Darbo vietu prieziuros organizavimas

DARBO VIETŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

Darbo organizavimo ir apmokėjimo referatas

TURINYS

ĮVADAS..............................3
1. DARBO VIETŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS ................4
1.2 DARBO VIETŲ HIGIENINIS ĮVETINIMAS.................6
1.3 BENDROSIOS APSAUGINĖS PRIEMONĖS.................6
1.4 DARBOĖ VIETŲ SUTVARKYMAS.....................8
IŠVADOS..............................9LITERATŪRA..............................10
PRIEDAS 1..............................11
PRIEDAS 2..............................12

ĮVADAS

Darbo vieta pirminė gamybinio proceso įmonėje organizavimo grandis. Darbo vietoje į vieningą procesą sujungiamas darbuotojas ir materialiai gamybos elementai – darbo priemonės ir darbo objektas.

Techninė pažanga, aprūpindama darbo vietas vis našesnėmis mašinomis, daugiausiai mažina operacijos technologinio laiko trukmę, tačiau didina pagalbinio ir aptarnavimo laiko lyginamąjį svorį darbininko darbo laiko balanse. Organizuojant darbo vietas, siekiama, kad darbininkas išvengtų neracionalinių ir nereikalingų darbo veiksmų irr judesių, bereikalingo fizinio ir psichinio apkrovimo, kad darbas būtų turtingas, įdomus, t.y. siekiama sudaryti sąlygas našiam darbui, išnaudojant įrengimų technines galimybes, taupiai naudojant žaliavas ir medžiagas, energiją.

Darbo vieta- tai ribotas gamybinis plotas, kuriame darbininkas ar darbininkų grupė, naudodami darbo priemones ir objektus, atlieka gamybines operacijas.
1. DARBO VIETŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

Darbo vieta yra vieno arba kelių darbininkų darbinės veiklos zona, kur yra būtinų priemonių gamybos užduočiai (tarnybinėms pareigoms) atlikti. Darbo vietų organizavimas išsprendžia jų įrengimo ir išplanavimo uždavinius.

Darbo vietos organizavimas optimizuojamas paagal socialinį (asmenybės) kriterijų, ją įrengiant ir išplanuojant pagal čia dirbančio žmogaus antropometrinius duomenis, o pagal ekonominį kriterijų siekiant mažiausio operacijos darbo imlumo.

Įrengiant darbo vietą, nagrinėjami įrenginiai, technologinė įranga, įrankiai, organizavimo įranga.

Pramonėje vartojama technologinė įranga darbininkų darbo vietose da

ažnai atitinka technologijos reikalavimus (tikslumą, švarumą ir kt.), tačiau yra netobula judesių ekonomijos požiūriu. Jos konstrukcijos dažniausiai pagrįstos sraigtiniais užspaudikliais. Juos derėtų keisti našesnėmis pneumatinėmis, magnetinėmis, svertinėmis ir kt. Konstrukcijomis. Labai svarbi įrankių detalė yra rankena, kotas. Jų paviršių reikia apdoroti taip, kad kotas liestų stipriausias delno vietas.

Į organizacinę įrangą įeina darbstaliai, stalažai, lentynos, spintos, įrankių spintelės, kėlimo bei ryšio priemonės, kėdės ir kt. Šią įrangą būtina gaminti, atsižvelgiant į atskirų profesijų specifiką, konkrečias gamybos sąlygas ir individualias darbininko ypatybes. Pigiausia įranga- iš unifikuotų elementų.

Darbo vietos išplanuojamos, remiantis optimalių darbo zonų normatyvais, kuriuose nurodyti optimalūs atstumai, priklausomai nuo žmogaus ūgio. Normatyvais reglamentuoti ir matymo kampai.

Planuojant darbo vietas reikia turėti galvoje, kad simetriški darbo judesiai mažiausiai vargina ir yra našiausi. Taip pat labai svvarbu sumažinti vertikalių judesių, kurie labiau vargina už horizontalius judesius. Vertikalūs judesiai greičiausiai ir lengviausiai atliekami žemyn nuo savęs, o horizontalūs judesiai – lanku, nes jie geriau už tiesius judesius atitinka žmogaus rankų sandarą.

Įrankius ir darbo objektus, kurie imami nuosekliai vienas po kito, reikia išdėlioti greta. Taip sumažinama darbininkų judesių.

Visi daiktai darbo vietoje turi būti dedami į kiekvienam daiktui nustatytą ir vis tą pačią vietą. Tada, darbininkui įgudus, darbo judesiai gali būti atliekami automatiškai. Tai sumažina fizinį įtempimą, o kartu ir nuovargį be
ei darbininko imlumą. Dažnai naudojami daiktai dedami arčiau darbininko, rečiau naudojami- toliau. Organizuojant darbo vietų išplanavimą reikia užtikrinti patogią darbo pozą. Kadangi daugelis darbų šiandien atliekama su kompiuteriu todėl labai svarbu užtikrinti patogią darbo vietą dirbant su kompiuteriu.

1 pav. Darbo vietos su displėjumi erdviniai parametrai

Tarnautojų darbo vietų organizavimo principai tie patys, tačiau jų parametrai skiriasi ir priklauso nuo darbo pobūdžio. Skirtingai įrengiamos ir išplanuojamos vadovų, specialistų, techninių vykdytojų darbo vietos. 1 paveiksle ir 1, 2 priede pateikti darbo su kompiuteriu parametrai.

Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, vienai darbo vietai, kurioje dirbama su kompiuteriu, turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 kv m ploto, apšviestumas turi būti ne mažesnis kaip 300lx. Be dirbtinio apšvietimo, turi būti ir natūralus. Optimali temperatūra 22-24 C0 . Jeigu kompiuteriai sustatomi viena eile, atstumas nuo sienos turi būti ne mažesnis kaip metras, o jeigu dviem eilėmis – tarp jų turėtų būti nemažiau kaip pusantro metro, kad elektromagnetinis laukas neviršytų leidžiamų normų.

Negalima statyti kompiuterių taip, kad ekranas būtų atgręžtas į ekraną. Atstumas tarp darbuotojo akių ir ekrano – 40-80 cm. Jeigu dirbama 8 valandas, žmogus prie ekrano turi sedėti ne ilgiau kaip 4 valandas, taip pat kas valandą būtinos 5-10 minučių pertraukos.

Taip pat svarbi darbo poza- tai darbininko kūno padėtis darbo metu. Organizuojant darbo vietą, visų pirma įvertiname darbo pozą. Pozą, kūno padėtį nu

ulemia darbo ypatumai. Dirbama paprastai sėdint arba stovint. Darbas sėdint reikalaujama mažiau energijos, mažesnio statinio apkrovimo. Jeigu sėdinčio žmogaus raumenų darbą laikysime vienetu tai atliekant tą patį darbą tiesiai stovint, raumenų apkrovimas padidėja 1,6 karto, o kai dirbama stovint ir pasvirus į priekį, -maždaug 10 kartų. Todėl visur, kur tai techniškai įmanoma, kur darbas nereikalauja didesnių fizinių pastangų ir didelio erdvinio diapazono, darbo zonos ir darbo vieta projektuojamas sėdimam darbui. Be to, dirbant stovimoje padėtyje, reikia atsižvelgti į galimybę panaudoti įvairias atramėles trumpalaikiams poilsiui

1.2 DARBO VIETŲ HIGIENINIS ĮVETINIMAS

Siekdama gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą, LR Vyriausybė 1998 m. spalio 27d. nutarimu Nr.1277 patvirtino “Darbo vietos higieninio įvertinimo nuostatus”. Nuostatai reglamentuoja darbo vietų tyrimo organizavimą, jų higieninį įvertinimą bei gautų rezultatų taikymą tolimesniam darbo sąlygų gerinimui. Jų reikalavimai būtini visoms Lietuvos įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms. Darbo vieta- vieta, kurioje darbuotojas(darbuotojai) dirba ar privalo dirbti darbo sutartyje sulygtą darbą. Darbo vietų higieninis įvertinimas- darbuotojo(darbuotojų) darbo aplinkoje esančių veiksnių dydžių matavimų rezultatų įvertinimas jų kenksmingumo darbuotojo(darbuotojų) sveikatai požiūriu.

Naujose, rekonstruotose, pakeitusiose technologiją įmonės darbo vietų higieninis įvertinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo gamybos pradžios. Įmonėse, kuriose technologinis procesas nesikeičia, toks vertinimas atliekamas kas 5 metai, tačiau jeigu dirbama su I ar II kenksmingumo klasės medžiagomis( ypatingai pavojingomis ir

r labai pavojingomis), kai per metus fiksuojami jų ribinės vertės viršijimai, darbo vietų higieninis įvertinimas atliekamas kasdien.

1.3 BENDROSIOS APSAUGINĖS PRIEMONĖS

Kad gamyboje būtų mažiau traumatizmo, o darbuotojai nesusirgtų profesinėmis ligomis, turi būti taikomi moksliškai pagrįsti profilaktikos ir bendros (kolektyvinės) apsaugos metodai ir priemonės. Paprastai jie nustatomi dar projektavimo metu. Bendrosios apsauginės priemonės apsaugo darbuotojus nuo kenksmingų aplinkos veiksnių bei sudaro optimalias ar bent normalias darbo sąlygas nepriklausomai nuo pačių darbuotojų noro.

Pirmiausiai reikia tobulinti patį gamybos procesą, naudoti progresyvias, saugias technologijas, saugius gamybos būdus, pakeisti naudojamas kenksmingas medžiagas nekenksmingomis ar mažai kenksmingomis, įrengti apskaičiuotą teikiamąją ir ištraukiamąją ventiliaciją, optimalų darbo vietų apšvietimą ir pan.

Svarbus būdas yra kompleksinis gamybos proceso automatizavimas ir mechanizavimas, ypač tose vietose, kuriose sunku užtikrinti saugias darbo sąlygas. Tuomet išnyksta arba labai sumažėja sunkus fizinis darbas ir traumatizmas, kaip jo pasekmė. Čia gali būti plačiai taikoma šiuolaikinės kibernetikos pasiekimai, nuolatinis pavojingų technologinių procesų ir įrengimų stebėjimas ir valdymas. Automatizuotai ir mechanizuotai gamybai labai svarbu, kad valdymo ir apsauginės sistemos dirbtų patikimai, nes joms sutrikus, gali kilti avarijos.

Pagal savo paskirtį bendrosios apsauginės priemonės, užtikrinančios kolektyvinę apsaugą, skirstomos į keletą pagrindinių grupių:
a) gamybinių patalpų ir darbo vietų aplinkos oro normalizavimo priemonės (santykinės drėgmės palaikymas, kenksmingų medžiagų koncentracijos ore kontrolė, temperatūros reguliavimas ir kt.);
b) apšvietimo optimizavimas (papildomi šviesos šaltiniai, šviesos filtrai, gaisro ir sprogimo atžvilgiu saugūs šviestuvai ir pan.);
c) priemonės, apsaugančios nuo padidinto gamybinio triukšmo, vibracijos (garso slopintuvai, garsą izoliuojantys ir sugeriantys įrenginiai, apmušalai, nuotolinis įrenginių valdymas, amortizatoriai ir t.t.);
d) apsaugos nuo elektros priemonės ( įrenginių įžeminimas, įnulinimas, automatinio atjungimo aparatai, izoliuojantys paviršiai, nelaidžios elektros srovės ir pan.) ;
e) priemonės, apsaugančios nuo cheminių medžiagų poveikio (ventiliacija, šildymas, vėdinimas);
f) priemonės, apsaugančios nuo cheminių medžiagų poveikio (ventiliacija, ištraukiamosios spintos, toksinių medžiagų šalinimas, nukenksminimo įrenginiai, oro filtrai ir pan.);
g) priemonės, apsaugančios nuo padidintos jonizuojančios spinduliuotės, magnetinio, elektromagnetinio, elektrostatinio lauko, lazerinio spinduliavimo, ultragarso ir t.t.

1.4 DARBO VIETŲ SUTVARKYMAS.

Darbo vietų organizavimas- tai būtinų organizacinių ir technologinių sąlygų, reikalingų darbo procesui atlikti, sudarymas. Tai darbo vietų suplanavimas, įrengimas ir priežiūra. Organizuojant darbo vietas būtina:
• atsižvelgti į technologijos reikalavimus ir racionalios darbo procesų organizacijos principus.
• kiek galima sumažinti gyvojo darbo sąnaudas
• sudaryti sąlygas gerai panaudoti gamybines patalpas, mašinas, įrengimus.
• sudaryti sąlygas taikyti racionalius darbo metodus,
• aprūpinti darbo vietas ergonominius reikalavimus atitinkančiu inventoriumi ir instrumentais, užtikrinti patogią atlikėjo darbo pozą,
• visiškai aprūpinti atlikėjus darbu,
• sudaryti optimalias darbo sąlygas ir užtikrinti darbo saugą.

Darbo procesų organizavimas gerinamas atlikus žemės ūkio įmonės pagal technologiją ir organizaciją susijusių darbo vietų įrengimo, planavimo ir priežiūros būklės techninę ir ekonominę analizę. Analizė atliekama pagal šias veiksnių grupes:
1) darbo sąlygas lemiantys veiksniais apšvietimas, oro temperatūra, drėgmė ir užterštumas, triukšmas, darbo sauga, estetinės sąlygos ir kt.,
2) veiksniai, susiję su atliekamo darbo ypatumais: protinė ir fizinė, klausos ir regos įtampa.
3) Veiksniai, kuriuos lemia atlikėjo asmeninės savybės: profesinis parengimas, fizinis išsivystymas, klausos ir regos aštrumas, nuovoka, darbo tempas, pareigingumas.

IŠVADOS

Pagrindiniai darbo vietų organizavimo ergonominiai principai reikalauja, kad jas išplanuojant ir įrengiant, būtų patogu dirbti, kad judesiams būtų optimalios darbo zonos, mažiaisiai varginanti padėtis rankomis, kojoms, korpusui, patogios apžvalgos zonos.

Atsižvelgiant į šiuos reikalavimus, galima teigti, jog darbo vietų organizavimą sudaro šie pagrindiniai klausimai: darbo pozos nustatymas, darbo zonų projektavimas, darbo vietų išplanavimas ir darbo vietų įrengimas.

LITERATŪRA

1. Sakalas A. Pramonės įmonių vadyba.-Kaunas: KTU, 2000
2. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Saugaus ir sveiko darbo organizavimas. Panevėžys, 2003
3. Klupšas P. Žemės ūkio darbuotojų darbo organizavimo metodiniai patarimai. Kaunas – Akademija, 1995
4. K. Vyšniauskas, R.Razauskas. Darbo vietų organizavimas. “Mintis”, Vilnius 1974

1 Priedas
DISPLĖJUMI APRŪPINTOS DARBO VIETOS ERDVINIAI PARAMETRAI

Paramtero žymėjimas Parametras Parametro matavimo būdas Reguliavimo būtinumas Parametro reikšmė Pastaba

1 2 3 4 5 6
1 Sėdynės aukštis Nuo grindų iki viršutinės sėdynės plokštumos Būtina 400-500 Reguliuojamas parametras

2a Klaviatūros aukštis nuo grindų Nuo grindų iki žemutinės klaviatūros eilės Pageidautina 600-700 620-700 Reguliavimo diapazonas nereguliuojamam aukščiui

2b Tas pats nuo stalo lygio Nuo bazinio paviršiaus iki apatinės klaviatūros eilės – Apie 210 Prireikus klaviatūrą galima įmontuoti stalo paviršiuje

3 Klaviatūros polinkio kampas Nuo horizontalės Galima 7-15 Priklauso nuo klaviatūros aukščio

4 Pagrindinės klaviatūros gylis – Ne daugiau kaip 400 Retai naudojamus papildomus blokus ir klavišus įrengti už pagrin.klaviatūros ribų lengvai pasiekiamoje zonoje

5 Pagrindinės klaviatūros gylis – Ne daugiau kaip 200 Taip pat

6 Klaviatūros atstumas nuo stalo krašto Nuo priekinio stalo krašto iki apatinės klaviatūros eilės Galima Ne mažiau kaip 80-100 kai klaviatūra pritvirtinta nejudamai

7 Ekrano aukštis Nuo grindų iki apatin. ekrano krašto Pageidautina 950- 1000 970-1050 Reguliavimo diapozonas kai negalima reguliuoti

8 Ekrano polinkio kampas Nuo vertikalės Pageidautina (0-30) Priklauso nuo ekrano aukščio akių atžvilgiu

9 Ekrano atstumas nuo stalo krašto Nuo stalo priekinio krašto iki displėjaus ekrano Pageidautina 500-700 Reguliavimo diapozonas kai negalima reguliuoti

10 Užrašų paviršiaus aukštis Nuo grindų Pageidautina 670-860 Reguliavimo diapozonas kai negalima reguliuoti
11 Užrašų paviršiaus plotas Nustatoma optimalia laiko zona 600*400 900*600 Stačiakampio formos, trikampio formos
12 Užrašų paviršiaus polinkio kampas Nuo horizontalės Galima (0-10) Nuolatos rašyti
13 Erdvės gylis kojoms Nuo priekinio stalo krašto –
13a kelių lygio Ne mažiau 400

13b pėdų lygio Ne mažiau 600

14 erdvės aukštis kojoms Nuo grindų Galima

2 Priedas

lentelės tęsinys

1 2 3 4 5 6
14a kelių lygio Ne mažiau 600 Nereguliuojamam stalo aukščiui

14 b Pėdų lygio Ne mažiau 100

15 Erdvės plotis kojoms Parametras būtinas, kai šonose yra spintelės

15a Kelių lygio Ne mažiau 500

15b pėdų lygių Ne mažiau 250

16 Pastovo kojoms aukštis Nuo grindų iki priekinės pastovo briaunos Pageidautina 50-130 Reguliuojamas dydis
17 Pastovo kojoms polinkio kampas Nuo horizontalės Pageidautina (0-25) Reguliavimo diapazonas
18 Pastovo kojoms gylis Nuo priekinio iki užpakalinio krašto Pageidautina 400
19 Pastovo kojoms plotis Pageidautina 300

Leave a Comment