Buhalterio pareigybine instrukcija

ĮVADAS

Kas yra buhalteris ir ką jis veikia? Buhalteris – tai žmogus, kuris yra atsakingas už įmonės finansines operacijas. Buhalterio užduotis – atlikti įvairius apskaitos darbus. Veiklos sritis. Apskaitos dokumentų ir apskaitos sąskaitų knygų pildymas (smulkių išlaidų grynaisiais pinigais sąskaitų knygos ir pagrindinės apskaitos sąskaitų knygos), apskaitos įrašų apskaitos knygose darymas, turto įrašų darymas; apskaitos dokumentų rengimas; galutinių ataskaitų sudarymas; duomenų apie organizacijos turtą ir finansinę būklę stebėjimas; pajamų mokesčių ataskaitų pildymas (pajamų ir išlaidų bei mokėtinų pajamų mokesčių skaičiavimas); grynojo pelno skaičiavimas ir jo pervedimas į sąskaitą, iš kurios būtų galima jį toliau paskirstyti; mokesčių dokumentų, skirtų pridėtinės vertės mokesčiui ar kitiems mokesčiams, rinkliavoms, pašalpoms ir t.t., administruoti, tvarkymas. Ko reikia, norint sėkmingai atlikti darbą? Reikalingas aukštasis arba aukštesnysis ekonominis išsilavinimas, praktinio darbo patirtis. Privalumas – baigti mokymo kursai vienetinių dvejybinių buhalterinių apskaičiavimų tema (tai reikia nuolat atnaujinti, ir dirbti pagal naujausias taisykles ir galiojančius įstatymus). Vertinamas tikslumas, atsakingumas, susikaupimas, kantrybė bei patikimumas. Kiekvienos įmonės direktorius, priimdamas darbuotoją į darbą, turi jį supažindinti su pareigybėmis. Buhalteris – ne išimtis. Jis, ryždamasis dirbti tokį atsakingą darbą, privalo ne tik susipažinti su pareigybių instrukcija, bet jas ir vykdyti, taip garantuodamas sugebėjimą tvarkytis su užimamomis pareigomis.

UAB “ X “ TVIRTINU: Direktorius

BUHALTERIO PAREIGYBINĖ INSTRUKCIJA

1. BENDROJI DALIS

1.1.Buhalteris yra atsakingas už įmonės finansines operacijas. 1.2.Į buhalterio pareigas skiriamas asmuo, turintis aukštajį arba aukštesnijį ekonominį išsilavinimą ir praktinio darbo patirties.1.3. Buhalteris organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja , kad racionaliai ir taupiaibūtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai , užtikrina , kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atsiskaitomieji dokumentai laiku pateikti kontroliuojančiosioms įstaigoms. 1.4. Buhalterio nurodymai ir reikalavimai dokumentų įforminimo ir apskaitos tvarkymo

klausimais privalomi visiems darbuotojams. 1.5. Skirti asmenį į buhalterio pareigas ir atleisti iš jų , jeigu įmanoma, reikia ataskaitinio laikotarpio ( mėnesio , ketvirčio, metų ) pabaigoje. Turi būti atlikta praėjusio laikotarpio apskaita ir sudaryta ataskaita. 1.6. Pareigų perdavimas įforminamas aktu; akto nuorašai pateikiami įmonės vadovui bei visuotinam akcininkų susirinkimui. Iškilus nesutarimams buhalteris perduoda ir perima reikalus dalyvaujant revizoriui ar kitiems įmonės vadovo arba akcininkų susirinkimo paskirtiems asmenims 1.7. Buhalteris negali eiti pareigų, susijusių su tiesiogine atsakomybe už įmonei priklausančias lėšas ir materialines vertybes.

3

2. BUHALTERIO PAREIGOS

2.1. Organizuoti finansinę ir buhalterinę apskaitą , užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą , lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę. 2.2. Laiku pateikti kontroliuojančiosioms įstaigoms teisingus ataskaitos duomenis. 2.3. Taikyti apskaitos kompiuterizavimo ir automatizavimo šiuolaikines priemones , tobulesnes buhalterinės apskaitos formas bei metodus.2.4. Organizuoti savo darbą taip, kad būtų vykdomi šie reikalavimai: ● apskaičiuojamos visos lėšos , materialinės vertybės ir buhalterinės apskaitos dokumentuose; ● laiku fiksuojamos operacijos , susijusios su lėšų cirkuliacija; ● tiksliai apskaičiuojamos sąmatinės, gamybos, gatavos produkcijos realizavimo, statybos, montavimo, kapitalinio remonto, paslaugų ir kitų darbų išlaidos; ● tvarkoma įstaigoje įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita; ● teisingai apskaičiuojamas ir laiku pervedamas fizinių asmenų pajamų mokestis ir kitos įmokos į biudžetą , ,,Sodrą’’, grąžintos paskolos bankams, įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims; ● padedama valstybės ir finansų kontrolės įstaigoms įforminti dokumentus apie lėšų ir materialinių vertybių trūkumą bei grobstymą , jie laiku perduodami teisėsaugos organams; ● buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos finansuojančiajai įstaigai ( jeigu tokia yra ); ● tinkamai saugomi buhalterinės apskaitos dokumentai , pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą. 2.5. Buhalteris privalo kontroliuoti: ● kaip laikomasi nustatytų materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių; ● kaip laikomasi lėšų, materialinių vertybių, nebaigtos gamybos, darbų ir t.t inventoriza-

vimo taisyklių; ● ar teisingai naudojamos apmokėjimui skirtos lėšos , mokami atlyginimai, laikomasi finansinės drausmės; ● ar nustatytu laiku išieškomos skolos ir padengiami įsiskolinimai skolintojams, laikomasi mokėjimo drausmės; ● ar teisingai nurašomi trūkumai, skolos ir kiti nuostoliai. 2.6. Buhalteris turi padėti rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti , užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam lėšų, materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams. 2.7. Atskleidęs neteisėtus darbuotojų veiksmus (prirašymą , lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą ), buhalteris praneša apie tai įmonės vadovui. 2.8. Dokumentai , pagal kuriuos priimamos ir išduodamos lėšos bei materialinės vertybės, taip pat įsakymai, potvarkiai dėl darbuotojų atlyginimų, premijų ir darbo užmokesčio prie- dų nustatymo, materialiai atsakingų asmenų ( kasininkų , sandėlių vedėjų ir kitų darbuotojų) priėmimo į darbą ir atleidimo, visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbų bei paslaugų atlikimo sutartys turi būti pasirašyti įmonės vadovo ir vizuoti buhalterio. 2.9. Buhalteris, gavęs įmonės vadovo nurodymus, nepradeda jų vykdyti, jei tai prieštarauja įstatymams arba nurodymų vykdymo išlaidos nenumatytos sąmatoje. Apie tai informuoja vadovą raštu. Tokiu atveju visa atsakomybė už neteisėtus veiksmus tenka įmonės vadovui. 2.10. Veda įmonės materialinių vertybių apskaitą pagal sudarytą planą. 2.11. Sudaro įmonės metinę finansinę atskaitomybę. 2.12. Tvarko griežtos atskaitomybės blankų vedimą ir nurašymą. 2.13. Apiformina dokumentus darbuotojams, turintiems nedarbingumo pažymas, išleidžiant atostogų. 2.14. Veda kasą. 2.15.Tvarko personalo skyriaus dokumentus:priimant į darbą pareikalauti , kad priimamasis darbuotojas pateiktų šiuos dokumentus:socialinio draudimo pažymėjimą;sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą;profesinio pasirengimo ar atitinkamos kvalifikacijos pažymėjimą;pažymą , kad yra įrašyti į karinę įskaitą;priimant į darbą nepilnametį jo gimimo liudijimą, mokykloje kurioje jis mokosi arvieno iš tėvų raštišką sutikimą.
2.16. Daro pavedimus atsiskaitymui su kreditoriais, seka sąskaitos likutį banke ( informuojant įmonės direktorių ). 2.17. Seka sutarčių vykdymą.

3.BUHALTERIO TEISĖS

3.1. Buhalteris turi teisę: ● pareikalauti iš visų įmonės padalinių darbuotojų , o prireikus informuotti vadovą, kad būtų imtasi priemonių efektyviau naudoti lėšas. ● kontroliuoti , kaip taikomos lėšų , materialinių vertybių naudojimo normos; ● teikti pasiūlymus dėl premijų skyrimo arba jų neskyrimo padalinių ar skyrių vadovams už pirminių dokumentų įforminimo, pirminės apskaitos tvarkymo taisyklių ir kitų apskaitos bei kontrolės organizavimo reikalavimų nesilaikymą. ● neįvykdžius arba pažeidus teisėtus buhalterio nurodymus, susijusius su einamomis pareigomis, kaltiems asmenims įmonės vadovas buhalterio teikimu gali neskirti premijų, jas sumažinti , paskirti drausmines nuobaudas LR įstatymų nustatyta tvarka.

4.BUHALTERIO ATSAKOMYBĖ

4.1. Buhalteris atsako už: ● neteisėtai tvarkomą, ne laiku pateikiamą arba klaidingą finansinę ir buhalterinę apskaitą; ● dokumentų , susijusių su operacijomis , kurios pažeidžia įmonės veiklos funkcijas , lėšų, materialinių vertybių priėmimo , saugojimo bei naudojimo tvarką , įforminimą; ● netikrinamas arba pavėluotai , neatidžiai tikrinamas atsiskaitomųjų, einamųjų ir kitų banko sąskaitų operacijas, vėluojančius atsiskaitymus su skolintojais, kontroliuojančiomis įstaigomis; ● pavėluotai pagal kontroliuojančiųjų įstaigų ir teismų sprendimus išieškomas iš darbuotojų pinigines nuobaudas; ● komercinių paslapčių išdavimą; ● trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarkos nesilaikymą. 4.2. Buhalteris, tvarkydamas apskaitą, turi garantuoti įrašų teisingumą ir laiku parengti atsiskaitomuosius dokumentus.

Su nuostatais susipažinau ir sutinku

IŠVADOS

1.Į buhalterio pareigas skiriamas asmuo , turintis aukštajį arba aukštesnijį ekonominį išsilavinimą ir praktinio darbo patirties.2.Buhalterio darbo sritis – organizuoti finansinę ir buhalterinę apskaitą , užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą , lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę.3.Buhalteriui suteikiama teisė kontroliuoti kaip taikomos lėšų , materialinių vertybių naudojimo normos, teikti pasiūlymus dėl premijų ir pan.

4. Buhalteris, tvarkydamas apskaitą, turi garantuoti įrašų teisingumą ir laiku parengti atsiskaitomuosius dokumentus.