Darbuotojų požiūris į vadovo asmenybę

TURINYS

Įvadas 3
Tyrimo tikslas 3
Tyrimo uždaviniai 3
Tyrimo metodika 3
Hipotezė 3
Objektai 4
Subjektai 4
Tyrimo analizė 5
Išvados 12
Priedai 13Įvadas
Organizacija be vadovavimo yra tik žmonių ir įrenginių neaiškus rinkinys. Vadovavimas yra procesas, telkiantis žmones ir jiems padedantis ryžtingai siekti tikslų. Vadovavimas žmogiškąją prasme ypač svarbus yra todėl, kad padeda grupei išsilaikyti drauge ir susitelkti, siekiant realizuoti tikslus. Vadovavimas transformuoja žmonių ir jų grupių potencialią jėgą į realius veiksmus. Vadovai privalo turėti tiek techninius, tiek žmogiškuosius ir tiek konceptualiuosius sugebėjimus.
Tiek vadovas, tiek pavaldinys daro didžiulę įtaką vienas kito darbui. Ryšys tarp pavaldinio ir vadovo vadinamas vadovo ir naario sąveika. Aukštos kokybės sąveika turi įtakos aukštesnei vadovavimo kokybei, produktyvumui ir pasitenkinimui darbu.
Šiame darbe stengiamasi patvirtinti arba paneigti vyraujančias nuostatas, apibrėžiančias vadovo ir pavaldinio santykius, įrodyti vadovo ir pavaldinio tarpusavio santykių įtaką darbui, sužinoti pavaldinių nuomonę apie jiems vadovaujančius asmenis.

Tyrimo tikslas: įvertinti įmonių UAB „Tisena dizainas“, UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, UAB „Vilniaus kompiuterių servisas“ ir UAB „Julna“ darbuotojų nuomonę apie vadovus.

Tyrimo uždaviniai: – sužinoti darbuotojų nuomonę apie vadovus;
– sužinoti, kokias vadovo savybes labiausiai vertina darbuotojai;
– įvertinti darbuotojų santykius su vadovais;
– sužinoti, ar santykiai suu vadovais daro įtaką darbo kokybei;
– išsiaiškinti, kaip darbuotojai vertina vadovo kompetenciją;
– sužinoti, vadovų tipą.

Tyrimo metodika: tyrimui buvo panaudotas anketavimo metodas. Anketa – tai vienas iš apklausos būdų, tam tikru būdu struktūriškai organizuotas rinkinys klausimų, kurių kiekvienas logiškai susijęs su pagrindiniais tyrimo uždaviniais. Vi

ienas didžiausių šio metodo privalumų – tai mažos laiko sąnaudos ir didelis informacijos kiekis. Tačiau bene didžiausia anketavimo problema – gautos informacijos patikimumas, kadangi kiekvienas anketą pildantis žmogus yra veikiamas kintančių veiksnių, kurie kaskart pildant anketą, gali įtakoti ir keisti atsakymus.

Hipotezė: nepaisant vyraujančios neigiamos nuomonės apie vadovus, galima teigti, kad darbuotojai Lietuvoje pakankamai teigiamai vertina savo darbdavius, jų kompetenciją ir nemano, kad galėtų geriau atlikti vadovavimo funkcijas.
Nors dirbantieji išreiškia „šaltą“ požiūrį dėl vadovo asmeninio gyvenimo, ramiai išklauso išsakytas pagyras ir kritiką, tačiau reikia pripažinti jog tiek geri, tiek blogi santykiai su vadovu, daro atitinkamą įtaką jų darbui.

Objektai: Šio projekto objektai – tai žmonės, tiksliau įvairių kategorijų vadovai. Siekiama ištirti pastarųjų santykius su savo pavaldiniais, darbuotojų nuomonę apie vadovus bei sužinoti ar jų taarpusavio santykiai veikia darbo atliekamą kokybę.

Subjektai: tyrime dalyvavo ir į anketos klausimus atsakinėjo 4 įmonių įvairaus amžiaus žmonės, kurie anketavimo metu turi pastovią darbo vietą ir nedirba vadovaujančio darbo. Įmonės pasirinktos atsitiktinai iš įvairių Lietuvos miestų.
UAB „TISENA dizainas“ – Vilniaus mieste esanti reklamos agentūra, kurioje šiuo metu dirba 25 asmenys: 3 administracijos atstovai ir 22 eiliniai darbuotojai (administratorė, projektų vadovai, vadybininkai, dizaineriai, fotografai ir kt.). Įmonei vadovauja moteris.
UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ – mažame Lietuvos miestelyje veikianti įmonė, kurioje dirba 37 asmenys. 7 iš jų administracijos atstovai, likusieji – eiliniai darbuotojai (k

kompiuterio operatorė, kasininkės, santechnikai, elektrikai, valytojos ir kt.). Įmonei vadovauja vyras.
UAB „Vilniaus kompiuterių servisas“ – Vilniaus mieste esanti įmonė, kuri prekiauja kompiuterne technika ir teikia jos aptarnavimo paslaugas. Įmonėje dirba 8 asmenys: direktorius, administratorė, buhalteris bei IT specialistai.
UAB „Julna“ – mažame miestelyje esanti įmonė, besiverčianti autobusų bei mikroautobusų nuoma kelionėms po Lietuvą ir į užsienį. Joje dirba 25 darbuotojai: direktorius, administratorė, buhalteris bei vairuotojai.Tyrimo analizė
Daugiausia apklaustųjų pateko į 46 – 55 amžiaus kategoriją, mažiausiai – vos trys, nurodė 55 ir daugiau amžiaus grupę. Tuo tarpu tiek 18-25 tiek 36-45 amžiaus grupės pasidalino po lygiai anketuojančiųjų.

pav. 1 dalyvavusių apklausoje amžius
Anketuojamieji pasirodė beesą taipogi ir įvairaus išsilavinimo lygio, tačiau daugiausiai anketų užpildė darbuotojai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą (46), kiek mažiau su aukštuoju (32) ir 13 vidurinį išsilavinimą turintys žmonės. Paprašyti nurodyti savo vadovo lytį, didžioji dauguma apklaustųjų nurodė turintys vadovą vyrą ir tik 24 nurodė turintys vadovę moterį, tačiau kaip parodė vėlesnių anketos klausimų rezultatai, vadovo lytis neturėjo reikšmingos įtakos klausimų atsakymams, tiek vadovai vyrai tiek moteris sulaukė ir kritikos ir pagyrų, tad galima daryti išvadą, kad šiais feminizmo klestėjimo laikais meterims netaikomos jokios nuolaidos, iš jų kaip vadovių reikalaujama tokios pačios kompetencijos ir atsakomybės.

pav. 2 dalyvavusių apklausoje išsilavinimas
Norint sužinoti kokias savo vadovo asmenines savybes pavaldiniai labiausiai vertina arba atvirkščiai-laiko nepriimtinomis, anketoje buvo paprašyta pažymėti anketuojamųjų nuomone būdingiausias savo vadovo sa

avybes. Nustebino tas faktas jog pavaldiniai daugiau išskyrė gerųjų savo darbdavio savybių negu blogųjų, nors dažniausiai galima išgirsti tik blogus darbuotojų atsiliepimus, kurie ir yra tvirtas pagrindas klestėti mitui apie „gyvybines jėgas siurbiantį vampyrą“-
darbdavį. Šiuo atveju darbuotojai buvo linkę itin dažnai minėti tokias savybes kaip mandagumą(19), supratingumą(18), darbštumą(13) taip pat rimtumą(15) ir griežtumą(32).

pav. 3 dažniausiai minimos vadovų savybės

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ darbuotojai išskiria savo vadovo griežtumą ir supratingumą kaip lyderiaujančias savybes. UAB „ Tisena dizainas“ kolektyvas vienbalsiai savo vadovę apibūdina kaip mandagų ir supratingą asmenį. Tuo tarpu UAB „Vilniaus kompiuterių servisas“ darbuotojai dažniau mini vadovo darbštumą nei griežtumą. Galiausiai UAB „Julna“ respondentai rimtumą bei griežtumą mini dažniausiai.
Kaip provokacija buvo pasiūlytos pažymėti tokios vadovo savybės kaip bailumas, akiplėšiškumas ar jautrumas kritikai, tačiau šias savybes pažymėjo vos vienas kitas apklaustųjų. Visgi tai nebūtinai rodo Lietuvos vadovų teigiamybes ar darbuotojų pagarbą ir džiaugsmą dirbti kartu. Labai galimas daiktas jog ir tam tikra baimė būti „iššifruotam“ lėmė tokius apklausos rezultatus, nors anketoje buvo aiškiai pasakyta, kad duomenys yra anonimiški. Ganėtinai seniai buvo žinoma, kad lietuviai kartais bijo savo pačių minčių ir yra linkę jas nutylėti.

Ganėtinai nustebino klausimo, kuriame prašoma išreikšti savo nuomonę apie vadovą, rezultatai. Prieš sudarant anketą šis klausimas buvo norimas įtraukti ti

ik todėl, kad būtų galima gauti šimtaprocentinį patvirtinimą apie tai, kaip neigiamai darbuotojai atsiliepia apie savo darbdavius.
Tačiau susumavus rezultatus, paaiškėjo jog 48% apklaustųjų turi teigiamą nuomonę apie savo vadovus, 22% neturi nuomonės šiuo klausimu ir tik 30% neigiamai vertina vadovaujančius asmenis. Geriausiai apie savo vadovą atsiliepia UAB „Vilniaus kompiuterių servisas“darbuotojai. Tuo tarpu blogiausiai savo vadovą vertina UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ kolektyvas.

pav. 4 darbuotojų nuomonė apie vadovą

Panašiai kaip ir atsakinėjant į prieš tai ėjusį klausimą, buvo atsakinėjima ir į klausimą, prašantį nustatyti vadovo kompetenciją. Nors ir nelabai dideliu skirtumu, tačiau šiame “bokso ringe“ nugalėjo atsakymas “Taip“, kuris reiškė jog darbuotojai patenkinti vadovo kompetencija( 51) ir po lygiai balsus pasidalino nežinantieji kaip vertinti ir nepatenkinti savo vadovo kompetetingumu ( po 20). Nustebino UAB „Julna“ darbuotojų atsakymai, mat net 79 % apklaustųjų mano, kad jų vadovas nekompetetingas dirbti vadovaujantį darbą.

pav. 5 ar vadovas kompetetingas

Tačiau net ir pažymėję atsakymą apie vadovo kompetencijos nebuvimą, anketuotieji. nusprendė jog patys negalėtų geriau vadovauti ar bent jau niekada to nesvarstę. Tik dvejose anketose buvo aptiktas atsakymas, kuriame tvirtinama, kad apklaustieji galėtų geriau vadovauti už dabartinį vadovą. Didžioji dauguma tvirtino jog niekada apie tai negalvojo, o 12 žmonių nusprendė, kad tikrai nesugebėtų pasikeisti darbais su vadovaujančiu asmeniu.

pav. 6 ar galėtų vadovauti geriau

Vyrauja nuomonė jog bet kokie kontaktai su darbdaviu nėra pats maloniausias reiškinys, dauguma vengia „akis į akį“ pokalbių ir stengiasi išvengti susidūrimo su vadovu tiek darbo metu tiek po jo. Tačiau anketuotieji savo atsakymais buvo pasiryžę negailestingai griauti nusistovėjusias nuostatas. Net 75% apklaustųjų pareiškė nebiją susidurti su vadovu (įmanomas užgautų ambicijų variantas) ir tik 11% pripažino jog susidūrimas su vadovu jiems yra nemalonus ir baugus. Likusiems ši problema iš vis nepasirodė esanti problema ir jie nurodė atsakymą “Man tas pats“.

pav. 7 ar bijo susidurimo su vadovu

Norint sužinoti kokią darbuotojų gyvenimo dalį užima vadovas ne kaip darbdavys, o paprastas, eilinis žmogus ir kiek jie domisi jo asmeniniu gyvenimu, buvo pateiktas klausimas ar jie domisi savo vadovo asmeniniu gyvenimu. Ir vėl akibrokštas – apklaustieji tvirtino, kad tai jiems visiškai neįdomu(54%) arba tik tapę gandų aukomis jie nenoromis yra priversti sužinoti neviešinamą informaciją (37%). Ir tik 9% anketuojamų prisipažino jog domisi vadovo asmeniniu gyvenimu ir profesiniais pasiekimais.

pav. 8 ar domitės vadovo asmeniniu gyvenimu

Sunku išlikti ramiam ir objektyviam girdint tiek pagyras tiek kritiką iš vadovaujančio asmens. Ir visgi. Anketuotieji ir toliau stebino savo atsakymais. Tik 9% prisipažino jog susijaudina dėl kiekvieno vadovo žodžio, 11% individualistų pareiškė, kad ir ką išgirstų: pagyras ar kritiką, jie į tai nekreipia jokio dėmesio ir dirba savaip, ir net 80% ramiai kaip belgai išklauso tiek vadovo pagyras tiek kritiką ir padaro atitinkamas išvadas. Iš atliktos apklausos, galime pamatyti, kad labiausiai kritikos bijo UAB „ Tisena dizainas“ darbuotojai.

pav. 9 kaip reaguojate į vadovo kritiką ar pagyras

Norint įvertinti bendrą dirbančiųjų požiūrį į savo vadovą, buvo paprašyta pastarąjį įvertinti dešimties balų sistemoje. Šioje vietoje galima atrasti tam tikrų prieštaravimų, kuriuos sukėlė ankstesnieji anketuojamų atsakymai. Teigiamai įvertinę vadovą bei jo kompetenciją, apklaustieji neskubėjo dalinti aukščiausių balų vadovui. Aukščiausiu balu savo vadovą įvertino tik pora darbuotojų. Tuo tarpu dažniausiai buvo skiriamas septynetas ( 63), o mažiausiu balu, kuriuo buvo vertinama pasirinktas ketvertas (5).

pav. 10 vadovo įvertinimas balais

Nors dauguma apklaustųjų ankstesniuose klausimuose buvo linkę pažymėti savo šaltą poziciją savo vadovo link, tačiau paklausti ar blogi/geri santykiai su vadovu daro atitinkamą įtaką darbui, visiškai su tuo sutiko(70%). Ir tik 21% anketuojamų neigė daromą įtaką, tuo tarpu 9% žmonių niekaip negalėjo nuspręsti dėl atsakymo ir pasirinko variantą “nežinau“.

pav. 11 ar blogi/geri santykiai su vadovu daro įtaką darbui

Galiausiai buvo pateiktas klausimas, turėjęs parodyti kokiam vadovo tipui pagal organizuotumą ir darbo intensyvumą, darbuotojai priskiria savo darbdavį. Pasirinkimui pateikti trys variantai: 1)vadovas, kuris viską daro pats; 2)vadovas, kuris pats nieko neveikia, nes visos pareigos atitenka pavaldiniams; 3)vadovas, kuris atlieka tik vadovavimo funkcijas, o kitus darbus palieka pavaldiniams. 69% nuomone jų vadovai priskirtini trečiai kategorijai, atitinkamai 20% ir 11% pasirinko pirmą ir antrą kategorijas.

pav. 12 vadovo tipas.Išvados
Vadovas organizacijoje užima išskirtinai aukštas pozicijas. Nuo jo vadovavimo efektyvumo priklauso organizacijos sėkmė ir pelnas. Pavaldiniai taip pat groja ne paskutiniuoju smuiku. Sėkmingi vadovo ir pavaldinių tarpusavio santykiai būtini, norint užtikrinti aukštą organizacinę kultūrą, didinti darbo našumą.
Iš gautų anketų rezultatų paiškėjo jog Lietuvos organizacijose darbuotojai pakankamai aukštai vertina savo vadovus ir neturi jiems išskirtinai didelių pretenzijų dėl vadovavimo ar kompetencijos stygiaus. Pavaldiniai daugiau mini gerųjų savybių nei blogųjų, kurdami savojo darbdavio paveikslą, apie jį dauguma turi susikūrę teigiamą nuomonę. Net ir išsakę neigiamą nuomonę, pripažįsta, kad nesugebėtų geriau vadovauti už esamą vadovą. Anketuojamieji paneigė ir nuomonę jog susidūrimas su vadovu tiek darbo tiek už jo ribų metu galėtų būti gasdinantis ar bent jau nemalonus ir kupinas įtampos. Paaiškėjo ir tai, kad apklaustieji ganėtinai atokiai laikosi nuo artimesnių santykių su vadovu, nesidomi jo asmeniniu gyvenimu ar profesiniais pasiekimais ir demonstruoja visišką profesionalumą, ramiai reguodami į išsakytas pagyras ar kritiką ir padarydami atitinkamas išvadas. Ir nors daugelis apklaustųjų laikosi atstumo nuo vadovaujančio asmens, kone vienbalsiais pasisakoma už tai jog tiek blogi tiek geri santykiai su vadovu dar atitinkamą įtaką darbui.Priedai
ANKETA

Anketa skirta nustatyti darbuotojų požiūrį į vadovų asmenybę. Visi gauti duomenys yra anonimiški. Ačiū už nuoširdžius atsakymus.

1. Nurodykite vadovo lytį:
□ moteris
□ vyras

2. Pažymėkite, jūsų manymu, būdingiausias savo vadovo savybes:
□ griežtas □ impulsyvus □ nepatikimas □ mandagus
□ pedantiškas □ punktualus □ atlaidus □ akiplėša
□ linksmas □ pagyrūnas □ supratingas □ ryžtingas
□ rūpestingas □ rimtas □ rėksnys □ tinginys
□ švelnus □ kvailas □ uždaras □ darbštus
□ irzlus □ protingas □ bailys □ jautrus kritikai

3. Kokia jūsų nuomonė apie savo vadovą?
□ Teigiama
□ Neigiama
□ Neturiu nuomonės

4. Ar manote, kad vadovas pakankamai kompetentingas dirbti savo darbą?
□ Taip
□ Ne
□ Nežinau

5. Ar manote jog galėtumėte geriau vadovauti už dabartinį vadovą?
□ Taip, be abejo
□ Ne, aš nesugebėčiau
□ Negalvojau apie tai

6. Ar bijote darbo metu susidurti su vadovu?
□ Bijau
□ Nebijau
□ Man tas pats

7. Ar domitės savo vadovo asmeniniu gyvenimu ir profesiniais pasiekimais?
□ Taip, žinau beveik visas smulkmenas
□ Ne, man tai neįdomu
□ Retkarčiais tenka atsidurti gandų sūkuryje

8. Kaip reaguojate į vadovo išsakytas pagyras bei kritiką?
□ Susijaudinu dėl kiekvieno jo žodžio
□ Nekreipiu dėmesio ir dirbu savaip
□ Ramiai išklausau tiek pagyras tiek kritiką ir padarau atitinkamas išvadas

9. Keliais balais, dešimties balų sistemoje, įvertintumėte savo vadovą?



10. Ar blogi / geri santykiai su vadovu daro atitinkamą įtaką jūsų darbo kokybei?
□ Taip
□ Ne
□ Nežinau

11. Pagal organizuotumo ir darbo intensyvumo laipsnį, galima išskirti trijų rūšių vadovus. Kuriam tipui priskirtumėte savo vadovą?
□ Vadovas, kuris viską daro pats
□ Vadovas, kuris pats nieko neveikia, nes visos pareigos atitenka pavaldiniams
□ Vadovas, kuris atlieka tik vadovavimo funkcijas, o kitus darbus palieka pavaldinimas

12. Jūsų lytis:
□ vyras
□ moteris

13. Pažymėkite savo amžių:
□ 18 – 25 m □ 36 – 45 m □ 55 m ir daugiau
□ 26 – 35 m □ 46 – 55 m

14. Pažymėkite savo išsilavinimą:
□ vidurinis
□ spec. vidurinis
□ aukštasis

Literatūra

1. Jucevičienė Palmira., Organizacijos elgsena.,1996, Kaunas
2.Kasiulis Juozas, Barvydienė Violeta., Vadovavimo psichologija.,2001, Kaunas
3.Psichologija-mokslo darbai., 1996, Vilnius
4.Sakalas Algimantas., Personalo vadyba., 1998, Vilnius

Leave a Comment