Darbo vietų vertinimas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASVADYBOS IR EKONOMOKOS FAKULTETAS

DARBO VIETŲ VERTINIMASIndividualus namų darbas nr. 2

Atliko: studentė Tikrino:

KAUNAS 2002

TURINYS

1. Uždavinio analizė ir tikslo formulavimas 31.1. Įmonės veikla 31.2. Organizacinė valdymo struktūra 32. Darbo vietų aprašymas 4 2.1. Skyriaus vedėjas 42.2. Poskyrio viršininkas 52.3. Vyriausias specialistas 62.4. Sekretorė – referentė 62.5. Valytoja 73. Reikalavimų profilių sudarymas 83.1. Kriterijų sąrašas 83.2. Alternatyvų palyginimas 83.3. Pakopos 84. Darbo vietų vertinimas ir galutinių rezultatų apskaičiavimas 10

1. Uždavinio analizė ir tikslo formulavimas

1.1. Įmonės veikla

Kauno miesto savivaldybės Keleivinio transporto skyrius veikia vadovaudamasis Lietuvos respublikos įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, miesto Savivaldybės tarybos ir valdybos sprendimais, mero potvarkiais, administratoriaus įsakymais, savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais. Keleivinio transporto skyrius pavaldus savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento direktoriui.Skyriui vadovauja vedėjas. Vedėjas bei kiti darbuotojai priimti į darbą konkurso būdu.Vedėjas atstovauja skyriui valstybinėse, visuomeninėse bei privačiuose įmonėse ir organizacijose. Vedėjas leidžia įsakymus neviršydamas skyriaus kompetencijos ir remdamasis Lietuvos respublikos kelių transporto kodeksu, tarybos bei valdybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administratoriaus įsakymais.Skyrius ir jo veikla finansuojami iš miesto biudžeto.Pagrindinis skyriaus tikslas – organizuoti ir kontroliuoti keleivinio kelių transporto darbą Kauno mieste ir priemiestyje.Uždaviniai:· analizuoti troleibusų, autobusų, maršrutinių taksi schemas, jas koordinuoti ir optimizuoti;· rengti eismo tvarkaraščius;· kontroliuoti vežėju darbą;· išduoti licencijas ir licencijų korteles;· išduoti leidimus keleivius vežti.

1.2. Organizacinė valdymo struktūra

Skyriuje dirba 16 žmonių. Skyriui vadovauja vedėjas, visi darbuotojai yra jam pavaldūs. Skyriuje yra suorganizuoti 2 poskyriai: eismo organizavimo ir kontrolės. Kiekvienam poskyriui vadovauja poskyrio viršininkas. Visi poskyrio darbuotojai yra pavaldūs poskyrio viršininkui. Įmonės struktūrinė schema yra pavaizduota toliau.

Vedėjas

Pavaduotojas

Referentė

Eismo organizavimo poskyrio viršininkas Kontrolės poskyrio viršininkas

Vyriausias kontrolierius Vyriausias kontrolierius

Vyriausias specialistas Vyriausias specialistas Vyresnis specialistas Kontrolierius Kontrolierius Kontrolierius Kontrolierius Kontrolierius Kontrolierius

1 pav. Įmonės struktūrinė schema.

2. Darbo vietų aprašymas

2.1. Skyriaus vedėjas

DARBO VIETOS APRAŠYMASPareigos Skyriaus vedėjasDarbo vietos pavaldumas Kauno miesto savivaldybės Ūkio departamento direktoriui, Kauno miesto savivaldybės administracijaDarbo vietai pavaldžios darbo vietos Visos skyriaus darbo vietosDarbo vietos tikslai Koordinuoti, kontroliuoti, organizuoti skyriaus darbąDarbo vietos funkcijos ir uždaviniai 1. organizuoti skyriaus darbą planuojant ir koordinuojant keleivių vežimą; 2. atstovauti skyriui Savivaldybėje; 3. atstovauti skyriui ir Savivaldybei kitose institucijose ir įstaigose; 4. organizuoti skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą; 5. organizuoti gyventojų, įmonių ir įstaigų pasiūlymų, skundų nagrinėjimą ir dalyvauti juos nagrinėjant; 6. teikti pasiūlymus Savivaldybės vadovams dėl keleivių vežėjų veiklos gerinimo; 7. teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos vadovams dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo.Atsakomybė Atsako už pavestų pareigų atlikimą; patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą; Keleivinio transporto skyriaus vedėjas atsiskaito Savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento direktoriui ir administratoriui.Fizinis ir protinis darbo vietos apkrovimas Fizinio apkrovimo nėra, didelis protinis apkrovimasDarbo dokumentai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantis keleivių vežimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybąDarbo priemonės Kompiuteris, rašomasis stalas, dokumentų bei aktų rinkiniai, kanceliariniai reikmenysDarbo sąlygos Atskiras kabinetas, kuris yra apšildytas, apšviestas. Triukšmo ar kenksmingų sąlygų nėraREIKALAVIMAI DARBO VIETĄ UŽIMANČIAM DARBUOTOJUI1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių vežimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;3. Mokėti nors vieną užsienio kalbą;4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;5. Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;6.Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, sąžiningam, punktualiam, mandagiam, tvarkingam;7. Turėti ne mažesni nei 5 metai vadovavimo įmonei darbo stažą.

2.2. Poskyrio viršininkas

DARBO VIETOS APRAŠYMASPareigos Eismo organizavimo poskyrio viršininkasDarbo vietos pavaldumas Pavaldus vedėjuiDarbo vietai pavaldžios darbo vietos Pavaldūs vyriausieji specialistai ir vyresnieji specialistaiDarbo vietos tikslai Planuoti ir koordinuoti poskyrio darbą reikalingą keleivių pervežimui organizuoti Kauno miesteDarbo vietos funkcijos ir uždaviniai 1. Kontroliuoti keleivių vežėjų veiklą organizuojant poskyrio darbą; 2. atstovauti Savivaldybei ir skyriui Kauno miesto savivaldybės administracijoje, teisme ir kitose įstaigose ir institucijose svarstant klausimus susijusius su keleiviu vežimu; 3. nagrinėti įmonių, gyventojų skundus ir pageidavimus ir teikti pasiūlymus; 4 . teikti pasiūlymus dėl poskyrio darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir nuobaudų skyrimo.Atsakomybė Pagal LR įstatymus atsako už netinkamą pareigų atlikimą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.Fizinis ir protinis darbo vietos apkrovimas Fizinio apkrovimo nėra, didelis protinis apkrovimas, reikalingas dėmesingumasDarbo dokumentai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantis keleivių vežimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybąDarbo priemonės Kompiuteris, rašomasis stalas, dokumentų bei aktų rinkiniai, kanceliariniai reikmenysDarbo sąlygos Atskiras kabinetas, kuris yra apšildytas, apšviestas. Triukšmo ar kenksmingų sąlygų nėraREIKALAVIMAI DARBO VIETĄ UŽIMANČIAM DARBUOTOJUI1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių . vežimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;4. Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;5. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, sąžiningam, punktualiam, mandagiam, tvarkingam.

2.3. Vyriausias specialistas

DARBO VIETOS APRAŠYMASPareigos Vyriausias specialistasDarbo vietos pavaldumas Vyriausiasis specialistas atsiskaito poskyrio vedėjui ir skyriaus vedėjui.Darbo vietai pavaldžios darbo vietos Nėra

Darbo vietos tikslai Išduoti licencijas ir licencijų korteles vežti keleivius vietiniais maršrutais bei vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, išduoti leidimus vežti keleivius vietiniais reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutaisDarbo vietos funkcijos ir uždaviniai 1. priimti iš vežėjų dokumentus, reikalingus licencijoms ir licencijų kortelėms išduoti; 2. spausdinti licencijas ir licencijų korteles, leidimus vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais; 3. tvarkyti licencijų ir licencijų kortelių bei leidimų vežti keleivius dokumentų, pateiktų šioms licencijoms, licencijų kortelėms ir leidimams gauti, apskaitą; 4. rengti ir derinti Kauno miesto savivaldybės tarybos ir Valdybos sprendimų projektus , mero potvarkius, susijusius su licencijų ir leidimų išdavimu, maršrutų koregavimu; 5. teikti informaciją gyventojams, įmonėms ir įstaigoms apie licencijų ir leidimų išdavimą; 6. teikti pasiūlymus poskyrio vedėjui dėl keleivių vežimo gerinimo; 7. rengti atsakymus į raštus; 8. poskyrio vedėjo pavedimu vykdyti kitas su keleivinio transporto veikla susijusias užduotis.Atsakomybė Atsako už: pavestų pareigų atlikimą; patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą. Fizinis ir protinis darbo vietos apkrovimas Fizinio apkrovimo nėra. Protinis apkrovimas didelis, reikalingas didelis dėmesingumas.Darbo dokumentai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantis keleivių vežimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Dokumentai susiję su prašymais išduoti licencijas, licencijų korteles ir leidimus keleivių vežimui.Darbo priemonės Dokumentai, kompiuteris, kanceliarinės priemonėsDarbo sąlygos Darbo kabinetas 60 m2, jame įrengtos 3 darbo vietos. Kabinetas apšildytas, yra reikalingas apšvietimas, ventiliacija. REIKALAVIMAI DARBO VIETĄ UŽIMANČIAM DARBUOTOJUI1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių vežimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą; 2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 4. Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu; 5. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, sąžiningam, punktualiam, mandagiam, tvarkingam;6. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo keleivinio kelių transporto srityje stažą.

2.4. Sekretorė – referentė

DARBO VIETOS APRAŠYMASPareigos Sekretorė – referentėDarbo vietos pavaldumas Skyriaus vedėjuiDarbo vietai pavaldžios darbo vietos NėraDarbo vietos tikslai Organizuoti ir vykdyti skyriaus raštinės darbą, dokumentų parengimą ir paskirstymąDarbo vietos funkcijos ir uždaviniai 1. Pirminės informacijos suteikimas klientams ir darbuotojams; 2. Skyriui aktualių darbų dalinis organizavimas; 3. Raštvedyba (korespondencijos tvarkymas, dokumentų registravimas, standartų raštų ruošimas); 4. Tinkamos darbo aplinkos tiek darbuotojams, tiek svečiams sukūrimas; 5. Administravimo darbų atlikimas, padedant darbuotojams organizuoti keliones, susitikimus; 6. Darbuotojų aprūpinimas darbo priemonėmis. Atsakomybė Atsakinga už atliktą darbą, gaunamus dokumentus ir jų perdavimą bei kaupimą, darbo priemonesFizinis ir protinis darbo vietos apkrovimas Fizinio apkrovimo nėra. Reikalingas dėmesingumas, greita reakcijaDarbo dokumentai Visi gaunami ir kaupiami raštai, dokumentai, sutartys ir t.t., registracijos žurnalai. Įstatymų, taisyklių, bei kitos informacijos rinkiniai.Darbo priemonės Kompiuteris, telefonas, faksas, kopijavimo aparatas, kanceliarinės priemonėsDarbo sąlygos Atskiras kabinetas, reikiamas apšvietimas, ventiliacija, apšildymas. REIKALAVIMAI DARBO VIETĄ UŽIMANČIAM DARBUOTOJUI1. Virš 1 metų administracinio darbo patirtis;2. Sugebėjimas planuoti ir koordinuoti biuro darbus, organizaciniai sugebėjimai;3. Raštvedybos taisyklių išmynimas, bei dokumentų kaupimo ir saugojimo bei sisteminimo taisyklių išmanymas;4. Mokėjimas dirbti kompiuteriu Microsoft Oficce programomis;5. Lankstumas ir komunikabilumas, darbštumas, punktualumas, savarankiškumas, reiklumas;6. Užsienio kalbų išmanymas.

2.5. Valytoja

DARBO VIETOS APRAŠYMASPareigos ValytojaDarbo vietos pavaldumas Skyriaus vedėjuiDarbo vietai pavaldžios darbo vietos NėraDarbo vietos tikslai Palaikyti švarą įmonėjeDarbo vietos funkcijos ir uždaviniai 1. Švaros palaikymas darbuotojų darbo vietose; 2. Pagalbinių patalpų bei sanitarinių mazgų valymas; 3. Šiukšlių išnešimasAtsakomybė Atsakinga už gerai atliktą darbą, bei darbo priemonesFizinis ir protinis darbo vietos apkrovimas Reikalinga gera fizinė būklė. Protinio apkrovimo nėraDarbo dokumentai NėraDarbo priemonės Valymo priemonės

Darbo sąlygos Darbas įmonėje, kurios bendras plotas 200 m2, patalpos apšviestos, ventiliuojamos, apšildytos, valymui visos reikiamos priemonės (t.y. kriauklės, vanduo ir t.t.) yra.REIKALAVIMAI DARBO VIETĄ UŽIMANČIAM DARBUOTOJUI1. Pareigingumas, darbštumas, atsakingumas;2. Pageidautina patirtis šiame darbe.

3. Reikalavimų profilių sudarymas

3.1. Kriterijų sąrašas

1. išsilavinimas2. patirtis3. darbo sudėtingumas4. atsakomybė5. protinis apkrovimas

3.2. Alternatyvų palyginimas

1111 222 33 42345 345 45 5

Porinio sulyginimo rezultataiKriterijus Balsai Reikšmingumas, %1 3 302 2 203 2 204 2 205 1 10Iš viso: 10 100

3.3. Pakopos

Išsilavinimas:1. nereikalauja fiksuoto išsilavinimo (30)2. pagrindinis (60)3. vidurinis (90)4. profesinis (120)5. aukštesnysis (150)6. bakalauras (180)7. magistratūra (210)8. doktorantūra (240)

Patirtis1. nereikia (20)2. pageidaujama patirtis (40)3. ne mažiau kai 1 metai patirties (60)4. ne mažiau kaip 2 metai patirties (80)5. ne mažiau kaip 5 metai patirties (100)

Darbo sudėtingumas1. paprasti darbai (20)2. nesudėtingi darbai (40) 3. nesudėtingi darbai pagal specialybę (60)4. sudėtingi darbai pagal specialybę (80)5. eksperimentiniai darbai (100)6. labai sudėtingi darbai (120)7. ypatingai tikslūs darbai (140)

Atsakomybė1. nereikalinga (20)2. nedidelė atsakomybė (40)3. atsakomybė už savo darbą (60)4. atsakomybė už kitų darbą (80)5. materialinė atsakomybė (100)6. moralinė atsakomybė (120)7. didelė materialinė atsakomybė (140)

Protinis apkrovimas1. nėra (10)2. nedidelis protinis apkrovimas (20)3. reikalingas dėmesys (30)4. mąstymo įtampa (40)5. intensyvus mąstymas (50)

4. Darbo vietų vertinimas ir galutinių rezultatų apskaičiavimas

Darbo vieta Darbo vietų vertinimo kriterijai Balų suma, viso Išsilavinimas Patirtis Darbo sudėtingumas Atsakomybė Protinis apkrovimas 1. Skyriaus vedėjas 210 100 120 120 40 5902. Poskyrio viršininkas 180 80 80 80 50 4703. Vyriausias specialistas 180 80 80 60 50 4504. Sekretorė – referentė 120 40 60 40 30 2905. Valytoja 90 20 40 40 10 200

Jeigu skyriaus vedėjo atlyginimas yra 1800 litų, tai vieno balo vertė litais yra: 1800/590=3,05 LtAtitinkamai atlyginimai turėtų būti tokie:1. Skyriaus vedėjas – 1800 Lt2. Poskyrio viršininkas – 1433,5 Lt3. Vyriausias specialistas – 1372,5 Lt4. Sekretorė – referentė – 884,5 Lt5. Valytoja – 610 Lt