Autoserviso verslo planas

Turinys

Santrauka.............................. .3
1. Įmonės struktūra 4
2. Trumpas investicijų apibūdinimas 6
3. UAB “AmericanAuto” darbuotojų analizė 8
4. Technologijos, produktų ir paslaugų analizė 10
5. Marketingas 16
6. Marketingo strategija 20
7. Pardavimų ir gamybos prognozė 23
8. Finansinis planas 26
9. Jautrumo/rizikos analizė 29
10. Verslo tikslai 311. Įmonės struktūra
Įmonės pristatymas. Bendrovės pavadinimas yra UAB „AmericanAuto“. Bendrovės buveinė: Pramonės g. 12a, Šiauliai, Lietuvos Respublika. UAB „AmericanAuto“ Įmonės kodas: 1122086, PVM mokėtojo kodas: LT337814900, Įmonės registravimo Nr.: IP 45-010, Atsiskaitomoji sąskaita: LT60002361071, AB Vilniaus bankas, tel. (8~41) 58 15 23, fax. (8~41) 58 15 28, mob. +370 698 8 42 37. UAB įkurta 2005-09-01, kurios pagrindinė komercinė ūkinė veikla yra autodetalių didmeninė ir mažmeninė prekyba, bei automobilių remonto paslaugos. Bendrovėje dirba 10 darbuotojų. Gediminas Daukšas yra bendrovės direktorius, Miindaugas Budvytis ir Vladimiras Keclachas – vadybininkai (vienas vadybininkas bus Lietuvoje, kitas JAV), Remigijus Jankauskas yra buhalteris. Visi likę darbuotojai yra mechanikai ir automobilių specialistai.
Nuosavybės struktūras. UAB „AmericanAuto“ turi uždarosios akcinės bendrovės statusą, 100% akcijų, kurių vertė yra 500 000 lt paskirstytos po lygiai į keturias dalis, t.y. po 25%. Duomenys apie akcininkus pateikiami 1 lentelėje
1 lentelė
Įmonės akcininkai
Vardas, Pavardė Asmens kodas Adresas Telefonas Akcijų dalis(%)
Gediminas Daukšas 38308125687 Rasos g. 16, LT-00675, Šiauliai +370 699 4 56 32 25%
Mindaugas Budvytis 38310140262 Elektronikos g. 10,
LT-03465, Tauragė +370 676 2 56 06 25%
Vladimiras Keclachas 38306041512 Dubijos g. 12, LT-09450, Šiauliai +370 656 7 67 67 25%
Remigijus Jankauskas 38305197856 Verkių g. 6, LT-06745, Tauragė +370 678 5 23 45 25%

Bendrovė nepalaiko jokių ryšių su kitomis bendrovėmis, nes žaaliavas įsigyja ir jas realizuoja fiziniams asmenims.
Istoriniai duomenys. Amerikietiškų automobilių detalių prekybos sritis šiuo metu yra menkai išsivysčiusi ne tik Šiaulių regione, bet ir visoje Lietuvoje. Pardavinėjamos prekės naudingos todėl, kad šiuo metu statistiškai daugėja importuojamų amerikietiškų automobilių skaičius į Lietuvą. Ši

i idėja buvo sugalvota 2005-08-01. Verslo plane buvo numatyta, kad prekės bus gabenamos laivais iš JAV į Lietuvą. Automobiliai bus ardomi ir po to pardavinėjami dalimis, arba pardavinėjami daužti automobiliai. Be to bus vietoje remontuojami automobiliai, tam tikslui bus įrengtos patalpos su tam skirta įranga. Bendrovė yra neseniai įsikūrusi, todėl svarbių įvykių ir ankstesnės finansinės ataskaitos negali pateikti.
Produktai ir paslaugos. Pagrindinė įmonės produkcija bus amerikietiškų automobilių dalys ir patys automobiliai. Labiausiai vertinamos prekės yra didžiausią paklausą turinčios auto detalės. Įmonės klientai yra automobilių prekiautojai, automobilių vairuotojai, automobilių meistrai. Vertintina paslauga yra amerikietiškų automobilių remontas, nes toks specializuotas remontas yra vienintelis Šiaulių regione, bet ne Lietuvoje – įmonė vykdo veiklą tik Šiaulių regione.
Vieta, pastatai ir infrastruktūra. Įmonė įsikūrusi Šiaulių miesto pramonės rajone, kurioje gaausu laisvos prekybai ir pramonei vietos, t.y. Pramonės g. 54, LT-06005 Šiauliai. Bendrovės patalpas sudaro: administracijos pastatas pastatytas 1975 metais, trys garažai sujungti su 900 m2 sandėliu pastatyti taip pat 1975 metais. Administracijos pastato visas plotas skirtas ofisams ir administracijos darbuotojams. Administracijos pastatas yra 100 m2 ploto. Garažai yra skirti automobilių remontui ir ardymui. Sandėlis – skirtas autodetalių laikymui ir saugojimui. Juridinis nekilnojamo turto naudojimo pagrindas yra nuoma pagal sutartį iš juridinio asmens vieneriems metams po 6.95 Lt/m2.2. Trumpas investicijų apibūdinimas
Planuojamos investicijos. Bendrovės „AmericanAuto“ pradinis kapitalas yra 50
00000 Lt. Didžiąją kapitalo dalį sudaro žaliava (automobiliai), 10000 Lt skirta patalpų nuomai, 20000 Lt – staklių, keltuvų ir įrankių įsigijimui, 120000 Lt – reklamai, ir atlyginimams mokėti. Likusi kapitalo dalis (200000 Lt) buvo investuota į automobilių įsigijimą. 100000 Lt bendrovės administracija paliko automobilių pargabenimo, bei išmuitinimo išlaidoms. Bendrovės patalpos yra pritaikytos bendrovės poreikiams, patalpose sumontuoti reikalingi įrengimai. 2 lentelėje yra pateikiamas įrengimų kainoraštis.

2 lentelė
Įrengimų kainoraštis
Įrengimai Kaina (Lt)
Elektromechaninis keturių kolonų keltuvas 5000
Diagnostinis prietaisas 5000
Ratų montavimo ir balansavimo staklės 5000
Kompiuterinis stabdžių tikrinimo stendas 5000
Dujų analizatorius ir dūmomatis 3000
Tepalo rezervuaras 800
Dažymo kamera 10000
Domkratas 300
Rankiniai įrankiai 200
Vežimėliai 300
Krautuvas 10000

Nauji produktai ir paslaugos po investicijų. Teikiamų paslaugų kokybė yra pakankamai aukšta ir tikrai aukštesnė nei kituose laužynuose, nes įsigyti įrengimai yra nauji ir atitinka ES standartus. Produktų kokybė taip pat pakankamai aukšta. Kaip palyginimą galime pateikti UAB ”AmericanAuto” parduodamas prekes su prekėmis kitų firmų parduotuvėse. Visų pirma šios bendrovės prekės yra žymiai pigesnės, visų antra, prekės yra originalios, o ne falsifikuotos. Įmonė pateikia platų prekių asortimentą, nes amerikietiškų automobilių rinkoje yra iš ties daug automobilių rūšių. Paslaugų asortimentas yra ganėtinai platus palyginti su kitais autoservisais. Pagrindinės prekių savybės tos, kad jos yra specializuotos ir tinka tik tam tikros rūšies automobiliams, paslaugos taip pat specializuotos, nes remontuojami amerikietiški automobiliai.

Projekto įgyvendinimo planas. Visas projektas buvo įgyvendintas per 37 dienas. Projekto eigoje įsigytos patalpos buvo pertvarkomos pagal bendrovės poreikius: buvo mo

ontuojami įrengimai, ruošiamas sandėlys autodetalėms, rengiamas autoservisas ir administracinės patalpos.

1 pav. Planuojamos veiklos laiko grafikas3. UAB “AmericanAuto” darbuotojų analizė
Organizacinė struktūra. UAB “AmericanAuto” kaip ir bet kuri kita stambi įmonė ar organizacija turi savo organizacinę struktūrą, kuri pavaizduota 2 paveiksle. Organizacinė struktūra reikalinga sėkmingam ir darniam veiklos vystymui.

2 pav. UAB “American auto” organizacinė struktūra

Įmonei UAB “AmericanAuto” nuo pat jos įsikūrimo vadovauja direktorius Gediminas Daukšas. Jam apie įmonėje vykdomą veiklą atsiskaito vadybininkai ir buhalteris, kurie yra taipogi šios įmonės akcininkai. Vadybininkas Vladimeras Keclachas atsakingas už amerikietiškų automobilių importavimą į Lietuvą, tuo tarpu vadybininkas Mindaugas Budvytis reguliuoja įmonės veiklą Lietuvoje. Jam pavaldus meistras, kuris rūpinasi autodetalių pardavimu ir mašinų remontu. Meistrui padeda penki įmonės darbuotojai tiesiogiai tenkinantys klientų pageidavimus (šiuo atveju ardo automobilius atvežtus iš JAV ir jų dalis naudoja klientų automobilių remontui) UAB “AmericanAuto” buhalterija įsikūrusi pagrindinėje įmonės buveinėje, Šiauliuose. Ją tvarko buhalteris Remigijus Jankauskas, kuris užtikrina tikslius bei išsamius įmonės finansinius rodiklius bei finansinių ataskaitų pristatymą laiku. Bendrovės organizacinė struktūra siaura, todėl jos veikla efektyvi – informacija nuo aukščiausio į žemiausią struktūrinį vienetą patenka valandos bėgyje.
Valdymo struktūra. UAB “American auto”, kaip ir daugelis kitų tokio tipo įmonių, naudoja linijinę valdymo struktūrą. Šios valdymo struktūros privalumai:
1) griežtas vienvaldiškumo principo taikymas.
2) griežta ir paprasta subordinacija tarp vadovų ir pavaldinių (kiekvienas žino ka

am yra pavaldus: darbuotojai – meistrui, meistras – vadybininkui, vadybininkai ir buhalteris – direktoriui).
3) pavaldinių veiklos suderinimas (įmonės darbuotojai atlieka tik jiems pavestas funkcijas, todėl greit tampa savo srities specialistais ir mažina gamybinį broką. Taip didinamas vartotojų pasitenkinimas ir gerinamas įmonės įvaizdis).
4) asmeninė vadovo atsakomybė už jam pavaldaus pavaldinio darbą.
Motyvacijos sistema. UAB “American auto” vadovaujasi materialine motyvacijos sistema. Darbuotojai skatinami geriau atlikti pareigą mokant jiems priemokas prie algos, siunčiant apmokamų atostogų, skiriant kitus papildomus “prizus”. Tokios motyvacinės sistemos pranašumas – šimtaprocentinis pasišventimas darbui siekiant didesnės materialinės naudos.
Darbuotojų ir atlyginimų prognozė ateinantiems metams. Ateinantys metai įmonei UAB “American auto” prognozuojami kaip stabilūs: įmonėje išliks nepakitusi organizacinė struktūra aukščiausiame lygyje, o gautos pajamos bus investuojamos į pačią įmonę bei kaupiamos filialams steigti. Darbuotojų skaičius ir jų darbo užmokesčiai pateikti 3 priede.
Darbuotojams premijos ir priemokos bus išmokamos priklausomai nuo įmonės apyvartos.
Įmonės politika darbuotojų atžvilgiu. Įmonė UAB “American auto” didelį dėmesį skiria darbuotojų pasitenkinimui darbu didinimui, bei jų tarpusavio santykių gerinimui. Šiuo tikslu kiekvieną vasarą yra rengiamos iškylos su šeimomis, kartu švenčiamos didžiosios šventės, rengiamos spartakiados su konkurentais. Toks požiūris į darbuotojus leidžia maksimaliai išnaudoti jų potencialą, bei sumažinti darbuotojų kaitą iki nulio.4. Technologijos, produktų ir paslaugų analizė
Naudojama technologija. Bendrovėje „AmericanAuto“ yra naudojami įrengimai ir staklės, kurių aprašymas pateiktas 1 lentelėje. Visų staklių, įrankių ir įrengimų didžiausias privalumas tas, kad jie kokybiški ir visiškai nauji, juos naudoja firmos įsikūrusios ES. Trūkumas tas, kad visa įranga yra ganėtinai brangi. Visi kokybės, pajėgumo, dydžio ir kiti apribojimai yra pateikiami taip pat 1 lentelėje. Reikalinga ir būtina žaliava yra amerikietiški automobiliai ir jų dalys. Automobiliai gali būti tik lengvieji, nes įranga nėra skirta sunkvežimiams ar kitai technikai. Pakaitalais gali būti visi kiti lengvieji automobiliai, ne tik importuoti iš Amerikos. Technologija atitinka visus ES kokybės ir saugos standartus nes yra pagaminta Vokietijoje. Patentų bei autorinių teisių įmonės vykdomoje veikloje nereikia.
3 lentelė
UAB „AmericanAuto“ naudojami įrengimai
Prietaiso pavadinimas Aprašymas Nuotrauka
Elektromechaninis keturių kolonų keltuvas Prietaisas yra skirtas automobilio pakėlimui nuo žemės, taip galima pasiekti visas neprieinamas automobilio detales.
Techniniai duomenys:
Keliamojo galia – 4000 Kg
Kėlimo laikas – 50 s
Rampų ilgis – 4,8 m
Kėlimo aukštis – nuo 192 iki 1925 mm
Diagnostinis prietaisas Prietaisas yra skirtas nustatyti automobilio variklio defektus ir gedimus, bei nustatyti kur ir koks yra gedimas.
Ratų montavimo ir balansavimo staklės Prietaisas yra skirtas automobilio padangoms montuoti bei balansuoti.
Techniniai duomenys:
Staklės skirtos 10” – 24” aukščio, 1,5” – 22” pločio, 65 Kg svorio ratams.
Balansavimo greitis – 100 rpm
Balansavimo tikslumas – 1 gr

Kompiuterinis stabdžių tikrinimo stendas Prietaisas yra skirtas automobilio stabdžiams tikrinti
Techniniai duomenys:
Volai kaučiukiniai su dangčiais
6 kN skalė
Amortizatorių tikrinimo stendas
Praslydimo lėkštė
Kompiuteris
19“ Monitorius
Licenzijuota Windows OS
Duomenų bazė
Grafinis duomenų atvaizdavimas
Printeris
Distancinis valdymas
Dujų analizatorius ir dūmomatis Prietaisas yra skirtas nustatyti automobilio išmetamų dujų ir dūmų kiekį
Techniniai duomenys:
Dūmingumas – 0 – 100 %
Absorcijos “k” koeficientas – 0 – 9.99 m-1
Tepalo temperatūra – 0 – 2340 C
Variklio apsukos – 0 – 9999
Maitinimas – 230 V/50 Hz
Maitinimai – 630x690x1570
Tepalo rezervuaras Skirtas automobiliniam tepalui laikyti ir pilstyti
Techniniai duomenys:
Talpa – 700 l
Dažymo kamera Prietaisas yra skirtas automobiliams dažyti bei jiems paruošti dažymui
Techniniai duomenys:
Kameros dydis: 3,34´3,98´7,43 m
Nutraukimas per grindų plotą: 5.08 x 2.9 m
Durų kiekis vartuose: 3
Vartų aukštis ir plotis: 2,75 ´ 2,81 m
Trisluoksnių sienų panelių storis: 50 mm
Sienų panelių šiluminė izoliacija: Suspaustas poliuretanas
Apšvietimas: 10 x 4 x 36 W

Domkratas Prietaisas yra skirtas automobilio rankiniam pakėlimui norint nuimti ratą
Techniniai duomenys:
Keliamoji galia – 2000 Kg
Pakišamos dalies aukštis – 75 mm
Ilgis – 900 mm
Svoris – 34 Kg
Rankiniai įrankiai Prietaisai yra ne automatiniai, o rankiniai ir skirti visam automobilio remontui.
Vežimėliai Šie vežimėliai yra skirti rankiniams įrankiams laikyti.
Techniniai duomenys:
Trys siauri stalčiai – 70 mm
Du stalčiai platūs – 133 mm
Vienas stalčius platus – 205 mm
Stalčiai su guoliais
Dideli ratukai
Guminis paviršius
Krautuvas Prietaisas yra skirtas automobiliams transportuoti ir pervežti į reikalingas vietas. Krautuvas gali pakelti iki 3 t krovinį.

Naujai pasirinkta technologija. Technologijų alternatyvų nėra daug, o tiksliau yra tik viena – naudoti dėvėtus įrengimus arba pirkti naujus. Pagrindinis kriterijus pirkti naują įrangą buvo tas, kad įmonė siekė ir siekia klientams suteikti kokybiškas ir nepriekaištingas paslaugas, kurios priviliotų didesnį jų kiekį. Be to įrangos amortizacijos laikotarpis bus žymiai ilgesnis, negu įsigijus dėvėtą įrangą. Kadangi amerikietiškų automobilių laužynų Šiaulių regione nėra, todėl konkurentų taikomų technologijų negalima apibūdinti.. Lietuvos mastu yra pora tokių specializuotų laužynų, tačiau jie naudoja seną ir nudėvėtą techniką. Bendrovėje esantis autoservisas vienu metu gali remontuoti tris automobilius. Tam yra visa reikalinga įranga ir trys autošaltkalviai. Kiti du autošaltkalviai krauna, ardo ir tvarko mašinas bei jų detales. Jei paklausa didės, į bendrovę bus priimta daugiau darbuotojų ir bus plečiamos bendrovės patalpos.
Gamybos atliekų šalinimo sistema pavaizduota 3 paveiksle.

*Šaltinis: http://www.maps.takas.lt
3 pav. Atliekų šalinimo žemėlapis

Aplinkosaugos problemos, susijusios su įmonės veikla. UAB “AmericanAuto” atliekas skirsto į tris grupes: metalo laužas, padangos ir plastmasės gaminiai, kitos šiukšlės. Metalo laužas vežamas į metalo supirktuves (žemėlapyje pavaizduota raudona linija). Padangos ir plastmasės gaminiai vežami į atliekų aikšteles (žemėlapyje pavaizduota mėlyna linija). Visos likusios šiukšlės vežamos į Aleksoto šiukšlyną (žemėlapyje pavaizduota juoda linija). Pastarąją paslaugą teikia UAB „Švarinta“.

Kadangi bendrovė rūšiuoja atliekas, tad jos daroma žala gamtai yra minimali. Mašinų panaudoti tepalai supilami į tam skirtas talpas ir vežami perdirbti. Kadangi bendrovės kiemas yra išasfaltuotas visos tepalų dėmės neįsigeria į dirvožemį.

Dabartiniai įstatymai nedraudžia vykdyti ir plėtoti įmonės veiklą. Jei ateityje bus priimti nauji įstatymai reikalaujantys didesnės atsakomybės gamtosaugos klausimais, bendrovė stengsis juos vykdyti.

UAB „AmericanAuto“ turi atidarytą kaupiamąją sąskaitą AB „Vilniaus banke“ į kurią kas mėnesį pervedame 1000 Lt.

Produktų ir paslaugų pristatymas bei konkrečių klientų poreikių tenkinimas. Bendrovė UAB “AmericanAuto” yra ne gamybinė, o prekybinė; kaip papildoma veikla. užsiima autoremontu. Įmonės produktai yra automobilių detalės, todėl konkretaus dizaino jos neturi.

Atliekamų paslaugų kokybė yra ganėtinai aukšta, nes įmonė naudoja ES standartus atitinkančią technologiją su kuria dirba kvalifikuoti specialistai. Apie aukštą paslaugų kokybė byloja ir klientų lojalumas bei geras jų atsiliepimas.

Į klientų poreikius darbininkai reaguoja operatyviai ir klientams nereikia ilgai laukti. Kadangi bendrovėje dirba du vadybininkai (vienas Lietuvoje, kitas JAV), užsakymai perduodami operatyviai. Vadybininkas esantis JAV rūpinasi detalių paieška ir pirkimu, bei išsiuntimu į Lietuvą. Šis procesas trunka apie dvi savaites. Lietuvos mastu tai yra itin trumpas laikotarpis.

Bendrovė turi visas reikalingas prekybinės ir autoremonto paslaugų licenzijas.

Bendrovė rūpinasi, kad jos teikiamos paslaugos būtų ne tik kokybiškos, bet ir prieinamos klientui. Autodetalių kainos svyruoja įvairiai. Priklauso nuo to ar detalė jau yra autolaužyne, ar ją dar reikia importuoti iš JAV. Taip pat priklauso nuo automobilio markės ir nuo autodetalės būklės.

Palyginimas su konkurentais. UAB „AmericanAuto“ tiesioginių konkurentų neturi, nes jos veikla yra specializuota. Vienu pagrindiniu konkurentu laikomas UAB „Ežeruota“ laužynas. UAB „AmericanAuto“ privalumai atsispindi darbuotojų kvalifikacijoje ir naudojamoje technologijoje, bei greitame detalių pristatyme. Pagrindiniai minusai lyginant su UAB „Ežeruota“ yra tie, kad įmonės veikla yra vykdoma ganėtinai trumpai ir apie jos veiklą dar daugelis potencialių vartotojų nėra informuoti. Bendrovė neturi partnerių.

Didžiausią bendrovės privalumą pailiustruoime pavyzdžiu. Tarkime klientas turi amerikietišką automobilį, kuris yra po autoavarijos. Jei klientas pasirinktų ne UAB “AmericanAuto” laužyną, jam reikėtų susirasti ir nusipirkti detales, po to jas parsivežti ir sandėliuoti savo patalpose, ir galų gale automobilį bei įsigytas detales reikėtų nuvežti į autoservisą. Visa tai užima daug laiko ir sukelia daug nepatogumų. Tuo tarpu naudojantis šios bendrovės paslaugomis, klientui reikėtų atvaryti automobilį į bendrovę o visais kitais reikalais pasirūpintų bendrovės darbininkai..5. Marketingas
Patirties trūkumas marketingo srityje. UAB „AmericanAuto“ būdama jauna įmonė turi mažą patirtį marketingo srityje. Įmonės vadybininkai turi bazinias marketingo žinias. Bendrovėje gerai išvystyta reklamos strategija, tačiau tiekimo srityje pastebimas praktikos trūkumas. Apie įmonės teikiamas paslaugas galima sužinoti internete, laikraščiuose ir per radiją. Įmonė turi sukūrusi internetinį tinklapį dvejomis kalbomis: rusų ir lietuvių. Tinklapyje galima sužinoti apie pačią bendrovę, jos teikiamas paslaugas, naudojamą įrangą, netgi galima gauti informaciją apie turimas detales internetinėje duombazėje. Bendrovė reklamuojasi Šiaulių dienrasčiuose („Šiaulių kraštas“ ir „Šiaulių naujienos“), savaitrasčiuose („Exspress Kontaktas“, „Noriu auto“). Taip pat rekama skelbiama per radiją („Saulės radijas“).
Taikomi platinimo kanalai. Bendrovė kol kas dar neturi jokių platinimo kanalų, todėl šiuo metu inportuotas auto detales bendrovė platina pati. UAB “AmericanAuto“ teikia paslaugas klientams iš Rusijos, kurių skaičius nuolat auga. Matydama jų poreikį pirkti amerikietiškas autodetales, ateityje įmonė planuoja užmegzti glaudžius prekybinius ryšius su panašias paslaugas teikiančiomis bendrovėmis Rusijoje, o gal būt ir įsteigti „AmericanAuto“ filialą toje šalyje. Tai daro prielaidą, kad ateityje bendrovei reikės platinimo kanalų.
Pardavimų rinkos platumo apibūdinimas bei jos suskirstymas į segmentus. Bendrovė užima siaurą rinkos dalį kaip autoservizas ar autolaužynas aplamai, tačiau kaip specializuotas amerikietiškų atomobilių ir jų dalių laužynas bendrovė užima plačią rinkos dalį, nes neturi lygiaveršių konkurentų.

4 lentelė
Automobilių detalių segmentavimas
Automobilio detalių rūšys Automobilio detalės
Kėbulo Skardos, stiklai, buferiai, žibintai ir t.t.
Važiuoklės Tiltai, amortizatoriai, būgnai ir t.t.
Salono Sėdynės, panelės, vairai, prietaisų skydeliai ir t.t.
Variklio Varikliai, radiatoriai, generatoriai, starteriai ir t.t.

Rinkos ir jos segmentų dydžio analizė. Bendrovės veikla yra specializuota vidutinio amžiaus (20m.-50m.) vyrams užsiimantiems amerikietiškų automobilių remontu ir perpardavimu. Žinoma, tai nėra vieninteliai bendrovės klientai. Jos paslaugomis naudojasi daugelis amerikietiškų automobilių savininkų. UAB“AmericanAuto“ rinka segmentuojama ir pagal tautybę (lietuviai – 60 proc., rusai – 25 proc., baltarusiai – 12 poc., kazachai – 3 proc.).
Bendra rinkos ateities prognozė. Šiuo metu bendrovė importuoja po 30 automobilių per mėnesį, tai būtų 360 automobilių per metus. Ateityje planuojama importą padidinti 25 procentais, t.y. 480 automobilių per metus. Pinigine išraiška visa įtai atrodytų taip: per mėnesį 200.000 dabar (per metus sudarytų 2,4 mln.), o po dviejų metų 3,3 mln.
Užimamos rinkos dalies įvertinimas (procentais) UAB“AmericanAuto“ užima 15 procentų autolaužynų rinkos. Kadangi įmonė veikia tik du mėnesius, tai yra puikus rodiklis.
Potencialių klientų skaičius kiekvienoje klientų grupėje ar rinkos segmente rinkos pinigais. Per mėnesį bendrovę aplanko apie 5000 klientų. Iš jų 3000 lietuvių, 1250 rusų, 600 Baltarusų, 150 kazachų. Vyrų bendrovėje per mėnesį apsilanko 90 procentų, o moterų 10 procentų. Moterys dažniausiai naudojasi tik autoserviso paslaugomis. Vyrai vidutiniškai per mėnesį palieka po 100 litų, o moterys – po 50 litų.
Klientų poreikiai.(kainų jautrumas, produktų diferencijacija). Klientai dažniausiai reikalauja variklio, važiuoklės ar kėbulo autodetalių, už kurias pasiryžę sumokėti aukštesnę kainą. Mažesnę paklausą turi salono auto detalės, kurių klientai reikalauja rečiau. Kėbulo autodetalių kainos yra nejautrios rinkos poveikiui. Labiausiai jautrios rinkos kainų svyravimui nepaklausios detalės: sėdynės, panelės, vairai ir t.t.
Sezoniniai rinkos pakitimai. Dėl sumažėjusios prekybos naudotais automobiliais žiemos metu, bendrovės apyvarta nežymiai sumažėja.
Pramonės šakos struktūrinis suskirstymas į pagrindines grupes ir kiekvienos iš jų apibūdinimas. Įmonė koncentruojasi į t.ris pagrindines veiklas: automobilių importą, autodetalių prekybą, remonto paslaugas. Bendrovė automobilius importuoja iš JAV į Lietuvą. Po to automobiliai ardomi ir pardavinėjami dalimis. Taip pat vietoje teikiamos remonto paslaugos.
Rinkos lyderių skaičius, dydis, apyvarta, jų vystymosi prognozės. Šiaurės Lietuvoje yra labai daug autolaužynų, tačiau jie užima nedidelę rinkos dalį. Įmonės užsiimama veikla yra nauja, tad rinkos lyderių nėra. UAB „AmericanAuto“ pradėjusi savo veiklą tapo šios rinkos lyderiu.
Konkurencijos laipsnis. Įmonės pagrindinis konkurentas yra UAB „Ežeruona“, tačiau jis nėra specializuotas į amerikietiškų automobilių rinką, todėl konkurencija nėra didelė. Galima įvardinti kiekvieną autolaužyną kaip konkurentą, tačiau jie nėra tiesioginiai ir reikšmingos įtakos bendrovės pelnui nedaro. Vadinasi konkurencijos laipsnis yra labai mažas.
Pagrindiniai konkurentai pagal rinkos segmentus. Lietuvoje niekas neimportuoja amerikietiškų automobilių tokiais kiekiais kaip ši bendrovė. Vadinasi konkurentų nėra. Kadangi niekas neimportuoja, todėl ir niekas neprekiaujo tokios rūšies detalėmis. Priešinga situacija – autoremontas. Čia vyrauja savo vardą, vartotojų lojalumą išsikovojusios įmonės, tokios kaip: UAB „Autoera“, UAB „Kemi“, UAB „A1“ ir t.t., tačiau ir jos nepajėgia apatarnauti visų klientų. Šių įmonių autošaltkalviai nėra geri amerikietiškų automobilių pecialistai.
Pangrindiniai konkurentai pagal finansinę padėtį. Bendrovė tiesioginių konkurentų neturi, tačiau imant plačiąja prasme autolaužynų paslaugas, pagrindinių konkurentų finansinė padėtis yra žymiai geresnė ir stabilesnė: UAB „Ežeruona“, UAB „Autoekspertas“ UAB „Autokebas“. Konkrečių finansinių duomenų gauti neįmanoma.
Pagrindiniai konkurentai pagal reputaciją. UAB „AmericanAuto“ yra nauja įmonė, kuri kol kas nėra išsikovojusi pripažinimo vartotojų ir konkurentų tarpe. Bendrovės netiesioginiai konkurentai, kaip UAB „Ežeruona“, UAB „Autokebas“, jau seniai turi užsitikrinę vartotojų ir konkurentų pripažinimą.
Pagrindiniai konkurentai pagal valdymą. Bendrovės valdymo sistema yra linijinė, kaip ir daugelio kitų įmonių. Šiuo aspektu konkurencijos nejaučiama.
Pagrindiniai konkurentai pagal technologiją. Kadangi bendrovė yra neseniai įsikūrusi, jos naudojami įrenginiai ir įranga yra visiškai nauji ir atitinkantys ES standartus. Kitos autolaužynų veikla besiverčiančios bendrovės tokiais įrenginiais pasigirti negali. Pagal šį rodiklį UAB “AmericanAuto” yra rinkos lyderė ir drasiai gali konkuruoti su kitais autoservisais.
Esančių bei potencialių prekybos apribojimų analizė. Kaip pagrindinį apribojimą galima įvardinti importuojamų automobilių muitus. Daugiau aprbojimų nėra.
Pirkėjų skaičius. Vyrai vidutiniškai per mėnesį palieka po 100 litų, o moterys 50 litų. Taip pat nuolat jaučiamas pirkėjų skaičiaus augimas.
Aukšta prekių, paslaugų kokybė. Kadangi įmonė naudoja ES standartus atitinkančius įrengimus ir joje dirba kvalifikuoti darbuotojai, tai prekių ir paslaugų kokybė yra itin aukšta. Įmonė suinteresuota teikti aukštos kokybės palsaugas, nes yra nauja rinkoje ir taip tikisi pritraukti daugiau naujų ir lojalių klientų. Kiekvienas naujas klientas gerina įmonės įvaizdį ir didina pelną.
Pristatymo terminai. Bendrovė klientų užsakytas detales pristato ne vėliau kaip per dvi savaites, tačiau jei negali įvykdyti savo įsipareigojimų per šį terminą, klientas yra informuojamas, kad užsakymas gali užtrukti ilgiau, tačiau ne ilgiau nei tris savaites. Konkurentai taip greitai autodetalių yra nepajėgūs pateikti. Tai skatina klientų suinteresuotumą šia bendrove.
Prekiniai ženklai. UAB „AmericanAuto“ yra užregistravusi patentų biure savo bendrovės logotipą. Logotipe atsispindi įmonės vykdoma veikla. Logotipas kol kas nėra žinomas tačiau perspektyvoje taps labiau popuiarus.

4 pav. UAB “AmericanAuto” prekinis ženklas.6. Marketingo strategija
Rinkos segmentai. Bendrovė didžiąją pelno dalį gauna iš Rusijos piliečių ir automobilių prekiautojų, nes Rusijos rinkoje didėja amerikietiškų automobilių paklausa, o detalių sunku rasti. Automobilių prekiautojai dažniausiai įsigyja daužtus automobilius, todėl jiems reikia žymiai daugiau detalių nei paprastiems vartotojams.
Marketingo komplekso apibūdinimas. Bendrovėje nėra apibrėžtos kainodaros sistemos, todėl prekių kaina priklauso nuo daugelio kriterijų, kaip pvz. nuo detalės naujumo, paklausos ir tt., o automobilių remonto kainos svyruoja ir priklauso nuo atliekamo darbo sunkumo ir laiko trukmės. Kadangi įmonė yra naujai įsikūrusi, todėl ilgalaikių partnerių kol kas neturi, tačiau netolimoje ateityje jų ketina ieškoti, nes didėja įmonės prekių paklausa. Su savo klientais bendrovės vadybininkai ir darbininkai bendrauja itin pagarbiai ir stengiasi klientų pageidavimus išpildyti kuo greičiau ir efektyviau, nes nepatenkinti klientai gali daugiau nebegrįžti. Kadangi bendrovė tiesioginių konkurentų neturi, todėl marketingo komplekso analizės negalima atlikti.
Dabartinis kainoraštis, nuolaidų sistema ir apmokėjimo terminai. Prekių kainoraščio pateikti neįmanoma, nes prekių kaina priklauso nuo daugelio kriterijų, o auto remonto paslaugų kainoraštis pateikiamas 5 lentelėje.
5 lenteė
Paslaugų kainoraštis
Paslaugos rūšis Kaina (Lt)
Ratų montavimas ir balansavimas 5
Detalių dažymas 100
Detalių taisymas ir keitimas 20-150
Variklio taisymas ir keitimas 100-1000
Stiklų keitimas 50-100
Elektros taisymas 10-200
Automobilio diagnozė 50

Kainų priklausomybė nuo klientų užsakymų. Bendrovėje yra taikoma plati nuolaidų sistema. Nuolatiniams klientams arba užsisakantiems prekes dideliais kiekiais taikoma 10-20% nuolaida. Klientams, kurie apsilanko auto servise, dovanojamos nuolaidų kortelės auto laužyno prekėms. Dažniausiai jiems pritaikoma 5-10% nuolaida. Taip pat apsilankius antrą sykį autoservise suteikiama 5% nuolaida remontui.

Kainų palyginimas su konkurentų kainomis. Kadangi bendrovė tiesioginių konkurentų neturi, todėl negalima palyginti prekių kainos. Teikiamų paslaugų kaina lyginant su konkurentais, kurie teikia autoserviso paslaugas, yra vidutinė. Šioje veikloje kainos yra nusistovėjusios, tad norint nepykdyti konkurentų ir išlikti rinkoje negalima jų per daug sumažinti arba pakelti.

Mokesčių įtraukimas į produkto kainą. Į produkto kainą įtraukiami PVM ir išmuitinimo mokesčiai.

Pardavimai išsimokėtinai. Kredito sąlygos klientams. Bendrovė šiuo metu nėra sudariusi jokių sutarčių su bankais dėl kreditavimo, nes yra prekiaujama nebrangiomis prekėmis ir kol kas nėra tokių pageidavimų iš klientų pusės. Tačiau kitais metais planuojama pradėti prekybą ir automobiliais todėl bus sudaryta sutartis su UAB “Vilniaus bankas” ir bus galima įsigyti brangesnes prekes bei automobilius lizingo būdu.

Prekių ir paslaugų tobulinimas. UAB „AmericanAuto“ autoserviso įranga atitinka ES standartus, todėl atliekamų paslaugų kokybė yra gera. Jei ateityje įmonė nesugebės konkuruoti rinkoje, bus svarstoma galimybė įrengimus atnaujinti. Prekių kokybės patobulinti neįmanoma, nes parduodamos jau pagamintos detalės.

Ryšys tarp rinkos segmentų, rinkos paklausos, rinkos poreikių ir prekės ar paslaugos išsivystimo. Klientai dažniausiai reikalauja variklio, važiuoklės ir kėbulo autodetalių, už kurias pasirengę sumokėti aukštesnę kainą. Mažesnę paklausą turi salono auto detalės. Kėbulo autodetalių kainos yra nejautrios rinkos poveikiui. Labiausiai jautrios rinkos kainų svyravimui nepaklausios detalės: sėdynės, panelės, vairai ir t.t. Labiausiai paklausios paslaugos yra ratų montavimas ir balansavimas, važiuoklės ir variklio remontas. Šiomis paslaugomis klientai naudojasi nepriklausomai nuo jų amžiaus ir lyties.

Naujų prekių ir paslaugų planavimas. Ateityje bendrovė ketina pradėti prekybą automobiliais, neatsisako galimybės įsteigti sunkvežimių autoservisą, bei importuti sunkvežimių dalis.

Garantijų strategija. UAB „AmericanAuto“ parduodamoms. prekėms ilgalaikių garantijų negali suteikti, nes prekiaujamos detalės yra demontuotos iš naudotų automobilių. Garantija priklauso automobilių gamintojų, o ne nuo bendrovės. Paslaugoms suteikiama trumpalaikė garantija, jei po savaitės atsinaujins gedimas, tai įmonės darbuotojai sutvarkys viską nemokamai.

Prekių ir paslaugų pasiūlos bei asortimento strategija. Prekiaujamos prekės yra specializuotos ir skirtos tik amerikietiškiems automobiliams, tačiau bendrovė gali pasiūlyti daugiau kaip 1000 skirtingų prekių asortimentą. Taigi siauroje šakoje platus asortimentas. Paslaugų asortimentas niekuo nenusileidžia rinkos lyderiams. Įmonėje atliekamas amerikietiškų automobilių remontas, tai vienintelė paslauga Šiaulių regione. Tuo bendrovė išsiskiria iš kitų.

Įpakavimo strategija techniniu, juridiniu ir ekonominiu požiūriais. Naudotos autodalys nėra pakuojamos, nes pakuojamos tik naujos autodalys. Kadangi UAB „AmericanAuto“ prekiauja dėvėtomis detalėmis, todėl jų nepakuoja.

Prekinio ženklo vaidmuo versle. Bendrovės prekinis ženklas kol kas yra naujas rinkoje ir nėra gerai žinomas, todėl jis didelės įtakos neturi. Prekinis ženklas nepritraukia daugiau klientų.

Masinės informavimo priemonės. Bendrovė yra neseniai įsikūrusi, todėl norėdama pritraukti daugiau klientų reklamuojasi Šiaulių regiono dienraščiuose: „Šiaulių naujienos“ ir „Šiaulių kraštas“. Taip pat skelbiama reklama regioninėje radijo stotyje „Saulės radijas“ bei televizijoje „S plius“. Bendrovė taip pat turi sukūrusi ir internetinį puslapį (www.americanauto.lt), kurio dėka bendrovės logotipas patalpintas internetinių partnerių tinklapiuose.
Realizacijos skatinimas. Prekės pateikimas niekuo nesiskiria nuo kitų autolaužynų. Gal būt pagrindinis skirtumas tas, kad apie detales, esančias įmonės sandėlyje, galima sužinoti internetiniame puslapyje. Ypatingų konkursų bendrovė nerengia, tačiau taiko įvairias nuolaidas lojaliems klientams ir perkantiems dideliais kiekiais. Bendrovės darbuotojai buvo specialiai apmokyti remontuoti bei tvarkyti amerikietiškus automobilius. Darbuotojai skiria ypatingą dėmesį klientams (6 lentelė)

6 lentelė
Darbuotojų elgesys
Paslaugos savybė – kokybės vertinimo kriterijus Kriterijaus esmė
Patikimumas Paslaugos pateikiamos be jokių atsisakymų, suderėtu laiku, pažadai ištesimi.
Reagavimas Personalas noriai ir visuomet pasirengę aptarnauti vartotoją, paslaugos suteikiamos laiku
Kompetentingumas Personalas turi daug žinių ir įgūdžių
Paslaugumas Mandagus ir pagarbus kontaktinio personalo elgesys
Komunikabilumas Bendrauja su vartotoju ta kalba, kurią jis moka, išklauso vartotojų norus.

Jei prekės jau kurį laiką yra užsilikusios sandėlyje jos parduodamos su 40-50% nuolaida arba šalinamos iš sandėlio. Taip pat prekės parduodamos pigiau jei jos yra itin nekokybiškos.

Vieta ir būdas pateikti produktus prekybos tinkle. Visos autodalys yra pateikiamos tinklalapyje arba atvykus į pačią įmonę. Informaciją apie parduodamas prekes pateikia įmonės vadybininkas arba meistras.

Pagrįstas produktų platinimo būdas. Prekės platinamos tiesiogiai, nes bendrovė neturi platintojų. Taip bendrovei patogiau, nes šalia yra ir specializuotas autoservisas galintis suteikti specialias paslaugas klientams.

Užsibrėžti tikslai. Pagrindinis bendrovės tikslas – per penkis metus užimti daugiau kaip 30% visos autodalių prekiautojų rinkos ir 20% autoservisų rinkos. Taip pat rengiamasi įsteigti ir bendrovės filialą Rusijoje, nes jau per pirmuosius mėnesius pastebimas klientų antplūdis iš šios bei kitų kaimyninių šalių. Jei amerikietiški automobiliai ir toliau populiarės tai įmonė bus suinteresuota steigti ir tinklą visoje Lietuvoje.

Optimalios transportavimo apimtys, laikas ir priemonės. Dalys transportuojamos kartą per mėnesį. Vienu reisu laivais iš JAV į Klaipėdos uostą parplukdo nuo 30 iki 40 automobilių. Toliau automobiliai nuo Klaipėdos iki Šiaulių yra transportuojami 3-4 vilkikais. Visa tai trunka ne ilgiau kaip 30-38 dienas. Vilkikai yra nuomojami, o laiv.ų bendrovei sumokamas transportavimo mokestis.

Informacija apie dabartines ir būsimas sąjungas konkrečiose srityse. Šiuo metu bendrovė nėra sudariusi jokių sąjungų su kitomis panašia veikla užsiimančiomis įmonėmis ir per artimiausius 3 metus neketina sudaryti. Tačiau jei bus poreikis ir didės pasiūla, bus sudaromos sutartys su JAV kompanijomis, kurios prekiauja dėvėtais amerikietiškais automobiliais. Glaudesni ryšiai su Lietuvos kompanijomis nėra numatomi.7. Pardavimų ir gamybos prognozė
Mėnesinė ir metinė optimistinė ir pesimistinė pardavimų prognozė. Optimistinė pardavimų prognozė: bendrovė importuoja po 30 automobilių per mėnesį, tai būtų 360 automobilių per metus. Ateityje planuojama importą padidinti 25 procentais, t.y. 480 automobilių per metus. Pinigine išraiška visa įtai atrodytų taip: per mėnesį 200.000 dabar (per metus sudarytų 2,4 mln.), o po dviejų metų 3,3 mln.
Pesimistinė pardavimų prognozė: Kuro kaina padidėja 5%, įvedami nauji muitai amerikietiškiems automobiliams arba padidinama žaliavų kaina. Tuomet bendrovė per mėnesį importuotų 20 automobilių, o per metus 240. Pinigine išraiškai tai būtų 134.000 Lt per mėnesį, o per metus – 1.680.000 Lt. Optimistinė prognozės rezultatas nuo pesimistinės skirtūsi 33%.
Naudojamų kainų, turto verčių ir kaštų analizė pagal rūšį. Bendrovės balanse transporto priemonės įkainotos 120.000 Lt. – tai yra 4 lengvieji automobiliai ir 1 vilkikas. Sukauptose pajamose ir ateinančio laikotarpio sąnaudose atsispindi iš anksto apmokėta nuoma už patalpas, iš anksto apmokėta reklama televizijoje, radijoje ir spaudoje už metus. Veiklos sąnaudos atspindi sąnaudas už: komunalines paslaugas, kanceliarines prekes, darbo užmokestį, įrengimų ir automobilių nusidėvėjimą.

7 lentelė

UAB”AmericanAuto”
2005-10-31
Balansas

Turtas Lt Nuosavybė Lt
Ilgalaikis turtas Sąvininkų nuosavybėi
Įrengimai 220 000 Akcinis kapitalas 100 000
Transporto priemonės 120 000 Nepaskirstytas pelnas 238 000
Trumpalaikis turtas Skolintojų nuosavybė
Atsargos 200 000 Ilgalaikė skola bankui 500 000
Gryni pinigai kasoje 250 000 Mokėtinos palūkanos 2000
Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos 50 000
Turtas iš viso: 840 000 Nuosavybė iš viso: 840 000

8 lentelė

UAB”AmericanAuto”
2005 spalio mėn.
Pelno(nuostolio) ataskaita

Nr. Pavdinimas Lt
1. Pardavimų pajamos 400 000

Remonto pajamos 100 000
2. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 210 000
3. Bendras pelnas 290 000
4. Veiklos sąnaudos 10 000
5. Veiklos pelnas 280 000
6. Pelno mokestis(15%) 42 000
7. Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas 238 000

5 pav. Lūžio taško analizė

Lūžio taško analizė. Įmonėje pastovios išlaidos – 200000 Lt, o kintamos išlaidos produkcijos vienetui – 6600 Lt. Produkto vienetas parduodamas už sutartinę kainą. Įrašius šias reikšmes į formulę, apskaičiuojama kiek reikia parduoti produkcijos ir atikti paslaugų, kad būtų kompensuotos pastovios išlaidos: Q = 200000/6600-x
Taigi, jei įmonė parduoda x vienetų, ji siekia susikirtimo kritinį tašką, kuriame įmonės visos veiklos pelnas lygus 0. Veiklos pelnas gaunamas iš pardavimo pajamų atimant pastovias bei kintamas išlaidas. Kad įmonė gautų pastovų pelną jos pajamos turi būti didesnės už sąnaudas.8. Finansinis planas
Tikėtini verslo augimo tempai. Bendrovė jau yra pasiėmusi ilgalaikę banko paskolą 30 metų ir artimiausiu laikotarpiu neketina imti kitų paskolų. Prognozuojamas verslo augimas per metus 3-5%. Visa veikla finansuojama iš grynojo pelno, t.y. uždirbtų pinigų didžioji dalis bus grąžinama atgal į apyvartą.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai.

9 lentelė
Apyvartinis kapitalas
Metai Trumpalaikis turtas, Lt Trumpalaikiai įsipareigojimai, Lt Apyvartinis kapitalas, Lt
2005 399511 185676 213835

10 lentelė
Bendrasis trumpalaikio mokumo koeficientas
Metai Trumpalaikis turtas, Lt Trumpalaikiai įsipareigojimai, Lt Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas
2005 399511 185676 2,15

11 lentelė
Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas
Metai Greitai realizuojamas trumpalaikis turtas, Lt Trumpalaikiai įsipareigojimai, Lt Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas
2005 320216 185676 1,72

12 lentelė
Pinigų grąžos iš trumpalaikių įsipareigojimų koeficientas
Metai Grynieji pinigai, Lt Trumpalaikiai įsipareigojimai, Lt Pinigų grąžos iš trumpalaikių įsipareigojimų koeficientas
2005 55911 185676 0,3

13 lentelė
Bendras skolos rodiklis
Metai Visi įsipareigojimai, Lt Visas turtas, Lt Bendras skolos rodiklis
2005 185676 542462 0,34

14 lentelė
Ilgalaikių skolų apdraustumo ilgalaikiu turtu rodiklis
Metai Ilgalaikiai įsipareigojimai, Lt Ilgalaikis turtas, Lt Ilgalaikių skolų apdraustumo ilgalaikiu turtu rodiklis
2005 – 132099 –

15 lentelė
Skolos apdraustumo grynaisiais pinigais koeficientas
Metai Visi įsipareigojimai, Lt Grynieji pinigai, Lt Skolos apdraustumo grynaisiais pinigais koeficientas
2005 185676 55911 0,3

Kiekybinis augimo/smukimo prielaidų išaiškinimas. Kadangi UAB “AmericanAuto” didžiąją dalį uždirbtų pinigų reinvestuoja atgal į verslą, tai kiekybinis augimas automatiškai didėja. Antrais metais planuojama importuoti 40-50 automobilių per mėnesį, t.y. 500-600 automobilių per metus (40% daugiau nei pirmais metais).
Prašomo kredito sąlygos: suma, valiuta, atidėto grąžinimo trukmė, išdavimo ir grąžinimo grafikai. Bendrovė “Americanauto” turi “Vilniaus banko” paskolą 500.000 Lt. Paskola paimta nustatytomis palūkanomis (10%) ir turi būti grąžinta po 30 metų. Paskola buvo paimta 2005-09-03, o bus grąžinama 2035-09-04. Sutartyje numatyta paskolą grąžinti dalimis, kas ketvirtį.
Panaudojimas, pagrįstas kainoraščiu visoms investicijoms. Gauta paskola buvo panaudota atitinkamoms prekėms ir įrengimams įsigyti kurie pateikti lentelėje (16 lentelė).
16 lentelė
Įsigytų prekių už paskolą kainoraštis
Įsigytos prekės Prekių kaina (Lt)
Įrengimai 220.000
Amerikietiški automobiliai skirti pardavimui 200.000
Darbuotojams skirti automobiliai 80.000

Siūlomi užstatai. Kad bendrovė gautų paskolą, jos akcininkai buvo priversti užstatyti savo gyvenamuosius namus kurių bendra rinkos vertė 1.200.000 Lt. Kito turto užstatinėti neprireikė, nes paskolos užteko veiklai pradėti.

Turimi kreditai. UAB „AmericanAuto“ turi UAB “Vilniaus bankas” paskolą kurios suma yra 500.000 Lt. Kadangi įmonės veikla sėkmingai plėtojama, papildomų paskolų imti neketinama.

Balansai už praėjusius, einamuosius ir prognozuojamus metus visam kredito laikotarpiui su esminių pasikeitimų turto ir įsipareigojimų srityse paaiškinimais. Kadangi bendrovė savo veiklą pradėjo vykdyti prieš du mėnesius, praėjusių metų balanso pateikti negali. Einamieji metai dar nesibaigė, taigi galima pateikti tik prognozuojamą balansą ateinantiems metams.

17 lentelė

UAB „AmericanAuto“
2006-12-31
Balansas
Turtas Lt Nuosavybė Lt
Ilgalaikis turtas Sąvininkų nuosavybėi
Įrengimai 220 000 Akcinis kapitalas 400 000
Transporto priemonės 220 000 Nepaskirstytas pelnas 338 000
Trumpalaikis turtas Skolintojų nuosavybė
Atsargos 500 000 Ilgalaikė skola bankui 480 000
Gryni pinigai kasoje 252 000 Mokėtinos palūkanos 24 000
Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos 50 000
Turtas iš viso: 1 242 000 Nuosavybė iš viso: 1 242 000

Ate.inančiais metais turto balansinė vertė prognozuojama 1.242.000 Lt. Esminiai pasikeitimai numatomi transporto priemonėse, bendrovė ketina įsigyti antrą naudotą vilkiką. Kadangi įmonė didžiąją dalį reinvestuoja į įmonės veiklos plėtrą bendrovės atsargos per metus padidės daugiau nei dvigubai. Savininkai norėdami plėsti verslą į įmonę papildomai investavo 300 000 Lt. Ši suma atsispindi akcinio kapitalo skiltyje. Padidėjęs nepaskirstytas pelnas rodo, kad įmonė kaupia lėšas ir artimu laikotarpiu ketina steigti filialą. Per metus sumažėjo ilgalaikė banko skola ir sumokėtos metinės palūkanos. (visa tai sudarė 44 000 Lt).

18 lentelė
Dabartinio prognozuojamo ilgalaikio turto bei jo vertės lentelė.
Ilgalaikio turto pavadinimas Dabartinė vertė (Lt) (2005) Prognozuojama vertė (Lt) (2035)
Transporto priemonės 120 000 0
Įrengimai 220 000 20 000

Transporto priemonės per 30 metų visiškai susidėvės. Per metus transporto priemonių amortizacija sudaro 4.000 Lt. Įrengimai per 30 metų nusidėvės 200.000 Lt. tai būtų 6.500 Lt per metus.

Pastovaus apyvartinio kapitalo poreikiai. Įmonė yra suinteresuota pastovaus apyvartinio kapitalo išlaikymu ir apsaugojimu. Tuo tikslu įmonės veikla ir visi įrengimai bei transporto priemonės yra apdraustos nuo nelaimingų įvykių ir vagysčių. Kad būtų išvengta vartotojų nepasitenkinimo ir nelaimingų atsitikimų, įrengimai yra profilaktiškai tikrinami kas pusę metų (3 priedas).

Kainų skirstymas į pastovius ir kintamus arba gamybos ir pridėtinius pagrindimas. Įmonės išlaidų mažąją dalį sudaro pastovūs kaštai, t.y. nuomos sąnaudos, patalpų šildymo sąnaudos, vandens sąnaudos, elektros energijos sąnaudos, valymo paslaugos, darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos. Didžiąją išlaidų dalį sudaro kintamieji kaštai, t.y. prekių ir atsargų pirkimas, kanceliarinių prekių sąnaudos ir kito ilgalaikio turto pirkimas.

9. Jautrumo/rizikos analizė

Vadovavimo trūkumai. Kadangi bendrovė yra neseniai įsikūrusi todėl joje dirba jauni, mažai patirties turintys specialistai. Dėl patirties trūkumo pasitaiko įvairių nesusipratimų ir vadovavimo klaidų. Tačiau jauni specialistai patirties trūkumą kompensuoja idėjų įvairove. Labiausiai patyręs asmuo įmonėje yra meistras, kuris vadovauja autošaltkalviams.
Rinkos nepastovumas. Rinkos nepastovumas priklauso nuo metų laikų: vasarą pardavimai padidėja dėl didesnio transporto priemonių naudojimo bei aktyvesnės prekybos automobiliais. Žiemą bendrovės pelningumas sumažėja, tačiau mažesnes pardavimų pajamas kompensuoja autoremonto pajamos. Mažėjanti prekių apyvarta turi įtakos jų kainai: žiemą prekės parduodamos pigiau, taip pat taikoma daugiau nuolaidų klientams. Turimos žaliavos didelių pokyčių rinkai nedaro, nes įmonė importuoja automobilius ištisus metus. Kadangi įmonė neturi tiesioginių konkurentų ji nejaučia rinkos svyravimų konkuruojančių gaminių atžvilgiu.
Teisės aktai. Įmonės turimi teisės aktai pateikiami lentelėje (19 lentelė)

19 lentelė
Teisės aktai
Eil. Nr. Teisės aktai
1. Įmonės įstatai
2. Įmonės steigimo sutartis
3. Pažymėjimo išdavimo sutartis
4. Patentai
5. Prekinio ženklo registracijos pažymėjimas

Gamybos nepastovumas. UAB „AmericanAuto“ yra prekybinė įmonė, todėl pardavimų nepastovumas priklauso nuo rinkos pokyčių.
Taikomi būdai jiems įveikti. Prekybos nepastovumui įveikti bendrovė taiko įvairias akcijas bei nuolaidų sistemą. Taip pat skelbiama nuolatinė reklama prekiniam ženklui populiarinti, bei taip pritraukti daugiau klientų.
Verslo plano scenarijai. Optimistinė pardavimų prognozė: bendrovė importuoja po 30 automobilių per mėnesį, tai būtų 360 automobilių per metus. Ateityje planuojama importą padidinti 25 procentais, t.y. 480 automobilių per metus. Pinigine išraiška visa įtai atrodytų taip: per mėnesį 200.000 dabar (per metus sudarytų 2,4 mln.), o po dviejų metų 3,3 mln. Sėkmingos veiklos atveju įmonė žada bendradarbiauti su Rusijos autolaužynais ir steigti savo filialą.
Pesimistinė pardavimų prognozė: Kuro kaina padidėja 5%, įvedami nauji muit.ai amerikietiškiems automobiliams arba padidinama žaliavų kaina. Tuomet bendrovė per mėnesį importuotų 20 automobilių, o per metus 240. Pinigine išraiškai tai būtų 134000 Lt per mėnesį, o per metus – 1680000 Lt. Optimistinė prognozės rezultatas nuo pesimistinės skirtūsi 33%.
Labiausiai tikėtina prognozė yra artima optimistinei. Planuojama importą padidinti 15 procentų. Pinigine išraiška visa įtai atrodytų taip: per mėnesį 220 000 dabar (per metus sudarytų 2,6 mln. Lt.).10. Verslo tikslai
Verslo tikslai. UAB „AmericanAuto“ užsibrėžusi iki 2010 metų pasiekti daugiau nei 3.000.000 Lt. apyvartą. Įvykužius šią sąlygą įmonė galės plėsti savo veiklą: steigti filialus kituose Lietuvos miestuose, svarbiausia steigti dukterinę įmonę Rusijoje. Įmonė planuoja užmegzti glaudžius ryšius su JAV panaudotų automobilių prekiautojais, kad reikiamos žaliavos būtų gaunamos laiku, greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis. Taip pat ketinama įsigyti dabartines nuomojamas patalpas bei žemės plotą esantį šalia pastato. Įmonė dėl didėjančios paklausos ir dėl įkurtų filialų bus priversta didinti darbuotojų skaičių, plėsti administracinį pastatą, o bendrovės būstinę perkelti į Vilnių. Taip bus patogiau susisiekti su Rusija ir kitais Lietuvoje esančiais filialais. UAB „AmericanAuto“ neatsisako galimybės atidaryti parduotuvę kurioje būtų prekiaujama naujomis amerikietiškų automobilių detalėmis bei aksesuarais jei bus bendradarbiaujama su JAV automobilių gamintojais. Įmonė ateityje ketina samdyti lobistus tam, kad pakoreguotų įstatymus ir teisės aktus, apibrėžiančius importo muitą iš JAV, bei kitus mokesčius susijusius su įmonės veikla.

Išvados

1. Šio projekto ir verslo plano pagalba buvo nustatyta, kad įmonė savo tikslus pradėjo sėkmingai įgyvendinti. Taip pat jo pagalba buvo įkurta nauja įmonė.
2. Įmonė pirmaisiais mėnesiais veikė pelningai. Gautas pelnas daugiau kaip 200 000 Lt, o balansinė vertė 840 000Lt. Tai parodo, kad įmonė sėkmingai savo veiklą gali vykdyti ir toliau.
3. Įmonės veiklai finansuoti buvo paimta AB “Vilniaus bankas“ 500 000 Lt paskola ir išleista akcijų, kurių nominali vertė 100 000 Lt. Tokio pradinio kapitalo užteko veiklai pradėti.
4. Įkūrus įmonę buvo sukurta 10 naujų darbo vietų, mokami mokesčiai valstybei, sumažintas Šiaulių miesto bedarbių skaičius.
5. Buvo patenkinti visi vartotojų lūkesčiai ir pagėdavimai. Per įmonės gyvavimo laikotarpį negauta nei vieno nusiskundimo iš kliento, ko pasekoje įmonė užsitikrina gerą vardą ir įgyja klientų lojalumą.

6. Įmonė sėkmingai vykdo prekinio ženklo populiarinimo strategiją reklamuodami jį laikraščiuose, radijuje, televizijoje bei įvairiuose renginiuose.

PRIEDAI
1 priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “AMERICANAUTO”
Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1. UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “AMERICANAUTO” (toliau vadinama – bendrovė) yra savarankiška įmonė, kurios kapitalas padalytas į akcijas. Bendrovė yra juridinis asmuo, savarankiškas ūkiniu, finansiniu, organizaciniu ir teisiniu požiūriu. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais ir šiais įstatais.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles bendrovė atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Kai bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, bendrovės akcininkas atsako pagal bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai.
3. Bendrovės pavadinimas – UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “AMERICANAUTO”.
4. Bendrovė įsteigta neribotam veiklos laikui. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
5. Bendrovės buveinės adresas: Pramonės g. 12a, Šiauliai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR ŪKINĖS VEIKLOS RŪŠYS

6. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas, bendrovės ir akcininkų turto didinimas.
7. Bendrovės veiklos pobūdis: prekyba ir remonto paslaugos.
8. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys yra šios:
8.1. Autodetalių didmeninė ir mažmeninė prekyba.
8.2. Automobilių remonto paslaugos.
8.3. Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse.

Panaudodama turimus fondus, medžiaginius ir piniginius resursus bendrovė gali organizuoti arba vykdyti ir kitą ūkinę veiklą, nep.rieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams. Licenzijuojamą ir kitokia tvarka reguliuojamą veiklą bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus.

III. BENDROVĖS TEISĖS

9. Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
10. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo.
11. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. Bendrovei skolinantis iš akcininko pagal paskolos sutartį, metinė paskolos palūkanų norma negali būti didesnė už praėjusį kalendorinį ketvirtį aukciono būdu išleistų litais Lietuvos respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį, kurį “ Valstybės žiniose” skelbia Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
12. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos bendrovės akcijų.
13. Jei bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama turtą į kitą įmonę privalo gauti šių kreditorių raštišką sutikimą.
14. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako pagal filialo ar atstovybės prievoles ir filialas ir atstovybė atsako pagal bendrovės prievoles. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės steigimo arba veiklos nutraukimo priima administracijos vadovas. Bendrovės filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovės filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos tvirtina administracijos vadovas. Filialui ar atstovybei suteiktos funkcijos ir teisės nustatomos jų nuostatuose.

IV. ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS,
AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL RŪŠIS IR KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ

15. Bendrovės įstatinis kapitalas – 100 000 (šimtas tūkstančių) Lt.
16. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1000 (tūkstantį) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 100 (šimtas) Lt.
17. Visos bendrovės akcijos pagal jų savininkams suteikiamas teises yra nematerialios ir vienos klasės. Nematerialios akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko bendrovė.
18. Akcijos yra negaliojančios ir nesuteikia jų savininkams turtinių ir neturtinių teisių, jeigu buvo išleistos į antrinę apyvartą neįregistravus bendrovės arba kapitalo padidinimo ir visiškai neapmokėjus šių akcijų emisijos kainos. Apie akcijų negaliojimą bendrovė skelbia laikraštyje “Šiaulių naujienos”.

V. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

19. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, įpareigojantis visus arba dalį akcininkų mokėti papildomus įnašus negalioja, jeigu bent vienas iš jų su šiuo nutarimu nesutinka.
20. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės du ar daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų sutartį.
21. Akcininkai turi šias turtines teises:
21.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
21.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
21.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;
21.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
21.5. palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
21.6. perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
21.7. kitas įstatymų ar įstatų numatytas turtines teise.s.
22. Akcininkai turi šias neturtines teises:
22.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
22.2. gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą tokios apimties, kaip yra nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;
22.3. apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo bei administracijos vadovo sprendimus ar veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;
22.4. sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti;
22.5. kitas įstatymų ar bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.
23. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, bendrovės veiklos ataskaitų, audito išvados bei ataskaitos, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus ar kitų dokumentų, kuriais įforminti bendrovės valdymo organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties. Akcininkai arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/10 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi nustato bendrovės administracijos vadovas. Už komercinės paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
24. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams teikiama nemokamai.

VI. AKCIJŲ PERLEIDIMAS

25. Iki steigiamos bendrovės įregistravimo arba jos įstatų pakeitimo dėl įstatinio kapitalo padidinimo įregistravimo akcijas pasirašęs asmuo neturi teisės perleisti akcijų kitiems asmenims.
26. Akcininkas negali perleisti ne visiškai apmokėtų akcijų kitiems asmenims.
27. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį akcijų akcininkas privalo raštu pranešti administracijos vadovui, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal rūšis ir klases, perleidimo būdą ir pardavimo atveju – pardavimo kainą. Apie ketinimą perleisti akcijas pranešti nereikia, jei akcininkas akcijas perleidžia kitam bendrovės akcininkui.
28. Akcininkui negali būti duodamas sutikimas perleisti jo akcijas kitam asmeniui ar asmenims, kurie nėra šios bendrovės akcininkai, tik jei dėl akcijų perleidimo akcijų skaičius bendrovėje taptų didesnis nei 100 akcininkų. Apie sutikimą ar draudimą perleisti akcijas administracijos vadovas turi pranešti akcininkui per 5 dienas nuo akcininko pranešimo gavimo dienos, išskyrus akcijų pardavimo atvejį.
29. Pirmenybę įsigyti visas bendrovėje parduodamas akcijas turi esami bendrovės akcininkai.
30. Jei bendrovės akcijos perleidžiamos vykdant teismo sprendimą, sutikimo dėl akcijų perleidimo nereikia.
31. Asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą per 15 dienų turi pranešti bendrovės administracijos vadovui. Pranešdamas apie akcijų įsigijimą, fizinis asmuo turi pranešti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą, juridinis asmuo – pavadinimą, kodą ir buveinės adresą.

VII. BENDROVĖS ORGANAI

32. Bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas (kai visų bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams). Bendrovės valdymo organas yra bendrovės administracijos vadovas. Kolegialus valdymo organas – valdyba ir kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas – stebėtojų taryba nesudaromi.
33. Bendrovės valdymo organas privalo veikti tik bendrovė.s ir jos akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organas neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.
34. Administracijos vadovas, negavęs jį išrinkusio organo leidimo, negali būti kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, valdybos nariu ar administracijos vadovu.
35. Bendrovės vadovas negali būti jokios kitos bendrovės vadovu.

VIII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

36. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jiems nuosavybės teise priklauso. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali administracijos vadovas, nors jis ir nėra akcininkas.
37. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
37.1. keisti ir papildyti bendrovės įstatus;
37.2. rinkti administracijos vadovą, nustatyti jam atlyginimą;
37.3. atšaukti administracijos vadovą. Jei bendrovė dirba nuostolingai visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti ar administracijos vadovas tinka eiti pareigas;
37.4. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, administracijos vadovo pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą;
37.5. priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;
37.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;
37.7. priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų.
37.8. priimti nutarimą keisti vienos rūšies ar klasės bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;
37.9. priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą;
37.10. priimti nutarimą likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą;
37.11. rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių;
37.12. priimti nutarimą reorganizuoti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą;
37.13. priimti nutarimą pertvarkyti bendrovę;
37.14. priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo;
37.15. priimti nutarimą sudaryti rezervus, išskyrus perkainojimo rezervą;
37.16. priimti nutarimą dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ir įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo.
37.17. priimti nutarimą bendrovei tapti kitų įmonių steigėja, nare;
38. visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąraše.
39. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas administracijos vadovo sprendimu. Viuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo bendrovės administracijos vadovo sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
40. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą administracijos vadovas privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
40.1. bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;

40.2. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų administracijos vadovas;

40.3. to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai;

40.4. to reikia pagal kitus Lietuvos Respublikos įstatymus ar bendrovės įstatus.
41. Visuotinio akcininkų susirinkimo vieta turi būti savivaldybės teritorijoje, kurioje yra bendrovės buveinė.
42. Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi s.prendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, administracijos vadovui pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą administracijos vadovas privalo įteikti kiekvienam akcininkui pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos.
43. Akcininkas turi teisę balsuoti iš anksto. Bendrovė išankstiniam balsavimui parengia bendruosius balsavimo biuletenius, kuriame nurodo:

43.1. akcininko vardą, pavardę ir asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą ir kodą);

43.2. nutarimų, už kuriuos bus siūloma balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, projektus;

43.3. kandidatus į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamų bendrovės valdymo organų narius.
44. Bendrovė bendruosius balsavimo biuletenius privalo ne anksčiau kaip prieš 15 dienų ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti registruotu laišku ar įteikti asmeniškai pasirašytinai balsavimo teisę turintiems akcininkams, jei šie akcininkai to rašto pareikalauja.
45. Išsiuntus ar įteikus balsavimo biuletenį akcininkui, biuletenis negali būti keičiamas. Taip pat, po bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo ar įteikimo, akcininkui negali būti siūlomi nauji nutarimų projektai ir kandidatai į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamus valdymo organus.
46. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka.
47. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta, jog šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, administracijos vadovas privalo informuoti akcininkus susirinkimo pradžioje, šie dokumentai turi būti pridėti prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo.
48. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis sušaukimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu kiek akcininkų susirinktų.
49. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos atvejus:

49.1. Kai priimami nutarimai dėl bendrovės įstatų keitimo ir papildymo; įstatinio kapitalo didinimo ir sumažinimo; išleidžiamų akcijų rūšies, klasės, skaičiaus ir minimalios emisijos kainos nustatymo; vienos rūšies ar klasės bendrovės akcijų keitimo į kitos, akcijų keitimo tvarkos tvirtinimo; bendrovės likvidavimo ar bendrovės likvidavimo atšaukimo; bendrovės reorganizavimo ir reorganizavimo projekto tvirtinimo; bendrovės pertvarkymo, pelno paskirstymo, rezervų sudarymo, išskyrus perkainojimo rezervą; ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo arba garantavimo, reikia 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos;

49.2. kai priimamas nutarimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, reikia 3/4 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos;
50. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl tų klausimų, dėl kurių akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.

IX ADMINISTRACIJOS VADOVAS

51. Bendrovėje yra administracijos vadovas – direktorius. Administracijos vadovas įgyja teisę atstovauti bendrovei nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje.
52. Administracijos vadovas vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo .bendrovės ūkinę veiklą. Administracijos vadovas tvirtina administracijos darbo reglamentą, priima į darbą ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis.
53. Bendrovės administracijos vadovas atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže.
54. Bendrovės administracijos vadovo kompetencijoje:

54.1. organizuoti bendrovės ūkinę veiklą ir vadovauti bendrovei;

54.2. sudaryti bendrovės vardu visas sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis visais bendrovės veiklos klausimais;

54.3. vykdyti bendrovės įstatų reikalavimus ir visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimus, tvarkyti einamuosius reikalus;

54.4. nustatyti administracijos darbuotojų pareigas ir įgaliojimus, parinkti tarnautojus ir skirti jiems atlyginimus;

54.5. priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką.

54.6. skirti paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams, savo kompetencijos ribose leisti įsakymus, reguliuojančius administracijos ir struktūrinių padalinių darbą, bendrovės ūkinę veiklą;

54.7. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų įstaigose;

54.8. nustatyti bendrovės teikiamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus bei antkainius;

54.9. sudaryti ir pateikti bendrovės ataskaitas, prižiūrėti apskaitos tvarkymą;

54.10. imtis priemonių bendrovės turto apsaugai, normalių ir saugių darbo sąlygų sukūrimui, konfidencialios informacijos apsaugai, bendrovei padarytos žalos atlyginimui iš kaltų asmenų;

54.11. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

54.12. priimti nutarimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, tvirtinti bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

54.13. išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje.
55. Šių įstatų 8 str. Punktuose 8.2.16, 8.2.17 nustatytus sandorius administracijos vadovas gali sudaryti tik remdamasis visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais. Bendrovė negali prieš trečiuosius asmenis remtis administracijos vadovo galių ribojimu, nustatytu įstatais, net jei įstatai buvo atskleisti įstatymų nustatyta tvarka.
56. Administracijos vadovą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas 2 metų laikotarpiui. Apie administracijos vadovo išrinkimą ar atšaukimą bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo raštiškai informuoti įmonių rejestro tvarkytoją.
57. Darbo sutartį su administracijos vadovu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
58. Jei administracijos vadovas ar jo pavaduotojas sudarė sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo bendrovei padarė žalos (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudo bendrovės ar jos akcininkų sąskaitą, bendrovė ir bendrovės akcininkas ar akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną). Administracijos vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš bendrovės.

X. FINANSAI, PELNO PASKIRSTYMAS IR REZERVAI

59. Bendrovės finansiniai ištekliai sudaromi iš vidinių ir išorinių šaltinių. Vidinis finansavimo šaltinis yra pelnas, išoriniai šaltiniai – įnašai už akcijas, dotacijos ir subsidijos, skolintos ir kitos joms prilygstančios lėšos.
60. Per finansinius metus uždirbtas grynasis pelnas (nuostolis), likęs atskaičius visus mokesčius, turi būti paskirstytas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kai tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė. Susirinkimo patvirtintą pelno (nuostolio) paskirstymą iki kito eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo keisti (perpaskirstyti pelną (nuostolį)) draudžiama.
61. Jei privalomojo rezervo ir akcijų pr.iedų dydžių suma yra mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į privalomąjį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 paskirstytino pelno arba tokie, kurie leistų pasiekti 1/10 įstatinio kapitalo privalomojo rezervo dydį.
62. Darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali būti skirta ne daugiau kaip 1/5 grynojo pelno ir ne didesnė pelno dalis negu skirta dividendams.
63. Premijos darbuotojams iš pelno gali būti išmokamos avansu kiekvieną ketvirtį, jei remiantis einamaisiais ūkinės veiklos rezultatais numatoma gauti pakankamai pelno.
64. Rezervai ir jų sudėtis:
64.1. perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas valstybei, savivaldybei ar kitų asmenų nuosavybėn. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių. Perkainojimo rezervu gali būti didinamas įstatinis kapitalas.
64.2. privalomasis rezervas sudaromas iš grynojo pelno atskaitymų ir naudojamas nuostoliams padengti. Mažinant įstatinį kapitalą, privalomasis rezervas gali būti sumažintas išlaikant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą santykį. Privalomojo rezervo skirtumas mažinant įstatinį kapitalą priskiriamas prie ataskaitinio laikotarpio paskirstytojo rezultato.
64.3. nepaskirstytini rezervai sudaromi įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka konkretiems tikslams įgyvendinti pervedant dalį ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno. Nepaskirstytini rezervai sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Kai nepaskirstytini rezervai mažinami ar naikinami, atitinkamu dydžiu didinamas įstatinis kapitalas ir proporcingai akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominaliai vertei didinama akcijų nominali vertė arba išleidžiamos naujos akcijos.
64.4.paskirstytinieji rezervai visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu formuojami pervedant dalį ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno apyvartinių lėšų papildymui, socialinėms reikmėms, labdarai, laisvanoriškam draudimui, reprezentacinėms išlaidoms ir kitoms reikmėms

XI. DIVIDENDAI

65. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta, tai akcininko dividendas mažinamas proporcingai nesumokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija ne visiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Dividendas už sumokėtą tais ūkiniais metais akcijos kainos dalį, kurios pelnas skirstomas, mažinamas proporcingai nemokėtam laikotarpiui.
66. Visuotinio susirinkimo paskelbti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jo kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra neteisėtas.
67. Visuotiniam akcininkų susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jei bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis ar po dividendų išmokėjimo taptų mažesnis už įstatinio kapitalo, rezervų, kurių negalima paskirstyti. Ir atidėtųjų išlaidų sumą, arba jei bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemokia. Rezervus, kurių negalima paskirstyti, sudaro privalomojo rezervo ir akcijų priedų suma iki 1/10 įstatinio kapitalo dydžio, nepaskirstytini kiti rezervai, perkainojimo rezervas ir rezervo savoms akcijoms įsigyti dalis, lygi įsigytų akcijų verčių sumai.
68. Jei bendrovės balanse yra įrašyti nuostoliai, tai visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės skelbti ir išmokėti dividendų, kol jie nebus padengti ar dėl to nebus sumažintas įstatinis kapitalas. Nutarimai dėl nuostolių padengimo ar įstatinio kapitalo sumažinimo nuostolių dydžiu ir dividendų skelbimo bei išmokėjimo gali būti priimti tam pačiame susirinkime. Dividendai akcininkams gali būti išmokami tik padengus nuos.tolius ar sumažinus įstatinį kapitalą nuostolių dydžiu.
69. Dividendus bendrovė išmoka pinigais.
70. Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.
71. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dieną buvo bendrovės akcininkai.

XII. PRANEŠIMŲ SKELBIMAS IR STEIGIMO DOKUMENTŲ KEITIMO TVARKA

72. Bendrovės pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus suinteresuotus asmenis, išsiunčiami jiems registruotu laišku ne vėliau kaip per 15 dienų po atitinkamo svarbaus įvykio arba įteikiami pasirašytinai. Bendrovė neatsako, jeigu jos pranešimai nepasiekia suinteresuotų asmenų dėl to, kad pastarieji, pakeitę savo adresą ar rekvizitus, apie tai raštu bendrovės neinformavo.
73. Bendrovės dokumentuose, kuriais pateikiami užsakymai, taip pat laiškuose turi būti nurodyti:

73.1. rejestras, kuriame bendrovė yra įregistruota, rejestro tvarkytojas ir jo adresas;

73.2. bendrovės kodas;

73.3. bendrovės pavadinimas pagal bendrovės įregistravimo pažymėjimą;

73.4. bendrovės buveinės adresas pagal bendrovės įregistravimo pažymėjimą;

73.5. jei bendrovė likviduojama, prieš bendrovės pavadinimą turi būti žodis, likviduojama;
76. Kai bendrovės laiškuose ir dokumentuose minimas bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.
77. Apie nutarimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, nutarimas sumažinti įstatinį kapitalą turi būti paskelbtas laikraštyje “Šiaulių naujienos” arba apie jį praneša kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.
78. Apie numatomą reorganizavimą bendrovė privalo pranešti kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, kiekviena reorganizuojama bendrovė apie numatomą reorganizavimą privalo paskelbti laikraštyje „Šiaulių naujienos“ arba kiekvienam jos akcininkui pranešti pasirašytinai ar registruotu laišku. Tai turi būti atlikta ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti bendrovės reorganizavimą.
79. Apie reorganizavimo sąlygų sudarymą ir priimtą sprendimą likviduoti bendrovę turi būti paskelbta laikraštyje „Šiaulių naujienos“ tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimt dienų intervalais arba paskelbta laikraštyje vieną kartą ir pranešta raštu visiems kreditoriams (pasirašytinai arba registruotu laišku).
80. Bendrovė, pakeitusi buveinę, pavadinimą, įstatinio kapitalo dydį, akcijų rūšį, klasę, jų skaičių ir kitus steigimo dokumentų duomenis, privalo atitinkamai pakeisti įstatus ir įregistruoti jų pakeitimus.
81. Įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Bendrovės pranešimus akcininkams ir kreditoriams bei laikraščiui, įstatų pakeitimus Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistravimui pateikia bendrovės administracijos vadovas UAB Įstatymo nustatytais terminais.

Direktorius: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______________________________________________

2 priedas

UAB “AmericanAuto” Išmokėti 2005 m. spalio mėn.

nuo 10 iki 15 d.

Suma : Devyni šimtai septyniasdešimt trys Lt 87 ct 11767.2

DARBO UŽMOKESČIO ŽINIARAŠTIS NR. 10 1 Vadovas Gediminas Daukšas

Buhalteris Remigijus Jankauskas
Už 2005 m. rugsėjo mėn. 2005 m. spalio mėn. 8d.

Eil.Nr. NPD PNPD Vardas,pavardė Apskaičiuota VSD 31% Išskaičiuota Išmokėti Parašas

Pareiginis atlygini-mas Švenčių dienos Viršva-landžiai Atosto-giniai VISO Pajamų mokestis 33% SD 3% Alimentai VISO

1 290 Gediminas Daukšas 2660 2660 824.6 782.1 79.8 861.9 1798.1
2. 290 Mindaugas Budvytis 1995 1995 618.45 562.65 59.85 622.5 1372.5
3 290 Vladimeras Keclachas 1995 1995 618.45 562.65 59.85 622.5 1372.5
4 290 Remigijus Jankauskas 1995 1995 618.45 562.65 59.85 622.5 1372.5
5 290 Tadas Ivanauskas 1596 1596 494.76 430.98 47.88 478.86 1117.14
6 290 Petras Aušrys 1330 1330 412.3 343.2 39.9 383.1 946.9
7 290 Simas Jogurtas 1330 1330 412.3 343.2 39.9 383.1 946.9
8 290 Jonas Ramonas 1330 1330 412.3 343.2 39.9 383.1 946.9
9 290 Ramūnas Antanaitis 1330 1330 412.3 343.2 39.9 383.1 946.9
10 290 žaltys žalys 1330 1330 412.3 343.2 39.9 383.1 946.9

16891 0 0 16891 5236.21 4617.03 506.73 0 5123.76 11767.24

3 priedas

Prognozuojamo pelno ataskaita
Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pajamos 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000
Pardavimų pajamos 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000
Remonto ir paslaiugų pajamos 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Veiklos sąnaudos 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Pelnas – – – – – – – – – – – –
Pelnas prieš apmokestinimą 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000
Pelno mokestis 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Grynasisi pelnas 238000 238000 238000 238000 238000 238000 238000 238000 238000 238000 238000 238000

Prognozuojamo pelno ataskaita
Metai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pajamos 6000000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 6000000
Pardavimų pajamos 4800000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 4800000
Remonto ir paslaiugų pajamos 1200000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 1200000
Veiklos sąnaudos 120000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 120000
Pelnas – – – – – – – – – – – – – – –
Pelnas prieš apmokestinimą 3360000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 3360000
Pelno mokestis 504000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 504000
Grynasisi pelnas 2856000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 2856000

Prognozuojamo pelno ataskaita
Metai 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pajamos 6000000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 6000000
Pardavimų pajamos 4800000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 4800000
Remonto ir paslaiugų pajamos 1200000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 1200000
Veiklos sąnaudos 120000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 120000
Pelnas – – – – – – – – – – – – – – –
Pelnas prieš apmokestinimą 3360000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 3360000
Pelno mokestis 504000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 504000
Grynasisi pelnas 2856000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 2856000

Pinigų biudžetas
Pinigai mėnesio pradžioje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Atsargų pirkimas 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
Likutis nupirkus žaliavas – – – – – – – – – – – –
Įplaukos 600000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000
Darbo užmokesčio išlaidos 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Pastovios išlaidos 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Pelno mokestis 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Įrengimų pirkimas 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pinigų biudžetas
Pinigai atski.rais metais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Atsargų pirkimas 2400000 -//- -//- -//- -//- ¬¬¬¬¬¬¬¬¬-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 240000
Likutis nupirkus žaliavas – – – – – – – – – – – – – – –
Įplaukos 7200000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 7200000
Darbo užmokesčio išlaidos 120000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 120000
Pastovios išlaidos 84000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 84000
Pelno mokestis 504000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 504000
Įrengimų pirkimas 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pinigų biudžetas
Pinigai atskirais metais 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Atsargų pirkimas 2400000 -//- -//- -//- -//- ¬¬¬¬¬¬¬¬¬-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 2400000
Likutis nupirkus žaliavas – – – – – – – – – – – – – – –
Įplaukos 7200000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 7200000
Darbo užmokesčio išlaidos 120000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 120000
Pastovios išlaidos 84000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 84000
Pelno mokestis 504000 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 504000
Įrengimų pirkimas 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AMERICANAUTO“ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

2005m. spalio 3d. Nr. V-01
Šiauliai

T v i r t i n u uždarosios akcinės bendrovės „AmericanAuto“ įstatus

Direktorius _____________________________________

MINDAUGAS BUDVYTIS
Elektronikos g. 10, LT-56784 Tauragė mob. 8~676 25 606,
El. paštas: boodwis@one.lt

GYVENIMO APRAŠYMAS

Gimimo data 1983 m. spalio 14 d.
Šeimyninė padėtis Nevedęs
Išsilavinimas Vidurinis
Išsimokslinimas
2002- Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas, verslo administravimo studijų programa dieninės bakalauro studijos, IV kursas
1990 m.-2002 m. Tauragės „Šaltinio“ vidurinė mokykla
Darbo patirtis
2005 01 01-2005 01 31
Atlikta praktika VŠĮ „TBIC“
Asmeniniai įgūdžiai ir gebėjimai Dirbu kompiuterinėmis programomis: Microsoft Windows, Microsoft Office, Corel Draw, Macromedia Dreamweaver, Internet Explorer. Turiu vairuotojo pažymėjimą
Kalbos Rusų – gerai kalbu, suprantu, prastai rašau ir skaitau
Anglų – gerai kalbu, skaitau, suprantu, rašau
Vokiečių – gerai kalbu, skaitau, suprantu, rašau

Rekomendacijas gali pateikti Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas Teodoras Tampšiūnas

VLADIMIRAS KECLACHAS
Dubysos g. 10, LT-56784 Šiauliai mob. 8~676 25 606,
El. paštas: vofka@one.lt

GYVENIMO APRAŠYMAS

Gimimo data 1983 m. gruodžio 24 d.
Šeimyninė padėtis Nevedęs
Išsilavinimas Vidurinis
Išsimokslinimas
2002- Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas, verslo administravimo studijų programa dieninės bakalauro studijos, IV kursas
1990 m.-2002 m. Šiaulių „Aukštabalio“ vidurinė mokykla
Darbo patirtis
2005 01 01-2005 01 31
Nėra
Asmeniniai įgūdžiai ir gebėjimai Dirbu kompiuterinėmis programomis: Microsoft Windows, Microsoft Office, Corel Draw, Macromedia Dreamweaver, Internet Explorer. Turiu vairuotojo pažymėjimą
Kalbos Rusų – gerai kalbu, suprantu, prastai rašau ir skaitau
Anglų – gerai kalbu, skaitau, suprantu, rašau
Vokiečių – gerai kalbu, skaitau, suprantu, rašau

Rekomendacijas gali pateikti Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas Teodoras Tamošiūnas

REMIGIJUS JANKAUSKAS
Verkių g.6, LT-72186 Tauragė,
Mob: 8~67420424,
El. paštas: JankyR@delfi.lt

GYVENIMO APRAŠYMAS

Gimimo data 1983 m. gegužės 19 d.
Šeimyninė padėtis Nevedęs
Išsilavinimas Vidurinis
Išsimokslinimas
2002 m – Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas, verslo administravimo studijų programa, dieninės bakalauro studijos, IV kursas
1990 m.-2002 m. Tauragės „Šaltinio“ vidurinė mokykla
Darbo pa.tirtis
2005 05 20 – 2005 09 20
JAV „Foxwoods resort casino“ – „dealer“
Asmeniniai įgūdžiai ir gebėjimai Dirbu kompiuterinėmis programomis: Microsoft Windows, Microsoft Office, Macromedia Dreamweaver, Internet Explorer.
2002 m. įgytas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
Kalbos Anglų – gerai kalbu, skaitau, suprantu, rašau
Rusų – gerai kalbu, suprantu, skaitau, prastai rašau.
Rekomendacijas gali pateikti Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas Teodoras Tamošiūnas.

GEDIMINAS DAUKŠAS
Rasos g. 16, Ginkūnai LT-78133, Šiaulių r. Mob. (+370) 675 22 256,
el. Paštas: gedas_dauksas@yahoo.com

GYVENIMO APRAŠYMAS

Gimimo data 1983 m. gruodžio 16 d.
Šeimyninė padėtis Nevedęs
Išsilavinimas Vidurinis
Išsimokslinimas

2002- Šiaulių universitetas Socialinių mokslų fakultetas,

verslo administravimo studijų programa

Dieninės bakalauro studijos, IV kursas

1990 m.-2002 m. Šiaulių Lieporių vidurinė mokykla

Darbo patirtis
2005-08-01iki 2005-08-30 Mokomoji praktika BĮ UAB “Filipopolis”

Asmeniniai įgūdžiai ir Dirbu kompiuterio “Word”, “Excel”, “PowerPoint”
gebėjimai programomis, internetu

Kalbos Rusų – gerai kalbu, suprantu, prastai rašau ir skaitau

Anglų – gerai skaitau, suprantu, šiek tiek kalbu

Rekomendacijas gali Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto
pateikti dekanas Teodoras Tamošiūnas

Leave a Comment