių sudėties, už tiesioginį produkto darymo valdymo procesą atsakingi skyrių vedėjai. Jie paskirsto užduotis savo skyriaus darbuotojams, kurias gauna iš aukštesnių organizacijos sluoksnių. Tokį valdymo organizavimą galima pavadinti hierarchiniu. Toliau peržvelgsime koks skyrius atsakingas už konkrečią organizacijos veiklą.
Administracija yra aukščiausias organizacijos valdymo organas, atsakingas tik kitai organizacijai (aplinkos ministerijai). Administracija rengia, tvarko galutines ataskaitas aplinkos ministerijai, taip pat galutinai patvirtina įvairius projektus organizacijos viduje ir už jos ribų. Referentas atsakingas už įvairių dokumentų ruošimą, jų tvirtinimą. Juristas tvarko teisinius organizacijos reiklaus. Direktoriaus pavaduotojai rengia darbo projektus jiems pavaldiems skyriams ir derina juos su direktoriumi, kuris, savo ruoštu, juos suderina su juristu ir referentu. Jei projektas reikalauja papildomų lėšų, jis derinamas ir su finansų skyriumi. Finansų skyrius atsakingas už finansinių ataskaitų rengimą bei piniginių srautų paskirstymą įvairiems darbams ir projektams. Likę skyriai atsakingi už konkrečią organizacijos veiklą, kuri gamina ekologinį ir komercinį produktus. Už teritorijos analizę ir planavimą bei valstybinių draustinių būklės įvertinimą atsakingi gamtos, kraštotvarkos ir kultūros paveldo skyriai. Pastarasis kartu su bendrųjų reikalų skyriumi atsakingi už teritorijos apsaugą ir tvarkymą. Už informacinę, švietėjiškąją ir kultūrinę veiklą – lankytojų centras ir pati direkcija. Gamtos skyrius taip po gi atsakingas už ūkinę veiklą. Visa paminėta organizacijos veikla kuria ekologinius ir komercinius produktus.
Už ekologinio produkto tiesioginį kūrimą atsakingi šių profesijų darbuotojai: ekologai, kurie užtikrina organizmų ir jų bendrijų santykius su aplinka, hidrobiologas, kuris prižiūri vandens biologinę būklę ir užtikrina švarą, kultūrologas prižiūri ir tiria kultūrinių objektų būklę, o miškininkystės vyriausiasis specialistas rūpinasi miškų būkle, išduoda leidimus miško retinimui ir sodinimui. Visi šie specialistai turi aukštąjį išsilavinimą. Taip pat prie ekologinio produkto gamybos tiesiogiai prisideda pagalbiniai darbininkai.
Komercinio produkto gamyboje dalyvauja aplinkotvarkos specialistas, kuris užtikrina aplinkos švarą ir rūpinasi jos mažinimu. Darbų saugos ir ūkio specialistas atsakingas už saugą stovyklavietėse ir kituose lankytojų lankomose vietovėse, o hidrobiologas už paplūdimių įrengimo organizavimą. Lankytojų centro vedėjas, vadybininkas ir informacinio centro vyriausiasis specialistas skirsto turistinius srautus, rūpinasi reklama ir panašiai.3. Planavimas
Labiausiai organizacijos planavimą įtakojo strategijos horizontas. Rutininėje aplinkoje strategijos horizontas gali siekti iki 10 metų, o štai nerutininėje sieks tik kelis metus. Taigi planuojant ekologinę veiklą strategijos horizontas bus didelis, o komercinę sunkei nusakomas (komercinis produktas didžiausią paklausą turi tik vasarą), labiausiai tai priklausys kokią veiklą planuosime. Pirmiausia, organizacijos mastu, numatoma gaminio strategija – esminiai ir produktą identifikuojantys bruožai. Tada numatoma personalo strategija. Jos metu nustatoma koks skyrius ar skyriai imsis konkrečios užduoties. Jau dalyvaujant konkrečiam skyriui, ar skyriams, kuriamas arba taisomas direkcijos sukurtas planas. Priklausomai nuo gaminio ar produkto strategijos yra rašomas aprašomasis, rodyklinis ar konkrečių darbų planas. Jei planas aprašomasis, tada skyriaus vedėjas pats kuria konkrečių darbų planą ir paskirsto darbus paprastiems darbuotojams. Rodyklinis planas padalina planą į kelias dalis (dažniausiai taip būna jei, projekte dalyvauja keli skyriai), ir kuriami keli darbų planai konkrečiai rodyklinio plano daliai. Darbų planas kuriamas administracijos lygyje tik tuo metu, jei jis visai nedidelis ir nereikalauja specifinių žinių. Priklausomai nuo plano ilgio, kurį įtakoja strategijos horizontas, kartais reikia atlikti prognozavimą, ypač, jei planuojami darbai ilgesniam laikotarpiui. Prognozavimas dažniausiai atliekamas statistiko ir ekspertizės pagalba. Kaip jau buvo minėta, planavimui didelę įtaką turi strategijos horizontas, tai gi, jei jis nėra didelis, naudojamas trajektorinis (numatoma būsima veiklos kryptis) arba taškinis planavimas (numatomi konkretūs uždaviniai), o, jei strategijos horizontas didelis, dažniausiai naudojamas kryptinis planavimas. Jis lengvai pritaikomas kintančiom sąlygom, be to leidžia organizacijos nariams daryti didesnę įtaką bendrai veiklai ir labiau panaudoti savo galimybes bendram tikslui. Tačiau toks planas reikalauja daugiau nagrinėjimų, o tai prailgina darbų planavimą.4. Skatinimas
Suplanavus veiklą, suorganizavus visą plano įgyvendinimo sistemą, naivu būtų tikėtis, kad darbai bus atlikti greitai ir puikiai. Todėl organizacijoje stengiamasi skatinti darbuotojus gerai ir našiai dirbti. Skatinimui pasitelkiami filosofiniai, psichologiniai ir ekonominiai skatinimo metodai. Labiausiai juntamas skatinimo metodas paprastam darbuotojui yra ekonominis. ANP už gerą darbą galima gauti piniginį priedą prie atlyginimo, kuris galie siekti iki 15% darbuotojo atlyginimo. Jei svarbus darbas atliekamas daug greičiau, nei buvo numatyta, taikoma vienetinė (akordinė) algų sistema., t.y. gauna vienkartinį priedą prie atlyginimo (tai dažniausiai naudojama sistema). Tačiau kartais taikoma ir laikinė (pareiginė) sistema. Ji taikoma už ilgalaikius vadovavimo pasiekimus, bet dažnai šios sistemos skatinimas būna menkas ir teikia mažai naudos. Tačiau ne visada yra galimybė ekonominiam paskatinimui, todėl į pagalbą pasitelkiama psichologiniai ir filosofiniai metodai. Filosofinis metodas taikomas ganėtinai retai. Dažniausiai jis taikomas naujiems darbuotojams. Prie darbo darbuotojai pratinami pamažu pasitelkiant filosofines žinias, tai vadinama skatinimas darbo turiniu. Tačiau šioje organizacijoje nauji darbuotojai pasirodo labai retai. Turbūt tam turi įtakos psichologinis skatinimas ilgalaikiais tikslais. Įsitikinus, kad darbuotojas yra perspektyvus, administracija parengia ilgalaikę veiklos ir darbo organizacijoje programą (iki 5-8 metų).Jos metu numatomi įvairūs kursai, keliantis kvalifikaciją, bei seminarai aukštesnėse instancijose (Pvz. aplinkos ministerijoje). Be to, naudojant šį skatinimo metodą, daug lengviau įvertinti darbuotojų darbo kokybę, bei jo pastangas.
Norint skatinti darbuotojus iš pradžių, reikia juos įvertinti. Darbuotojų įvertinimas dažniausiai nekelia problemų, nes organizacijoje darbai paskirstomi aiškiai, o darbuotojų rezultatai puikiai matomi, ypač komercinio produkto gamyboje. Tačiau, norint apsidrausti nuo nenumatytų atvejų, yra sukuriama darbuotojų vertinimo sistema. Ji kuriama glaudžiai bendradarbiaujant vadovui ir darbuotojui. Tai vadinama vertinimu kaip paskata, nes tuo metu darbuotojas būna psichologiškai skatinamas siekti geresnių rezultatų. Dažniausiai darbus įvertina skyrių vedėjai ir pateikia ataskaitas vadovui, o šis, pagal vertinimo sistemą, sprendžia, ar darbas atliktas puikiai, patenkinamai ar blogai. Kadangi vertinimo sistema kuriama kartu su darbuotoju, jis negali turėti priekaištų vadovo sprendimui. Nors būna ir išimčių.5. Kontrolė
Darbų kontrolė organizacijoje vykdoma dviem etapais: nustatomos normos, tikslai arba uždaviniai ir po to vertinami veiklos rezultatai arba procesas lyginamas su tomis normomis. Žinoma kontrolės tikslai arba uždaviniai nustatomi taip pat su pačiais darbuotojais, kad jie būtų įvykdomi. Tam tikslui kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį šaukiami susirinkimai darbų aptarimui ir įvertinimui. Nusprendžiama, kas buvo blogai, ką reikia taisyti, ir panašiai. Už ypač blogus rezultatus skiriami papeikimai. Surinkus tris griežtus papeikimus galima netekti darbo. Šis kontrolės būdas taikomas skyrių vadovams ir aukštas pareigas užimantiems darbuotojams. Paprastų darbuotojų darbai įvertinami juos pabaigus ir 2-3 kartus jų vykdymo metu. Sankcijos tokios pačios kaip jau buvo minėta. Išskirtinė kontrolė taikoma vadovui ir finansų skyriui.
Vadovas kas mėnesį rengia mėnesines ataskaitas aplinkos ministerijai, o finansų skyrius ataskaitas aplinkos ministerijos finansų skyriui. Taip pat privaloma parengti metines ataskaitas.
Taip po gi atliekamos „revizijos“. Vadovas gali patikrinti paprasto darbininko darbą, jei darbai atliekami blogai, kenčia ne tik darbininkas, bet ir skyriaus vedėjas. Taip pat ministerija gali patikrinti direktoriaus pavaduotoją ir finansų skyrių.
Be šių kontrolės būdų, organizacijoje skatinama savikontrolė, nes tai mažiau erzina darbuotojus. Savikontrolę leidžia taikyti tai, kad organizacijos darbuotojai yra pastovūs ir ilgalaikiai, vadovas ir pavaldiniai puikiai sutaria, o darbuotojai puikiai supranta savo užduotis ir moka jas įvertinti.6. Išvados
Šio namų darbo metu susipažinau su ANP vadybiniu darbu ir įgijau nemažai vadybinių žinių, kurios man pravers ateityje. Išnagrinėjąs valdymo ypatybes suvokiau, kaip valdomos organizacijos, bei joje veikiančius veiksnius ir panašiai. Deja, mano žinios dar neleidžia įvertinti organizacijos valdymo ir siūlytį įvairius pakeitimus, kurie suteiktų didesnį darbo našumą, geresnę kontrolę ir lengvesnį darbų planavimą. Todėl sakykime, kad šios organizacijos valdymas yra neblogas.7. Literatūra.
1. Paskaitų konspektai.
2. ANP pateikta informacija ir dokumentai.